Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že jsem rogorózní práci na téma ochrany osobních údajů v oblasti pracovně-právních vztahů zpracovala sama pouze s využitím pramenů v práci uvedených. 1

2 OBSAH 1 ÚVOD Terminologie použitá v práci ÚSTAVNĚPRÁVNÍ ROVINA PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ Osobní údaje jako součást soukromí, mezinárodněprávní úprava Právní úprava ochrany soukromí v České republice OSOBNÍ ÚDAJE Pojem osobní údaj Druhy osobních údajů Identifikační údaje Adresní (kontaktní) údaje Popisné údaje Citlivé údaje ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pojem zpracování osobních údajů Obecné vymezení Dílčí zpracování osobních údajů Zveřejňování osobních údajů ZPRACOVÁNÍ VYŇATÁ Z PŮSOBNOSTI ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zpracování pro osobní potřebu Nahodilé shromažďování Další výjimky SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE Správce zaměstnavatel Zpracovatel osobních údajů POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Povinnosti zaměstnavatele před zahájením zpracování Povinnost stanovit účel zpracování Povinnost stanovit prostředky a způsob zpracování Povinnost získat souhlas zaměstnance jako subjektu údajů Informační povinnost Oznamovací povinnost Povinnosti zaměstnavatele v rámci zpracování Povinnost zpracovávat přesné údaje Povinnost zpracovávat údaje odpovídající účelu a v nezbytném rozsahu

3 8.2.3 Povinnost uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně Povinnost nesdružovat osobní údaje Povinnost zabezpečit osobní údaje Povinnost zaměstnavatele při ukončení zpracování Povinnosti zpracovatele PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Vymezení pojmu Jednotlivá oprávnění Právo na informace o zpracování Právo nesouhlasit se zpracováním Právo na přístup k osobním údajům Práva subjektu údajů domáhat se ochrany svých práv OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVANÉ PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚČELY Osobní údaje shromažďované při výběru zaměstnance Osobní údaje shromažďované a zpracovávané před uzavřením pracovního poměru Jméno, příjmení a akademický titul Rodné číslo Datum a místo narození Bydliště zaměstnance Státní příslušnost Dosažené vzdělání Předchozí praxe zaměstnance Údaj o tom, zda je zaměstnanec poživatelem důchodu Informace, zda se jedná o osobu se zdravotním postižením Informace o další činnosti zaměstnance shodné s činností zaměstnavatele Posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance Osobní údaje shromažďované a zpracovávané za trvání pracovního poměru Rodinný stav zaměstnance Údaje o dětech zaměstnance Údaje o manželovi/manželce zaměstnance Údaje o rodičích zaměstnance PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH PROBLÉMŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Evidence při vstupech do budovy Monitorování elektronické pošty zaměstnanců

4 11.3 Provozování kamerového systému EVROPSKÁ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Současná ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů v rámci Evropské ústavy ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA A

5 1 ÚVOD Problematika ochrany osobních údajů se stále více dostává do povědomí nejširší veřejnosti. Děje se tak zejména díky medializovaným kauzám týkajících se osobních údajů (na tomto místě mohu připomenout například údaje uveřejňované na jízdních dokladech nebo údaje pasažérů poskytované leteckým společnostem). Seznamování veřejnosti s možností ochrany jejich osobních údajů však bohužel není tak efektivní, jak bychom si přáli. Průzkumy ukazují, že ani v dnešní době dost velké procento obyvatel České republiky nevěnuje pozornost ochraně svých osobních údajů, případně nemá představu o tom, jak chránit své soukromí, a to zejména v souvislosti s právy či povinnostmi jiných osob. Bez rozmýšlení tak lidé poskytují svá osobní data komukoliv a kdykoliv jsou o to požádáni. Problémem ovšem není jen liknavost českého národa k této problematice. S politováním musím konstatovat, že legislativní úprava ochrany osobních údajů vykazuje hrubé nedostatky, o kterých pojednám dále. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí patří mezi základní lidská práva garantovaná Listinou základních práv a svobod i mezinárodními smlouvami. V právním řádu České republiky je v současné době ochrana osobních údajů stanovena zvláštním zákonem, a sice zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právo člověka na ochranu jeho soukromí pak garantuje i zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který má v pracovněprávní oblasti zásadní význam pro každodenní praxi všech zaměstnavatelů. V čem spočívají avizované problémy české právní úpravy? Uvedený zákon o ochraně osobních údajů je obecnou normou, upravující základní práva a povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, zvláštní pravidla pro kategorii citlivých údajů a v neposlední řadě také složení a kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu. Podle mého názoru ale v právním řádu citelně chybí zvláštní právní předpis, který by se zabýval ochranou osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Určité fragmenty této úpravy nalezneme v jednotlivých pracovněprávních předpisech, nejčastěji v souvislosti s diskriminačními hledisky nebo výčtem údajů, které mají být zaměstnancem poskytnuty zaměstnavateli. Jde tedy o naprosto neucelenou a nedostatečnou úpravu způsobující interpretační a aplikační potíže, navíc v tak exponované oblasti, jakou pracovněprávní vztahy bezpochyby jsou. Ale vraťme se nyní do minulosti Dřívější právní úprava se týkala pouze osobních údajů v informačních systémech a nedávala jednotlivci možnost výše zmíněnou praxi změnit 5

