PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ"

Transkript

1 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov Zverejnené: Schválené: , uznesením Z PSK č..../2010 Platnosť od: Účinnosť od:

2 Všeobecne záväzné naradenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s 8 ods. 1 a 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ustanovenia 9 ods.12, písm. b) až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 8 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov. Čl. 1 Úvodné ustanovenie (1) Za účelom vykonania ustanovenia 9 ods. 12 písm. b) až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) poskytuje z vlastných príjmov dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám (ďalej len JŠ) a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorým je cirkev a súkromný zriaďovateľ dotácie na prevádzku a mzdy v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ), v jazykových školách a v školských zariadeniach, toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje: a) podmienky poskytovania dotácií základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ, b) výšku dotácie pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, c) výšku dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromného zriaďovateľa, d) náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ.

3 Čl. 2 Základné pojmy (1) Dotácia - rozumie sa finančný príspevok, ktorý predstavuje súčin ročného normatívu a počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí školského zariadenia alebo iného sledovaného výkonu (napr. vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo) poskytnutého z rozpočtu PSK. (2) Normatív výška príspevku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a deti školského zariadenia na príslušný kalendárny rok a na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál). Normatív je stanovený v prílohe č. 1,2 VZN pre každú kategóriu školského zariadenia, základnú umeleckú školu a jazykovú školu. (3) Pri školskom zariadení školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy, zariadenie je vedené v sieti školských zariadení Ministerstva školstva SR a jeho zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ, výška dotácie pre školské zariadenie sa vypočíta podľa počtu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál za predchádzajúci kalendárny rok. Tento postup sa vzťahuje aj na školské jedálne, ktoré sú súčasťou školského internátu alebo majú právnu subjektivitu. (4) Pri školskom zariadení školský internát, ktorý je zaradený v sieti školských zariadení Ministerstva školstva SR a jeho zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ, výška dotácie pre školské zariadenie sa vypočíta podľa počtu ubytovaných žiakov k predchádzajúceho roka (výkaz MŠ SR). Čl. 3 Podmienky poskytovania dotácií základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ (1) O poskytnutie dotácie pri splnení podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku, môžu žiadať tieto subjekty (ďalej len žiadateľ alebo prijímateľ ): a) právnické osoby: - zriaďovatelia cirkevných a súkromných ZUŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných JŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných školských zariadení, b) fyzické osoby: - zriaďovatelia cirkevných a súkromných ZUŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných JŠ, - zriaďovatelia cirkevných a súkromných školských zariadení. (2) Žiadateľ uvedený v ods. 1 tohto článku, ktorý žiada o poskytnutie dotácie musí spĺňať tieto podmienky: a) sídlo ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu musí byť na území Prešovského samosprávneho kraja, b) ZUŠ, JŠ a školské zariadenie je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR a má zriaďovaciu listinu,

4 c) ZUŠ, JŠ, školské zariadenie navštevujú žiaci nad 15 rokov veku. (3) O poskytnutie dotácie môže požiadať aj zriaďovateľ účelového školského zariadenia školy v prírode, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec ani krajský školský úrad a to na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku. Žiadateľ o dotáciu musí taktiež spĺňať podmienky uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku. Čl. 4 Výška dotácie (1) Pre JŠ alebo školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre rok 2010 určuje výška dotácie na preukázaný počet poslucháčov JŠ, preukázaný počet detí školského zariadenia, prípadne na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál), vypočítaná na základe stanovenej výšky normatívu uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN. (2) Pre ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromného zriaďovateľa sa výška dotácie poskytuje na preukázaný počet žiakov nad 15 rokov, ktorí navštevujú ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenie, prípadne na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál) v prípade, že školské zariadenie, ktorým je školská jedáleň nie je súčasťou školy, vypočítaný na základe stanovenej výšky normatívu v zmysle ustanovenia 9 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedeného v prílohe č. 2 tohto VZN. (3) Prešovský samosprávny kraj môže prideliť JŠ a školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti okrem normatívnych finančných prostriedkov aj mimoriadne finančné prostriedky s účelovým určením, ktoré sa nezapočítavajú do objemu finančných prostriedkov pre výpočet dotácie na poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa ustanovenia 9 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (4) Na obdobie rokov 2010 a 2011 PSK poskytne dotáciu v zmysle ustanovenia 9 ods.12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 179/2009 Z. z. žiadateľovi pre súkromnú a cirkevnú ZUŠ, súkromnú a cirkevnú JŠ, súkromné a cirkevné školské zariadenie dotáciu vo výške 88 % z dotácie na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Čl. 5 Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev a súkromný zriaďovateľ (1) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľa súkromnej/cirkevnej ZUŠ, súkromnej/cirkevnej JŠ a súkromného/cirkevného školského zariadenia a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tejto dotácie. (2) Písomnú žiadosť vyhotovuje žiadateľ v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe, ktoré doručí v jednom vyhotovení odboru školstva a v druhom vyhotovení odboru financií úradu samosprávneho kraja na túto adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja Odbor školstva/odbor financií

