METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze účinnost od

2 Evidence změn Předmět změny Kap.2, kap.4: Dodatečné upřesnění způsobilých výdajů na publicitu u projektů zakládajících veřejnou podporu Kap.5.1, kap. 5.2, kap.7.1, kap.7.2: Upřesnění pojmu druh projektu v rámci technických vlastností informačních a propagačních opatření. Zpracoval: Jméno Ověřil: Podpis Ing. Michal Sládek Jméno Podpis 6, 10 12, 14, 17, 18 Schválil: Jméno Ing. David Ing. Vladimír Gelnar Strany č. Sventek, MBA 2 Podpis

3 Obsah Evidence změn Obsah 3 1 Úvod Obecné podmínky (obecná pravidla publicity) Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření Informační banner Malé propagační předměty Vzájemné použití loga Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, symbolu Evropské unie a ostatních log Odpovědnost příjemců ve vztahu k informačním a pr opagačním opatřením pr o veřejnost Technické prostředky pro propagaci a informovanost v rámci povinné publicity Infrastrukturní projekty a stavební práce Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku Obecné podmínky označování výstupů projektů a dokumentů Specifické výjimky označování výstupů projektů a dokumentů Technické prostředky pr o pr opagaci a i n for movanost v r á m c i povinně volitelné publicity Technická specifikace jednotlivých prostředků pro propagaci a informovanost Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Plakát Internetové stránky prezentující daný projekt Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Informační a komunikační materiály Inzerce Brožury Skládačky a letáky Tiskové zprávy CD/DVD a audiovizuální materiál Propagační předměty

4 1 Úvod Vážení příjemci dotací a realizátoři projektů financovaných v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, tato pravidla Vám budou sloužit jako srozumitelný průvodce a názorná pomůcka, jež poskytuje všechny důležité informace o závazných postupech při veřejné propagaci Evropské unie a Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen ROP Moravskoslezsko), z nichž jste získali finanční podporu pro svůj projekt. Pravidla tak mimo jiné popisují, jakým způsobem příjemce dotace zviditelňuje skutečnost, že byl projekt podpořen ze zdrojů strukturálních fondů EU. Pro různé typy aktivit (stavby, pořízení technologií, tisk materiálů apod.) v rámci projektu jsou stanoveny různé minimální požadavky na publicitu, které je nutné dodržet. Věříme, že se Vám s pomocí těchto pravidel podaří snadněji naplňovat povinné požadavky na publicitu ROP Moravskoslezsko, k nimž jste se jako příjemci dotace zavázali. Tým zaměstnanců řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko 4

5 2 Obecné podmínky (obecná pravidla publicity) Požadavek na zajištění publicity vychází z Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999) a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen nařízení EK). Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Moravskoslezsko financován). K tomuto účelu použije příjemce podpory vybraná opatření uvedená pro jednotlivé typy projektů v těchto pravidlech publicity - viz kap. 4. Prostředky propagace musí odpovídat specifikacím, která stanovují tato pravidla a Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, o informačních a propagačních opatřeních. Nezbytná forma propagace je závislá na typu realizované činnosti (způsobilých výdajů). Zároveň s formou propagace je třeba dodržet délku trvání propagační akce. Výdaje na publicitu projektu jsou tzv. způsobilými výdaji projektu. Pokud chce tedy příjemce hradit výdaje na publicitu z poskytnuté dotace, musí tyto výdaje zahrnout do rozpočtu projektu. Při schválení projektu je poté na tyto výdaje taktéž poskytnuta dotace. Výše těchto výdajů (na které může být poskytnuta dotace), tj. jejich přiměřenost, by měla odrážet požadavky na publicitu kladené těmito pravidly. U projektů zakládajících veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, u kterých se bude aplikovat bloková výjimka podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nelze náklady na povinnou publicitu zahrnout do způsobilých výdajů, neboť tyto náklady nelze považovat za náklady na počáteční investici. Pro potřeby kontroly je příjemce povinen uchovat doklady o tom, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření souvisejících s pomocí ze strukturálních fondů EU dle této metodiky (např. cedule, plakát, fotodokumentace atd.). O provedených opatřeních k publicitě projektu je příjemce povinen informovat prostřednictvím monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu a následně v monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu. V případě, že požadavky na publicitu programu nebudou ze strany příjemce řádně splněny, může poskytovatel podpory nárokovat vrácení dotace. 5

