Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev"

Transkript

1 HORÁKOVÁ V., HOLÁ E. & NOVOZÁMSKÁ E. 2012: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) - nový obyvatel krkonošských tlejících dřev. Opera Corcontica 49: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nový obyvatel krkonošských tlejících dřev Green shield-moss (Buxbaumia viridis) the new inhabitant of decaying wood in the Krkonoše Mts VIERA HORÁKOVÁ 1, EVA HOLÁ 2 & EVA NOVOZÁMSKÁ 3 1 Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí, CZ, 2 AOPK ČR, Kaplanova 1, Praha a Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice, CZ, 3 Přírodovědecká fakulta UK, Benátská 2, Praha, CZ, Abstrakt Z území českých Krkonoš nebyly historicky uváděny žádné nálezy šikoušku zeleného. Na základě terénního průzkumu vytipovaných oblastí bylo v roce 2011 objeveno 5 lokalit s jeho recentním výskytem. Jedná se o lokality Pustý potok, Černý potok, Tetřeví potok, Vavřincův potok a Černý důl potok Čistá. Na lokalitě Tetřeví potok byly zaznamenány 3 a na lokalitě Černý důl potok Čistá 2 mikrolokality. Na všech lokalitách byly popsány přesné souřadnice výskytu a ekologické charakteristiky. Šikoušek zelený se na krkonošských lokalitách vyskytoval na padlém dřevu jehličnatých i listnatých dřevin ve vyšším stupni rozkladu, v místech s vyšší vzdušní vlhkostí a částečně prosvětleným stromovým patrem. Klíčová slova: lesní management, mech, mechorost, Natura 2000, ohrožený druh, Směrnice o stanovištích Abstract There have been lacking any historical records of green shield-moss from the Czech part of the Krkonoše/ Karkonosze Mts (the Giant Mts) to date. In 2011, we conducted a field survey of the species on selected localities. As a result, five localities of the species have been discovered the Pustý potok, the Černý potok, the Tetřeví potok, the Vavřincův potok and the Černý důl potok Čistá. Moreover, three microlocalities have been recorded in the Tetřeví potok locality while two have been found in the Černý důl potok Čistá locality. Localization and site conditions of all of the localities are presented in the study. The moss has been found on decaying wood of deciduous and coniferous trees in higher degree of decomposition and on localities with higher air humidity and partially open canopy. Keywords: forest management, bryophyte, Natura 2000, threatened species, Habitat directive Úvod Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je velice drobný mech, jehož vegetativní stélka je redukována na několik desítek mikrometrů velká vlákna prvoklíčku a obalné listy gametangií, a proto je běžně v přírodě viditelný pouze ve fázi sporofytu. Sporofyt, tvořený štětem a tobolkou měří 1 2 cm (Obr. 1). Nové zelené sporofyty vyrůstají na podzim, na jaře až létě se z nich uvolní výtrusy, a poté prázdné tobolky postupně zhnědnou a přetrvávají po celý rok. Druh obvykle roste na vlhké tlející dřevní hmotě ve vyšším stádiu rozkladu (DIERSSEN 2001). Obsazuje zetlelé padlé kmeny, ztrouchnivělé pařezy i větve jehličnatých, méně často listnatých dřevin. Pro jeho výskyt je zapotřebí stabilní výskyt tlející dřevní hmoty. Šikoušek zelený je v České republice považován za ohrožený druh (KUČERA & VÁŇA 2005). V současné době je znám z 87 lokalit (BIOMONITORING 2007), z toho celkem 37 lokalit bylo nalezeno v CHKO Jeseníky (ZMRHALOVÁ et al. 2010). Další oblastí s větším počtem lokalit je CHKO Beskydy (PLÁŠEK & NOVOZÁM- SKÁ 2011). Jediný záznam o tomto druhu z území Krkonošského národního parku se objevil v seznamu ohrožených druhů mechů, ale bez uvedení konkrétního místa nálezu (PILOUS 1985). Je pravděpodobné, že šlo o expertní odhad možnosti výskytu tohoto druhu v rámci přípravy červeného seznamu mechů pro Krkonoše. Žádné další konkrétně lokalizované údaje z české strany Krkonoš nejsou známy (SOLDÁN 1992, VÁŇA 2006). Historicky nejblíže situovaným záznamem s uvedením konkrétní lokality je výskyt šikoušku zeleného z Podkrkonoší z Kunčic nad Labem

