pfiíloha C,D :13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004"

Transkript

1 pfiíloha C,D :13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

2 pfiíloha C,D :13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 806

3 pfiíloha C,D :14 Stránka 807 Strana 807 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Poznámka: Dle databáze IPPC âeského ekologického ústavu REZZO 1 je spoleãnost BARTO textilní závody a.s. ze sídlem v Náchodû zafiazena mezi zvlá tû velké zdroje zneãi Èování podléhající reïimu IPPC z dûvodu provozování spalovacího zafiízení o jmenovitém pfiíkonu vût ím neï 50 MW (bod pfiílohy ã. 1 zákona ã. 76/2002 Sb.). Z databáze REZZO 1 a z provozní evidence zdroje zneãi Èování ovzdu í za rok 2002 je v ak zfiejmé, Ïe spoleãnost BARTO textilní závody a.s. provozuje pouze tfii spalovací zdroje o celkovém tepelném v konu 8,1 MW, ve kter ch je spalován zemní plyn. Aby bylo docíleno vût ího jmenovitého tepelného pfiíkonu neï 50 MW, musely by b t zdroje provozovány z cca 15 % úãinnosti, coï je velmi nepravdûpodobné. 2. ZVLÁ Tù VELKÉ A VELKÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI ËOVÁNÍ 2.1. Kategorizace a zafiazování zdrojû zneãi Èování ovzdu í ZÁKON â. 86/2002 SB. Kategorizaci a zafiazování zdrojû zafiazování zdrojû zneãi Èování ovzdu í fie í 4 zákona ã. 86/2002 Sb., zákon o ochranû ovzdu í a o zmûnû nûkter ch dal ích zákonû (zákon o ovzdu í), kde je mimo jiné uvedeno: (odst.3) Stacionární zdroj zneãi Èování ovzdu í (dále jen stacionární zdroj ) je zafiízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které zneãi Èuje nebo mûïe zneãi Èovat ovzdu í, dále achta, lom a jiná plocha s moïností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi Èujících látek, jakoï i plocha, na které jsou provádûny práce nebo ãinnosti, které zpûsobují nebo mohou zpûsobovat zneãi Èování ovzdu í, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktû, odpadû a dal- í obdobné zafiízení nebo ãinnost.

4 pfiíloha C,D :14 Stránka 808 âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 808 (odst.4) Stacionární zdroje se dûlí: a) podle míry nebo vlivu na kvalitu ovzdu í na kategorie 1. zvlá tû velké 2. velké 3. stfiední a 4. malé, b) podle technického a technologického uspofiádání na 1. zafiízení spalovacích technologick ch procesû, ve kter ch se oxidují paliva za úãelem vyuïití uvolnûného tepla (dále jen spalovací zdroje ), 2. spalovny odpadû a zafiízení schválená pro spoluspalování odpadu a 3. ostatní stacionární zdroje (dále jen ostatní ) (odst.5) Spalovací zdroje se zafiazují podle tepelného pfiíkonu nebo v konu do tûchto kategorií: a) zvlá tû velké spalovací zdroje, kter mi jsou zdroje zneãi Èování o jmenovitém tepelném pfiíkonu 50 MW a vy ím bez pfiihlédnutí ke jmenovitému tepelnému v konu, b) velké spalovací zdroje, kter mi jsou zdroje zneãi Èování o jmenovitém tepelném v konu vy ím neï 5 MW do 50 MW nespadající pod písmeno a), c) stfiední spalovací zdroje, kter mi jsou zdroje zneãi Èování o jmenovitém tepelném v konu od 0,2 MW do 5 MW vãetnû, d) malé spalovací zdroje, kter mi jsou zdroje zneãi Èování o jmenovitém tepelném v konu niï ím neï 0,2 MW OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEâI ËOVÁNÍ OVZDU Í Emisní limity a dal í podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojû zneãi Èování ovzdu í, vãetnû kategorizace, jsou stanoveny v následujících provádûcích právních pfiedpisech: 1. Nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb., kter m se stanoví emisní limity a dal í podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojû zneãi Èování ovzdu í, 2. Vyhlá ka Ministerstva Ïivotního prostfiedí ã. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a dal í podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojû zneãi Èování ovzdu í emitujících tûkavé organické látky z procesû aplikujících organická rozpou tûdla a ze skladování a distribuce benzinu Zdroje REZZO 1 Zdroj: âesk hydrometeorologick ústav databáze REZZO 1 za rok Databáze REZZO 1 (REgistr ZdrojÛ Zneãi Èování Ovzdu í), kterou spravuje âesk hydrometeorologick ústav, obsahuje zdroje zneãi Èování ovzdu í spadající do kategorií zvlá tû velk ch a velk ch stacionárních zdrojû zneãi Èování ovzdu í. K bylo v databázi REZZO 1 celkem 129 velk ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í, které byly provozovány na území Královéhradeckého kraje. V databázi REZZO 1 za rok 2001 není uvedeno 29 zdrojû zneãi Èování ovzdu í, které byly zafiazeny do kategorie zvlá tû velk ch zdrojû zneãi Èování v souvislosti s nabytím úãinnosti zákonû ã. 76/2002 Sb. a ã. 86/2002 Sb.

