DaÀové pfiiznání k DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DaÀové pfiiznání k DPH"

Transkript

1 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû, v platném znûní (dále jen ZSDP). VYSVĚTLENÍ POJMU Formuláfi daàového pfiiznání k dani z pfiidané hodnoty je tiskopisem, kter jsou povinny podat zákonem vymezené osoby. Jedná se zejména o plátce danû registrované podle 94 ZDPH, neplátce (osoby nepovinné k dani) v souvislosti s dodáním nebo pofiízením nov ch dopravních prostfiedkû z EU ( 19 odst. 5 a 6 ZDPH), osoby identifikované k dani podle 96 ZDPH a dal í osoby, kter m vznikne povinnost pfiiznat DPH podle 108 ZDPH. Na pfiedepsaném tiskopise a v poïadovaném ãlenûní uvádí tyto osoby ve - keré údaje, které jsou povinny v daàovém pfiiznání uvést. Tiskopis daàového pfiiznání, kter jsou tyto osoby povinny podat místnû pfiíslu nému správci danû, je univerzálním tiskopisem, kter se pouïije DaÀové pfiiznání k DPH

2 I str. 2 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH nejen pro podání fiádného daàového pfiiznání, ale i pro podání tzv. opravného a dodateãného daàového pfiiznání. PRAKTICKÝ POSTUP Tiskopis DAP Kdo je povinen podat DAP Platn m tiskopisem, na kterém plátci uvádí údaje podle platné právní úpravy, je tiskopis ministerstva financí MFin 5401 vzor ã. 16. DaÀové pfiiznání podle platné právní úpravy podává: osoba, která je plátcem ( 94 ZDPH), osoba identifikovaná k dani ( 96 ZDPH), osoba, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani (pouze ve specifick ch pfiípadech, tj. pfii dodání a pofiízení nov ch dopravních prostfiedkû v rámci EU ve smyslu 19 odst. 5 a 6 a také v souvislosti se vznikem povinnosti pfiiznat a zaplatit DPH v pfiípadech vymezen ch v 108 ZDPH), dal í osoby vymezené v 108 ZDPH. KaÏdá z v e uveden ch osob se pfii vyplàování daàového pfiiznání fiídí obecn mi pokyny, které se vztahují na v echny tyto osoby bez v jimky, a dále postupuje podle pfiíslu né ãásti pokynû k vyplnûní daàového pfiiznání podle toho, co bylo dûvodem k podání daàového pfiiznání. Pokyny k vyplnûní daàového pfiiznání jsou uvedeny na zvlá tní pfiíloze tiskopisu DAP (platn m tiskopisem je vzor ã. 16). Zatímco neplátce a osoba identifikovaná k dani podávají daàové pfiiznání pouze tehdy, po-

3 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 3 I kud mají k podání pfiiznání zákonn dûvod, plátce je povinen podávat daàové pfiiznání za kaïdé zda- Àovací období a po celou dobu, kdy je registrovan m plátcem danû, a to i v pfiípadû, Ïe v pfiíslu ném zdaàovacím období neuskuteãnil Ïádné plnûní, které je povinen uvádût v daàovém pfiiznání, a neuplatàuje ani nárok na odpoãet danû. V praxi se pro tuto situaci vïil pojem negativní nebo tzv. kfiíïkové daàové pfiiznání. V následujícím textu je vysvûtlen postup v pfiípadech, kdy podává daàové pfiiznání neplátce, osoba identifikovaná k dani a plátce. Tiskopis daàového pfiiznání pouïije neplátce ve dvou pfiípadech, a to pouze tehdy, pokud mu: vznikla povinnost pfiiznat a zaplatit daà, vznikl nárok na odpoãet danû. Povinnost podat daàové pfiiznání v návaznosti na povinnost pfiiznat daà a zaplatit daà vzniká neplátci v pfiípadû, Ïe pofiídí v tuzemsku nov dopravní prostfiedek z jiného ãlenského státu ( 19 odst. 6 ZDPH), pokud bude tento dopravní prostfiedek registrován v registru silniãních motorov ch vozidel v tuzemsku. V e daàové povinnosti, která vznikla neplátci v souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku, se uvádí v fi. 65 da- Àového pfiiznání. Spolu s pfiiznáním je neplátce povinen pfiedloïit i ovûfienou kopii dokladu o nákupu vozidla. Správce danû daà vymûfií a neplátce zaplatí pfiíslu nou ãástku do 25 dnû ode dne, kdy mu byla daà vymûfiena. V souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku z jiného ãlenského státu EU je povinen podat DAP na pfiedepsaném tiskopise nejen neplátce-podnikatel (osoba po- DAP vyplàuje neplátce

