PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ"

Transkript

1 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov Zverejnené: Schválené: , uznesením Z PSK č..../2010 Platnosť od: Účinnosť od:

2 Všeobecne záväzné naradenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 8 ods. 1 a 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ustanovenia 9 ods.12, písm. b) až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 8 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov. Čl. 1 Úvodné ustanovenie (1) Za účelom vykonania ustanovenia 9 ods. 12 písm. b) až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) poskytuje z vlastných príjmov dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám (ďalej len JŠ) a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorým je cirkev a súkromný zriaďovateľ dotácie na prevádzku a mzdy v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ), v jazykových školách a v školských zariadeniach, toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje: a) podmienky poskytovania dotácií základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ, b) výšku dotácie pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, c) výšku dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromného zriaďovateľa, d) náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ.

3 Čl. 2 Základné pojmy (1) Dotácia - rozumie sa finančný príspevok, ktorý predstavuje súčin ročného normatívu a počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí školského zariadenia alebo iného sledovaného výkonu (napr. vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo) poskytnutého z rozpočtu PSK. (2) Normatív výška príspevku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a deti školského zariadenia na príslušný kalendárny rok a na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál). Normatív je stanovený v prílohe č. 1,2 VZN pre každú kategóriu školského zariadenia, základnú umeleckú školu a jazykovú školu. (3) Pri školskom zariadení školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy, zariadenie je vedené v sieti školských zariadení Ministerstva školstva SR a jeho zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ, výška dotácie pre školské zariadenie sa vypočíta podľa počtu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál za predchádzajúci kalendárny rok. Tento postup sa vzťahuje aj na školské jedálne, ktoré sú súčasťou školského internátu alebo majú právnu subjektivitu. (4) Pri školskom zariadení školský internát, ktorý je zaradený v sieti školských zariadení Ministerstva školstva SR a jeho zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ, výška dotácie pre školské zariadenie sa vypočíta podľa počtu ubytovaných žiakov k predchádzajúceho roka (výkaz MŠ SR). Čl. 3 Podmienky poskytovania dotácií základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ (1) O poskytnutie dotácie pri splnení podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku, môžu žiadať tieto subjekty (ďalej len žiadateľ alebo prijímateľ ): a) právnické osoby: - zriaďovatelia cirkevných a súkromných ZUŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných JŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných školských zariadení, b) fyzické osoby: - zriaďovatelia cirkevných a súkromných ZUŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných JŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných školských zariadení. (2) Žiadateľ uvedený v ods. 1 tohto článku, ktorý žiada o poskytnutie dotácie musí spĺňať tieto podmienky: a) sídlo ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu musí byť na území Prešovského samosprávneho kraja, b) ZUŠ, JŠ a školské zariadenie je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR a má zriaďovaciu listinu,

4 c) ZUŠ, JŠ, školské zariadenie navštevujú žiaci nad 15 rokov veku. (3) O poskytnutie dotácie môže požiadať aj zriaďovateľ účelového školského zariadenia školy v prírode, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec ani krajský školský úrad a to na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku. Žiadateľ o dotáciu musí taktiež spĺňať podmienky uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku. Čl. 4 Výška dotácie (1) Pre JŠ alebo školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre rok 2010 určuje výška dotácie na preukázaný počet poslucháčov JŠ, preukázaný počet detí školského zariadenia, prípadne na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál), vypočítaná na základe stanovenej výšky normatívu uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN. (2) Pre ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromného zriaďovateľa sa výška dotácie poskytuje na preukázaný počet žiakov nad 15 rokov, ktorí navštevujú ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenie, prípadne na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál) v prípade, že školské zariadenie, ktorým je školská jedáleň nie je súčasťou školy, vypočítaný na základe stanovenej výšky normatívu v zmysle ustanovenia 9 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedeného v prílohe č. 2 tohto VZN. (3) Prešovský samosprávny kraj môže prideliť JŠ a školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti okrem normatívnych finančných prostriedkov aj mimoriadne finančné prostriedky s účelovým určením, ktoré sa nezapočítavajú do objemu finančných prostriedkov pre výpočet dotácie na poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa ustanovenia 9 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (4) Na obdobie rokov 2010 a 2011 PSK poskytne dotáciu v zmysle ustanovenia 9 ods.12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 179/2009 Z. z. žiadateľovi pre súkromnú a cirkevnú ZUŠ, súkromnú a cirkevnú JŠ, súkromné a cirkevné školské zariadenie dotáciu vo výške 88 % z dotácie na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Čl. 5 Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ (1) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľa súkromnej/cirkevnej ZUŠ, súkromnej/cirkevnej JŠ a súkromného/cirkevného školského zariadenia a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tejto dotácie. (2) Písomnú žiadosť vyhotovuje žiadateľ v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe, ktoré doručí v jednom vyhotovení odboru školstva a v druhom vyhotovení odboru financií úradu samosprávneho kraja na túto adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja Odbor školstva/odbor financií