6 (neexistoval dozorový orgán, který by prošetřil, zda nedochází k porušení zákona v oblasti zacházení s osobními údaji a příslušná právní norma neobsahovala úpravu sankcí, které by bylo možné proti případnému porušiteli zákonných ustanovení uplatnit). Až nová legislativa přinesla zlepšení nastíněné situace. Informace mají zásadní význam pro rozvoj vědy, a tedy i pro společenský pokrok, nicméně mohou působit i kontraproduktivně a podílet se na zkáze civilizace. Zřejmě neodmítnete tvrzení, že kdo má dostatečné množství informací, ten má celkový přehled a dokáže předvídat určité skutečnosti (ať politické, nebo ekonomické) a v konečném důsledku je tudíž ve společnosti úspěšnější. Lidé informace potřebují ke svému životu a aktivně si je vyhledávají, současně se ale mohou dostat do situace, kdy nevědí, co si se získanými informacemi počít. Ještě důležitější než schopnost informace přijímat je tedy umění vybírat si z nich takové, které opravdu potřebujeme a jejichž získání má pro nás skutečný význam. Co si ale můžeme pod slovem informace představit? Spousta lidí si pojem informace mylně spojuje s myšlenkou v něčí hlavě, textem dokumentu, disketou nebo pevným diskem počítače. Její spojení s hmotným nosičem je však pouze jejím znakem. Jako její další znak se uvádí nevyčerpatelnost (informace se neustále rozvíjejí, navazují na sebe a vrství se). O informaci můžeme hovořit jen tehdy, pokud je vyjádřena ve vnímatelné podobě (nejčastěji slovy, písmem nebo pomocí znaků). V okamžiku svého vzniku se stává nezávislou na svém tvůrci a získává svou hodnotu (která nemusí odpovídat a zpravidla neodpovídá nákladům vynaloženým na její získání). Pro informace, které vypovídají o určité fyzické osobě, se používá označení osobní údaj. Osobní údaje jsou součástí soukromí každého z nás a právo na jejich ochranu se v moderních demokratických společnostech považuje za samostatné základní lidské právo. 6

7 1.1 Terminologie použitá v práci V práci je použito následujících výrazů 1 : osobní údaj jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Zaměstnance lze tedy v praxi určit přímo např. pomocí jeho osobního čísla, rodného čísla, ale též nepřímo, např. řekneme-li ta žena ze mzdové účtárny s dlouhými hnědými vlasy ; citlivý údaj osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. Pro nakládání s citlivými údaji pak platí přísnější režim, než jaký se uplatní na běžné osobní údaje; anonymní údaj takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů; subjekt údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, v našem pojetí pak subjektem údajů rozumíme zaměstnance případně uchazeče o zaměstnání; zpracování osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďování osobních údajů pro pracovněprávní účely záměrná systematická činnost zaměstnavatele směřující k získání potřebných údajů a informací za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací (ať už arch papíru nebo počítačový disk) pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů není rozhodující, zda zaměstnavatelé shromažďují osobní údaje ojediněle (např. při výběrovém řízení) nebo soustavně (např. pro účely plnění daňových povinností); uchovávání osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; 1 4 zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, 7

8 blokování osobních údajů vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat; likvidace osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování (volba způsobu likvidace osobních údajů záleží na způsobu jejich zpracování, nejobecněji zda jsou údaje zpracovány automatizovaně nebo manuálně); správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj (z našeho hlediska zaměstnavatel). Zpracování osobních údajů o zaměstnancích může zaměstnavatel provádět sám, nebo k tomu využívá jinou právnickou nebo fyzickou osobu, kterou pak zákon o ochraně osobních údajů označuje jako zpracovatele osobních údajů; zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření zaměstnavatelem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. Jak se dále dočteme, na zpracování zveřejněných osobních údajů platí volnější režim; evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen datový soubor ) jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií; souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Náležitostem a podmínkám udělení souhlasu je pak věnována zvláštní část; příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se podle zákona nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle 3 odst. 6 písm. g). 8

