Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží"

Transkript

1 Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr Navrátil, ředitel Sekce letové a provozní Úřadu pro civilní letectví V Praze dne , pod č.j. 48 / Účinnosti nabývá dnem

2 2 Hlava 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží vydal Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní jako postup, podle kterého musí být tyto akce organizovány a prováděny a podle kterého ÚCL posuzuje žádosti a vydává povolení k jejich uskutečnění ve smyslu ustanovení 78 leteckého zákona. Nahrazují předchozí vydání CAA SLP 073 0/04, ze dne , č.j. 519 / 04/322, jehož účinnost pozbyla platnost dne Změny v textu oproti předchozímu vydání jsou označeny svislou čarou. 1.2 Ustanovení kapitoly Postup pro pořádání leteckých dnů musí znát pořadatel civilního leteckého dne a jeho letový ředitel v plném rozsahu. Velitelé zúčastněných letadel, pracovníci služeb ATC nebo AFIS zúčastnění na přípravě a provádění leteckého dne, pracovníci pořadatelské služby a garanti leteckých vystoupení musí znát tento postup v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 1.3 Ustanovení kapitoly Postup pro pořádání propagačních leteckých akcí musí znát pořadatel propagační letecké akce a její letový ředitel v plném rozsahu. Velitelé zúčastněných letadel, pracovníci služeb ATC nebo AFIS zúčastnění na přípravě a provádění propagační letecké akce, pracovníci pořadatelské služby a garanti leteckých vystoupení musí znát tuto směrnici v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 1.4 Ustanovení kapitoly Postup pro pořádání leteckých soutěží musí znát pořadatel letecké soutěže a její letový ředitel v plném rozsahu. Velitelé zúčastněných letadel, pracovníci služeb ATC nebo AFIS zúčastnění na přípravě a provádění letecké soutěže, pracovníci pořadatelské služby a garanti leteckých vystoupení musí znát tuto směrnici v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 1.5 Použité výrazy a zkratky: Podmínky Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží ÚCL Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní (SLP) letecký zákon zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění předpis L 2 Pravidla létání L 2, vydaná Ministerstvem dopravy a spojů dne , pod č. j / jako letecký předpis ve smyslu ustanovení 102 odst. 1 leteckého zákona ATC řízení letového provozu (všeobecně) AFIS Letištní letová informační služba LIS Letecká informační služba RWY vzletová a přistávací dráha MTOW maximální vzletová hmotnost AGL nad úrovní země NOTAM oznámení obsahující informace týkající se zřízení, stavu nebo změn leteckých zařízení, postupů služeb nebo informace o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu

3 3 Změny a opravy Číslo změny Změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis

4 4 Obsah strana Hlava 1 Úvodní ustanovení 2 Změny a opravy 3 Obsah 4 Hlava 2 Definice 5 Hlava 3 Působnost 7 Hlava 4 Postup pro pořádání leteckých dnů Podmínky pro pořádání leteckého dne Místo konání leteckého dne Mez vystoupení Služba ATC nebo AFIS pro letecký den Organizace leteckého dne Meteorologická minima Minimální výška vystoupení Povolení k předvedení leteckého vystoupení Práva a povinnosti účastníků 13 HLAVA 5 Postup pro pořádání propagačních leteckých akcí Podmínky pro pořádání letecké propagační akce Místo konání letecké propagační akce Mez vystoupení Organizace letecké propagační akce Minimální výška vystoupení Meteorologická minima Práva a povinnosti účastníků 20 HLAVA 6 Postup pro pořádání leteckých soutěží Podmínky pro pořádání letecké soutěže Organizace letecké soutěže Minimální výška Meteorologická minima Práva a povinnosti účastníků 24 DODATEK D1 Doporučení a informace pro pořádání leteckých dnů 26 DODATEK D2 Doporučení a informace pro pořádání propagačních leteckých akcí 27 DODATEK D3 Doporučení a informace pro pořádání let. soutěží 27 DODATEK D4 Poplatky 28 DODATEK D5 Formuláře Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění leteckého dne D5.1 Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění propagační letecké akce D5.2 Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění letecké soutěže D5.3 Popis leteckého veřejného vystoupení D5.4 Jednorázové povolení leteckého vystoupení D5.5

5 5 Hlava 2 Definice Garant Osoba, která po shlédnutí příslušného vystoupení nebo na základě zřejmých schopností velitele vystupujícího letadla rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek může být vystoupení předváděno na leteckých akcích. Hustě zalidněný prostor Prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci. Letecká akce Letecké veřejné vystoupení, tj. letecký den, propagační letecká akce nebo letecká soutěž. Za leteckou akci se pro účely těchto Podmínek nepovažuje užívání sportovních létajících zařízení ve smyslu Části sedmé leteckého zákona. Letecká soutěž Navigační soutěž, plachtařské závody, soutěž v letecké akrobacii, apod. Letecký den Činnost spojená s přípravou a provedením vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném letišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Za letecký den se nepovažuje předvádění letadel vlastní produkce finálním výrobcem, které je určeno možným zákazníkům bez přístupu veřejnosti, ani běžná letová činnost sledovaná osobami nacházejícími se ve veřejně přístupných prostorách letiště nebo mimo letiště. Letová dohlednost Dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu. Letový ředitel letecké akce Letový ředitel leteckého dne, letový ředitel propagačního leteckého vystoupení a letový ředitel letecké soutěže (v textu jen letový ředitel ); musí mít odpovídající zkušenosti a schopnosti a nese souhrnnou odpovědnost za přípravu a organizaci letecké akce. Mez vystoupení Linie vymezující nejmenší přípustnou vzdálenost vystupujících letadel od diváků a parkoviště aut. Minimální výška vystoupení Nejmenší povolená výška letu letadla nad zemí při vystoupení, s výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání. Popis vystoupení Popis činnosti při vystoupení, včetně určení minimálních výšek vystoupení a omezení stanovených garantem. Popis vystoupení musí dále obsahovat jméno a příjmení velitele vystupujícího letadla, jméno a příjmení osob, jejichž přítomnost na palubě vystupujícího letadla je nezbytná, určení jejich funkce nebo činnosti, typ vystupujícího letadla a případně i variantu vystoupení pro nepříznivé počasí. Pro společné vystoupení skupiny letadel je platný jeden společný Popis vystoupení. Popis vystoupení musí být potvrzen příslušným garantem.

