Dokumentace k výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení"

Transkript

1 Dokumentace k výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení

2 Dokumentace k výzvě Příručka pro žadatele (PPŽ) Způsobilé výdaje a vícenáklady Projekty vytvářející příjmy Zadávání veřejných zakázek Průvodce horizontálními tématy Pravidla pro publicitu

3 Dokumentace k výzvě Příručka pro žadatele

4 Příručka pro žadatele Základní pravidla programu ROP MS: Majetek pořízený z dotace musí být ve vlastnictví příjemce dotace (oddělená evidence v účetnictví, po dobu 5 let /u MSP 3 let/ nelze prodat či použít pro jiné účely, lze pronajímat či vypůjčit pouze se souhlasem poskytovatele dotace). Nyní je nově možnost zřízení zástavního práva k majetku vstupujícího do projektu a k majetku pořízeného z dotace pouze ovšem pro účely předfinancování aktivit projektu, které mají být hrazeny z dotace ROP MS.

5 Příručka pro žadatele Základní pravidla programu ROP MS: Úvěrem nelze krýt prostředky na dofinancování projektu, které nejsou hrazeny z dotace. Úvěr je povinné splatit, včetně veškerého jeho příslušenství, nejpozději do uplynutí doby udržitelnosti projektu. Zřízení zástavního práva na majetek vstupujícího do projektu a k majetku pořízeného z dotace jde jedině s písemným souhlasem poskytovatele dotace (na základě uspokojivého finančního zdraví žadatele o dotaci a závazného úvěrového příslibu banky, které jsou doloženy k žádosti o dotaci).

6 Příručka pro žadatele Žádost o platbu: První žádost o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (dle termínů uvedených ve Smlouvě). Období mezi jednotlivými platbami min. 3 měsíce. Minimální částka 300 tis. Kč a zároveň alespoň 15 % celkové přidělené dotace. Zálohové platby se neposkytují. Není nutné zřizovat samostatný účet projektu.

7 Příručka pro žadatele Žádost o dotaci: Základním dokumentem je Výzva kdy, na jaké aktivity a za jakých podmínek lze žádat o dotaci. K Výzvě jsou zveřejněna bodová hodnotící kritéria, příp. specifická kritéria přijatelnosti.

8 Příručka pro žadatele Obsah žádosti: Výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 2 pare, Povinné přílohy (příp. nepovinné přílohy) 2 pare, 1 CD obsahující: - Studii proveditelnosti a její přílohy (vč. aplikace CBA), -přílohu Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, -přílohu Výpočet maxim. výše dotace u PVP.

9 Příručka pro žadatele Seznam příloh: Všechny povinné i nepovinné přílohy s uvedením počtu listů každé přílohy. Titulní strana každé přílohy: Číslo a název přílohy Počet listů (číslování včetně titulní strany/krycího listu) Vazba (přílohy s více listy pevně spojeny, přehledné uspořádání jednotlivých částí projektu)

10 Příručka pro žadatele Přílohy předkládány ve 2 pare: 1. originál nebo úředně ověřená kopie nikdy se nevrací, 2. prostá kopie u neúspěšných projektů možno vyzvednout do 60 kalendářních dní od zaslání dopisu o zamítnutí projektu. Nerelevantní příloha takéje nutno předložit: Číslo a název přílohy Počet listů 0 Zdůvodnění, proč je příloha pro projekt nerelevantní BENEFIT7 výběr položky nerelevantní

11 Příručka pro žadatele Předložení žádosti o dotaci: Osobně Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, Moravská Ostrava odbor implementace programu (OIP) Kompletní žádost v zalepené obálce s originálním štítkem (generuje BENEFIT7): 1. Tištěná verze elektronické žádosti s kontrolním kódem (2 pare) 2. Povinné a příp. i nepovinné přílohy (2 pare) 3. CD se Studií proveditelnosti (1CD)

12 Příručka pro žadatele Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy: Doložit v 1 pare (originál nebo ověřená kopie). Nejpozději do 20 pracovních dnů od zveřejnění seznamu vybraných projektů VRR na informační desce ÚRR. Nedoporučujeme nechávat přípravu těchto příloh na poslední chvíli! Vzor Smlouvy : Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