6 V souladu s pravidly publicity, resp. s nařízením EK dává příjemce pomoci souhlas s uvedením informací v elektronickém nebo jiném seznamu příjemců, především se pak jedná o zveřejnění názvu projektu a výše částky financování přidělené projektu z veřejných zdrojů. 6

7 3 Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření Veškerá příjemcem realizovaná informační a propagační opatření musí obsahovat následující povinné údaje: a) symbol (vlajku) EU v souladu s grafickými normami stanovenými v samostatné příloze č.1 tohoto metodického pokynu, resp. na adrese: společně s odkazem na Evropskou unii ve formě b) odkaz na ERDF ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (v textu dále uváděný jako standardní text), c) logo Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , d) prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: Investice do vaší budoucnosti (v textu dále uváděný jako standardní text). Výše uvedené povinné údaje informačních a propagačních opatření byly standardizovány do grafického formátu, tzv. informačního banneru. 3.1 Informační banner Příjemce je povinen využívat informační banner v rámci všech realizovaných informačních a propagačních opatření vyjma malých propagačních předmětů viz kap Detailní pravidla použití informačního banneru včetně variantních provedení, ochranného prostoru banneru apod., jsou součástí Grafického manuálu loga ROP Moravskoslezsko - viz příloha č.1 tohoto metodického pokynu. Obr. 1 - Základní, barevné provedení informačního banneru Není-li stanoven minimální rozměr, má se za to, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU musí být viditelné a text čitelný. 3.2 Malé propagační předměty Pokud jde o malé propagační předměty ( USB flash disky, propisovací tužky, klíčenky apod.), povinné údaje - viz body b), c) a d) - se nemusí použít, především s ohledem na čitelnost sdělení. Příjemce je tak povinen využívat jednu z verzí zjednodušeného provedení informačního banneru. 7

8 Obr. 2 - Zjednodušené, barevné provedení informačního banneru Detailní pravidla použití zjednodušeného informačního banneru včetně variantních provedení, ochranného prostoru banneru apod., jsou součástí Grafického manuálu loga ROP Moravskoslezsko viz příloha č.1 tohoto metodického pokynu. 3.3 Vzájemné použití loga Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, symbolu Evropské unie a ostatních log Logo Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je důležitým nástrojem komunikace, informujícím o účasti Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na daném realizovaném projektu. V případě použití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu (vlajky) Evropské unie musí být zajištěna jejich plnohodnotná viditelnost. Logo i symbol musí být zároveň ve stejném formátu, velikosti a umístění. Jestliže je využito loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU s jinými logy (především se jedná o logo příjemce, případně loga dalších partnerů apod.), musí být použití ostatních log omezeno na minimum. Zároveň nesmí být logo ROP Moravskoslezsko a symbol Evropské unie nikdy menší než loga ostatních organizací. Z pohledu umístění ostatních log musí vždy platit, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU jsou lokalizovány nad těmito logy. Toto ustanovení platí i při použití informačního banneru, tj. že informační banner je lokalizován nad ostatními použitými logy. V případě horizontálního umístění musí být logo ROP Moravskoslezsko napravo a symbol EU nalevo, u vertikálního rozmístění musí být logo ROP Moravskoslezsko umístěno pod symbolem EU. Není-li stanoven minimální rozměr, má se za to, že logo ROP Moravskoslezsko a symbol EU musí být viditelné a text čitelný. V případě rozměrů, kdy text obsažený v logu ROP Moravskoslezsko (tj. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko a letopočet ) již není čitelný, je příjemce povinen použít loga ROP Moravskoslezsko bez textu v kombinaci se symbolem EU a odkazem na Evropskou unii ve formě Příjemce musí dbát, aby dodržoval použití symbolu Evropské unie a ROP Moravskoslezsko pouze na zajištění publicity ve věci spolufinancování daného projektu z Evropské unie. Jiné využití loga je NEPŘÍPUSTNÉ. Detailní technická specifikace a podmínky použití loga ROP Moravskoslezsko a symbolu EU jsou definovány v samostatných přílohách č.1 a č.2 tohoto metodického pokynu. 8