4 I str. 4 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH vinná k dani), ale i neplátce-obãan. Zatímco neplátce osoba povinná k dani je povinen v tûchto pfiípadech nejen podat daàové pfiiznání, ale je povinen se i registrovat k DPH. Neplátce obãan je pfii pofiízení nového dopravního prostfiedku pouze povinen podat daàové pfiiznání. Nárok na odpoãet danû vznikne neplátci, pokud pfiíleïitostnû dodá nov dopravní prostfiedek, kter byl pfiemístûn do jiného ãlenského státu podle 19 odst. 5 ZDPH. Tato osoba pfiedloïí pfiiznání s hlá- ením o dodání nového dopravního prostfiedku, ke kterému pfiiloïí kopii daàového dokladu. Údaj o nároku na odpoãet danû se uvádí v fi. 66 daàového pfiiznání, a to pouze v pfiípadû, Ïe neplátce uplatní nárok na odpoãet danû do 10 dnû ode dne dodání nového dopravního prostfiedku. Pokud nárok na odpoãet danû není uplatnûn v tomto da- Àovém pfiiznání nebo pokud neplátce, kter dodal nov dopravní prostfiedek, na poïádání správce danû neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpoãet danû, nárok zaniká. V souvislosti s dodáním nového dopravního prostfiedku do jiného ãlenského státu EU vzniká nárok na odpoãet danû nejen neplátci-podnikateli (osobû povinné k dani), ale i neplátci-obãanovi. Specifick m dûvodem k podání daàového pfiiznání je u neplátce pfiípad, kdy tato osoba vystaví doklad, na kterém uvede daà z pfiidané hodnoty. V pfiípadû, Ïe neplátce uvede na vystaveném dokladu daà, je povinen tuto ãástku uvést v fi. 65 da- Àového pfiiznání a má i povinnost daà zaplatit [ 108 odst. 1 písm. k) ZDPH].

5 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 5 I Osoba identifikovaná k dani je povinna podat pfiiznání do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období, ve kterém jí vznikla daàová povinnost. V uvedené lhûtû je splatná i daàová povinnost ( 101 odst. 6 ZDPH). Pfii vyplàování daàového pfiiznání postupuje osoba identifikovaná k dani obdobnû jako plátce s tím, Ïe na rozdíl od plátce danû vyplàuje pouze pfiíslu né fiádky DAP, ve kter ch uvádí údaje o základu danû a dani na v stupu, popfiípadû údaje o ãástkách, které jsou od danû osvobozeny (dodání nového dopravního prostfiedku). ádky DAP, které jsou vyãlenûny pro údaje vztahující se k nároku na odpoãet danû, osoba identifikovaná k dani nevyplàuje, protoïe této osobû nárok na odpoãet danû pfii pofiízení zboïí nebo pfii poskytnutí sluïby nevzniká, s v jimkou dodání nového dopravního prostfiedku do jiného ãlenského státu ( 19 odst. 5 ZDPH). Pfiíslu né fiádky daàového pfiiznání, které vyplàuje osoba identifikovaná k dani, pokud k jejich uvedení v DAP je zákonn dûvod, uvádí následující tabulka: DAP vyplàuje osoba identifikovaná k dani Č. řádku DAP Sazba DPH Popis ř % ZD a DPH na výstupu z pořízeného zboží včetně pořízení NDP od ORD ř % ZD a DPH na výstupu z pořízeného zboží ř % ZD a DPH z pořízení NDP od osoby neregistrované V EU

