DaÀové pfiiznání k DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DaÀové pfiiznání k DPH"

Transkript

1 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû, v platném znûní (dále jen ZSDP). VYSVĚTLENÍ POJMU Formuláfi daàového pfiiznání k dani z pfiidané hodnoty je tiskopisem, kter jsou povinny podat zákonem vymezené osoby. Jedná se zejména o plátce danû registrované podle 94 ZDPH, neplátce (osoby nepovinné k dani) v souvislosti s dodáním nebo pofiízením nov ch dopravních prostfiedkû z EU ( 19 odst. 5 a 6 ZDPH), osoby identifikované k dani podle 96 ZDPH a dal í osoby, kter m vznikne povinnost pfiiznat DPH podle 108 ZDPH. Na pfiedepsaném tiskopise a v poïadovaném ãlenûní uvádí tyto osoby ve - keré údaje, které jsou povinny v daàovém pfiiznání uvést. Tiskopis daàového pfiiznání, kter jsou tyto osoby povinny podat místnû pfiíslu nému správci danû, je univerzálním tiskopisem, kter se pouïije DaÀové pfiiznání k DPH

2 I str. 2 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH nejen pro podání fiádného daàového pfiiznání, ale i pro podání tzv. opravného a dodateãného daàového pfiiznání. PRAKTICKÝ POSTUP Tiskopis DAP Kdo je povinen podat DAP Platn m tiskopisem, na kterém plátci uvádí údaje podle platné právní úpravy, je tiskopis ministerstva financí MFin 5401 vzor ã. 16. DaÀové pfiiznání podle platné právní úpravy podává: osoba, která je plátcem ( 94 ZDPH), osoba identifikovaná k dani ( 96 ZDPH), osoba, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani (pouze ve specifick ch pfiípadech, tj. pfii dodání a pofiízení nov ch dopravních prostfiedkû v rámci EU ve smyslu 19 odst. 5 a 6 a také v souvislosti se vznikem povinnosti pfiiznat a zaplatit DPH v pfiípadech vymezen ch v 108 ZDPH), dal í osoby vymezené v 108 ZDPH. KaÏdá z v e uveden ch osob se pfii vyplàování daàového pfiiznání fiídí obecn mi pokyny, které se vztahují na v echny tyto osoby bez v jimky, a dále postupuje podle pfiíslu né ãásti pokynû k vyplnûní daàového pfiiznání podle toho, co bylo dûvodem k podání daàového pfiiznání. Pokyny k vyplnûní daàového pfiiznání jsou uvedeny na zvlá tní pfiíloze tiskopisu DAP (platn m tiskopisem je vzor ã. 16). Zatímco neplátce a osoba identifikovaná k dani podávají daàové pfiiznání pouze tehdy, po-

3 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 3 I kud mají k podání pfiiznání zákonn dûvod, plátce je povinen podávat daàové pfiiznání za kaïdé zda- Àovací období a po celou dobu, kdy je registrovan m plátcem danû, a to i v pfiípadû, Ïe v pfiíslu ném zdaàovacím období neuskuteãnil Ïádné plnûní, které je povinen uvádût v daàovém pfiiznání, a neuplatàuje ani nárok na odpoãet danû. V praxi se pro tuto situaci vïil pojem negativní nebo tzv. kfiíïkové daàové pfiiznání. V následujícím textu je vysvûtlen postup v pfiípadech, kdy podává daàové pfiiznání neplátce, osoba identifikovaná k dani a plátce. Tiskopis daàového pfiiznání pouïije neplátce ve dvou pfiípadech, a to pouze tehdy, pokud mu: vznikla povinnost pfiiznat a zaplatit daà, vznikl nárok na odpoãet danû. Povinnost podat daàové pfiiznání v návaznosti na povinnost pfiiznat daà a zaplatit daà vzniká neplátci v pfiípadû, Ïe pofiídí v tuzemsku nov dopravní prostfiedek z jiného ãlenského státu ( 19 odst. 6 ZDPH), pokud bude tento dopravní prostfiedek registrován v registru silniãních motorov ch vozidel v tuzemsku. V e daàové povinnosti, která vznikla neplátci v souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku, se uvádí v fi. 65 da- Àového pfiiznání. Spolu s pfiiznáním je neplátce povinen pfiedloïit i ovûfienou kopii dokladu o nákupu vozidla. Správce danû daà vymûfií a neplátce zaplatí pfiíslu nou ãástku do 25 dnû ode dne, kdy mu byla daà vymûfiena. V souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku z jiného ãlenského státu EU je povinen podat DAP na pfiedepsaném tiskopise nejen neplátce-podnikatel (osoba po- DAP vyplàuje neplátce