9 2 ÚSTAVNĚPRÁVNÍ ROVINA Ochranu osobních údajů jako zvláštní obor činnosti výstižně charakterizuje hledání rovnováhy mezi více právy každého individua. Na jedné straně pomyslných vah stojí právo na soukromí (neodmyslitelně v sobě zahrnující i jeho ochranu), na straně druhé právo každého jedince na informace (jinými slovy právo být informován). 2 Tato základní práva našla své vyjádření jak v mezinárodních dokumentech, tak v právních řádech jednotlivých států, Českou republiku nevyjímaje. V České republice nejsou vyjádřena přímo v Ústavě, ale jak jsem již výše uvedla, v Listině základních práv a svobod (dále jen Listina), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Článek 10 Listiny zakotvuje jako jedno ze základních lidských práv a svobod právo na ochranu soukromí, když říká: Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (odst. 1) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (odst. 2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. (odst. 3) V souvislosti s ochranou osobních údajů se zpravidla uvádí pouze třetí odstavec citovaného ustanovení Listiny, který akcentuje ochranu před neoprávněnou manipulací s osobními údaji. Takto zužující pohled však není zcela přesný, protože ochrana osobních údajů konkrétní osoby v konkrétní situaci souvisí se současným uplatněním více práv, přičemž právo na ochranu osobních údajů navazuje na právo na ochranu soukromého a rodinného života, o kterém pojednává odstavec druhý citovaného článku Listiny. Jak jsem již výše uvedla, osobní údaje jsou jedním z elementů soukromí každého člověka, a těžko bychom si tedy mohli představit kvalitní ochranu osobních údajů při neexistenci práva ochrany soukromí jako celku. Do opozice vůči právu na ochranu osobních údajů je stavěno právo na informace, vymezené v článku 17 Listiny v rámci garantovaných politických práv: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (odst. 1) 2 Matoušková M., Hejlík L.: Osobní údaje a jejich ochrana, 1. vydání, Praha: ASPI Publishing, 2003, 416 str. 9

10 Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (odst. 2) Cenzura je nepřípustná. (odst. 3) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (odst. 4) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. (odst. 5) Právo na ochranu osobních údajů můžeme z hlediska uvedeného ustanovení Listiny (odst. 4) zařadit mezi jedno z práv druhých, která mohou být důvodem pro omezení zacházení s osobními údaji jiných lidí. 10

11 3 PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ 3.1 Osobní údaje jako součást soukromí, mezinárodněprávní úprava Pod pojmem soukromí si člověk zpravidla představuje určitý prostor, který patří jen jemu a do něhož mu nesmí bez povolení nikdo zasahovat. V této podobě se ale jedná o dosti zužující interpretaci, podle které by do soukromí spadaly jen věci týkající se izolovaně pouze daného individua (např. jeho názory, duševní vývoj, osobní data atd.). Judikatura Evropského soudu pro lidská práva se propracovala k mnohem širšímu výkladu, v jehož rámci do oblasti soukromí spadá i právo na normální styky s jinými lidmi, především s členy rodiny. 3 Právo na soukromí vyžaduje zvláštní ochranu, protože v okamžiku, kdy je postiženo soukromí, dochází i k zásahu do všech ostatních osobnostních práv. Ani právo na soukromí, stejně jako právo na informace, není právem absolutním. Existují případy, kdy do něj může být zasahováno, ovšem pouze za situace, kdy příslušný zásah umožňuje litera zákona. Vzhledem k tomu, že osobní údaje většinou spadají do soukromí, nepřekvapí, že v rámci práva na soukromí se postupně vydělilo právo na ochranu osobních údajů, které bylo nakonec uznáno za samostatné právo. V předchozí větě jsem při vymezení osobních údajů jako součástí soukromí záměrně použila slovo většinou. Osobní údaje totiž nemusí vždy tvořit součást soukromí (není tomu tak například u jména, příjmení a adresy určité osoby uvedených ve veřejně dostupném seznamu). Přestože takto veřejně zpřístupněné údaje nezahrneme do soukromí člověka, kterého se týkají, nakládáním s nimi může být do jeho soukromí zasahováno. V této souvislosti se jako klasický příklad uvádějí praktiky nejrůznějších reklamních agentur a direkt marketinkových firem. Zde nám ovšem hrozí jen to, že budeme zaplavováni nabídkami zboží, jehož prezentaci jsme si nevyžádali, eventuálně dopisy o zařazení do soutěže o pohádkové ceny, jejichž možná výhra je podmíněna objednáním firmou nabízených produktů v určité hodnotě. Od počátku 70. let začaly demokratické státy přijímat zvláštní zákony na ochranu osobních údajů. Tyto zákony vznikaly jako reakce na možnosti jednotlivce ovlivnit využívání osobních údajů o sobě samém. Jednotlivec je považován za subjekt osobních údajů, je tím, kdo je chráněn, a zvláštní zákon musí garantovat ochranu jeho osobních údajů, aniž by se této ochrany musel jednotlivec aktivně domáhat. Zvláštní právní úprava si pak 3 Mates P.: Ochrana osobních údajů, 1. vydání, Praha: Karolinum, 2002, 73 str. 11

