Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 03 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Praha, březen 04

2 Úvod Sekce zemědělských vstupů (SZV), jejíž součástí je Oddělení krmiv a Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) působí na celém území ČR. Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti krmiv a výživy zvířat za: - administrativní činnosti např. spolupráce při správním řízení, registruje a schvaluje krmivářské provozy, podílí se na tvorbě národní legislativy, - tvorbu plánů úředních kontrol zaměřených hlavně na kvalitu a bezpečnost krmiv, - metodické vedení OKZV. Úřední kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů provádějí inspektoři OKZV podle ročních plánů kontrolní činnosti, v souladu s metodickými pokyny. Kontroly provozů provádějí bez předchozího upozornění. Úřední kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování a používání krmiv, doplňkových látek a premixů a zahrnují zejména tyto oblasti: - ověření podmínek registrace nebo schválení provozu, - kontrola dodržování podmínek stanovených právními předpisy ve vztahu k hygieně krmiv, - kontrola označování krmiv, doplňkových látek a premixů, - kontrola používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením, - sledování přítomnosti zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech, - sledování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů a jejich nepovolených forem v krmivech, - kontrola užití krmiv v oblasti ekologického zemědělství, - vzorkování krmiv, - analýzy odebraných vzorků krmiv v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ.. Kontrolní činnost Běžné kontroly představují plánované kontroly, které zahrnují více oblastí (plnění podmínek registrace/schválení, označování, kontroly zařízení a vybavení, dokumentace, atd.). Oblasti, na které se inspektor zaměří, ovlivňuje okamžitá situace v provozu a inspektor se může na místě rozhodnout, co bude v rámci kontroly preferovat. Součástí plánovaných kontrol může být odběr vzorku. Pokud je při odborném dozoru zjištěno porušení právních předpisů, je provozovateli uloženo nápravné opatření a termín jeho splnění vzhledem k povaze a rozsahu porušení. Po uplynutí stanovené doby provedení nápravného opatření následuje dodatečná kontrola provozu, která ověřuje splnění uloženého nápravného opatření. Cílené kontroly jsou plánované kontroly zaměřené na aktuální problémy, např. na přítomnost nepovolených genetických modifikací ve vybraných krmných surovinách, na dioxiny a na přítomnost savčích tkání v rybích moučkách. Odběr vzorku je vždy součástí cílené kontroly.

3 Mimořádné kontroly nejsou součástí plánu, jedná se o typ cílené kontroly, kterou vyvolají vnější podněty např. varování ze systému RASFF, stížnosti nebo například podklady od krajských veterinárních správ. Monitoring výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech je koordinovaný inspekční program, který umožňuje sledování hladin látek, pro které ještě nebyly stanoveny závazné limity (např. mykotoxiny). Počty kontrol a počty vzorků jsou plánovány na základě analýzy rizik, která zahrnuje zejména počty provozů, které mají být kontrolovány, druhy činností, které kontrolovaný provoz vykonává, pozici a význam subjektu na trhu a počet závad zjištěných v uplynulém období. Je zohledněna také kapacita národní referenční laboratoře a počty inspektorů na regionálních pracovištích OKVZ. Četnost kontrol je předem stanovena podle prováděných činností, kdy je plánováno v přepočtu 0,3 3,5 kontrol na provoz ročně (0,3 kontroly u distributorů nebo dodavatelů; 3,5 kontrol například u výrobců premixů).. Výsledky V roce 03 vykonali inspektoři 387 kontrol. Konkrétní počty kontrol vztažené k jednotlivým činnostem v provozech ukazuje následující tabulka: Činnost Počet provozů v evidenci ÚKZÚZ Počet provedených kontrol - Výrobci krmných surovin 83 Výrobci krmných směsí registrovaní Výrobci krmných směsí schválení Výrobci doplňkových látek registrovaní 9 8 Výrobci doplňkových látek schválení 6 7 Výrobci premixů registrovaní 9 5 Výrobci premixů schválení 7 Mobilní výrobny 7 48 Dovozci 47 5 Distributoři a dodavatelé Dopravci 90 3 Prvovýrobci Celkem Případy porušení právních předpisů V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 03 závad. K zahájení sankčního správního řízení bylo odesláno 8 podnětů. Výše pravomocně uložených pokut za rok 03 činila ,- Kč. Provozovatelé nejčastěji porušili obecné požadavky na bezpečnost krmiv ve smyslu čl. 4 odst. a čl. odst. písm. a) Nařízení EP a Rady č. 767/009, čl. Nařízení Komise č. 574/0 (např. nedodržení stanovených limitů pro doplňkové látky při výrobě a uvádění krmiv do oběhu, překročení povolených limitů obsahu nežádoucích látek a produktů v krmivech, použití doplňkových látek v rozporu s jejich povolením, nedodržení deklarovaného složení krmiva, aj.).