6 I str. 6 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH PouÏité zkratky a vysvûtlivky: DAP ORD ZO NDP ZD DPH daňové přiznání k DPH osoba registrovaná k dani v jiném členském státě zahraniční osoba nový dopravní prostředek základ daně daň z přidané hodnoty DAP vyplàuje plátce Struktura DAP Plátce danû vyplàuje jednotlivé fiádky daàového pfiiznání podle toho, zda mu vznikla povinnost pfiiznat daà na v stupu, popfiípadû osvobození od danû. BûÏn plátce vyplàuje podle pfiedmûtu ãinnosti a v návaznosti na plnûní, která v pfiíslu ném zdaàovacím období uskuteãnil nebo pfiijal, jednotlivé fiádky daàového pfiiznání. Struktura daàového pfiiznání se pro úãely podání daàov ch pfiiznání poprvé za zdaàovací období leden 2010 zásadnû nemûní oproti pfiedchozímu platnému tiskopisu (vzor ã. 15). Obsahová náplà jednotliv ch fiádkû DAP k DPH zûstává v tiskopise vzor ã. 16 beze zmûny ve srovnání s tiskopisem vzor ã. 15. V fiádcích ã. 5, 6, 11 a 12 se nahrazuje odkaz na zru en 15 odkazem na 108 ZDPH. V evidenãním fiádku ã. 48 uvádí plátce v návaznosti na pokyny k vyplnûní daàového pfiiznání údaje o pofiízeném majetku vymezeném v 78 odst. 2 ZDPH, a to najednou v daàovém pfiiznání za zdaàovací období, ve kterém byl majetek uveden do uïívání.

7 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 7 I Oba typy plnûní, tj. plnûní podléhající sníïené nebo základní sazbû danû, stejnû jako i plnûní osvobozená od danû, je plátce povinen uvádût v daàovém pfiiznání. V daàovém pfiiznání plátce uvádí i plnûní s místem plnûní mimo tuzemsko, která nejsou pfiedmûtem danû ve smyslu 2 odst. 1 ZDPH. Údaje o plnûních s místem plnûní mimo tuzemsko uvádí plátce v ãásti II. (Plnûní osvobozená od danû a s místem plnûní mimo tuzemsko). I kdyï plnûní s místem plnûní mimo tuzemsko nejsou pfiedmûtem danû, mohou ovlivnit hodnotu krátícího koeficientu, a tím i v slednou daàovou povinnost plátce. V daàovém pfiiznání plátce neuvádí pouze ta plnûní, která se nevztahují k jeho daàové povinnosti. Mezi tato plnûní patfií napfi.: pfiijat úrok pfiipsan na bûïném úãtu, náhrady kod, plnûní pojistné události, ãástky nezahrnuté do základu danû ( 36 odst. 5 a11 ZDPH), kauce, nákupy od neplátcû atd. DaÀové pfiiznání sestavuje plátce na základû údajû uveden ch v evidenci pro daàové úãely podle 100 ZDPH. Evidenci pro úãely DPH je plátce povinen vést v návaznosti na ãlenûní jednotliv ch fiádkû daàového pfiiznání. V této evidenci musí b t uveden detail kaïdého fiádku daàového pfiiznání. Plnûní uvádûná v pfiiznání Plnûní, která se v DAP neuvádí DaÀové pfiiznání ve vazbû na evidenci

8 I str. 8 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH PRAKTICKÝ TIP Chybnû vystavené doklady DÛslednou kontrolou pfiijat ch plnûní ve vazbû na vymezení pfiedmûtu danû lze zjistit nesprávn postup pfii uplatnûní DPH na v stupu, coï dává obûma smluvním stranám prostor pro odstranûní chyby je tû pfied vymûfiením daàové povinnosti za pfiíslu né zdaàovací období. Chybnû vystavené doklady je moïné úãetnû stornovat a vyhotovit nové. PRAKTICKÝ POSTUP Forma podání Formu podání daàového pfiiznání neupravuje pfiímo ZDPH, ale zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû. Podle 40 odst. 2 ZSDP je moïné pro podání daàového pfiiznání zvolit jednu z uveden ch moïností. DaÀové pfiiznání lze podat: na formuláfii, elektronicky, a to buì formou datové zprávy, nebo za pouïití tzv. elektronického formuláfie. Pokud se plátce nebo jiná osoba, která je povinna podat daàové pfiiznání, rozhodne pro jeho podání na formuláfii, tj. v písemné podobû, doruãí pfiedepsan tiskopis s vyplnûn mi údaji (osobnû nebo prostfiednictvím po ty) pfiíslu nému správci danû a v zákonem stanovené lhûtû. Podání daàového pfiiznání na formuláfii pfiedstavuje standardní zpûsob podání, kter v souãasné dobû pfievaïuje. DaÀové pfiiznání v elektronické podobû je moïné podat prostfiednictvím tzv. spoleãného technic-

