Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky"

Transkript

1 Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty i plnit úlohu významného aktéra na světové scéně. Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření

2 OBSAH Proč se EU rozšiřuje... 3 Jak funguje proces rozšiřování... 5 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Přínos rozšiřování EU...10 Výhled do budoucna...12 Další informace...12 Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Rozšíření Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v srpnu 2013 Titulní strana a fotografie na straně 2: Digital Vision/ Getty Images 12 s ,7 cm ISBN doi: /53425 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 R o z š í ř e n í 3 Proč se EU rozšiřuje Evropská unie vznikla v 50. letech 20. století s cílem podpořit mír, blahobyt a evropské hodnoty na kontinentu. Tento cíl je dnes stejně relevantní jako v době vzniku EU. Evropská unie je otevřena všem evropským demokratickým zemím, které si přejí stát se jejími členy. Politika rozšíření EU tento proces doprovází. Z původních šesti členů se EU rozrostla na současných 28. Rozprostírá se od Atlantského oceánu až k Černému moři a je domovem více než 500 milionů lidí. Přínos pro všechny strany Rozšiřování je výhodné jak pro členské státy, tak pro přistupující země. Díky němu je Evropa bezpečnější a lépe prosperuje, a to zejména proto, že podporuje demokracii a základní svobody, právní stát a jednotný trh. Výhody jednotného trhu jsou značné: hospodářský růst, s nímž souvisí zvyšování životní úrovně, bezpečnější spotřební zboží, nižší ceny a větší výběr v oblastech, jako jsou mimo jiné telekomunikace, bankovnictví a letecká doprava. Těchto výhod požívá s tím, jak se EU rozšiřuje, čím dál více lidí. Evropská unie je především společenstvím hodnot. Jsme rodinou demokratických evropských zemí odhodlaných pracovat společně v zájmu míru a svobody, prosperity a sociální spravedlnosti. A tyto hodnoty bráníme. Snažíme se prohlubovat solidaritu mezi evropskými národy a zároveň respektujeme a zachováváme svou rozmanitost. Rozšiřování podněcuje růst Obchod mezi starými členskými státy EU (15 zemí) a novými členskými státy EU (12 zemí, které se připojily k EU v roce 2004 a 2007): miliard eur miliard eur Růst obchodu mezi samotnými novými členskými státy EU: miliard eur miliard eur EU Chorvatsko, které se stalo členem EU v roce 2013, je dobře známé svými historickými městy na pobřeží Jaderského moře, jako je Split.

4 P o l i t i k y E v r o p s k é u n i e 4 Postupné rozšiřování Kandidátské a potenciální kandidátské země Evropské hospodářské společenství založené v 50. letech 20. století, které je dnes známé jako Evropská unie, mělo původně 6 členů: Belgii, Německo, Francii, Itálii, Lucembursko a Nizozemsko. V roce 1973 se členskými státy staly Dánsko, Irsko a Spojené království. Řecko se připojilo v roce 1981 a Španělsko a Portugalsko následovaly v roce Rakousko, Finsko a Švédsko vstoupily v roce V roce 2004, během největšího rozšíření, se staly členskými státy Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko. O tři roky později, v roce 2007, se připojilo Bulharsko a Rumunsko. Dne 1. července 2013 se k EU připojilo Chorvatsko a zvýšilo tím počet členů na 28.