12 klade za cíl zabránit zneužití osobních údajů a současně umožnit jejich zpřístupnění k legálním účelům. Při tvorbě zákonů na ochranu osobních údajů sehrála významnou roli Rada Evropy, která 28. ledna 1981 přijala ve Štrasburku první mezinárodní dokument tohoto zaměření Úmluvu č. 108 na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (dále Úmluva 108 ), jejímž účelem je zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické osobě, ať je jakékoli národnosti nebo pobývá kdekoli, úctu k jejím právům a základním svobodám, a zejména k jejímu právu na soukromý život, se zřetelem k automatizovanému zpracování osobních údajů, které se k ní vztahují ( ochrana údajů ). 4 Úmluva dále vymezila základní pojmy z této oblasti a stanovila zásady pro nakládání s osobními údaji. V dalších letech na ni navázala řada doporučení Výboru ministrů pro nakládání s osobními údaji v různých sférách života, v souvislosti s rozvojem internetu a rozšířením jeho užívání širokou veřejností mohu uvést např. Doporučení Výboru ministrů č. 99/5 o ochraně soukromí na internetu. V rámci Evropské unie lze za důležitý dokument v této oblasti považovat Směrnici Evropského parlamentu a rady č. 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů z 24. října 1995 (dále Směrnice 95/46/ES). Směrnice jako akty orgánů Společenství nemají obecnou závaznost, nemohou tedy přímo zavazovat vnitrostátní subjekty členských států (jednotlivé fyzické a právnické osoby), ale zavazují výhradně členské státy. Předepisují jen určitý výsledek, stav, kterého má být dosaženo, přičemž formy a metody dosažení tohoto cíle zůstávají na vůli a možnostech jednotlivých států. Směrnice zpravidla stanoví určité zásady, které mají členské státy následně vtělit do svých právních řádů jednoduše řečeno, členské státy (prakticky rovněž státy ucházející se o členství v Evropské unii) musí svou právní úpravu přizpůsobit komunitárnímu právu Právní úprava ochrany soukromí v České republice Od roku 1948 do tzv. sametové revoluce vládnoucí režim žádnou ochranu soukromí v podstatě nepřipouštěl. První zmínky o právu lidí na ochranu soukromí se objevují až na počátku 80. let, o samotné problematice ochrany osobních údajů se ale začalo mluvit až koncem uvedené dekády. Tento žalostný stav zřejmě působil jako jeden ze základních důvodů, proč zákonodárce výslovně zakotvil v čl. 10 Listiny nejen právo jedince na soukromí, ale rovněž právo na ochranu před neoprávněným 4 čl. 1 Úmluvy č. 108 na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 5 Týč V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Praha: Linde, 2002, 335 str. 12

13 shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Nedlouho po přijetí Listiny našlo právo na ochranu osobních údajů své vyjádření ve zvláštním zákoně inspirovaném Úmluvou 108, a sice v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Kromě vymezení hlavních pojmů z dané oblasti zákon stanovil základní právní rámec nakládání s osobními údaji včetně stanovení povinností souvisejících s ochranou informací. To vše se ovšem týkalo pouze provozování informačních systémů nakládajících s osobními údaji (jinými slovy zákon stanovil povinnosti provozovatelů těchto systémů na jedné straně a práva subjektů údajů na ochranu v případě protiprávního nakládání s jejich osobními údaji na straně druhé). Na manuální zpracování se jeho úprava nevztahovala, v takovém případě nezbývalo, než zákon přiměřeně aplikovat. Za další nedostatek této normy můžeme považovat skutečnost, že zákon buď neupravil, nebo upravil pouze částečně řadu dalších souvisejících oblastí (např. dostatečnou ochranu osobních údajů vypovídajících o osobnosti a jejím soukromí, informační povinnost osoby shromažďující osobní údaje ve vztahu k subjektům těchto údajů, oznamovací povinnost subjektu nakládajícího s osobními údaji u kontrolního orgánu a další). V České republice, do jejíhož právního řádu byla tato norma po rozpadu federace převzata, sehrál zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech jen malou roli. Jeho text totiž kromě výše zmíněných nedostatků neobsahoval ani úpravu sankcí uplatnitelných vůči porušitelům stanovených povinností (v úvahu tak přicházela jen zdlouhavá ochrana soudní cestou), stejně tak nedošlo ke zřízení zvláštního orgánu, který by registroval informační systémy s osobními údaji a dohlížel na jejich provozování. Zákon sice ve svém 24 předpokládal ustavení takového orgánu, ovšem k vydání zvláštního předpisu, kterým měl být zřízen, nikdy nedošlo. Projekt na zřízení zmíněné instituce tzv. datové inspekce byl totiž v roce 1993 odmítnut jako nepřijatelný a v dalších letech se k němu již nikdo nevrátil. Neexistence dozorového orgánu byla také hlavním důvodem, proč zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech neodpovídal svým obsahem úpravě obsažené v Úmluvě 108 a Česká republika k ní tehdy nemohla přistoupit (stalo se tak až k 1. červnu 2002 po přijetí nové legislativy). Zlepšení nastíněné situace přinesla až snaha České republiky o vstup do Evropské unie, z jejíž strany byla kritizována zcela nedostatečná česká právní úprava ochrany osobních údajů. V rámci dosažení kompatibility českého právního řádu s komunitárním právem, což byla jedna z podmínek pro přijetí České republiky do Evropské unie, muselo dojít ke změně legislativy v této oblasti. Vláda vypracovala návrh zákona vycháze- 13

