Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, únor 2016

2 Obsah Úvod Kontrolní činnost Úřední kontroly krmiv Běžné kontroly Cílené kontroly Mimořádné kontroly Registrační kontroly Odběr vzorků krmiv Evidence krmivářských provozů Případy porušení právních předpisů Výsledky analýzy krmiv odebraných v rámci běžné kontroly Kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata Doplňkové krmné směsi pro hospodářská zvířata Minerální krmné směsi Premixy a doplňkové látky Krmné suroviny Krmiva pro domácí zvířata Výsledky analýzy krmiv odebraných v rámci cílené kontroly a monitoringu Sledování zakázaných látek Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů Sledování nežádoucích látek Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů (POP) Monitoring mykotoxinů Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech Cílená kontrola přítomnosti dalších nežádoucích látek v krmivech Sledování správného používání doplňkových látek Cílená kontrola používání kokcidiostatik Cílená kontrola dodržování limitů doplňkových látek Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy Sledování dalších bezpečnostních a jakostních ukazatelů Cílená kontrola parametrů glycerolu, používaného jako krmná surovina Cílená kontrola pesticidů Cílená kontrola přítomnosti nepovolených genetických modifikací v krmivech a označování povolených GMO Cílená kontrola výskytu zakázaných stimulátorů nebo inhibitorů růstu Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných proteinů Závěr... 42

3 Úvod Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je správním úřadem ČR, který provádí odborné a dozorové činnosti v sektoru výroby krmiv a jejich uvádění na trh. Tyto aktivity zajišťuje Sekce zemědělských vstupů (SZV) v působnosti podřízených organizačních složek Oddělení krmiv (OK) a Odboru kontroly zemědělských vstupů (OKZV). Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti výroby a uvádění krmiv na trh za: - plánování úředních kontrol, zaměřených zejména na bezpečnost a jakost krmiv - hodnocení úředně odebraných vzorků krmiv - koordinaci výkonu úředních kontrol OKZV, včetně tvorby metodických pokynů - vedení systému registrace nebo schvalování krmivářských provozů - administrativní činnosti, např. zajištění podkladů pro zahájení správního řízení - spolupráci s MZe při koordinaci činnosti, úpravách národní legislativy atd. - zveřejňování aktuálních zpráv o kontrolní činnosti SZV - komunikaci se zástupci sdružení a spolků výrobní sféry - spolupráci s dalšími složkami státní správy ČR i autoritami jiných členských států EU - participaci na jednání výkonných výborů EU Odbor kontroly zemědělských vstupů zajišťuje úřední kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů. Postupuje podle ročních plánů kontrolní činnosti a v souladu s metodickými pokyny ÚKZÚZ. Úřední kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování i označování krmiv, doplňkových látek a premixů včetně jejich uvádění na trh a používání. Zahrnují zejména ověření: - zavedení a zachovávání podmínek nezbytných pro registraci nebo schválení provozu - provozování činností v rámci platné registrace provozu - dodržování podmínek stanovených právními předpisy ve vztahu k hygieně krmiv - označování krmiv, doplňkových látek a premixů - používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením - výskytu zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech - sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich forem použitých v krmivech - používání krmiv v oblasti ekologického zemědělství

4 1. Kontrolní činnost 1.1 Úřední kontroly krmiv V oblasti krmiv OKZV provádí následující typy úředních kontrol: - běžné kontroly výroby a uvádění krmiv na trh - cílené kontroly krmiv - monitoring krmiv - mimořádné kontroly krmiv, včetně kontrol RASFF - registrační kontroly výroby a uvádění krmiv V roce 2015 vykonali inspektoři ÚKZÚZ celkem 2114 úředních kontrol krmiv, při kterých bylo zkontrolováno 3075 činností. Konkrétní počty kontrol, vztažené k jednotlivým činnostem v provozech, ukazuje následující tabulka. Některé zemědělské provozy mají registrováno více provozovaných činností, které byly prověřovány v rámci jedné úřední kontroly Počet provozů v evidenci ÚKZÚZ Počet provedených kontrol Výrobci krmných surovin Výrobci krmných směsí registrovaní Výrobci krmných směsí schválení Výrobci doplňkových látek registrovaní 5 9 Výrobci doplňkových látek schválení 6 9 Výrobci premixů registrovaní 4 23 Výrobci premixů schválení Faremní výrobci krmiv pro vlastní chov Mobilní výrobny Dovozci Distributoři Dodavatelé Dopravci Prvovýrobci

5 Procentické zastoupení provedených kontrol podle typu provozu Dopravci 0,6% Dodavatelé 25,0% Distributoři 9,0% Prvovýrobci 12,1% Výrobci surovin 8,4% Výrobci směsí registrovaní 13,7% Výrobci směsí schválení 10,9% Výrobci DL registrovaní 0,3% Výrobci DL schválení 0,3% Výrobci premixů registrovaní 0,7% Výrobci premixů schválení 1,9% Dovozci 3,9% Mobilní výrobny 1,6% Faremní výrobci krmiv pro vlastní chov 11,5% Počty úředních kontrol (s výjimkou kontrol mimořádných a registračních) jsou plánovány na základě analýzy rizik. Systém zohledňuje počty provozů, které mají být kontrolovány, rozsah prováděných činností v provozu, pozici a význam subjektu na trhu a rovněž počet a rozsah závad i nevyhovujících vzorků krmiv, zjištěných v uplynulém období. Četnost kontrol je stanovena s ohledem na rozsah prováděných činností provozovatele. V základní úrovni je plánováno provedení 1-4 běžných kontrol v provozu ročně (1 kontrola u distributorů nebo dodavatelů, mobilních mícháren, 4 kontroly například u výrobců premixů). Provozy, které dosáhly nadprůměrných výsledků při úředních kontrolách v uplynulém období, jsou bonifikovány snížením frekvence kontroly. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Po ukončení ročního cyklu jsou výstupy analýzy rizik aktualizovány a využity pro sestavení nového plánu kontrol. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly ÚKZÚZ s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy Běžné kontroly Představují plánované kontroly, které zahrnují více oblastí (plnění podmínek registrace nebo schválení, označování, skladování, kontroly zařízení a vybavení, dokumentace, HACCP atd.). Oblasti, na které se inspektor zaměří, ovlivňuje okamžitá situace v provozu a inspektor se může na místě rozhodnout, co bude v rámci kontroly preferovat. Součástí plánovaných kontrol může být odběr vzorku. Při běžné kontrole jsou odebírány ke stanovení deklarovaných jakostních znaků. V roce 2015 bylo odebráno 469 vzorků krmiv k ověření deklarace, jako nevyhovující bylo hodnoceno 107 analyzovaných vzorků (22,8 %). Nejčastěji byla nevyhovující kompletní