9 4 Odpovědnost příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením pro veřejnost Příjemce odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů EU a ROP Moravskoslezsko. Publicita a informování veřejnosti jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých technických prostředků, jež jsou definovány pro dané typy realizovaných činností. Informování a publicita ze strany příjemce je zajišťována ve dvou základních rovinách: A) Povinná publicita Je definována nařízením EK. V rámci povinné publicity jsou pro konkrétní typy operací (projektů) stanoveny konkrétní technické prostředky pro propagaci a informovanost, prostřednictvím kterých je příjemce povinen zajistit publicitu - viz kap. 5 Technické prostředky pro propagaci a informovanost v rámci povinné publicity. Veškeré aktivity a technické prostředky v rámci povinné publicity jsou způsobilými výdaji. V případech, kdy se však jedná o projekt zakládající veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, u něhož se bude aplikovat bloková výjimka podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nelze náklady na povinnou publicitu zahrnout do způsobilých výdajů. Aktuální výzvou k předkládání žádosti o dotace může být stanovena maximální procentuální částka na publicitu vzhledem k celkovým způsobilým výdajům projektu, příp. absolutní částka. Způsobilé výdaje na publicitu musí být přiměřené rozsahu projektu. Zároveň musí být výdaje adekvátní ke zvolené formě publicity a předpokládanému dopadu na cílové skupiny projektu. B) Povinně volitelná publicita Je povinná pro všechny příjemce, kteří obdrží podporu ze strukturálních fondů EU a ROP Moravskoslezsko. Příjemce je povinen z předem definovaného seznamu technických prostředků pro propagaci a informovanost vybrat jeden či více prostředků, které nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám v souvislosti s realizovaným projektem. Posouzení, zda zvolené informační prostředky nejlépe odpovídají těmto potřebám, je na posouzení příjemce samotného. Povinně volitelnou publicitu je příjemce povinen zajistit i v případě, kdy je na základě nařízení EK povinen realizovat povinou publicitu - viz A). V praxi pak takovýto příjemce bude realizovat dvě a více různých opatření propagace a informovanosti - viz kap. 6 Technické prostředky pro propagaci a informovanost v rámci povinně volitelné publicity. Veškeré aktivity a technické prostředky v rámci povinně volitelné publicity jsou způsobilými výdaji. V případech, kdy se však jedná o projekt zakládající veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, u něhož se bude aplikovat bloková výjimka podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní 9

10 regionální investiční podporu, nelze náklady na povinnou publicitu zahrnout do způsobilých výdajů. Aktuální výzvou k předkládání žádosti o dotace může být stanovena maximální procentuální částka na publicitu vzhledem k celkovým způsobilým výdajům projektu, příp. absolutní částka. Způsobilé výdaje na publicitu musí být přiměřené rozsahu projektu. Zároveň musí být výdaje adekvátní ke zvolené formě publicity a předpokládanému dopadu na cílové skupiny projektu. Pro účely zajištění publicity je možno použít i další opatření publicity, resp. další technické prostředky publicity, nesplňující podmínky dle písmene A) a B), jejichž vhodnost a rozsah použití je na zvážení příjemce. Tyto výdaje jsou však nezpůsobilé a nebudou se z dotace hradit. 10

