METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 1.00 účinnost:

2 Obsah 1. ÚVOD OBECNÉ PODMÍNKY (OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY) TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ POUŽITÍ LOGA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU MORAVSKOSLEZSKO A SYMBOLU EU ODPOVĚDNOST PŘÍJEMCŮ, POKUD JDE O INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ PRO VEŘEJNOST POVINNÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PROPAGACI A INFORMOVANOST INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY A STAVEBNÍ PRÁCE POŘÍZENÍ MOVITÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU OBECNÉ PODMÍNKY OZNAČOVÁNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTŮ A DOKUMENTŮ POVINNĚ VOLITELNÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PROPAGACI A INFORMOVANOST TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A INFORMOVANOST

3 1. Úvod Vážení příjemci dotací a realizátoři projektů financovaných v rámci programu ROP Moravskoslezsko, tato pravidla Vám budou sloužit jako srozumitelný průvodce a názorná pomůcka, jež poskytuje všechny důležité informace o závazných postupech při veřejné propagaci Evropské unie a programu ROP Moravskoslezsko, z nichž jste získali finanční podporu pro svůj projekt. Pravidla tak mimo jiné popisují, jakým způsobem příjemce dotace zviditelňuje skutečnost, že byl projekt podpořen ze zdrojů strukturálních fondů EU a prostředků státního rozpočtu ČR. Pro různé typy aktivit (stavby, pořízení technologií, tisk materiálů apod.) v rámci projektu jsou stanoveny různé minimální požadavky na publicitu, které je nutné dodržet. Doufáme, že se Vám s pomocí těchto pravidel podaří snadněji naplňovat povinné požadavky na publicitu programu ROP Moravskoslezsko, k nimž jste se jako příjemci dotace zavázali. Součástí manuálu je grafický design pro tištěné a elektronické materiály, sloužící k prezentaci a návodu, jak s jednotlivými nástroji publicity pracovat. Tým pracovníků řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko 2. Obecné podmínky (obecná pravidla publicity) Požadavek na zajištění publicity vychází z Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999) a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen nařízení EK). Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Moravskoslezsko financován). K tomuto účelu použije příjemce podpory vybraná opatření uvedená pro jednotlivé typy projektů v těchto pravidlech publicity - viz kap. 4. Prostředky propagace musí odpovídat specifikacím, která stanovují tato pravidla a Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, o informačních a propagačních opatřeních. Nezbytná forma propagace je závislá na typu realizované činnosti (způsobilých výdajů). Zároveň s formou propagace je třeba dodržet délku trvání propagační akce. Výdaje na publicitu projektu jsou tzv. způsobilými výdaji projektu. Pokud chce tedy příjemce hradit výdaje na publicitu z poskytnuté dotace, musí tyto výdaje zahrnout do rozpočtu projektu. Při schválení projektu je poté na tyto výdaje taktéž poskytnuta dotace. Výše těchto výdajů (na které může být poskytnuta dotace), tj. jejich přiměřenost, by měla odrážet požadavky na publicitu kladené těmito pravidly

4 Pro potřeby kontroly je příjemce povinen uchovat doklady o tom, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření souvisejících s pomocí ze strukturálních fondů EU dle této metodiky (např. cedule, plakát, fotodokumentace atd.). O provedených opatřeních k publicitě projektu je příjemce povinen informovat prostřednictvím monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu a následně v monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu. V případě, že požadavky na publicitu programu nebudou ze strany příjemce řádně splněny, může poskytovatel podpory nárokovat vrácení dotace. V souladu s pravidly publicity, resp. s nařízením EK dává příjemce pomoci souhlas s uvedením informací v elektronickém nebo jiném seznamu příjemců, především se pak jedná o zveřejnění názvu projektu a výše částky financování přidělené projektu z veřejných zdrojů. 3. Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření Veškerá příjemcem realizovaná informační a propagační opatření musí obsahovat následující údaje: 1. symbol (vlajku) EU v souladu s grafickými normami stanovenými v samostatné příloze č.1, resp. na adrese: společně s odkazem na Evropskou unii 2. odkaz na ERDF ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 3. logo Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: Investice do Vaší budoucnosti Výše uvedené povinné údaje informačních a propagačních opatření byly standardizovány do grafického formátu, tzv. grafického boxu. Příjemce je povinen využívat grafický box v rámci všech realizovaných informačních a propagačních opatření. Grafický box plnobarevné provedení UPOZORNĚNÍ: Detailní technická specifikace a podmínky použití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU jsou definovány v samostatných přílohách č.1. a č