5 pfiíloha C,D :14 Stránka 812 âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 812 tek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitû stanovené provádûcím právním pfiedpisem zdrojûm podle 54 odst. 8 od 1.ledna Dle odst.8 54 zákona ã. 86/2002 Sb. provozovatelé zvlá tû velk ch spalovacích zdrojû, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (napfiíklad povolení ke zmûnû stavby u zdroje s v jimkou v stavby odsifiovacího zafiízení zaji Èujícího stupeà odsífiení stanoven provádûcím právním pfiedpisem) od 1. ãervence 1987 do 31. prosince 2002, jsou povinni plnit emisní limity a dal í podmínky pro tyto zdroje stanovené v provádûcím právním pfiedpisu nejpozdûji od 1. ledna Do uvedeného data plní provozovatel emisní limity platné u spalovacího zdroje pfied úãinností tohoto zákona. To platí i pro nové ãásti zdroje o jmenovitém tepelném pfiíkonu 50 MW a více, na které bylo vydáno stavební povolení a které byly uvedeny do provozu v období od 1. ãervence 1987 do prosince 2002 u spalovacích zdrojû uveden ch v odstavci 7, kter m budou emisní limity stanoveny jako hodnoty odpovídající celkovému jmenovitému pfiíkonu zdroje Seznam zvlá tû velk ch spalovacích zdrojû Tabulka ã. 3 Seznam zvlá tû velk ch spalovacích zdrojû provozovan ch k Emisní stropy Emisní stropy pro zvlá tû velké spalovací zdroje uvedené v Tabulce ã. 2. budou stanoveny národním programem sniïování emisí nebo provádûcím právním pfiedpisem, které jsou v souãasné dobû ve stádiu zpracování. 4. ZVLÁ Tù VELKÉ ZEMùDùLSKÉ ZDROJE Dle Pfiílohy ã. 2. k nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb. spadají do kategorie zvlá tû velk ch zemûdûlsk ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í následující zdroje: zafiízení pro intenzivní chov drûbeïe s projektovanou kapacitou ustájení od kusû, zafiízení pro chov prasat na poráïku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od kusû nebo 750 prasnic, zafiízení intenzivního chovu skotu s projektovanou kapacitou ustájení od ks. Seznam zvlá tû velk ch zemûdûlsk ch zdrojû je uveden v tabulce ã. 1.

