Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 03 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Praha, březen 04

2 Úvod Sekce zemědělských vstupů (SZV), jejíž součástí je Oddělení krmiv a Odbor kontroly zemědělských vstupů (OKZV) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) působí na celém území ČR. Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti krmiv a výživy zvířat za: - administrativní činnosti např. spolupráce při správním řízení, registruje a schvaluje krmivářské provozy, podílí se na tvorbě národní legislativy, - tvorbu plánů úředních kontrol zaměřených hlavně na kvalitu a bezpečnost krmiv, - metodické vedení OKZV. Úřední kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů provádějí inspektoři OKZV podle ročních plánů kontrolní činnosti, v souladu s metodickými pokyny. Kontroly provozů provádějí bez předchozího upozornění. Úřední kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování a používání krmiv, doplňkových látek a premixů a zahrnují zejména tyto oblasti: - ověření podmínek registrace nebo schválení provozu, - kontrola dodržování podmínek stanovených právními předpisy ve vztahu k hygieně krmiv, - kontrola označování krmiv, doplňkových látek a premixů, - kontrola používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením, - sledování přítomnosti zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech, - sledování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů a jejich nepovolených forem v krmivech, - kontrola užití krmiv v oblasti ekologického zemědělství, - vzorkování krmiv, - analýzy odebraných vzorků krmiv v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ.. Kontrolní činnost Běžné kontroly představují plánované kontroly, které zahrnují více oblastí (plnění podmínek registrace/schválení, označování, kontroly zařízení a vybavení, dokumentace, atd.). Oblasti, na které se inspektor zaměří, ovlivňuje okamžitá situace v provozu a inspektor se může na místě rozhodnout, co bude v rámci kontroly preferovat. Součástí plánovaných kontrol může být odběr vzorku. Pokud je při odborném dozoru zjištěno porušení právních předpisů, je provozovateli uloženo nápravné opatření a termín jeho splnění vzhledem k povaze a rozsahu porušení. Po uplynutí stanovené doby provedení nápravného opatření následuje dodatečná kontrola provozu, která ověřuje splnění uloženého nápravného opatření. Cílené kontroly jsou plánované kontroly zaměřené na aktuální problémy, např. na přítomnost nepovolených genetických modifikací ve vybraných krmných surovinách, na dioxiny a na přítomnost savčích tkání v rybích moučkách. Odběr vzorku je vždy součástí cílené kontroly.

3 Mimořádné kontroly nejsou součástí plánu, jedná se o typ cílené kontroly, kterou vyvolají vnější podněty např. varování ze systému RASFF, stížnosti nebo například podklady od krajských veterinárních správ. Monitoring výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech je koordinovaný inspekční program, který umožňuje sledování hladin látek, pro které ještě nebyly stanoveny závazné limity (např. mykotoxiny). Počty kontrol a počty vzorků jsou plánovány na základě analýzy rizik, která zahrnuje zejména počty provozů, které mají být kontrolovány, druhy činností, které kontrolovaný provoz vykonává, pozici a význam subjektu na trhu a počet závad zjištěných v uplynulém období. Je zohledněna také kapacita národní referenční laboratoře a počty inspektorů na regionálních pracovištích OKVZ. Četnost kontrol je předem stanovena podle prováděných činností, kdy je plánováno v přepočtu 0,3 3,5 kontrol na provoz ročně (0,3 kontroly u distributorů nebo dodavatelů; 3,5 kontrol například u výrobců premixů).. Výsledky V roce 03 vykonali inspektoři 387 kontrol. Konkrétní počty kontrol vztažené k jednotlivým činnostem v provozech ukazuje následující tabulka: Činnost Počet provozů v evidenci ÚKZÚZ Počet provedených kontrol - Výrobci krmných surovin 83 Výrobci krmných směsí registrovaní Výrobci krmných směsí schválení Výrobci doplňkových látek registrovaní 9 8 Výrobci doplňkových látek schválení 6 7 Výrobci premixů registrovaní 9 5 Výrobci premixů schválení 7 Mobilní výrobny 7 48 Dovozci 47 5 Distributoři a dodavatelé Dopravci 90 3 Prvovýrobci Celkem Případy porušení právních předpisů V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 03 závad. K zahájení sankčního správního řízení bylo odesláno 8 podnětů. Výše pravomocně uložených pokut za rok 03 činila ,- Kč. Provozovatelé nejčastěji porušili obecné požadavky na bezpečnost krmiv ve smyslu čl. 4 odst. a čl. odst. písm. a) Nařízení EP a Rady č. 767/009, čl. Nařízení Komise č. 574/0 (např. nedodržení stanovených limitů pro doplňkové látky při výrobě a uvádění krmiv do oběhu, překročení povolených limitů obsahu nežádoucích látek a produktů v krmivech, použití doplňkových látek v rozporu s jejich povolením, nedodržení deklarovaného složení krmiva, aj.).

