Návrh. ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I"

Transkript

1 Návrh ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. /2011 Sb. a zákona č.../2011 Sb., se mění takto: 1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.. CELEX 32010L V 2 odst. 1 písmeno d) se za slova sloužící k vkládají slova výrobě a. CELEX: 32010L V 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí: f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s obvyklým užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, g) kotlem zařízení, v němž se využíváním energie z paliv nebo jiných druhů energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce,

2 - 2 - h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,. CELEX: 32010L V 2 odst. 1 písmeno i) se slova který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění, zrušují. CELEX: 32010L V 2 odst. 1 písmena m) a n) včetně poznámky č. 12 znějí: m) průkazem energetické náročnosti budovy průkaz, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo části budovy podle prováděcího právního předpisu 12), n) energetickým auditem soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém auditu obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s identifikací a kvantifikací možností technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrzích na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci, 12) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.. CELEX 32010L V 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno o), které zní: o) energetickým posudkem soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém posudku obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s). CELEX: 32010L V 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí: p) budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí; za budovu se může považovat budova jako celek nebo její funkčně či druhově odlišená část, která byla navržena nebo upravena pro samostatné užívání, q) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

3 - 3 - r) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, nebo taková změna technických systémů budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie, s) obálkou budovy všechny konstrukce na systémové hranici budovy, které oddělují její zóny od venkovního prostředí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední nevytápěné budově.. CELEX: 32010L V 2 odst. 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí: t) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů, u) nákladově optimální úrovní úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu, v) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou v prováděcím právním předpise 12), jejíž spotřeba primární energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu 12).. CELEX: 32010L V 4 odst. 1 větě první se za slovo Prahy doplňují slova nebo obce a na konci odstavce 1 se doplňuje věta, která zní: Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro Politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci V 4 odst. 2 se slovo pořizuje nahrazuje slovy je povinen pořídit a poslední věta se zrušuje. 11. V 4 odstavec 3 zní: (3) Územní energetickou koncepci může pořídit pro svůj územní obvod nebo jeho část obec.

4 V 4 odst. 4 se za slovo potřeby vkládají slova, podle odstavce 7,. 13. V 5 odst. 1 se slova dokument vyjadřující cíle v oblasti nahrazují slovy program na podporu a slovo jejích se zrušuje. 14. V 5 odst. 2 a 3 se slova v dohodě s Ministerstvem životního prostředí zrušují. 15. V 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie. CELEX: 32010L V 5 odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova a energetických posudků. CELEX: 32010L včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4, 4b a 4d zní: 6 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie (1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby 4) zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem 4b). (2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie 2) je povinen u nově zřizovaných zařízení a zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby 4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 4d). (3) Dodavatel vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití. (4) Vybraným zařízením vyrábějícím energii z obnovitelných zdrojů se rozumí kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla. 4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4b) Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 4d) Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.. CELEX: 32010L0031,32009l0028

5 a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 5a zní: 6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů (1) U provozovaných kotlů s výkonem nad 20 kw a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník, společenství vlastníků jednotek 5) nebo jimi písemně pověřený provozovatel povinen a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejíž součástí je písemná zpráva o kontrole kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, podle prováděcího právního předpisu, b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odst. 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. (2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kw je jeho vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel povinen a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejíž součástí je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému, podle prováděcího právního předpisu, b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odst. 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. (3) Při kontrole kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů a při vypracování zpráv o těchto kontrolách musejí být splněny podmínky a) kontrolu kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu 2) může provádět pouze příslušný energetický specialista podle 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písm. d), b) kontrolu kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu 2), může provádět pouze držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla podle prováděcího právního předpisu, c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle 10 odst. 1 písm. e) nebo osoba podle písm. d),