6 pfiíloha C,D :14 Stránka 814 âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 814 II. Oslovení zdrojû zneãi Èování 1. DÒVOD OSLOVENÍ ZDROJÒ ZNEâI ËOVÁNÍ OVZDU Í Jedinou dostupnou databází o zvlá tû velk ch a velk ch zdrojích zneãi Èování ovzdu í umístûn ch na území Královéhradeckého kraje je databáze REZZO 1, které v ak neposkytuje aktuální údaje o jednotliv ch zdrojích (údaje za rok 2001 byly zpfiístupnûny na poãátku kvûtna roku 2003) a nelze z ní jednoznaãnû usoudit jak m smûrem se bude v budoucnosti konkrétní zdroj vyvíjet, proto byly osloveny zdroje uvedené v Tabulce ã. 5 za úãelem zji tûní a ovûfiení níïe uveden ch faktû: skuteãn ch provozních podmínek zdroje zneãi Èování technického vybavení zdroje zneãi Èování zpûsobilosti dodrïování emisních limitû stanovené pro stávající zdroje zneãi Èování moïností dodrïování emisních limitû stanoven ch pro nové zdroje zneãi Èování uvaïovaného v hledu provozu zdroje zneãi Èování do roku 2010 uvaïované realizace opatfiení k docílení sníïení emisí kodlivin. 2. V BùR OSLOVEN CH ZDROJÒ ZNEâI ËOVÁNÍ OVZDU Í V bûr zdrojû, které byly písemnû osloveny, byl zaloïen na následujícím principu: jedná se o zvlá tû velk zdroj zneãi Èování zdroj byl mezi nejv znamnûj ími stacionárními zdroji z REZZO 1 za rok 2000 zdroj mûïe sv mi emisemi ovlivnit hodnoty emisí zneãi Èujících látek, pro které jsou stanoveny emisní stropy. 3. SEZNAM OSLOVEN CH ZDROJÒ ZNEâI ËOVÁNÍ Tabulka ã. 5 Seznam osloven ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í Zdroje bez IâZ nejsou v databázi REZZO 1 za rok 2001.

7 pfiíloha C,D :14 Stránka 817 Strana 817 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ AKCE Z celkového poãtu 98 osloven ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í jich reagovalo celkem 28 tj. cca 29 %. Z vyhodnocení údajû obsaïen ch v obdrïen ch dotaznících vypl vá, Ïe: u vût iny zdrojû zneãi Èování ovzdu í byly realizovány programy ke sniïování emisí kodlivin do , aby byl dodrïen termín stanoven zákonem o ovzdu í ã. 309/1991 Sb., v platném znûní, provozovatelé zvlá tû velk ch spalovacích stacionárních zdrojû doposud nemají zpracován závazn plán sníïení emisí, protoïe jim nejsou známy emisní stropy, u vût iny zdrojû zneãi Èování ovzdu í provozovatel pfiedpokládají v robu do konce roku 2010 na úrovni roku 2001 resp. 2002, provozovatelé vût iny zdrojû zneãi Èování ovzdu í nepfiedpokládají realizaci v stavby nov ch zafiízení ke sníïení emisí zneãi Èujících látek, provozovatelé vût iny zdrojû zneãi Èování ovzdu í nepfiedpokládají zásadní zmûnu surovinové základny nebo technologie, která by zpûsobila nárûst emisí zneãi Èujících látek do ovzdu í v takovém mnoïství, aby bylo ohro- Ïeno dodrïování hodnot emisních stropû uveden ch v kapitole III. Poznámka: Reakce nûkter ch podnikû do ly zpracovateli po uzávûrce termínu, napfi. fa Harpen âr, s.r.o., Teplárna Náchod (kap. B závûreãné zprávy PSE).

8 pfiíloha C,D :14 Stránka 818 âástka 7/2004 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 818 III. Emisní stropy Dle pfiílohy ã. 2. k nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky zneãi Èující ovzdu í a zpûsob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních projekcí, jsou pro Královéhradeck kraj doporuãeny následující hodnoty emisních stropû v roce 2010: Tabulka ã. 6 Hodnoty emisních stropû v roce 2010

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více