13 Příručka pro žadatele Kontrola projektů ex-ante: Probíhá před podpisem Smlouvy Administrativní kontrola ex-ante dokumentů 100 % projektů vybraných k financování Ex-ante kontrola na místě Vzorek 10 % projektů (počítáno k celkové alokaci) Projekty vybrané hodnotitelem Projekty, u kterých již byla zrealizována veřejná zakázka

14 Metodický pokyn Způsobilé výdaje a vícenáklady

15 Způsobilé výdaje a vícenáklady Obecné vymezení: Výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků fondů EU. Bezprostředně musí souviset s realizací projektu nebo být jeho realizací vyvolány. Přiměřené (cena v místě a čase obvyklá). Princip hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.

16 Způsobilé výdaje a vícenáklady Časová způsobilost: Počáteční datum způsobilosti od 1.1. roku, který předchází vyhlášení dané výzvy. Výjimka: projektová dokumentace a studie proveditelnosti způsobilost vždy od Vznik výdaje datum uskutečnění zdanitelného plnění (dle zákona o DPH) případně datum úhrady příslušného výdaje. Koncové datum stanoveno výzvou.

17 Způsobilé výdaje jsou uvedeny v: Prováděcím dokumentu ROP MS u dané oblasti podpory, Metodickém pokynu pro Způsobilé výdaje a vícenáklady, textu výzvy. Křížové financování ve výzvě do této oblasti podpory je možno uplatnit jako způsobilý výdaj.

18 Způsobilé výdaje Hlavní výdaje: náklady na zpracování dokumentace k projektu výdaje související s přípravou žádosti o dotaci a jejich povinných příloh předkládaných do ROP MS, a to včetně dalších souvisejících dokumentů nutných k přípravě projektu (např. výdaje na projektovou dokumentaci tj. dokumentace pro územní/stavební řízení, průzkumy a další) max. do 5 % celkových způsobilých výdajů,

19 Způsobilé výdaje - pokračování Hlavní výdaje: stavební část stavby, včetně vyvolaných nákladů (povinných na základě právních předpisů ČR) technologická zařízení, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. náklady na pořízení nových nebo použitých strojů a zařízení)

20 Způsobilé výdaje - pokračování Hlavní výdaje: nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu, nákup ostatních nemovitostí staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do 50 % CZV, náklady na propagaci výstupů projektu max. do 2 % CZV, náklady na publicitu, DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu),

21 Způsobilé výdaje - pokračování Hlavní výdaje: věcné příspěvky byla stanovena jejich nezpůsobilost

22 Způsobilé výdaje pokračování Zateplení budov při jejich rekonstrukci a výstavbě U výstavby nových objektů včetně přístaveb a nástaveb, nebude projekt posuzován z hlediska opatření ke snížení tepelné ztráty v souladu s platnými stavebními standardy

23 Způsobilé výdaje pokračování Zateplení budov při jejich rekonstrukci a výstavbě U rekonstrukce objektů jsou náklady na zateplení způsobilé pouze do výše max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (částku na zateplení je nezbytné vyčíslit a uvést ve studii proveditelnosti kapitola 9a Popis výdajů v jednotlivých fázích).

24 Způsobilé výdaje - pokračování Doplňkové výdaje max. do 10 % CZV: nákup konzultačních a jiných služeb, finanční výdaje, pojištění majetku u projektů nad 50 mil. Kč CZV za podmínek Řídícího orgánu ROP MS, uvedených v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady správní a místní poplatky, výdaje na realizaci výběrového řízení,

25 Způsobilé výdaje - pokračování Doplňkové výdaje max. do 10 % CZV: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro potřeby řízení projektu, odpisy pro potřeby řízení projektu, audit projektů způsobilý výdaj pouze u projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, osobní náklady projektového týmu, DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu).