11 5 Technické prostředky pro propagaci a informovanost v rámci povinné publicity Dle nařízení Evropské komise je příjemce v následujících případech povinen zajistit informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů, prostřednictvím opatření stanovených v kap. 5.1, 5.2 a Infrastrukturní projekty a stavební práce Povinný prostředek publicity Povinná doba realizace opatření Velkoplošný reklamní panel (billboard) Je umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu1 (v případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena již před podáním žádosti o dotaci, je nutno reklamní panel umístit bezprostředně po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace). Panel musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Příjemce postaví během realizace projektu velkoplošný reklamní panel v každém místě, kde je realizován projekt, a to v případě, že projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a celkový veřejný příspěvek na operaci (projekt) překročil EUR. Na reklamním panelu je kromě informací definovaných v kapitole 3 (Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření) uveden název a druh* projektu (operace). Společně tyto informace Po ukončení fyzické realizace2 projektu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy) nahradí příjemce velkoplošný reklamní panel stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou). 1 Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, ke kterému je zahájena realizace fyzických prací, nebo den, ke kterému je zahájeno poskytování služeb. V případě dodávek a služeb se tímto datem myslí datum uzavření smlouvy, resp. vystavení objednávky, resp. datum uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, který z aktů nastal dříve. V případě stavebních prací je to zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku, popř. jiným záznamem o stavbě, datum uzavření smlouvy, vystavení objednávky nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle toho, který z aktů nastal dříve. Realizace výběrového řízení se nezapočítává do zahájení fyzické realizace. U projektů, které spadají pod režim regionální investiční podpory, musí být fyzická realizace zahájena až po sdělení řídícího orgánu o splnění podmínek způsobilosti v režimu regionální investiční podpory. 2 Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí den, ke kterému jsou prokazatelně uzavřeny všechny aktivity projektu. U stavebních prací a dodávek to bude den, kdy bude dokončena fyzická realizace ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo (předávací protokoly o ukončení dodávek stavebních prací a technologie). V případě, že bude z projektu hrazen také testovací provoz, je datem ukončení fyzické realizace myšlen den, ke kterému bude tento testovací provoz ukončen. U služeb to bude den, kdy je ukončeno poskytování služeb ve smyslu uzavřené smlouvy. Žadatel/Příjemce uvádí datum poslední z těchto aktivit. Do data ukončení fyzické realizace se nezapočítává zpracování a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy a také zpracování auditorské zprávy u projektů s celkovými náklady projektu 100 mil. Kč. 11

12 zabírají nejméně 25% plochy panelu viz kap *Pozn.: druh projektu (operace) blíže upřesňuje resp. konkrétněji specifikuje název projektu; uvádí se pouze v případech, kdy z názvu projektu není zřejmé o jaký projekt se jedná tj. co je hlavní podstatou projektu. Vysvětlující tabulka (pamětní deska) Na tabulce je kromě informací definovaných v kapitole 3 (Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření) uveden název a druh* projektu (operace). Společně tyto informace zabírají nejméně 25% plochy tabulky viz kap Je umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy). Umístěna je nejméně po dobu udržitelnosti projektu3. *Pozn.: druh projektu (operace) blíže upřesňuje resp. konkrétněji specifikuje název projektu; uvádí se pouze v případech, kdy z názvu projektu není zřejmé o jaký projekt se jedná tj. co je hlavní podstatou projektu. Jedná se především o stavbu komunikací a infrastruktury, výstavbu, rozvoj a regeneraci průmyslových zón atd., a projekty pořízení, výstavby, úprav či rekonstrukce budov. V průběhu realizace tohoto typu projektu se viditelně instalují velkoplošné reklamní panely (billboardy). Počet i velikost billboardů musí odpovídat rozsahu projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy) se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou informující o finanční spoluúčasti EU. Pamětní desky musí být taktéž umístěny dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, u příjezdové komunikace atd.). 3 Udržitelnost projektu - z hlediska způsobilosti výdajů může být pro projekty určená dotace ze strukturálních fondů zachována jen tehdy, jestliže v období 5 let (pro malé a střední podniky platí povinnost pouze 3 roky) od finančního ukončení projektu nedošlo v projektu k podstatné změně, která by ovlivnila jeho povahu nebo prováděcí podmínky, nebo poskytla podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, nebo by způsobila změnu formy vlastnictví položky infrastruktury nebo zastavení výrobní činnosti (čl. 57, obecné nařízení 1083/2006). 12

