právních pfiedpisû Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právních pfiedpisû Zlínského kraje"

Transkript

1 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter m se mûní nafiízení Zlínského kraje ã. 3/2006, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo ného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami poïární ochrany 2. Nafiízení Zlínského kraje, kter m se mûní nafiízení Zlínského kraje ã. 4/2006, kter m se vydává poïární poplachov plán Zlínského kraje 3. Nafiízení Zlínského kraje, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru 4. Nafiízení Zlínského kraje, kter m se stanoví podmínky z zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu 5. Nafiízení Zlínského kraje, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany pfii akcích, kter ch se zúãastàuje vût í poãet osob

2 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 2 1 NA ÍZENÍ Zlínského kraje ã. 1/2012 ze dne , kter m se mûní nafiízení Zlínského kraje ã. 3/2006, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo ného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami poïární ochrany Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písmeno k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a na základû ustanovení 27 odst. 2 písmeno b) bod 1. zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, vydává toto nafiízení: âlánek 1 Nafiízení ã. 3/2006, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo ného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami poïární ochrany, ve znûní nafiízení kraje ã. 1/2007 a 1/2009, se mûní takto: (1) âlánek 2 odst. 1 zní takto: 1) K zabezpeãení plo ného pokrytí vede krajsk úfiad dokumentaci 3) uvedenou v tomto nafiízení, která obsahuje: a) stanovení stupàû nebezpeãí katastrálních území obcí Zlínského kraje v souladu s právním pfiedpisem, uvedené v pfiíloze ã. 1 b) pfiedurãení jednotek PO podle základní tabulky plo ného pokrytí území obcí a pro vybrané objekty Zlínského kraje, uvedené v pfiíloze ã. 2 c) cílové poãetní stavy jednotek PO s územní pûsobností a jejich vybavení poïární technikou a vûcn mi prostfiedky poïární ochrany stanovené zvlá tním právním pfiedpisem d) seznam jednotek PO zabezpeãujících plo né pokrytí a jejich dislokaci 5), uveden v pfiíloze ã. 3 e) seznam jednotek PO pfiedurãen ch pro záchranné práce pfii silniãních dopravních nehodách, uveden v pfiíloze ã. 4 f) seznam jednotek PO pfiedurãen ch pro speciální úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, uveden v pfiíloze ã. 5 g) zpûsob, kter m kraj finanãnû zabezpeãí plo né pokrytí (dotace ze státního rozpoãtu, financování z rozpoãtû kraje a obcí), uveden v ãlánku 5. (2) V ãlánku 2 odst. 3 poslední vûta zní: Souhrnná aktualizace dokumentace (novelou nafiízení) se provádí v pfiípadû potfieby. (3) âlánek 3 odst. 2 zní takto: Kategorizace jednotek PO Zlínského kraje se stanovuje pfiílohou ã. 3 tohoto nafiízení. (4) âlánek 4 zní takto: Pro provádûní speciálních ãinností, napfiíklad dopravní nehody, havárie nebezpeãn ch látek, Ïivelní pohromy, jsou z jednotek PO kategorií JPO I, JPO II a JPO III vyãlenûny jednotky, které jsou k tûmto ãinnostem pfiedurãeny sv m vybavením a organizací. Seznam a typ takto pfiedurãen ch jednotek je uveden v pfiíloze ã. 4 a pfiíloze ã. 5 tohoto nafiízení. (5) Pfiíloha ã. 3 k nafiízení ã. 1/2009 se zru uje a nahrazuje se novou pfiílohou, která je uvedena v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení. (6) Pfiíloha ã. 1 k nafiízení ã. 1/2009 se zru uje a nahrazuje se novou pfiílohou, která je uvedena v pfiíloze ã. 2 k tomuto nafiízení. (7) Pfiíloha ã. 2 k nafiízení ã. 1/2009 se zru uje a nahrazuje se novou pfiílohou, která je uvedena v pfiíloze ã. 3 k tomuto nafiízení. (8) Pfiíloha ã. 4 k nafiízení ã. 3/2006 se zru uje a nahrazuje se novou pfiílohou, která je uvedena v pfiíloze ã. 4 k tomuto nafiízení. âlánek 2 (1) Toto nafiízení nab vá úãinnosti patnáct m dnem po vyhlá ení ve Vûstníku právních pfiedpisû Zlínského kraje. (2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje ã. 1095/R23/11 dne MVDr. Stanislav Mi ák v. r. hejtman Libor Luká v. r. statutární námûstek hejtmana

3 Strana 3 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 1 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2012

4 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 4

5 Strana 5 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

6 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 6

7 Strana 7 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

8 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 8

9 Strana 9 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

10 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 10

11 Strana 11 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

12 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 12

13 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

14 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 14

15 Strana 15 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

16 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 16

17 Strana 17 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 2 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2012

18 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 18

19 Strana 19 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

20 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 20

21 Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

22 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 22

23 Strana 23 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

24 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 24

25 Strana 25 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

26 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 26

27 Strana 27 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

28 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 28

29 Strana 29 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

30 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 30

31 Strana 31 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

32 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 32

33 Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

34 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 34

35 Strana 35 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

36 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 36

37 Strana 37 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

38 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 38

39 Strana 39 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

40 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 40

41 Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

42 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 42

43 Strana 43 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

44 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 44

45 Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

46 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 46

47 Strana 47 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

48 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 48

49 Strana 49 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

50 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 50

51 Strana 51 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

52 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 52

53 Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

54 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 54

55 Strana 55 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

56 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 56

57 Strana 57 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

58 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 58

59 Strana 59 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

60 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 60

61 Strana 61 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

62 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 62

63 Strana 63 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

64 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 64

65 Strana 65 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

66 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 66

67 Strana 67 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

68 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 68

69 Strana 69 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

70 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 70

71 Strana 71 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

72 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 72

73 Strana 73 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

74 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 74

75 Strana 75 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 3 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2012

76 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 76

77 Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

78 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 78

79 Strana 79 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

80 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 80

81 Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

82 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 82

83 Strana 83 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

84 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 84

85 Strana 85 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

86 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 86 Pfiíloha ã. 4 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2012

87 Strana 87 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 5 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 1/2012

88 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 88 2 NA ÍZENÍ Zlínského kraje ã. 2/2012 ze dne , kter m se mûní nafiízení Zlínského kraje ã. 4/2006, kter m se vydává poïární poplachov plán Zlínského kraje Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písmeno k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a na základû ustanovení 27 odst. 2 písmeno a) zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, vydává toto nafiízení: âlánek 1 Nafiízení ã. 4/2006, kter m se vydává poïární poplachov plán Zlínského kraje, ve znûní nafiízení kraje ã. 2/2007 a ã. 2/2009, se mûní takto: (1) Pfiíloha ã. 1 k nafiízení ã. 2/2009 se zru uje a nahrazuje se novou pfiílohou, která je uvedena v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení. âlánek 2 (1) Toto nafiízení nab vá úãinnosti patnáct m dnem po vyhlá ení ve Vûstníku právních pfiedpisû Zlínského kraje. (2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje ã. 1095/R23/11 dne MVDr. Stanislav Mi ák v. r. hejtman Libor Luká v. r. statutární námûstek hejtmana