26 Způsobilé výdaje - pokračování K

27 Způsobilé výdaje pokračování Křížové financování (flexibilita): Provozní náklady při zahájení provozu zařízení sociálních služeb, max. na dobu 1 roku. Vzdělávání personálu související se změnou charakteru poskytovaných služeb nebo zaváděním nových služeb. Vzdělávání poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

28 Způsobilé výdaje pokračování Křížové financování (flexibilita): osobní náklady cestovní náklady režijní výdaje, spotřební zboží a provozní materiál odpisy (pouze u majetku, který nebyl pořízen v rámci projektu) náklady na služby (vzdělávací kurzy) DPH z křížového financování (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) Max. do 20 % CZV, propláceno vždy až po skončení projektu (závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu).

29 Nezpůsobilé výdaje obecně Příklady nezpůsobilých výdajů: DPH v případě plátců, pozemek (nad 10 % celkových způsobilých výdajů), pozemek včetně budovy (nad 50 % CZV), úroky z úvěru, výdaje na běžné opravy a údržbu, spotřební zboží a provozní materiál, pořízení dopravních prostředků, atd. (viz Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady)

30 Metodický pokyn Zadávání veřejných zakázek

31 Zadávání veřejných zakázek Metodický pokyn stanovuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků EU. Určen příjemcům a na typy zakázek, jejichž zadávání se nemusí řídit pravidly stanovenými zákonem.

32 Zadávání veřejných zakázek Základní zásady: Transparentnosti jasné vymezení kritérií hodnocení, veškerá rozhodnutí řádně zdůvodnit, Rovného zacházení stejný přístup ke všem dodavatelům, předem známé podmínky všem, Nediskriminace.

33 Zadávání veřejných zakázek Zakázka malého rozsahu: taková veřejná zakázka, která svou hodnotou nepřesahuje : - u dodávek a služeb 2 mil. Kč bez DPH, - u stavebních prací 6 mil. Kč bez DPH. Dělení zakázek malého rozsahu: Zakázka zanedbatelného rozsahu, Poptávací řízení, Ostatní zakázky malého rozsahu.

34 Zadávání veřejných zakázek Veřejná zakázka zanedbatelného rozsahu : - VZ na dodávky a služby do 200 tis. Kč bez DPH, - VZ na stavební práce do 600 tis. Kč bez DPH, Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o přidělení zakázky na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky. Nutno zdůvodnit, proč se zadavatel rozhodl přidělit zakázku konkrétnímu uchazeči (zdůvodnění ceny v místě a čase obvyklé).

35 Zadávání veřejných zakázek Poptávací řízení : - VZ na dodávky a služby od 200 tis. do 800 tis. Kč bez DPH, - VZ na stavební práce v hodnotě 600 tis. až 3 mil. Kč bez DPH. Písemná výzva k předložení cenové nabídky zaslána min. 3 dodavatelům, o nichž zadavatel ví, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti schopni plnění zrealizovat. Lhůta pro podání nabídek je min. 7 kalendářních dní.

36 Zadávání veřejných zakázek Ostatní zakázky malého rozsahu : - VZ u dodávek a služeb od 800 tis. do 2 mil. Kč bez DPH, - VZ u stavebních prací od 3 mil. do 6 mil. Kč bez DPH. Písemná výzva k předložení cenové nabídky zaslána min. 3 dodavatelům, o nichž zadavatel ví, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti schopni plnění zrealizovat. Lhůta pro podání nabídek je min. 10 kalendářních dní. Nabídky hodnoceny min. 3 člennou komisí.

37 Zadávání veřejných zakázek Podlimitní a nadlimitní zakázky u zadavatele, který nespadá pod zákon o veřejných zakázkách (např. podnikatel) : - VZ na dodávky a služby od 2 mil. Kč bez DPH, - VZ na stavební práce od 6 mil. Kč bez DPH do Písemná výzva k předložení cenové nabídky zaslána min. 5 dodavatelům, o nichž zadavatel ví, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti schopni plnění zrealizovat. POZOR: Jestliže zadavatel není schopen oslovit min. 5 dodavatelů, musí vyhlásit zakázku v otevřeném podlimitním řízení.