6 - 6 - d) kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně vypracování příslušné zprávy může provést a vypracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže vykovává tuto činnost na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a), e) při vypracování zpráv o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odst. 1 a klimatizačních systémů podle odst. 2 musejí být zprávy zpracovány objektivně, nestraně, pravdivě a úplně. (4) Povinnost podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se poskytuje poradenství podle 5 odst. 4 písm. g). (5) Rozsah, obsah, četnost kontroly, způsob provedení kontroly a zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.. 5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).. CELEX: 32010l0031 Dosavadní poznámky č. 5b, 6, 6a, a 6b se zrušují včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13, 14,15 a 16 zní: 7 Snižování energetické náročnosti budov (1) Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy a) zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni podle prováděcího právního předpisu 12), b) zajistit od 1. ledna 2019 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajištující požadavky na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu 12), která bude užívána a vlastněna orgány veřejné moci; tato povinnost je splněna, pokud stavebník doloží kladné závazné stanovisko Státní energetické inspekce podle 13 odst. 2 pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m 2 nejpozději 2 roky před stanoveným termínem, pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m 2 nejpozději 3 roky před stanoveným termínem a v ostatních případech

7 - 7 - nejpozději 1 rok před stanoveným termínem podle prováděcího právního předpisu 13), které je součástí dokumentace podle zvláštního právního předpisu 18) zajišťující výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, c) zajistit od 1. ledna 2021 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajištující požadavky na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu 12) ; tato povinnost je splněna, pokud stavebník doloží kladné závazné stanovisko Státní energetické inspekce podle 13 odst. 2 pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m 2 nejpozději 2 roky před stanoveným termínem, pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m 2 nejpozději 3 roky před stanoveným termínem a v ostatních případech nejpozději 1 rok před stanoveným termínem podle prováděcího právního předpisu 13), které je součástí projektové dokumentace podle zvláštního právního předpisu 18) zajišťující výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, d) zajistit posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu 12). (2) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen při změnách dokončených budov a) zajistit při větší změně dokončené budovy splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni podle prováděcího právního předpisu 12), b) zajistit při ostatní změně dokončené budovy splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu 12), c) zajistit při větší změně dokončené budovy posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie a doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu 12). (3) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel budovy je dále povinen a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 14). Konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle 10c; zajištění se prokazuje předložením kopie osvědčení podle 10d při kolaudaci stavby. c) při užívání budov zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění a chlazení a pro přípravu teplé vody stanovené prováděcím právním předpisem 14), d) řídit se pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem 14),

8 - 8 - e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než m 2 zařadit do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie podle pokynu ministerstva. (4) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1 a 2 nemusí být splněny u a) budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m 2, b) budov úředně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou 15), pokud by splnění některých požadavků na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled; to stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží energetickým auditem, c) budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, d) stavby pro rodinnou rekreaci 16), e) průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, f) při větší změně dokončené budovy v případě, že se prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. (5) Pravidla pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody podle odstavce 2 písm. b) se nevztahují na dodávky uskutečňované a) v rodinných domech a stavbách pro rodinou rekreaci, b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku, c) pro byty, při souhlasu alespoň dvou třetin nájemníků nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem 14) a neohrožení zdraví a majetku.. 13) Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení. 14) Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. 15) Zákon č, 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 16) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.. CELEX: 32010l0031

9 Za 7 se vkládá nový 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17, 18 a 19 zní: 7a Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel budovy je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen "průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci 17) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m 2 a od 1. července 2015 pak s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m 2, c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m 2 do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m 2 do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m 2 do 6 let od nabytí účinnosti tohoto zákona a pro ostatní budovy do 8 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, d) zajistit zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části v případě, že se nejedná o novou budovu nebo o větší změnu dokončené budovy; v případě prodeje nebo pronájmu části budovy, za podmínky dodržení odst. 2 písm. e), zajistit zpracování průkazu do tří měsíců od písemné žádosti vlastníka části budovy při prvním prodeji nebo od písemné žádosti nájemce části budovy při prvním pronájmu v rámci budovy, e) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odst. 2 písm. i) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie, f) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ně nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odst. 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově v rozsahu podle prováděcího právního předpisu 12), g) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části předložit potenciálnímu kupujícímu nebo potenciálnímu nájemci před uzavřením smluv, týkajících se koupě nebo nájmu budovy nebo její části průkaz nebo jeho kopii, h) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části zajistit, aby ukazatel energetické náročnosti budovy uvedený v průkazu byl uveden v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy, i) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. (2) Podmínky vztahující se k průkazu