6 6 Propagační letecká akce Činnost spojená s přípravou a provedením vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném místě mimo letiště. Propagační letecká akce může být součástí jiné sportovní nebo společenské akce. Za propagační leteckou akci se nepovažuje běžná letová činnost sledovaná náhodně shromážděnými osobami, vlekání propagačních transparentů a pod., pokud toto není součástí programu propagační letecké akce. Program leteckého dne, propagační letecké akce a letecké soutěže (v textu jen program ) a) Chronologicky seřazený písemný seznam všech vystoupení na leteckém dnu nebo na propagačním leteckém vystoupení. Program musí obsahovat časové údaje jednotlivých vystoupení, jména velitelů vystupujících letadel, typy a poznávací značky vystupujících letadel. b) Program všech plánovaných disciplín letecké soutěže. Vystoupení Let letadla nebo letadel ve skupině, který se zpravidla liší od běžné letové činnosti a který je prováděn na letecké akci nebo při jejím nácviku. Vystupující Posádka letadla, jejíž vystoupení je součástí programu letecké akce.

7 7 Hlava 3 Působnost 3.1 Postup pro pořádání leteckých dnů (civilních) je závazný pro všechny osoby zúčastněné na přípravě a provádění těchto akcí, tzn. závazný pro jejich pořadatele, letové ředitele, pořadatelskou službu, posádky všech zúčastněných letadel a pracovníky služeb ATC nebo AFIS zúčastněné na přípravě a provádění civilních leteckých dnů. Tento postup je závazný i pro posádky civilních letadel, které se zúčastňují leteckých dnů pořádaných Armádou ČR. 3.2 Postup pro pořádání propagačních leteckých akcí (civilních) je závazný pro všechny osoby zúčastněné na přípravě a provádění těchto akcí, tzn. závazný pro jejich pořadatele, letové ředitele, pořadatelskou službu, posádky všech zúčastněných letadel a pracovníky služeb ATC nebo AFIS zúčastněné na přípravě a provádění civilních propagačních leteckých akcí. Tento postup je závazný i pro posádky civilních letadel, které se zúčastňují propagačních leteckých akcí pořádaných Armádou ČR. 3.3 Postup pro pořádání leteckých soutěží je závazný pro všechny osoby zúčastněné na přípravě a provádění těchto akcí, tzn. závazný pro jejich pořadatele, letové ředitele, pořadatelskou službu, posádky všech zúčastněných letadel a pracovníky služeb ATC nebo AFIS zúčastněné na přípravě a provádění leteckých soutěží.

8 8 Hlava 4 Postup pro pořádání leteckých dnů 4.1 Podmínky pro pořádání leteckého dne Letecký den lze pořádat jen na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho uskutečnění a jsou-li splněny tyto podmínky: a) byl ustanoven a ÚCL schválen letový ředitel leteckého dne, b) letový ředitel podle předpokládaného rozsahu leteckého dne zajistil pořadatelskou službu, tj. potřebný počet osob s odpovídajícími zkušenostmi a schopnostmi a pokud je to pro danou činnost třeba i s příslušným oprávněním, na které může přenést odpovědnost za dílčí činnosti, c) letecký den byl připraven a je organizován v souladu s těmito Podmínkami, d) letový ředitel obdržel před zahájením leteckého dne pravomocné rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho uskutečnění, které bylo vydáno ÚCL nebo případně odvolacím orgánem. Upozornění: s ohledem na procesní úkony, které pravomocnému rozhodnutí mohou v některých případech předcházet, je nutno žádost ÚCL podat s dostatečným předstihem. e) letový ředitel zajistí dodržení podmínek uvedených v souhlasu s leteckým dnem a f) letový ředitel spolehlivým způsobem zajistil nepřetržité sledování meze vystoupení; a to takovým počtem osob vykonávajících pořadatelskou službu, aby v případě jejího porušení mohl být letový ředitel okamžitě informován a mohl tak učinit příslušné opatření. Jednotlivá stanoviště této služby musí být rozmístěna nejen s ohledem na její účel, ale i na bezpečnost osob, které tuto službu budou vykonávat. K monitorování meze vystoupení lze použít i kamerový systém a případně jeho záběry nahrávat. ÚCL může v některých případech takovéto monitorování nařídit. 4.2 Místo konání leteckého dne Letecký den je možno konat buď na civilním letišti, jehož provozovatel má platné Povolení provozovat letiště a platné Rozhodnutí o stanovení druhu letiště vydané ÚCL nebo jej lze konat na vojenském letišti se souhlasem vydaným Ministerstvem obrany Místo konání leteckého dne musí být stanoveno zejména s ohledem na: a) vhodnost ploch pro vzlet, přistání, pojíždění a parkování letadel, b) překážky v nejbližším okolí, c) blízkost obydlených, ekologicky a jinak citlivých území, d) přítomnost živých tvorů v okolí, e) blízkost jiných letišť, heliportů, záložních ploch, svahů pro závěsné létání nebo paragliding apod. a f) možnost volného vjezdu a výjezdu pro vozidla záchranné a hasičské služby Po dobu programu i při příletech a odletech účastníků musí být zajištěna trvalá provozuschopnost pohybové plochy Nemohou-li být s ohledem na charakter programu leteckého dne dodrženy všechny postupy uvedené v platném Letištním řádu, musí být pro letecký den stanoveny náhradní postupy, se kterými musí provozovatel letiště souhlasit Místo konání leteckého dne je třeba uspořádat tak, aby se letadla při vystoupení, vzletu ani při přistání nepohybovala nad místem pro diváky ani nad parkovištěm aut apod. Část předváděcího prostoru, která zasahuje mimo prostor letiště, lze k akrobatickým obratům využít pouze za předpokladu, že se

9 9 v daném místě na zemi nenacházejí zastavěná místa ani osoby shromážděné na volném prostranství (minimální výšky viz 4.7) Místo pro diváky a parkoviště aut musí být umístěno mimo vzletový a přistávací pás RWY v používání tak, aby nebyly narušeny její překážkové roviny Musí být zajištěno místo pro řádný odpočinek, ubytování a stravování vystupujících Místo pro diváky a parkoviště aut musí být umístěno mimo užívanou pohybovou plochu tak, aby se k nim nepřiblížila pojíždějící letadla na vzdálenost menší než 15 m Diváci a parkoviště aut musí být ve vzdálenosti větší než 15 m od stálé čerpací stanice a 10 m od místa plnění letadel a odvzdušnění palivových systémů letadel a plnících zařízení Záchranná zdravotní služba a asistence hasičského záchranného sboru na leteckém dnu musí být vyžádány v takovém časovém předstihu, aby mohly být řádně připraveny a zajištěny Místní úřady, policie a zdravotnická zařízení musí být o konání leteckého dne informovány v dostatečném časovém předstihu Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být na místě konání leteckého dne zřízena místnost pro první zdravotnickou pomoc s příslušným vybavením. Tato místnost musí být vhodně označena a musí k ní být zajištěn příjezd zdravotnických vozidel Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být při leteckém dnu použit veřejný rozhlas. 4.3 Mez vystoupení Mez vystoupení je linie na povrchu provozní plochy letiště, pro pilota při vystoupení jasně viditelná, např. osa nebo okraj RWY, která ohraničuje předváděcí prostor tak, aby byla zajištěna předepsaná vzdálenost vystupujícího letadla od prostoru pro diváky. Mez vystoupení může být i zvlášť vytýčená Mez vystoupení nesmí být porušena žádným z vystupujících letadel ani při letu ve skupině S ohledem na různé rychlosti vystupujících letadel lze stanovit více než jednu mez vystoupení. Tabulka 1: Minimální vzdálenost meze vystoupení od diváků a parkoviště aut v metrech: Maximální rychlost letadla průlet akrobacie méně než 100 km/h km/h km/h km/h více než 600 km/h Služba ATC nebo AFIS pro letecký den Volba druhu poskytovaných služeb (ATC nebo AFIS) závisí na složitosti programu leteckého dne a na rozhodnutí letového ředitele.