5 R o z š í ř e n í 5 Jak funguje proces rozšiřování V roce 1950 stáli čelní představitelé šesti zemí, které se ještě zotavovaly z válečného pustošení, u zrodu organizace, z níž posléze vznikla Evropská unie. Byl to nebývalý krok, který vyžadoval hodně odvahy a vizi do budoucna: země, které mezi sebou po staletí bojovaly, se dohodly, že budou společně rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se jejich společné budoucnosti. Rozhodly se také přenést část svých pravomocí na novou úroveň, kterou teď jednoduše nazýváme Evropskou unií. EU je historickým úspěchem. Přinesla svým národům nejdelší období míru a nevídanou úroveň prosperity. Co začalo jako spojení 6 zemí, nyní zahrnuje 28 států s více než 500 miliony obyvatel. Integrace nových členů byla od samého začátku součástí plánu. Otcové zakladatelé měli vizi Evropy podporující začlenění, a nechali tudíž pro další demokratické evropské země dveře otevřené. Pomoci zemím, které mají ambice stát se členy, se EU v posledních pěti desetiletích nepřetržitě věnovala. Poskytuje se cestou podpory hospodářského růstu a solidarity a upevňování demokratických sil v zemích, které se osvobodily od diktátorských režimů. Kdo se může stát členem? Článek 49 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že o členství může požádat každá evropská země, která uznává demokratické hodnoty EU a zavazuje se k jejich podpoře. Země se může stát členem pouze za předpokladu, že splňuje všechna kritéria a podmínky pro přistoupení, jak byly definovány na zasedání vedoucích představitelů EU v Kodani v roce 1993 a v několika následujících rozhodnutích EU. Jedná se o takzvaná kodaňská kritéria: 2. ekonomická fungující tržní hospodářství a schopnost zvládnout hospodářskou soutěž a tržní síly v EU, 3. schopnost přijmout závazky spojené se členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie. Kromě toho musí být EU schopná integrovat nové členy, takže si ponechává právo rozhodnout, kdy bude připravena je přijmout. Pro země západního Balkánu platí další podmínky, které se týkají převážně regionální spolupráce a dobrých vztahů se sousedními zeměmi (tzv. podmínky procesu stabilizace a přidružení ). Článek 2 Smlouvy o Evropské unii Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům Článek 49 Smlouvy o Evropské unii Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii. 1. politická stabilní instituce zaručující demokracii, právní stát, lidská práva a úctu k menšinám a jejich ochranu,

6 P o l i t i k y E v r o p s k é u n i e 6 Kdo rozhoduje? Noví členové jsou přijímáni s jednomyslným souhlasem členských států EU. Když země žádá o vstup do EU, vlády členských států zastoupené v Radě nejprve rozhodnou, zda žádost přijmou. Poté se členské státy na základě stanoviska Evropské komise rozhodnou, zda žadateli přiznají status kandidátské země a zda s ním zahájí přístupová jednání. Podobně členské státy rozhodnou, kdy a za jakých podmínek zahájí a ukončí přístupová jednání s kandidáty v každé oblasti politiky na základě doporučení Komise. Když jsou přístupová jednání uspokojivě ukončena, členské státy a kandidátská země vyhotoví a podepíšou smlouvu o přistoupení. Svůj souhlas musí vyjádřit i Evropský parlament, jehož poslance přímo volí občané EU. Smlouva poté musí být ratifikována všemi členskými státy i přistupující zemí v souladu s jejich ústavně stanovenými postupy. Jaká je současná situace? Stávající program rozšiřování Evropské unie zahrnuje země západního Balkánu, Turecko a Island. Každá země se nachází v jiné fázi procesu rozšiřování. Černá Hora, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Turecko jsou kandidátské země. V současné době probíhají jednání s Černou Horou, Srbskem a Tureckem. Komise rovněž vydala doporučení, aby byla zahájena přístupová 1 jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Přístupová jednání s Islandem byla v roce 2013 pozastavena na žádost země samotné. Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou potenciálními kandidáty. Komise doporučila Radě, aby Albánii udělila status kandidáta za předpokladu, že splní stanovené podmínky. 1. Island 2. Bosna a Hercegovina 3. Srbsko 4. Kosovo 5. Černá Hora 6. Albánie 7. Bývalá jugoslávská republika Makedonie 8. Turecko