6 krmiva (36 vzorků) a doplňková krmiva (24), dále minerální krmiva (18), krmné suroviny (17) a premixy (12). V roce 2014 běžné kontrole nevyhovělo 19,9 % odebraných vzorků Cílené kontroly Jsou plánované kontroly, zaměřené na aktuální rizika v krmivovém řetězci. V uplynulém roce byly aktivity zaměřeny mimo jiné na kontrolu křížové kontaminace krmiv kokcidiostatiky nebo léčivy, sledování obsahu dioxinů, pesticidů, těžkých kovů i přítomnost genetických modifikací nebo zpracovaných živočišných proteinů ve vybraných krmivech. Součástí cílené kontroly je vždy odběr vzorku krmiva, u kterého se zjišťuje, zdali nebyly porušeny legislativou stanovené limity obsažené látky. V rámci cílené kontroly bylo v roce 2015 odebráno 981 vzorků krmiv, nevyhovujících bylo 25 vzorků (2,5 %), z tohoto počtu bylo 11 krmiv nejakostních, 1 krmivo falšované a 13 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností (3 krmiva podmíněně použitelná pro jiné druhy nebo kategorie zvířat a 10 znehodnocených krmiv). V roce 2014 cílené kontrole nevyhovělo 2,8 % odebraných vzorků. Do cílené kontroly je zahrnuto i 50 vzorků krmiv každoročně odebíraných na žádost SÚJB ke stanovení radiační kontaminace Monitoring krmiv Monitoring krmiv je koordinovaný inspekční program, který umožňuje sledování hladin látek, pro které většinou ještě nebyly stanoveny závazné limity, avšak jsou uvedeny směrné hodnoty pro posouzení jejich výskytu v krmivech. Zjišťuje se například přítomnost mykotoxinů ve vyráběných směsích i jejich výskyt v surovinách, zkrmovaných v prvovýrobě. Při monitoringu krmiv bylo v roce 2015 prověřeno 52 vzorků vyrobených krmiv a 45 vzorků krmiv připravených pro zkrmení na farmách. Sledovány byly hladiny mykotoxinů (aflatoxiny, zearalenon, ochratoxin A, fumonisiny B1 a B2, DON, T2 a HT2 toxin, beauvericin, enniatiny, nivalenol). U 5 vzorků krmiv (2 x krmná kukuřice, kukuřičná siláž, lihovarské výpalky kukuřičné, KKS pro výkrm prasat A2) bylo zjištěno překročení směrných hodnot pro obsah zearalenonu nebo deoxynivalenolu. V předcházejícím roce 2014 byly všechny v rámci monitoringu krmiv vyhovující Mimořádné kontroly Nejsou součástí plánu, jedná se o typ cílené kontroly, kterou vyvolají vnější podněty např. varování ze systému RASFF, stížnosti spotřebitelů nebo informace od krajských veterinárních správ. V roce 2015 bylo uskutečněno celkem 27 kontrol na podnět (SVS, podněty spotřebitelů, RASFF), při kterých bylo odebráno 10 vzorků. V rámci systému RASFF bylo provedeno 5 kontrol, včetně odběru 1 vzorku krmiva pro psy s vyhovujícím hodnocením Registrační kontroly Rovněž nejsou plánovány a jsou iniciovány doručením žádosti provozovatelů o schválení, registraci nebo změnu rozsahu registrace provozu. V roce 2015 bylo provedeno 42 registračních kontrol.

7 1.2. Odběr vzorků krmiv V roce 2015 bylo odebráno celkem 1565 vzorků krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 140 vzorků (8,9 %). Následující graf uvádí, jaké bylo rozložení odběru vzorků v jednotlivých typech provedených kontrol. Nejčastěji byly odebrány v rámci cílené kontroly (62,8 % vzorků) a běžné kontroly (30,0 %). Počty vyhovujících a nevyhovujících vzorků, odebraných při úředních kontrolách krmiv Běžné kontroly Cílené kontroly Monitoring 92 5 Mimořádné kontroly 8/ 2 Registrační kontroly 7/ Vyhovující Nevyhovující 1.3. Evidence krmivářských provozů V registračním systému ÚKZÚZ bylo k evidováno subjektů, které požádaly o registraci krmivářských provozů pro činnost výroba, uvádění na trh, prvovýroba nebo doprava krmiv. V převážné většině se jedná o fyzické osoby subjektů, právnické osoby subjektů a 5 zahraničních právních subjektů, které mají v ČR registrovaný provoz. Celkem bylo u těchto subjektů k tomuto datu evidováno provozů, z toho schválených bylo 337 a registrovaných provozů 1843, zbyvajících jsou provozy zemědělské prvovýroby a dopravci krmiv. V roce 2015 bylo nově schváleno 16 a registrováno 901 provozů. Změny v evidenci byly provedeny u 19 schválených a 603 registrovaných provozů. Z evidence bylo vyjmuto 862 provozů (z toho 13 schválených a 849 registrovaných). Převážná většina nově registrovaných provozů se týká zemědělské prvovýroby a dopravců. Přetrvává trend mírného nárůstu provozů výrobců, u dodavatelů krmiv pro zvířata v zájmovém chovu se jedná o nárůst markantní. Pokles počtu schválených a registrovaných provozů meziročně ustává, počty výrobních provozů krmných surovin se dlouhodobě nemění vůbec.

8 Přehled specifikaci činností v registrovaných nebo schválených krmivářských provozech včetně údaje o počtech distributorů, dodavatelů a dovozců krmiv Stav k Schválení Registrovaní Celkem Výrobci krmných surovin Výrobci doplňkových látek Výrobci premixů Výrobci krmných směsí Faremní výroba krmiv pouze pro vlastní chov Mobilní výrobny Zemědělská prvovýroba všeobecně Dovozci krmiv Dodavatelé krmiv Distributoři Dopravci krmiv Uvádění na trh krmné suroviny Uvádění na trh krmné směsi Uvádění na trh doplňkové látky Uvádění na trh - premixy Pozn.: V rámci jednoho provozu může být prováděno současně i více činností Přehled provedených registrací za rok 2015 Schválené Registrované Registrace Prvovýroba Celkem provozy provozy Nové registrace Změna registrace Zrušení registrace Případy porušení právních předpisů V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 50 závad, což odpovídá zjištění nedostatku u přibližně 2,4 % provedených úředních kontrol. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o významný pokles přibližně o 1,3 %. Rovněž bylo zjištěno 106 marginálních závad, které byly odstraněny již v průběhu úřední kontroly. Zvláštní opatření v souvislosti se zjištěnou závadou bylo uloženo ve 46 případech. Dále bylo vydáno 6 zvláštních opatření bez zjištění porušení legislativních požadavků, pokud bylo v rámci předběžné opatrnosti vhodné, aby provozovatel upravil nebo zpřesnil zavedené postupy. V rámci sankčního správního řízení bylo vydáno 35 pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty v souhrnné výši Kč. Provozovatelé nejčastěji porušili požadavky na označování krmiv dle Nařízení EP a Rady č. 767/2009, nedodrželi deklarované složení krmiva či povolené limity obsahu nežádoucích látek dle Nařízení Komise č. 574/2011.