5 Námestie mieru č Prešov (3) Na podanie písomných žiadostí o dotáciu je stanovený termín do 15. októbra kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. (4) V prípade, ak žiadateľ žiada o dotáciu prvýkrát, je povinný v žiadosti uviesť a doložiť: A. Údaje o žiadateľovi zriaďovateľovi: - meno (resp. názov), - sídlo (adresa), - štatutárny zástupca (titul, meno, funkcia), - IČO, - čísla všetkých rozhodnutí MŠ SR o zaradení do siete škôl, - číslo účtu s kódom a označením banky, v ktorej je osobitný účet na dotáciu vedený, - kontaktné údaje kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa (meno, číslo telefónu, fax, , a pod.). B. Údaje o ZUŠ, JŠ alebo školskom zariadení, ktorého je zriaďovateľom, a pre ktorý subjekt dotáciu požaduje: - názov, - sídlo (adresa), - IČO, - údaje o počte žiakov nad 15 rokov veku ZUŠ, JŠ a školských zariadení a na iné sledované výkony (napr. počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál) v prípade, že školské zariadenie, ktorým je školská jedáleň nie je súčasťou školy. C. Žiadateľ k písomnej žiadosti prikladá: a) doklady preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa zriaďovateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovaciu listinu, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) vrátane údajov o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, b) kópiu dokladu o zaradení ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR, c) kópiu dokladov o zriadení ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia (zriaďovacia listina), d) kópiu dokladov o pridelení IČO ZUŠ, JŠ alebo školskému zariadeniu, e) kópiu výkazu 40-01, alebo hlásenie zriaďovateľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka o: e.a) počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ nad 15 rokov veku, a to osobitne za individuálne a osobitne za skupinové vyučovanie, e.b) počet poslucháčov nad 15 rokov veku, ktoré navštevujú JŠ, e.c) počet detí nad 15 rokov veku školských zariadení: e.c.a) výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok, e.c.b) špeciálnych výchovných zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok, e.c.c) školského stravovania, ktoré je súčasťou školy podľa počtu všetkých žiakov školy, f) počet stravníkov nad 15 rokov veku, počet vydaných hlavných jedál, počet vydaných doplnkových jedál za školské zariadenie za predchádzajúci kalendárny rok školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa aj na školskú jedáleň, ktorá je súčasťou školského internátu). (5) Pri žiadostiach o dotáciu v nasledujúcich rokoch ostáva sled údajov o žiadateľovi rovnaký ako pri žiadostiach podávaných prvýkrát, avšak žiadateľ k žiadosti prikladá doklady a údaje podľa ods. 4 bod C, písm. e) a f) tohto článku. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene v zaslaných dokladoch, ktoré žiadateľ predložil v predchádzajúcom období (napr. adresa, IČO, zmena zriaďovateľa