9 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 9 I kého zafiízení správcû danû, které provozuje Ministerstvo financí âr. Písemnost v elektronické podobû je moïné pfiipravit pomocí elektronického formuláfie a následnû datovou zprávu podat buì opatfienou zaruãen m elektronick m podpisem, nebo elektronicky nepodepsanou a potvrzenou podáním elektronického tiskopisu. Zákonná lhûta pro podání daàového pfiiznání k DPH je pro plátce stanovena v 101 odst. 1 ZDPH. Plátce je povinen do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období podat daàové pfiiznání. Plátci s mûsíãním zdaàovacím obdobím tak podávají 12 daàov ch pfiiznání roãnû, plátci se ãtvrtletním zdaàovacím obdobím podávají pouze 4 daàová pfiiznání v prûbûhu roku. Zákonná lhûta pro podání daàového pfiiznání v souvislosti s pofiízením nového dopravního prostfiedku, pokud je povinen podat toto pfiiznání neplátce, je upravena v 19 odst. 5 a 6 ZDPH. Na rozdíl od plátce danû, kter je povinen podat da- Àové pfiiznání i v pfiípadû, Ïe mu nevznikla daàová povinnost, neplátce je povinen v zákonné lhûtû podat daàové pfiiznání pouze tehdy, jestliïe mu vznikla povinnost pfiiznat daà, popfiípadû mûïe podat daàové pfiiznání, pokud mu vznikl nárok na odpoãet danû. Pfii pofiízení nového dopravního prostfiedku z jiného ãlenského státu pfiedkládá neplátce daàové pfiiznání do 10 dnû ode dne pofiízení nového dopravního prostfiedku ( 19 odst. 6 ZDPH). Osoba identifikovaná k dani je povinna podat da- Àové pfiiznání do 25 dnû po skonãení zdaàovacího období, ve kterém jí vznikla daàová povinnost. V této lhûtû je splatná daàová povinnost podle 101 odst. 6 ZDPH. LhÛta pro podání DAP

10 I str. 10 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH POZOR NA CHYBU! Pfiiznání pfii pfieru ení podnikání Fyzické osoby, plátci danû, jsou povinny podávat v zákonem stanoven ch lhûtách daàová pfiiznání, a to i v pfiípadû, Ïe z hlediska ZDP pfieru ily podnikání. Skuteãnost, Ïe podnikatelské aktivity takov plátce po urãitou dobu neprovozuje, jej nezbavuje povinnosti podávat tzv. negativní (kfiíïková) daàová pfiiznání k DPH. Pokud se v ak plátce za této situace rozhodne zru it registraci k DPH, mûïe tak uãinit podáním Ïádosti u místnû pfiíslu ného správce danû. Samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe od data úãinnosti uvedeného na osvûdãení o registraci uplynul jeden rok a obrat plátce za pfiedcházejících 12 po sobû jdoucích kalendáfiních mûsícû nepfiesáhl 1 mil. Kã. Správce danû ovûfií splnûní podmínek pro zru ení registrace podle 106 odst. 1 ZDPH, a pokud jsou zákonné dûvody pro zru ení registrace splnûny, registraci k DPH zru í. PRAKTICKÝ POSTUP Opravné daàové pfiiznání V pfiípadû, Ïe plátce podá pfied uplynutím zákonné lhûty daàové pfiiznání za pfiíslu né zdaàovací období a následnû zjistí, Ïe údaje uvedené v takto podaném pfiiznání jsou chybné, podá tzv. opravné daàové pfiiznání, ve kterém uvede správné údaje. Skuteãnost, Ïe jde o opravné daàové pfiiznání vyznaãí plátce v pfiíslu né kolonce v oddíle A daàového pfiiznání. Z hlediska procesního se k pfiedchozímu daàovému pfiiznání nepfiihlíïí. Pro vymûfiovací fiízení pouïije správce danû údaje