89 Strana 89 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 1 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 2/2012

90 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 90

91 Strana 91 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

92 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 92

93 Strana 93 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

94 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 94

95 Strana 95 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

96 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 96

97 Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

98 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 98

99 Strana 99 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

100 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 100

101 Strana 101 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

102 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 102

103 Strana 103 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

104 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 104

105 Strana 105 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

106 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 106

107 Strana 107 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

108 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 108

109 Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

110 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 110

111 Strana 111 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012

112 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 112

113 Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/ NA ÍZENÍ Zlínského kraje ã. 3/2012 ze dne , kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením 7 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen zákon o krajích ), na základû 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, (dále jen zákon o poïární ochranû ), toto nafiízení kraje: âást první Úvodní ustanovení âlánek 1 (1) Nafiízení kraje stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku po- Ïáru na území Zlínského kraje. (2) Plnûní podmínek k zabezpeãení poïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru zaji Èují fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvlá tních pfiedpisû (dále jen podnikající fyzické osoby ). âlánek 2 Doba a místa zv eného nebezpeãí vzniku poïáru (1) Dobou zv eného nebezpeãí vzniku poïáru se pro úãely tohoto nafiízení rozumí období: a) období skliznû zemûdûlské úrody, b) období od do kalendáfiního roku v pfiípadû provádûní poïárnû nebezpeãn ch ãinností spojen ch s hospodafiením v lesích 1) nebo rozdûlávání ohàû v pfiírodním prostfiedí, c) nepfiízniv ch klimatick ch podmínek, zejména del í období vysok ch teplot a mimofiádného sucha, vyhla ované a odvolávané hejtmanem Zlínského kraje na základû návrhu fieditele Hasiãského záchranného sboru Zlínského kraje. (2) Pro úãely tohoto nafiízení se místem se zv en m nebezpeãím vzniku poïáru rozumí: a) lesní porosty, b) suché travní porosty na vefiejn ch prostranstvích, c) plochy zemûdûlsk ch kultur, d) sklady pícnin, obilovin, slámy a úsu kû. âást druhá Stanovení podmínek poïární bezpeãnosti v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru âlánek 3 Podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru (1) V dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru na místech zv eného nebezpeãí vzniku poïáru nelze: a) rozdûlávat nebo udrïovat otevfiené ohnû bez pfiítomnosti osoby star í 15 let mimo místa k tomu urãená (napfi. vefiejná tábofii tû, otevfiené krby, ohni tû ohraniãená nehofilav m materiálem), b) koufiit mimo k tomu vyhrazená místa, c) odhazovat hofiící nebo doutnající pfiedmûty, d) spalovat hofilavé látky na volném prostranství, e) pouïívat zábavnou pyrotechniku nebo obdobné v robky vyuïívající otevfien oheà (napfi. létající lampióny tûstí). (2) Osoby zakládající ohnû a manipulující s otevfien m ohnûm jsou povinny: a) zajistit, aby místo pro rozdûlávání ohnû bylo izolováno od v ech snadno zápaln ch látek, b) pfii zmûnû klimatick ch podmínek, pfiedev ím v pfiípadû sílícího vûtru, pálení ohàû pfiedãasnû ukonãit, c) neponechat oheà bez dozoru; místo, kde byl oheà rozdûlán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohnû a vychladnutí ohni tû, zajistit jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou, pískem apod., d) zabezpeãit, aby pfiípadné spalování klestu bylo provádûno za podmínek uveden ch v ãl. 5 odst. 1 písm. d) tohoto nafiízení. (3) Zákaz rozdûlávání a udrïování otevfieného ohnû v lese se nevztahuje na ãinnosti spojené s hospodafiení v lesích provádûné dle ãl. 5. 1) 2 písm. d) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch zákonû (lesní zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

114 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 114 âlánek 4 Podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v období skliznû pícnin, obilovin, slámy a úsu kû (dále jen materiálû ), jejich posklizàové úpravy askladování (1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby pfied kaïdou sklizní zajistí: a) provûfiení technického stavu strojû a zafiízení, vãetnû kontroly vybavení pfienosn mi hasicími pfiístroji, pfiiãemï pracovní stroje se spalovacími motory lze pouïívat k manipulaci s hofilav m materiálem (stohy, sklady apod.) pouze, jsou-li opatfieny funkãním lapaãem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovan m lapaãem jisker nebo o stroje s pfieplàovan mi motory, b) vybavení samojízdn ch pracovních strojû pro sklizeà materiálû pfienosn mi hasicími pfiístroji v poãtu dle prûvodní dokumentace stroje anebo minimálnû jedním pfienosn m hasicím pfiístrojem s celkovou hasicí schopností 13A nebo 70B, pfiípadnû s celkovou náplní nejménû 6 kg hasicího prá ku. Kromû pfienosn ch hasicích pfiístrojû musí b t na samojízdn ch sklizàov ch strojích umístûny i jednoduché hasební prostfiedky (napfi. tlumnice, nebo velká hliníková lopata), pro prvotní likvidaci pfiípadného poïáru mimo prostor samotného stroje (strni tû, meze apod.), c) ovûfiení, zda stroje a zafiízení jsou pouïívány v souladu s prûvodní dokumentací stanovenou v robcem; osoby, které jsou povûfieny obsluhou tûchto strojû a zafiízení, musí b t s tûmito pfiedpisy prokazatelnû seznámeny, d) provedení kontroly stavu objektû urãen ch ke skladování nebo pro zpracovávání materiálû a odstranûní zji tûn ch závad; pfii této kontrole se zamûfií zejména na zamezení zatékání de Èové vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodû, na vybavení pfienosn mi hasicími pfiístroji, oznaãení pfiíslu n mi bezpeãnostními tabulkami (napfi. zákaz koufiení, zákaz vstupu s otevfien m ohnûm apod.), na moïnost zamezení vstupu nepovolan ch osob (uzavfiení objektu, popfi. oznaãení zákazem vstupu), e) provedení kontroly provozuschopnosti v ech zdrojû poïární vody urãen ch pro ha ení poïárû ve v e uveden ch objektech nebo jejich okolí (napfi. hydranty, poïární nádrïe), vãetnû jejich oznaãení a pfiístupû k nim, f) provedení kontroly stavu pfiíjezdov ch komunikací k objektûm a zdrojûm poïární vody, g) zaji tûní trvale voln ch pfiíjezdov ch komunikací prûjezdné ífiky nejménû 3 m k objektûm urãen ch ke skladování nebo pro zpracovávání materiálû, k nástupním plochám pro poïární techniku a ke zdrojûm vody urãen m k ha ení poïárû (s pfiihlédnutím na zv en pohyb mobilní techniky pfii pfiípadné kyvadlové dopravû vody, ãi potfiebu vyskladàování uloïeného materiálu pfii poïáru), h) zaji tûní voln ch nástupních ploch pro poïární techniku, pokud jsou u objektû zfiízeny. V pfiípadû zji tûní závad a nedostatkû zabezpeãit jejich neprodlené odstranûní. Do doby odstranûní tûchto závad musí b t pfiijata náhradní opatfiení. (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby dále pfied sklizní zajistí: a) stanovení podmínek poïární bezpeãnosti pro prostory, objekty a pracovi tû, kde se provozují ãinnosti se zv en m (vysok m) poïárním nebezpeãím a jejich zapracování do pfiíslu n ch druhû dokumentace poïární ochrany (napfi. stanovení organizace zabezpeãení poïární ochrany, zabezpeãení kolení a odborné pfiípravy 2), provádûní preventivních poïárních prohlídek), b) provedení kolení osob podílejících se na skliz- Àov ch pracích a osob zaji Èujících stfieïení objektû s uloïen mi materiály 2), c) provedení preventivních poïárních prohlídek ve v ech v robních a skladovacích objektech vyuïívan ch v období skliznû, d) provûfiení funkãnosti ohla oven poïárû nebo míst pro ohlá ení poïárû v návaznosti na poïární poplachové smûrnice a fiád ohla ovny poïárû. (3) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby na zaãátku a v prûbûhu skliznû zajistí: a) aby pfii sklizni zemûdûlské úrody na území o plo e 10 ha a více mûly v daném místû k dispozici taïn stroj s pluhem k oborání ochranného pásu a vhodné spojovací prostfiedky pro ohlá ení poïáru, b) aby pfii zakládání voln ch skladû sena a slámy (stohû) byly dodrïovány pfiedepsané bezpeãnostní vzdálenosti od vybran ch druhû objektû, lesû a komunikací podle zvlá tního právního pfiedpisu 3), c) aby materiál byl skladován, pfiípadnû zpracováván pouze v objektech k tomu urãen ch 4), d) provedení potfiebn ch opatfiení k zaji tûní dodr- Ïování zákazu koufiení v prûbûhu skliznû na poli, pfii manipulaci a skladování materiálu, 2) 16 zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 3) Pfiíloha ã. 1 k vyhlá ce ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poïární bezpeãnosti a v konu státního poïárního dozoru (vyhlá ka o poïární prevenci). 4) Zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon).