9 Počet provedených analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) Počet provedených analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2. Výsledky analýzy krmiv odebraných v rámci běžné kontroly 2.1. Kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata Ke kontrole deklarace kompletních krmných směsí pro hospodářská zvířata bylo odebráno 219 vzorků, nevyhovujících vzorků bylo zjištěno 28 (12,8 %). Celkem bylo provedeno 3685 laboratorních stanovení sledovaných parametrů, z toho 60 stanovení nevyhovělo (1,6 %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu zinku a hrubého popela (11 případů). V relativním měřítku byl nejčastěji překročen limit rezidua chlortetracyklinu (50 %) Nevyhovujících výsledky kontroly jakosti kompletních krmiv pro hospodářská zvířata 3,8 4,5 2,6 2,8 2,2 1,4 5,1 1,1 3,1 2,0 5,6 50, Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2.2. Doplňkové krmné směsi pro hospodářská zvířata Inspektory bylo odebráno 72 vzorků ke kontrole jakosti, z nichž nevyhovujících bylo 22 vzorků (30,6 %). Z celkového počtu 1126 provedených stanovení sledovaných parametrů výsledek nevyhověl u 62 stanovení (5,5 %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu hrubého popela (12 x) a hrubého proteinu (6 x). V relativním měřítku se nejčastěji vyskytla závada překročení limitu rezidua robenidinu (pozitivní jediný hodnocený vzorek) Nevyhovující výsledky kontroly jakosti doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata 50,0 50,0 100, ,2 11,1 9,3 5,8 30,0 3,9 4,3 4,9 9,5 1,5 2,1 2,3 2,3 2,6 20,0 25, Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%)

10 Počet provedenývh analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) Počet provedených analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2.3. Minerální krmné směsi Prověřena byla jakost 52 vzorků minerálních krmiv s podílem 18 nevyhovujících (34,6 %). Celkem 902 provedených stanovení analytů odhalilo závadu v 58 případech (6,4 %). Nejčastěji nebyl dodržen deklarovaný obsah manganu, mědi, hořčíku a vitamínů A i E (5 x). Nevyhovující výsledky kontroly jakosti minerálních krmiv , , ,4 10,6 12,5 14,7 17,9 6,3 20,0 4,3 4,7 20,0 9,1 10, Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2.4. Premixy a doplňkové látky Analyzovány byly jakostní znaky u 45 vzorků premixů a DL, jako nevyhovující bylo hodnoceno 12 vzorků (26,7 %). Bylo provedeno 568 stanovení sledovaných parametrů, z nichž 35 výsledků bylo nevyhovujících (6,2 %). Nejčastěji nebyla dodržena deklarace obsahu vitamínu E (5 x) a manganu (4 x). V relativním měřítku byl často nevyhovující obsah selenu (50 %) a jódu (40 %). Nevyhovující výsledky kontroly jakosti premixů , ,0 40,0 33, ,3 10,5 7,7 7,9 15,4 2,7 4,3 10,0 20, Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%)

11 Počet provedených analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) Počet provedených analýz Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2.5. Krmné suroviny Inspektoři odebrali v rámci úřední kontroly ke stanovení jakostních znaků 42[ŠV1][FJ2] vzorků krmných surovin, z nichž 17 bylo nevyhovujících (40,1 %). Analyzováno bylo celkem 632 parametrů, z toho 66 výsledků nevyhovělo (10,4 %). Nejčastěji nebyla dodržena deklarace obsahu hrubého proteinu (9 x) anebo byla zjištěna přítomnost nedeklarovaného amonného dusíku (6 x[šv3][fj4]). 50 Nevyhovující výsledky kontroly jakosti krmných surovin Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%) 2.6. Krmiva pro domácí zvířata Analýzou byla prověřena jakost 37 vzorků kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata (Pet Food). Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 8 vzorků kompletních a 2 doplňkových směsí. Výsledky poskytlo celkem 565 stanovení sledovaných parametrů jakosti krmiv, z toho 33 nevyhovělo (5,8 %). Nejčastější závadou bylo nedodržení deklarace hrubého popela (4 x), vápníku, fosforu a zinku (po 2 vzorcích). Nevyhovujících výsledky kontroly jakosti krmiv pro domácí zvířata ,1 8,0 11,1 11,8 2,9 2,9 2,9 3,7 3,8 5,0 50,0 100,0 100, Vyhovující Nevyhovující Podíl nevyhovujících stanovení (%)

12 3. Výsledky analýzy krmiv odebraných v rámci cílené kontroly a monitoringu V roce 2015 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech na základě zjištění v předchozích letech, doporučení Komise k monitoringu a podle dalších právních předpisů. Vzorky odebírali pracovníci odboru zemědělské inspekce a analyzovány byly v akreditovaných laboratořích ústavu nebo smluvních laboratořích. Sledování bylo rozděleno do čtyř hlavních částí: Sledování výskytu zakázaných látek a produktů v krmivech Sledování výskytu nežádoucích látek a produktů v krmivech Sledování správného používání doplňkových látek v krmivech Sledování dalších problematik, týkajících se bezpečnosti a kvality krmiv 3.1. Sledování zakázaných látek Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech Kontrola je zaměřená na možnou kontaminaci krmiv zpracovanými živočišnými bílkovinami (PAP). V roce 2015 bylo takto prověřeno 161 vzorků převážně doplňkových krmných směsí. Přítomnost nepovolených zpracovaných živočišných bílkovin nebyla v žádném vzorku zjištěna. Počty krmiv, analyzovaných na přítomnost zpracovaných živočišných bílkovin (PAP) v roce 2015 Doplňková krmná směs pro dojnice 99 Doplňková krmná směs pro telata Doplňková krmná směs pro výkrm skotu Doplňková krmná směs pro chov skotu 10 Doplňková krmná směs pro výkrm prasat... Kompletní krmná směs pro drůbež Kompletní krmná dávka pro chov telat Kompletní krmná směs pro chov prasat Kompletní krmná směs pro výkrm prasat... Krmné suroviny