4 Odběr vzorků V rámci úřední kontroly bylo v roce 03 odebráno 465 vzorků krmiv, jako nevyhovující bylo hodnoceno 09 analyzovaných vzorků (3,4 % případů). Počty vzorků krmiv, odebraných v rámci odborného dozoru, jsou následující: Vzorek Odebráno Nevyhovující (NV) Podíl NV(%) Krmné suroviny Obiloviny Olejniny 8,3 Hlízy a kořeny Pícniny 5 0 Ostatní rostliny Mléčné suroviny 0 0 Živočišné suroviny 9, Rybí suroviny 00 Minerální suroviny Ostatní suroviny CELKEM ,5 Krmné směsi Kompletní KS pro hospodářská zvířata , Kompletní KS pro domácí a ostatní zvířata ,8 Doplňkové KS pro hospodářská zvířata ,8 Doplňkové KS pro domácí a ostatní zvířata 0 0 CELKEM , Premixy 43 7,9 Doplňkové látky 5 0 Minerální krmiva 70 5,4 Mléčné krmné směsi Ostatní 50 CELKEM VZORKŮ ,4 Krmné suroviny ze skupiny olejnin a pícnin nevyhověly obsahem tuku respektive dusíkatých látek. V surovinách živočišného původu byly zjištěny nedeklarované příměsi původem z přežvýkavců či drůbeže. U premixů bylo nejčastějším porušením nedodržení obsahu vitamínu A a E a stopových prvků (mangan, zinek, železo, měď). V případě krmných směsí byly přeneseny nedostatky ze surovin a premixů, četnými nevyhovujícími parametry byly tudíž výše zmíněné obsahy vitamínů a stopových prvků.

5 Nevyhovující výsledky kontroly jakosti krmiv Kompletní krmné směsi pro hospodářská zvířata V rámci kontroly deklarace kompletních krmných směsí pro hospodářská zvířata bylo odebráno 60 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 84 stanovení sledovaných parametrů. Nevyhovujících vzorků bylo zjištěno 37 (3, %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu hrubého popela (4 případů), mědi (9x) a hrubého proteinu (8x). V relativním měřítku se nejčastěji vyskytla závada nedodržení deklarovaného obsahu fytázy. Doplňkové krmné směsi pro hospodářská zvířata Inspektory bylo odebráno 59 vzorků, u kterých bylo celkem provedeno 870 stanovení sledovaných parametrů. Jako nevyhovující bylo hodnoceno 7 (8,8 %). Nejčastějšími závadami bylo nedodržení obsahu hrubého popela (0x), sodíku (5x) a hrubého proteinu (3x). V relativním měřítku se nejčastěji vyskytla závada nevyhovujícího obsahu močoviny deklarované jakosti (66,7% z provedených analýz).

6 Minerální krmné směsi Prověřeno bylo 70 vzorků minerálních krmiv, u kterých bylo provedeno 35 stanovení sledovaných parametrů. Požadavkům nevyhovělo 5 vzorků (,4 %). Nejčastěji nebyl dodržen deklarovaný obsah zinku (7x), manganu (4x) a vitaminu A (3x). Výskyt závad nedodržení deklarace sledovaných parametrů byl relativně vyrovnaný (max. 0,9 %). Premixy Analyzováno bylo 43 vzorků premixů, u kterých bylo provedeno 55 stanovení sledovaných parametrů. Nevyhovujících vzorků bylo zjištěno (7,9 %). Nejčastěji nebyla dodržena deklarace obsahu vitaminu A (5x), selenu a manganu (4x). V relativním měřítku byly nejčastějšími nevyhovujícími parametry obsah jódu (5,0 %) a selenu (3,5 %).