14 jící ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES, který byl schválen jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ). Přijetím uvedeného zákona Česká republika především zdokonalila svůj postoj k základním právům a svobodám svých obyvatel. Snadnost zpracování osobních údajů, které zaměstnavatelé využívají v pracovněprávních vztazích, s sebou totiž přináší i nebezpečí jejich zneužití. Nový zákon garantuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí každého člověka. Zákonem o ochraně osobních údajů došlo k celkovému posílení práv jednotlivců jako subjektů údajů. Zákon totiž staví subjekt údajů do role oprávněné osoby. 6 Jednotlivé fyzické osoby se pak podle jeho úpravy aktivně podílejí na ochraně svých osobních údajů (jen na nich záleží, zda udělí, či neudělí souhlas se zpracováním o nich vypovídajících údajů, mají právo požadovat informace o údajích, které o nich určitý subjekt shromáždil atd.). Návrh tohoto zákona byl navíc koncipován tak, že dopadal jak na automatizované, tak na neautomatizované zpracování osobních údajů. Nikdo nepochybuje o tom, že celá řada osobních údajů je zpracovávána pro pracovněprávní účely. Schválený zákon o ochraně osobních údajů se tak stal předmětem zájmu personalistů, kteří se jeho ustanovení snaží více či méně úspěšně uvádět do praxe. V každodenní praxi se dosud vyskytuje mnoho nejasností a problémů, které je nutné řešit. Mnoho zaměstnavatelů bohužel stále nerespektuje Listinou garantovanou nedotknutelnost soukromí zaměstnance a upřednostňují vlastní zájem na co největší informovanost o svých zaměstnancích nad zákon. Cílem této práce je nastínit problematiku ochrany osobních údajů se zaměřením na osobní údaje v oblasti pracovněprávní, včetně rozebrání v praktickém životě často se vyskytujících problémů. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje v souladu s právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (viz. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů): ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při jejich zpracování, podmínky, za nichž se uskutečňuje přenos osobních údajů do zahraničí a zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů, který vedle řady dalších činností provádí zejména dozor nad dodržováním povinností stano- 6 Maštalka J.: Nová právní úprava na ochranu osobních údajů, Asociace firem pro ochranu informací (AFOI): Bezpečnost informačních systémů a uživatelé (sborník příspěvků 10. semináře), Praha: AFOI, 2001, 64 str. 14

