KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČO: DIČ:CZ Bankovní spojení :KB Rožnov p/r,č.ú /0100 Zastoupené:ředitelem muzea Ing.Vítězslavem Koukalem,CSc. 2. a (dále jen v textu smlouvy kupující ) (dále jen v textu smlouvy prodávající ) když smluvní strany upravují svá práva a povinnosti I. Předmět smlouvy, objednávka zboží 1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dohodnutý druh zboží-stavební materiály na základě jeho objednávky a to řádně v dohodnutém termínu, bez vad, ve vysoké kvalitě a kupující se zavazuje tento předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. 2. Informace o zboží zejména na jeho materiálové a technické provedení, vlastnosti, vysokou kvalitu, limity množství nebezpečných a škodlivých látek, bezpečnosti zboží, užitné vlastnosti dodá prodávající kupujícímu ihned po podpisu smlouvy a při každé změně oznámené výrobcem nebo dodavatelem. 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu zboží podle podmínek bodu 1. a 2. a to na základě jednotlivých písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka kupujícího se považuje za samostatnou kupní smlouvu. 4. Kupující není vázán při objednání zboží pouze nabídkou prodávajícího. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu aktuální cenu zboží jiných dodavatelů. V případě, že prodávající nemůže akceptovat cenu zboří na trhu není kupující vázán uzavřenou rámcovou smlouvou. II. Dodací podmínky, místo dodání, obal, přechod nebezpečí škody, přechod vlastnictví 1. Zboží, které je předmětem této kupní smlouvy dodá prodávající na své náklady kupujícímu do jeho sídla do skladu na adrese Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm. 2. Přepravu zboží do určeného místa dodání provede vhodným dopravním prostředkem prodávající na své náklady včetně pojištění nákladu. 3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude jednotlivě a pro přepravu zabaleno do vhodného nebo skupinového obalu tak, aby obal chránil zboží bezpečně po celou dobu přepravy před povětrnostními vlivy zejména před působením vody, deště, větru, vlhkostí, plísní, hlodavci a dále - 1 -

2 před působením sil a nárazů při nakládce a vykládce nebo proti pádům a podobně. Zásilka zboží, přepravní obal a přepravní doklady musí být prodávajícím označeny upozorněním pro přepravce a následnou manipulaci ve skladě, že zboží vyžaduje zvláště opatrnou manipulaci. 4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v době, kdy kupující převezme zboží do svého skladu. Škoda, která vznikne na zboží po přechodu nebezpečí na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího nebo přepravce. 5. Vlastnické právo zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží ve skladě kupujícího. III. Kvalita zboží a technická dokumentace. (k čl. I. smlouvy) 1. Jednotlivé zboží, dodávky zboží musí být bez závad, musí splňovat vlastností stanovené technickou dokumentací pro jednotlivé druhy zboří. Tuto dokumentaci dodá prodávající kupujícímu při každé dodávce nového zboží. Součástí dodávky zboží musí být prohlášení o shodě výrobku pro každý druh výrobku samostatně nebo jiný dokument, který je požadován zvláštním zákonem pro uvedení výrobku, zboří, obalu na trh.. Prohlášení o výrobku je protokol s předepsanými a zjištěnými parametry stanovenými pro každý výrobek, vydaný výrobcem, podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 22/1975 Sb. o technických požadavcích na výrobku) apod. Kupující má právo při přejímce zboží ověřit zda údaje obsažené v prohlášení (v atestu ) souhlasí se skutečností v dodávce. 2. Prodávající je odpovědný za kvalitu zboží. Prodávající je povinen provádět kontrolu nejvyšší jakosti zboží podle technické dokumentace zboří nebo výrobku. Kupující nebo prodávající umožní kontrolu kvality dodávaného zboží na výzvu druhé smluvní strany. IV. Záruka na zboží, vady zboží, reklamace 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na to, že zboží jím dodané odpovídá všem vlastnostem, které kupující požaduje podle této kupní smlouvy (dále jen vysoká jakost ), v délce 24 měsíců od okamžiku přejímky zboží ve skladě. 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na bezpečnost zboží, výrobků a užitných vlastnosti zboží dodaného podle této smlouvy v délce 36 měsíců. Po dobu této záruky musí být zboží plně bezpečné a musí mít užitné vlastnosti v souladu s deklarovanými užitnými vlastnostmi. 3. Dodané zboží má vady v případě, že : a) je při dodání viditelně poškozeno, napadeno plísněmi, hlodavci, poškozeno vodou, nárazem, pádem a podobně, b) neodpovídá množstvím, provedením, rozměry, vlastnostmi nebo požadavkům uvedeným v kupní smlouvě nebo v technické dokumentaci kupujícího, vzorkům, včetně obalu,(přejímka kvantitativní), c) při dodání není provedeno ve vysoké kvalitě (přejímka kvalitativní), d) není bezpečné nebo nemá užitné vlastnosti podle technické dokumentace kupujícího nejméně po dobu 36 měsíců od dodání zboží (záruka na bezpečnost), e) po dobu plynutí lhůty záruky na kvalitu nejméně 36 bude zboží vykazovat vady uvedené pod bodem b), f) na dodaném zboží váznou právní vady, zejména práva třetích osob a zejména práva vyplývající z průmyslového, duševního nebo jiného druhu vlastnictví. g) Při dodání nebude k dodávce přiložen smlouvou určený doklad nebo přiložený doklad bude mít vadu