10 a) průkaz musí být podle odst. 1 písm. a) součástí dokumentace 18) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby 19), b) průkaz musí být podle odst. 1 písm. c) a písm. f) součástí nájemní nebo kupní smlouvy, c) součástí průkazu pro případy uvedené v 9a odst. 1 písm. a) a 9a odst. 2 písm. a) a b) je také energetický posudek, d) průkaz musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně, e) průkaz platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro které byl vypracován, f) průkaz je zpracován pro celou budovu a může být použit také pro jednotlivé části budovy, g) průkaz může být zpracován pouze pro některé části budov, pokud se na tyto části vztahuje povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a na ostatní části budovy se povinnost nevztahuje, h) průkaz může vypracovat pouze příslušný energetický specialista podle 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. i), i) průkaz může vypracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže vykovává tuto činnost na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a). (3) Obsah průkazu, jeho náležitosti, způsob jeho zpracování a umístění průkazu stanoví prováděcí právní předpis 12).. 17) 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 18) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby. 19) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.. CELEX: 32010l včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6f zní: 9 Energetický audit (1) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství je povinen podrobit budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu v případě, že a) žádá o podporu z dotačních programů, týkajících se zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečišťování nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů

11 v případě, že instalovaný výkon energetického zdroje je vyšší než 200 kw a daný dotační program toto vyžaduje, b) budova, budovy nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovena v prováděcím právním předpise 6f), c) by splnění některých požadavků na energetickou náročnost budov úředně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou 15) výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled, d) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle 7 odst. 4 písm.f), e) to vyžaduje zvláštní právní předpis. (2) Podmínky vztahující se k energetickému auditu a) energetický audit musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně a je zakončen písemnou zprávou, b) energetický audit platí 5 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl vypracován, c) energetický audit může vypracovat pouze příslušný energetický specialista podle 10 odst. 1 písm. a) nebo osoba podle písm. d), d) energetický audit může vypracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže vykovává tuto činnost na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a). (3) Další povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele budovy v případě, že pro ně nastala povinnost vypracovat audit podle odst. 1, jsou a) předložit na vyžádání zprávu o energetickém auditu ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, b) splnit opatření nebo část opatření z doporučené varianty vyplývající ze zprávy o energetickém auditu a lhůty pro realizaci těchto opatření stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace, c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odst. 2 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. (4) Povinnost podrobit budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu se nevztahuje na

12 a) stávající technologická zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídající požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu 4b), 4d), b) stávající budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným podle prováděcího právního předpisu 14). (5) Obsah energetického auditu, jeho náležitosti a způsob jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis 6f). 6f) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.. CELEX: 32010l Za 9 se vkládá nový 9a, který včetně nadpisu zní: 9a Energetický posudek (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřený provozovatel budovy zajistí energetický posudek pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov a při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kw; tento energetický posudek je součástí průkazu podle 7a odst. 2 písm. c), b) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů, týkající se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla po jejich realizaci vyžaduje-li to daný dotační program, c) energetické hospodářství, které má celkový výkon zdroje tepla vyšší než 5 MWt a je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu 4),18) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. V tomto případě se dokumentace stavby podrobuje energetickému posudku z hlediska zavedení výroby elektřiny, d) energetické hospodářství, které má celkový výkon zdroje elektřiny vyšší než 10 MWe a je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu 4),18) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. V tomto případě se dokumentace stavby podrobuje energetickému posudku z hlediska zavedení výroby a dodávky tepla. Při současném užití plynových turbín se tato povinnost vztahuje na výkony vyšší než 2 MWe a při současném užití spalovacích motorů na výkony vyšší než 0,8 MWe.