4 I str. 4 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH vinná k dani), ale i neplátce-obãan. Zatímco neplátce osoba povinná k dani je povinen v tûchto pfiípadech nejen podat daàové pfiiznání, ale je povinen se i registrovat k DPH. Neplátce obãan je pfii pofiízení nového dopravního prostfiedku pouze povinen podat daàové pfiiznání. Nárok na odpoãet danû vznikne neplátci, pokud pfiíleïitostnû dodá nov dopravní prostfiedek, kter byl pfiemístûn do jiného ãlenského státu podle 19 odst. 5 ZDPH. Tato osoba pfiedloïí pfiiznání s hlá- ením o dodání nového dopravního prostfiedku, ke kterému pfiiloïí kopii daàového dokladu. Údaj o nároku na odpoãet danû se uvádí v fi. 66 daàového pfiiznání, a to pouze v pfiípadû, Ïe neplátce uplatní nárok na odpoãet danû do 10 dnû ode dne dodání nového dopravního prostfiedku. Pokud nárok na odpoãet danû není uplatnûn v tomto da- Àovém pfiiznání nebo pokud neplátce, kter dodal nov dopravní prostfiedek, na poïádání správce danû neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpoãet danû, nárok zaniká. V souvislosti s dodáním nového dopravního prostfiedku do jiného ãlenského státu EU vzniká nárok na odpoãet danû nejen neplátci-podnikateli (osobû povinné k dani), ale i neplátci-obãanovi. Specifick m dûvodem k podání daàového pfiiznání je u neplátce pfiípad, kdy tato osoba vystaví doklad, na kterém uvede daà z pfiidané hodnoty. V pfiípadû, Ïe neplátce uvede na vystaveném dokladu daà, je povinen tuto ãástku uvést v fi. 65 da- Àového pfiiznání a má i povinnost daà zaplatit [ 108 odst. 1 písm. k) ZDPH].

5 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 5 I Osoba identifikovaná k dani je povinna podat pfiiznání do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období, ve kterém jí vznikla daàová povinnost. V uvedené lhûtû je splatná i daàová povinnost ( 101 odst. 6 ZDPH). Pfii vyplàování daàového pfiiznání postupuje osoba identifikovaná k dani obdobnû jako plátce s tím, Ïe na rozdíl od plátce danû vyplàuje pouze pfiíslu né fiádky DAP, ve kter ch uvádí údaje o základu danû a dani na v stupu, popfiípadû údaje o ãástkách, které jsou od danû osvobozeny (dodání nového dopravního prostfiedku). ádky DAP, které jsou vyãlenûny pro údaje vztahující se k nároku na odpoãet danû, osoba identifikovaná k dani nevyplàuje, protoïe této osobû nárok na odpoãet danû pfii pofiízení zboïí nebo pfii poskytnutí sluïby nevzniká, s v jimkou dodání nového dopravního prostfiedku do jiného ãlenského státu ( 19 odst. 5 ZDPH). Pfiíslu né fiádky daàového pfiiznání, které vyplàuje osoba identifikovaná k dani, pokud k jejich uvedení v DAP je zákonn dûvod, uvádí následující tabulka: DAP vyplàuje osoba identifikovaná k dani Č. řádku DAP Sazba DPH Popis ř % ZD a DPH na výstupu z pořízeného zboží včetně pořízení NDP od ORD ř % ZD a DPH na výstupu z pořízeného zboží ř % ZD a DPH z pořízení NDP od osoby neregistrované V EU