7 R o z š í ř e n í 7 Rozšíření má přinést maximální užitek jak EU, tak přistupujícím zemím, a proto je třeba proces přistoupení pečlivě říditi. Kandidátské země EU musí prokázat, že jako členové budou schopny plně dostát své úloze. To si vyžaduje podporu jejich občanů, jakož i politický a technický soulad s normami EU. V průběhu tohoto procesu EU stanoví pro kandidátské země podmínky postupu z jedné fáze do druhé. istockphoto.com/santirf Přístupová jednání Přístupová jednání se týkají schopnosti kandidátské země převzít závazky vyplývající z členství. Zaměřují se na podmínky a termíny, kdy kandidátské země přijmou a začnou uplatňovat stávající předpisy a pravidla EU, jichž je asi stran. O samotných předpisech (známých rovněž pod názvem acquis, což ve francouzštině znamená to, co bylo přijato ) nelze vyjednávat. Pro kandidátské země jde v jednáních v podstatě o to domluvit se, jak a kdy přijmou a začnou účinně uplatňovat předpisy a postupy EU. Jednání probíhají mezi členskými státy EU a kandidátskou zemí; jejich tempo závisí na pokroku každé země při plnění požadavků. Kandidátské země Země v číslech Slavný most v Mostaru v Bosně a Hercegovině, zničený během válek na Balkáně v roce 1993,byl znovu postaven. mají proto důvod uplatňovat potřebné reformy rychle a efektivně. Některé z těchto reforem si vyžadují značné a někdy obtížné transformace politických a hospodářských struktur země. Je proto důležité, aby vlády jasně a přesvědčivě vysvětlily svým občanům důvody pro tyto reformy. Podpora občanské společnosti má v tomto procesu zásadní význam. O zahájení přístupových jednání rozhoduje Evropská rada na základě doporučení Komise, přičemž předpokladem je, aby kandidátská země uspokojivě plnila kodaňská politická kritéria a případně i další podmínky. Kandidátské a potenciální kandidátské země Rozloha (1 000 km 2 ) Počet obyvatel (v milionech) Hrubý domácí produkt na hlavu (PPS ( 1 )) Albánie 27 3, ( 2 ) Bosna a Hercegovina 51 3, ( 2 ) Bývalá jugoslávská 25 2, republika Makedonie Island 100 0, Kosovo (*) 11 2,2 Černá Hora 13 0, ( 2 ) Srbsko 77 7, ( 2 ) Turecko , členských států EU celkem Údaje jsou z roku Zdroj: Eurostat. (*) Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ( 1 ) Hrubý domácí produkt je celková hodnota veškerého zboží a služeb vyrobených a poskytnutých v zemi za rok. Tento ukazatel je často používán k vyjádření bohatství. PPS neboli standard kupní síly je jednotka vyjadřující shodný objem zboží a služeb v každé zemi bez ohledu na hladiny cen. ( 2 ) V roce Screening Pro usnadnění jednání jsou všechny právní předpisy rozděleny do kapitol, z nichž každá odpovídá jedné oblasti politiky. Prvním krokem v jednání je screening (prověrky) a jeho účelem je vysvětlit acquis kandidátské zemi a určit oblasti, v nichž je v dotyčné zemi potřeba sjednotit právní předpisy, instituce nebo postupy. Jako základ pro zahájení procesu vyjednávání Komise vypracuje kontrolní zprávu pro každou kapitolu. Tyto zprávy jsou předkládány Radě. Komise pak doporučí zahájit jednání o kapitole, nebo požadá, aby byly nejprve splněny určité podmínky (či kritéria hodnocení). Jakmile členské státy na základě posouzení Komise rozhodnou, že jsou kritéria hodnocení splněna, kandidátská země předloží vyjednávací postoj. Rada poté přijme společný postoj EU, který opět vychází z návrhu Komise a který umožňuje zahájení jednání o příslušné kapitole. Společný postoj EU rovněž zahrnuje podmínky (kritéria hodnocení) pro uzavření kapitoly.