2 198 OPERA CORCONTICA 49 / 2012 Obr. 1. Tobolky šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) v různém stádiu vývoje. Foto J. Vaněk. Fig. 1. Capsules of the green shield- -moss (Buxbaumia viridis) in different stages of ontogeny. (CYPERS LANDRECY 1897). Nejbližšími recentními lokalitami jsou PR Peklo u Nového Města nad Metují a Svatojiřský les u Nymburka. Cílem příspěvku je uvedení přehledu nově objevených lokalit tohoto druhu na území Krkonoš a shrnutí dosavadních pozorování ekologie tohoto druhu na uvedeném území. Metodika Při výběru oblastí možného výskytu šikoušku zeleného na území KRNAP byla zohledněna zejména nadmořská výška, přítomnost rozkládajícího se dřeva, typ lesního porostu a jeho věk. Na základě těchto kritérií jsme se zaměřily na montánní stupeň Krkonoš s výskytem smrkových a smíšených porostů nad 50 let věku. V průběhu roku 2011 byly vytipované oblasti prozkoumány. Na lokalitách s potvrzeným výskytem byla provedena lokalizace pomocí GPS měřící soustavy Trimble GeoExplorer GeoXH (přesnost zaměření polohy < 1 m). Dále byly zaznamenány základní údaje: počet tobolek a jejich stáří, počet štětů bez tobolek, druh dřeviny, na které se šikoušek zelený vyskytoval, stupeň rozkladu dřevní hmoty, sklon a orientace, další druhy mechorostů vyskytující se v bezprostřední blízkosti, případně další místně důležité doplňující informace. Semikvantitativní stupnice rozkladu dřevní hmoty byla použita dle práce SÖDERSTRÖMA (1988). Rozklad dřevní hmoty je v této práci měřen v osmi stupních: 1. dřevo tvrdé, neporušená kůra; 2. dřevo tvrdé, kůra se rozpadá, povrch je stále pokryt kůrou více jak z 50 %; 3. dřevo tvrdé, kůra se rozpadá, povrch je pokryt kůrou méně než 50 %; 4. dřevo měkčí, kůra chybí; 5. měkké dřevo, povrch s úzkými trhlinami, malé kousky dřevní hmoty začínají opadávat; 6. měkké dřevo, obrys kmene zdeformován; 7. povrch kmene těžko definovatelný; 8. obrys kmene nelze rozeznat, žádné pozůstatky tvrdého dřeva. Nomenklatura doprovodných druhů mechorostů je uváděna podle KU- ČERY & VÁŇI (2005). Všechny lokality jsou od jara 2011 monitorovány a stav populací šikoušku zeleného bude pravidelně zaznamenáván i v dalších letech. Zároveň se bude s výše popsanou strategií pokračovat v dalším průzkumu území KRNAP. Výsledky V rámci terénního průzkumu byly prověřeny vytipované oblasti v západní, centrální a východní části KRNAP. Ze všech prozkoumaných oblastí byl druh nalezen na pěti lokalitách. Jeho výskyt nebyl potvrzen na Klokotivém potoce v oblasti obce Paseky nad Jizerou, v oblasti Huťského a Ryzího potoka v Rokytnici nad Jizerou, v oblasti pravostranného přítoku říčky Mílnice u města Harrachov a v části údolí Lysečinského potoka v Horních Lysečinách. Na těchto lokalitách se nacházely lesy listnaté, smíšené i jehličnaté, ve všech případech byl přítomen vodní tok a s různou intenzitou se zde nalézala padlá dřevní hmota. Následující lokality s recentním výskytem šikoušku zeleného v Krkonoších (lokalizace a zaznamenané údaje o nalezištích viz Tab. 1, mapa výskytu viz Obr. 2):

3 HORÁKOVÁ et al.: ŠIKOUŠEK ZELENÝ V KRKONOŠÍCH 199 Tab. 1. Seznam lokalit šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) na území Krkonoš. Tab. 1. List of localities of the green shield-moss (Buxbaumia viridis) in the Krkonoše Mts. Explanations: bříza = birch, buk = beech, kmen = trunk, pařez = tree stump, smrk = spruce. Název lokality Name of locality Katastr Catastre GPS [WGS 84] Coordinates [WGS 84] N. výška (m n.m.) Altitude (m a.s.l.) Počet mikrolokalit Number of microlocalities Počet sporofytů a štětů Number of sporophytes and setae Druh dřeviny Tree species Stupeň rozkladu Degree of decay Datum nálezu Date of discovery Pustý potok Vítkovice N 50 40' 38" E 15 32' 16" pravděpodobně smrk, mohutný pařez 4 5 5/25/2011 Černý potok Dolní Dvůr N 50 40' 25" E 15 41' 00" buk, mohutný pařez 6 7/19/2011 Tetřeví potok Dolní Dvůr N 50 40' 06" E 15 41' 11" buk, kmen 3 4 5/24/2011 potok Čistá Černý Důl N 50 39' 26" E 15 42' 25" smrk, kmen 3 5/26/2011 Vavřincův potok Horní Maršov N 50 40' 40" E 15 46' 45" bříza, kmen 6 5/25/2011 Obr. 2. Mapa výskytu šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) na území Krkonoš. Fig. 2. Distribution map of the green shield-moss (Buxbaumia viridis) in the Krkonoše Mts.