13 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly PAP v letech odebrané nevyhovující Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů Cílem kontroly je zachytit přítomnost tkání suchozemských živočichů v rybí moučce, také v souvislosti s povolením používat rybí moučku do mléčných krmných směsí pro přežvýkavce. Mikroskopicky a akreditovanou metodou RT PCR bylo prověřeno 28 vzorků rybí moučky a 1 vzorek hydrolyzovaného rybího proteinu. V žádném analyzovaném vzorku nebyla zjištěna přítomnost tkání suchozemských živočichů. Počet analyzovaných vzorků v rámci cílené kontroly tkání v rybí moučce v letech odebrané nevyhovující

14 3.2. Sledování nežádoucích látek Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů (POP) V rámci kontroly bylo analyzováno 18 vzorků krmiv, krmných surovin a doplňkových látek. Žádný vzorek nebyl vyhodnocen jako nevyhovující. PCB byly sledovány zároveň s dioxiny, aby bylo možné posoudit expozici zvířete všem těmto toxinům. Naměřené hodnoty byly velmi nízké, obvykle pod mezí detekce 0,5 µg.kg -1. Pro PCB dosud nebyly stanoveny prahové hodnoty. Zastoupení vzorků v rámci cílené kontroly vybraných perzistentních org. polutantů (POP) Rybí moučka Masokostní moučka 3 Krmné směsi 2 7 Minerální krmiva Produkty mastných kyselin Premixy a DL Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly POP v letech odebrané

15 Cílená kontrola dioxinů, furanů a PCB dioxinového typu V rámci cílené kontroly bylo analyzováno celkem 45 vzorků, zejména rybí moučka, mastné kyseliny, premixy a doplňkové látky. Stanovené limity se pohybují od 0,75 do 6 ng WHO- TEQ.kg -1 podle druhu krmiva pro dioxiny a od 1,25 do 24 ng WHO-TEQ.kg -1 podle druhu krmiva pro sumu dioxinů a PCB. Jeden vzorek krmné suroviny bentonit překročil stanovený limit sumy dioxinů 0,75 ng.kg -1, bylo zakázáno tuto surovinu použít ke krmným účelům. Suma PCDD a PCDF v krmivech (červeně hodnota nevyhovujícího vzorku) (ng WHO-TEQ/kg) Dioxiny (suma PCDD a PCDF) 1,25 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0, Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech (ng WHO-TEQ/kg) Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD a PCDF) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

16 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly obsahu dioxinů odebrané nevyhovující Monitoring mykotoxinů V rámci této kontroly se zjišťuje přítomnost aflatoxinů B1, B2, G1 a G2, zearalenonu, ochratoxinu A, fumonisinů B1 a B2, deoxynivalenolu, T2 a HT2 toxinu, beauvericinu, enniatinů A, A1, B, B1 a nivalenolu. Bylo odebráno 97 vzorků krmiv a krmných surovin. Většina zjištěných hodnot, včetně všech provedených analýz aflatoxinů, beauvericinu, enniatiny a nivalenolu, byla na nejnižší úrovni detekce analytu. Celkem 5 vzorků překročilo směrné hodnoty obsahu zearalenonu nebo deoxynivalenolu (v grafech hodnoty vyznačeny červeně). Zjištěné obsahy vybraných mykotoxinů nad mezí detekce do 500 µg/kg Obsah vybraných mykotoxinů v krmivech 477,0 Deoxynivalenol Fumonisin B1+B2 Zearalenon HT2-toxin T2-toxin

17 Zjištěné obsahy vybraných mykotoxinů nad 500 µg/kg Obsah vybraných mykotoxinů v krmivech Deoxynivalenol Fumonisin B1+B2 Zearalenon Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech Inspektoři odebrali 98 vzorků krmných surovin pro zjištění nežádoucího obsahu těžkých kovů. Byl sledován obsah olova, kadmia, arsenu a rtuti. U žádného vzorku nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu obsahu sledovaných těžkých kovů Zastoupení odebraných krmiv v rámci cílené kontroly obsahu těžkých kovů Minerální látky Minerální krmiva Doplňková krmiva 8 4 Kompletní krmiva Premixy a DL 7 Rybí moučka 23 Pivovarské kvasnice Obiloviny Olejniny Ostatní

18 Obsah těžkých kovů v krmivech nad detekčním limitem (hodnoty nižší než 1 mg. kg -1 ) 1,00 Obsah těžkých kovů v krmivech (hodnoty nižší než 1 mg/kg) 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As) Rtuť (Hg) Obsah těžkých kovů v krmivech nad detekčním limitem (hodnoty vyšší než 1 mg. kg -1 ) 16,00 Obsah težkých kovů v krmivech (hodnoty vyšší než 1 mg/kg) 11,00 6,00 1, Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As)

19 Cílená kontrola přítomnosti dalších nežádoucích látek v krmivech Tato cílená kontrola zjišťuje obsah dusitanů, fluoridů, vinylthiooxazolidonu, teobrominu a melaminu ve vybraných vzorcích krmiv. Dusitany V rámci cílené kontroly bylo odebráno 10 vzorků krmiv pro stanovení obsahu dusitanů. Sleduje se, zda nebylo použito konzervování krmiv dusitany. Všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující. Limit pro dusitany je 15 mg.kg -1 u krmných směsí nebo 30 mg.kg -1 pro rybí moučku. Obsah dusitanu sodného v odebraných vzorcích krmiv ,31 Dusitan sodný 8,58 7,47 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro selata Rybí moučka 6 4 2,60 2,60 2,60 2 2,60 2,60 2,60 2,60 0 Fluoridy Bylo odebráno 10 vzorků krmných surovin nebo krmných směsí pro různé druhy hospodářských zvířat za účelem stanovení obsahu fluoridů. Všechny analyzované vyhověly maximálním povoleným limitům obsahu fluoridů. Obsah fluoridů v odebraných vzorcích krmiv Fluoridy 1367 Monokalcium-fosfát Bikarbonát sodný KKS pro kachny KKS pro prasata 1000 Minerální krmivo pro skot Oxid hořečnatý Uhličitan vápenatý 500 Masokostní moučka 0 123,3 20,00 24,94 20,00 93,70 20,00 142,2 20,00