115 Strana 115 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 e) stanovení podmínek poïární bezpeãnosti pro svafiování, fiezání plamenem apod. 5), f) skladování a kontrolu skladovaného materiálu podle zásad uveden ch v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení, g) opatfiení k zamezení vstupu nepovolan ch osob do objektû, v nichï je uloïena píce a sláma, h) aby z polí kolem Ïelezniãních tratí byla odstranûna sláma, pfiípadnû píce ihned po sklizni, a to do vzdálenosti min. 60 m od osy krajní koleje, i) pfii zahájení skliznû na území vût ím neï 10 ha budou jednotlivá území nejprve obseãena tak, aby bylo samotné území rozdûleno do nejv e 10 ha ploch; jednotlivé proluky (o ífice min. 3 m) mezi 10 ha plochami vznikl mi obseãením, budou v co nejkrat ím moïném ãase zbaveny slámy a poté budou podiskovány talífiov mi bránami nebo zorány pluhy. (4) Fyzick m osobám, právnick m osobám a podnikajícím fyzick m osobám je zakázáno spalovat plo nû materiály (zemûdûlské produkty) na polích. âlánek 5 Podmínky k zabezpeãení poïární ochrany pfii provádûní poïárnû nebezpeãn ch ãinností spojen ch s hospodafiením v lesích a rozdûlávání ohàû v pfiírodním prostfiedí (1) Za úãelem zaji tûní preventivních opatfiení proti vzniku lesních poïárû v souvislosti s ãinnostmi provádûn mi pfii hospodafiení v lese musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba pfii pálení dodrïovat tato poïárnû bezpeãnostní opatfiení: a) oznámit pfied zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovûdné za pálení HZS kraje, kter mûïe stanovit dal í opatfiení proti vzniku a ífiení poïáru nebo spalování zakázat 6), b) zajistit, aby pálení provádûla nejménû dvouãlenná skupina s urãením odpovûdné osoby, která musí b t star í 18 let, c) zajistit, aby osoby provádûjící pálení byly prokazatelnû seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení, zpûsobem pfiivolání pomoci, zvlá tnostmi pracovi tû z hlediska poïární ochrany, byly vybaveny jednoduch mi hasebními prostfiedky a vhodn mi spojovacími prostfiedky pro ohlá ení poïáru s pfiihlédnutím na specifika pokrytí dané oblasti signálem mobilních operátorû, d) místo pro ohni tû nesmí b t umístûno v blízkosti such ch travin, na ra elini tích, na pafiezech a jin ch poïárnû nebezpeãn ch místech; ohni tû nesmí b t blíïe neï ve vzdálenosti 20 metrû od jehliãnat ch porostû první vûkové tfiídy, e) místo pro ohni tû musí b t v dobû bez snûhové pokr vky izolováno pruhem irok m nejménû 1 metr, kde se odstraní ve ker hofilav materiál aï do úrovnû minerální pûdy, pfiiãemï musí b t brána na zfietel moïnost skrytého ífiení poïáru kofienov m systémem, f) pálení lze zahájit jen v první polovinû pracovní smûny, g) prostor, ve kterém je provádûno pálení, lze opustit aï po úplném uha ení a fiádném ochlazení ohni tû; zuhelnatûlé zbytky je nutno shrnout minimálnû pûl metru od okraje ohni tû smûrem do jeho stfiedu, h) po provedeném pálení musí b t kaïdé ohni tû po dobu 5 dnû nebo do doby vydatného de tû alespoà jednou dennû kontrolováno; tato povinnost odpadá pfii pálení za snûhové pokr vky; pálení je zakázáno zahajovat, pfiípadnû musí byt ukonãeno, za silného vûtru 7), i) udrïovat sjízdné lesní komunikace k zaji tûní pfiíjezdu poïární techniky, j) vlastníci lesû nacházejících se na území Zlínského kraje jsou povinni zajistit, aby po dobu zv eného nebezpeãí vzniku poïáru byly pfiístupové cesty do lesa oznaãeny zákazem koufiení a manipulace s otevfien m ohnûm. (2) Pfii rozdûlávání ohàû v pfiírodním prostfiedí jsou stanovena následující opatfiení: a) je zakázáno rozdûlávat oheà v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku 8), na ra elinov ch pozemcích, ve vysoké trávû, ve vzdálenosti 100 m od stohû a dozrávajícího obilí, strni È, b) v rekreaãních zafiízeních, dûtsk ch táborech a vefiejn ch tábofii tích (dále jen rekreaãní zafiízení ) lze ohni tû rozdûlávat jen ve vyhrazeném prostoru; rozdûlávání ohàû je zakázáno v tûsné blízkosti stanû a obytn ch pfiívûsû, c) pro provozování ohni tû v rekreaãních zafiízeních musí b t urãena osoba odpovûdná za dozor; ohni tû nesmí b t provozováno za silného vûtru a v období nepfiízniv ch klimatick ch podmínek podle ãl. 6 tohoto nafiízení, d) provozovatelé rekreaãních zafiízení jsou povinni zajistit vytvofiení podmínek pro pfiípadné ha ení 5) Napfiíklad vyhlá ka ã. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poïární bezpeãnosti pfii svafiování a nahfiívání Ïivic v tavn ch nádobách. 6) 5 odst. 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 7) Tj. pfii rychlosti vûtru nad 10,8 13,8 m s 1, kter se vyznaãuje pohybem silnûj ích vûtví, svi tûním drátû na sloupech, pouïívání de tníkû je nesnadné. 8) 20 odst. 2 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch zákonû (lesní zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