6 I str. 6 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH PouÏité zkratky a vysvûtlivky: DAP ORD ZO NDP ZD DPH daňové přiznání k DPH osoba registrovaná k dani v jiném členském státě zahraniční osoba nový dopravní prostředek základ daně daň z přidané hodnoty DAP vyplàuje plátce Struktura DAP Plátce danû vyplàuje jednotlivé fiádky daàového pfiiznání podle toho, zda mu vznikla povinnost pfiiznat daà na v stupu, popfiípadû osvobození od danû. BûÏn plátce vyplàuje podle pfiedmûtu ãinnosti a v návaznosti na plnûní, která v pfiíslu ném zdaàovacím období uskuteãnil nebo pfiijal, jednotlivé fiádky daàového pfiiznání. Struktura daàového pfiiznání se pro úãely podání daàov ch pfiiznání poprvé za zdaàovací období leden 2010 zásadnû nemûní oproti pfiedchozímu platnému tiskopisu (vzor ã. 15). Obsahová náplà jednotliv ch fiádkû DAP k DPH zûstává v tiskopise vzor ã. 16 beze zmûny ve srovnání s tiskopisem vzor ã. 15. V fiádcích ã. 5, 6, 11 a 12 se nahrazuje odkaz na zru en 15 odkazem na 108 ZDPH. V evidenãním fiádku ã. 48 uvádí plátce v návaznosti na pokyny k vyplnûní daàového pfiiznání údaje o pofiízeném majetku vymezeném v 78 odst. 2 ZDPH, a to najednou v daàovém pfiiznání za zdaàovací období, ve kterém byl majetek uveden do uïívání.

7 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 7 I Oba typy plnûní, tj. plnûní podléhající sníïené nebo základní sazbû danû, stejnû jako i plnûní osvobozená od danû, je plátce povinen uvádût v daàovém pfiiznání. V daàovém pfiiznání plátce uvádí i plnûní s místem plnûní mimo tuzemsko, která nejsou pfiedmûtem danû ve smyslu 2 odst. 1 ZDPH. Údaje o plnûních s místem plnûní mimo tuzemsko uvádí plátce v ãásti II. (Plnûní osvobozená od danû a s místem plnûní mimo tuzemsko). I kdyï plnûní s místem plnûní mimo tuzemsko nejsou pfiedmûtem danû, mohou ovlivnit hodnotu krátícího koeficientu, a tím i v slednou daàovou povinnost plátce. V daàovém pfiiznání plátce neuvádí pouze ta plnûní, která se nevztahují k jeho daàové povinnosti. Mezi tato plnûní patfií napfi.: pfiijat úrok pfiipsan na bûïném úãtu, náhrady kod, plnûní pojistné události, ãástky nezahrnuté do základu danû ( 36 odst. 5 a11 ZDPH), kauce, nákupy od neplátcû atd. DaÀové pfiiznání sestavuje plátce na základû údajû uveden ch v evidenci pro daàové úãely podle 100 ZDPH. Evidenci pro úãely DPH je plátce povinen vést v návaznosti na ãlenûní jednotliv ch fiádkû daàového pfiiznání. V této evidenci musí b t uveden detail kaïdého fiádku daàového pfiiznání. Plnûní uvádûná v pfiiznání Plnûní, která se v DAP neuvádí DaÀové pfiiznání ve vazbû na evidenci

8 I str. 8 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH PRAKTICKÝ TIP Chybnû vystavené doklady DÛslednou kontrolou pfiijat ch plnûní ve vazbû na vymezení pfiedmûtu danû lze zjistit nesprávn postup pfii uplatnûní DPH na v stupu, coï dává obûma smluvním stranám prostor pro odstranûní chyby je tû pfied vymûfiením daàové povinnosti za pfiíslu né zdaàovací období. Chybnû vystavené doklady je moïné úãetnû stornovat a vyhotovit nové. PRAKTICKÝ POSTUP Forma podání Formu podání daàového pfiiznání neupravuje pfiímo ZDPH, ale zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû. Podle 40 odst. 2 ZSDP je moïné pro podání daàového pfiiznání zvolit jednu z uveden ch moïností. DaÀové pfiiznání lze podat: na formuláfii, elektronicky, a to buì formou datové zprávy, nebo za pouïití tzv. elektronického formuláfie. Pokud se plátce nebo jiná osoba, která je povinna podat daàové pfiiznání, rozhodne pro jeho podání na formuláfii, tj. v písemné podobû, doruãí pfiedepsan tiskopis s vyplnûn mi údaji (osobnû nebo prostfiednictvím po ty) pfiíslu nému správci danû a v zákonem stanovené lhûtû. Podání daàového pfiiznání na formuláfii pfiedstavuje standardní zpûsob podání, kter v souãasné dobû pfievaïuje. DaÀové pfiiznání v elektronické podobû je moïné podat prostfiednictvím tzv. spoleãného technic-