10 Při vystoupení vojenských letadel na civilním leteckém dnu mohou zástupci vojenského letectva požadovat zařazení vlastního personálu. V tom případě musí být služba ATC nebo AFIS pro letecký den poskytována z jednoho místa a musí být zajištěna vzájemná koordinace civilního a vojenského provozu. Musí být stanoven vedoucí tohoto pracoviště, který nese za poskytované služby ATC nebo AFIS souhrnnou odpovědnost Stanoviště služby ATC nebo AFIS pro letecký den se zřizuje na chráněném místě s odpovídajícím výhledem a musí být vybaveno podle platných směrnic Korespondence na kmitočtu používaném při vystoupení letadel musí být při vystoupení omezena na minimum, aby nebyla narušena pozornost velitelů volaných letadel, zejména při akrobatických vystoupeních a vystoupeních skupin letadel Služba ATC nebo AFIS pro letecký den neodpovídá za bezpečnost diváků. V případě vniknutí diváků na pohybovou plochu musí však zastavit letecký provoz. 4.5 Organizace leteckého dne Osoby, které budou na leteckém dnu vykonávat pořadatelskou službu, musí být seznámeni se svými povinnostmi a musí být vhodně označeni Dohlížet na místo stání letadel, řídit pořadatelskou službu a veřejný rozhlas, je-li při leteckém dnu použit, může pouze patřičně schopný a zkušený personál Pořadatelská služba musí mít vhodné spojení se stanovištěm služby ATC nebo AFIS pro letecký den nebo s letovým ředitelem Prostory nepřístupné divákům musí být uzavřeny po celou dobu leteckého dne Pohybová plocha a prostory určené pro stání letadel musí být zabezpečeny proti vjezdu cizích vozidel, ale umožňující vjezd vozidlům záchranné a hasičské služby Na místě stání letadel je zakázáno kouření Místo stání letadel musí být rozděleno tak, aby od sebe byla vzájemně oddělena vystupující letadla, letadla návštěvníků, vystavená ke statické ukázce a určená pro vyhlídkové lety. Všechna letadla musí být zajištěna proti protiprávním činům Nemohou-li být při akrobatickém vystoupení doklady na palubě letadla, musí být uloženy na letišti vzletu a přistání Všem zainteresovaným osobám musí pořadatel leteckého dne vydat písemné instrukce o postupu v případě vzniku letecké nehody nebo jiného nebezpečí. Instrukce musí obsahovat též čísla telefonického spojení na záchrannou zdravotní službu, hasičský záchranný sbor a zdravotnická zařízení Na místě konání leteckého dne a v jeho blízkosti je zakázáno použití balónů a vzducholodí bez posádky, vypouštění draků, létání modelů letadel nebo raket, pokud toto není součástí jejího programu. V programu může být tato činnost pouze za podmínky, že bude prováděna v takové vzdálenosti od prostoru pro diváky a parkoviště aut, aby i v případě jakéhokoli selhání nebyli ohroženi diváci ani majetek. Dále je v místě konání a v jeho blízkosti zakázán vstup osob s balónky naplněnými hořlavým plynem nebo plynem lehčím vzduchu. Prodej takto naplněných balónků je rovněž zakázán Je-li vypouštění balónů a vzducholodí bez posádky, draků, modelů letadel nebo raket součástí programu leteckého dne, musí být zajištěno vhodné spojení obsluhujícího personálu s letovým ředitelem a se stanovištěm zajišťujícím

11 11 na leteckém dnu službu ATC nebo AFIS. Dále musí být zajištěna koordinace s ostatním leteckým provozem Opustí-li v případě zásahu nebo i z jiného důvodu záchranná zdravotní služba nebo jednotka hasičského záchranného sboru svoje stanoviště, lze v programu leteckého dne pokračovat jen se souhlasem letového ředitele, neboť v případě potřeby může být možnost jejich zásahu omezena Vyhlídkové lety jsou povoleny pouze mimo dobu, kdy probíhá program leteckého dne. Cestující musí být doprovázeni k letadlu i zpět poučenou osobou. Doprovod musí setrvat u cestujících až do uzavření dveří letadla po nastoupení cestujících. Bez přítomnosti doprovodu nelze otevřít dveře letadla a umožnit cestujícím výstup, s výjimkou případů nouzového opuštění letadla. 4.6 Meteorologická minima Kromě dále uvedených výjimek musí být při vystoupení na leteckém dnu dodržována meteorologická minima uvedená v předpisu L Vystoupení na leteckém dnu může být bez ohledu na rychlost letadel, třídu vzdušného prostoru nebo výšku letu provedeno i při menší letové dohlednosti než je stanoveno předpisem L 2, nejméně však 1500 m pro letouny a 800 m pro vrtulníky, pokud jsou splněny následující podmínky: a) vzdušný prostor leteckého dne musí být LIS publikován jako vzdušný prostor s omezením ostatního leteckého provozu, b) lety musí být prováděny mimo oblačnost a za viditelnosti země, c) letový ředitel nesmí vystoupení nařídit, nesouhlasí-li s letem velitel letadla, d) letový ředitel musí zvážit schopnost každého vystupujícího zvlášť s ohledem na jeho předváděný let, konkrétní meteorologické podmínky, vlastnosti letadla a k provedení letu musí udělit souhlas a e) letový ředitel musí učinit taková opatření, která zamezí, aby nedošlo k nebezpečnému vzájemnému sblížení vystupujících letadel nebo jejich sblížení s jiným leteckým provozem (např. následující letadlo provede vzlet až po přistání předchozího letadla apod.) 4.7 Minimální výška vystoupení Minimální výška vystoupení v přesně vymezeném předváděcím prostoru nad volnými plochami letiště nesmí být menší než uvádí následující tabulka 2: Tabulka 2: průlet v přistávací konfiguraci (lze-li při průletu přistát nebo vzlétnout) ostatní průlety vrtulník, kluzák, motorový kluzák, letadla pro zemědělské práce řízená pilotem s praxí při zemědělských pracích ostatní letadla do MTOW 5700 kg ostatní letadla nad MTOW 5700 kg akrobatická vystoupení všechna letadla bez omezení 5 m AGL 20 m AGL 30 m AGL dle Schválení akrobatického vystoupení Výšky letu mimo prostor uvedený v bodě musí být dodržovány v souladu s ustanovením 4.6 předpisu L 2.

