Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí"

Transkript

1 Č.j. 2/ SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Dátum Metodické usmernenie - aktualizácia - výkon štátnej správy riaditeľom ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠZ - vzory rozhodnutí doplnok metodického usmernenia č. 8 zo dňa Štátnu správu v školstve vykonáva riaditeľ základnej školy, materskej školy, ZUŠ a školského zariadenia v súlade s ustanoveniami zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na ich základe sa diferencujú kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy a miestnej samosprávy ako aj plnenie originálnych zriaďovateľských oprávnení. 2 ods.1 písm.a/ vyššie citovaného zákona sa určuje: Riaditeľ ZŠ vykonáva štátnu správu podľa 5 ods.3, rozhoduje v prvom stupni vo veciach určených zákonom: - prijatie žiaka do ZŠ, - odklad začiatku povinnej školskej dochádzky a dodatočný odloženie PŠD, - oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy a od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch, - povolenie plniť PŠD mimo územia SR, uloženie výchovného opatrenia, - povolenie vykonať komisionálnu skúšku, vykonať skúšku z vyučovacích predmetov aj žiakovi, ktorý nie je žiakom školy, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ), - individuálne vzdelávanie žiaka, individuálne vzdelávanie žiaka v zahraničí a umožnenie štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, - vzdelávanie žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu. Riaditeľ MŠ podľa 5 ods. 13 a rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie dieťaťa do materskej školy, - zaradenie na adaptačný pobyt, - prerušenie dochádzky dieťaťa a predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania, - určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním. Riaditeľ základnej umeleckej školy podľa 5 ods. 5 rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie, zaradenie, prerušenie štúdia, povolenia postupu, predčasnom skončení, - povolenie opakovať ročník a vykonať opravnú skúšku, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ). - ŠZ Riaditeľ školského zariadenia podľa 5 ods.6 rozhoduje vo veciach určených zákonom: - prijatie žiaka do školského zariadenia, - uloženie výchovných opatrení, - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka ( čiastočná úhrada nákladov ),

2 Riaditeľ ZŠ Pri výkone štátnej správy v školstve sa riaditeľ ZŠ riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve ako účastník správneho konania rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov, preto je povinný postupovať v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, vybaviť ju bez zbytočných prieťahov v zákonom stanovenej lehote. Správne rozhodnutie je dôležitý individuálny právny akt, ktorý musí spĺňať predpísané náležitosti a byť vyhotovené písomne. Rozhodnutia vo veci správneho konania vydané ZŠ sa od vzorových rozhodnutí pre MŠ ( viď. príloha ) odlišujú vo výrokovej časti, kde sa uvádza príslušný predpis, podľa ktorého sa rozhodlo a odkaz na správny poriadok. Odôvodnenie sa nemusí uvádzať, ak rozhodnutie vyhovuje všetkým zúčastneným stranám. V poučení o odvolaní ( vo veciach, v ktorých riaditeľ v prvom stupni rozhodol ) sa uvedie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (Školský úrad) v... (adresa)... prostredníctvom Základnej školy v...( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o právnom akte ). Rozhodnutie musí byť vyhotovené písomne. Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk účastníka konania, vo veci ktorej sa rozhodlo. Ak sa rozhodnutie doručuje osobne (ale tiež len do vlastných rúk) s preukázateľným spôsobom prevzatia (meno a priezvisko, číslo OP, deň prevzatia a vlastnoručný podpis). Druhostupňovým orgánom vo veciach v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ je taxatívne určená Obec ako školský úrad 6 ods.5, avšak odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní môže v rozsahu ustanovenia 57 ods.1 Správneho poriadku rozhodnúť sám tkz. autoremedúrou. Ak tak nerozhodne, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo. Odvolací orgán, podľa správneho 59 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené chyby odstráni. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Riaditeľ MŠ, ZUŠ, ŠZ Nevykonávajú štátnu správu v školstve v zmysle zákona o správnom konaní a nepostupujú podľa tohto zákona. Riaditelia MŠ, CVČ a ZUŠ rozhodujú vo veci v rozsahu splnomocnenia 5 a 6 zákona č.596/2003 Z.z. a podľa Občianskeho zákonníka - zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Keďže nejde o rozhodovanie v rámci správneho konania, nie je taxatívne určený druhostupňový orgán. Všeobecne proti rozhodnutiam týchto riaditeľov zriadených podľa 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. môže upraviť obec, mesto ako zriaďovateľ vo všeobecne záväznom právnom nariadení vydanom podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak takéto nariadenie obec, mesto nevydá, môže sa zákonný zástupca (občan) nespokojný s rozhodnutím dožadovať zmeny (zrušenia) tohto rozhodnutia podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku - zákon č.99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov. Riaditeľ ZŠ s MŠ Riaditeľ vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach týkajúcich sa len žiakov základnej školy. Vo veciach detí v materskej školy už koná len v rozsahu ustanovenia 5 ods.13 daného zákona č.