7 Krmné suroviny Inspektoři odebrali v rámci kontroly 57 vzorků krmných surovin, u kterých bylo provedeno celkem 4 stanovení sledovaných parametrů. Požadavkům nevyhovělo 6 vzorků (0,5 %). Nejčastější příčinou závady byla nedeklarovaná přítomnost živočišných proteinů v krmivu. Krmiva pro domácí zvířata Analýzou bylo prověřeno 64 vzorků kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata (Pet Food). Výsledky poskytlo celkem 877 stanovení sledovaných parametrů jakosti krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 5 vzorků kompletních a vzorky doplňkových směsí. Nejčastější závadou bylo nedodržení deklarace hrubého popela (6x), manganu a vitaminu E (4x). V relativním měřítku byla nejčastěji porušena deklarace obsahu železa (40 % stanovení). Mimořádné kontroly V roce 03 bylo na základě podnětů provedeno 9 kontrol (podněty SVS, reklamace či prolongace) a v rámci RASFF bylo provedeno 0 kontrol s jedním odebraným vzorkem kompletní krmné směsi pro kočky. Tato směs byla vyhovující a uvolněna na trh.

8 Cílené kontroly krmiv Zaměření a četnost cílených kontrol, tedy systematických kontrolních aktivit, byly upraveny na základě výsledků zjištěných v předcházejících letech, zohledněním doporučení Komise k monitoringu a podle dalších platných právních předpisů. Sledování výskytu zakázaných látek a produktů v krmivech Sledování výskytu nežádoucích látek a produktů v krmivech Sledování správného používání doplňkových látek v krmivech Sledování dalších problematik týkajících se bezpečnosti krmiv Sledování zakázaných látek Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech Kontrola je zaměřená na možnou kontaminaci krmiv zpracovanými živočišnými bílkovinami (PAP). V roce 03 bylo takto prověřeno 87 vzorků převážně doplňkových krmných směsí. Přítomnost nepovolených zpracovaných živočišných bílkovin nebyla v žádném vzorku zjištěna. DOPLŇKOVÉ SMĚSI dojnice telata 6 výkrm skotu 0 chov skotu 6 ostatní... KOMPLETNÍ výkrm prasat SMĚSI nosnice 4 přežvýkavci... KRMNÉ živočišný tuk SUROVINY jehněčí moučka rybí moučka 3 sójový extrahovaný šrot 9

9 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly PAP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů Cílem kontroly je zachytit přítomnost tkání suchozemských živočichů v rybí moučce, zvláště v souvislosti s povolením používat rybí moučku do mléčných krmných směsí pro přežvýkavce. Mikroskopicky a akreditovanou metodou RT PCR bylo prověřeno 37 vzorků rybí moučky. V jednom analyzovaném vzorku rybí moučky, odebraném na základě podnětu RASFF, byla zjištěna přítomnost tkání suchozemských živočichů. ÚKZÚZ zakázal použít nevyhovující krmnou surovinu do krmiv určených pro hospodářská zvířata. Sledování nežádoucích látek Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů (POP) V rámci kontroly bylo analyzováno 9 vzorků krmiv a krmných surovin, žádný vzorek nebyl vyhodnocen jako nevyhovující. PCB byly sledovány zároveň s dioxiny, aby bylo možné posoudit expozici zvířete všem těmto toxinům. Naměřené hodnoty byly velmi nízké, obvykle pod mezí detekce 0,5 µg. Pro PCB dosud nebyly stanoveny prahové hodnoty.

10 Zastoupení vzorků v rámci cílené kontroly vybraných perzistentních org. polutantů (POP) Rybí moučka 4 4 Mastné kyseliny Minerální látky Masokostní moučka Živočišný tuk Doplňkové látky Kompletní KS pro drůbež Doplňková KS pro dojnice Minerální KS pro skot Premix Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly POP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola dioxinů, furanů a PCB dioxinového typu V rámci cílené kontroly bylo analyzováno celkem 4 vzorků, zejména rybí moučka, sušená krmiva a doplňkové látky. Stanovené limity se pohybují od 0,75 do 6 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro dioxiny a od,5 do 4 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro sumu dioxinů a PCB. Dva analyzované vzorky původem ze třetí země (Rusko) nevyhověly stanoveným limitům. Jednalo se o krmnou surovinu humát draselný a doplňkovou krmnou směs pro hospodářská zvířata s podílem této suroviny. V obou případech ÚKZÚZ uložil zákaz zkrmování, vyrobené partie byly vráceny do země původu a informace o případu byla vložena do systému RASFF.