4 Odběr vzorků V rámci úřední kontroly bylo v roce 03 odebráno 465 vzorků krmiv, jako nevyhovující bylo hodnoceno 09 analyzovaných vzorků (3,4 % případů). Počty vzorků krmiv, odebraných v rámci odborného dozoru, jsou následující: Vzorek Odebráno Nevyhovující (NV) Podíl NV(%) Krmné suroviny Obiloviny Olejniny 8,3 Hlízy a kořeny Pícniny 5 0 Ostatní rostliny Mléčné suroviny 0 0 Živočišné suroviny 9, Rybí suroviny 00 Minerální suroviny Ostatní suroviny CELKEM ,5 Krmné směsi Kompletní KS pro hospodářská zvířata , Kompletní KS pro domácí a ostatní zvířata ,8 Doplňkové KS pro hospodářská zvířata ,8 Doplňkové KS pro domácí a ostatní zvířata 0 0 CELKEM , Premixy 43 7,9 Doplňkové látky 5 0 Minerální krmiva 70 5,4 Mléčné krmné směsi Ostatní 50 CELKEM VZORKŮ ,4 Krmné suroviny ze skupiny olejnin a pícnin nevyhověly obsahem tuku respektive dusíkatých látek. V surovinách živočišného původu byly zjištěny nedeklarované příměsi původem z přežvýkavců či drůbeže. U premixů bylo nejčastějším porušením nedodržení obsahu vitamínu A a E a stopových prvků (mangan, zinek, železo, měď). V případě krmných směsí byly přeneseny nedostatky ze surovin a premixů, četnými nevyhovujícími parametry byly tudíž výše zmíněné obsahy vitamínů a stopových prvků.

5 Nevyhovující výsledky kontroly jakosti krmiv Kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata V rámci kontroly deklarace kompletních krmných směsí pro hospodářská zvířata bylo odebráno 60 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 84 stanovení sledovaných parametrů. Nevyhovujících vzorků bylo zjištěno 37 (3, %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu hrubého popela (4 případů), mědi (9x) a hrubého proteinu (8x). V relativním měřítku se nejčastěji vyskytla závada nedodržení deklarovaného obsahu fytázy. Doplňkové krmné směsi pro hospodářská zvířata Inspektory bylo odebráno 59 vzorků, u kterých bylo celkem provedeno 870 stanovení sledovaných parametrů. Jako nevyhovující bylo hodnoceno 7 (8,8 %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu hrubého popela (0x), sodíku (5x) a hrubého proteinu (3x). V relativním měřítku se nejčastěji vyskytla závada nevyhovujícího obsahu močoviny deklarované jakosti (66,7% z provedených analýz).

6 Minerální krmné směsi Prověřeno bylo 70 vzorků minerálních krmiv, u kterých bylo provedeno 35 stanovení sledovaných parametrů. Požadavkům nevyhovělo 5 vzorků (,4 %). Nejčastěji nebyl dodržen deklarovaný obsah zinku (7x), manganu (4x) a vitaminu A (3x). Výskyt závad nedodržení deklarace sledovaných parametrů byl relativně vyrovnaný (max. 0,9 %). Premixy Analyzováno bylo 43 vzorků premixů, u kterých bylo provedeno 55 stanovení sledovaných parametrů. Nevyhovujících vzorků bylo zjištěno (7,9 %). Nejčastěji nebyla dodržena deklarace obsahu vitaminu A (5x), selenu a manganu (4x). V relativním měřítku byly nejčastějšími nevyhovujícími parametry obsah jódu (5,0 %) a selenu (3,5 %).

7 Krmné suroviny Inspektoři odebrali v rámci kontroly 57 vzorků krmných surovin, u kterých bylo provedeno celkem 4 stanovení sledovaných parametrů. Požadavkům nevyhovělo 6 vzorků (0,5 %). Nejčastější příčinou závady byla nedeklarovaná přítomnost živočišných proteinů v krmivu. Krmiva pro domácí zvířata Analýzou bylo prověřeno 64 vzorků kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata (Pet Food). Výsledky poskytlo celkem 877 stanovení sledovaných parametrů jakosti krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 5 vzorků kompletních a vzorky doplňkových směsí. Nejčastější závadou bylo nedodržení deklarace hrubého popela (6x), manganu a vitaminu E (4x). V relativním měřítku byla nejčastěji porušena deklarace obsahu železa (40 % stanovení). Mimořádné kontroly V roce 03 bylo na základě podnětů provedeno 9 kontrol (podněty SVS, reklamace či prolongace) a v rámci RASFF bylo provedeno 0 kontrol s jedním odebraným vzorkem kompletní krmné směsi pro kočky. Tato směs byla vyhovující a uvolněna na trh.

8 Cílené kontroly krmiv Zaměření a četnost cílených kontrol, tedy systematických kontrolních aktivit, byly upraveny na základě výsledků zjištěných v předcházejících letech, zohledněním doporučení Komise k monitoringu a podle dalších platných právních předpisů. Sledování výskytu zakázaných látek a produktů v krmivech Sledování výskytu nežádoucích látek a produktů v krmivech Sledování správného používání doplňkových látek v krmivech Sledování dalších problematik týkajících se bezpečnosti krmiv Sledování zakázaných látek Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech Kontrola je zaměřená na možnou kontaminaci krmiv zpracovanými živočišnými bílkovinami (PAP). V roce 03 bylo takto prověřeno 87 vzorků převážně doplňkových krmných směsí. Přítomnost nepovolených zpracovaných živočišných bílkovin nebyla v žádném vzorku zjištěna. DOPLŇKOVÉ SMĚSI dojnice telata 6 výkrm skotu 0 chov skotu 6 ostatní... KOMPLETNÍ výkrm prasat SMĚSI nosnice 4 přežvýkavci... KRMNÉ živočišný tuk SUROVINY jehněčí moučka rybí moučka 3 sójový extrahovaný šrot 9