5 Není-li stanoven minimální rozměr, má se za to, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU musí být viditelné a text čitelný. Grafický box stupně šedé Použití grafického boxu ve stupních šedé je předpokládáno pouze při realizaci černobílých materiálů a při realizaci pamětních desek realizovaných např. z opracovaného skla či kamene apod. UPOZORNĚNÍ: Detailní technická specifikace a podmínky použití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU jsou definovány v samostatných přílohách č.1. a č.2. Není-li stanoven minimální rozměr, má se za to, že vlajka EU musí být viditelná a text čitelný. Malé propagační předměty Pokud jde o malé propagační předměty (hrnky, propisovací tužky, klíčenky apod.), povinné údaje - viz body 2, a 4 - se nemusí použít, především s ohledem na čitelnost sdělení. Nepoužívá se ani grafický box. V tomto případě se příjemce řídí pouze ustanoveními kap Použití loga Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a symbolu Evropské unie Logo Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je důležitým nástrojem komunikace, informujícím o účasti Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na daném realizovaném projektu. V případě použití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu Evropské unie musí být zajištěna jejich plnohodnotná viditelnost. Logo i symbol musí být zároveň ve stejném formátu, velikosti a umístění. Jestliže je využito loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU s jinými logy (především se jedná o logo příjemce, případně loga dalších partnerů apod.), musí být

6 použití ostatních log omezeno na minimum. Zároveň nesmí být logo ROP Moravskoslezsko a symbol Evropské unie nikdy menší než loga ostatních organizací. Z pohledu umístění ostatních log musí vždy platit, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU jsou lokalizovány nad těmito logy. Toto ustanovení platí i při použití informačního boxu. V případě horizontálního umístění musí být logo ROP Moravskoslezsko nalevo a symbol EU napravo, u vertikálního rozmístění musí být logo ROP Moravskoslezsko umístěno nad symbolem EU. Není-li stanoven minimální rozměr, má se za to, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU musí být viditelné a text čitelný. V případě rozměrů, kdy text obsažený v logu ROP Moravskoslezsko již není čitelný, je příjemce povinen použít loga ROP Moravskoslezsko bez textu v kombinaci se symbolem EU. Detailní specifikace a podmínky použití loga ROP Moravskoslezsko je definováno v Grafickém manuálu loga ROP Moravskoslezsko (viz samostatná příloha č.2). Příjemce musí dbát, aby dodržoval použití symbolu Evropské unie a ROP Moravskoslezsko pouze na zajištění publicity ve věci spolufinancování daného projektu z Evropské unie. Jiné využití loga je nepřípustné. Použití loga ROP Moravskoslezsko a loga EU

7 4. Odpovědnost příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením pro veřejnost Příjemce odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů EU a ROP Moravskoslezsko. Publicita a informování veřejnosti jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých technických prostředků, jež jsou definovány pro určité typy realizovaných činností. Informování a publicita ze strany příjemce je zajišťována ve dvou základních rovinách: A) Povinná publicita Je definována nařízením EK. V rámci povinné publicity jsou pro konkrétní typy operací (projektů) stanoveny konkrétní technické prostředky pro propagaci a informovanost, prostřednictvím kterých je příjemce povinen zajistit publicitu - viz kap. 5 Povinné technické prostředky pro propagaci a informovanost. Veškeré aktivity a technické prostředky v rámci povinné publicity jsou způsobilými výdaji. Aktuální výzvou k předkládání žádosti o dotace může být stanovena max. % částka na publicitu vzhledem k celkovým způsobilým výdajům projektu, příp. absolutní částka. Způsobilé výdaje na publicitu musí být přiměřené rozsahu projektu. B) Povinně volitelná publicita Je povinná pro všechny příjemce, kteří obdrží podporu ze strukturálních fondů EU a ROP Moravskoslezsko. Příjemce je povinen z předem definovaného seznamu technických prostředků pro propagaci a informovanost vybrat jeden či více prostředků, které nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám v souvislosti s realizovaným projektem. Posouzení, zda zvolené informační prostředky nejlépe odpovídají těmto potřebám, je na posouzení příjemce samotného. Povinně volitelnou publicitu je příjemce povinen zajistit i v případě, kdy je na základě nařízení EK povinen realizovat povinou publicitu - viz A). V praxi pak takovýto příjemce bude realizovat dvě a více různých opatření propagace a informovanosti - viz kap. 6 Povinně volitelné technické prostředky pro propagaci a informovanost. Veškeré aktivity a technické prostředky v rámci povinně volitelné publicity jsou způsobilými výdaji. Aktuální výzvou předkládání žádosti o dotace může být stanovena max. % částka na publicitu vzhledem k celkovým způsobilým výdajů projektu, příp. absolutní částka. Způsobilé výdaje na publicitu musí být přiměřené rozsahu projektu. Pro účely zajištění publicity je možno použít i další opatření publicity, resp. další technické prostředky publicity, nesplňující podmínky dle písmene A) a B), jejichž vhodnost a rozsah použití je na zvážení příjemce. Tyto výdaje jsou však nezpůsobilé a nebudou se z dotace hradit