3 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odporúča sa, aby vo vnútorných predpisoch školy (organizačný, pracovný poriadok) boli ustanovené podrobnosti o kompetenčných vzťahoch riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa pre materskú školu a to tak, že zástupca riaditeľa pre MŠ pripravuje agendu súvisiacu s rozhodovaním vo vzťahu k deťom v MŠ. Predmetné rozhodnutia vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ. Prílohy: Príloha 1 Poverenie pre riaditeľku MŠ na výkon samosprávnych činností Príloha 2 Vzory rozhodnutí pre MŠ (6) Príloha 3 Vzory rozhodnutí pre ZŠ (15)

4 Zriaďovateľ školy :... Príloha 1 Poverenie pre..., riaditeľku MŠ... vo funkčnom období od... do... Na základe vymenovania do funkcie riaditeľky materskej školy a v zmysle ustanovení 21-24, 31 občianskeho zákonníka, Vás týmto poverujem výkonom samosprávnych činností v rozsahu splnomocnenia 5 ods.13 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V... dňa meno a priezvisko starosta obce Na vedomie : meno a priezvisko adresa Materská škola, (sídlo školy))

5 Príloha 2 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Meno a priezvisko dieťaťa... Dátum narodenia... Rodné číslo... Národnosť... Názov a číslo zdravotnej poisťovne... Bydlisko... PSČ... Číslo telefónu domov:... mobil:... Meno a priezvisko otca:... Adresa zamestnávateľa:... Pracovné zaradenie:... tel.číslo:... Meno a priezvisko matky:... Adresa zamestnávateľa:... Pracovné zaradenie:... tel.číslo:... *Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (uveďte ktorú a dokedy)... *Žiadam prijať dieťa do MŠ na : a) celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant), b) poldenný pobyt (desiata, obed), c) poldenný pobyt (obed, olovrant), d) adaptačný pobyt, e) diagnostický pobyt. Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa:...

6 VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV) V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania vnútorného poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy. Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle 28 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce č.../2008 zo dňa.... Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole. Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle 11 písm7 školského zákona Dátum vyplnenia žiadosti Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov) Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa: Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa podľa 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. *Dieťa: je spôsobilé navštevovať materskú školu nie je spôsobilé navštevovať materskú školu Údaje o povinnom očkovaní:... Dátum:...Pečiatka a podpis lekára... Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. *) Nehodiace sa prečiarknite

7 Materská škola Miesto a dátum Číslo Riaditeľ Materskej školy...(názov školy 21)...podľa 5 ods.13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prijíma dieťa... ( meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) do Materskej školy...( názov školy 21)... od (dátum)... Poučenie: Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Pečiatka ( podlhovastá ) podpis meno a priezvisko funkcia 1. XY, bytom, zákonný zástupca dieťaťa

