Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí"

Transkript

1 Č.j. 2/ SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Dátum Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí doplnok metodického usmernenia č. 8 zo dňa Štátnu správu v školstve vykonáva riaditeľ základnej školy, materskej školy, ZUŠ a školského zariadenia v súlade s ustanoveniami zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na ich základe sa diferencujú kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy a miestnej samosprávy ako aj plnenie originálnych zriaďovateľských oprávnení. 2 ods.1 písm.a/ vyššie citovaného zákona sa určuje: Riaditeľ ZŠ vykonáva štátnu správu podľa 5 ods.3, rozhoduje v prvom stupni vo veciach určených zákonom: - prijatie žiaka do ZŠ, - odklad začiatku povinnej školskej dochádzky a dodatočný odloženie PŠD, - oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy a od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch, - povolenie plniť PŠD mimo územia SR, uloženie výchovného opatrenia, - povolenie vykonať komisionálnu skúšku, vykonať skúšku z vyučovacích predmetov aj žiakovi, ktorý nie je žiakom školy, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ), - individuálne vzdelávanie žiaka, individuálne vzdelávanie žiaka v zahraničí a umožnenie štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, - vzdelávanie žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu. Riaditeľ MŠ podľa 5 ods. 13 a rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie dieťaťa do materskej školy, - zaradenie na adaptačný pobyt, - prerušenie dochádzky dieťaťa a predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania, - určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním. Riaditeľ základnej umeleckej školy podľa 5 ods. 5 rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie, zaradenie, prerušenie štúdia, povolenia postupu, predčasnom skončení, - povolenie opakovať ročník a vykonať opravnú skúšku, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ). - ŠZ Riaditeľ školského zariadenia podľa 5 ods.6 rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie žiaka do školského zariadenia, - uloženie výchovných opatrení, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ),

2 Riaditeľ ZŠ Pri výkone štátnej správy v školstve sa riaditeľ ZŠ riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve ako účastník správneho konania rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov, preto je povinný postupovať v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, vybaviť ju bez zbytočných prieťahov v zákonom stanovenej lehote. Správne rozhodnutie je dôležitý individuálny právny akt, ktorý musí spĺňať predpísané náležitosti a byť vyhotovené písomne. Rozhodnutia vo veci správneho konania vydané ZŠ sa od vzorových rozhodnutí pre MŠ ( viď. príloha ) odlišujú vo výrokovej časti, kde sa uvádza príslušný predpis, podľa ktorého sa rozhodlo a odkaz na správny poriadok. Odôvodnenie sa nemusí uvádzať, ak rozhodnutie vyhovuje všetkým zúčastneným stranám. V poučení o odvolaní ( vo veciach, v ktorých riaditeľ v prvom stupni rozhodol ) sa uvedie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (Školský úrad) v... (adresa)... prostredníctvom Základnej školy v...( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o právnom akte ). Rozhodnutie musí byť vyhotovené písomne. Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk účastníka konania, vo veci ktorej sa rozhodlo. Ak sa rozhodnutie doručuje osobne (ale tiež len do vlastných rúk) s preukázateľným spôsobom prevzatia (meno a priezvisko, číslo OP, deň prevzatia a vlastnoručný podpis). Druhostupňovým orgánom vo veciach v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ je taxatívne určená Obec ako školský úrad 6 ods.5, avšak odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní môže v rozsahu ustanovenia 57 ods.1 Správneho poriadku rozhodnúť sám tkz. autoremedúrou. Ak tak nerozhodne, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo. Odvolací orgán, podľa správneho 59 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené chyby odstráni. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Riaditeľ MŠ, ZUŠ, ŠZ Nevykonávajú štátnu správu v školstve v zmysle zákona o správnom konaní a nepostupujú podľa tohto zákona. Riaditelia MŠ, CVČ a ZUŠ rozhodujú vo veci v rozsahu splnomocnenia 5 a 6 zákona č.596/2003 Z.z. a podľa Občianskeho zákonníka - zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Keďže nejde o rozhodovanie v rámci správneho konania, nie je taxatívne určený druhostupňový orgán. Všeobecne proti rozhodnutiam týchto riaditeľov zriadených podľa 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. môže upraviť obec, mesto ako zriaďovateľ vo všeobecne záväznom právnom nariadení vydanom podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak takéto nariadenie obec, mesto nevydá, môže sa zákonný zástupca (občan) nespokojný s rozhodnutím dožadovať zmeny (zrušenia) tohto rozhodnutia podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku - zákon č.99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov. Riaditeľ ZŠ s MŠ Riaditeľ vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach týkajúcich sa len žiakov základnej školy. Vo veciach detí v materskej školy už koná len v rozsahu ustanovenia 5 ods.13 daného zákona č.