5 Námestie mieru č Prešov (3) Na podanie písomných žiadostí o dotáciu je stanovený termín do 15. októbra kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. (4) V prípade, ak žiadateľ žiada o dotáciu prvýkrát, je povinný v žiadosti uviesť a doložiť: A. Údaje o žiadateľovi zriaďovateľovi: - meno (resp. názov), - sídlo (adresa), - štatutárny zástupca (titul, meno, funkcia), - IČO, - čísla všetkých rozhodnutí MŠ SR o zaradení do siete škôl, - číslo účtu s kódom a označením banky, v ktorej je osobitný účet na dotáciu vedený, - kontaktné údaje kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa (meno, číslo telefónu, fax, , a pod.). B. Údaje o ZUŠ, JŠ alebo školskom zariadení, ktorého je zriaďovateľom, a pre ktorý subjekt dotáciu požaduje: - názov, - sídlo (adresa), - IČO, - údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku ZUŠ, JŠ a školských zariadení a na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál) v prípade, že školské zariadenie, ktorým je školská jedáleň nie je súčasťou školy. C. Žiadateľ k písomnej žiadosti prikladá: a) doklady preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa zriaďovateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovaciu listinu, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) vrátane údajov o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, b) kópiu dokladu o zaradení ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR, c) kópiu dokladov o zriadení ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia (zriaďovacia listina), d) kópiu dokladov o pridelení IČO ZUŠ, JŠ alebo školskému zariadeniu, e) kópiu výkazu 40-01, alebo hlásenie zriaďovateľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka o: e.a) počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ nad 15 rokov veku, a to osobitne za individuálne a osobitne za skupinové vyučovanie, e.b) počet poslucháčov nad 15 rokov veku, ktoré navštevujú JŠ, e.c) počet detí nad 15 rokov veku školských zariadení: e.c.a) výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok, e.c.b) špeciálnych výchovných zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok, e.c.c) školského stravovania, ktoré je súčasťou školy podľa počtu všetkých žiakov školy, f) počet stravníkov nad 15 rokov veku, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál za školské zariadenie za predchádzajúci kalendárny rok školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa aj na školskú jedáleň, ktorá je súčasťou školského internátu). (5) Pri žiadostiach o dotáciu v nasledujúcich rokoch ostáva sled údajov o žiadateľovi rovnaký ako pri žiadostiach podávaných prvýkrát, avšak žiadateľ k žiadosti prikladá doklady a údaje podľa ods. 4 bod C, písm. e) a f) tohto článku. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene v zaslaných dokladoch, ktoré žiadateľ predložil v predchádzajúcom období (napr. adresa, IČO, zmena zriaďovateľa

6 a pod.), je žiadateľ povinný predmetnú zmenu aktualizovať predložením nových dokladov v lehote do 1 mesiaca po vykonaní takejto zmeny. (6) Na žiadosť o dotáciu, ktorá nebola doručená na adresy uvedené v ods. 2 tohto článku do 15. októbra príslušného roku sa v návrhu rozpočtu PSK na nasledujúci rozpočtový rok neprihliada. Oneskorené predloženie žiadosti o dotáciu bude mať za následok nepridelenie finančných prostriedkov pre daný rozpočtový rok. Nekompletné žiadosti (bez dokladov a údajov uvedených v ods. 4 a 5 tohto článku) budú zaradené do procesu schvaľovania až po ich doplnení žiadateľom. Čl. 6 Záverečné ustanovenia (1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.18/2010 bolo v súlade s 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom PSK dňa , uznesením č.... (2) Toto nariadenie z dôvodu naliehavého verejného záujmu nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia, t. j. dňom schválenia v Zastupiteľstve PSK. MUDr. Peter Chudík predseda

7 Príloha č. 1 k VZN č.18/2010 Normatívy pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010 Skratka kategórie Kategória školských zariadení školské zariadenia a jazykové školy Normatív /rok (v ) 1 ŠI Školský internát 945,73 2 ŠKD Školský klub detí 280,52 3 JŠ Jazyková škola 69,99 4 ŠJ Školská jedáleň hlavné jedlo 0,90 5 ŠJ Školská jedáleň doplnkové jedlo 0,18 6 ŠvP Škola v prírode 5,50

8 Príloha č. 2 k VZN č.18/2010 Normatívy pre súkromné a cirkevné základné umelecké školy, súkromné a cirkevné jazykové školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia na rok 2010 Skratka kategórie Kategória školských zariadení základné umelecké školy a jazykové školy, školské zariadenia 1 ŠJ Školská jedáleň, ktorá je súčasťou školy zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný 2 ŠJ Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy - zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný (vzťahuje sa aj na školské jedálne v školských internátoch) Hlavné jedlo 3 ŠJ Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy - zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný (vzťahuje sa aj na školské jedálne v školských internátoch) Doplnkové jedlo Normatív /rok (v ) 28,75 4 ZUŠ Základná umelecká škola individuálna forma 421,94 5 ZUŠ Základná umelecká škola skupinová forma 261,90 6 CVČ Centrum voľného času 116,40 7 ŠSZČ Školské stredisko záujmovej činnosti 116,40 8 ŠI Školský internát 832,25 9 ŠI Š Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3 637,44 10 RC Reedukačné centrum 5 577,41 11 ŠKD Š Školský klub detí so špeciálnymi výchovno- 470,44 vzdelávacími potrebami 12 ŠKD Školský klub detí 246,86 13 JŠ Jazyková škola 61,59 14 CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 97,00 15 ŠvP Škola v prírode 4,84 0,79 0,16

9

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3951 Schválení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 1. Výzva Rada kraje vyzývá poskytovatele programů specifické primární prevence

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 2 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ú Í Š Š Ť Í Š Š ň Ó Š Í Í Š Í ž Í Í Í ú Š Ů Č Š Š Á Í Š ú Í Ť Ů Í ž ž Ť Š Í ž ú ž Č ž Ú ž ť Í Í ú Ú ž ú ú Í ž Í Í Í ú ú Ú Í Ó ú Í Ů ú ú Ú Ó Í Í Í ú ú ž ú Í ú ž Č Ú Í ň É Í ú Í ú Í Č ň ň Č Ú ň ň ž Í Í ž

Více