11 Suma PCDD a PCDF v krmivech (v červených polích hodnoty nevyhovujících vzorků) (ng WHO TEQ/kg) 8,00 Dioxiny (suma PCDD a PCDF) 7,00 6,00 7,55 5,00 4,00 3,00,00,55,00 0,00 Obsah PCB s dioxinovým efektem v krmivech (ng WHO TEQ/kg),00,75,50,5,00 0,75 0,50 0,5 0,00 PCB s dioxinovým efektem Obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech (červeně označen nevyhovující vzorek) Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem (ng WHO TEQ/kg) 8,00 7,00 7,65 6,00 5,00 4,00 3,00,00,00 0,00

12 Obsah PCB bez dioxinového efektu v krmivech suma PCB 8, 5, 0, 38, 53, 80 (µg /kg),00 PCB bez diox.efektu suma PCB 8,5,0,38,53,80 0,00 8,00 6,00 4,00,00 0,00 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly obsahu dioxinů odebrané vzorky nevyhovující vzorky Monitoring mykotoxinů V rámci této kontroly se zjišťuje přítomnost aflatoxinů B, B, G a G, zearalenonu, ochratoxinu A, fumonisinů B a B, deoxynivalenolu, T a HT toxinu. Bylo odebráno 54 vzorků krmiv a krmných surovin. Většina zjištěných hodnot, včetně všech provedených analýz aflatoxinů, byla na nejnižší úrovni detekce analytu. Źádný výsledek stanovení mykotoxinů v krmivech nepřekročil maximální povolený limit ani doporučené směrné hodnoty.

13 Zjištěné obsahy mykotoxinů nad detekčním limitem přístrojů, výsledky do úrovně 50 µg.kg Zearalenon Fumonisin B Fumonisin B Ochratoxin A T toxin HT toxin Zjištěné obsahy mykotoxinů nad detekčním limitem přístrojů, hodnoty vyšší než 50 µg.kg Zearalenon Fumonisin B Fumonisin B Ochratoxin A Deoxynivalenol T toxin T+HT toxin Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech Inspektoři odebrali 05 vzorků krmných surovin a krmných směsí pro zjištění nežádoucího obsahu těžkých kovů. Byl sledován obsah olova, kadmia, arsenu a rtuti. U žádného vzorku nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu obsahu sledovaných těžkých kovů

14 Zastoupení odebraných krmiv v rámci cílené kontroly obsahu těžkých kovů Zrna obilovin Olejnatá semena Rybí moučka Minerální látky Pivovarské kvasnice 6 Ostatní suroviny Doplňkové látky Premixy Kompletní KS Doplňkové KS Minerální KS Obsah olova, kadmia a arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty vyšší než mg. kg - ) Olovo (Pb), Kadmium (Cd), Arsen (As) 6 6 Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As)

15 Obsah olova v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Olovo (Pb) 0,80 0,60 0,40 0,0 Obsah kadmia v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Kadmium (Cd) 0,80 0,60 0,40 0,0 0,00 Obsah arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než mg. kg - ),00 Arsen (As) 0,80 0,60 0,40 0,0 0,00

16 Obsah rtuti v odebraných krmných surovinách 0,0 Rtuť (Hg) 0,08 0,06 0,04 0,0 0, Cílená kontrola přítomnosti dalších nežádoucích látek v krmivech Tato cílená kontrola zjišťuje obsah dusitanů, fluoridů, vinylthiooxazolidonu a theobrominu ve vybraných vzorcích krmiv. Dusitany V rámci cílené kontroly bylo odebráno 0 vzorků krmiv pro stanovení obsahu dusitanů. Sleduje se, zda nebylo použito konzervování krmiv dusitany. Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující. Limit pro dusitany je 5 mg/kg pro krmné směsi nebo 30 mg/kg rybí moučky. Obsah dusitanu sodného v odebraných vzorcích krmiv Dusitan sodný 7,560 KKS pro krůty KKS pro kuřata KKS pro prasata KKS pro selata Kukuřice Rybí moučka 4 3,995 3,735,600,600,600,600,600,600,600 0