38 Zadávání veřejných zakázek Podlimitní a nadlimitní zakázky u zadavatele, který nespadá pod zákon o veřejných zakázkách (např. podnikatel) : Poskytnutí dokumentace dle 48 zákona o veřejných zakázkách. Lhůta pro podání nabídek je min. 15 kalendářních dní. Ustanovení 3 členné komise pro otevírání obálek => protokol o otevírání obálek. Nabídky hodnoceny min. 5 člennou komisí => protokol z jednání a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

39 Zadávání veřejných zakázek Kontrola : Povinností žadatele je předložit kompletní dokumentaci k zakázce: - jako přílohu k prvnímu monitorovacímu hlášení (proběhlo-li VŘ před rozhodnutím VRR o výběru projektů k financování z ROP MS), - do 5 pracovních dní po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VŘ. Bez provedení kontroly veřejné zakázky pracovníkem OIP nebudou výdaje vztahující se k této zakázce proplaceny!!! Neproběhne-li VŘ v souladu s metodickým pokynem nebo zákonem, nebudou výdaje vztažené k dané zakázce uznány jako způsobilé.

40 Metodické pokyny Průvodce horizontálními tématy

41 Průvodce horizontálními tématy Udržitelný rozvoj (ŽP) a rovné příležitosti (RP). Povinnost zajistit minimálně neutrální vliv na ŽP a RP. K naplňování kritérií je smluvní vazba a prokazuje se v závěrečné monitorovací zprávě (povinnost udržet po celou dobu udržitelnosti projektu). V případě nenaplnění nebo neudržení kritérií riziko porušení smluvních podmínek.

42 Průvodce horizontálními tématy Udržitelný rozvoj: Projekty s neutrálním nebo pozitivním vlivem na ŽP. Negativní vliv není přípustný. Zvýhodněny jsou projekty, které přispějí ke zlepšení stavu ŽP a zaváží se k naplnění kvantifikovatelného environmentálního kritéria. Enviromentální kritéria musí být reálná a efektivní.

43 Průvodce horizontálními tématy Rovné příležitosti: Potírání diskriminace (pohlaví, rasa, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení atd.). Vztahuje se i na znevýhodněné skupiny obyvatel (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni apod.). Projekty s neutrálním nebo pozitivním vlivem na RP. Negativní vliv není přípustný. Bodově zvýhodněny projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti RP a zaváží se k naplňování jednoho kritéria (nejlepší bodové ohodnocení projekty alespoň se dvěma kritérii).

44 Metodický pokyn Pravidla publicity

45 Pravidla publicity Povinnost každého příjemce podpory informovat o skutečnosti, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. Výdaje na publicitu jsou způsobilými výdaji vyjma projektů zakládajících veřejnou podporu. Nezbytné uchovat doklady o publicitě (cedule, plakát, fotodokumentace apod.). Při nesplnění publicity riziko vrácení dotace. Příjemce dává souhlas se zveřejněním názvu projektu a výše částky financování přidělené projektu z veřejných zdrojů.

46 Pravidla publicity Povinné údaje: Symbol (vlajka) EU. Text: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Logo Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko Text: Investice do vaší budoucnosti. Všechny tyto náležitosti splňuje tzv. informační banner.

47 Pravidla publicity Informační banner (IB) Použití IB Nutnost použít na všech materiálech vyjma malých propagačních předmětů Viditelnost a čitelnost Malé propagační předměty Použití IB ve zjednodušeném provedení

48 Pravidla publicity Technické prostředky pro propagaci: Infrastrukturní projekty a stavební práce (nad EUR) 1) Velkoplošný reklamní panel (billboard) - instalován během realizace projektu 2) Vysvětlující tabulka (pamětní deska) 3) Příjemce zvolí jeden další prostředek z definovaného seznamu technických prostředků pro zajištění publicity

49 Pravidla publicity Technické prostředky pro propagaci: Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku (nad EUR) 1) Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) Příjemce zvolí jeden další prostředek z definovaného seznamu technických prostředků pro zajištění publicity

50 Pravidla publicity Technické prostředky pro propagaci: Veškeré ostatní projekty, včetně infrastrukturních projektů a stavebních prací (pod EUR) 1) Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) nebo informační štítek, případně jejich kombinace

51 Pravidla publicity Technické prostředky pro propagaci: Obecné podmínky označování výstupů projektů a dokumentů: -prezenční listiny, pozvánky, jakýkoli dokument související s projektem atd. Použití loga ROP MS a informačního banneru je specifikováno v Základním grafickém manuálu logotypu a jeho použití. Manuál pro tisk vlajky EU je přílohou č. 2 Metodického pokynu Pravidla publicity.