3 4. Nároky z vad nevznikají, pokud k závadě došlo na straně kupujícího nevhodným nebo neodborným použitím, chybou nebo nedbalou manipulací a přirozeným opotřebením, jakož i provedenými zásahy kupujícího nebo třetí osoby do předmětu dodávky. 5. V případě, že prodávající dodá vadné zboží má kupující právo na vrácení kupní ceny v hodnotě vadného zboží a právo na odpočet hodnoty kupní ceny vadného zboží započtením se svou povinností úhrady splatného závazku. 6. Je-li závada na zboží zjištěna po dodání v sídle kupujícího, může kupující požadovat náhradu za vzniklé více náklady nebo vzniklou škodu. 7. Je-li zboží dodáno prodávajícím opakovaně vadné jedná se o podstatné porušení této smlouvy. Kupující má právo při třetím opětovném dodání zboží s vadami na slevu kupní ceny, do doby nápravy nebo může od odstoupit od dosud neuskutečněných dodávek nebo odstoupit od této smlouvy. 8. Vadná dodávka zboří se vyznačí při přejímce do dodacího listu a zboží se vrátí ihned vrátí prodávajícímu. Vady skryté nebo zjištěné po převzetí dodávky budou prodávajícímu oznámeny písemně na jeho shora uvedenou adresu. Prodávající je povinen převzít vadné zboží zpět při nejbližší dodávce a vystavit na vrácené zboží a jeho hodnotu dobropis. V. Odpovědnost smluvních stran 1. Prodávající je povinen k náhradě škody, která kupujícímu vznikla přímo nebo zprostředkovaně v důsledku chování nebo jednání prodávajícího zejména : - z vad zboží nebo vad dodávky nebo v důsledku porušení povinností a závazku plynoucího z některého ujednání této kupní smlouvy a jejich příloh, - v důsledku vad zboží, v důsledku nedodržení vysoké kvality nebo užitných vlastností dodaného zboží v jehož důsledku třetí osoby uplatnily svá práva na náhradu škody, úhradu nákladů akcí majících za následek odstranění závazného stavu nebo z jiných právních důvodů, jenž lze přičíst k tíži prodávajícího. 2. Nároky prodávajícího vůči kupujícímu jsou vyloučeny tehdy, vznikla-li škoda v důsledku porušení smlouvy kupujícím nebo nesprávným nebo neodborným použitím zboží, chybným nebo nedbalým zacházením se zbožím, přirozeným opotřebením zboží. 3. Pokud je vůči kupujícímu uplatněn nárok třetími osobami, vystupuje prodávající vůči kupujícímu v rozsahu jakém by i on bezprostředně odpovídal, pro vyrovnání škody mezi kupujícím a prodávajícím se uplatní ujednání o vadách zboží. Totéž platí i pro případ přímého nároku vůči prodávajícímu. 4. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pokud vyšší moc působí na dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou tak, že kupující sdělí své nové požadavky na dodávky zboží podle této smlouvy prodávajícímu. 5. Za vyšší moc podle bodu 4. nelze považovat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky, přerušení místních dodávek energií, exploze, výpadek provozního zařízení, nedostatek pracovních sil, sabotáž, nedostatek materiálu, jednání a nečinnost úřadů, nedostatky na straně dopravce, výluka dopravy, zácpy v přístavech a na cestách, jiné překážky způsobené technickou nebo lidskou činností nebo nečinností. Smluvní strany mají povinnost v rámci možností - 3 -