3 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odporúča sa, aby vo vnútorných predpisoch školy (organizačný, pracovný poriadok) boli ustanovené podrobnosti o kompetenčných vzťahoch riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa pre materskú školu a to tak, že zástupca riaditeľa pre MŠ pripravuje agendu súvisiacu s rozhodovaním vo vzťahu k deťom v MŠ. Predmetné rozhodnutia vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ. Prílohy: Príloha 1 Poverenie pre riaditeľku MŠ na výkon samosprávnych činností Príloha 2 Vzory rozhodnutí pre MŠ (6) Príloha 3 Vzory rozhodnutí pre ZŠ (15)

4 Zriaďovateľ školy :... Príloha 1 Poverenie pre..., riaditeľku MŠ... vo funkčnom období od... do... Na základe vymenovania do funkcie riaditeľky materskej školy a v zmysle ustanovení 21-24, 31 občianskeho zákonníka, Vás týmto poverujem výkonom samosprávnych činností v rozsahu splnomocnenia 5 ods.13 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V... dňa meno a priezvisko starosta obce Na vedomie : meno a priezvisko adresa Materská škola, (sídlo školy))

5 Príloha 2 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Meno a priezvisko dieťaťa... Dátum narodenia... Rodné číslo... Národnosť... Názov a číslo zdravotnej poisťovne... Bydlisko... PSČ... Číslo telefónu domov:... mobil:... Meno a priezvisko otca:... Adresa zamestnávateľa:... Pracovné zaradenie:... tel.číslo:... Meno a priezvisko matky:... Adresa zamestnávateľa:... Pracovné zaradenie:... tel.číslo:... *Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (uveďte ktorú a dokedy)... *Žiadam prijať dieťa do MŠ na : a) celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant), b) poldenný pobyt (desiata, obed), c) poldenný pobyt (obed, olovrant), d) adaptačný pobyt, e) diagnostický pobyt. Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa:...

6 VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV) V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania vnútorného poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy. Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle 28 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce č.../2008 zo dňa.... Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole. Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle 11 písm7 školského zákona Dátum vyplnenia žiadosti Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov) Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa: Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa podľa 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. *Dieťa: je spôsobilé navštevovať materskú školu nie je spôsobilé navštevovať materskú školu Údaje o povinnom očkovaní:... Dátum:...Pečiatka a podpis lekára... Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. *) Nehodiace sa prečiarknite

7 Materská škola Miesto a dátum Číslo Riaditeľ Materskej školy...(názov školy 21)...podľa 5 ods.13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prijíma dieťa... ( meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) do Materskej školy...( názov školy 21)... od (dátum)... Poučenie: Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Pečiatka ( podlhovastá ) podpis meno a priezvisko funkcia 1. XY, bytom, zákonný zástupca dieťaťa

8 Materská škola Miesto a dátum Číslo Riaditeľ Materskej školy...(názov školy 21)...podľa 5 ods.13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov neprijíma dieťa... ( meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) do Materskej školy...(názov školy 21)... od (dátum)... Odôvodnenie: Zákonný zástupca prihlásil dieťa do materskej školy. O neprijatí rozhodol riaditeľ Materskej školy ( zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ )..., pretože je prihlásených viac detí ako je kapacita materskej školy. V konaní o prijatie dieťaťa sa preukázalo, že dieťa spĺňa všeobecné podmienky pre zápis ( vek, zdravotný stav, bezinfekčnosť prostredia), avšak prednosť pri prijatí dostali deti... ( dovŕšili 5 rokov veku,, bola im odložená PŠD v ZŠ, obaja rodičia sú zamestnaní a iné dôvody ). Poučenie: Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Pečiatka ( podlhovastá ) podpis meno a priezvisko funkcia 1. XY, bytom, zákonný zástupca dieťaťa

9 Materská škola Miesto a dátum Číslo o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt Riaditeľ materskej školy (názov školy 21) podľa 5 ods.13 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. b) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov zaraďuje na adaptačný pobyt dieťa... meno a priezvisko dátum narodenia... adresa bydliska... do Materskej školy... adresa školy od... do... (uviesť presný dátum začiatku a ukončenia adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. nesmie byť dlhší ako tri mesiace) Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko 1. XY, bytom xxxx, zákonný zástupca dieťaťa