12 Povolení k předvedení leteckého vystoupení Povolení leteckého vystoupení podle písemného dokladu (Poznámka: Povolení předložené vystupujícím pilotem nezbavuje letového ředitele oprávnění vystoupení odmítnout nebo požádat o jeho neveřejnou ukázku, pokud má pochybnosti o jeho bezpečném provedení.) Tabulka 2a: Druh vystoupení neakrobatické civilní, pilot ČR akrobatické civilní, pilot ČR vystoupení civilní, zahraniční pilot předváděcí let provedený profesionálním pilotem zahraničního výrobce předváděcí let letadla ve vlastnictví armády Potřebný doklad Popis vystoupení (viz formulář D5.4) potvrzený garantem vystoupení, kterým může být odpovědný zástupce provozovatele nebo ÚCL pověřený examinátor s oprávněním pro daný typ letadla. Skutečnost, že vystupující je současně provozovatelem dotyčného letadla nebo jeho oprávněným zástupcem, nevylučuje možnost, aby byl v tomto případě i garantem. Tím však není dotčeno oprávnění letového ředitele požádat vystupujícího o neveřejné předvedení vystoupení. Schválení akrobatického vystoupení vydané ÚCL na základě Popisu vystoupení potvrzeného oprávněným garantem vystoupení schváleným ÚCL. Zkušeným akrobatům nebo akrobatickým skupinám může ÚCL v odůvodněných případech vydat Schválení akrobatického vystoupení bez vyjádření garanta. Doklad, který obsahuje: a) popis vystoupení, b) povolení garanta vystoupení, které musí být potvrzeno leteckým úřadem státu, který dotyčnému pilotovi vydal průkaz způsobilosti. Doklad, který obsahuje: a) popis vystoupení, b) povolení garanta vystoupení, kterým může být pouze oprávněná osoba výrobce daného typu letadla. Doklad, který obsahuje: a) popis vystoupení, b) povolení garanta, kterým může být pouze ministerstvo obrany nebo velitelství armády státu, který je vystupujícímu letadlu příslušný Povolení leteckého vystoupení bezprostředně před leteckou akcí Podle dále uvedené tabulky 2b lze vystoupení na leteckém dnu nebo na letecké propagační akci povolit přímo na místě konání leteckého dne před jeho zahájením, i když vystupující pilot nemá žádný doklad, který jej k předvedení vystoupení opravňuje (takto nelze povolit akrobatické vystoupení ani vystoupení skupiny letadel).

13 13 Druh vystoupení neakrobatické civilní vystoupení jednotlivých letadel, pilot ČR i zahraniční Tabulka 2b: Povoluje (zastupuje garanta) Komise složená minimálně ze tří zkušených pilotů se zkušenostmi na daném nebo podobném typu letadla. Členy komise jmenuje letový ředitel. Komise povoluje vystoupení na základě posouzení neveřejné ukázky. Zkušeným pilotům může komise v odůvodněných případech povolit vystoupení bez ukázky. Povolení platí pouze pro jednu danou leteckou akci. Shodnou-li se členové komise, že vystoupení může být veřejně předvedeno, potvrdí svými podpisy formulář D5.5 - Jednorázové povolení leteckého vystoupení. O každém vystoupení s konečnou platností rozhoduje letový ředitel. Předvedení soutěžní akrobatické sestavy vrcholovým akrobatickým pilotem při leteckém dnu, který je součástí ukončení akrobatické soutěže, může bez dalšího povolit její letový ředitel. 4.9 Práva a povinnosti účastníků Letový ředitel je oprávněn: a) vydávat pořadatelské službě leteckého dne takové pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh leteckého dne, b) nepovolit kterékoliv vystoupení nebo jeho část, c) rozhodnout o konání generální zkoušky programu leteckého dne, d) při předletové přípravě vydávat vystupujícím takové pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a plynulé provedení programu leteckého dne, e) zahájit program leteckého dne a f) vydat službě ATC nebo AFIS pro letecký den pokyn pro přerušení nebo ukončení programu leteckého dne Letový ředitel je povinen: a) sestavit program leteckého dne, b) získat souhlas provozovatele letiště s konáním leteckého dne, c) zajistit službu ATC nebo AFIS pro letecký den, d) projednat program leteckého dne s příslušným pracovištěm řízení letového provozu, zasahuje-li místo konání leteckého dne do řízeného provozu, e) zajistit vydání NOTAMu, kterým bude v místě konání leteckého dne ostatní letecký provoz omezen nebo zakázán, je-li to v zájmu bezpečnosti vystupujících letadel a ostatního leteckého provozu nezbytné, f) zajistit publikování navigační výstrahy, je-li to potřebné, g) zajistit potřebný počet osob, které budou vykonávat pořadatelskou službu, a vydat jim takové pokyny, aby bylo zajištěno splnění těchto Podmínek, h) stanovit místo, kde se budou velitelé letadel ohlašovat po příletu na letecký den a před odletem. Nebude-li toto místo v blízkosti stanoviště ATC nebo AFIS, zajistit s ním telefonické spojení,

14 14 i) zajistit, že se leteckého dne zúčastní pouze letecký personál s příslušnými schopnostmi a zkušenostmi, j) zajistit, aby vystupující měli včas k dispozici následující informace a pomůcky: mapu letiště, přehled dokladů a povolení, kterými se vystupující na leteckém dnu budou prokazovat, čas a způsob příletu na letecký den, jaké prostředky pro odbavení (parkování) letadla si musí zajistit sami, druhy poskytovaných leteckých pohonných hmot a olejů a případně další pokyny, k) vyzvat vystupující, aby před jejich příletem oznámili, zda mají na pořadatele leteckého dne zvláštní požadavky, l) rozhodnout o každém vystupujícím, zda může vystoupit na leteckém dnu (viz tabulka 2a nebo 2b), m) vystupujícím ověřit platnost jejich průkazů způsobilosti leteckého personálu včetně platnosti dokladu o zdravotní způsobilosti, není-li zdravotní způsobilost součástí průkazu způsobilosti. Ověřit platnost dokladů letadel (Osvědčení letové způsobilosti, Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku, Povolení ke zřízení a provozování palubní radiostanice, Potvrzení o údržbě, doklad o zákonném pojištění letadla). Je-li součástí programu leteckého dne i vystoupení rádiem řízených modelů, je letový ředitel povinen ověřit platnost příslušných dokladů modelářských radiostanic (jsou-li k určité modelářské radiostanici podle zákona o telekomunikacích a souvisejících předpisů požadovány), n) stanovit minimální výšky vystoupení a meteorologická minima, o) vydat konečný souhlas k jednotlivým vystoupením, případně rozhodnout o jejich variantách pro špatné počasí a se svým rozhodnutím seznámit vystupující a službu ATC nebo AFIS pro letecký den, p) předat všem vystupujícím, službě ATC nebo AFIS pro letecký den a pořadatelské službě Program leteckého dne, q) v Programu leteckého dne zvlášť upozornit na vystupující letadla, která nevzlétají z místa konání leteckého dne, r) provést minimálně 1 hodinu před začátkem programu předletovou přípravu, která musí obsahovat nejméně následující body: 1) kontrolu času, 2) letové a náhradní postupy, byly-li stanoveny, 3) požadavky na vyhýbání se územím zvýšené citlivosti, prostorů pro vyčkávání apod., 4) informace o NOTAMu, který se týká vzdušného prostoru, ve kterém se letecký den uskuteční, byl-li vydán, 5) údaje o letovém provozu v okolí leteckého dne, 6) zopakování pravidel pro vyhýbání letadel (předpis L 2), 7) postupy pro pojíždění, 8) upozornění pro piloty, v jaké minimální výšce lze přelétnout místo pro diváky a parkoviště aut, je-li to nezbytné (předpis L 2), a nutnost dodržení stanovené meze vystoupení, 9) stanovené minimální výšky vystoupení, meteorologická minima, 10) meteorologickou zprávu, 11) změny programu leteckého dne a upozornění, že letový ředitel může změnit i program, který již začal, 12) připomínky ke generální zkoušce, byla-li uskutečněna, a upřesňující pokyny pro provedení programu,