52 Pravidla publicity Seznam technických prostředků pro propagaci: velkoplošné reklamní panely (billboardy), pamětní desky (vysvětlující tabulky), plakát, internetové stránky prezentující daný projekt, informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže), inzerce, informační a komunikační materiál (brožura, skládačka, leták, informační sdělení, zpravodaj, studie), propagační předměty (pouze doplňkový nástroj).

53 Na co si dát pozor Doložit všechny povinné i nepovinné přílohy Soulad mezi jednotlivými přílohami Aplikace na finanční zdraví Aplikace na CBA nově povinně i u projektů do 10 mil. Kč (pro tyto projekty je upravena neobsahuje finanční ani ekonomickou analýzu) Eliminační kritéria Nejednoznačnosti řešit s ÚRR

54 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Macháčová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Dokumentace Ing. Alena Víchová Obsah Nový model plateb Průvodce horiz. tématy Příručka pro žadatele (PPŽ) Pravidla pro publicitu Zpracování studie

Více

Dokumentace k výzvě Turistická infrastruktura. Alena Víchová

Dokumentace k výzvě Turistická infrastruktura. Alena Víchová Dokumentace k výzvě 2.2.1 Turistická infrastruktura Alena Víchová Obsah Příručka pro žadatele (PPŽ) Zpracování studie proveditelnosti Způsobilé výdaje a vícenáklady Projekty vytvářející příjmy Zadávání

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Dokumentace k výzvě Kateřina Hlostová Obsah Metodický list č.71 Příručka pro žadatele (PPŽ) (základní pravidla programu ROP MS) Žádost o platbu (ex-post platba/modifikovaná

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Typové projekty na vybavení přírodovědných učeben ZŠ

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Typové projekty na vybavení přírodovědných učeben ZŠ 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Typové projekty na vybavení přírodovědných učeben ZŠ Dokumentace k výzvě Obsah Příručka pro žadatele (PPŽ) (základní pravidla programu ROP MS) Žádost o platbu

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ Aplikovaný prostředek publicity Kdy použít/kde umístit Jak dokladovat Kdy jej dokladovat Udržitelnost prvků publicity Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÉ PODMÍNKY (OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY)... 3 3. TECHNICKÉ

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze účinnost od 2. 1. 2008 Evidence změn Předmět změny Kap.2, kap.4: Dodatečné upřesnění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA)

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA) Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS Michal Sládek (OMA) Úvodem Metodický pokyn Pravidla pro publicitu je rámcový dokument jako takový nepostihuje a ani nemůže postihovat

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Lucie Bendlová 24. 6. 2014 Obsah OBSAH : Úvod Cíl horizontálních témat Neutrální vliv Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Horizontální témata obecně, dokumentace Zásada plnění HT Důsledky

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU POPIS POLOŽEK ROZPOČTU 01 Doplňkové výdaje - řízení projektu Pro tuto položku platí pravidlo způsobilosti n-1 (tzn. že způsobilé jsou výdaje, které vznikly a byly uhrazeny od 1. lednu roku, který předcházel

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální

Více

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí Udržitelnost projektu Projektové a finanční řízení - pokročilí Požadavky na udržitelnost Udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení projektu Provoz výsledků projektu v daném rozsahu a účelu, aktivity,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení 24. 6. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE - PŘEDPISY Veřejné zakázky v OPZ Příručka Obecná část pravidel pro žadatele

Více

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: 1. 8. 2013 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je koncipována jako závěrečná 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte elektronickou aplikaci PUD, kterou naleznete na webových stránkách www.rrmoravskoslezsko.cz

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD IČO: 68403569 Sídlo/místo podnikání: Na Popelce 2/16 15000

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 10 časově uzavřená ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ

Více

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC 4.2 12. 10. 2017 Centrum pro regionální rozvoj 6. VÝZVA IROP PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS SC 4.2 datum vyhlášení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 5 k č. j.: MV-120113-11/VZ-2014 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 2HutVPM00201 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.1 Dostupnost dopravy Oblast

Více