116 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 116 poïárû a pro záchranné práce zejména udrïováním voln ch pfiíjezdov ch komunikací pro poïární techniku, vãetnû prokazatelného seznámení v ech uïivatelû rekreaãních zafiízení se stanoven mi opatfieními formou oznaãení prostorû a míst pfiíslu n mi bezpeãnostními znaãkami, pfiíkazy a pokyny ve vztahu k poïární ochranû, e) provozovatelé rekreaãních zafiízení jsou povinni provádût prûbûïnû kontroly plnûní jimi stanoven ch opatfiení a ãinit opatfiení k odstranûní zji tûn ch nedostatkû. âlánek 6 Podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v období nepfiízniv ch klimatick ch podmínek (1) Období nepfiízniv ch klimatick ch podmínek vyhla uje a odvolává hejtman Zlínského kraje na návrh HZS kraje prostfiednictvím obcí. Obce tuto skuteãnost neprodlenû zvefiejní zpûsobem v místû obvykl m vãetnû informace o doãasn ch omezeních. Zvefiejnûní musí b t provedeno také systémem umoïàujícím dálkov pfiístup 9). (2) Pro toto období se stanovuje: a) doãasné omezení nebo vylouãení vstupu do lesû na základû rozhodnutí pfiíslu ného orgánu státní správy lesû 10), návrh k vydání rozhodnutí mûïe podat fieditel HZS kraje, b) zákaz spalování hofilav ch látek (odpad, suchá tráva, plevel, vûtve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostû, polí s obilovinami a pícninami, c) zákaz jízd parních lokomotiv bez pfiijat ch protipoïárních opatfiení, d) zaji tûní trvale volné pfiíjezdové komunikace do lesû a ke zdrojûm vody urãen m k ha ení poïárû, e) zákaz provádûní ohàostrojû, pyrotechnick ch efektû nebo obdobn ch efektû, pfii kter ch se pouïívá otevfien plamen (napfi. lampiony tûstí). (3) Osoby hospodafiící v lese 11) provádûjí v období nepfiízniv ch klimatick ch podmínek pouze nezbytné práce spojené s hospodafiením v lesních porostech, bez pouïívání otevfieného ohnû. âást tfietí âlánek 7 Sankce (1) Za poru ení ustanovení tohoto nafiízení podnikající fyzickou osobou pfii v konu její podnikatelské ãinnosti nebo právnickou osobou mûïe b t uloïena pokuta dle 11 zákona o krajích. (2) Poru ení povinností stanoven ch tímto nafiízením fyzickou osobou mûïe b t postiïeno dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. âlánek 8 Spoleãná a závûreãná ustanovení (1) Tímto nafiízením nejsou dotãeny dal í povinnosti právnick ch a podnikajících fyzick ch osob, jakoï i ostatních fyzick ch osob stanovené zvlá tními právními pfiedpisy 12). (2) Kontrolu plnûní tohoto nafiízení je oprávnûn provádût HZS kraje 13). (3) Nafiízení kraje nab vá úãinnosti patnáct m dnem následujícím po dni vyhlá ení ve Vûstníku právních pfiedpisû Zlínského kraje. (4) Nafiízení Zlínského kraje ã. 4/2002 ze dne 7. fiíjna 2002, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení po- Ïární ochrany v dobû zv eného nebezpeãí vzniku poïáru, ve znûní nafiízení kraje ã. 5/2006, se zru uje. (5) Nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje ã. 1095/R23/11 dne MVDr. Stanislav Mi ák v. r. hejtman Libor Luká v. r. statutární námûstek hejtmana 9) Zákon ã. 365/2000 Sb., o informaãních systémech vefiejné správy a o zmûnû nûkter ch dal ích zákonû. 10) 19 odst. 3 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch zákonû (lesní zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 11) 2 písm. d) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter ch zákonû (lesní zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 12) Napfiíklad zákon ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 13) 26 odst. 2 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

117 Strana 117 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 Pfiíloha ã. 1 k Nafiízení Zlínského kraje ã. 3/2012 Podmínky poïární bezpeãnosti pro skladování materiálu (1) Podmínky skladování materiálu ve stozích a voln ch skládkách: 1) a) volné sklady pícnin a slámy s objemem do 50 m 32) (vãetnû balíkû sena a slámy) lze umísèovat pouze ve vzdálenosti min. 10 m od hranice se sousedním pozemkem a od objektû; ve vzdálenosti men í neï 10 m je moïné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu a umoïàuje-li to stavební provedení objektu 3), b) do vzdálenosti 12 m od stohû a voln ch skládek je zakázáno manipulovat s otevfien m ohnûm, koufiit; tento zákaz musí b t vyznaãen pfiíslu n mi tabulkami. (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby pfii skladování materiálu byla dodrïována technologie dosou ení a skladování vãetnû prokazatelného mûfiení teploty v následujícím rozsahu: a) teplota materiálu se mûfií nejménû v polovinû v ky naskladnûného materiálu, napfi. tepeln mi ãidly nebo hloubkov mi teplomûry, b) teplota se mûfií nejménû na esti místech jedné dosu ené sekce stohu nebo volné skládky materiálu úmûrnû objemu naskladnûného materiálu; za sekci se povaïuje ãást stohu nebo volné skládky o objemu do 2000 m 3, c) mûfiení teplot se provádí jedenkrát za 24 hodin po dobu jednoho mûsíce od naskladnûní materiálu, a poté jedenkrát t dnû aï do konce 3. mûsíce od jeho naskladnûní; mûfiicí body je tfieba prûbûïnû mûnit, d) v pfiípadû skladování materiálu v balících se provádí ve skladu fyzická kontrola (vizuální, pachová), a to v ranních hodinách v intervalech podle pfiedchozího odstavce, pfiiãemï se ovûfiuje, zda nedochází k zapafiení uskladnûného materiálu; dojde-li k zapafiení, musí b t místo zahfiívání identifikováno, zaji tûno provedení kontrolního mûfiení teplomûrem a dal í postup podle písmene g) tohoto odstavce, e) mûfiení teplot, pfiípadnû fyzická kontrola, nemusí b t provádûna, pokud bude prokázáno, Ïe vlhkost materiálu je niï í neï 15 %, f) mûfiení teplot, fyzická kontrola, dále i prûkazné doklady o vlhkosti naskladàovaného materiálu musí b t prokazatelnû zaznamenávány; za prokazateln se povaïuje chronologicky veden písemn záznam v knize mûfiení s uveden m oznaãením skladovaného objektu, data, ãasu, v ech namûfien ch hodnot a podpisem osoby, která mûfiení provádûla; za záznam se povaïuje i záznam z elektronického mûfiicího zafiízení za pfiedpokladu, Ïe souãasnû je zaznamenáváno i datum jednotliv ch zaãátkû naskladnûní (datum, mnoïství, sekce); záznam se uchovává nejménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní, g) pfii namûfiení teploty nad 60 C je nutno uãinit neodkladná opatfiení, napfi. pfieloïení nebo vyskladnûní pfiehfiátého materiálu, u skladû s dosou ecím zafiízením vypnutí ventilátorû; pfieloïení nebo vyskladnûní se provádí za asistence jednotky poïární ochrany a pfiípad se neodkladnû oznámí na místnû pfiíslu né operaãní stfiedisko HZS kraje, h) ochlazen a pfiekontrolovan materiál se mûïe vrátit zpût do skladu; o provedeném opatfiení se provede prokazateln záznam do knihy mûfiení. 1) Stohem se rozumí volná skládka materiálu o objemu 50 m 3 a více; za jeden stoh se povaïuje i skupina voln ch skládek, jejichï celkov objem nesmí b t vût í neï 4000 m 3. 2) Pfiíloha ã. 1 k vyhlá ce ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poïární bezpeãnosti a v konu státního poïárního dozoru (vyhlá ka o poïární prevenci). 3) âsn ã , âsn ã