6 a pod.), je žiadateľ povinný predmetnú zmenu aktualizovať predložením nových dokladov v lehote do 1 mesiaca po vykonaní takejto zmeny. (6) Na žiadosť o dotáciu, ktorá nebola doručená na adresy uvedené v ods. 2 tohto článku do 15. októbra príslušného roku sa v návrhu rozpočtu PSK na nasledujúci rozpočtový rok neprihliada. Oneskorené predloženie žiadosti o dotáciu bude mať za následok nepridelenie finančných prostriedkov pre daný rozpočtový rok. Nekompletné žiadosti (bez dokladov a údajov uvedených v ods. 4 a 5 tohto článku) budú zaradené do procesu schvaľovania až po ich doplnení žiadateľom. Čl. 6 Záverečné ustanovenia (1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.18/2010 bolo v súlade s 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom PSK dňa , uznesením č.... (2) Toto nariadenie z dôvodu naliehavého verejného záujmu nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia, t. j. dňom schválenia v Zastupiteľstve PSK. MUDr. Peter Chudík predseda

7 Príloha č. 1 k VZN č.18/2010 Normatívy pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010 Skratka kategórie Kategória školských zariadení školské zariadenia a jazykové školy Normatív /rok (v ) 1 ŠI Školský internát 945,73 2 ŠKD Školský klub detí 280,52 3 JŠ Jazyková škola 69,99 4 ŠJ Školská jedáleň hlavné jedlo 0,90 5 ŠJ Školská jedáleň doplnkové jedlo 0,18 6 ŠvP Škola v prírode 5,50

8 Príloha č. 2 k VZN č.18/2010 Normatívy pre súkromné a cirkevné základné umelecké školy, súkromné a cirkevné jazykové školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia na rok 2010 Skratka kategórie Kategória školských zariadení základné umelecké školy a jazykové školy, školské zariadenia 1 ŠJ Školská jedáleň, ktorá je súčasťou školy zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný 2 ŠJ Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy - zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný (vzťahuje sa aj na školské jedálne v školských internátoch) Hlavné jedlo 3 ŠJ Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy - zriaďovateľ súkromný alebo cirkevný (vzťahuje sa aj na školské jedálne v školských internátoch) Doplnkové jedlo Normatív /rok (v ) 28,75 4 ZUŠ Základná umelecká škola individuálna forma 421,94 5 ZUŠ Základná umelecká škola skupinová forma 261,90 6 CVČ Centrum voľného času 116,40 7 ŠSZČ Školské stredisko záujmovej činnosti 116,40 8 ŠI Školský internát 832,25 9 ŠI Š Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3 637,44 10 RC Reedukačné centrum 5 577,41 11 ŠKD Š Školský klub detí so špeciálnymi výchovno- 470,44 vzdelávacími potrebami 12 ŠKD Školský klub detí 246,86 13 JŠ Jazyková škola 61,59 14 CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 97,00 15 ŠvP Škola v prírode 4,84 0,79 0,16

9

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podie zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP88QK6SN ČÍSI/) SMLOUVY (DODATKU) -2- i 0039/ j *ío#~ poř. čísio ] rok JA-ií?kt. odh. uzavřená podie zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\

:;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ KUMSP00QK6DQ ''-'^s: :;':'^XXXX-X^X_>! K. X_.:. * tvh. n 'XV (DXX-XKiX \\ CDH?x_> pui\ čisto rok zkr. oďb. uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb v o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz

fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz OBEC Nové Dvorl1 592 12 :Nové(j)vory okresžitír naá Sázavou fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz, v V" v ZAVERECNY UCET OBCE za rok 2012 Zpracovaný pravidlech na základe zákona c. 250/2000

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY - KUHSP00QK6P2 ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) Pojtf ŽJO/Í SW poř. cisto rok zkr. o.',- uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

I. ÚDAJE O ŽADATELI. Ulice, číslo popisné a orientační: Nestátní nezisková organizace: RČ (fyzická osoba) Ano Ne Telefon E-mail: Fax:

I. ÚDAJE O ŽADATELI. Ulice, číslo popisné a orientační: Nestátní nezisková organizace: RČ (fyzická osoba) Ano Ne Telefon E-mail: Fax: Příloha č. 2 k příloze č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2464 ze dne 9. 9. 2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor Kancelář ředitele Magistrátu PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY CELOMĚSTSKÉ

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů KUMSP80QK55Í, Í0 RAVSKOKS5Ý^ -- K * A 1 S ]^' \ ;;^- CÍSUV$ÍVIX'KJVV {Doa-vTKij j ^ uzavřená podle zákona č. 306/Í999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů Obecná

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více