4 200 OPERA CORCONTICA 49 / 2012 Pustý potok Lokalita se nalézá v obci Vítkovice v Krkonoších, na mírně svažitém pravém břehu Pustého potoka nad silnicí v přibližně 50 let starém smrkovém porostu s dostatečným výskytem padlého dřeva, především ve formě pařezů. Půda je zde mělká, skeletovitá. Šikoušek se zde vyskytoval na jediné mikrolokalitě na mohutném, pravděpodobně smrkovém pařezu o průměru 60 cm. Z mechorostů se nejhojněji v bezprostřední blízkosti vyskytoval čtyřzoubek průzračný (Tetraphis pellucida), který doplňovaly další mechorosty kornice slezská (Herzogiella seligeri), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium) a dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum). Smrkový porost byl hustý, pařez se šikouškem zeleným se nalézá na jeho okraji, kam proniká více světla než přímo uvnitř porostu. V bylinném patře smrkového porostu byly ze zajímavějších druhů zaznamenány strdivka nící (Melica nutans) a kopytník evropský (Asarum europaeum). Černý potok Lokalita je situovaná přibližně 200 m od Zlatého Mlýna proti proudu Černého potoka, na jeho levém břehu, v bukovo-smrkovém porostu. Břehy se strmě svažují k nivě potoka. Půda je zde vlhká, humózní s vrstvou opadu bukového a javorového listí. Šikoušek byl nalezen na bázi bukového pařezu. Stáří padlého stromu lze odhadnout přibližně na 100 let. Lokalita byla opět částečně prosvětlena díky mezernatému porostu lesa, kde byly odstraněny staré stromy a zatím nebyly ve stromovém patře nahrazeny. Přítomnost padlého dřeva v okolí byla zaznamenána v menší míře, a to ve formě kmenů, pařezů a drobných větviček. Z mechů a lišejníků rostoucích v těsném okolí šikoušku zeleného lze uvést křehutku různolistou (Chiloscyphus profundus), dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum) a lišejník dutohlávku (Cladonia sp.). Tetřeví potok Početně nejbohatší lokalitou je Tetřeví potok (Obr. 3). Místo nálezu se nachází na levém břehu Tetřevího potoka v bukovém porostu v mírném svahu, nedaleko od Vilemíniny cesty vedoucí k Tetřevím boudám. Celá lokalita je protkaná systémem stružek, což výrazně zvyšuje vlhkost prostředí a umožňuje tak rozvoj mechového patra. Šikoušek zde byl nalezen na třech Obr. 3. Lokalita Tetřeví potok bukový porost. Foto J. Vaněk. Fig. 3. The locality Tetřeví potok beech forest. padlých kmenech. Jednalo se o bukové kmeny, pod opadávající kůrou byly hojně patrny rhizomorfy rodu václavka (Armillaria). Okolní lesní porost byl prosvětlený po pádech starých stromů a zmlazující dřeviny zatím nedosáhly stromového patra. Na zemi byl dostatek padlého rozkládajícího se dřeva, především ve formě kmenů. Mezi mechorosty, které byly zaznamenány v blízkosti výskytu šikoušku byly srpnatka háčkovitá (Sanionia uncinata), kornice slezská (Herzogiella seligeri), měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum) a křehutka různolistá (Chiloscyphus profundus). Černý důl potok Čistá Jedná se o přibližně 80 let starý smrkový porost na mírném svahu pravého břehu potoka Čistá v Černém dole (Obr. 4). Šikoušek zelený zde byl nalezen na dvou mikrolokalitách. Půda je zde mělká, vlhká, skeletovitá, místy balvanitá. Lokalita je opět částečně pro-