10 Materská škola Miesto a dátum Číslo ROZHODNUTIE o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním Riaditeľ materskej školy (názov školy 21)...podľa 5 ods. 13 písmo e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: Rodičia dieťaťa...(meno a priezvisko),... (dátum narodenia), bytom...(adresa bydliska, PSČ, mesto-obec), ktoré navštevuje Materskú školu... (adresa) sú povinní v školskom roku... za pobyt dieťaťa v materskej škole prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním, ktorú určil zriaďovateľ VZN obce v... č..../2008, je.. Sk /... mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Poučenie v prípade vydania rozhodnutia Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko

11 Príloha 3 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 60 ods. 2 (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 61 ods. 1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) p r i j í m a ž i a k a meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko do tunajšej základnej školy od školského roka 200../ Slávnostné otvorenie školského roku je... septembra o 8,00 hodine v sídle školy. Odôvodnenie: Menované dieťa po zápise do prvého ročníka základnej školy a po dovŕšení šiesteho roku veku spĺňa podmienky pre povinnú školskú dochádzku. alebo V zmysle ustanovenia 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

12 * Dôležité upozornenie Poznámka 1 Podľa 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom ( 5 ods.3). Poznámka 2 Ak obec nie je školským úradom ( 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a činnosti podľa 5 ods.8 písm. a),c) a d) citovaného zákona zabezpečuje pre ňu krajský školský úrad. V poučení o odvolaní sa potom ako druhostupňový orgán uvedie krajský školský úrad.

13 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 60 ods. 2 (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 61 ods. 1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) p r i j í m a meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: / text odôvodnenia / alebo do... ročníka tunajšej základnej školy od V zmysle ustanovenia 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

14 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o d k l a d á z a č i a t o k p o v i n n e j š k o l s k e j d o c h á d z k y o jeden školský rok, t. j. do 1. septembra meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: (text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára, riaditeľky MŠ alebo žiadosti zákonného zástupcu zo dňa... ). Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

15 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods.5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) d o d a t o č n e o d k l a d á z a č i a t o k (plnenie) p o v i n n e j š k o l s k e j d o c h á d z k y o jeden školský rok, t. j. do 1. septembra meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

16 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e o d p o v i n n o s t i d o c h á d z a ť d o š k o l y meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko pre zdravotný stav dieťaťa v čase od.../deň, mesiac, rok /... do... /deň mesiac rok /... Škola poskytne žiakovi / žiačke / individuálne vyučovanie v rozsahu...vyučovacích hodín. Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

17 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 31 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka/žiačku... ročníka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch: v čase od do Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

18 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 31 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e č i a s t o č n e meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka / žiačky...ročníka o d vzdelávania v y u č o v a c í c h p r e d m e t o v :... v časti v časti... v čase od do Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

19 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky na...,..., štát... ( adresa školy) od... do... Menovaný (á) vykoná skúšky z vybraných vyučovacích predmetov, t.j. z tých predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, v kmeňovej škole za ukončený školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom ZŠ..., zákonný zástupca žiaka do 15.mája Zoznam predmetov, z ktorých žiak vykoná skúšky, určí riaditeľ školy až po doplnení nasledovných dokladov: overená kópia originálu vysvedčenia z... ročníka... vydaného v...; (štát) overený preklad vysvedčenia vydaného zahraničnou školou do slovenského jazyka. Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od...do

20 ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 25 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky. Podľa 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

21 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 57 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) p o v o ľ u j e meno a priezvisko uchádzača dátum narodenia bydlisko v y k o n a ť k o m i s i o n á l n u s k ú š k u z v y u č o v a c í ch p r e d m e t o v : predmet... dátum... hodina... miesto/č.dverí... predmet... dátum... hodina... miesto/č.dverí... Odôvodnenie: / text odôvodnenia / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