17 Fluoridy Bylo odebráno 0 vzorků krmných surovin nebo krmných směsí pro různé druhy hospodářských zvířat za účelem stanovení obsahu fluoridů. Všechny analyzované vzorky vyhověly maximálním povoleným limitům obsahu fluoridů. Obsah fluoridů v odebraných vzorcích krmiv Fluoridy Monokalcium fosfát KKS pro výkrm prasat MK pro prasata 368 MK pro skot Oxid hořečnatý 000 Rybí moučka ,75 8,80 84,0 44,0 00,5 84,0 38,0 50,40 Vinylthiooxazolidon Vinylthiooxazolidon se vyskytuje v krmivech s obsahem řepky. V 4 vzorcích kompletních směsí pro drůbež bylo naměřeno nejvyšší množství 54 mg/kg, limit je 000 mg/kg, resp. 500 mg/kg v krmivech pro nosnice. Obsah vinylthiooxazolidonu v odebraných vzorcích krmiv ,0 4,0 04,0 90,00 80,00 Vinylthiooxazolidon 64,00 7,00 KKS pro dokrm kuřat KKS pro kachny KKS pro kuřata a kuřice KKS pro nosnice KKS pro výkrm kuřat 8,0 4,0,0 4,0 3,0 98,00 94,00 60

18 Theobromin Sleduje se v krmivech s obsahem kakaových slupek, kakaa, čokolády a dalších výrobků z cukrovinek. Bylo odebráno 5 vzorků kompletních a doplňkových krmných směsí. Žádný vzorek krmné směsi nepřekročil maximální povolený limit theobrominu. Obsah theobrominu v odebraných vzorcích krmných směsí Theobromin DKS pro telata KKS pro prasata KKS pro selata 00 9,8 6,9 00 3,8 49,8 5,6 0,3 6, 46,8 0,7 05,9 0 69,3 48, 34,3 84, 59,0 Sledování správného používání doplňkových látek Cílená kontrola používání kokcidiostatik Cílená kontrola ověřuje, zda se doplňkové látky nevyskytují v krmivech pro druhy či kategorie zvířat, pro které nejsou povoleny nebo zda jejich obsah nepřekračuje povolený limit. V rámci kontroly dodržování maximálních povolených limitů nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik bylo odebráno celkem 7 vzorků kompletních, doplňkových a minerálních krmných směsí a premixů. Bylo zjištěno 5 případů kontaminace krmiv kokcidiostatiky (x robenidin, x diclazuril, monensin a salinomycin). V rámci cílené kontroly byly rovněž sledovány reziduální stopy kokcidiostatik v krmivu, které bylo zpracováno míchacím zařízením výrobce bezprostředně po použití kokcidiostatik. Bylo odebráno 33 vzorků z první míchačky následně vyráběných krmiv, vzorky byly nevyhovující pro překročení maximálního limitu nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik.

19 Křížová kontaminace krmiv kokcidiostatiky do mg. kg - (červeně označen nevyhovující vzorek) ( mg/kg ),00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,0 0,0 0,00 0,7 Lasalocid Monensin Narasin Nikarbazin Robenidin Salinomycin Diclazuril Křížová kontaminace krmiv kokcidiostatiky nad mg. kg - (červeně označeny nevyhovující vzorek) ( mg/kg ) 0,0 Monensin 9,0 7,95 8,0 Narasin 7,0 6,0 Robenidin 5,0 4,0 3,048 Nikarbazin 3,0,039,636,0 Salinomycin,0 Počty odebraných a nevyhovujících vzorků nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatik odebrané vzorky nevyhovující vzorky