118 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana NA ÍZENÍ Zlínského kraje ã. 4/2012 ze dne , kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením 7 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen zákon o krajích ), na základû ustanovení 27 odst. 2 písm. b) bod 4. zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, toto nafiízení kraje: âást první Úvodní ustanovení âlánek 1 (1) Nafiízení kraje stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu. (2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu odpovídá jejich vlastník, pokud není smluvnû sjednáno jinak (dále jen povinná osoba ). (3) Nafiízení kraje se vztahuje na v echny povinné osoby, které mají ve smyslu pfiedchozího odstavce vztah k budovám uveden m v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení (dále jen urãené budovy ) nacházejících se na území Zlínského kraje. Pfiíloha ã. 1 je nevefiejná. âlánek 2 Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí: a) podmínkami k zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu souhrn opatfiení, kter mi se stanoví rozsah a zpûsob zabezpeãení poïární ochrany v urãen ch budovách, b) budovami zvlá tního v znamu budovy, u kter ch by pfiípadn poïár mohl znamenat: 1. ohroïení zásobování obyvatel základními Ïivotními potfiebami 1) tj.: a. rozvodny elektrické energie a transformovny o napûtí 440 kv, 220 kv a 110 kv, b. budovy tepláren slouïící k v robû a dodávce tepla pro 2000 bytov ch jednotek a více, nebo budovy, na nichï uvedené funkce závisí, c. zdravotnická zafiízení nemocnice 2), d. objekty pro zásobování vodou. 2. ohroïení základních funkcí orgánû státní správy a samosprávy, tj.: a. úfiady kraje, b. úfiady obcí s roz ífienou pûsobností 3), c. katastrální úfiady 4), d. archivy 5), tj. budovy, ve kter ch jsou uloïeny archiválie písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vze ly z ãinnosti státních orgánû, kraje, obcí a jin ch právnick ch osob i z ãinnosti fyzick ch osob, a které vzhledem ke svému dokumentárnímu v znamu mají trvalou hodnotu, e. vybrané objekty sloïek Integrovaného záchranného systému. 3. nenahraditelné ztráty na kulturních památkách 6) tj.: a. vybrané kulturní památky nemovité i movité vûci, popfi. jejich soubory, které jsou Ministerstvem kultury âr prohlá eny za kulturní památky, b. národní kulturní památky kulturní památky prohlá ené nafiízením vlády za národní kulturní památky. 4. omezení jejich funkce, která je v daném regionu dostupn mi prostfiedky nenahraditelná. âlánek 3 Pfiílohu ã. 1 Nevefiejn seznam budov zvlá tního v znamu zpracovává a aktualizuje Hasiãsk záchrann sbor Zlínského kraje (dále jen HZS kraje ). Seznam schvaluje Rada Zlínského kraje. 1) Zákon ã. 241/2000 Sb., o hospodáfisk ch opatfieních pro krizové stavy. 2) Zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 3) Zákon ã 314/2002 Sb., o stanovení obcí s povûfien m obecním úfiadem a stanovení obcí s roz ífienou pûsobností, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 4) Zákon ã. 359/1992 Sb., o zemûmûfiiãsk ch a katastrálních orgánech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 5) Zákon ã. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluïbû a o zmûnû nûkter ch zákonû. 6) Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

119 Strana 119 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 âást druhá Stanovení podmínek k zabezpeãení poïární ochrany a podmínek pro ha ení poïárû a pro záchranné práce v budovách zvlá tního v znamu âlánek 4 (1) Za úãelem vytvofiení podmínek pro provedení rychlého a úãinného zásahu, evakuace osob, zvífiat a materiálu a záchrann ch prací musí povinná osoba: a) písemnû stanovit podmínky pro zaji tûní vstupu jednotky poïární ochrany k provedení pfiípadného zásahu v budovû zvlá tního v znamu, zejména k pfiekonání bezpeãnostních bariér, které budou v takov ch budovách zfiízeny apod., tyto podklady pfiedat HZS kraje, b) vymezit moïná kolizní místa v budovû z hlediska zásahu jednotky poïární ochrany nebo místa, u kter ch lze pfiedpokládat komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku po- Ïární ochrany; pfii jejich vymezení spolupracovat s HZS kraje, c) neprodlenû hlásit na Krajské operaãní a informaãní stfiedisko HZS kraje jakékoli zmûny t kající se obsahu dokumentû pfiedan ch HZS kraje dle odst. 1 písm. a) tohoto ãlánku, dále zmûny na pfiíjezdov ch komunikacích k budovû, na nástupních plochách budovy nebo v pfiístupu k nim, v pfiíjezdu ke zdrojûm vody pro ha ení poïárû urãen ch pro budovu nebo jejich nedostateãnosti oproti pûvodnímu stavu, d) provádût pravidelné preventivní poïární prohlídky ve lhûtách zkrácen ch na polovinu oproti lhûtám stanoven m ve vyhlá ce ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poïární bezpeãnosti a v konu státního poïárního dozoru (vyhlá ka o po- Ïární prevenci). Provádûní preventivních poïárních prohlídek se dokládá záznamem do poïární knihy. e) provádût nejménû jedenkrát mûsíãnû kontrolu únikov ch komunikací, vnûj ích a vnitfiních zásahov ch cest vãetnû poïárních ÏebfiíkÛ, pfiístupnosti k nim, jejich prûchodnosti (i v zimním období), správnost znaãení. Provádûní kontrol se dokládá záznamem do poïární knihy. f) ãinit opatfiení k odstranûní zji tûn ch nedostatkû. (2) Za úãelem zaji tûní poïadavkû na bezpeãn pobyt a pohyb osob je urãen subjekt povinen: a) prokazateln m zpûsobem stanovit podmínky pro bezpeãn pobyt a pohyb osob v budovû, b) jedná-li se o budovy, ve kter ch jsou sloïité podmínky pro zásah a které slouïí pro vefiejnost 7), provádût cviãn poïární poplach nejménû jedenkrát roãnû. âást tfietí Sankce âlánek 5 (1) Poru í-li povinná osoba jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nafiízením, mûïe mu b t uloïena pokuta ve smyslu ustanovení 11 zákona o krajích. (2) Poru í-li povinná osoba jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nafiízením, mûïe mu b t uloïena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. âást ãtvrtá Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení âlánek 6 (1) Oznámení o zafiazení objektu do nevefiejného seznamu budov zvlá tního v znamu bude povinné osobû zasláno krajem do jednoho mûsíce ode dne schválení tohoto Nafiízení Radou Zlínského kraje, pfiípadnû do jednoho mûsíce ode dne schválení aktualizovaného seznamu. (2) Aktualizace nevefiejného seznamu budov zvlá tního v znamu bude provádûna dle potfieby. (3) Dokumentace a opatfiení zpracovávaná podle tohoto nafiízení musí b t vyhotovena do esti mûsícû od nabytí úãinnosti tohoto nafiízení. ZpÛsob vedení, uloïení a aktualizace dokumentace je stanoven zvlá tním právním pfiedpisem 8). (4) Kontrolu plnûní tohoto nafiízení je oprávnûn provádût HZS kraje 9). 7) 18 vyhlá ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poïární bezpeãnosti a v konu státního poïárního dozoru (vyhlá ka o poïární prevenci). 8) Nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poïární ochranû. 9) 26 odst. 2 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