8 P o l i t i k y E v r o p s k é u n i e 8 Jakmile jsou kritéria hodnocení pro uzavření kapitoly splněna, členské státy přijmou (opět na základě návrhů Komise) nový společný postoj, který stanoví, že kapitola může být uzavřena ale pouze prozatímně. Přístupová jednání fungují podle zásady, že nic není schváleno, dokud není schváleno vše, tudíž kapitoly jsou definitivně uzavřeny až na konci celého vyjednávacího procesu. Předkládání zpráv a sledování Komise informuje Evropský parlament a Radu o pokroku kandidátských zemí prostřednictvím výročních strategických dokumentů a zpráv o dosaženém pokroku v jednotlivých zemích. Rovněž sleduje dodržování závazků přijatých kandidátskou zemí v průběhu jednání. Sledování pokračuje až do přistoupení. Tak je možné země přebírající povinnosti spojené s členstvím dodatečně vést a také současným členským státům zaručit, že noví členové splní podmínky přistoupení. Smlouva o přistoupení Když jsou jednání o všech kapitolách ukončena ke spokojenosti obou stran, výsledky jsou včleněny do návrhu smlouvy o přistoupení. Poté je konzultována Komise a svůj souhlas musí vyjádřit Evropský parlament. Smlouva je následně podepsána a ratifikována kandidátskou zemí a všemi členskými státy. Od podpisu smlouvy o přistoupení k samotnému přistoupení Jakmile je smlouva o přistoupení podepsána, získá přistupující stát právo na jisté prozatímní výsady. Získává status aktivního pozorovatele ve většině orgánů a agentur EU, kde má právo ujmout se slova, nikoli však hlasovat; může se vyjadřovat k předlohám návrhů EU, sdělením, doporučením či iniciativám. Jakmile je ratifikační proces ukončen, smlouva o přistoupení vstupuje v platnost k plánovanému datu a přistupující stát se stává členským státem EU. Pomoc kandidátům připravujícím se na členství předvstupní strategie Pokrok kandidátské země při přípravě na vstup do EU závisí na tom, jak dobře provádí reformy potřebné ke splnění přístupových kritérií a podmínek. Unie zemím poskytuje podporu v jejich přípravě na vstup do EU. Na pomoc při přípravě na budoucí členství využívá EU předvstupní strategii. Zásadními prvky této strategie jsou dohody o přidružení (v případě zemí západního Balkánu se jedná o dohody o stabilizaci a přidružení), finanční pomoc EU a účast na programech EU. Smluvní rámec kandidátských zemí pro vztahy s EU sestává z dohod o přidružení. Například formální vztahy Turecka s EU jsou zakotveny v dohodě o přidružení, která byla podepsána v roce 1963 (ankarská dohoda) a rozšířena o celní unii v roce Pro země západního Balkánu byl v roce 1999 zaveden zvláštní proces, tzv. proces stabilizace a přidružení. Cílem tohoto procesu a souvisejících dohod o stabilizaci a přidružení je region po desetiletích trvajících konfliktů stabilizovat, podpořit istockphoto.com/valery Shanin Obrázek napovídá, jak přišla Černá Hora ke svému názvu.

9 R o z š í ř e n í 9 EU nebo zdokonalování dopravních sítí prostřednictvím kombinace grantů EU a půjček od mezinárodních finančních institucí. Kandidátským zemím je umožněno účastnit se programů EU, například v oblastech zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělávání. Tato zkušenost jim umožňuje se naučit, jak zacházet s typem financování, na který budou mít po přistoupení nárok, a také jim pomůže blíže se seznámit s politikami a nástroji EU. EU pomáhá potírat trestnou činnost na Balkáně. přechod k demokracii a tržnímu hospodářství, postupně integrovat země této oblasti do EU s konečným cílem jejich přistoupení a podporovat regionální spolupráci a dobré sousedské vztahy. Kandidátské země často potřebují provádět významné reformy, aby předpisy EU nebyly pouze přijaty, ale také správně prováděny. Je možné, že musí zřídit nové orgány jako např. nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž nebo agenturu pro potravinové normy. Případně je třeba restrukturalizovat již stávající instituce: demilitarizovat policii, modernizovat orgány dozoru v oblasti životního prostředí, poskytovat větší autonomii státním žalobcům při boji s korupcí. Tyto reformy s sebou nesou velké investice, pokud jde o know how a finanční zdroje. EU při provádění těchto reforem nabízí široký rozsah programů a mechanismů pro poskytování finanční a technické pomoci. EU si je vědoma problémů, které tyto reformy mohou občanům dotyčných zemí přinášet, a proto také podporuje porozumění přístupovému procesu ze strany veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím dialogu s občanskou společností, např. s odbory, sdruženími spotřebitelů a dalšími nevládními organizacemi. Důležitým aspektem pomoci EU je posílení kapacity institucí. To v zásadě znamená zajištění toho, aby byl veřejný sektor v kandidátské zemi obeznámen s tím, jak v praxi vyřizovat záležitosti týkající se EU a obecně jak pracovat efektivně a v souladu s demokratickými zásadami. EU pomáhá rozvíjet struktury nebo školit personál, který je zodpovědný za uplatňování předpisů EU. Poradenství při provádění acquis je často poskytováno prostřednictvím dohod o partnerství, tzv. twinningových dohod, v jejichž rámci jsou vysíláni odborníci z členských států EU, nebo prostřednictvím krátkodobých pracovních seminářů. Připravovat země na členství také znamená jim pomáhat při modernizaci infrastruktury například při výstavbě zařízení na likvidaci pevného odpadu Podpora EU Finanční pomoc EU pomáhá zemím regionu při budování jejich kapacit na přijímání a uplatňování evropských norem. V období 1991 až 2011 EU poskytla více než 16 miliard eur na podporu západního Balkánu, což je jedna z nejvyšších pomocí na obyvatele na světě. Od roku 2007 jsou kandidátským zemím a potenciálním kandidátům poskytovány finanční prostředky EU a podpora prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci (NPP). Cílem projektů podporovaných z NPP je posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat veřejnou správu, podpořit hospodářské reformy, dodržování lidských práv, jakož i práva menšin a rovnost žen a mužů, podpořit rozvoj občanské společnosti a regionální spolupráci a přispět k udržitelnému rozvoji a snižování chudoby. Financování z NPP tak podporuje přijímání a provádění požadavků souvisejících s členstvím. Očekává se, že v období bude celková výše předvstupního financování dosahovat zhruba 12 miliard eur, a to s přesně přidělenými částkami, o nichž se bude rozhodovat každý rok. Předvstupní pomoc poskytnutá EU v roce 2013 (v milionech eur) Albánie 95,3 Bosna a Hercegovina 108,8 Chorvatsko 93,5 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 113,2 Island 5,8 Kosovo 71,4 Černá Hora 34,5 Srbsko 208,3 Turecko 902,9 Program určený více příjemcům 177,2