9 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 9 I kého zafiízení správcû danû, které provozuje Ministerstvo financí âr. Písemnost v elektronické podobû je moïné pfiipravit pomocí elektronického formuláfie a následnû datovou zprávu podat buì opatfienou zaruãen m elektronick m podpisem, nebo elektronicky nepodepsanou a potvrzenou podáním elektronického tiskopisu. Zákonná lhûta pro podání daàového pfiiznání k DPH je pro plátce stanovena v 101 odst. 1 ZDPH. Plátce je povinen do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období podat daàové pfiiznání. Plátci s mûsíãním zdaàovacím obdobím tak podávají 12 daàov ch pfiiznání roãnû, plátci se ãtvrtletním zdaàovacím obdobím podávají pouze 4 daàová pfiiznání v prûbûhu roku. Zákonná lhûta pro podání daàového pfiiznání v souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku, pokud je povinen podat toto pfiiznání neplátce, je upravena v 19 odst. 5 a 6 ZDPH. Na rozdíl od plátce danû, kter je povinen podat da- Àové pfiiznání i v pfiípadû, Ïe mu nevznikla daàová povinnost, neplátce je povinen v zákonné lhûtû podat daàové pfiiznání pouze tehdy, jestliïe mu vznikla povinnost pfiiznat daà, popfiípadû mûïe podat daàové pfiiznání, pokud mu vznikl nárok na odpoãet danû. Pfii pofiízení nového dopravního prostfiedku z jiného ãlenského státu pfiedkládá neplátce daàové pfiiznání do 10 dnû ode dne pofiízení nového dopravního prostfiedku ( 19 odst. 6 ZDPH). Osoba identifikovaná k dani je povinna podat da- Àové pfiiznání do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období, ve kterém jí vznikla daàová povinnost. V této lhûtû je splatná daàová povinnost podle 101 odst. 6 ZDPH. LhÛta pro podání DAP

10 I str. 10 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH POZOR NA CHYBU! Pfiiznání pfii pfieru ení podnikání Fyzické osoby, plátci danû, jsou povinny podávat v zákonem stanoven ch lhûtách daàová pfiiznání, a to i v pfiípadû, Ïe z hlediska ZDP pfieru ily podnikání. Skuteãnost, Ïe podnikatelské aktivity takov plátce po urãitou dobu neprovozuje, jej nezbavuje povinnosti podávat tzv. negativní (kfiíïková) daàová pfiiznání k DPH. Pokud se v ak plátce za této situace rozhodne zru it registraci k DPH, mûïe tak uãinit podáním Ïádosti u místnû pfiíslu ného správce danû. Samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe od data úãinnosti uvedeného na osvûdãení o registraci uplynul jeden rok a obrat plátce za pfiedcházejících 12 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícû nepfiesáhl 1 mil. Kã. Správce danû ovûfií splnûní podmínek pro zru ení registrace podle 106 odst. 1 ZDPH, a pokud jsou zákonné dûvody pro zru ení registrace splnûny, registraci k DPH zru í. PRAKTICKÝ POSTUP Opravné daàové pfiiznání V pfiípadû, Ïe plátce podá pfied uplynutím zákonné lhûty daàové pfiiznání za pfiíslu né zdaàovací období a následnû zjistí, Ïe údaje uvedené v takto podaném pfiiznání jsou chybné, podá tzv. opravné daàové pfiiznání, ve kterém uvede správné údaje. Skuteãnost, Ïe jde o opravné daàové pfiiznání vyznaãí plátce v pfiíslu né kolonce v oddíle A daàového pfiiznání. Z hlediska procesního se k pfiedchozímu daàovému pfiiznání nepfiihlíïí. Pro vymûfiovací fiízení pouïije správce danû údaje