9 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly PAP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů Cílem kontroly je zachytit přítomnost tkání suchozemských živočichů v rybí moučce, zvláště v souvislosti s povolením používat rybí moučku do mléčných krmných směsí pro přežvýkavce. Mikroskopicky a akreditovanou metodou RT PCR bylo prověřeno 37 vzorků rybí moučky. V jednom analyzovaném vzorku rybí moučky, odebraném na základě podnětu RASFF, byla zjištěna přítomnost tkání suchozemských živočichů. ÚKZÚZ zakázal použít nevyhovující krmnou surovinu do krmiv určených pro hospodářská zvířata. Sledování nežádoucích látek Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů (POP) V rámci kontroly bylo analyzováno 9 vzorků krmiv a krmných surovin, žádný vzorek nebyl vyhodnocen jako nevyhovující. PCB byly sledovány zároveň s dioxiny, aby bylo možné posoudit expozici zvířete všem těmto toxinům. Naměřené hodnoty byly velmi nízké, obvykle pod mezí detekce 0,5 µg. Pro PCB dosud nebyly stanoveny prahové hodnoty.

10 Zastoupení vzorků v rámci cílené kontroly vybraných perzistentních org. polutantů (POP) Rybí moučka 4 4 Mastné kyseliny Minerální látky Masokostní moučka Živočišný tuk Doplňkové látky Kompletní KS pro drůbež Doplňková KS pro dojnice Minerální KS pro skot Premix Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly POP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola dioxinů, furanů a PCB dioxinového typu V rámci cílené kontroly bylo analyzováno celkem 4 vzorků, zejména rybí moučka, sušená krmiva a doplňkové látky. Stanovené limity se pohybují od 0,75 do 6 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro dioxiny a od,5 do 4 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro sumu dioxinů a PCB. Dva analyzované vzorky původem ze třetí země (Rusko) nevyhověly stanoveným limitům. Jednalo se o krmnou surovinu humát draselný a doplňkovou krmnou směs pro hospodářská zvířata s podílem této suroviny. V obou případech ÚKZÚZ uložil zákaz zkrmování, vyrobené partie byly vráceny do země původu a informace o případu byla vložena do systému RASFF.

11 Suma PCDD a PCDF v krmivech (v červených polích hodnoty nevyhovujících vzorků) (ng WHO TEQ/kg) 8,00 Dioxiny (suma PCDD a PCDF) 7,00 6,00 7,55 5,00 4,00 3,00,00,55,00 0,00 Obsah PCB s dioxinovým efektem v krmivech (ng WHO TEQ/kg),00,75,50,5,00 0,75 0,50 0,5 0,00 PCB s dioxinovým efektem Obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech (červeně označen nevyhovující vzorek) Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (ng WHO TEQ/kg) 8,00 7,00 7,65 6,00 5,00 4,00 3,00,00,00 0,00

12 Obsah PCB bez dioxinového efektu v krmivech suma PCB 8, 5, 0, 38, 53, 80 (µg /kg),00 PCB bez diox.efektu suma PCB 8,5,0,38,53,80 0,00 8,00 6,00 4,00,00 0,00 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly obsahu dioxinů odebrané vzorky nevyhovující vzorky Monitoring mykotoxinů V rámci této kontroly se zjišťuje přítomnost aflatoxinů B, B, G a G, zearalenonu, ochratoxinu A, fumonisinů B a B, deoxynivalenolu, T a HT toxinu. Bylo odebráno 54 vzorků krmiv a krmných surovin. Většina zjištěných hodnot, včetně všech provedených analýz aflatoxinů, byla na nejnižší úrovni detekce analytu. Źádný výsledek stanovení mykotoxinů v krmivech nepřekročil maximální povolený limit ani doporučené směrné hodnoty.

13 Zjištěné obsahy mykotoxinů nad detekčním limitem přístrojů, výsledky do úrovně 50 µg.kg Zearalenon Fumonisin B Fumonisin B Ochratoxin A T toxin HT toxin Zjištěné obsahy mykotoxinů nad detekčním limitem přístrojů, hodnoty vyšší než 50 µg.kg Zearalenon Fumonisin B Fumonisin B Ochratoxin A Deoxynivalenol T toxin T+HT toxin Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech Inspektoři odebrali 05 vzorků krmných surovin a krmných směsí pro zjištění nežádoucího obsahu těžkých kovů. Byl sledován obsah olova, kadmia, arsenu a rtuti. U žádného vzorku nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu obsahu sledovaných těžkých kovů

14 Zastoupení odebraných krmiv v rámci cílené kontroly obsahu těžkých kovů Zrna obilovin Olejnatá semena Rybí moučka Minerální látky Pivovarské kvasnice 6 Ostatní suroviny Doplňkové látky Premixy Kompletní KS Doplňkové KS Minerální KS Obsah olova, kadmia a arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty vyšší než mg. kg - ) Olovo (Pb), Kadmium (Cd), Arsen (As) 6 6 Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As)