13 (2) Energetický posudek může být zpracován v případě rozhodnutí vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele také pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov a při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kw; v případě, že je energetický posudek zpracován, pak je součástí průkazu podle 7a odst. 2 písm. c), b) pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, pak je součástí průkazu podle 7a odst. 2 písm. c), c) podklad pro výběrová řízení v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů vyžaduje-li to dané výběrové řízení, d) vyhodnocení plnění účinků energetických auditů. (3) Podmínky vztahující se k energetickému posudku a) energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně a je zakončen písemnou zprávou, b) energetický posudek může vypracovat pouze příslušný energetický specialista podle 10 odst. 1 písm. b) nebo osoba podle písm. c), c) energetický posudek může vypracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže vykovává tuto činnost na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a). (4) Další povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele budovy jsou a) oznámit ministerstvu provedení energetického posudku osobou podle odst. 3 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie, b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. (5) Obsah energetického posudku, jeho náležitosti a způsob jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis.. CELEX: 32010l0031

14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 7 zní: 10 Energetický specialista (1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění udělené ministerstvem k prokazování se jako a) osoba oprávněná vypracovat energetický audit, b) osoba oprávněná vypracovat energetický posudek, c) osoba oprávněná vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy, d) osoba oprávněná provádět kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo e) osoba oprávněná provádět kontrolu klimatizačních systémů. (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odst. 1 jsou a) podání žádosti o udělení oprávnění na ministerstvo podle odst. 6, b) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku zkoušky podle 10a, c) způsobilost k právním úkonům 6g), d) bezúhonnost, která se prokazuje podle odst. 3, e) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odst. 4. (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s předmětem podnikání, o který žádá, pokud se na ni nehledá, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu 7) prostřednictvím veřejných datových sítí výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. (4) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání technického směru v oblasti energetiky nebo stavitelství a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru v oblasti energetiky nebo stavitelství s maturitou a 6 roků praxe v oboru. (5) Podmínky pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle odst. 1 jsou

15 a) podání žádosti o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění na ministerstvo podle odst. 6.; v případě, že energetický specialista má více oprávnění dle odst. 1, podává pouze jednu žádost o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění, b) úspěšné absolvování průběžného aktualizačního odborného vzdělávání, které se prokazuje protokolem o absolvování průběžného aktualizačního odborného vzdělávání podle 10a, c) způsobilost k právním úkonům 6g), d) bezúhonnost, která se prokazuje podle odst. 3. (6) Vzor žádosti o udělení oprávnění a žádosti o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění je uveden v prováděcím právním předpisu a obsahuje a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, b) místo a rozsah podnikání, c) obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, d) kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilosti, e) kopie dokladů prokazujících způsobilost k právním úkonům. (7) Energetický specialista je povinen a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle 6a, 7a, 9 a 9a. Získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení činností podle 6a, 7a, 9 a 9a nebo ministerstvo v případě 10b nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis, b) opatřit energetický audit a energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem, pod nímž je zapsán v seznamu energetických specialistů vedeném ministerstvem a datem jejich vypracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech, c) průběžně vést informace v elektronické podobě a ve formě stanovené ministerstvem o provedených činnostech vztahující se k 6a, 7a, 9 a 9a, tak aby mohlo mít ministerstvo a Státní energetická inspekce kdykoli k dispozici aktuální stav činnosti energetického specialisty, d) předkládat ministerstvu a Státní energetické inspekci na vyžádání další požadované dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle 6a, 7a, 9 a 9a a vypracovaným zprávám o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, k vypracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k vypracovaným průkazům a k vypracovaným energetickým auditům a energetickým posudkům a to včetně kopií těchto dokumentů v tištěné podobě, e) v případě, že se prokazuje jako energetický auditor být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah

16 pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti, f) neprovádět činnost podle 6a, 7a, 9 a 9a pokud má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu, která je zadavatelem těchto činností, pokud je společníkem společnosti nebo členem družstva, která jsou zadavatelem, pokud je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele anebo pokud je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli nebo pokud je osobou blízkou7) osobám, které mají u fyzických osob nebo v právnických osobách, jež jsou zadavatelem činností, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického specialisty, g) absolvovat průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle 10a. Součástí této povinnosti je podání žádosti podle odst. 5 písm. a) nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 roků od udělení osvědčení. h) absolvovat přezkušování na základě rozhodnutí ministerstva podle 10a, i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek vztahující se k odst. 2 písm. e), j) vypracovávat příslušné dokumenty v souladu s 6a odst. 3 a 5, 7a odst. 2 a 3, 9 odst. 2 a 5 a 9a odst. 3 a 5. 6g) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.. CELEX: 32010l Za 10 se vkládají nové 10a až 10e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 znějí: 10a Odborná zkouška, průběžné aktualizační odborné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů (1) Pravidla odborné zkoušky a) obsah a rozsah odborné zkoušky je uveden v prováděcím právním předpisu, b) odborná zkouška se vykoná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, c) zkušební komise vydává protokol o výsledku zkoušky, d) ministerstvo nepřipustí ke zkoušce uchazeče 6 let od podání žádosti uchazeče podle 10 odst. 2 písm. a) v případě, že v žádosti uvedl nepravdivé nebo neúplné informace prokazující jeho odbornou způsobilost; v opakovaném případě uvádění nepravdivých nebo neúplných informací má nepřipuštění ke zkoušce trvalou platnost. (2) Pravidla průběžného aktualizačního odborného vzdělávání

17 a) obsah a rozsah průběžného aktualizačního odborného vzdělávání je uveden v prováděcím právním předpisu, b) průběžné aktualizační odborné vzdělávání pořádá organizace určená ministerstvem, c) průběžným aktualizačním odborným vzděláváním (dále jen průběžné vzdělávání ) se rozumí odborný kurz, d) průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje znalosti odborné podstaty platných právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie, e) průběžné vzdělávání je ukončeno písemným odborným testem z oblastí uvedených v písmenu d); test se vykonává za účasti člena zkušební komise jmenované ministerstvem nebo jinou osobou jmenovanou ministerstvem, f) organizace určená podle písm. b) vydává protokol o absolvování průběžného aktualizačního odborného vzdělávání, g) za nesplnění podmínek průběžného vzdělávání se považuje neúčast energetického specialisty v průběžném vzdělávání, nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodání žádosti o účast v průběžném vzdělávání v termínu podle 10 odst. 9 písm. g). (3) Při nesplnění podmínek průběžného vzdělávání je energetický specialista povinen vykonat na základě výzvy ministerstva přezkoušení před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle 10 odst. 2 písm. a) a 10a odst. 1. (4) Přezkušování energetických specialistů se provádí na základě a) nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odst. 2 písm. g), b) rozhodnutí ministerstva na návrh Státní energetické inspekce v případě porušení povinností energetického specialisty stanovených v 10 a 10a. 10b Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění podle 10 odst. 2, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů. Seznam energetických specialistů je veřejný seznam vedený ve formě webové aplikace. Součástí oprávnění je také uvedení nejpozdějšího termínu podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání. (2) Ministerstvo udělí nové oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle 10 odst. 5 a potvrdí zápis v seznamu

18 energetických specialistů. Součástí oprávnění je také uvedení nejpozdějšího termínu podání žádosti o absolvování dalšího průběžného vzdělávání. (3) Do doby doručení nového oprávnění nebo doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle 10 odst. 3 písm. a) zůstává vydané oprávnění pro vykonávání činnosti podle 6a, 7a, 9 a 9a v platnosti. (4) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení oprávnění nebo potvrzení platnosti již vydaného oprávnění, ministerstvo zašle uchazeči rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Opakovanou žádost o udělení oprávnění nebo potvrzení o platnosti již vydaného oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti. (5) Oprávnění lze zrušit v případě a) nesplnění podmínek pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle 10 odst. 3, b) porušení povinností energetického specialisty stanovených v 10 a 10a. (6) Pravidla a podmínky zahájení, řízení a rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění a) o zrušení oprávnění rozhoduje ministerstvo v řízení, které se zahajuje na základě podání doručeného ministerstvu nebo na základě podnětu ze Státní energetické inspekce nebo z úřední moci ministerstva, b) řízení o zrušení oprávnění může být zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení povinností energetického specialisty stanovených v 10 a 10a, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo, c) návrh na zahájení řízení o zrušení oprávnění musí mít písemnou formu a důvod musí být skutkově vymezen, d) podkladem pro vydání rozhodnutí o zrušení oprávnění jsou vždy výsledky kontroly provedené Státní energetickou inspekcí nebo protokol o absolvování průběžného aktualizačního odborného vzdělávání nebo nepodání žádosti o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění po uplynutí 3 roků od udělení osvědčení. (7) Práva energetického specialisty při zahájení řízení a rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění jsou a) vyjádřit se k návrhu na zahájení řízení, k důvodům v návrhu uvedeným, ke způsobu zjištění jeho provinění, k výsledkům kontroly Státní energetické inspekce, b) navrhovat důkazy a jejich doplnění, klást svědkům nebo znalcům otázky při ústním jednání. (8) Povinnosti energetického specialisty po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění jsou a) okamžitě přerušit nebo ukončit činnosti podle 6a, 7a, 9 a 9a,