11 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 11 I uvedené v opravném daàovém pfiiznání ( 41 odst. 3 ZSDP). Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím provozuje na několika místech maloobchodní prodejny s dárkovými předměty. Daňové přiznání za zdaňovací období duben 2010 podal plátce dne V přiznání za uvedené zdaňovací období deklaroval vlastní daňovou povinnost ve výši Kč (ř. 65). Téhož dne byl dán příkaz k úhradě částky Kč. Dne bylo plátcem zjištěno, že v celkových tržbách za měsíc duben nebyla zahrnuta tržba jedné z prodejen, která činila Kč. Ve stejný den byl plátci doručen daňový doklad za zboží dodané Celková hodnota odebraného zboží činila Kč (z toho základ daně Kč a daň ve výši 20 % činila Kč). Z dokladů, které byly zaúčtovány po podání daňového přiznání, je zřejmé, že plátce nezahrnul do daňového přiznání částku Kč, tj. daň na výstupu vypočtenou z tržeb jedné z prodejen. Dále bylo zjištěno, že do daňového přiznání za měsíc duben 2010 je možné zahrnout i fakturu daňový doklad za přijaté zdanitelné plnění vystavený dodavatelem zboží plátcem daně v celkové hodnotě Kč. Nárok na odpočet daně plátci vznikl dne a má k dispozici i daňový doklad. Plátce proto vyplnil znovu tiskopis daňového přiznání za zdaňovací období duben 2010 s tím, že provedl opravu údajů uvedených v příslušných řádcích daňového přiznání. V ř. 1 změnil původní částky tak, že ve sloupci (Základ daně) zvýšil původní částku o částku Kč a ve sloupci (Daň na výstupu) zvýšil původní částku o částku Kč. Dále plátce zvýšil původní částku uvedenou v ř. 40 (ve sloupci Základ daně) o částku Kč a ve sloupci (Nárok na odpočet daně v plné výši) zvýšil původní částku deklarovanou ve sloupci o částku Kč. Na základě provedených změn došlo ke změně vlastní daňové povinnosti z původní částky Kč na částku Kč. Dne Pfiíklad 1

12 I str. 12 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH Dodateãné daàové pfiiznání Dodateãné daàové pfiiznání k DPH , tj. v zákonné lhůtě pro podání DAP k DPH za měsíc duben 2010, podal plátce opravné daňové přiznání a na pokladně finančního úřadu zaplatil hotově částku Kč (tj. rozdíl mezi ). Správce daně následně vyměřil daňovou povinnost plátce za měsíc duben 2010, a to z údajů uvedených v opravném daňovém přiznání. K údajům uvedeným v daňovém přiznání podaném správce daně při vyměření daně za zdaňovací období duben 2010 nepřihlédl. K podání dodateãného daàového pfiiznání pouïije plátce tiskopis vzor ã. 15, pokud bude provádût opravu údajû t kajících se zdaàovacích období do Pro opravu údajû vztahujících se ke zdaàovacím obdobím poãínaje zdaàovacím obdobím leden 2010 nebo 1. ãtvrtletím 2010 je plátce povinen pouïít tiskopis vzor ã. 16. Skuteãnost, Ïe jde o dodateãné daàové pfiiznání, vyznaãí plátce v pfiíslu né kolonce v oddíle A da- Àového pfiiznání a je povinen uvést datum zji tûní dûvodû pro podání dodateãného daàového pfiiznání. Od tohoto data se odvíjí procesní lhûta pro dodateãné vymûfiení daàové povinnosti plátce za pfiíslu né zdaàovací období. S úãinností od je zru en 103 ZDPH, kter upravoval základní pravidla pro úãely DPH podání dodateãn ch daàov ch pfiiznání k DPH. I v roce 2010 proto respektuje plátce v souvislosti s podáním dodateãn ch daàov ch pfiiznání na DPH práva a povinnosti upravené obecn m procesním pfiedpisem, tj. ZSDP. I nadále platí, Ïe opravy formou podání dodateãného daàového pfiiznání provádí plátce i v pfiípadech, kdy v dûsledku tûchto oprav nedojde ke zmûnû poslední známé daàové povinnosti.

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více