8 5. Povinné technické prostředky pro propagaci a informovanost Dle nařízení Evropské komise je příjemce v následujících případech povinen zajistit informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů, prostřednictvím opatření stanovených v kap. 5.1., 5.2. a Infrastrukturní projekty a stavební práce Povinné prostředky publicity Velkoplošný reklamní panel (billboard) Příjemce postaví během realizace projektu velkoplošný reklamní panel v každém místě, kde je realizován projekt, a to v případě, že projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a celkový veřejný příspěvek na operaci překročil EUR. Povinná doba realizace opatření Je umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu 1 (v případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena již před podáním žádosti o dotaci, je nutno reklamní panel umístit bezprostředně po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace). Panel musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení fyzické realizace 2 projektu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy) se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou. Vysvětlující tabulka (pamětní deska) Je umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy). Umístěna je nejméně po dobu udržitelnosti projektu 3. Jedná se především o stavbu komunikací a infrastruktury, výstavbu, rozvoj a regeneraci průmyslových zón atd., a projekty pořízení, výstavby, úprav či rekonstrukce budov. 1 Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, kdy bude zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy začne poskytování služeb. V případě, že je projekt zaměřen pouze na dodávky strojů, zařízení či technologií nebo na poskytnutí služeb dodavatelským způsobem (např. příprava propagačních materiálů pro cestovní ruch), datem zahájení fyzické realizace se myslí datum nabytí účinnosti smlouvy s dodavatelem. 2 Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu: den, kdy bude dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane poskytování služeb financovaných z programu, nebo den, kdy bude ukončen testovací provoz v zařízení, které bylo vybudováno v rámci projektu, a tento testovací provoz je hrazený z dotace. 3 Udržitelnost projektu je období pěti let (pro malé a střední podniky platí 3 roky) od finančního ukončení projektu, čímž se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou doručeny na účet příjemce (bude proplacena dotace na účet příjemce)

9 V průběhu realizace tohoto typu projektu se viditelně instalují velkoplošné reklamní panely (billboardy). Počet i velikost billboardů musí odpovídat rozsahu projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy) se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou informující o finanční spoluúčasti EU. Pamětní desky musí být taktéž umístěny dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, u příjezdové komunikace atd.). 5.2 Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku Povinné prostředky publicity Vysvětlující tabulka (pamětní deska) V případě, že se jedná o projekt, který spočívá v nákupu hmotného předmětu a jehož celkový veřejný příspěvek překročil EU, je příjemce povinen vyvěsit dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku, Povinná doba realizace opatření Je umístěna bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději do doby podání závěrečné monitorovací zprávy projektu), a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Jedná se především o pořízení strojů či zařízení. V průběhu realizace tohoto typu projektu se viditelně instaluje vysvětlující tabulka (pamětní deska) trvanlivého charakteru. V rámci povinně volitelné publicity je pak u projektů tohoto typu doporučeno realizovat plakát. U menších strojů, zařízení či věcí je pak v rámci povinně volitelné publicity doporučeno použijí štítků či samolepek, které se umisťují na nejvíce viditelná místa (např. do oblasti, kde je stroj ovládán pracovníky). 5.3 Obecné podmínky označování výstupů projektů a dokumentů Pokud projekt obdrží finanční prostředky v rámci ROP Moravskoslezsko, příjemce zajistí, aby byly subjekty účastnící se aktivit projektu a podílející se na realizaci projektu o těchto finančních prostředcích informovány. Příjemce za tímto účelem jasně uvede, že projekt byl vybrán v rámci ROP Moravskoslezsko, který je spolufinancován ERDF (jedná se např. o prezenční listiny, pozvánky na semináře apod., související s projektem). Jakýkoli dokument včetně potvrzení o účasti nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se takovéhoto projektu, musí obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl spolufinancován ERDF