120 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 120 (5) Zvlá tní pfiedpisy upravující podmínky poïární ochrany nejsou tímto nafiízením dotãeny. (6) Nafiízení kraje nab vá úãinnosti patnáct m dnem následujícím po dni vyhlá ení ve Vûstníku právních pfiedpisû Zlínského kraje. (7) Nafiízení Zlínského kraje ã. 5/2002 ze dne 7. fiíjna 2002, kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany v budovách zvlá tního v znamu, se zru uje. (8) Nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje ã. 1095/R23/11 dne MVDr. Stanislav Mi ák v. r. hejtman Libor Luká v. r. statutární námûstek hejtmana

121 Strana 121 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/ NA ÍZENÍ Zlínského kraje ã. 5/2012 ze dne , kter m se stanoví podmínky k zabezpeãení poïární ochrany pfii akcích, kter ch se zúãastàuje vût í poãet osob Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením 7 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen zákon o krajích ), na základû ustanovení 27 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona ã. 133/1985 Sb., o poïární ochranû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen zákon o poïární ochranû ) toto nafiízení: âlánek1 Úvodní ustanovení (1) Nafiízení stanoví podmínky poïární bezpeãnosti pro zabezpeãení kulturních, sportovních, spoleãensk ch, zábavních, politick ch, obchodních, náboïensk ch a jin ch obdobn ch akcí a shromáïdûní, kter ch se zúãast- Àuje vût í poãet osob (dále jen akce ) na území Zlínského kraje. (2) Úãelem tohoto nafiízení je vymezení druhû akcí, kter ch se zúãastàuje vût í poãet osob, vymezení podmínek k zabezpeãení poïárních ochrany pfii tûchto akcích a zpûsob jejich zabezpeãení. (3) Za plnûní povinností na úseku poïární ochrany pfii akcích, kter ch se zúãastàuje vût í poãet osob, odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem vnitfiních nebo venkovních prostor nebo provozovatelem prostor, v nichï se akce koná, sjednáno jinak. (4) Podmínky poïární bezpeãnosti stanoví: a) kraj pro akce probíhající na katastrálním území více obcí, z nichï alespoà jedna leïí na území Zlínského kraje, b) obec pro akce místního, obecního v znamu. âlánek 2 Vymezení pojmû Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí: 1. Organizátorem akce právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která ji pofiádá nebo svolavatel, jde-li o shromáïdûní podle zvlá tního právního pfiedpisu 1), 2. akcí shromáïdûní osob v shromaïìovacích prostorech, 3. stanovením podmínek poïární bezpeãnosti pfii akcích souhrn opatfiení, kter mi se stanoví rozsah a zpûsob zabezpeãení poïární ochrany pfied zahájením akce, v jejím prûbûhu a pfii jejím ukonãení, 4. ukonãením akce ponechání místa konání akce v po- Ïárnû nezávadném stavu, vãetnû dodrïení podmínek t kajících se poïární bezpeãnosti stanoven ch smlouvou podle ãlánku 1 odst. 3 tohoto nafiízení, 5. shromaïìovacím prostorem stavba, vnitfiní nebo venkovní prostor urãen pro shromaïìování vût ího poãtu osob 2), 3). Za shromaïìovací prostory se nepovaïují samotné únikové cesty a prostory, kde jsou osoby doãasnû soustfiedûny pfii probíhající evakuaci osob, 6. vnitfiním shromaïìovacím prostorem (stavba) prostor, kter je po obvodû a shora vymezen stavebními konstrukcemi, pfiiãemï se za stavební konstrukce povaïují také konstrukce pfiemístitelné (posuvná stûna ãi stfiecha, svinovací Ïaluzie apod.) nebo krátkodobé, popfiípadû doãasné (stanové, kontejnerové, buàkové apod.) 3), 7. venkovním shromaïìovacím prostorem prostor, kter je neuzavfien po obvodû nebo shora, av ak vytvofien nebo vymezen stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stûnou, oplocením, pfienosn mi zábranami apod.), okolním terénem nebo pfiírodním prostfiedím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavfieném nebo polouzavfieném volném prostranství (dvory apod.) 3), 4), 5) a vefiejné prostranství (neuzavfiené námûstí apod.), 1) 3 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaïìovacím, ve znûní pozdûj ích pfiepisû. 2) Napfi. 3 písm. b) vyhlá ky ã. 268/2009 Sb., o technick ch poïadavcích na stavby. 3) âsn PoÏární bezpeãnost staveb ShromaÏìovací prostory. 4) Zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaïìovacím, ve znûní pozdûj ích pfiepisû. 5) Zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