5 HORÁKOVÁ et al.: ŠIKOUŠEK ZELENÝ V KRKONOŠÍCH 201 Obr. 4. Lokalita Černý důl smrkový porost. Foto V. Horáková. Fig. 4. The locality Černý důl spruce forest. světlena díky rozvolněnému porostu smrku a na zemi je dostatek padlého dřeva. Šikoušek zde roste na rozpadajícím se smrkovém pařezu a na krátkém kmeni. Mechorosty, které provázely šikoušek na lokalitě jsou křehutka různolistá (Chiloscyphus profundus), dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum), kornice slezská (Herzogiella seligeri) a dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum). Vavřincův potok Vavřincův potok protéká hluboce zařízlým Vavřincovým dolem. Na jeho pravém břehu byla objevena lokalita s výskytem šikoušku zeleného. Jedná se o kulturní smrkový porost s příměsí břízy, prosvětlený díky rozvolněnému stromovému patru. Půda je mělká, spíše vysychavá s vrstvou smrkového opadu. Na lokalitě je ve vysoké míře přítomné padlé dřevo zejména ve formě klestu na hromadách a padlých kmenů. Šikoušek zelený zde rostl na padlém kmeni břízy. Kmen porůstaly další druhy jako čtyřzoubek průzračný (Tetraphis pellucida), křehutka různolistá (Chiloscyphus profundus), kornice slezská (Herzogiella seligeri), lesklec příjemný (Plagiothecium laetum) a dvouhroteček různotvarý (Dicranella heteromalla). Diskuse Šikoušek zelený je v celé Evropě považován za vzácný druh. Jeho výskyt v České republice je v posledních letech intenzivně sledován zejména v souvislosti s monitoringem evropsky významných druhů dle Směrnice o stanovištích 92/43/EEC. Celkem bylo na území KRNAP vytipováno 10 lokalit, nicméně na polovině lokalit druh nalezen nebyl. Rozmístění lokalit s výskytem šikoušku v západní, centrální a východní části KRNAP naznačuje, že by mohlo jít o relativně častý druh v krkonošských lesích, kde je dostatečná vzdušná vlhkost a větší množství tlejícího dřeva v různém stupni rozkladu jako je tomu např. v Jeseníkách (ZMRHALOVÁ et al. 2010). Pozoruhodné je, že v Krkonoších neexistují žádné historické údaje o výskytu tohoto druhu. Pravděpodobně se zde šikoušek vyskytoval i v minulosti, ale nebyl nalezen, protože lesům v nadmořské výšce m (kde se šikoušek nejčastěji vyskytuje) nevěnují bryologové příliš pozornosti. Ta byla a je na území českých Krkonoš zaměřena především na ledovcové kary, které hostí mimořádně bohatou bryoflóru (KUČERA et al. 2004). Lokality, kde šikoušek zelený nebyl nalezen, byly charakteristické padlým dřevem pouze v jedné fázi rozkladu nebo s minimální přítomností padlých kmenů či pařezů. Na základě pozorování šikoušku zeleného na krkonošských lokalitách lze potvrdit, že tato místa mají v několika kategoriích shodné ekologické charakteristiky. Jedná se o naleziště v lesních komplexech, kde je porost mezernatý, tudíž tam dopadá v průběhu dne alespoň částečně přímé sluneční světlo. Lesní mechorosty jsou rostliny poměrně náročné na trvale vyšší relativní vlhkost vzduchu (HRADÍ- LEK 1999), která byla ve všech případech zajištěna blízkostí vodního toku. Přestože u epixylických druhů mechorostů je často pozorována jejich korelace výskytu s druhem dřeviny (JANSOVÁ & SOLDÁN 2006) a u šikoušku zeleného se udávají jako nejčastější místo výskytu smrkové kmeny (DIERSSEN 2001), na krkonošských lokalitách se tato vazba neukázala. Druh byl nalezen rovnoměrně na rozkládajícím se dřevu jehličnatých i listnatých dřevin, což je ve shodě s recentními pracemi o šikoušku zeleném, které udávají, že druh byl nalezen např. na bříze nebo olši (ROTHERO 2010). Dalším poznatkem z kr-