10 P o l i t i k y E v r o p s k é u n i e 10 Přínos rozšiřování EU EU přináší značný hospodářský a sociální užitek jak stávajícím, tak novým členským státům. V roce 1999 činil obrat z obchodu mezi tehdejšími 15 členskými státy a 12 kandidátskými zeměmi 175 miliard eur. V roce 2007, 3 roky po největším rozšíření EU v historii, tato částka vzrostla na 500 miliard eur. Nové členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004, těžily z rychlejšího růstu, který jim umožnil navýšit jejich hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu, jenž v roce 1999 představoval 40 % průměru EU 15, na 52 % v roce Odhaduje se, že za stejné období došlo v důsledku přistoupení k posílení hospodářského růstu v nových členských státech o zhruba 1,75 procentních bodů za rok, přičemž růst v období se v průměru navýšil z 3,5 % na 5,5 % v období Kromě zvýšení prosperity s sebou proces rozšiřování přináší stabilitu, bezpečnost a právní stát pro země, které vstupují do EU. Politika rozšíření hrála velmi důležitou úlohu při přeměně těchto bývalých komunistických zemí, které vstupovaly do EU od roku 2004, na státy s fungující tržní ekonomikou a demokratickými politickými institucemi. Tento proces byl splněním slibu, který dala EU na konci studené války bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy, že jim pomůže s reformou jejich politických systémů a ekonomik, a přispěje tak k vytvoření podmínek pro vstup těchto zemí do EU. Studium v zahraničí je zkušenost, která změní váš život Pirosce Bekeové je 24 let a pracuje v Maďarsku jako učitelka němčiny na základní škole. Absolvovala jednoleté studium v Rakousku v rámci programu EdTWIN, který vytvořila a financuje EU, a který probíhá ve čtyřech zemích v Rakousku, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Členství Maďarska v EU jí formou uvedeného programu umožnilo změnit úhel pohledu na profesi učitelky. Kurzy v Rakousku rovněž zahrnovaly stáže, které doplnily Pirosčiny teoretické znalosti a posílily její didaktické dovednosti. Výuka a studium v cizím prostředí pro mne byly velkým přínosem na mnoha úrovních, samozřejmě z profesního, ale rovněž z osobního hlediska. Dozvěděla jsem se více informací o Rakousku a jeho kultuře a co je ještě důležitější získala jsem skvělé přátele, se kterými sdílím společné zájmy a jimž důvěřuji. Skutečnost, že je Maďarsko členským státem EU, hrála v profesním vývoji Pirosky významnou roli. Zajistila jí přístup k většímu počtu režimů a programů, díky nimž zdokonalila své dovednosti. Kdyby Maďarsko nebylo v Evropské unii, pochybuji, že bych odjela studovat do Rakouska, a mohlo by mi trvat celá léta, než bych se naučila to, co jsem se naučila tam. Byla bych někdo jiný, tvrdí Piroska. Odborné poradenství poskytnuté Evropskou komisí a dalšími orgány, jakož i institucionální a právní know how poskytnuté tehdejšími členskými státy pomohlo těmto zemím projít jedním z nejrychlejších procesů modernizace v historii. Země, které chtějí vstoupit do EU, musí mít svobodné a nezávislé sdělovací prostředky. EU Profesní mobilita stimuluje kariéru a ambice Petar je 37letý bulharský státní příslušník žijící na Kypru. Přestěhoval se sem v roce 2008 s úmyslem podnítit svou profesní dráhu a pracovat pro jednu z nejvýznamnějších telekomunikačních společností v zemi. V roce 2008, v době vypuknutí hospodářské krize, měl Petar v rodném městě Slivenu v Bulharsku čím dál větší potíže zajistit pro svou rodinu důstojný život. Využil proto EURES, portál pracovní mobility EU, který nabízí uchazečům o zaměstání příležitost seznámit se se všemi nabídkami volných pracovních míst zveřejněnými úřady práce v celé Evropě. Na otázku týkající se jeho života v Bulharsku před vstupem do EU Petar odpovídá: Cestovat jsme mohli v celé Evropě poměrně snadno, ale situace týkající se profesního uplatnění zde byla