20 Vinylthiooxazolidon Vinylthiooxazolidon se vyskytuje v krmivech s obsahem řepky. V 15 vzorcích kompletních směsí pro drůbež bylo zjištěno nejvyšší množství 202,5 mg.kg -1, limit je 1000 mg.kg -1, resp. 500 mg.kg -1 v krmivech pro nosnice. Obsah vinylthiooxazolidonu v odebraných vzorcích krmiv ,50 47,50 101,5 Vinylthiooxazolidon KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro nosnice KKS pro chov kuřat 115,5 KKS pro výkrm kuřat 95,50 78,00 72,50 93,50 71,50 41,50 62,00 65,00 45,00 33,50 30,00 Teobromin Sleduje se v krmivech s obsahem kakaových slupek, kakaa, čokolády a dalších výrobků z cukrovinek. Bylo odebráno 20 vzorků kompletních a doplňkových krmných směsí. Jeden vzorek krmné směsi pro výkrm králíků překročil maximální povolený limit teobrominu, bylo zakázáno jeho použití ke krmným účelům. Obsah theobrominu v odebraných vzorcích krmných směsí 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Teobromin 508,5 DKS pro koně KKS pro prasata KKS pro psy KKS pro selata KKS pro králíky 107,8 139,4 92,76 116,4 87,35 109,1 56,43 5,41 8,19 9,14 17,60 15,18 36,55 4,23 4,16 4,16 7,43 5,68 Melamin Bylo odebráno 10 vzorků převážně krmných směsí pro psy a kočky za účelem stanovení obsahu melaminu a kys. kyanurové. Výsledky všech analyzovaných vzorků se pohybovaly na nejnižší úrovni detekčního limitu analytických přístrojů.

21 3.3. Sledování správného používání doplňkových látek Cílená kontrola používání kokcidiostatik Cílená kontrola ověřuje dodržování deklarovaného obsahu kokcidiostatika a dodržování maximálního povoleného limitu nevyhnutelné křížové kontaminace, případně zda se doplňkové látky nevyskytují v krmivech pro druhy či kategorie zvířat, pro které nejsou povoleny. V rámci kontroly bylo odebráno celkem 133 vzorků kompletních, doplňkových a minerálních krmných směsí a premixů. Byly zjištěny 4 případy kontaminace krmiv kokcidiostatiky (2x diclazuril v kompletní směsi pro chov prasat resp. v minerálním krmivu pro skot, 1x narasin v minerálním krmivu pro prasata a 1x robenidin v kompletní směsi pro dokrm králíků), byl vydán zákaz jejich zkrmování. Kontrola dodržování deklarovaného obsahu kokcidiostatik vyhodnotila všechny analyzované jako vyhovující. Křížová kontaminace krmiv kokcidiostatiky (červeně označeny nevyhovující ) Rezidua kokcidiostatik 6,00 5,00 5,058 4,00 3,00 2,00 1,00 0,297 0,079 1,526 0, Lasalocid Monensin Narasin Nikarbazin Robenidin Salinomycin Diclazuril Počty odebraných a nevyhovujících vzorků křížové kontaminace kokcidiostatik odebrané nevyhovující

22 Výsledky kontroly dodržování deklarovaného obsahu kokcidiostatik Deklarace obsahu kokcidiostatik ( mg/kg ) 70 70,93 Narasin Nikarbazin Robenidin Salinomycin 60 53,38 64,53 55, ,85 53,91 51, ,33 39, V rámci cílené kontroly byly rovněž sledovány reziduální stopy kokcidiostatik v krmivu, které bylo zpracováno míchacím zařízením výrobce bezprostředně po použití kokcidiostatik. Bylo prověřeno 33 vzorků z nejrizikovější první míchačky následně vyráběných krmiv. Ve 2 případech byl překročen stanovený limit, výrobci těchto krmiv následně zavedli účinnější postupy dekontaminace výrobní linky pro zabránění přenosu křížové kontaminace. Rezidua kokcidiostatik v 1. míchačce následné výroby (červeně označeny nevyhovující ) ( mg/kg ) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Rezidua kokcidiostatik v 1. míchačce následné výroby 8,356 5,174 Lasalocid Monensin Narasin Nikarbazin Robenidin Salinomycin 0,

23 Odebrané v rámci cílené kontroly křížové kontaminace krmiv kokcidiostatiky... Výkrm skotu Doplňková krmiva Dojnice Telata Výkrm prasat Ostatní... Selata Kompletní krmiva Chov prasat Předvýkrm prasat 1 Výkrm prasat Dokrm prasat Užitkové nosnice Odchov kuřat Výkrm kuřat Dokrm kuřat Kachny Výkrm králíků Dokrm králíků 1 Ostatní... Drůbež Minerální krmiva Skot Prasata... Prasata Premixy Ostatní Počet vzorků Vyhovující Nevyhovující Nejčastěji byly odebírány kompletní krmné směsi (109 vzorků) s převahou krmiv pro prasata a pro drůbež. Nejvyšší četnost nevyhovujících vzorků byla v relativním měřítku zjištěna u minerálních krmiv (četnost závad 50 %). Žádné nedostatky nebyly zaznamenány u doplňkových krmných směsí.

24 Cílená kontrola dodržování limitů doplňkových látek Při této kontrole se sledovalo dodržování maximálních limitů mědi, zinku, manganu, železa, selenu, jódu, vitaminu A a vitaminu D3. Odebráno bylo 60 vzorků krmných směsí. Převažovaly kompletní krmiva pro výkrm prasat a drůbeže. Překročení limitů sledovaných DL bylo zjištěno u 3 vzorků krmiv. Nebyl dodržen limit obsahu vitaminu D v krmivu pro výkrm prasat, obsahu zinku v krmivu pro selata a obsahu mědi v krmivu pro hlodavce. KRMIVA PRO PRASATA Obsah mědi v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat 30,00 Měď (Cu) 20,00 10,00 25,53 14,85 15,91 18,32 13,97 9,59 10,53 14,91 28,78 26,58 23,49 17,39 15,48 13,75 17,92 0,00 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah zinku v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Zinek (Zn) 150,0 153,7 160,2 100,0 113,1 116,4 92,40 85,52 133,9 102,5 86,42 109,9 125,4 50,0 87,01 55,39 70,92 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) 89,57 92,94 KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3)

25 Obsah manganu v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Mangan (Mn) , ,9 94,31 96,64 111,9 118, ,89 52,66 53,99 65,66 85,01 100,9 81,39 87, ,05 52,58 65,24 62,90 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah železa v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Železo (Fe) , ,2 278,7 272,8 266,2 281, ,0 233,6 227,8 183,4 213,3 243,7 183,1 264, ,8 183,9 151,3 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3)