122 âástka 1/2012 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana vût ím poãtem osob poãet a hustota osob, která splàuje následující kritéria ve vztahu k jednotliv m prostorûm a prostranstvím: a) akce ve vnitfiním shromaïìovacím prostoru (stavba) 6),unûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem nebo z kolaudaãního souhlasu (kolaudaãního rozhodnutí apod.) vypl vá poãet osob, pro které je prostor urãen ve smyslu âsn , b) akce ve vnitfiním shromaïìovacím prostoru, u nûhoï z dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem nebo z kolaudaãního souhlasu (kolaudaãního rozhodnutí apod.) nevypl vá poãet osob, pro které je prostor urãen, nebo u nûhoï dokumentace ovûfiená stavebním úfiadem popfi. kolaudaãní souhlas není k dispozici, a poãet úãastníkû ãiní 200 a více osob, c) akce ve vnitfiním prostoru, pokud souãástí akce jsou poïárnû nebezpeãné ãinnosti (pouïívání otevfieného ohnû, pyrotechnick ch efektû, ohàostrojû apod.), u kter ch se pfiedpokládá úãast 50 a více osob, d) akce ve venkovním shromaïìovacím prostoru (prostor urãen dle ãl. 2 bodu 7 tohoto nafiízení) urãen pro více neï 500 osob, u kter ch se pfiedpokládá úãast 500 a více osob, e) akce na vefiejném prostranství i mimo nû pod ir m nebem, u kter ch se pfiedpokládá úãast 900 a více osob, f) akce, pokud tak stanoví organizátor akce, a to na základû vyhodnocení poïárního nebezpeãí (zejména z hlediska umístûní nebo stavebního provedení objektu, únikov ch cest, struktury úãastníkû akce osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace) 7). 9. poïární hlídka preventivní poïární hlídka, kterou zfiizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nebo pofiadatelská sluïba, kterou zfiizuje fyzická osoba. âlánek 3 Stanovení podmínek poïární bezpeãnosti pro pofiádání akce (1) K pofiádání akce lze vyuïívat pouze prostor (stavbu, místo), kter byl k tomu úãelu vymezen v souladu se zvlá tním právním pfiedpisem 8), pfiiãemï nesmí b t pfiekroãen poãet osob pro tuto stavbu stanoven projektovou dokumentací ovûfienou stavebním úfiadem. (2) K pofiádání akcí podle ãl. 2 odst. 8 písm. b) aï e) zajistí organizátor akce, jako souãást stanovení rozsahu a zpûsobu zabezpeãení poïární ochrany podle odst. 4 tohoto ãlánku, zpracování identifikaãní karty prostoru (stavby), v rozsahu pfiílohy 3 tohoto nafiízení. (3) Pfii akcích podle ãl. 2 odst. 8 písm. d) a e) tohoto nafiízení oznámí organizátor akce pfiíslu nému úfiadu pfiedpokládan poãet zúãastnûn ch osob, pfiiãemï nelze-li zajistit prokazatelnost nepfiekroãení maximálního poãtu zúãastnûn ch osob, zabezpeãí poïární bezpeãnost v souladu s tímto nafiízením a zákonem o poïární ochranû. (4) Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah a zpûsob zabezpeãení poïární ochrany, vãetnû povinností a zpûsobu plnûní úkolû v ech osob podílejících se na organizaãním a technickém zaji tûní akce a osob úãastnících se akce, pfiiãemï postupuje zpûsobem stanoven m zvlá tním právním pfiedpisem 9). (5) V pfiípadû pofiádání akcí opakovanû na tomtéï místû za shodn ch podmínek lze stanovit rozsah a zpûsob zabezpeãení poïární ochrany pro urãen poãet akcí jednotnû, pfiiãemï pfied kaïdou jednotlivou akcí musí b t provedena kontrola dodrïování stanoven ch podmínek poïární bezpeãnosti podle ãl. 3 odst. 13 tohoto nafiízení vãetnû odstranûní zji tûn ch závad. (6) Organizátor akce (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) zfiizuje preventivní poïární hlídku nejménû ve sloïení velitel a dva ãlenové. Pokud to vyïaduje povaha akce (napfi. rozlehlost místa konání, poãet úãastníkû, moïnosti úniku osob), zfiizuje vût í poãet preventivních poïárních hlídek s potfiebn m poãtem ãlenû. (7) Je-li organizátorem akce fyzická osoba, je povinna zajistit její fiádn prûbûh, vãetnû zabezpeãení poïární ochrany potfiebn m poãtem zpûsobil ch pofiadatelû 10). (8) Úkolem poïární hlídky je dohlíïet na dodrïování pfiedpisû o poïární ochranû v prûbûhu konání akce, v pfiípadû vzniku poïáru provést nutná opatfiení k záchranû ohroïen ch osob, pfiivolat jednotku poïární ochrany a provést nutná opatfiení k zamezení ífiení poïáru. (9) Podrobnosti o zfiizování a ãinnosti poïární hlídky jsou uvedeny v pfiíloze 1 tohoto nafiízení, která je jeho nedílnou souãástí. 6) âsn PoÏární bezpeãnost staveb ShromaÏìovací prostory. 7) Napfi. 1 vyhlá ky ã. 398/2009 Sb., o obecn ch technick ch poïadavcích zabezpeãujících bezbariérové uïívání staveb. 8) 126 zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. 9) 15 vyhlá ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poïární bezpeãnosti a v konu státního poïárního dozoru (vyhlá ka o poïární prevenci). 10) 6 odst. 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaïìovacím, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû.

123 Strana 123 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2012 (10) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpûsobem a v potfiebném rozsahu se stanoven mi opatfieními k zabezpeãení poïární ochrany: a) úãastníky akce (napfi. rozmístûním informaãních a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upozornûním na omezení, které mûïe b t souãástí pozvánky ãi prezentace akce), b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napfi. preventivní poïární hlídky, pofiadatelskou sluïbu, prodejce), c) úãinkující, osoby zaji Èující program a vystoupení, v echny osoby zaji Èující technické zázemí. (11) Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stanoven ch podmínek poïární bezpeãnosti pro akci pfied zahájením, v prûbûhu a pfii ukonãení akce; podrobnosti k zaji tûní kontroly jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 a ã. 2 tohoto nafiízení. (12) Organizátor akce nesmí: a) zahajovat akci pfii zji tûní nedostatkû z hlediska poïární bezpeãnosti, které nelze odstranit pfied zahájením akce, b) pokraãovat v akci pfii bezprostfiedním nebezpeãí vzniku poïáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemoïnûn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku nebo na návrh poïární hlídky. (13) K vytvofiení podmínek pro ha ení poïárû a pro záchranné práce organizátor akce zajistí: a) vymezení prostoru pro pfiíjezd a umístûní mobilní poïární techniky jednotek poïární ochrany, a to vïdy i v pfiípadû akce konané ve venkovním shromaïìovacím prostoru; musí b t vyznaãen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila pfiíjezdu mobilní poïární techniky jednotek poïární ochrany, v chodûm z prostor (stavby), které mají slouïit k úniku osob nebo evakuaci, znemoïnila pouïití odbûrního místa poïární vody, b) umístûní atrakcí (napfi. pouèov ch, prodejních míst nebo stánkû, ukázek sluïeb apod.) tak, aby byl umoïnûn prûjezd poïární techniky, aby nedo- lo k zamezení nebo omezení volného pfiístupu k poïárnû bezpeãnostním zafiízením nebo vûcn m prostfiedkûm poïární ochrany, které jsou potfiebné k provedení zásahu (napfi. poïárním hydrantûm) a zároveà byly pfiístupné hlavní uzávûry vody, plynu a hlavní vypínaãe elektrické energie, c) umístûní hasicích pfiístrojû v potfiebném mnoïství a druzích tak, aby byly snadno viditelné a volnû pfiístupné (v pfiípadû venkovního shromaïìovacího prostoru nebo vefiejného prostranství se poãet hasicích pfiístrojû stanoví dle vyhlá ky ã. 246/2001 Sb.), d) ze shromaïìovacího prostoru musí b t v celém prûbûhu konání akce zaji tûn bezpeãn únik v ech osob, které se nacházejí v ohroïeném prostoru, a nesmí dojít k ohroïení jejich Ïivota a zdraví. Únikové cesty a uzávûry médií musí b t viditelnû oznaãeny a trvale udrïovány volné, prûchodné a pfiístupné. Znaãení uzávûrû a vypínaãû se nevztahuje na vefiejná prostranství. âlánek 4 (1) Pfii akcích ve vnitfiním shromaïìovacím prostoru, jejichï souãástí (tj. souãástí programu, produkce nebo pfiedstavení) jsou efekty s otevfien m ohnûm nebo obdobn m moïn m zdrojem zapálení (Ïhavé ãástice, Ïhavé pfiedmûty apod.), musí b t zaji tûna opatfiení dle ãl. 3 odst. 4 a technick ch podmínek v robce, pfiiãemï musí b t brán zfietel i na úpravu hofilav ch látek (napfi. scénick ch staveb, dekorací a textilií) ke sníïení jejich hofilavosti a bezpeãnému uha ení 11). (2) Pfii instalaci dal ího zafiízení nebo vybavení se v konstrukcích stfiech, stropû a podhledû shromaïìovacích prostorû nesmí pouïít hofilav ch látek nebo látek, které pfii hofiení odkapávají nebo odpadávají, popfi. nejsou jinak zabezpeãeny proti odpadávání ãi odkapávání. Nad místy, kudy unikají osoby, se nesmí umisèovat hofilavé látky nebo látky, které pfii hofiení odpadávají nebo odkapávají 12). (3) Pfii akcích, jejichï souãástí bude provádûní poïárnû nebezpeãn ch ãinností (pouïívání otevfieného ohnû, pyrotechnick ch efektû, ohàostrojû, vypou tûní lampionû tûstí apod.) musí b t dodrïovány poïadavky zvlá tních právních pfiedpisû 13) a návodû v robce. (4) Pfii akci uvnitfi uzavfieného objektu je zakázáno pouïívání balonkû plnûn ch plyny, které ve smûsi se vzduchem tvofií hofilavou nebo v bu nou smûs (napfi. vodík, acetylén). (5) Je-li souãástí akce konání ohàostroje, musí organizátor akce nejménû 5 pracovních dnû pfied jejím zahá- 11) âsn PoÏární bezpeãnost staveb ShromaÏìovací prostory. 12) Vyhlá ka ã. 23/2008 Sb., o technick ch podmínkách poïární ochrany staveb. 13) Napfi. zákon ã. 61/1988 Sb., o hornické ãinnosti, v bu ninách a o státní báàské správû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, nafiízení vlády ã. 208/2010 Sb., o technick ch poïadavcích na pyrotechnické v robky a jejich uvádûní na trh, vyhlá ka ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick ch v robcích a zacházení s nimi.