11 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH str. 11 I uvedené v opravném daàovém pfiiznání ( 41 odst. 3 ZSDP). Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím provozuje na několika místech maloobchodní prodejny s dárkovými předměty. Daňové přiznání za zdaňovací období duben 2010 podal plátce dne V přiznání za uvedené zdaňovací období deklaroval vlastní daňovou povinnost ve výši Kč (ř. 65). Téhož dne byl dán příkaz k úhradě částky Kč. Dne bylo plátcem zjištěno, že v celkových tržbách za měsíc duben nebyla zahrnuta tržba jedné z prodejen, která činila Kč. Ve stejný den byl plátci doručen daňový doklad za zboží dodané Celková hodnota odebraného zboží činila Kč (z toho základ daně Kč a daň ve výši 20 % činila Kč). Z dokladů, které byly zaúčtovány po podání daňového přiznání, je zřejmé, že plátce nezahrnul do daňového přiznání částku Kč, tj. daň na výstupu vypočtenou z tržeb jedné z prodejen. Dále bylo zjištěno, že do daňového přiznání za měsíc duben 2010 je možné zahrnout i fakturu daňový doklad za přijaté zdanitelné plnění vystavený dodavatelem zboží plátcem daně v celkové hodnotě Kč. Nárok na odpočet daně plátci vznikl dne a má k dispozici i daňový doklad. Plátce proto vyplnil znovu tiskopis daňového přiznání za zdaňovací období duben 2010 s tím, že provedl opravu údajů uvedených v příslušných řádcích daňového přiznání. V ř. 1 změnil původní částky tak, že ve sloupci (Základ daně) zvýšil původní částku o částku Kč a ve sloupci (Daň na výstupu) zvýšil původní částku o částku Kč. Dále plátce zvýšil původní částku uvedenou v ř. 40 (ve sloupci Základ daně) o částku Kč a ve sloupci (Nárok na odpočet daně v plné výši) zvýšil původní částku deklarovanou ve sloupci o částku Kč. Na základě provedených změn došlo ke změně vlastní daňové povinnosti z původní částky Kč na částku Kč. Dne Pfiíklad 1

12 I str. 12 OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH Dodateãné daàové pfiiznání Dodateãné daàové pfiiznání k DPH , tj. v zákonné lhůtě pro podání DAP k DPH za měsíc duben 2010, podal plátce opravné daňové přiznání a na pokladně finančního úřadu zaplatil hotově částku Kč (tj. rozdíl mezi ). Správce daně následně vyměřil daňovou povinnost plátce za měsíc duben 2010, a to z údajů uvedených v opravném daňovém přiznání. K údajům uvedeným v daňovém přiznání podaném správce daně při vyměření daně za zdaňovací období duben 2010 nepřihlédl. K podání dodateãného daàového pfiiznání pouïije plátce tiskopis vzor ã. 15, pokud bude provádût opravu údajû t kajících se zdaàovacích období do Pro opravu údajû vztahujících se ke zdaàovacím obdobím poãínaje zdaàovacím obdobím leden 2010 nebo 1. ãtvrtletím 2010 je plátce povinen pouïít tiskopis vzor ã. 16. Skuteãnost, Ïe jde o dodateãné daàové pfiiznání, vyznaãí plátce v pfiíslu né kolonce v oddíle A da- Àového pfiiznání a je povinen uvést datum zji tûní dûvodû pro podání dodateãného daàového pfiiznání. Od tohoto data se odvíjí procesní lhûta pro dodateãné vymûfiení daàové povinnosti plátce za pfiíslu né zdaàovací období. S úãinností od je zru en 103 ZDPH, kter upravoval základní pravidla pro úãely DPH podání dodateãn ch daàov ch pfiiznání k DPH. I v roce 2010 proto respektuje plátce v souvislosti s podáním dodateãn ch daàov ch pfiiznání na DPH práva a povinnosti upravené obecn m procesním pfiedpisem, tj. ZSDP. I nadále platí, Ïe opravy formou podání dodateãného daàového pfiiznání provádí plátce i v pfiípadech, kdy v dûsledku tûchto oprav nedojde ke zmûnû poslední známé daàové povinnosti.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

opravného daàového dokladu si mohl uplatnit nárok na odpoãet této ãástky od státu. Plátce dodavatel pfiiznání podle 103 a daà státu doplatil.

opravného daàového dokladu si mohl uplatnit nárok na odpoãet této ãástky od státu. Plátce dodavatel pfiiznání podle 103 a daà státu doplatil. DPH AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 19. ledna 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 2/2009 NOVELA ZÁKONA

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi FD_01_15_zlom(4) 18.2.2015 10:19 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych vám poděkovala za

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

3.1 Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009

3.1 Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.1 Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009 Rubrika 3 strana 1/10 3.1 Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2009 Olga Holubová, daàov

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví).

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví). DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. červen 2010 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 12/2010 DaÀov pohled na finanãní leasing hmotného majetku v závislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

PAU Paušální daň str. 1

PAU Paušální daň str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON PAU str. 1 Část poplatníků, kteří mají výhradně příjmy z podnikání, může zvážit, zda nepožádá svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Jde vlastně

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010

3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.1 Změny v oblasti DPH s účinností od 1. 1. 2010 Rubrika 3 V praxi se po přijetí zákona č. 362/2009 Sb. poměrně značně rozšířil výklad, jehož autoři přehlédli, že

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více