8 Materská škola Miesto a dátum Číslo Riaditeľ Materskej školy...(názov školy 21)...podľa 5 ods.13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov neprijíma dieťa... ( meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska ) do Materskej školy...(názov školy 21)... od (dátum)... Odôvodnenie: Zákonný zástupca prihlásil dieťa do materskej školy. O neprijatí rozhodol riaditeľ Materskej školy ( zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ )..., pretože je prihlásených viac detí ako je kapacita materskej školy. V konaní o prijatie dieťaťa sa preukázalo, že dieťa spĺňa všeobecné podmienky pre zápis ( vek, zdravotný stav, bezinfekčnosť prostredia), avšak prednosť pri prijatí dostali deti... ( dovŕšili 5 rokov veku,, bola im odložená PŠD v ZŠ, obaja rodičia sú zamestnaní a iné dôvody ). Poučenie: Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Pečiatka ( podlhovastá ) podpis meno a priezvisko funkcia 1. XY, bytom, zákonný zástupca dieťaťa

9 Materská škola Miesto a dátum Číslo o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt Riaditeľ materskej školy (názov školy 21) podľa 5 ods.13 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 5 ods.4 písm. b) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov zaraďuje na adaptačný pobyt dieťa... meno a priezvisko dátum narodenia... adresa bydliska... do Materskej školy... adresa školy od... do... (uviesť presný dátum začiatku a ukončenia adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. nesmie byť dlhší ako tri mesiace) Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko 1. XY, bytom xxxx, zákonný zástupca dieťaťa

10 Materská škola Miesto a dátum Číslo ROZHODNUTIE o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním Riaditeľ materskej školy (názov školy 21)...podľa 5 ods. 13 písmo e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: Rodičia dieťaťa...(meno a priezvisko),... (dátum narodenia), bytom...(adresa bydliska, PSČ, mesto-obec), ktoré navštevuje Materskú školu... (adresa) sú povinní v školskom roku... za pobyt dieťaťa v materskej škole prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním, ktorú určil zriaďovateľ VZN obce v... č..../2008, je.. Sk /... mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Poučenie v prípade vydania rozhodnutia Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Materskej školy... ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko

11 Príloha 3 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 60 ods. 2 (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 61 ods. 1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) p r i j í m a ž i a k a meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko do tunajšej základnej školy od školského roka 200../ Slávnostné otvorenie školského roku je... septembra o 8,00 hodine v sídle školy. Odôvodnenie: Menované dieťa po zápise do prvého ročníka základnej školy a po dovŕšení šiesteho roku veku spĺňa podmienky pre povinnú školskú dochádzku. alebo V zmysle ustanovenia 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

12 * Dôležité upozornenie Poznámka 1 Podľa 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom ( 5 ods.3). Poznámka 2 Ak obec nie je školským úradom ( 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a činnosti podľa 5 ods.8 písm. a),c) a d) citovaného zákona zabezpečuje pre ňu krajský školský úrad. V poučení o odvolaní sa potom ako druhostupňový orgán uvedie krajský školský úrad.

13 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 60 ods. 2 (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 61 ods. 1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) p r i j í m a meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: / text odôvodnenia / alebo do... ročníka tunajšej základnej školy od V zmysle ustanovenia 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

14 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o d k l a d á z a č i a t o k p o v i n n e j š k o l s k e j d o c h á d z k y o jeden školský rok, t. j. do 1. septembra meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: (text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára, riaditeľky MŠ alebo žiadosti zákonného zástupcu zo dňa... ). Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

15 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods.5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) d o d a t o č n e o d k l a d á z a č i a t o k (plnenie) p o v i n n e j š k o l s k e j d o c h á d z k y o jeden školský rok, t. j. do 1. septembra meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

16 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e o d p o v i n n o s t i d o c h á d z a ť d o š k o l y meno a priezvisko dieťaťa dátum narodenia bydlisko pre zdravotný stav dieťaťa v čase od.../deň, mesiac, rok /... do... /deň mesiac rok /... Škola poskytne žiakovi / žiačke / individuálne vyučovanie v rozsahu...vyučovacích hodín. Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr.: na základe odporúčania detského lekára zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

17 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 31 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka/žiačku... ročníka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch: v čase od do Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