15 vených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů jednotlivými správci údajů. 7 Jak jsem již v úvodu uvedla, dalším zvláštním zákonem, garantujícím právo člověka na ochranu soukromí je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech ). Tímto zákonem byly navíc Úřadu svěřeny další kompetence, a sice v případech, kdy jde o neoprávněné nakládání s rodným číslem nebo o jeho neoprávněné využívání. Nejnověji došlo k rozšíření kompetencí Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a sice s účinností od K tomuto datu nabyla účinnosti nová právní úprava podmínek týkajících se omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnosti výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi. Ustanovení 13 a 14 tohoto zákona upravuje podmínky pro vedení registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, které zabezpečují orgány tam uvedené a právo každého do registru nahlížet, a to i prostřednictvím Internetu. Fyzická osoba, která informace získané z registru dále zpracuje k jinému, než uvedenému účelu ( 23 písm. a) ), nebo poruší povinnost mlčenlivosti ( 23 písm. b) ), spáchá přestupek, jehož projednání spadá do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů ( 25 odst. 2) zákona č. 159/2006 Sb.). Protiklad práva na ochranu soukromí a práva na informace, který jsem již v úvodu nastínila v ústavněprávní rovině, se samozřejmě promítá do celého právního řádu České republiky. Stejně jako právo na ochranu osobních údajů je i právo na informace upraveno velkým množstvím zákonů vztahujících se k určité specifické oblasti. Tato odvětvová úprava je pak doplněna průřezovou úpravou, kterou představuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je považován za obecnou normu zajišťující právo široké veřejnosti na informace, vymezuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a podmínky, které musí být splněny pro poskytnutí informací. Povinnými subjekty pak podle jeho 2 jsou státní orgány, orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky (např. vysoké školy), přičemž tyto subjekty poskytují informace vztahující se k jejich působnosti. Podle tohoto zákona jsou dále povinny poskytovat informace subjekty, kterým bylo zákonem svěřeno rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnic- 7 d Ambrosová H.: Ochrana osobních údajů v personalistice od roku 2005, 1. vydání, Praha: Pragoeduca, 2005, 87 str. 15

16 kých osob v oblasti veřejné správy, vždy pak pouze v rozsahu jejich rozhodovací pravomoci. Do negativní působnosti zákona pak spadá poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, přičemž příkladem je uveden zákon o ochraně osobních údajů. Na tomto místě uvádím případ žaloby na přezkoumání rozhodnutí žalovaného, Úřadu pro ochranu osobních údajů, o odepření informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým se zabýval Městský soud v Praze pod č.j. 33 Ca 51/2002. Uvedený judikát je příkladem rozporu mezi právem na informace a právem na ochranu soukromí, nikoliv však pouze v obecné rovině, ale navíc s řešením rozsahu kompetencí jednotlivých státních orgánů. Žalobce se domáhal soudního přezkoumání rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále Úřad ) ve smyslu ust. 16 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. Jako publicista a novinář se v roce 2001 zabýval problematikou sčítání lidu, domů a bytů a za tím účelem požádal Úřad o poskytnutí informací podle uvedeného zákona (konkrétně se dožadoval textu správní žaloby týkající se přípustnosti zpracování některých osobních údajů při sčítání lidu, kterou proti rozhodnutí Úřadu podal Český statistický úřad). O výsledku soudního řízení Úřad informoval na tiskové konferenci. Žalobci na jeho žádost odpověděl žalovaný dopisem, č.j /01/625/KON, ve kterém mu sdělil, že žalobcem požadované informace se nevztahují k jeho působnosti a že jeho žádost dle 14 odst. 3 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal, odvolání však žalovaný zamítl. Své rozhodnutí zdůvodnil žalovaný tak, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti s ohledem na 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého povinné subjekty neposkytují informace o rozhodovací činnosti soudů. Žalobce se domníval, že obě rozhodnutí žalovaného jsou v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Podle názoru žalobce musí v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím všechny povinné subjekty žadateli poskytnout veškeré požadované informace vztahující se k jejich působnosti s výjimkou těch, na které se vztahuje v zákoně uvedená výjimka. V tomto případě se dle názoru žalobce jednalo 16

17 o informace vztahující se k působnosti žalovaného (podaná a projednaná správní žaloba proti rozhodnutí žalovaného). Žalobce se dále domníval, že stačí, když informací je obsah předmětné žaloby, čímž je dána přímá souvislost mezi textem požadovaného dokumentu a činností žalovaného jako povinného subjektu. Dle ustanovení 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím by tak podle žalobce měl být z povinnosti poskytnout informace vyloučen text rozhodnutí ve věci samé, nikoliv samotná žaloba, která neinformuje o rozhodovací činnosti soudu, ale o požadavku jednoho orgánu státní správy vůči druhému. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zdůraznil, že žalobcem požadovaná informace se nevztahuje ve smyslu 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím k působnosti žalovaného. Žalovaný již v odůvodnění svého dřívějšího rozhodnutí uvedl, že mezi žalobou, kterou nepodal, a jeho působností není žádná přímá souvislost. Jde sice o správní žalobu, která napadá jeho rozhodnutí, ale její obsah a argumentace jsou věcí žalobce (s působností žalovaného by mohl být spojován maximálně soudem vydaný rozsudek ve věci). Dle názoru žalovaného je obsah žaloby dokumentem vztahujícím se k rozhodovací činnosti soudu, proto by neměl být v souladu s 11 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytován. Jiným osobám by mohla být žaloba zpřístupněna pouze nahlédnutím do spisu, což upravuje 44 občanského soudního řádu. A i podle tohoto ustanovení se mohou s obsahem žaloby seznámit pouze účastníci řízení a jejich zástupci a dále osoby, jež na tom mají právní zájem, nebo je k tomu vedou vážné důvody (zde však rozhoduje o zpřístupnění spisu předseda senátu na žádost příslušné osoby). Podle názoru žalovaného by pak měl žalobce požadovat informace o žalobě od Českého statistického úřadu, který žalobu podal a který by mohl mít zájem o seznámení široké veřejnosti se svými argumenty. Soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím poskytl správní žalobu, kterou vůči jeho rozhodnutí podal jiný správní orgán. Podle ustanovení 11 odst. 4 písm. b) zákona 17