13 5.2 Pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku Povinný prostředek publicity Povinná doba realizace opatření Vysvětlující tabulka (pamětní deska) Je umístěna bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu (nejpozději do doby podání závěrečné monitorovací zprávy projektu), a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu. V případě, že se jedná o projekt, který spočívá v nákupu hmotného předmětu a jehož celkový veřejný příspěvek překročil EU, je příjemce povinen vyvěsit dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku. Na vysvětlující tabulce je kromě informací definovaných v kapitole 3 (Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření) uveden název a druh* projektu (operace). Společně tyto informace zabírají nejméně 25% plochy tabulky viz kap *Pozn.: druh projektu (operace) blíže upřesňuje resp. konkrétněji specifikuje název projektu; uvádí se pouze v případech, kdy z názvu projektu není zřejmé o jaký projekt se jedná tj. co je hlavní podstatou projektu. Jedná se především o pořízení strojů či zařízení. V průběhu realizace tohoto typu projektu se viditelně instaluje vysvětlující tabulka (pamětní deska) trvanlivého charakteru. V rámci povinně volitelné publicity je pak u projektů tohoto typu doporučeno realizovat plakát. U menších strojů, zařízení či věcí je pak v rámci povinně volitelné publicity doporučeno použití štítků či samolepek, které se umisťují na nejvíce viditelná místa (např. do oblasti, kde je stroj ovládán pracovníky). 5.3 Obecné podmínky označování výstupů projektů a dokumentů Pokud projekt obdrží finanční prostředky v rámci ROP Moravskoslezsko, příjemce zajistí, aby byly subjekty účastnící se aktivit projektu a podílející se na realizaci projektu o těchto finančních prostředcích informovány. Příjemce za tímto účelem jasně uvede, že projekt byl vybrán v rámci ROP Moravskoslezsko, který je spolufinancován ERDF (jedná se např. o prezenční listiny, pozvánky na semináře apod., související s projektem). Jakýkoli dokument včetně potvrzení o účasti nebo jakékoli jiné potvrzení, týkající se takovéhoto projektu, musí obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl spolufinancován ERDF. 13

14 5.4 Specifické výjimky označování výstupů projektů a dokumentů Specifickou výjimku tvoří materiály (výstupy) Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko vycházející z přijaté Corporate identity Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se tak především o materiály typu interních směrnic, vyjádření, dopisních hlavičkových papírů, vizitek apod., které primárně neslouží k informování o spolufinancování projektu z prostředků EU a proto u nich není vyžadováno dodržení informačních a propagačních opatření dle bodů a) až d) kap. 3. U materiálů (výstupů) tohoto typu je však nutné vždy uvádět logo Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a symbol (vlajku) EU a to v souladu s grafickým manuálem loga Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 14

15 6 Technické prostředky pro propagaci a informovanost v rámci povinně volitelné publicity V rámci povinně volitelné publicity je definován následující seznam technických prostředků pro propagaci a informovanost. Příjemce je povinen z tohoto seznamu vybrat jeden či více prostředků, jež nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám v souvislosti s realizovaným projektem. Seznam technických prostředků pro propagaci a informovanost: Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Plakát Internetové stránky prezentující daný projekt Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Inzerce Informační a komunikační materiál (brožura, skládačka, leták, informační sdělení, zpravodaj, studie) Propagační předměty 15

16 7 Technická specifikace jednotlivých prostředků pro propagaci a informovanost 7.1 Velkoplošné reklamní panely (billboardy) Umisťují se především při stavbě komunikací a infrastruktury, výstavbě, rozvoji a regeneraci průmyslových zón a u projektů pořízení, výstavby, úprav či rekonstrukce budov, jež byly spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko. Velkoplošné reklamní panely musí obsahovat plochu vyhrazenou pro informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního provedení informačního banneru - viz kap.3) a dále musí být uveden název a druh* projektu (operace). Tyto informace společně zabírají nejméně 25 % celkové plochy panelu, přičemž logo a symbol musí být viditelné a text čitelný. Symbol EU musí odpovídat platným specifikacím, které lze nalézt v Manuálu pro tisk vlajky EU (viz příloha č.2 tohoto metodického pokynu) nebo na adrese: Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU musí být stejně velká jako písmena pro národní, resp. projektové údaje, typ písma může být jiný. Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 x 5,1 m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby. *Pozn.: druh projektu (operace) blíže upřesňuje resp. konkrétněji specifikuje název projektu; uvádí se pouze v případech, kdy z názvu projektu není zřejmé o jaký projekt se jedná tj. co je hlavní podstatou projektu. 16