15 15 13) odpovědi letového ředitele a pracovníků služby ATC nebo AFIS pro letecký den na případné dotazy vystupujících, s) zajistit překlad předletové přípravy pro zahraniční vystupující, t) je-li část předletové přípravy vydána písemně, předat ji prokazatelně všem jejím účastníkům, u) prokázat se vystupujícím platným Souhlasem k uskutečnění leteckého dne (např. při předletové přípravě). Tento doklad mít k dispozici po celou dobu konání leteckého dne, v) sledovat probíhající program leteckého dne, w) prostřednictvím služby ATC nebo AFIS pro letecký den vydat pokyn k přerušení nebo ukončení leteckého vystoupení nebo programu leteckého dne, pokud obdrží informaci o porušení meze vystoupení nebo pokud má oprávněné obavy, že je nebo může být ohrožena bezpečnost diváků, vystupujících nebo dalších osob a majetku, x) informovat Úřad pro civilní letectví o případech porušení těchto Podmínek a leteckých předpisů a y) pro případnou kontrolu uchovávat a mít k dispozici všechny doklady (jejich kopie), na základě kterých byla všechna vystoupení uskutečněna (viz tabulka 2a a 2b), a to po dobu minimálně 30 dnů od ukončení leteckého dne Vystupující jsou oprávněni: a) kdykoliv odmítnout vystoupení nebo jej přerušit, b) navrhnout letovému řediteli jednu z variant svého vystoupení v závislosti na meteorologických podmínkách a okolnostech leteckého dne Vystupující jsou povinni: a) uspořádat své vystoupení tak, aby se vystupující letadlo pohybovalo podél meze vystoupení nebo směrem od diváků; směrem k divákům neprovádět průlety s následným náhlým (prudkým) obratem v blízkosti meze vystoupení, b) zúčastnit se předletové přípravy, c) na vyzvání předložit letovému řediteli ke kontrole požadované doklady, d) dodržet variantu vystoupení podle Popisu vystoupení stanovenou letovým ředitelem, včetně všech omezení, e) zajistit, aby při vystoupení byla na palubě letadla pouze posádka jmenovitě uvedená v Popisu vystoupení, f) respektovat pokyny letového ředitele, g) respektovat pokyny služby ATC nebo AFIS pro letecký den bez ohledu na to, zda je vydává ATC nebo AFIS, h) piloti vrtulníků jsou povinni při vystoupení vzít v úvahu působení rotorového proudu, aby neohrozili diváky a majetek na zemi; při letech s podvěsem jsou povinni dbát na bezpečnost a pohybovat se pouze nad volným prostorem, i) zúčastnit se poletového rozboru, pokud se koná Odpovědný pracovník služby ATC nebo AFIS pro letecký den je oprávněn vydávat vystupujícím takové informace nebo pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh leteckého dne Pracovník služby ATC nebo AFIS pro letecký den je povinen: a) zúčastnit se předletové přípravy a poletového rozboru, pokud se koná,

16 16 b) při předletové přípravě odpovědět na dotazy vystupujících, c) dodržovat pokyny letového ředitele k zajištění bezpečného a plynulého průběhu programu leteckého dne, d) při neoprávněném vstupu diváků na pohybovou plochu přerušit program leteckého dne a e) se změnami programu leteckého dne seznámit vystupující, kteří používají ke vzletu jiné místo, než kde se letecký den koná Osoby vykonávající pořadatelskou službu na leteckém dnu jsou oprávněny zajišťovat zákaz vstupu diváků do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost Osoby vykonávající pořadatelskou službu na leteckém dnu jsou povinny: a) dodržovat pokyny letového ředitele k zajištění bezpečnosti a b) oznámit letovému řediteli skutečnosti, které mohou mít vliv na bezpečný průběh programu leteckého dne Garant leteckého vystoupení je oprávněn: a) provést kontrolu kvalifikace a způsobilosti žadatele o vystoupení, b) ověřit zkušenosti žadatele o vystoupení (např. počet nalétaných hodin, z toho kolik v akrobacii), c) požadovat ukázku vystoupení a d) stanovit omezující podmínky pro vystoupení Garant leteckého vystoupení je povinen: a) posoudit, zda žadatel má požadovanou kvalifikaci a zda je způsobilý bezpečně provést své vystoupení na leteckém dnu, b) posoudit, zda žadatel má vzhledem k obtížnosti svého vystoupení dostatečnou leteckou zkušenost (např. počet nalétaných hodin, zkušenost na typu letadla, při akrobacii, počet předchozích vystoupení apod.), c) stanovit omezující podmínky pro vystoupení, případně pro jeho různé varianty (minimální výšky, meteorologická minima, vzdálenosti ve skupině, apod.) s ohledem na celkovou zkušenost žadatele a na jeho momentální kondici (na začátku sezóny mohou být podmínky přísnější, po obnově návyků je garant potom může zmírnit) a d) potvrdit formulář Popis vystoupení a vyplnit omezující podmínky, souhlasí-li s vystoupením. Popis vystoupení má platnost do roku, ve kterém byl potvrzen.