19 b) vrátit vydané oprávnění do 14 pracovních dnů ministerstvu. 10c Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen osoba oprávněná provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje ) je fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění k provedení instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje uděleného Hospodářskou komorou (dále jen komorou ) po odsouhlasení ministerstvem. (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odst. 1 jsou a) podání žádosti o udělení oprávnění na komoru podle odst. 4, b) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odborného proškolení nebo průběžného odborného proškolení podle 10d, c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odst. 3, d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odst. 4. (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s předmětem podnikání, o který žádá, pokud se na ni nehledá, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu 7) prostřednictvím veřejných datových sítí výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. (4) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona považuje kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 20). (5) Podmínky pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle odst. 1 jsou a) podání žádosti o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění na komoru podle odst. 6, b) úspěšné absolvování průběžného odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování průběžného odborného proškolení podle 10d, c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odst. 3.

20 (6) Vzor žádosti o udělení oprávnění a žádosti o potvrzení platnosti již vydaného oprávnění je uveden v prováděcím právním předpisu a obsahuje a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, b) místo a rozsah podnikání, c) obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, d) kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilosti, e) kopie dokladů prokazující způsobilost k právním úkonům. (7) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s provádění činnosti podle 7 odst. 3 písm. b). Získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle 7 odst. 3 písm. b) nebo stanoví-li tak zvláštní zákon, b) předat kopii osvědčení stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokazující oprávnění vykonávat činnosti podle 7 odst. 3 písm. b) ještě před zahájením této činnosti, c) předkládat komoře, ministerstvu a Státní energetické inspekci na vyžádání požadované doklady k činnostem podle 7 odst. 3 písm. b), d) absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení podle 10d; součástí této povinnosti je podání žádosti podle odst. 5 písm. a) nejpozději 3 měsíce před uplynutím 6 let od udělení oprávnění, e) opětovně absolvovat odborné proškolení na základě rozhodnutí ministerstva nebo komory. 10d Odborné proškolení a průběžné odborné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje (1) Pravidla odborného proškolení a průběžného odborného proškolení a) obsah a rozsah odborného proškolení a průběžného odborného proškolení je uveden v prováděcím právním předpisu, b) odborné proškolení a průběžné odborné proškolení pořádá organizace určená komorou odsouhlasená ministerstvem, c) odborným proškolením a průběžným odborným proškolením se rozumí odborný kurz,