17 Uspořádání billboardu může být horizontální nebo vertikální. Obr. 3 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace 7.2 Pamětní desky (vysvětlující tabulky) Umisťují se na místech projektů (nově postavených či zrekonstruovaných), které byly spolufinancovány z ROP Moravskoslezsko a jsou přístupné široké veřejnosti (nádraží, silnice, mosty, budovy, instituce, školící střediska, nemovitosti pro podnikání atd.). Pamětní deska musí mít trvanlivou formu. Doporučenými materiály jsou leštěný kámen, sklo, bronz apod. Pamětní deska musí obsahovat plochu vyhrazenou pro informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního provedení informačního banneru - viz kap.3) a dále musí být uveden název a druh* projektu (operace). Tyto informace společně zabírají nejméně 25 % celkové plochy pamětní desky, přičemž logo a symbol musí být viditelné a text čitelný. 17

18 *Pozn.: druh projektu (operace) blíže upřesňuje resp. konkrétněji specifikuje název projektu; uvádí se pouze v případech, kdy z názvu projektu není zřejmé o jaký projekt se jedná tj. co je hlavní podstatou projektu. Doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Obr. 4 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace 7.3 Plakát Velikost plakátu musí být o minimálním rozměru A4. Z celkové plochy plakátu musí být vždy minimálně 25 % určeno pro informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3), přičemž logo a symbol musí být viditelné a text čitelný. V případě, že plakát informuje o spolufinancování v projektu nákupu hmotných investic do podniku, je umístěn na stroj nebo do jeho blízkosti (např. na stěnu či zavěšený na strop nad spolufinancované zařízení). Je-li plakát použit jako prostředek publicity pro projekt pořízení patentů, licencí atd., je umístěn v blízkosti zařízení využívajících daného nehmotného majetku, případně viditelně na odpovídajícím místě v sídle příjemce. Obr. 5 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace 18

19 7.4 Internetové stránky prezentující daný projekt Na internetových stránkách musí být v zápatí stránky viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3), a to takovým způsobem, aby logo a symbol byly viditelné a text čitelný. Stránky musí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám Internetový odkaz (hyperlink) na stránky může být realizován aktivním odkazem přímo z informačního banneru - viz kap.3. Tohoto doporučení je možno použít jednak u projektů, jejichž výsledkem jsou přímo webové stránky, ale také v případech, kdy webové stránky hrají pouze roli nástroje publicity (např. informace o připravované průmyslové zóně atd.) 7.5 Informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) Informační akce musí být zaměřena na výstupy projektu. V případě, že bude informační akce součástí širší informační kampaně, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu. Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, jednáních a koordinačních schůzkách, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z ROP Moravskoslezsko musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí vlajku EU a dále vlajku ROP Moravskoslezsko. Na dokumentech bude uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3), a to takovým způsobem, aby logo a symbol byly viditelné a text čitelný. Pokud jsou v souvislosti s projektem vytvořeny také tištěné dokumenty (letáky, brožury, inzeráty), musí se použít doporučení uvedená pro jednotlivé typy dokumentů či předmětů. Obr. 6 Ukázka možného uspořádání místnosti v rámci informační akce 19

20 7.6 Informační a komunikační materiály Informační a komunikační materiál musí být zaměřen na výstupy projektu. V případě, že bude materiál součástí rozsáhlejšího informačního/komunikačního materiálu, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu Inzerce Inzerce musí být zaměřena na výstupy projektu. V případě, že bude inzerce součástí většího inzertního celku, je způsobilým výdajem pouze poměrná část zaměřená na výstupy projektu. Součástí inzerátu musí být viditelně vyhrazená část informaci o spolufinancování z EU (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3), a to nejlépe ve spodní části inzerátu. V případech omezené velikosti inzerátu je možné použít zjednodušeného provedení informačního banneru jež je standardně používán pro malé propagační předměty viz kap. 3.2, a to opět nejlépe ve spodní části inzerátu. Ve všech případech však musí být použitý symbol a logo viditelné a text čitelný Brožury Brožury musí rovněž obsahovat informaci o spolufinancování z EU uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru viz kap.3). Informace o spolufinancování ze strany EU by měla pokrývat cca 5 % plochy stránky tak, aby symbol EU a logo ROP Moravskoslezsko byly viditelné a text čitelný. Informace o spolufinancování musí být umístěna viditelně na přední straně obalu brožury. V případě zásadního narušení designu či estetického charakteru přední strany brožury je možné informace o spolufinancování umístit na zadní (venkovní) stranu brožury. Veškeré brožury, které jsou spolufinancované z ROP Moravskoslezsko, musí obsahovat dodatečné informační sdělení ve znění NEPRODEJNÉ, a to na zadní straně brožury. 20