17 17 Hlava 5 Postup pro pořádání propagačních leteckých akcí 5.1 Podmínky pro pořádání propagační letecké akce Propagační leteckou akci lze pořádat jen na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jejímu uskutečnění a jsou-li splněny tyto podmínky: a) byl ustanoven a ÚCL schválen letový ředitel propagační letecké akce (dále jen letový ředitel ), b) letový ředitel podle předpokládaného rozsahu propagační letecké akce zajistil pořadatelskou službu, tj. potřebný počet osob s odpovídajícími zkušenostmi a schopnostmi a pokud je to pro danou činnost třeba i s příslušným oprávněním, na které může přenést odpovědnost za dílčí činnosti, c) propagační letecká akce byla připravena a je organizována v souladu s těmito Podmínkami, d) s uskutečněním akce vyslovil souhlas vlastník nebo správce pozemku, na kterém bude zřízeno místo pro diváky a vymezen předváděcí prostor, e) letový ředitel obdržel před zahájením letecké propagační akce pravomocné rozhodnutí o udělení souhlasu k jejímu uskutečnění, které bylo vydáno ÚCL nebo případně odvolacím orgánem. Upozornění: s ohledem na procesní úkony, které pravomocnému rozhodnutí mohou v některých případech předcházet, je nutno žádost ÚCL podat s dostatečným předstihem. f) letový ředitel zajistil dodržení podmínek uvedených v souhlasu s leteckou propagační akcí a g) letový ředitel spolehlivým způsobem zajistil nepřetržité sledování meze vystoupení; a to takovým počtem osob vykonávajících pořadatelskou službu, aby v případě jejího porušení mohl být letový ředitel okamžitě informován a mohl tak učinit příslušné opatření. Jednotlivá stanoviště této služby musí být rozmístěna nejen s ohledem na její účel, ale i na bezpečnost osob, které tuto službu budou vykonávat. K monitorování meze vystoupení lze použít i kamerový systém a případně jeho záběry nahrávat. ÚCL může v některých případech takovéto monitorování nařídit. 5.2 Místo konání propagační letecké akce Ke vzletům a přistáním letadel vystupujících na propagační letecké akci lze využít pouze letiště, jehož provozovatel má platná Povolení k provozování letiště a Rozhodnutí o stanovení jeho druhu vydaná ÚCL. Odlety a přílety vystupujících letadel z tohoto letiště se provádějí v rámci běžného letového provozu podle letištního řádu. Podle této směrnice se řídí provoz vystupujících letadel pouze v prostoru konání propagační letecké akce (mimo letiště) Při stanovení místa konání propagační letecké akce musí letový ředitel brát ohled zejména na: a) překážky v nejbližším okolí, b) blízkost obydlených míst, ekologicky a jinak citlivých území, c) přítomnost živých tvorů v okolí, d) blízkost jiných letišť, heliportů, záložních ploch, svahů pro závěsné létání nebo paragliding apod. a e) možnost volného vjezdu a výjezdu pro vozidla zdravotní a záchranné hasičské služby.

18 Předváděcí prostor je třeba uspořádat tak, aby se letadla při vystoupení nepohybovala nad místem pro diváky ani nad parkovištěm aut apod. Předváděcí prostor, který se nachází mimo jeho přesně vymezenou a uzavřenou část, lze k akrobatickým obratům využít pouze za předpokladu, že se v daném místě na zemi nenacházejí zastavěná místa ani osoby shromážděné na volném prostranství (minimální výšky viz 5.5) Asistence záchranné zdravotní služby a hasičského záchranného sboru na letecké propagační akci musí být vyžádána v takovém časovém předstihu, aby mohla být řádně připravena a zajištěna Místní úřady, policie a zdravotnická zařízení musí být o konání letecké propagační akce informovány v dostatečném časovém předstihu Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být na místě konání letecké propagační akce zřízena a náležitě vybavena místnost pro první zdravotnickou pomoc. Tato místnost musí být vhodně označena a musí k ní být umožněn příjezd zdravotnických vozidel Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být při letecké propagační akci použit veřejný rozhlas. 5.3 Mez vystoupení Mez vystoupení je linie na zemském povrchu, která je pro pilota za letu zřetelně viditelná a která ohraničuje předváděcí prostor tak, aby byla zajištěna předepsaná vzdálenost vystupujícího letadla od prostoru pro diváky Mez vystoupení nesmí být porušena žádným z vystupujících letadel ani při letu ve skupině S ohledem na různé rychlosti vystupujících letadel lze podle tabulky 3 stanovit více než jednu mez vystoupení. Tabulka 3 - Minimální vzdálenost meze vystoupení od prostoru pro diváky a parkoviště aut v metrech: Maximální rychlost letadla Průlet akrobacie méně než 100 km/hod km/hod km/hod km/hod více než 600 km/hod Organizace propagační letecké akce Osoby, které budou na propagační letecké akci vykonávat pořadatelskou službu, musí být seznámeni se svými povinnostmi a musí být vhodně označeni Pořadatelská služba musí mít vhodné spojení s letovým ředitelem. Letový ředitel musí mít vhodné spojení se službou ATC nebo AFIS Prostor nepřístupný divákům musí být dostatečným způsobem uzavřen po celou dobu letecké propagační akce Nemohou-li být během akrobatického vystoupení na palubě letadla doklady předepsané pro jeho provoz, musí být uloženy na letišti vzletu a přistání.

19 Všem zainteresovaným osobám musí pořadatel vydat písemné instrukce o postupu v případě vzniku letecké nehody nebo jiného nebezpečí. Instrukce musí obsahovat též čísla telefonického spojení na záchrannou zdravotní službu, hasičský záchranný sbor a zdravotnická zařízení Na místě konání letecké propagační akce a v jeho blízkosti je zakázáno použití balónů a vzducholodí bez posádky, vypouštění draků a létání modelů letadel nebo raket, pokud toto není součástí jejího programu. V programu může být tato činnost pouze za podmínky, že bude prováděna v takové vzdálenosti od prostoru pro diváky a parkoviště aut, aby i v případě jakéhokoli selhání nebyli ohroženi diváci ani majetek. Dále je v místě konání a v jeho blízkosti zakázán vstup osob s balónky naplněnými hořlavým plynem nebo plynem lehčím vzduchu. Prodej takto naplněných balónků je rovněž zakázán Je-li vypouštění balónů a vzducholodí bez posádky, draků, modelů letadel nebo raket součástí programu, musí být zajištěno vhodné spojení obsluhujícího personálu s letovým ředitelem a s příslušnou službou ATC nebo AFIS a zajištěna koordinace s ostatním leteckým provozem Opustí-li v případě zásahu nebo i z jiného důvodu záchranná zdravotní služba nebo jednotka hasičského záchranného sboru svoje stanoviště, lze v programu letecké propagační akce pokračovat jen se souhlasem letového ředitele, neboť v případě potřeby může být možnost jejich zásahu omezena. 5.5 Minimální výška vystoupení Minimální výška vystoupení v přesně vymezeném a uzavřeném prostoru nad volnými plochami nesmí být menší než je uvedeno v tabulce 4. Přitom je třeba vzít v úvahu skutečnost, že minimální výšky uvedené v tabulce platí pro případ, kdy je prostor pro vystoupení svou velikostí i překážkovými rovinami srovnatelný s parametry letišť. V ostatních případech musí být stanoveny minimální výšky úměrně větší. Tabulka 4 - Minimální výška vystoupení na letecké propagační akci průlety vrtulník, motorový kluzák, letadla pro zemědělské práce řízená pilotem s praxí při zemědělských pracích ostatní letadla do MTOW 5700 kg ostatní letadla nad MTOW 5700 kg akrobatická vystoupení 5 m AGL 20 m AGL 30 m AGL dle Schválení akrobatického vystoupení Výšky letu mimo prostor uvedený v bodě musí být dodržovány v souladu s ustanovením 4.6 předpisu L Meteorologická minima Pro vystoupení na letecké propagační akci platí meteorologická minima uvedená v předpisu L 2.