15 Obsah olova v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Olovo (Pb) 0,80 0,60 0,40 0,0 Obsah kadmia v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Kadmium (Cd) 0,80 0,60 0,40 0,0 0,00 Obsah arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Arsen (As) 0,80 0,60 0,40 0,0 0,00

16 Obsah rtuti v odebraných krmných surovinách 0,0 Rtuť (Hg) 0,08 0,06 0,04 0,0 0, Cílená kontrola přítomnosti dalších nežádoucích látek v krmivech Tato cílená kontrola zjišťuje obsah dusitanů, fluoridů, vinylthiooxazolidonu a theobrominu ve vybraných vzorcích krmiv. Dusitany V rámci cílené kontroly bylo odebráno 0 vzorků krmiv pro stanovení obsahu dusitanů. Sleduje se, zda nebylo použito konzervování krmiv dusitany. Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující. Limit pro dusitany je 5 mg/kg pro krmné směsi nebo 30 mg/kg rybí moučky. Obsah dusitanu sodného v odebraných vzorcích krmiv Dusitan sodný 7,560 KKS pro krůty KKS pro kuřata KKS pro prasata KKS pro selata Kukuřice Rybí moučka 4 3,995 3,735,600,600,600,600,600,600,600 0

17 Fluoridy Bylo odebráno 0 vzorků krmných surovin nebo krmných směsí pro různé druhy hospodářských zvířat za účelem stanovení obsahu fluoridů. Všechny analyzované vzorky vyhověly maximálním povoleným limitům obsahu fluoridů. Obsah fluoridů v odebraných vzorcích krmiv Fluoridy Monokalcium fosfát KKS pro výkrm prasat MK pro prasata 368 MK pro skot Oxid hořečnatý 000 Rybí moučka ,75 8,80 84,0 44,0 00,5 84,0 38,0 50,40 Vinylthiooxazolidon Vinylthiooxazolidon se vyskytuje v krmivech s obsahem řepky. V 4 vzorcích kompletních směsí pro drůbež bylo naměřeno nejvyšší množství 54 mg/kg, limit je 000 mg/kg, resp. 500 mg/kg v krmivech pro nosnice. Obsah vinylthiooxazolidonu v odebraných vzorcích krmiv ,0 4,0 04,0 90,00 80,00 Vinylthiooxazolidon 64,00 7,00 KKS pro dokrm kuřat KKS pro kachny KKS pro kuřata a kuřice KKS pro nosnice KKS pro výkrm kuřat 8,0 4,0,0 4,0 3,0 98,00 94,00 60

18 Theobromin Sleduje se v krmivech s obsahem kakaových slupek, kakaa, čokolády a dalších výrobků z cukrovinek. Bylo odebráno 5 vzorků kompletních a doplňkových krmných směsí. Žádný vzorek krmné směsi nepřekročil maximální povolený limit theobrominu. Obsah theobrominu v odebraných vzorcích krmných směsí Theobromin DKS pro telata KKS pro prasata KKS pro selata 00 9,8 6,9 00 3,8 49,8 5,6 0,3 6, 46,8 0,7 05,9 0 69,3 48, 34,3 84, 59,0 Sledování správného používání doplňkových látek Cílená kontrola používání kokcidiostatik Cílená kontrola ověřuje, zda se doplňkové látky nevyskytují v krmivech pro druhy či kategorie zvířat, pro které nejsou povoleny nebo zda jejich obsah nepřekračuje povolený limit. V rámci kontroly dodržování maximálních povolených limitů nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik bylo odebráno celkem 7 vzorků kompletních, doplňkových a minerálních krmných směsí a premixů. Bylo zjištěno 5 případů kontaminace krmiv kokcidiostatiky (x robenidin, x diclazuril, monensin a salinomycin). V rámci cílené kontroly byly rovněž sledovány reziduální stopy kokcidiostatik v krmivu, které bylo zpracováno míchacím zařízením výrobce bezprostředně po použití kokcidiostatik. Bylo odebráno 33 vzorků z první míchačky následně vyráběných krmiv, vzorky byly nevyhovující pro překročení maximálního limitu nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik.

19 Křížová kontaminace krmiv kokcidiostatiky do mg. kg - (červeně označen nevyhovující vzorek) ( mg/kg ),00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,0 0,0 0,00 0,7 Lasalocid Monensin Narasin Nikarbazin Robenidin Salinomycin Diclazuril Křížová kontaminace krmiv kokcidiostatiky nad mg. kg - (červeně označeny nevyhovující vzorek) ( mg/kg ) 0,0 Monensin 9,0 7,95 8,0 Narasin 7,0 6,0 Robenidin 5,0 4,0 3,048 Nikarbazin 3,0,039,636,0 Salinomycin,0 Počty odebraných a nevyhovujících vzorků nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik odebrané vzorky nevyhovující vzorky