26 Obsah selenu v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Selen (Se) 0,6 0,4824 0,4846 0,6184 0,4 0,3343 0,5349 0,3897 0,3837 0,5081 0,3547 0,3143 0,3927 0,3762 0,2 0,3074 0,3165 0,1860 0,2314 0,2412 0,0 0,0585 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah jódu v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Jód (I) 4,00 4,398 3,00 2,826 2,00 1,00 0,00 0,645 1,791 1,664 1,608 1,427 1,167 0,784 0,716 1,106 0,201 0,728 0,499 0,628 0,704 0,200 1,526 KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3)

27 Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat Vitamin A KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích pro výkrm a chov prasat (hodnota nevyhovujícího vzorku v červeném poli) Vitamin D KKS pro chov prasat KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro dokrm prasat (A3)

28 KRMIVA PRO DRŮBEŽ Obsah mědi v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Měď (Cu) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 15,81 9,02 25,25 22,47 14,99 14,42 13,62 14,16 18,43 14,46 17,23 15,43 13,70 11,99 11,63 11,23 11,32 10,27 9,79 8,36 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Zinek (Zn) ,8 120,3 110,2 96,11 86,89 82,79 87,04 88,07 95,44 78,30 87,25 70,14 71,10 70,11 71,82 117,4 99,39 96,96 85,87 82,11 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty

29 Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Mangan (Mn) , ,7 133, ,6 118,8 103,5 116,4 102,5 112,3 111, ,7 100,2 97,22 108,0 97,72 78,59 111,0 98, ,73 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 340 Železo (Fe) 338, ,9 299,7 316,9 294,8 276,5 322,6 307,7 248, ,9 234,0 208,5 199, , ,9 179,4 180,4 164,4 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty

30 Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 0,60 Selen (Se) 0,526 0,50 0,40 0,30 0,20 0,411 0,406 0,406 0,270 0,310 0,215 0,196 0,188 0,264 0,399 0,322 0,373 0,276 0,372 0,282 0,269 0,274 0,268 0,10 0,148 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Jód (I) 1,60 1,670 1,696 1,703 1,211 1,480 1,20 1,224 0,831 0,958 1,012 1,120 0,80 0,663 0,925 0,619 0,667 0,711 0,40 0,672 0,647 0,586 0,454 0,630 KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty

31 Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Vitamin A KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Vitamin D KKS pro výkrm kuřat KKS pro dokrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro kachny KKS pro krůty KKS pro bažanty

32 OSTATNÍ KRMNÉ SMĚSI Obsah mědi v ostatních krmných směsích (hodnota nevyhovujícího vzorku v červeném poli) Měď (Cu) , ,0 122,5 146, ,1 86,10 95,89 89, ,09 19,64 84, ,65 9,59 14,70 16,51 selata (ČOS) DKS Telata KKS výkrm králíků DKS dojnice KKS pro hlodavce Obsah zinku v ostatních krmných směsích (hodnota nevyhovujícího vzorku v červeném poli) Zinek (Zn) , ,2 139,5 174,7 201,9 161,2 154,6 85,46 85,04 56,84 110,7 120, ,11 80,43 selata (ČOS) DKS Telata KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce

33 Obsah manganu v ostatních krmných směsích Mangan (Mn) ,4 315, ,5 111,2 103,1 91,15 99,09 109,4 60,95 114,2 82,55 69,36 24,66 96,24 70,20 56,57 selata (ČOS) DKS Telata KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce Obsah železa v ostatních krmných směsích Železo (Fe) , ,7 360,5 374,9 385, ,2 267,5 305,2 290,7 248,2 254,9 239,7 342,8 279, ,8 123,8 selata (ČOS) DKS Telata KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce

34 Obsah selenu v ostatních krmných směsích Selen (Se) 2,00 1,50 1,804 1,351 1,00 0,50 0,640 0,581 0,387 0,408 0,248 0,485 0,666 0,158 0,481 0,452 0,375 0,473 0,00 0,185 0,149 selata (ČOS) DKS Telata KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce Obsah jódu v ostatních krmných směsích Jód (I) 4,00 3,215 3,00 2,593 2,264 2,00 1,514 1,251 1,988 1,519 1,232 1,00 1,227 1,297 1,222 1,111 0,00 0,739 0,612 selata (ČOS) DKS Telata KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce

35 Obsah vitaminu A v ostatních krmných směsích Vitamin A selata (ČOS) KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků Obsah vitaminu D 3 v ostatních krmných směsích Vitamin D selata (ČOS) KMKS Telata DKS dojnice KKS výkrm králíků KKS pro hlodavce

36 Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy V rámci kontroly bylo odebráno 27 vzorků z celých partií krmných směsí, vyrobených ihned po medikovaných krmivech. Celkem 3 (všechno kompletní krmné směsi pro předvýkrm prasat A1) překročily úroveň rezidua 1 % účinné medikační látky, kterou ÚKZÚZ po dohodě s ÚSKVBL toleruje jako maximální povolený limit nevyhnutelné křížové kontaminace léčiv. Tato nevyhovující krmiva bylo zakázáno zkrmovat. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z celé partie (v červených polích nevyhovující hodnoty) Kontrola křížové kontaminace krmiv léčivy (vzorek z celé partie) 8,0 7,40 7,0 6,0 5,70 5,0 4,0 3,31 4,02 4,00 3,50 3,0 2,74 2,0 1,69 1,81 1,63 1,06 1,10 1,28 1,0 0,0 1,32 1,15 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,02 0,02 0,08 0,18 0,15 0,02 0,21 0,01 0,06 0,01 Amoxicillin Chlortetracyclin Doxycyclin Flubendazol Lincomycin Spectinomycin Sulfamerazin Sulfamethoxazol Tiamulin Tilmicosin Tylosin Valnemulin

37 Dále byl u vybraných směsí sledován obsah účinné látky léčiva v první míchačce krmiva, vyráběného ihned po medikované krmné směsi. Kontrola byla zaměřena na účinnost dekontaminačního programu provozovatele. Jako maximální vyhovující hladina byla po dohodě s ÚSKVBL stanovena rovněž přítomnost 1 % obsahu medikační látky, aplikované v předchozí výrobě. Bylo analyzováno 23 vzorků krmiv. Celkem 3 byly nevyhovující, z toho 1 vzorek nevyhověl obsahem dvou účinných látek současně. Výrobcům nevyhovujících vzorků krmiv bylo uloženo a následně ověřeno zvýšení účinnosti jejich dekontaminačních programů pro zabránění křížové kontaminace krmiv. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z 1. míchačky (v červených polích nevyhovující hodnoty) Kontrola křížové kontaminace krmiv léčivy (vzorek z 1. následné míchačky) 8,32 8,31 8,0 6,50 6,38 6,0 4,80 4,0 3,12 2,40 2,84 2,0 0,83 0,79 1,07 0,97 0,0 0,14 0,20 0,05 0,05 0,17 0,08 0,02 0,53 0,10 0,03 0,03 0,10 0,07 0,10 0,01 Amoxicillin Chlortetracyclin Flubendazol Lincomycin Spectinomycin Sulfamerazin Sulfamethoxazol Tiamulin Tilmicosin Tylosin Valnemulin