10 6. Povinně volitelné technické prostředky pro propagaci a informovanost V rámci povinně volitelných technických prostředků pro propagaci a informovanost je definován následující seznam technických prostředků. Příjemce je povinen z toho seznamu technických prostředků pro propagaci a informovanost vybrat jeden či více prostředků, jež nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám v souvislosti s realizovaným projektem. Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Plakát Internetové stránky prezentující daný projekt Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Informační akce musí být zaměřena na výstupy projektu. V případě, že bude informační akce součástí širší informační kampaně, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu. Inzerce Inzerce musí být zaměřena na výstupy projektu. V případě, že bude inzerce součástí většího inzertního celku, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu. Informační a komunikační materiál (brožura, skládačka, leták, informační sdělení, zpravodaj, studie) Informační a komunikační materiál musí být zaměřen na výstupy projektu. V případě, že bude materiál součástí rozsáhlejšího informačního/komunikačního materiálu, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu. Propagační předměty

11 7. Technická specifikace jednotlivých prostředků pro propagaci a informovanost Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Umisťují se především při stavbě komunikací a infrastruktury, výstavbě, rozvoji a regeneraci průmyslových zón a u projektů pořízení, výstavby, úprav či rekonstrukce budov, jež byly spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko. Velkoplošné reklamní panely musí obsahovat plochu vyhrazenou pro informaci o finanční spoluúčasti EU. Tato plocha musí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu a musí obsahovat název projektu/objektu a dále informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením symbolu EU, loga ROP Moravskoslezsko a standardního textu ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný). Symbol EU musí odpovídat platným specifikacím, které lze nalézt v Manuálu pro tisk vlajky EU (viz příloha č.2) nebo na adrese: Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU musí být stejně velká jako písmena pro národní, resp. projektové údaje, typ písma může být jiný. Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 x 5,1 m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby. Uspořádání může být horizontální nebo vertikální. Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Tento projekt název projektu /objektu je spolufinancován Evropskou unií

12 Tento projekt název projektu /objektu je spolufinancován Evropskou unií Tento projekt název projektu /objektu je spolufinancován Evropskou unií Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Umisťují se na místech projektů (nově postavených či zrekonstruovaných), které byly spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko a jsou přístupné široké veřejnosti (nádraží, silnice, mosty, budovy, instituce, školící střediska, nemovitosti pro podnikání atd.)

13 Pamětní deska musí mít trvanlivou formu. Doporučenými materiály jsou leštěný kámen, sklo, bronz apod. Pamětní desky musí obsahovat plochu vyhrazenou informaci o finanční spoluúčasti EU. Tato plocha musí zabírat nejméně 25 % celkové plochy desky a musí obsahovat název projektu/objektu a dále informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením symbolu EU, loga ROP Moravskoslezsko a standardního textu ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný). Doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Tento projekt název projektu /objektu je spolufinancován Evropskou unií Plakát Velikost plakátu musí být o minimálním rozměru A4. Z celkové plochy plakátu musí být vždy minimálně 25 % určeno pro informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU (uvedením symbolu EU, loga ROP Moravskoslezsko a standardního textu ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný). V případě, že plakát informuje o spolufinancování v projektu nákupu hmotných investic do podniku, je umístěn na stroj nebo do jeho blízkosti (např. na stěnu či zavěšený na strop nad spolufinancované zařízení). Je-li plakát použit jako prostředek publicity pro projekt pořízení patentů, licencí atd., je umístěn v blízkosti zařízení využívajících daného nehmotného majetku, případně viditelně na odpovídajícím místě v sídle příjemce

14 Název projektu s podporou ROP MS Plakát

15 Název projektu s podporou ROP MS Internetové stránky prezentující daný projekt Na internetových stránkách musí být v zápatí stránky viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením symbolu EU, loga ROP Moravskoslezsko a standardního textu ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný). Stránky musí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám Tohoto doporučení je možno použít jednak u projektů, jejichž výsledkem jsou přímo webové stránky, ale také v případech, kdy webové stránky hrají pouze roli nástroje publicity (např. informace o připravované průmyslové zóně atd.) Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, jednáních a koordinačních schůzkách, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z ROP Moravskoslezsko, musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí vlajku EU a dále vlajku ROP Moravskoslezsko. Na dokumentech použijí symbol EU, logo ROP Moravskoslezsko a standardní text ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný). Pokud jsou v souvislosti s projektem vytvořeny také tištěné dokumenty (letáky, brožury, inzeráty), musí se použít doporučení uvedená pro jednotlivé typy dokumentů či předmětů