11 R o z š í ř e n í 11 velmi složitá. Bulharům, kteří chtěli pracovat v zahraničí, byla nabízena pouze sezónní nebo nelegální práce, ale to u mě nepřipadalo v úvahu. Po několika měsících registrace na internetových stránkách portálu EURES byl Petar pozván do Nikósie na pohovor do významné společnosti působící v oblasti reklamy, která mu nakonec nabídla práci. Po několika letech práce ve společnosti a díky kolegům, kteří mu pomohli překonat jazykovou bariéru a přizpůsobit se novému zaměstnání, se podle svých slov cítí jako skutečný člen týmu, a ne již jako cizinec. Od malého zemědělského podniku k internetovému podnikání s podporou EU Když Polsko vstoupilo v roce 2004 do Evropské unie, mnozí se obávali, že malé a střední rodinné zemědělské podniky budou v důsledku globální konkurence odsouzeny k zániku. Avšak tyto podniky stále prosperují, a pravděpodobně dokonce více než kdykoli dříve. Tomasz Obszański je vlastníkem zemědělského hospodářství o rozloze 21 hektarů, které se nachází v Tarnogródu, blízko ukrajinské hranice. Tomasz vysvětluje své zkušenosti po vstupu Polska do EU. Nebyl jsem si úplně jist, zda to bude mít skutečný dopad na můj každodenní život, svěřuje se. Po několika měsících jsem však začal pociťovat, že členství Polska v EU je pro mne pozitivní změnou, zvláště když jsem si uvědomil, že mám nárok na financování, které mi pomůže rozvinout hospodářství. Tomasz tyto finanční prostředky rozumně využil k přeměně svého hospodářství na prosperující podnik. Jeho produkce a zisk se zvýšily díky dvěma zásadním změnám, které ve svém podniku realizoval. Tomasz se v roce 2010 zúčastnil programu EU, který mu umožnil založit novou společnost zabývající se pěstováním biosemen a výrobou vysoce kvalitních bioolejů. Díky tomuto fondu jsem zakoupil lis na semena a vyrábím bioolej v souladu s evropskými normami pro ekologické zemědělství, vysvětluje. To posílilo mou pozici a byl jsem tak připraven čelit výzvě otevřené ekonomiky. Objem jeho prodeje se postupně zvyšuje a Tomasz nyní dodává své výrobky z místního obchodu s ekologickými potravinami na regionální veletrhy, trhy a do lékáren. Zahájil dokonce prodej na internetu. To všechno mi umožnilo zajistit dobrou životní úroveň pro mou rodinu, tvrdí Thomasz. Mým cílem je vytvořit skutečný rodinný podnik, v němž by v budoucnu mohly pracovat mé děti, jelikož hospodářství se postupně rozvíjí a využívá nových myšlenek a technologií. Partnerství státních žalobců: boj proti organizovanému zločinu a korupci Organizovaný zločin je celosvětovým problémem, k jehož řešení je nutná intenzivní mezinárodní spolupráce. V zemích západního Balkánu je třeba vybudovat příslušné struktury a země v tomto regionu potřebují získat zkušenosti, aby byly s to provádět vyšetřování a stíhat rozsáhlé zločinecké skupiny v mezinárodním kontextu. V reakci na tuto situaci Evropská unie pomáhá zemím západního Balkánu přijímat opatření, přičemž první krok představují společná vyšetřování. K posílení spolupráce mezi státními žalobci v zemích západního Balkánu přispívá i projekt s názvem Boj proti organizovanému zločinu a korupci: posilování sítě státních žalobců. Státní žalobci z členských států EU jsou vysíláni do této oblasti, aby poskytovali svým protějškům poradenské služby dlouhodobé povahy. Mezinárodní zločinecké gangy pracují účinně, jsou dobře organizované a adaptabilní, disponují silnými přeshraničními sítěmi a jsou schopny velmi rychle předávat informace. Za zločinci zpravidla zaostáváme vždy o jeden krok, ale s dobře fungujícími a silnými sítěmi dokážeme tento nedostatek napravit, říká zástupce rakouského Útvaru zpravodajských služeb v oblasti trestné činnosti. Dopad projektu byl citelný v celém regionu západního Balkánu v dubnu 2013, kdy zvláštní policejní síly z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska provedly operaci Šetač ( Chodec ). Tato operace zasáhla struktury drogové mafie, která je v těchto zemích velmi aktivní. Byly úspěšně zadrženy desítky podezřelých, jakož i velké množství zbraní a výbušnin. Tento projekt bude prospěšný nejen pro státní žalobce v zemích západního Balkánu, ale zajistí rovněž ochranu občanů, kteří byli postiženi organizovaným zločinem. Vzhledem k povaze moderního organizovaného zločinu představuje také přínos pro sousední země a země, kterých se zločinecké operace dotýkají. EU Více informací o lidech, o kterých jste se dočetli na těchto stránkách, najdete v následujícím videu: Jak EU ovlivnila můj život?