20 Odebrané vzorky krmiv v rámci kontroly nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatiky DOPLŇKOVÉ Výkrm skotu KRMNÉ SMĚSI Chov prasat Koně Selata Dojnice Telata Výkrm prasat Ostatní KOMPLETNÍ Selata KRMNÉ SMĚSI Ostatní Chov prasat Předvýkrm prasat Výkrm prasat Dokrm prasat Plemenné nosnice Užitkové nosnice Odchov kuřat Výkrm kuřat Dokrm kuřat Krůty Kachny Výkrm králíků Dokrm králílů Skot MINERÁLNÍ Prasata KRMNÉ SMĚSI Drůbež Ostatní PREMIXY Drůbež Prasata Skot Králíci Vyhovující Nevyhovující

21 Kontaminace. míchačky následné výroby kokcidiostatiky (červeně ozn. nevyhovující vzorky) 5 4 4,65 Lasalocid Monensin Narasin Robenidin 3,69 Salinomycin 0 Cílená kontrola obsahu mědi a zinku v krmivech pro prasata Cílem této kontroly bylo sledování, zda je dodržován maximální povolený obsah mědi a zinku v krmivech pro prasata a selata. V rámci cílené kontroly inspektoři odebrali 50 vzorků krmiv. Hodnocení obsahu mědi vyhověly všechny analyzované vzorky. Požadovanému obsahu zinku nevyhověly 4 vzorky krmných směsí, v jednom vzorku kompletní krmné směsi pro selata ČOS byl překročen maximální povolený limit zinku více než desetinásobně (989 mg.kg - ). Obsah mědi v odebraných krmných směsích ( mg/kg ) Obsah mědi 60 KKS pro selata (ČOS) KKS pro předvýkrm prasat (A ) KKS pro výkrm prasat (A ) 0 KKS pro výkrm prasat dokrm (A 3) KKS pro chov prasat

22 Obsah zinku v odebraných krmných směsích (hodnoty nevyhovujících vzorků v červených polích) ( mg/kg ) Obsah zinku KKS pro selata (ČOS) KKS pro předvýkrm prasat (A ) ,8 KKS pro výkrm prasat (A ) KKS pro výkrm prasat dokrm (A 3) KKS pro chov prasat ,4 77,8 Počty odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci kontroly obsahu mědi a zinku odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola dodržování dalších limitů doplňkových látek Při této kontrole se sledovalo dodržování maximálních limitů mědi, zinku, manganu, železa, selenu, jódu, vitaminu A a vitaminu D3. Odebráno bylo 60 vzorků krmných směsí. Převažovala kompletní krmiva pro výkrm prasata a drůbeže. U kompletních krmných dávek pro dojnice byl stanoven pouze obsah jódu. Překročení limitů sledovaných DL bylo zjištěno v 8 případech.

23 KRMIVA PRO VÝKRM PRASAT Obsah mědi v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 60,00 50,00 40,00 30,00 0,75 0,00 0,00 8,75 0,00 6,00 Měď (Cu) 57,00 3,75 6,50 6,50 7,5 3,75,00 3,50 3,5,50 4,5 0,5 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah zinku v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 80,0 9,8 34,5 4,3 Zinek (Zn) 6,3 53,0 54,8 6,8,8 9,0 0,8 99,50 0,5 07,5 99,00 87,75 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah manganu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat ,8 73,00 09,5 68,00 66,5,8 7,00 73,50 66,50 64,00 Mangan (Mn) 9,0 94,00 75,00 69,00 59,75 09,0 6,75 9,3 4,3 69,00 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat

24 Obsah železa v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat Železo (Fe) ,8 3,8 379,3 95, ,0 58, ,5 90,5 34,5 9,8 67,3 5,5 0 4,0 88, ,0,8 93, ,0 70,8 46,8 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah selenu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně vyznačen nevyhovující vzorek),00 0,80 Selen (Se) 0,90 0,60 0,40 0,0 0,00 0,467 0,50 0,447 0,390 0,3 0,355 0,348 0,7 0,37 0,436 0,33 0,443 0,309 0,35 0,33 0,34 0,44 0,5 0,53 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah jódu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat,40 Jód (I),8,00,588,60,844,36,4,077,0 0,935 0,80 0,595 0,598 0,395 0,864 0,40 0,70 0,785 0,64 0,577 0,546 0,00 0,30 0,37 0,00 0,65 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat

25 Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně ozn. nevyhovující vzorky) (mj/kg) 0000 Vitamin A KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (mj/kg) Vitamin D ,8 709, 988, 37 97,5 864,0 887,8 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat KRMIVA PRO VÝKRM A CHOV DRŮBEŽE Obsah mědi v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) 35,00 Měď (Cu) 30,00 33,5 5,00 0,00 5,00 0,75,75 8,50 9,75 4,00 0,00 5,00 4,00,75 4,50 9,50,75 8,50 3,75 3,00 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

26 Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 80,0 70,0 0,5 8,75 93,50 7,3 87,5 Zinek (Zn) 99,75 07,8 98,75 76,50 80,50 76,5 9,5 39,8 98,50 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 7,8 44,8 09,8 05,5 6,5 Mangan (Mn) 39,3 36,3 99,75 90,5 85,50 5,3 00,3 3,8 6,8 80,0 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 360,0 Železo (Fe) 340,0 30,0 300,0 80,0 60,0 40,0 0,0 59,0 39,0 7,8 94,8 43,8 45,5 30,0 33,0 6,8 309,0 47,0 3,0 35,3 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