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 7 Rozesláno dne 27. ãervence 2006 O B S A H 3. Nafiízení, kter m

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Město Český Těšín. Článek 1. Základní ustanovení

Město Český Těšín. Článek 1. Základní ustanovení Město Český Těšín Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo Města Český Těšín se na svém

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

3/2006. NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2006 ze dne 24. července 2006, kterým se vyhlašuje období déletrvajícího sucha pro území Středočeského kraje

3/2006. NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2006 ze dne 24. července 2006, kterým se vyhlašuje období déletrvajícího sucha pro území Středočeského kraje 3/2006 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č. 3/2006 ze dne 24. července 2006, kterým se vyhlašuje období déletrvajícího sucha pro území Středočeského kraje Rada Středočeského kraje vydává podle 59 odst. 1 písm.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1 Úvodní ustanovení. 2 Základní pojmy

1 Úvodní ustanovení. 2 Základní pojmy 3 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května 2003 č. 3/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

5/2003 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

5/2003 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 5/2003 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Rada Ústeckého kraje v souladu ustanovením 7 a 59 odst.

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 30. ãervna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského kraje, kter m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

Vyvěšeno dne : 6.9.2005 Sňato dne : 22.9.2005

Vyvěšeno dne : 6.9.2005 Sňato dne : 22.9.2005 Obecně závazná vyhláška Města Rousínova č. 2/2005 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Zastupitelstvo města Rousínova na základě usnesení

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2007 č. 2/2007

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2007 č. 2/2007 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2007 č. 2/2007 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením

Více

Čl.1 Úvodní ustanovení

Čl.1 Úvodní ustanovení 7/2003 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Rada Ústeckého kraje v souladu s ustanovením

Více

Obec Holštejn. Vyhláška č. 4/2005. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obec Holštejn. Vyhláška č. 4/2005. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Obec Holštejn Vyhláška č. 4/2005 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo obce Holštejn se na svém zasedání dne 2005 usneslo vydat

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 2/2004

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 2/2004 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 2/2004 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18.

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18. Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK právních předpisů Zlínského kraje Částka 1 Rozesláno dne 18. února 2013 O B S A H 1. Nařízení Zlínského kraje, kterým

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC

OBEC HUTISKO-SOLANEC OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 02/2008, kterou stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

V Jihlavě 7. srpna 2015 Č.j. KUJI 54719/2015

V Jihlavě 7. srpna 2015 Č.j. KUJI 54719/2015 MUDr. Jiří Běhounek hejtman Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika V Jihlavě 7. srpna 2015 Č.j. KUJI 54719/2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006

Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 ze dne 4. 12. 2006 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Rada kraje se dne 4. 12. 2006 usnesla

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002)

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 3 /2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (úplné znění se změnami a doplňky provedenými

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Čl. 1 Základní ustanovení

MĚSTO KOPŘIVNICE. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO KOPŘIVNICE Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č.1/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo města Kopřivnice

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov na svém 9. zasedání ze dne 29.12.2014 usnesením č.23/2014 se usneslo vydat na základě

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotí ovo á., 6 8 Br o Č. j.: JMK 87314/2015 Sp. zn.: S - JMK 87314/2015 Brno R O Z H O D N U T Í hejt a a Jiho oravského kraje číslo 1/2015 ze dne. červe e 2015 o vyhláše

Více

4/2010 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje

4/2010 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje Systém ASPI - stav k 10.10.2010 do částky 105/2010 Sb. a 41/2010 Sb.m.s. Obsah a text 4/2010 (KS) - poslední stav textu 4/2010 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 4. ledna 2010, kterým se stanoví podmínky

Více

2 NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 2/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje

2 NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 2/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje Částka 2/2002 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 42 2 NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 2/2002 ze dne 7. října 2002, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje Rada Zlínského kraje

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Obec Heřmaničky POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HEŘMANIČKY

Obec Heřmaničky POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HEŘMANIČKY Obec Heřmaničky Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád obce Heřmaničky. Zastupitelstvo obce Heřmaničky se na zasedání dne 28. 03. 2012 usnesením č.zo 5/2012 usneslo vydat na základě

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 15. ãervna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 Požární řád města Nové Město pod Smrkem Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. i)

Více

22 července 2015. Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

22 července 2015. Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti: 22 července 2015 Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM OBEC JINDŘICHOVICE POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5 / 2011, kterou se vydává Požární řád obce Jindřichovice pod Smrkem a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE 1/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘEŠTICE kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE Zastupitelstvo Města Přeštic se na svém zasedání dne 27. 3. 2008 usnesením č. D/7 rozhodlo vydat na základě ustanovení

Více

Bednárec. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec

Bednárec. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec Bednárec Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se vydává Požární řád obcebednárec Zastupitelstvo obce Bednárec na svém 4. zasedání ze dne 08.08.2014 usnesením č. 2-4 z/2014 se usneslo vydat na základě

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2015 O B S A H

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2015 O B S A H Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2015 O B S A

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více