16 Informační akce Informační a komunikační materiály Inzerce Součástí inzerátu musí být viditelně vyhrazená část informaci o spolufinancování z EU uvedením symbolu EU, loga ROP Moravskoslezsko a standardního textu ve formě informačního boxu (viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný), a to nejlépe ve spodní části inzerátu. V případě omezené velikosti inzerátu je možné použít ustanovení týkající se realizace malých propagačních předmětů (viz kap.3). Brožury Brožury musí rovněž obsahovat informaci o spolufinancování, tedy symbol EU, logo ROP Moravskoslezsko a standardní text ve formě informačního boxu (viz kap.3). Informace o spolufinancování ze strany EU by měla pokrývat cca 5 % plochy stránky tak, aby symbol EU a logo ROP Moravskoslezsko byly viditelné a text čitelný. Informace o spolufinancování musí být umístěna viditelně na přední straně obalu brožury. V případě zásadního narušení designu přední strany brožury je možné informace o spolufinancování umístit na zadní (venkovní) stranu brožury. Veškeré brožury, které jsou se spolufinancované z ROP Moravskoslezsko, musí obsahovat dodatečné informační sdělení ve znění NEPRODEJNÉ, a to na zadní straně brožury

17 Brožura Skládačky a letáky V případě letáku se použije doporučení pro brožury (včetně povinnosti dodatečného informačního sdělení ve znění NEPRODEJNÉ na zadní straně letáku.)

18 Skládačka Tiskové zprávy Tiskové zprávy a informace zaměřené na média (tisk, rozhlas a televizi) s příslušnými odkazy na podíl spolufinancování z EU jsou užitečným prostředkem pro oslovení široké veřejnosti. Užití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU je závazné pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dotace). Při přebírání informací nemají mediální redakce za povinnost následovat tento metodický pokyn

19 CD/DVD a audiovizuální materiál CD/DVD Propagační předměty Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity, který je potřeba použít ve spojení s jiným typem nástrojů publicity (uvedeným výše). Na propagačních předmětech musí být viditelně uveden symbol EU a logo ROP Moravskoslezsko (viz kap.3), standardní text se uvádět nemusí

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze účinnost od 2. 1. 2008 Evidence změn Předmět změny Kap.2, kap.4: Dodatečné upřesnění

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Pravidla pro publicitu

Pravidla pro publicitu Verze 3.0 ke dni 10. 2. 2009 Tabulka změn dokumentu Pravidla pro publicitu Vydání č. Platné od 1 20.8.2007 Ing. Filipová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 2 1.3.2008

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU Příloha č. 3 PRAVIDLA PRO PUBLICITU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel v rámci Operačního programu Výzkum

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA)

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA) Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS Michal Sládek (OMA) Úvodem Metodický pokyn Pravidla pro publicitu je rámcový dokument jako takový nepostihuje a ani nemůže postihovat

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU Příloha č. 3 PRAVIDLA PRO PUBLICITU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel v rámci Operačního programu Výzkum

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Verze 1.0 7. září 2007 Strana 1 (celkem 28) OBSAH 1 Charakteristika ROP JV... 4 2 Povinnosti příjemce dotace z pohledu publicity...

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze Evidence změn Zpracoval: Jméno Předmět změny Ověřil: Podpis Ing. Michal Sládek Jméno Podpis Strany č. Schválil:

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 30. 3. 2012 Verze č. 16.0 ~ 1 ~ Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále ROP SV), jelikož

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ Aplikovaný prostředek publicity Kdy použít/kde umístit Jak dokladovat Kdy jej dokladovat Udržitelnost prvků publicity Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 10 časově uzavřená ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze Evidence změn Předmět změny Úprava terminologie monitorovacích zpráv Strany č. v celém textu Příloha č.4:

Více

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 11. kontinuální výzva datum vyhlášení: 1. července 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 3 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko

Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko (dle verze 3.01 MP) Michal Sládek Základní princip... Kdo čerpá finanční prostředky ze strukturálních fondů a tedy i díky Regionálnímu operačnímu

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy,

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, Publicita projektu Úvod Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, tato informační brožura, která se Vám dostala do rukou, je stručným návodem jak postupovat při zahajování a ukončování projektů z hlediska

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 a Nařízení Komise č. 846/2009 je příjemce

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 5 k č. j.: MV-120113-11/VZ-2014 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Obsah: Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:... 1 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ (ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ)...