27 Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 0,60 0,58 Selen (Se) 0,54 0,50 0,40 0,30 0,438 0,375 0,398 0,365 0,39 0,7 0,66 0,389 0,0 0,0 0,7 0,8 0,63 0,85 0,00 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Jód (I),5,00,75,50,5,00 0,75 0,50 0,5 0,00,563 0,93,08,67 0,376,70 0,88 0,946,386,49 0,590,638,70,068 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (mj/kg) 6000 Vitamin A KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

28 Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (mj/kg) Vitamin D KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah mědi v ostatních krmných směsích OSTATNÍ KRMNÉ SMĚSI Měď (Cu) 59, ,75 4,00 6,75 5,00 0,5,00 9,00 0,50 0,50 9,5 0,30,5,00 9,00 5,00 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah zinku v ostatních krmných směsích (červeně vyznačeny nevyhovující vzorky) Zinek (Zn) , ,8 00 8,3 66,3 49,0 45,0 50 0,3 3,5,8 96,00 00,8 0,5 95,75 85,5 97,5 00,5 50 8,75 58,5 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní

29 Obsah manganu v ostatních krmných směsích (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) ,75 75,8 4,5 7,3,0 5,3 84,00 Mangan (Mn) 33,8 0,5 79,5 97,00 9,3 45,0 5,0 3,0 75,5 8,00 9,75 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah železa v ostatních krmných směsích , , ,3 30,5 54,8 65,3 66,0 79,0 Železo (Fe) 374,5 456,5 87,8 305,5 39,8 93,8 440,0 6,5,0 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah selenu v ostatních krmných směsích (červeně vyznačen nevyhovující vzorek),80,60,40,643,0,00 0,80 0,60 0,40 0,496 0,0 0,00 0,77 0,507 0,77 0,73 0,389 Selen (Se) 0,68 0,95 0,9 0,397 0,93 0,396 0,89 0,448,78 0,56 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní 0,640

30 Obsah jódu v ostatních krmných směsích,00 0,00 8,00 6,00 4,00,00 0,00,583 3,606,057,649 3,77,48,30 0,997 Jód (I),676,05 0,507 0,63,04,396,6 5,773,99 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní,590 Obsah vitaminu D 3 v ostatních krmných směsích Vitamin D ,00 500,00 000,00 500,00 000, KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní KOMPLETNÍ KRMNÉ DÁVKY PRO DOJNICE Obsah jódu v kompletních krmných dávkách pro dojnice,50 Jód (I),5,00 0,75 0,50,4,04,,3 0,835 0,838 0,893 0,655 0,839 0,5 0,00 0,400 0,00 0,36 Kompletní krmná dávka pro dojnice

31 Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy V rámci kontroly bylo odebráno 8 vzorků z celých partií krmných směsí, výrobených ihned po medikovaných krmivech. Tři z prověřených vzorků překročily stanovenou úroveň % učinné medikační látky, kterou ÚKZÚZ po dohodě s ÚSKVBL toleruje jako maximální povolený limit nevyhnutelné křížové kontaminace léčiv. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z celé partie (červeně ozn. nevyhovující vzorky) ,4 3,30 Křížová kontaminace krmiv léčivy vzorek z celé partie 7,65 4,70 3,30 Amoxicillin Doxycyclin Chlortetracyclin Flubendazol Tiamulin Spectinomycin 0 0,,0,66 0,95 0,8 0,38 0, 0, 0,3 0, Dále byl sledován obsah účinné látky léčiva v první mícháčce krmiva, vyráběného ihned po medikované krmné směsi. Kontrola byla zaměřena na účinnost dekontaminačního programu provozovatele. Jako maximální vyhovující haldina byla po dohodě s ÚSKVBL stanovena rovněž přítomnost % obsahu medikační látky, aplikované v předchozí výrobě. Bylo analyzováno 9 vzorků krmiv, z nichž 5 bylo nevyhovujících. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z. míchačky (červeně ozn. nevyhovující vzorky) ,70 0 5,90 Křížová kontaminace krmiv léčivy vzorek z první míchačky 4,03 4,6 0,3 0,38 0,5 0,043 0,,53,8 7,60 7,46 7,9 0,3 Tylosin Amoxicillin Doxycyclin Chlortetracyclin Flubendazol Tiamulin Lincomycin Spectinomycin 3,00,54

32 Cílená kontrola parametrů glycerolu, používaného jako krmná surovina Bylo odebráno 35 vzorků, u kterých byl stanoven obsah glycerolu, hmotnost netěkavých organických látek (NOZ), obsahy sodíku, draslíku a metanolu. Všechny vzorky vyhověly deklarovanému obsahu glycerolu. Žádný z analyzovaných vzorků nepřekročil maximální povolený obsah metanolu 0,5%. Zjištěný podíl glycerolu v krmné surovině v rámci cílené kontroly (%) 90 Glycerol Zjištěný podíl metanolu v krmné surovině (%) 0,5 Metanol 0,4 0,3 0, 0, 0,0 Sledování dalších bezpečnostních ukazatelů Cílená kontrola pesticidů Přítomnost pesticidů byla zjišťována u 8 vzorku. Analyzovány byly vzorky obilovin (59), olejnin (8) a rybí moučky (4). Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující, zjištěné hodnoty se obvykle pohybovaly na nejnižší hranici detekce účinné látky.