20 Práva a povinnosti účastníků Letový ředitel je oprávněn: a) vydávat pořadatelské službě propagační letecké akce takové pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh programu, b) nepovolit kterékoliv vystoupení nebo jeho část, c) rozhodnout o provedení generální zkoušky programu, d) při předletové přípravě vydávat vystupujícím takové pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a plynulé provedení programu, e) zahájit program propagační letecké akce, f) vydat pokyn osobě, která na letecké propagační akci zajišťuje službu ATC nebo AFIS, aby přerušila nebo ukončila program Letový ředitel je povinen: a) sestavit program propagační letecké akce, b) vyžádat souhlas s konáním akce od vlastníka nebo správce pozemku, na kterém bude zřízeno místo pro diváky a vymezen předváděcí prostor, c) informovat v dostatečném předstihu příslušná pracoviště ATC nebo AFIS o konání propagační letecké akce, d) zajistit vydání NOTAMu, kterým bude v místě konání letecké propagační akce ostatní letecký provoz omezen nebo zakázán, je-li to v zájmu bezpečnosti vystupujících letadel a ostatního leteckého provozu nezbytné, e) zajistit publikování navigační výstrahy, je-li to potřebné, f) zajistit potřebný počet osob, které budou vykonávat pořadatelskou službu, a vydat jim takové pokyny, aby bylo zajištěno splnění těchto Podmínek, g) zajistit, že se propagační letecké akce zúčastní pouze letecký personál s dostatečnými schopnostmi a zkušenostmi, h) rozhodnout o každém vystupujícím, zda na letecké propagační akci může vystoupit (viz tabulka 2a nebo 2b), i) vystupujícím ověřit platnost jejich průkazů způsobilosti leteckého personálu včetně platnosti dokladu o zdravotní způsobilosti, není-li zdravotní způsobilost součástí průkazu způsobilosti. Ověřit platnost dokladů letadel (Osvědčení letové způsobilosti, Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku, Povolení ke zřízení a provozování palubní radiostanice, Potvrzení o údržbě, doklad o zákonném pojištění letadla). Je-li součástí programu letecké propagační akce i vystoupení rádiem řízených modelů, je letový ředitel povinen ověřit platnost příslušných dokladů modelářských radiostanic (jsouli k určité modelářské radiostanici podle zákona o telekomunikacích a souvisejících předpisů požadovány), j) stanovit minimální výšky vystoupení, k) vydat konečný souhlas k jednotlivým vystoupením a se svým rozhodnutím seznámit vystupujícího, l) předat všem vystupujícím a pořadatelské službě program letecké propagační akce, m) provést minimálně 1 hodinu před začátkem programu předletovou přípravu, která musí obsahovat nejméně následující body: 1) kontrolu času, 2) letové postupy, 3) požadavky na vyhýbání se územím zvýšené citlivosti, prostorů pro vyčkávání apod.,

21 21 4) informace o NOTAMu, který se týká vzdušného prostoru, ve kterém se letecká propagační akce uskuteční, byl-li vydán, 5) údaje o letovém provozu v okolním prostoru, 6) zopakování pravidel vyhýbání letadel (předpis L 2), 7) upozornění pro piloty, v jaké minimální výšce lze přelétnout místo pro diváky a parkoviště aut, je-li to ve výjimečných případech nezbytné (předpis L 2), a nutnost dodržení stanovené meze vystoupení, 8) stanovené minimální výšky vystoupení, meteorologická minima, 9) meteorologickou zprávu, 10) změny programu, 11) připomínky ke generální zkoušce, byla-li uskutečněna, a upřesňující pokyny pro provedení programu a 12) odpovědi letového ředitele na případné dotazy vystupujících, n) zajistit překlad předletové přípravy zahraničním vystupujícím, o) je-li část předletové přípravy vydána písemně, předat ji prokazatelně všem jejím účastníkům, p) prokázat se vystupujícím platným Souhlasem k uskutečnění propagační letecké akce (např. při předletové přípravě). Tento doklad mít k dispozici po celou dobu konání akce, q) sledovat program propagační letecké akce, r) prostřednictvím služby ATC nebo AFIS vydat pokyn k přerušení nebo ukončení leteckého vystoupení nebo programu propagační letecké akce, pokud obdrží informaci o porušení meze vystoupení nebo pokud má oprávněné obavy, že je nebo může být ohrožena bezpečnost diváků, vystupujících nebo dalších osob a majetku, s) informovat Úřad pro civilní letectví o případech porušení této směrnice a leteckých předpisů, t) pro případnou kontrolu uchovávat a mít k dispozici všechny doklady (jejich kopie), na základě kterých byla všechna vystoupení uskutečněna (viz tabulka 2a a 2b), a to po dobu minimálně 30 dnů od ukončení propagační letecké akce Vystupující jsou oprávněni: a) kdykoliv odmítnout vystoupení nebo jej přerušit, b) navrhnout letovému řediteli jednu z variant svého vystoupení v závislosti na meteorologických podmínkách a okolnostech propagačního leteckého vystoupení Vstupující jsou povinni: a) uspořádat své vystoupení tak, aby se vystupující letadlo pohybovalo podél meze vystoupení nebo směrem od diváků; směrem k divákům neprovádět průlety s následným náhlým (prudkým) obratem v blízkosti meze vystoupení, b) zúčastnit se předletové přípravy, c) na vyzvání předložit letovému řediteli ke kontrole požadované doklady, d) dodržet variantu Popisu vystoupení stanovenou letovým ředitelem, včetně všech omezení, e) zajistit, aby při vystoupení byla na palubě letadla pouze posádka jmenovitě uvedená v Popisu vystoupení,

22 22 f) respektovat pokyny letového ředitele, g) dodržovat mez vystoupení a předváděcí prostor, h) respektovat pokyny služby ATC nebo AFIS, která je příslušná prostoru konání letecké propagační akce, bez ohledu na to, zda je vydává ATC nebo AFIS, i) piloti vrtulníků jsou povinni při vystoupení vzít v úvahu působení rotorového proudu, aby neohrozili diváky a majetek na zemi. Při letech s podvěsem jsou povinni dbát na bezpečnost a pohybovat se pouze nad volným prostorem, j) zúčastnit se poletového rozboru, pokud se koná Osoby vykonávající pořadatelskou službu na propagační letecké akci jsou oprávněny zajišťovat zákaz vstupu diváků do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost Osoby vykonávající pořadatelskou službu na propagační letecké akci jsou povinny: a) dodržovat pokyny letového ředitele k zajištění bezpečnosti, b) oznámit letovému řediteli skutečnosti, které mohou mít vliv na bezpečný průběh programu.