22 (názov správneho orgánu) Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov z predmetu... Komisionálna skúška bola vykonaná dňa na základe rozhodnutia riaditeľa/ky školy č.... v rozsahu učiva v... polroku školského roka 200../ Meno a priezvisko žiaka / uchádzača :... Dátum narodenia :... Bydlisko :... / Ročník :... Trieda :... Číslo katalógového listu... / Zloženie skúšobnej komisie : Predseda :... aprobácia :... Skúšajúci :... aprobácia :... Skúšajúci :... aprobácia :... Hodnotenie žiaka : Písomná časť... / jednou známkou /... Ústna časť... Praktická časť... Výsledné hodnotenie komisionálnej skúšky: Podpisy členov skúšobnej komisie: / predseda / / skúšajúci / / skúšajúci / Prílohy: 1. Rozhodnutie riaditeľa školy 2. Menovací list členov skúšobnej komisie 3. Zadanie úloh / skúšobné otázky, testy so stupnicou bodového hodnotenia a klasifikáciou / 4. Žiakom vypracované úlohy 5. Oznámenie o výsledku komisionálnej skúšky zákonnému zástupcovi žiaka alebo uchádzačovi s poučením o konečnom výsledku preskúšania.

23 (názov správneho orgánu) o uložení výchovného opatrenia Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 22 ods.1 až 4 vyhlášky č.320/2008 Z.z o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov meno a priezvisko žiaka dátum narodenia bydlisko žiakovi /žiačke... ročníka u k l a d á p o k a r h a n i e riaditeľom školy z a z á v a ž n é p r e v i n e n i e p r o t i š k o l s k é m u p o r i a d k u. Odôvodnenie: / text odôvodnenia / Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Základnej školy... ( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Podlhovastá pečiatka (mimo zákona o správnom konaní)... Meno, priezvisko, titul, funkcia

24 Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, 114 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce v..., č..../2008 u r č u j e p r í s p e v o k, podľa VZN obce v o v ý š k e... Sk m e s a č n e na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí v školskom roku 200../200.. Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... (VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Základnej školy... ( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko

25 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... individuálne vzdelávanie žiaka v... (adresa miesta individuálneho vzdelávania) od... do... Menovaný (á) vykoná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky menovanému (menovanej) škola vydá vysvedčenie. Ak ide o žiaka individuálne vzdelávaného, nakoľko jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole sa uvedie: Menovaný (á) nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje jeho (jej) vzdelávanie, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti s menovaným (ou), na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu menovanej (menovaného). Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od... do......

26 ... ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú dochádzku formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa 23 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 24 ods. 5 písm. a) až h) (s 24 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je individuálne vzdelávanie.. Podľa 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. individuálne vzdelávanie povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

27 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. m) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... individuálne vzdelávanie žiaka v zahraničí v...,..., štát... (názov a adresa miesta individuálneho vzdelávania) od... do... Menovaný (á) vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od...do ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa 23 písm. e) zákona č. 245/2008 Z.z.. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 25 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. e) zákona č. 245/2008

28 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy. Podľa 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

29 (názov správneho orgánu) Riaditeľ... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. n) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 23 písm. f a 26 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka / žiačky...ročníka u m o ž n e n í štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu pre zdravotný stav dieťaťa v školskom roku... Škola povoľuje vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a poskytne žiakovi/žiačke vzdelávanie v rozsahu...vyučovacích hodín/ denne (týždenne). Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád. Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006 Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice ředitele školy č. 04/2006 k naplňování zákona 500/2004, správní řád Číslo číslo jednací 04/2006 071/2006

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

komorní listy » Teritorialita « » Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo

komorní listy » Teritorialita « » Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo komorní listy časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo vydává Exekutorská komora České republiky» Teritorialita Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « obsah Neberte

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ ZŠ a MŠ Jehnědí vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2015-2016 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí TYP ZÁPISU: jednokolový TERMÍN: 1. dubna 30. dubna

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ k zápisu do mateřské školy Školní rok 201 /201 Jméno a příjmení dítěte: Státní občanství: Bydliště: Mateřský jazyk: Kód zdravotní pojišťovny dítěte: Údaje o rodině dítěte: Jméno a příjmení

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Správní řád v oblasti správy školství

Správní řád v oblasti správy školství Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_CZSŘ_1.16_ Správní řád v oblasti správy školství Střední odborná škola a Střední

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ dle ustanovení

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

prosinec 2012 Vážení čtenáři,

prosinec 2012 Vážení čtenáři, prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 Digitální TV ze satelitu Digitálna TV CEZ satelit 110715 www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 jak postupovat AKO POSTUPOVAŤ 1. Pořiďte si komponenty pro satelitní příjem 1) dekódovací

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

Nedobytné pohledávky DANĚ A POJIŠTĚNÍ

Nedobytné pohledávky DANĚ A POJIŠTĚNÍ Srpen 2011 Vítám Vás v srpnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Letní měsíce jsou dobou

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více