6 202 OPERA CORCONTICA 49 / 2012 konošských lokalit je i to, že se šikoušek zelený nevyskytuje jenom na lokalitách s diverzifikovaným smíšeným lesním porostem, ale stejně často byl nalezen i v kulturních smrčinách. Zdá se, že věk porostů pro výskyt šikoušku zeleného v Krkonoších nehraje zásadní roli. Nutností pro jeho výskyt je pouze dostatek rozkládajícího se dřeva, a ten je možný nalézt jak ve starších, tak mladších porostech. Rozkládající se hroubí a zejména silné kmeny hrají s ohledem na biologickou rozmanitost lesního ekosystému významnou roli, protože se v nich udržuje ve srovnání s kusy dřeva o menším průměru stabilnější teplota a vyrovnaná vlhkost (MÍCHAL 1999). Vzhledem k tomuto poznatku lze soudit, že odstraňování padlých kmenů a mohutnějších větví v lesích je hlavní příčinou ohrožení tohoto druhu. Pokud bychom chtěli zabránit úbytku zmíněných vhodných ploch, na kterých by mohl šikoušek zelený růst a úspěšně se šířit, je nutné ponechávat v lesích dostatek padlého dřeva tak, aby část hmoty vždy byla ve vhodném stádiu rozkladu, konkrétně mezi stupni 3 až 6. V praxi by to představovalo každoročně ponechat v lesích určitý objem padlého dřeva, což by přispělo k stálému udržení různých stupňů rozkladu mrtvé dřevní hmoty nutného pro optimální udržení populace šikoušku zeleného. Z požadavků Plánu péče o národní park a jeho ochranné pásmo (FLOUSEK 2010) i Českého standartu FSC (ANONYMUS 2007) vyplývá povinnost ponechávání dřevní hmoty na místě. Tento požadavek se také dodržuje jako součást managementu lesních porostů. Tímto postupem však v lesích vzniká určitý podíl mrtvé dřevní hmoty ve stejném stupni rozkladu. To vytváří optimální podmínky pro existenci šikoušku zeleného pouze na omezené období, a následně se zvyšujícím se stupněm rozkladu dřevní hmoty dochází ke ztrátě vhodných stanovišť. Summary Introduction The green shield-moss (Buxbaumia viridis) occurs rarely throughout Europe. Its occurrence in the Czech Republic has been studied intensively in the past years, mainly with relation to the Habitats Directive 92/43/EEC. Methods Ten sites were chosen within the Krkonoše Mts NP during a preliminary selection of hopeful localities of the green shield-moss. The key factors for the selection were altitude, presence of decaying wood, and type and age of forest stands. Based on these criteria, we focused our study on the montane zone with both spruce and mixed stands over 50 years of age. In sites with verified occurrence of the moss, localisation by the GPS measuring system Trimble GeoExplorer GeoXH has been made (precision < 1 m). Moreover, fundamental site data were recorded (Tab. 1), including the presence of other moss species in the surroundings, and other significant characteristics of the locality. Results We found the green shield-moss on five of the ten preliminary selected localities. The localities differed in the identity of dominant tree species as well as in the age of the forests. A considerable amount of decaying wood was found on all localities. Discussion Based on the study of the green shield- -moss within the Krkonoše Mts NP, it is likely that a supply of decaying wood is the determinant of its occurrence. In relation to the presented outcomes, it is evident that removing laying stems and thick branches of trees out of the forests is the main threat to this species. It is essential to leave some laying wood in the forests each year to have a sufficient supply of decaying wood in various decomposition phases in order to maintain an optimal population of the green shield-moss. Poděkování Mapování výskytu šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) bylo podpořeno Správou KRNAP, AOPK ČR, Grantovou agenturou JU 138/2010/P a Katedrou botaniky PřF UK. Autorky rovněž děkují Václavu Jansovi za poskytnutí informací ohledně lesního managementu a Janu Vaňkovi za pořízení fotografií. Literatura ANONYMUS 2007: Komentovaný český standart FSC. Občanské sdružení FSC, Brno. 72 str. AOPK ČR 2007: Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) [online] [cit ]. Dostupné z WWW:

7 HORÁKOVÁ et al.: ŠIKOUŠEK ZELENÝ V KRKONOŠÍCH 203 CYPERS LANDRECY V. VON 1897: Kryptogamenflora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. Laubmoose. I., Verhandlungen der k. k. zoologisch botanischen Gesellschaft in Wien: DIERSSEN K. 2001: Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca 56, Stuttgart. FLOUSEK J. (ed.) 2010: Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo , část B. Ms. (Správa KRNAP, Vrchlabí). HRADÍLEK Z. 1999: Epixylické mechorosty a jejich substrát. In: VRŠKA T. (ed.), Význam a funkce odumřelého dřeva. Sborník příspěvků ze semináře, Správa Národního parku Podyjí: JANSOVÁ I. & SOLDÁN Z. 2006: Bryophyte and lichen communities on fallen logs. Preslia 78: KUČERA J., BURYOVÁ B., PLÁŠEK V., VÁŇA J. & ZMRHALOVÁ M. 2004: Bryophytes of the glacial cirques in the Giant Mountains and Hrubý Jeseník Mts (Czech Republic). In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Szklarska Poręba. Opera Corcontica 41: KUČERA J. & VÁŇA J. 2005: Seznam a červený seznam mechorostů České republiky. Příroda 23: MÍCHAL I. 1999: Ponechávání odumřelého dřeva z hlediska péče o biologickou rozmanitost. Sborník z konference, Správa Národního parku Podyjí: PILOUS Z. 1985: Červený seznam krkonošských mechů. Ms. (výzkumná zpráva, Správa KRNAP, Vrchlabí). PLÁŠEK V. & NOVOZÁMSKÁ E. 2011: Historical and recent occurrence of epixylous moss Buxbaumia viridis in the Javorníky Mts and the Vsetínské vrchy hills (Western Carpathians). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: ROTHERO G. P. 2010: Buxbaumia viridis in Abernethy Forest and other sites in northern Scotland. Field Bryology 100: SOLDÁN Z. 1992: Buxbaumia viridis a candidate of Red Lists of Bryophytes. Bryonora 9: SÖDERSTRÖM L. 1988: Sequence of bryophytes and lichens in relation to substrate variables of decaying coniferous wood in northeast Sweden. Nordic J. Bot. 8: VÁŇA J. 2006: Komentovaný červený seznam mechorostů Krkonoš (česká strana). Ms. výzkumná zpráva, Správa KRNAP, Vrchlabí). ZMRHALOVÁ M., KOVAL Š. & HOLÁ E. 2010: Nové poznatky o výskytu mechu šikoušku zeleného. Ochrana přírody 3:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze

Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze SCHWARZ O., VACEK S., KUś J. & MATěJKA K. 2007: Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains MÁLKOVÁ J. & MATĚJKA K. 2004: Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998 2005

Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998 2005 UHLÍřOVÁ H. & HELLEBRANDOVÁ K. 2007: Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998 2005. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011 Zpracoval: RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, (spitzerl@yahoo.

Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011 Zpracoval: RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, (spitzerl@yahoo. Závěrečná zpráva za bod c Specifikace: Mapování historického a recentního výskytu roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v lesních porostech I. a II. zóny CHKO Beskydy Datum: ve Vsetíně, 11.1.2011

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ?

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ? SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA KOLIK a PROČ? Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam VÚKOZ, v.v.i. oddělení ekologie lesa Brno Samovolný vývoj lesa -vědomé zřeknutí se aktivních intervencí člověka do vývoje lesa zejména

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY

ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY Pavel ŠVEC 1, Václav FRÖHLICH 2, Petr HALAS 3 a Jan LACINA 4 1,2 Institut geoinformatiky,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Krkonošský národní park. Správa KRNAP 2010

Krkonošský národní park. Správa KRNAP 2010 Krkonošský národní park Ing. Otakar Schwarz, Ph.D Ing. Otakar Schwarz, Ph.D Správa KRNAP 2010 Území KRNAP pokrývají z 83 % lesní ekosystémy (n.v. 480 1602 m) Unikátní biodiverzita Krkonoš souvisí s výjimečnou

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

34 Bryonora 44 (2009)

34 Bryonora 44 (2009) 34 Bryonora 44 (2009) ZAJÍMAVÉ BRYOFLORISTICKÉ NÁLEZY XIV. Interesting bryofloristic records, XIV Jan K učera (ed.) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31,

Více

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2: Foto 1: Vrch Litice se stejnojmenným hradem v jádru meandru Divoké Orlice; pohled od SSV (k článku na str. 3). Photo1: Litice hill with Litice castle in the meander core of the Divoká Orlice River; view

Více

Metodika mapování alejí 2015

Metodika mapování alejí 2015 Metodika mapování alejí 2015 Ing. Radek Dušek, PhD., RNDr. Marcela Klemensová Metodika mapování alejí 2015 Ing. Radek Dušek, PhD. RNDr. Marcela Klemensová Metodika mapování alejí 2015 Vydala Arnika Centrum

Více

Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa

Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa Tomáš Pelc Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky a územního plánování, Aplikovaná ekologie e-mail: tompelcik@seznam.cz

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1 ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK Petr SOUČEK 1 1 Oddělení provozních analýz a programování, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 Kobylisy, Česká republika petr.soucek@cuzk.cz

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více