23 23 Hlava 6 Postup pro pořádání leteckých soutěží 6.1 Podmínky pro pořádání letecké soutěže Leteckou soutěž lze pořádat jen na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jejímu uskutečnění a jsou-li splněny tyto podmínky: a) byl ustanoven a ÚCL schválen letový ředitel letecké soutěže (dále jen letový ředitel ), b) letový ředitel podle předpokládaného rozsahu letecké soutěže zajistil pořadatelskou službu, tj. potřebný počet osob s odpovídajícími zkušenostmi a schopnostmi a pokud je to pro danou činnost třeba i s příslušným oprávněním, na které může přenést odpovědnost za dílčí činnosti, c) letecká soutěž byla připravena a je organizována v souladu s těmito Podmínkami, d) byly vypracovány písemné Propozice soutěže, e) letový ředitel obdržel před zahájením letecké soutěže pravomocné rozhodnutí o udělení souhlasu k jejímu uskutečnění, které bylo vydáno ÚCL nebo případně odvolacím orgánem. Upozornění: s ohledem na procesní úkony, které pravomocnému rozhodnutí mohou v některých případech předcházet, je nutno žádost ÚCL podat s dostatečným předstihem. f) letový ředitel zajistil dodržení podmínek uvedených v souhlasu s leteckou soutěží. 6.2 Organizace letecké soutěže Nemohou-li být s ohledem na charakter soutěžních letů při letecké soutěži dodrženy všechny postupy uvedené v letištním řádu, musí být v Propozicích letecké soutěže stanoveny náhradní postupy, které musí být schváleny provozovatelem letiště Asistence záchranné zdravotní služby a hasičského záchranného sboru na letecké soutěži musí být vyžádána v takovém časovém předstihu, aby mohla být řádně připravena a zajištěna Musí být zajištěny prostory pro dostatečný odpočinek, ubytování a stravování soutěžících Prostor nepřístupný divákům musí být po celou dobu letecké soutěže dostatečným způsobem uzavřen Nemohou-li být během akrobatických soutěžních letů na palubě letadla doklady předepsané pro jeho provoz, musí být uloženy na letišti vzletu a přistání V průběhu letů, které jsou součástí letecké soutěže, nejsou na letišti konání soutěže povoleny vyhlídkové lety Prostor pro soutěžní lety v letecké akrobacii nebo prostor k jejich nácviku může být vymezen pouze nad územím, na kterém se nenacházejí žádná zastavěná místa ani osoby shromážděné na volném prostranství (minimální výšky viz 6.3). 6.3 Minimální výška Kromě dále uvedených výjimek musí být při soutěžních letech na letecké soutěži dodržována minimální výška letu podle předpisu L Při plachtařských závodech může být minimální výška letu při průletu páskou nad letištěm i menší než je uvedeno v předpisu L 2; v tom případě musí být ale stanovena v Propozicích soutěže.

24 Při soutěži v letecké akrobacii musí být v Propozicích soutěže stanovena minimální výška akrobatického letu prováděného nad přesně ohraničenou volnou plochou. Tato výška letu nesmí však být menší než 100 m AGL. 6.4 Meteorologická minima Kromě dále uvedený výjimek musí být při soutěžních letech na letecké soutěži dodržována meteorologická minima uvedená v předpisu L Soutěžní lety mohou být bez ohledu na rychlost letadel, třídu vzdušného prostoru nebo výšku letu provedeny i při menší letové dohlednosti než je stanoveno předpisem L 2, nejméně však 1500 m pro letouny a 800 m pro vrtulníky, pokud jsou splněny následující podmínky: a) vzdušný prostor letecké soutěže musí být LIS publikován jako vzdušný prostor s omezením ostatního leteckého provozu, b) lety musí být prováděny mimo oblačnost a za viditelnosti země, c) letový ředitel nesmí soutěžní let nařídit, nesouhlasí-li s letem velitel letadla, d) letový ředitel musí zvážit schopnost každého soutěžícího zvlášť s ohledem na jeho soutěžní úkol, konkrétní meteorologické podmínky, vlastnosti letadla a k provedení letu musí udělit souhlas a e) letový ředitel musí učinit taková opatření, která zamezí, aby nedošlo k nebezpečnému vzájemnému sblížení vystupujících letadel nebo jejich sblížení s jiným leteckým provozem (např. následující letadlo provede vzlet až po přistání předchozího letadla apod.). 6.5 Práva a povinnosti účastníků Letový ředitel je oprávněn: a) vydávat pořadatelské službě letecké soutěže takové pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh letecké soutěže, b) vyžádat si písemné vyjádření příslušného provozovatele letadla nebo jeho inspektora ke schopnostem soutěžícího, má-li o nich pochybnosti, c) nepovolit kteroukoliv část soutěže nebo kterýkoliv soutěžní let, d) při předletové přípravě vydávat soutěžícím takové pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh soutěže a e) zahájit leteckou soutěž Letový ředitel je povinen: a) schválit program letecké soutěže (disciplíny, tratě apod.), b) vyžádat souhlas provozovatele příslušného letiště s konáním letecké soutěže, c) projednat program soutěže s příslušným stanovištěm řízení letového provozu, zasahuje-li místo konání nebo trať soutěže do řízeného vzdušného prostoru, d) zajistit publikování navigační výstrahy, je-li to potřebné, e) pro účastníky letecké soutěže zajistit poskytování služby ATC nebo AFIS, f) zajistit potřebný počet osob, které budou vykonávat pořadatelskou službu, a vydat jim takové pokyny, aby bylo zajištěno dodržení těchto Podmínek, g) zajistit, aby propozice soutěže byly v souladu s těmito Podmínkami, h) zajistit, aby se letecké soutěže mohli zúčastnit pouze soutěžící s platným průkazem způsobilosti leteckého personálu, s dostatečnými schopnostmi, zkušenostmi a oprávněními,

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS,

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS, Platné znění částí zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A

ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A ORGANIZAČNÍ POKYNY Plachtařské regionální závody Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 ve dnech 30.04-09.05.2015 ve třídě KLUB A Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" Adama Dziurzyńskiego a Karkonoskie

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0069/OPHEPL/02/15 Č. j.: 6409-15-701 V Praze dne 19. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice pro 3. ročník plachtařské soutěže Adrenalin Grand Prix 2014 Soutěž pořádá ve dnech 4. 7. 12. 7. 2014 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více