18 o svobodném přístupu k informacím povinné osoby neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů. K tomu soud odkázal na instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne , č.j. M 1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím. Podle instrukce se informací rozumí sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají zákonem stanovené působnosti povinného subjektu, jeho činnosti vyplývající z jeho působnosti a z jeho charakteristiky. Za rozhodovací činnost soudů v jiných než trestních věcech je pak dle instrukce třeba považovat nejen vlastní rozhodování soudů, ale také postup v řízení a úkony účastníků vůči soudu a jiným účastníkům řízení. Z uvedeného vyplývá, že žalobcem požadovaná informace se v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím neposkytuje. Soud navíc dospěl k závěru, že Úřad pro ochranu osobních údajů žalovaný, není ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem. Tento zákon v 2 odst. 3 stanoví, že se jeho úprava nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního zákona, přičemž na tomto místě odkazuje přímo na zákon o ochraně osobních údajů, kterým byl zřízen žalovaný. Všechny tyto důvody vedly soud k zamítnutí žaloby. 18

19 4 OSOBNÍ ÚDAJE 4.1 Pojem osobní údaj Jak jsem již výše uvedla, v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné harmonizovat české právní normy s komunitárním právem. Na počátku roku 2004 byl v Parlamentu České republiky dokončen legislativní proces novelizace zákona o ochraně osobních údajů. Uvedená novela, kterou můžeme rovněž nazvat euronovelou, zcela harmonizovala zákon o ochraně osobních údajů se základními evropskými směrnicemi. Vzhledem k blížícímu se členství České republiky v Evropské unii bylo nutné sjednotit obecné podmínky ochrany soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů v českém právním řádu s podmínkami, které vyplývají z mezinárodních závazků České republiky v této oblasti, a které jsou vyjádřeny především ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a v Úmluvě 108. I když se vzhledem ke složitosti legislativního procesu nepodařilo dodržet předpokládaný termín účinnosti novely, kterým mělo být datum vstupu České republiky do Evropské unie, přijatá novela vstoupila v účinnost natolik včas ( ), aby se zákon o ochraně osobních údajů nestal terčem kritiky ze strany Evropské unie. Základní pojmy zákona, jako je pojem osobní údaj nebo pojem zpracování, byly novelou dotčeny v minimálním rozsahu. 8 Jako osobní údaj zákon o ochraně osobních údajů vymezuje jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu. 9 Z definice pojmu byla novelou odstraněna část obsahující negativní vymezení pojmu osobní údaj, definice byla naopak doplněna o kritéria určenosti a určitelnosti subjektu údajů. Zákonná definice se však bohužel vůbec nezabývá obsahem pojmu údaj. Údajem se rozumí informace vyznačující se tím, že vyjadřuje a pojmenovává nějakou charakteristiku určité entity a současně vyjadřuje hodnotu takové charakteristiky. Vysvětlení samotného pojmu údaj tedy nenalezneme přímo v zákoně, ale pro takovouto bližší specifikaci bychom museli sáhnout po encyklopedii. 10 Z citovaného ustanovení zákona pouze vyplývá, že osobní údaj vyjadřuje vztah mezi reálnou fyzickou osobou a hodnotou údaje. Tato vazba vzniká na základě jednoho, ale zpravidla více údajů, jimiž lze danou osobu odlišit od jiných. Pod osobním údajem si tedy můžeme představit každý údaj uve- 8 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2004, 9 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů 10 Matoušková M., Hejlík L.: Osobní údaje a jejich ochrana, 1. vydání, Praha: ASPI Publishing, 2003, 416 str. 19