18 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 31 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) o s l o b o d z u j e č i a s t o č n e meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka / žiačky...ročníka o d vzdelávania v y u č o v a c í c h p r e d m e t o v :... v časti v časti... v čase od do Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

19 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky na...,..., štát... ( adresa školy) od... do... Menovaný (á) vykoná skúšky z vybraných vyučovacích predmetov, t.j. z tých predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, v kmeňovej škole za ukončený školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom ZŠ..., zákonný zástupca žiaka do 15.mája Zoznam predmetov, z ktorých žiak vykoná skúšky, určí riaditeľ školy až po doplnení nasledovných dokladov: overená kópia originálu vysvedčenia z... ročníka... vydaného v...; (štát) overený preklad vysvedčenia vydaného zahraničnou školou do slovenského jazyka. Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od...do

20 ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 25 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky. Podľa 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

21 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 57 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) p o v o ľ u j e meno a priezvisko uchádzača dátum narodenia bydlisko v y k o n a ť k o m i s i o n á l n u s k ú š k u z v y u č o v a c í ch p r e d m e t o v : predmet... dátum... hodina... miesto/č.dverí... predmet... dátum... hodina... miesto/č.dverí... Odôvodnenie: / text odôvodnenia / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

22 (názov správneho orgánu) Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov z predmetu... Komisionálna skúška bola vykonaná dňa na základe rozhodnutia riaditeľa/ky školy č.... v rozsahu učiva v... polroku školského roka 200../ Meno a priezvisko žiaka / uchádzača :... Dátum narodenia :... Bydlisko :... / Ročník :... Trieda :... Číslo katalógového listu... / Zloženie skúšobnej komisie : Predseda :... aprobácia :... Skúšajúci :... aprobácia :... Skúšajúci :... aprobácia :... Hodnotenie žiaka : Písomná časť... / jednou známkou /... Ústna časť... Praktická časť... Výsledné hodnotenie komisionálnej skúšky: Podpisy členov skúšobnej komisie: / predseda / / skúšajúci / / skúšajúci / Prílohy: 1. Rozhodnutie riaditeľa školy 2. Menovací list členov skúšobnej komisie 3. Zadanie úloh / skúšobné otázky, testy so stupnicou bodového hodnotenia a klasifikáciou / 4. Žiakom vypracované úlohy 5. Oznámenie o výsledku komisionálnej skúšky zákonnému zástupcovi žiaka alebo uchádzačovi s poučením o konečnom výsledku preskúšania.

23 (názov správneho orgánu) o uložení výchovného opatrenia Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 22 ods.1 až 4 vyhlášky č.320/2008 Z.z o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov meno a priezvisko žiaka dátum narodenia bydlisko žiakovi /žiačke... ročníka u k l a d á p o k a r h a n i e riaditeľom školy z a z á v a ž n é p r e v i n e n i e p r o t i š k o l s k é m u p o r i a d k u. Odôvodnenie: / text odôvodnenia / Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Základnej školy... ( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Podlhovastá pečiatka (mimo zákona o správnom konaní)... Meno, priezvisko, titul, funkcia

24 Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, 114 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa VZN obce v..., č..../2008 u r č u j e p r í s p e v o k, podľa VZN obce v o v ý š k e... Sk m e s a č n e na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí v školskom roku 200../200.. Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Poučenie:(v prípade vydania rozhodnutia) Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní proti rozhodnutiu poučenie znie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s... (VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na...( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový orgán ) prostredníctvom Základnej školy... ( uviesť adresu ZŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok Pečiatka (podlhovastá)... podpis meno a priezvisko

25 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... individuálne vzdelávanie žiaka v... (adresa miesta individuálneho vzdelávania) od... do... Menovaný (á) vykoná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky menovanému (menovanej) škola vydá vysvedčenie. Ak ide o žiaka individuálne vzdelávaného, nakoľko jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole sa uvedie: Menovaný (á) nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje jeho (jej) vzdelávanie, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti s menovaným (ou), na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu menovanej (menovaného). Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od... do......