33 Zjištěný obsah pesticidů v krmivech 0,80 0,60 Chlormekvát Chlorpyrifosmethyl Azoxystrobin 0,40 0,0 Epoxikonazol Mepikvát Pirimifos methyl 0, Tebukonazol Cílená kontrola přítomnosti nepovolených genetických modifikací v krmivech a označování povolených GMO V rámci této kontroly jsou sledovány genetické modifikace v krmných surovinách a krmivech. Jedná se zejména o kukuřici, rýži, sóju, řepku a kompletní i doplňkové krmné směsi. Část vzorků byla analyzována v laboratoři VÚRV Ruzyně. Bylo prověřeno 53 vzorků krmiv, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující. Zastoupení krmiv odebraných v rámci cílené kontroly přítomnosti nepovolených GMO KKS pro výkrm prasat KKS pro psy KKS pro užitkové nosnice KKS pro výkrm kuřat KKS ostatní DKS pro dojnice DKS ostatní Kukuřice Rýže zlomková Sójové boby Řepkový extrahovaný šrot Sójový extrahovaný šrot

34 Cílená kontrola přítomnosti doplňkových látek v krmivech Kontrola ověřuje přítomnost deklarovaného obsahu vybraných doplňkových látek v krmivech (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium). U odebraných vzorků se také ověřují ostatní deklarované jakostní znaky. Bylo odebráno 36 vzorků krmných směsí, 4 z nich byly hodnoceny nevyhovující. Nevyhovující parametry vzorků krmiv, odebraných pro ověření přítomnosti DL Krmivo Vlhkost Hrubý protein Hrubá vláknina Fosfor Vitamin A Saccharomyces cerevisiae Enterococcus faecium DKS pro dojnice 0,66 4,59 8,56 DKS pro chov skotu,7 MK pro skot, ,33 KKS pro selata (ČOS) 0,0 0,54 Cílená kontrola výskytu zakázaných stimulátorů nebo inhibitorů růstu Bylo prověřeno 9 vzorků krmných směsí pro prasata, telata a drůbež, zda neobsahují nepovolené antibiotické stimulátory. Rovněž se kontrolují vedlejší výrobky procesů kvašení, zdali neobsahují antimikrobiální látky, které se používají při zpracování k regulaci kvasných procesů. Všechny analyzované vzorky byly vyhovující. KKS pro výkrm prasat KKS pro chov prasat 5 DKS pro telata 6 KKS pro výkrm kuřat KKS ostatní Lihovarské výpalky sušené

35 Závěr Z celkového počtu 387 kontrol provedených inspektory v krmivářských provozech bylo zjištěno 03 závad, což odpovídá zhruba 4 %. Ve srovnání s rokem 0 se jedná o nárůst přibližně jednoho procentního bodu. Stejný trend vykázaly odebrané vzorky, kde kontrole jakostních znaků nevyhovělo 3,4 % z celkového počtu 465. V roce 0 této kontrole nevyhovělo,5% odebraných vzorků. ÚKZÚZ bude i nadále provádět běžné, provozní kontroly ve všech fázích výroby krmiv, jejich uvádění do oběhu včetně kontroly dovážených krmiv ze třetích zemí. Hlavní pozornost bude zaměřena na zdravotní nezávadnost krmiv pro zvířata určená k produkci potravin, opomenuta nebudou rovněž krmiva pro domácí zvířata. V příštích letech bude ÚKZÚZ pokračovat i v kontrole výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech. Na základě výsledků zjištěných v roce 03 i závěrů mise DG Sanco bude zvýšená pozornost nadále zaměřena na eliminaci rizika křížové kontaminace krmiv po použití kokcidiostatik nebo léčiv. Vzhledem k rostoucímu zájmu spotřebitelů po informacích o bezpečnosti a jakosti krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin (Pet Food) bude do současného spektra cílených kontrol nově zařazeno ověřování deklarace použitých zpracovaných živočišných bílkovin. Sledování výskytu zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech Zpracované živočišné bílkoviny POP Dioxiny Furany Odebrané vzorky Mykotoxiny Pesticidy GMO Kokcidiostatika Cu, Zn krmiva pro prasata Nevyhovující vzorky (%) (5,3%) 6 (,7%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (3,4%) 0 0 (4,7%) 3 (5%) Odebrané vzorky Nevyhovujících vzorky 00 3 (,3%) (,5%) 0 0 (3,4%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,5%) 7 (3,5%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,6%) 4 (8,%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,9%) 4

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 14 Zpracovali: Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA Doporučení mise FVO Plánování kontrol - princip rizikové analýzy za použití rizikových faktorů Základem RA hodnocení výkonnosti (rizikovosti) krmivářských provozů

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KONCEPT KRMIV SMARTY DOG Značka SMARTY přináší širokou škálu výrobků, které vynikají maximální ekonomickou výhodností. Z hlediska použitých vstupních surovin jsou však dodrženy

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ Úvodem Systém HACCP je významnou a legislativně požadovanou součástí aktivit krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby, směřujících k produkci bezpečných krmiv a ochraně potravinového řetězce Požadavky

