N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012"

Transkript

1 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím 28 ods. 5, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 1

2 PRVÁ ČASŤ 1 Úvodné ustanovenie Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (ďalej len ZŠ s MŠ ), výšku príspevku v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ, v centre voľného času pri ZŠ s MŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ a školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá... DRUHÁ ČASŤ Určenie výšky príspevkov 2 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na jedno nezaopatrené dieťa mesačne sumou 12,00 eur (2) Pomernú časť príspevku v čiastke 1,00 euro na deň prispieva zákonný zástupca za pobyt dieťaťa, ak bola v danom mesiaci prerušená prevádzka materskej školy z dôvodov na strane zriaďovateľa alebo iných všeobecne vážnych dôvodov a pobyt dieťaťa bol preto v danom mesiaci kratší. (3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. (4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. (5) Určenie spôsobu úhrady príspevku v materskej škole je v kompetencii riaditeľa školy. 3 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupcu na jedno nezaopatrené dieťa mesačne sumou 4,00 eurá. (2) Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 2

3 k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona zákon o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok v ŠKD určený v odseku l tohto paragrafu na 2,00 eurá. (3) Riaditeľ základnej školy po preverení dokladov predložených podľa odseku 2 paragrafu písomne oznámi zákonnému zástupcovi rozhodnutie o zníženie príspevku v ŠKD 4 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (CVČ) pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (1) Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ, ktoré vzniklo po zákonnej transformácii školského strediska záujmovej činnosti pri základnej škole ako celoročné školské zariadenie zamerané na vytváranie podmienok aktívnej účasti detí a mládeže na zmysluplnom využívaní voľného času, poskytuje záujmové vzdelávanie, záujmovú a rekreačnú činnosť v krúžkových útvaroch. (2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva: a) sumou 1,00 euro za mesiac člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej, strednej školy a ktorý odovzdá do CVČ pri ZŠ s MŠ svoj vzdelávací poukaz; b) sumou 2,00 eurá za mesiac člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej, strednej, školy a ktorý neodovzdal do CVČ pri ZŠ s MŠ svoj vzdelávací poukaz; c) sumou 4,00 eurá za mesiac člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom, ani študentom strednej školy. (3) Určenie spôsobu úhrady príspevku v centre voľného času je v kompetencii riaditeľa školy, ktorej je centrum súčasťou.. 5 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ Valaská Belá (1) Školské jedálne základnej školy a materskej školy pri ZŠ s MŠ sú zriadené na prípravu a konzumáciu jedál a nápojov pre deti a žiakov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. (2) Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. V školskej jedálni základnej školy zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov sumou 0,50 eura mesačne za jedno dieťa. (3) Výška finančného príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín v súlade s Finančnými pásmami na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, určených Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platných ku dňu vydania tohto nariadenia je určená nasledovne: Školská jedáleň pri materskej škole stravníci od 2-6 rokov desiata 0,30 obed 0,66 olovrant 0,23 3

4 Školská jedáleň pri základnej škole Spolu 1,19 stravníci od 6-11 rokov obed 0,95 stravníci od rokov obed 1,01 stravníci od 15-18/19 rokov obed 1,12 (4) V školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ sa môžu stravovať len zamestnanci materskej školy. V školskej jedálni základnej školy sa môžu stravovať zamestnanci všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných uvedenej v predchádzajúcom ods. 3. Okrem príspevku na potraviny podľa danej kategórie prispievajú zamestnanci aj na úhradu režijných nákladov v sume určenej riaditeľom školy podľa plánovaných nákladov na výrobu jedného hlavného jedla. (5) V školskej jedálni základnej školy sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby, ktoré uhrádzajú stravu v celkovej sume nákladov na prípravu hlavného jedla, vrátane režijných nákladov podľa cenovej kalkulácie. Výšku plánovaných nákladov na jedno hlavné jedlo na príslušný kalendárny rok určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň. (6) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné na účet školskej jedálne mesačne vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak platba za stravné nebude včas uhradená, tak v nasledujúcom mesiaci nebude dieťaťu, žiakovi alebo dospelému stravníkovi strava poskytnutá. (7) Obec Valaská Belá ako zriaďovateľ školských jedálni má v kompetencii upravovať finančnú výšku príspevku na stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša. 6 Zrušovacie ustanovenie Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2008 v znení zmien a doplnkov a strácajú účinnosť všetky uznesene Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré doteraz riešili finančné príspevky na stravné v zariadeniach školského stravovania materskej a základne školy 7 Záverečné ustanovenia (1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa a zvesený.... (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa uznesením č..../

5 (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá dňa... a zvesené dňa (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia. Ing. Miloš Cúcik starosta obce 5

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81 MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice Směrnice č. 7 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Účinnost od 1. 9. 2012 Aktualizace 1. 9. 2015 Mgr. Monika Mejtová Ředitelka

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku

Proactinance. Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Proactinance Systém komplexního řešení proaktivní údržby podniku Základná starostlivosť o majetok je odvodená z niekoľkých konceptov ( pilierov ) TPM (Total Productive Maintenance). Niektoré z týchto konceptov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Státní symboly Slovenské republiky

Státní symboly Slovenské republiky Státní symboly Slovenské republiky 1) Sbírka zákonů ČSFR, ČR, SR Částka 92 460/1992: Ústava Slovenskej republiky Čl. 8 Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečat'

Více

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Mateřská škola Opletalova 6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Účinnost směrnice od 1.9.2013 do nabytí platnosti nové směrnice 6.15. směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE Název zařízení: Mateřská škola a základní škola MONTE Sídlo: Matrosovova 833/14 IČ: 01820494 Dokument: Vnitřní Zpracoval: Schválil:

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelna základní školy Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Platnost od: 1. 9. 2013 email: zslubna@email.cz

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597

Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 Sídlo: Kollárova 597 417 42 Krupka Místo poskytovaného vzdělávání: 1. Kollárova 597, 417 42 Krupka 2. Ústecká 80, 417 43 Krupka - Soběchleby Tel.: 417 861

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více