12 P o l i t i k y E v r o p s k é u n i e Výhled do budoucna 12 NA CS-C Postupné rozšiřování hrálo v ochraně demokracie a nastolení stability na evropském kontinentu klíčovou úlohu. Tento faktor byl uveden jako hlavní důvod pro udělení Nobelovy ceny za mír EU v roce Dnes politika rozšíření nadále vyvíjí stabilizační účinek na země západního Balkánu a je zárukou pro demokratické reformy v Turecku. Tato politická transformace přináší ve fungování státu skutečné změny. Nejlepším příkladem je přistoupení Chorvatska: země, která se ještě před dvěma destiletími zmítala v konfliktech, je nyní stabilní demokracií schopnou převzít závazky vyplývající z členství v EU a dodržovat normy EU. EU Přistoupení k EU samozřejmě není automatickým procesem, nýbrž procesem založeným na důsledné podmíněnosti, kdy se každý krok vpřed opírá o skutečný pokrok dosažený v praxi a podléhá souhlasu všech stran. Reformy ve vztahu k EU se neomezují na slaďování místních předpisů s normami EU. Ústředním prvkem procesu rozšíření zůstává dodržování právního státu, demokratických zásad a lidských práv. EU poskytuje finanční pomoc určenou k budování ekonomiky v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Další informace XX Internetové stránky Evropské komise týkající se rozšíření: XX Co členství v EU přináší lidem v jejich každodenním životě: me.pdf XX Máte nějaké dotazy ohledně Evropské unie? Kontaktujte Europe Direct ISBN doi: /53425

Porozumění procesu rozšíření

Porozumění procesu rozšíření Evropská komise Porozumění procesu rozšíření Politika rozšíření Evropské unie Předmluva obchodních příležitostí a uvedením rychle rostoucích ekonomik na jednotný trh posílilo evropskou ekonomiku. Evropská

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ UNIE PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE SOUVISLOSTI

ROZŠIŘOVÁNÍ UNIE PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE SOUVISLOSTI ROZŠIŘOVÁNÍ UNIE Dne 1. července 2013 se 28. členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko. Jeho přistoupení, které následovalo po přistoupení Rumunska a Bulharska dne 1. ledna 2007, představovalo šesté

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU EU vypracovala politiku na podporu postupného začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první ze sedmi zemí, které se mají připojit.

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Otázka: Evropská unie a začlenění ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): K.N. Hlavní cíle Evropské unie: Hospodářská, politická, měnová unie Jednotný vnitřní trh Demokratičtější Evropa Konkurence schopnost -

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony

Evropská unie Instituce. Evropská unie a euroregiony Evropská unie Instituce Evropská unie a euroregiony 10 historických kroků 1951: Šest států zakládá Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 1957: Země ESUO podepisují Římské smlouvy a zakládají Evropské

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 29. 6. 2012 2011/2050(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více