4 neprodleně poskytovat druhé straně potřebné informace a přizpůsobit v dobré víře své závazky změněným poměrům VI. Kupní cena a zúčtovací vztahy 1. Prodávající dodá kupujícímu aktuální ceníky zboží, které jsou platné pro určité období. První ceníky dodá prodávající po podpisu této kupní smlouvy. 2. Kupující vyznačí na objednávce požadované množství zboží a jeho jednotkovou cenu. V případě, že jednotková cena zboží je nižší u jiných dodavatelů vyznačí kupující tuto skutečnost. 3. Prodávající do tří dnů po obdržení objednávky, oznámí elektronickou poštou akceptaci objednávky včetně potvrzení termínu dodání. 4. Společně s dodáním zboží, předá prodávající kupujícímu dodací list nebo fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, bude obsahovat mimo obchodního označení subjektů, identifikačních platebních údajů rovněž informaci o množství, ceně a daňovém zatížení dodaného zboží. 5. Splatnost faktury stanoví smluvní strany na 21 dnů od data dodání faktury kupujícímu. 6. Smluvní strany pro případ prodlení s dodávkou zboží oproti termínu dodávky, který bude akceptován prodávajícím, pro případ prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z částky připadající na dodávku nebo její nezaplacenou část. 7. Úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná smluvní strana samostatnou fakturou. Splatnost faktury je 10 pracovních dnů ode dne doručení druhé smluvní straně. VII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy 1. Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.. 2. Jedna i druhá smluvní strana může ukončit závazkový vztah z této kupní smlouvy výpovědí bez udání důvodů s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po obdržení výpovědi druhou smluvní stranou. 3. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení smluvního vztahu z této kupní smlouvy k určitému datu 4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této kupní smlouvy z důvodů podstatného porušení závazků druhou smluvní stranou kupní smlouvy. Odstoupení nabývá platnosti první den měsíce následujícího po doručení písemnosti s odstoupením druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vypořádat své závazky a pohledávky do 90 dnů po platném odstoupení. Práva a povinnosti založené před platným odstoupením nezanikají, zanikají splněním nebo uplynutím času. VIII. Doložka o řešení případných sporů mezi smluvními stranami 1. V případě vzniku sporu mezi smluvními stranami ta smluvní strana, která se bude cítit poškozena na svých právech má právo navrhnout druhé smluvní straně jednání o smíru. Současně s návrhem jednání o smíru předloží druhé smluvní straně - návrhy a důkazy včetně fotokopií listin potvrzující její tvrzení a návrh na konečné řešení

5 2. Pokud nedojdou smluvní strany k dohodě do 30 dnů od předložení návrhu na jednání o smíru bude spor řešen prostřednictvím místně příslušného soudu podle sídla kupujícího. IX. Závěrečná ujednání 1. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence. 2. Všechny nároky musí být uplatněny v souladu se smluvním ujednáním. Za datum uplatnění vad a reklamací se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu nebo datum připojení zaručeného elektronického podpisu. 3. Jednacím jazykem smluvních stran je čeština. Kupní smlouva a její přílohy jsou vyhotoveny v jazyce českém. 4. Kupní smlouva musí být podepsána oběma smluvními stranami a to osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. Všechny dokumenty, které jsou součástí této smlouvy parafují osoby oprávněné jednat za smluvní stranu a to na každém listu. 5. Neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních částí této smlouvy. V případě, že jakýkoliv článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení smlouvy z jakéhokoliv důvodu pozbyl platnost (zejména z důvodu rozporu s aplikovanými zákony a ostatními právními normami) provedou smluvní strany konzultace a nahradí je nejbližším možným zněním k dosažení záměrů obsažených v části smlouvy, která pozbyla platnosti. 6. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy nebo jejich příloh. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 8. Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 9. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá smluvním ujednáním a na důkaz toho připojují své podpisy V, dne V Rožnově p.r dne prodávající kupující - 5 -

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více