21 Obr. 7 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace Skládačky a letáky V případě letáku se použije doporučení pro brožury (včetně povinnosti dodatečného informačního sdělení ve znění NEPRODEJNÉ na zadní straně letáku). Obr. 8 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace 21

22 7.6.4 Tiskové zprávy Tiskové zprávy a informace zaměřené na média (tisk, rozhlas a televizi) s příslušnými odkazy na podíl spolufinancování z EU jsou užitečným prostředkem pro oslovení široké veřejnosti. Součástí tiskové zprávy musí být informace o spolufinancování z EU (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3), a to nejlépe ve spodní části tiskové zprávy. V případech omezeného prostoru tiskové zprávy je možné použít zjednodušeného provedení informačního banneru jež je standardně používán pro malé propagační předměty viz kap. 3.2, a to opět nejlépe ve spodní části tiskové zprávy. Povinnost uvádět informace o spolufinancování z EU je závazná pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dotace). Při přebírání informací nemají mediální redakce za povinnost následovat tento metodický pokyn CD/DVD a audiovizuální materiál Na CD/DVD a ostatních audiovizuálních materiálech musí být viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu z prostředků EU (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3). V případech omezeného prostoru na CD/DVD nosiči je možné použít zjednodušeného provedení informačního banneru jež je standardně používán pro malé propagační předměty viz kap Ve všech případech však musí být použitý symbol a logo viditelné a text čitelný. Obr. 9 Doporučené uspořádání vyhrazené plochy pro povinné informace 7.7 Propagační předměty Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity, který je potřeba použít ve spojení s jiným typem nástrojů publicity (uvedeným výše). 22

23 Na propagačních předmětech musí být uvedena informace o spolufinancování projektu z prostředků EU (uvedením povinných údajů a), b), c) a d) ve formě základního, případně dekorativního provedení informačního banneru - viz kap.3) takovým způsobem, aby symbol a logo byly viditelné a text čitelný. V případě malých propagačních předmětů je možné použít zjednodušeného provedení informačního banneru (viz kap.3.2).

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

Pravidla pro publicitu Verze 1.2

Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Verze 1.2 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015)

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita v projektu Publicita na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci projektů (příp. partneři projektů),

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

ZADÁNÍ pro předkladatele nabídek

ZADÁNÍ pro předkladatele nabídek Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti ZADÁNÍ pro předkladatele nabídek na realizaci zakázky Zpracování grafického manuálu pro jednotnou prezentaci

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Evidence procesu přípravy, schválení a revizí Manuálu pro publicitu OP LZZ Vydání č.

Evidence procesu přípravy, schválení a revizí Manuálu pro publicitu OP LZZ Vydání č. MANUÁL PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 94 Příloha OM OP LZZ: D4 Číslo revize: 6 Číslo vydání:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 PŘÍLOHA VI INFORMACE A PUBLICITA O POMOCI Z EZFRV (PODLE ČL. 58 ODST. 3) 1. Informační opatření pro potenciální příjemce a pro příjemce 1.1. Informační

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Realizace komunikační strategie pro projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2011/3/120/3 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Pravidla způsobilých výdajů a publicity obecná část

Pravidla způsobilých výdajů a publicity obecná část Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 1. 6. 2015. Pravidla způsobilých výdajů a publicity obecná část 1. Způsobilé výdaje 1.1. Způsobilé výdaje jsou definovány nařízením 1303/2013, vycházejí z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH

Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT V PODNICÍCH v takovém stupni konkrétnosti,

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část www.dotaceeu.cz Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Česká

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE Technologické platformy

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více