20 dený do vztahu k nějaké fyzické osobě. O fyzické osobě, k níž byl údaj vztažen, potom hovoříme jako o subjektu údaje, eventuálně údajů. Určitelnost, tedy stav, kdy lze osobu na základě údajů identifikovat, spadá do kategorie objektivní (záleží na tom, jaké údaje máme k dispozici). O určenost subjektu jde v situaci, kdy na základě údajů, jež máme k dispozici, a s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, můžeme subjekt jednoznačně určit (jednoznačného určení subjektu lze dosáhnout, máme-li současně k dispozici jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození). O osobní údaj se nejedná, pokud bychom ke zjištění identity určité osoby potřebovali nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Z působnosti zákona je tedy vyloučen např. otisk prstu, pokud jej nelze ztotožnit s údaji obsaženými v dostupné evidenci nebo pokud je nám tato evidence nepřístupná Druhy osobních údajů Identifikační údaje Jako identifikační se označuje osobní údaj, který lze využít k určení totožnosti subjektu pouze za použití dalších údajů, které ovšem rovněž plní identifikační funkci. Důvodem vzniku a rozvoje ochrany osobních údajů však jsou všechny osobní údaje kromě identifikačních. k narušení soukromí, kterému se společnost snaží předcházet, totiž může dojít až při použití dalších údajů (údajů kontaktních a popisných, o kterých bude řeč dále), k nimž slouží údaje identifikační pouze jako klíč. Mezi základní identifikační údaje přidělené v zásadě volním aktem spadají jméno a příjmení. Jejich používání je právem každého občana, ale současně i jeho povinností před orgány veřejné moci. Konkrétní jméno a příjmení jsou osobními údaji pouze v případě, že existuje vazba mezi nimi a reálnou fyzickou osobou. Mezi údaje, které nebyly získané volním aktem, ale které byly zjištěny a jako jednou zjištěné byly předepsaným způsobem úředně zaznamenány, můžeme zařadit datum a místo narození a dále identifikační čísla (rodné číslo, daňové identifikační číslo a další). Bezesporu nejdiskutovanějším osobním údajem z této kategorie jsou rodná čísla, jejichž používání upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Podle názoru pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů si obyvatelé České republiky, zejména starší generace, nedokáží chránit své soukromí. Jako nešťastný postup označoval RNDr. Karel Neu- 11 Maštalka J.: Nová právní úprava na ochranu osobních údajů, Asociace firem pro ochranu informací (AFOI): Bezpečnost informačních systémů a uživatelé (sborník příspěvků 10. semináře), Praha: AFOI, 2001, 64 str. 20

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01

Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis, verze v01 I. Vymezení pojmů II. Zpracování osobních údajů a) osobním údajem (dále též jako OÚ ) se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun SMĚRNICE MĚSTSKÉ POLICIE MORAVSKÝ BEROUN č. 19/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 9/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5 Změny: Obsah: 1. Úvod 2. Základní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat

Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Drahomír Tomašuk Právníaspekty inovací ochrana osobních dat Praha, 21. října 2015 OBSAH 1. Osobní údaj pojem Zvláštní kategorie osobních údajů OSOBNÍ ÚDAJ - POJEM 4 písm. a) ZOOÚ: jakákoli informace týkající

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Lukáš Slanina, advokát DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář v.o.s. Komenského

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 25.10.2007 18915/KH/2007 JUDr. Petr Severin / 495 817

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Vypracoval: Projednáno na pedagogické radě dne: 26.8.2004 Účinnost: od 1.9.2004 Mgr. Jaromír Hloušek, ředitel školy 1. Úvod Tato směrnice upravuje

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Školy a ochrana osobních dat žáků

Školy a ochrana osobních dat žáků Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha F2D, ZS 2013/2014 Školy a ochrana osobních dat žáků Seminární práce k předmětu Základy informační politiky Praha 11. 12. 2013 Zpracovala: Světlana Formanová

Více

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ JUDr. Alena Kučerová náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ OSNOVA PREZENTACE Úvod Obecné podmínky pro zpracování informací Bezpečnost

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/ Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, 792 01 Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797 E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.czweb:www.msokruzni.eu Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice stanoví postup

Více

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Právní forma: příspěvková organizace

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice o ochraně osobních údajů Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 3 Dne: 29.12.2014 Dne: 19.1.2015 1 / 9 K zajištění realizace zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Směrnice starosty SH ČMS

Směrnice starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 29. 9. 2016 Číslo: 1 Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů

Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů Regulace zpracování osobních údajů online v Evropské unii ochrana osobnosti, ochrana os. údajů MVV2768K Regulace finančních služeb online v Evropské unii, jaro 2013 Libor Kyncl Vytvořeno v rámci projektu

Více

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23

*UOOUX003OQD5* ROZHODNUTÍ. Zn. REG-0281/09-23 *UOOUX003OQD5* Zn. REG-0281/09-23 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Oblast správy a písemností

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 46/2003-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 6614 Sbírka zákonů č. 397 / 2009 397 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více