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 767/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Při hodnocení vzorků krmiv z úřední kontroly vycházíme z požadavků Nařízení EP a

Více

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva Uvádění na trh v ČR Miroslav Florián Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Úvod rozdělení hnojiva minerální jednosložková kombinovaná

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2012 Informační bulletin č. 1/2013 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138 O schválení technického předpisu Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv a přísad do krmiv Nařízením Vlády Republiky Kazachstán č. 263 ze dne 18. března 2008 Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Sekce úřední kontroly Strana 1 /24 Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Ústředního kontrolního a zkušebního

Více

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE OBSAH Zaměření veterinárního dozoru Potravinové krize Mimořádné kontroly masných výrobků Používání

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005

Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005 Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně 2005 (Jedná se o všeobecně platné zásady platné k datu 1.11.2005. SZIF nevylučuje pozdější změny v případě legislativních

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 124, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 124, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 124, O B S A H : 295. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech Strana 3818 Sbírka zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 1. října 2008 Cena Kč 174, O B S A H : 356. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRŮMYSLOVÁ KRMIVA. 2003 Červenec. Situační a výhledová zpráva. * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí

PRŮMYSLOVÁ KRMIVA. 2003 Červenec. Situační a výhledová zpráva. * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí Situační a výhledová zpráva PRŮMYSLOVÁ KRMIVA * Moderní technologie krmivářství zajišťuje vysokou produkční účinnost krmných směsí * Základem zdravých zvířat je vysoká biologická hodnota krmiv 2003 Červenec

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES,

SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, L 32/44 Úřední věstník Evropské unie 4.2.2006 SMĚRNICE KOMISE 2006/13/ES, ze dne 3. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech,

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT

DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT DOPLŇKY VÝŽIVY PRO SKOT MIKROP ČEBÍN a.s. 664 23 ČEBÍN 416, Česká republika e-mail: objednavky@mikrop.cz tel.: 549 410 318 fax: 549 410 073 sekretariát fax: 549 424 312 objednávky MIKROP Slovensko s.r.o.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách 2006R1881 CS 20.05.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

O b j e d n á v k o v ý s e r v i s

O b j e d n á v k o v ý s e r v i s O b j e d n á v k o v ý s e r v i s Prohlédněte si náš katalo a vyberte zboží, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám Pro bližší informace o výrobcích a službách můžete kontaktovat naše reionální zookonzulenty

Více

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Informační bulletin Státní veterinární správy, č. 1 / 2014 Státní veterinární správa Informační bulletin č. 1/2014 Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Autoři: MVDr.

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 006 1 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 PRAHA, DUBEN 2007 ZPRÁVA

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství:

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství: 1. Název suroviny KOKOSOVÝ TUK 2. Prodejce: SALES 4 PORTAL LTD 3. Popis suroviny: Kokosový tuk (olej) je vyroben z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.). Díky nízkému

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Hodnocení rizik nežádoucích látek v krmivech

Hodnocení rizik nežádoucích látek v krmivech Vědecký výbor výživy zvířat Hodnocení rizik nežádoucích látek v krmivech Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., Doc. Ing. Ivan Herzig, CSc., Ing. Jiří

Více

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:-101 Směs pro králíky granule 10Kg Kompletní krmivo pro výkrm králíků obohacené o přírodní látky se specifickými účinky.krmivo je určeno pouze pro výkrm králíků. Cena bez DPH: 95,59 Kč

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2014 COM(2014) 556 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR

Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR Vědecký výbor výživy zvířat Dopad legislativy EU do norem a legislativy krmivářského průmyslu v ČR Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, listopad 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH A ORGANOMINERÁLNÍCH HNOJIV (KOMPOSTŮ) VYROBENÝCH PŘI POUŽITÍ

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014)

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení dovážených potravin Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) I. Všeobecná ustanovení 1. Tato pravidla byla stanovena v souladu se Zákonem Čínské lidové republiky o zdravotní

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011 Leden 2012 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2011 pracovaly v období 1.1.2011 19.6.2011 na oddělení PBU celkem 2 SŠ pracovnice (AHS JOP). Řízením

Více

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek

Více

Obchodní firma: BIOKRON s.r.o. Den zápisu: 11. června 2001 Sídlo: Blučina, Kolperky č.p. 635/A, PSČ 664 56 IČO: 262 51 116 DIČ: CZ 262 51 116

Obchodní firma: BIOKRON s.r.o. Den zápisu: 11. června 2001 Sídlo: Blučina, Kolperky č.p. 635/A, PSČ 664 56 IČO: 262 51 116 DIČ: CZ 262 51 116 CENÍK VÝROBKŮ Platný od 7.3.2008 Prodejní doba: pondělí pátek 7. 00 10. 30 11. 00 14. 30 čtvrtek 7. 00 10. 30 11. 00 17. 00 Základní údaje o firmě dle výpisu z obchodního rejstříku Vedeného Krajským soudem

Více

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství (kód: 29-062- R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Samostatný

Více

Doplňky výživy pro prasata

Doplňky výživy pro prasata Doplňky výživy pro prasata OBJEDNÁVKOVÝ SERVIS Prohlédněte si náš katalo a vyberte zboží, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám Pro bližší informace o výrobcích a službách můžete kontaktovat naše reionální

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více