Více

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Účel publicity. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy,

Účel publicity. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, PUBLICITA PROJEKTU Úvod Účel publicity Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, tato informační brožura, která se Vám dostala do rukou, je stručným návodem jak postupovat při zahajování a ukončování

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ (PLATNÉ OD ) INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ (PLATNÉ OD ) INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Vydání: 1 Revize:1 Strana 1 z 12 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji 19.1. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v oblasti informování a komunikace 1. Během realizace projektu

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn pro publicitu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn pro publicitu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn pro publicitu Výzva č. 41, 42 a 43 17. 9. 2013 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informačních a propagačních

Více

Pravidla pro publicitu Verze 1.2

Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Verze 1.2 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0

Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0 Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0 047-VRR-09 P08 Metodický pokyn Publicita Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 7/2009 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Příloha č. 7

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Příloha č. 7 Příloha č. 10 k Č.j.PPR-9021-22/ČJ-2015-990656 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 26. kontinuální výzva datum

Více

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah Publicita v projektech, základní pravidla, další zdroje informací str. 3-5 Závazný balíček

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.3

Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.3 Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.3 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1. Doplnění data archivace dokumentů, to je nejméně do 31. 12. 2021, Limit 2% na publicitu a propagaci

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 3 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Pravidla pro

Více

MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR

MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR Institut postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, generální dodavatel projektu MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Dokumentace k výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení

Dokumentace k výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení Dokumentace k výzvě 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení Dokumentace k výzvě Příručka pro žadatele (PPŽ) Způsobilé výdaje

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Obecná pravidla Pravidla pro konkrétní propagační prostředky Pravidla pro používání loga Jednotný programový dokument Praha cíl 2 Značka Plná varianta značky Plná varianta značky en Písmo Trebuchet MS

Více

Pravidla pro publicitu. Verze 1.7

Pravidla pro publicitu. Verze 1.7 Pravidla pro publicitu Verze 1.7 Verze 1.7 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 12. 9. 2012, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Zvýšení kapacity kompostárny RABIO ZADAVATEL:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015)

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita v projektu Publicita na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci projektů (příp. partneři projektů),

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Rozpis předpokládaného plnění pro koše 1 4

Rozpis předpokládaného plnění pro koše 1 4 Rozpis předpokládaného plnění pro koše 1 4 Poptávané služby Forma zajištění služby Požadovaný počet Prezentace ROS k editorům a veřejnosti (koš služeb č. 1) 1 Pronájem prezentačního Pronájem stánku, typ:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální

Více

17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY

17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY 17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY Pravidla publicity nekladou na žadatele a příjemce povinnosti nad rámec těch, které vyplývají z Obecného nařízení. Pro potřeby propagace realizace OP VVV jako celku však

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 2HutVPM00201 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.1 Dostupnost dopravy Oblast

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Příloha č. 18 Informační a propagační opatření

Příloha č. 18 Informační a propagační opatření Pokyny pro příjemce pomoci k zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z Operačního programu Zemědělství v rámci podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření

Více

Velkoplošný informační panel

Velkoplošný informační panel 3 Velkoplošný informační panel Celkový náhled informačních panelů pro projekt financovaný z Fondu soudržnosti a pro projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj; velikost velkoplošného

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ A) Publicita projektu 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení í Evropské

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD RRA JM, 19. 2. 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Obecný rámec Stálost operací čl. 57 nařízení 1083/2006

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

I. Smluvní strany. 1.1 Objednatel : Statutární město Most : Ing. Vlastimilem Vozkou primátorem města : Radniční 1, Most IČO : DIČ

I. Smluvní strany. 1.1 Objednatel : Statutární město Most : Ing. Vlastimilem Vozkou primátorem města : Radniční 1, Most IČO : DIČ Smlouva o dílo č..../2/2011 na zpracování projektové dokumentace a zajištění dokladové části dokumentace na stavbu: IPRM DOPRAVA II. úprava řešení přednádražního prostoru uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 5. 4. / 10. 5. 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA NABÍDKY

POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA NABÍDKY POPTÁVKA na dodávku materiálů a služeb v rámci projektu Česko-polské sportování II., Česko-polské zpívání a kosení grafické návrhy a propagační materiály včetně zhotovení a dodání. Obec Karlovice Zastoupená:paní

Více

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga Manuál pro zobrazení loga Austria- Úvod Tento manuál má sloužit jako příručka pro použití loga Programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika na externích informačních a propagačních materiálech

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více