38 Obsah sodíku a draslíku Obsah niklu Obsah glycerolu Obsah metanolu 3.4. Sledování dalších bezpečnostních a jakostních ukazatelů Cílená kontrola parametrů glycerolu, používaného jako krmná surovina Bylo odebráno 36 vzorků surového glycerínu, u kterých byl stanoven obsah glycerolu, metanolu, sodíku, draslíku a niklu. Žádný z analyzovaných vzorků po zohlednění nejistoty stanovení nepřekročil maximální povolený obsah metanolu 0,5 %. Celkem 6 vzorků nevyhovělo deklarovanému obsahu glycerolu nebo minerálních prvků. Zjištěný podíl glycerolu a metanolu v krmné surovině glycerínu Hodnoty glycerolu a metanolu ( % ) ( % ) 90 0,6 0,5 80 0,4 0,3 70 0,2 0,1 60 Glycerol Metanol 0,0 Zjištěné hodnoty mikroprvků v krmné surovině glycerínu Hodnoty sledovaných mikroprvků ( % ) (mg.kg -1 ) 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 Sodík Draslík Nikl 0,0

39 Přítomnost pesticidů Cílená kontrola pesticidů Přítomnost pesticidů byla zjišťována u 81 vzorků, převážně obilovin. Zjištěné hodnoty účinných látek se obvykle pohybovaly na hranici detekce přístrojů. Jako nevyhovující byl vyhodnocen 1 vzorek sladového květu s překročeným limitem obsahu chlormekvátu, cypermetrinu, deltametrinu a epoxyconazolu. Bylo zakázáno tento produkt použít ke krmení. Zjištěný obsah pesticidů v krmivech nad hranicí detekce přístrojů 1,5 Cílená kontrola pesticidů Chlormekvát Pirimifos-methyl Chlorpyrifos-methyl Cypermethrin 1,0 Epoxikonazol Mepikvát Deltametrin 0,5 0,0 0,538 0,147 0,103 0,046 Složení krmiv odebraných v rámci cílené kontroly obsahu pesticidů Triticale 5% Guarová moučka 2% Ostatní 10% Ječmen 11% Kukuřice 5% Sója 14% Oves 9% Sladový květ 4% Řepka 5% Rýže 2% Rybí moučka 2% Pšenice 31%

40 Cílená kontrola přítomnosti nepovolených genetických modifikací v krmivech a označování povolených GMO V rámci této kontroly jsou sledovány genetické modifikace v krmných surovinách a krmivech. Jedná se zejména o kukuřici, rýži, sóju, řepku a kompletní i doplňkové krmné směsi. Část vzorků byla analyzována v laboratoři VÚRV Ruzyně. Ve vzorcích se sleduje přítomnost povolených modifikací a náležité označení krmiv, obsahujících GM složky, a také přítomnost modifikací nepovolených. Bylo prověřeno 44 vzorků krmiv. Vzorek kompletního krmiva pro psy s nedeklarovaným obsahem sóji MON byl vyhodnocen jako nevyhovující, falšované krmivo. Zastoupení krmiv odebraných v rámci cílené kontroly přítomnosti GMO Řepka 7% Rýže 7% Sója 16% Kukuřice 16% Ostatní 2% DKS pro dojnice 14% KKS pro výkrm prasat 11% KKS pro psy 9% KKS pro kočky 4% KKS pro výkrm kuřat 7% KKS pro užitkové nosnice 7% Cílená kontrola přítomnosti doplňkových látek v krmivech Kontrola ověřuje přítomnost deklarovaného obsahu vybraných doplňkových látek v krmivech (saccharomyces cerevisiae, enterococcus faecium). U odebraných vzorků se také ověřují ostatní deklarované jakostní znaky. Bylo odebráno 17 vzorků krmných směsí, všechny byly posouzeny jako vyhovující. Odebraná krmiva pro ověření přítomnosti doplňkových látek KKS pro odchov telat 6% DKS pro dojnice 6% KKS pro dokrm prasat 12% DKS pro výkrm skotu 6% KKS pro výkrm prasat 6% KKS pro užitkové nosnice 12% KKS pro selata 29% KKS pro chov prasat 11% KKS pro kachny 6% KKS pro předvýkrm prasat 6%

41 Cílená kontrola výskytu zakázaných stimulátorů nebo inhibitorů růstu Bylo prověřeno 27 vzorků převážně krmných směsí pro prasata a skot, zda neobsahují nepovolené antibiotické stimulátory. Rovněž se kontrolují vedlejší výrobky procesů kvašení, zdali neobsahují antimikrobiální látky, které se používají při zpracování k regulaci kvasných procesů. Všechny byly vyhovující a analyty se pohybovaly pod hranicí detekce. Odebraná krmiva pro ověření nepřítomnosti zakázaných stimulátorů růstu Lihovarské výpalky tmavé 7% Lihovarské výpalky sušené 7% KKS pro krůty 4% DKS pro dojnice 3% DKS pro selata 4% DKS pro telata 4% KKS pro výkrm skotu 4% KKS pro výkrm kuřat 7% KKS pro chov prasat 4% KKS pro užitkové nosnice 15% KKS pro předvýkrm prasat 15% KKS pro dokrm prasat 15% KKS pro výkrm prasat 11% Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných proteinů Metodou PCR-RT bylo analyzováno 19 vzorků krmiv pro ověření dodržení deklarovaného složení zpracovaných živočišných proteinů. Převážnou většinu odebraných krmiv tvořily kompletní krmiva pro psy a kočky. Všechny byly posouzeny jako vyhovující. Krmiva analyzovaná na přítomnost živočišných proteinů KKS pro psy 47% Zpracované živočišné proteiny (Drůbež) 11% Zpracované živočišné proteiny (Ovce) 5% KKS pro kočky 11% Sušená plná krev 6% Ostatní 8% Krevní moučka 3% KKS pro výkrm kuřat 3% KKS pro selata 3% Rybí moučka 3%