26 ... ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú dochádzku formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa 23 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 24 ods. 5 písm. a) až h) (s 24 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je individuálne vzdelávanie.. Podľa 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. individuálne vzdelávanie povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

27 (názov správneho orgánu) Riaditeľ(riaditeľka)... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. m) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e..., národ.:..., rodné číslo:... (meno, priezvisko žiaka) bytom..., Ul..., PSČ:..., žiakovi ( žiačke)... triedy Základnej školy... individuálne vzdelávanie žiaka v zahraničí v...,..., štát... (názov a adresa miesta individuálneho vzdelávania) od... do... Menovaný (á) vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Odôvodnenie..., bytom..., Ul..., PSČ:..., (meno a priezvisko) zákonný zástupca žiaka v období od...do ( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť) požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra)..., žiak (žiačka)... triedy Základnej školy...,... mohol (mohla) plniť povinnú školskú formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa 23 písm. e) zákona č. 245/2008 Z.z.. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s 25 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa 23 písm. e) zákona č. 245/2008

28 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy. Podľa 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

29 (názov správneho orgánu) Riaditeľ... ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia ( názov správneho orgánu ) 5 ods. 3 písm. n) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 23 písm. f a 26 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po zistení potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) meno a priezvisko dátum narodenia bydlisko žiaka / žiačky...ročníka u m o ž n e n í štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu pre zdravotný stav dieťaťa v školskom roku... Škola povoľuje vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a poskytne žiakovi/žiačke vzdelávanie v rozsahu...vyučovacích hodín/ denne (týždenne). Odôvodnenie: / text odôvodnenia napr. na základe odporúčania detského lekára, špeciálneho pedagóga, zo dňa... / Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec (mesto)....prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy....* Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Okrúhla pečiatka... Meno, priezvisko, titul, funkcia

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Podle 34

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Osvobození procesu vzniku smlouvy

Osvobození procesu vzniku smlouvy PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ 236, OKRES PARDUBICE INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 Přijímací řízení probíhá na MŠ Staroholická na základě Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k péči a předškolnímu vzdělávání v Letecké školce Delfínek Jméno dítěte Příjmení dítěte Rodné číslo Datum narození Státní příslušnost Bydliště Mateřský jazyk Zdravotní pojišťovna

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího. Obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Computer MCL Brno, s.r.o., se sídlem Brněnská

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ ZŠ a MŠ Jehnědí vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2015-2016 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí TYP ZÁPISU: jednokolový TERMÍN: 1. dubna 30. dubna

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0044/2013 A.1.4 A10 Vypracovala: Schválila: Ing.

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

WELL Gate2504, VoIP brána

WELL Gate2504, VoIP brána WELL Gate2504, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ. k zápisu do mateřské školy PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ k zápisu do mateřské školy Školní rok 201 /201 Jméno a příjmení dítěte: Státní občanství: Bydliště: Mateřský jazyk: Kód zdravotní pojišťovny dítěte: Údaje o rodině dítěte: Jméno a příjmení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Údaje o dítěti /účastník řízení / Veškeré údaje jsou použity výhradně pro potřeby mateřské školy. Vyplňte hůlkovým písmem. Údaje o sourozencích dítěte

Údaje o dítěti /účastník řízení / Veškeré údaje jsou použity výhradně pro potřeby mateřské školy. Vyplňte hůlkovým písmem. Údaje o sourozencích dítěte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy V zahradě Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace na školní rok 2013 / 2014 v celodenním režimu. / Konkrétní docházku dítěte do mateřské

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.

Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ,.litovická 107, Hostivice 25301, tel. 220980488, mobil 607116346,e-mail :mshostivice@volny.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ dle ustanovení

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Aktuality z české legislativy a soudní praxe. Co změní první novela NOZ?

Aktuality z české legislativy a soudní praxe. Co změní první novela NOZ? PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu 3-5 6-8 16/6/2015 2 Příslušenství (nástavce na těstoviny) pro víceúčelový kuchyňský robot ETA

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více