21 d) odborné proškolení a průběžné odborné proškolení upevňuje, prohlubuje a aktualizuje praktické znalosti a zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů podle 10c odst. 2, e) odborné proškolení a průběžné odborné proškolení je ukončeno písemným odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu d). Test a praktická zkouška se vykonává za účasti osoby jmenované ministerstvem, f) organizace vydává protokol o absolvování odborného proškolení nebo průběžného odborného proškolení, g) za nesplnění podmínek odborného proškolení nebo průběžného odborného proškolení se považuje neúčast v odborném proškolení nebo průběžném odborném proškolení, nevyhovující výsledek písemného odborného testu a praktické zkoušky a nepodání žádosti o účast v průběžném odborném proškolení v termínu podle 10c odst.7 písm. d). (2) Opětovné absolvování odborného proškolení před termínem v 10c odst.7 písm. d) se provádí na základě a) nesplnění podmínek odborného proškolování nebo průběžného odborného proškolování podle odst. 1 písm. f), b) rozhodnutí komory nebo ministerstva na návrh Státní energetické inspekce. 10e Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje do seznamu oprávněných osob (1) Komora po odsouhlasení ministerstvem udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění podle 10c odst. 2 a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Součásti oprávnění je také uvedení nejpozdějšího termínu podání žádosti o absolvování průběžného odborného proškolování. (2) Komora po odsouhlasení ministerstvem udělí nové oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle 10c odst. 5 zákona a potvrdí platnost zápisu v seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Součásti oprávnění je také uvedení nejpozdějšího termínu podání žádosti o absolvování dalšího průběžného odborného proškolování. (3) Do doby doručení nového oprávnění nebo doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle 10c odst. 5 písm. a) zůstává vydané oprávnění pro vykonávání činnosti podle 7 odst. 3 písm. b) v platnosti. (4) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení oprávnění nebo potvrzení platnosti již vydaného oprávnění, komora po odsouhlasení ministerstvem zašle uchazeči rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Opakovanou žádost o udělení oprávnění nebo potvrzení o platnosti již

22 vydaného oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí komory o zamítnutí žádosti. (5) Oprávnění se zrušuje v případě a) nesplnění podmínek pro potvrzení platnosti již vydaného oprávnění podle 10c odst. 5, b) porušení povinností oprávněné osoby stanovené v 10c odst. 7. jsou (6) Povinnosti oprávněné osoby po doručení rozhodnutí komory o zrušení oprávnění a) okamžitě přerušit nebo ukončit činnosti podle 7 odst. 3 písm. b), b) vrátit vydané oprávnění do 14 pracovních dnů komoře. 20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. CELEX: 32010l003,.32009l odstavec 1 zní: (1) Ministerstvo v rozsahu své působnosti a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování, b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů, f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků, i) rozhoduje o obsahovém zaměření odborných zkoušek energetických specialistů podle 10, formě a termínu jejich konání a jmenuje zkušební komisi,

Vládní návrh ZÁKON 318/2012

Vládní návrh ZÁKON 318/2012 Vládní návrh ZÁKON 318/2012 ze dne 19.července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 19.07.2012 Částka 117/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-318

Více

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 318/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Změna: 310/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 318. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami.

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami. Zákon č. 103/2015 Sb., ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc 20. 2. 2018 Obsah zákona 3 Státní energetická koncepce 4 Územní energetická koncepce 5 Program

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY ČÍSLO REVIEW 2/2012 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ENERGETICKÉ

Více

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Pravidla k PENB jsou dána Zákonem o hospodaření energií číslo 406/2000 Sb., v platném znění, případně prováděcími vyhláškami. Následující

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona změněno s účinností od poznámka zákonem č. 310/2013 Sb. 2.10.2013 zákonem č. 318/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 165/2012 Sb. 30.5.2012 406 ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protokolu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 1 z 36 8.3.2013 15:55 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb.,

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Právní předpis č. 406/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2001. Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb. Změna: 393/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011

Více

Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012.

Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012. Dokončení implementace EPBD I (2002/91/EC) a implementace EPBD II (2010/31/EC). Konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií do zákona 318/2012. Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.318/2012

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON. č. 406/2000 Sb.

Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON. č. 406/2000 Sb. Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO M Ě STA PRAHY (2013 2033) P Ř ÍLOHA Č. 6 Legislativa

Více

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547 Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Zákon o hospodaření energií

Zákon o hospodaření energií STORMWARE WINLEX - 406/2000 - Zákon o hospodaření energií Přehled úplných znění: účinnost od Upraveno na základě novel: Zákon o hospodaření energií číslo předpisu: 406/2000 typ: Zákon, zákonné opatření

Více

Novela zákona o hospodaření energií. schválená v roce 2012

Novela zákona o hospodaření energií. schválená v roce 2012 Novela zákona o hospodaření energií schválená v roce 2012 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Obsah prezentace 1. Směrnice 2020/31/EU, o energetické

Více

Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn. 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října o hospodaření energií

Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn. 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října o hospodaření energií Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu Energie pro budoucnost XIII Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Jiří Tůma, ČVUT FEL 30. 9. 2014, Brno Osnova: 1. Spotřeba energie v národním

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Odpovídající předpis ES Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Změna zákona o hospodaření

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb.,..., 225/2017 Sb. uveřejněno v: č. 115/2000 Sbírky zákonů na straně 5314 schváleno: 25.10.2000 účinnost od: 01.01.2001 406/2000 Sb.

Více

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.103/2015

Více

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ VČETNĚ NOVELY PLATNÉ OD 1. 7. 2015 Vypracoval Ing. Jiří Cihlář, konzultant AES, DEA Energetická agentura, s.r.o.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 1 Směrnice 2010/31/ES, o energetické náročnosti budov V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu

Více

Zákon č. 406/2000 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 Částka 115/2000 Platnost od 29.11.2000 Účinnost od 01.01.2001 Aktuální znění 01.01.2018 406 ZÁKON ze dne 25. října

Více

ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ HLAVA I

ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I Základní

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona PRÁVNÍ NORMA Zákon Zákon o hospodaření energií Zdroj:115/2000 Sb Číslo předpisu:406/2000 Sb. Název:Zákon o hospodaření energií Účinnost od:01.01.2001 Vydáno dne:29.11.2000 Plný text: 406 ZÁKON ze dne 25.

Více

Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 6a, prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb.

Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 6a, prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb. Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 6a, prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb. 2 Základní pojmy (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí d) energetickým

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto

Více

Protokol č

Protokol č Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Číslo jednací: SEI-2072/2019/10.101-7 Protokol č. 1000602319 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012 Sb.,

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 9. funkční období 171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Navazuje

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

Účinnost užití energie základní pojmy

Účinnost užití energie základní pojmy Účinnost užití energie základní pojmy 1 Legislativní rámec Zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění 318/2012 Sb. - Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické

Více

Hlavní zásady tvorby PENB zákon 406/2000 Sb.

Hlavní zásady tvorby PENB zákon 406/2000 Sb. Hlavní zásady tvorby PENB zákon 406/2000 Sb. 1 7 Průkaz energetické náročnosti Odst. 1 Při výstavbě nové budovy je stavebník povinen doložit: a)kladným stanoviskem dotčeného orgánu splnění požadavků na

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Strana 1 Ustanovení (část,,odst., písm. a pod.) Část první 1 2 Základní pojmy Navrhovaný předpis ČR Odpovídající předpis ES Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst., apod) Tento zákon zapracovává

Více

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013 platnost v roce 2013 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o hospodaření energie v roce 2013 Základní informace k zákonu a) Práce na zákona započali

Více

Hospodaření energií. zákon č. 406/2000 Sb.

Hospodaření energií. zákon č. 406/2000 Sb. Hospodaření energií zákon č. 406/2000 Sb. Kompetence SEI v nových podmínkách energetického zákona Zdeněk Kondler Zlín Státní energetická inspekce 6. 3. 2013 Státní energetická inspekce a její kompetence

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 301/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 301/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 301/3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 103/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 103/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 103/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona Tento zákon zapracovává

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb. a č. 214/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb. a č. 574/2006 Sb. Parlament

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II.

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II. Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE aktualizovaná verze v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek OBSAH 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Montáž měřidel na radiátory 7 odst. 4) písm. a) a b). - Průkaz energetické náročnosti budov 7a

Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Montáž měřidel na radiátory 7 odst. 4) písm. a) a b). - Průkaz energetické náročnosti budov 7a Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi. - Montáž měřidel na radiátory 7 odst. 4) písm. a) a b). - Průkaz energetické náročnosti budov 7a 2 Základní pojmy (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje Postup při rozhodování ve věci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí je upraven v ustanovení 48

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a dle zákona 137/2006

Více