42 4. Závěr V roce 2015 ÚKZÚZ v rámci kontrolní činnosti úředně odebral a vyhodnotil celkem 1565 vzorků krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 140 vzorků (8,9 %). Z tohoto počtu bylo 92 krmiv nejakostních, 10 krmiv falšovaných, u 5 vzorků byly překročeny směrné hodnoty obsahu mykotoxinů a rovněž bylo zjištěno 33 případů vzorků krmiv s ohroženou bezpečností (21 podmíněně použitelných krmiv pro jiné druhy nebo kategorie zvířat a 12 krmiv znehodnocených, nepoužitelných ke krmení zvířat). V porovnání s rokem 2014 při shodném počtu analyzovaných krmiv vzrostl výskyt nevyhovujících vzorků o 31 %. Vyšší četnost záchytů v roce 2015 může být ovlivněna zahájením inovované metody plánování kontrol s využitím analýzy rizika, která na základě záznamů z kontrol v uplynulém období odlišuje bezpečné provozy od více rizikových a umožňuje efektivněji využít kontrolní kapacity ústavu. Zvýšený výskyt mykotoxinů v krmivech souvisí pravděpodobně s klimatickými podmínkami v období sklizně zrnin v létě V rámci analytických činností bylo provedeno celkem stanovení sledovaných parametrů, z toho nevyhovujících bylo 488 výsledků stanovení analytů. Nejčastěji nevyhovující byly deklarované obsahy popela (60 vzorků), stopových prvků zinku (35) a manganu (35), vitamínu A (27), vitamínu E (18) a hrubého proteinu (18). V příštích letech bude ÚKZÚZ v kontrole výskytu zakázaných a nežádoucích látek u krmiv pokračovat. S ohledem na zjištěné výsledky v letošním roce bude zvýšená pozornost i nadále zaměřena na eliminaci rizika křížové kontaminace krmiv vyrobených po použití kokcidiostatik nebo léčiv a kontrolu výskytu mykotoxinů v krmivech. Souhrnný přehled výsledků vybraných cílených kontrol Sledování výskytu zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech Zpracované živočišné bílkoviny POP Dioxiny Furany Mykotoxiny Pesticidy GMO Kokcidiostatika Odebrané Nevyhovujících (1,3%) (2,5%) 0 10 Odebrané Nevyhovující (1,5%) Odebrané Nevyhovující (2,6%) Odebrané Nevyhovující (4,9%) (2,9%) Odebrané Nevyhovující (1,3%) Odebrané Nevyhovující (5,2%) (3,0%)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 14 Zpracovali: Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 03 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva o úředních kontrolách krmivářských podniků provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil

Více

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2013 Cíl Posouzení technologie výroby krmiv zabránit přenosu křížové kontaminace Pozornost zaměřena na doplňkové látky s reziduálním efektem v potravinovém

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA Doporučení mise FVO Plánování kontrol - princip rizikové analýzy za použití rizikových faktorů Základem RA hodnocení výkonnosti (rizikovosti) krmivářských provozů

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR 29. 1. 2015 Zákon č.61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby ČSN 467005 - požadavky na jakost krmných směsí - seznam krmných surovin vhodných pro výrobu KS - omezení

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Komise Evropských společenství jasně deklaruje, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva Uvádění na trh v ČR Miroslav Florián Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Úvod rozdělení hnojiva minerální jednosložková kombinovaná

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ Úvodem Systém HACCP je významnou a legislativně požadovanou součástí aktivit krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby, směřujících k produkci bezpečných krmiv a ochraně potravinového řetězce Požadavky

Více

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 1998 Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení ČSN 46 7092-2 Prosinec Testing methods for feeding stuffs - Part 2: Sample preparation for testing Méthodes

Více

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č. 1-502 Přidává se do krmných dávek skotu s vyrovnaným poměrem vápníku a fosforu. Deklarované jakostní znaky: 1-502 Vápník 6 % Fosfor 5,2 % Sodík 7,5 % Hořčík

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Výsledky statistického zjišťování

Výsledky statistického zjišťování Ministerstvo zemědělství Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky - 13060 Výsledky statistického zjišťování N á z e v : Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv za rok 2005

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO bude proveden v souladu s doporučením EK 2004/787/ES o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2010 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2010

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Samostatný technolog v krmivářství

Samostatný technolog v krmivářství Samostatný technolog v krmivářství (kód: 29-061-R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Samostatný technolog v krmivářství

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2012 Informační bulletin č. 1/2013 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE OBSAH Zaměření veterinárního dozoru Potravinové krize Mimořádné kontroly masných výrobků Používání

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 767/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Při hodnocení vzorků krmiv z úřední kontroly vycházíme z požadavků Nařízení EP a

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2003

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2003 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2003 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2003

Více

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KONCEPT KRMIV SMARTY DOG Značka SMARTY přináší širokou škálu výrobků, které vynikají maximální ekonomickou výhodností. Z hlediska použitých vstupních surovin jsou však dodrženy

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.1.2013 Úřední věstník Evropské unie L 21/3 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 56/2013 ze dne 16. ledna 2013, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, 26.1.2016 Druhy organických hnojiv Komposty (vermikomposty, rychlokomposty ) Digestáty

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 10.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 10.07.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 362 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice.

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Odborný seminář Aktuálne problémy systémov riadenia bezpečnosti potravín Nitra Ing. Jindřich Pokora Státní

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Informační bulletin Státní veterinární správy, č. 1 / 2014 Státní veterinární správa Informační bulletin č. 1/2014 Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Autoři: MVDr.

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Bezpečnost potravin v ČR Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti)

Více

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Sekce úřední kontroly Strana 1 /24 Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Ústředního kontrolního a zkušebního

Více

PRŮMYSLOVÁ KRMIVA. 2003 Červenec. Situační a výhledová zpráva. * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí

PRŮMYSLOVÁ KRMIVA. 2003 Červenec. Situační a výhledová zpráva. * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí Situační a výhledová zpráva PRŮMYSLOVÁ KRMIVA * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí * Základem zdravých zvířat je vysoká biologická hodnota krmiv 2003 Červenec

Více

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138 O schválení technického předpisu Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv a přísad do krmiv Nařízením Vlády Republiky Kazachstán č. 263 ze dne 18. března 2008 Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky

Více

Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005

Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005 Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005 (Jedná se o všeobecně platné zásady platné k datu 1.11.2005. SZIF nevylučuje pozdější změny v případě legislativních

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2008

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2008 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2008 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2007 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

BEZPEČNOST POTRAVIN PRÁVNÍ ZÁKLAD OBECNÉ SOUVISLOSTI DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

BEZPEČNOST POTRAVIN PRÁVNÍ ZÁKLAD OBECNÉ SOUVISLOSTI DOSAŽENÉ VÝSLEDKY BEZPEČNOST POTRAVIN Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin sleduje dvojí cíl: chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat bezproblémové fungování jednotného evropského trhu. Evropská

Více

Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR

Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR Vědecký výbor výživy zvířat Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, listopad 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více