20 Odebrané vzorky krmiv v rámci kontroly nevyhnutelné křížové kontaminace kokcidiostatiky DOPLŇKOVÉ Výkrm skotu KRMNÉ SMĚSI Chov prasat Koně Selata Dojnice Telata Výkrm prasat Ostatní KOMPLETNÍ Selata KRMNÉ SMĚSI Ostatní Chov prasat Předvýkrm prasat Výkrm prasat Dokrm prasat Plemenné nosnice Užitkové nosnice Odchov kuřat Výkrm kuřat Dokrm kuřat Krůty Kachny Výkrm králíků Dokrm králílů Skot MINERÁLNÍ Prasata KRMNÉ SMĚSI Drůbež Ostatní PREMIXY Drůbež Prasata Skot Králíci Vyhovující Nevyhovující

21 Kontaminace. míchačky následné výroby kokcidiostatiky (červeně ozn. nevyhovující vzorky) 5 4 4,65 Lasalocid Monensin Narasin Robenidin 3,69 Salinomycin 0 Cílená kontrola obsahu mědi a zinku v krmivech pro prasata Cílem této kontroly bylo sledování, zda je dodržován maximální povolený obsah mědi a zinku v krmivech pro prasata a selata. V rámci cílené kontroly inspektoři odebrali 50 vzorků krmiv. Hodnocení obsahu mědi vyhověly všechny analyzované vzorky. Požadovanému obsahu zinku nevyhověly 4 vzorky krmných směsí, v jednom vzorku kompletní krmné směsi pro selata ČOS byl překročen maximální povolený limit zinku více než desetinásobně (989 mg.kg - ). Obsah mědi v odebraných krmných směsích ( mg/kg ) Obsah mědi 60 KKS pro selata (ČOS) KKS pro předvýkrm prasat (A ) KKS pro výkrm prasat (A ) 0 KKS pro výkrm prasat dokrm (A 3) KKS pro chov prasat

22 Obsah zinku v odebraných krmných směsích (hodnoty nevyhovujících vzorků v červených polích) ( mg/kg ) Obsah zinku KKS pro selata (ČOS) KKS pro předvýkrm prasat (A ) ,8 KKS pro výkrm prasat (A ) KKS pro výkrm prasat dokrm (A 3) KKS pro chov prasat ,4 77,8 Počty odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci kontroly obsahu mědi a zinku odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola dodržování dalších limitů doplňkových látek Při této kontrole se sledovalo dodržování maximálních limitů mědi, zinku, manganu, železa, selenu, jódu, vitaminu A a vitaminu D3. Odebráno bylo 60 vzorků krmných směsí. Převažovala kompletní krmiva pro výkrm prasata a drůbeže. U kompletních krmných dávek pro dojnice byl stanoven pouze obsah jódu. Překročení limitů sledovaných DL bylo zjištěno v 8 případech.

23 KRMIVA PRO VÝKRM PRASAT Obsah mědi v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 60,00 50,00 40,00 30,00 0,75 0,00 0,00 8,75 0,00 6,00 Měď (Cu) 57,00 3,75 6,50 6,50 7,5 3,75,00 3,50 3,5,50 4,5 0,5 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah zinku v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 80,0 9,8 34,5 4,3 Zinek (Zn) 6,3 53,0 54,8 6,8,8 9,0 0,8 99,50 0,5 07,5 99,00 87,75 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah manganu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat ,8 73,00 09,5 68,00 66,5,8 7,00 73,50 66,50 64,00 Mangan (Mn) 9,0 94,00 75,00 69,00 59,75 09,0 6,75 9,3 4,3 69,00 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat

24 Obsah železa v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat Železo (Fe) ,8 3,8 379,3 95, ,0 58, ,5 90,5 34,5 9,8 67,3 5,5 0 4,0 88, ,0,8 93, ,0 70,8 46,8 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah selenu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně vyznačen nevyhovující vzorek),00 0,80 Selen (Se) 0,90 0,60 0,40 0,0 0,00 0,467 0,50 0,447 0,390 0,3 0,355 0,348 0,7 0,37 0,436 0,33 0,443 0,309 0,35 0,33 0,34 0,44 0,5 0,53 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah jódu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat,40 Jód (I),8,00,588,60,844,36,4,077,0 0,935 0,80 0,595 0,598 0,395 0,864 0,40 0,70 0,785 0,64 0,577 0,546 0,00 0,30 0,37 0,00 0,65 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat

25 Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně ozn. nevyhovující vzorky) (mj/kg) 0000 Vitamin A KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (mj/kg) Vitamin D ,8 709, 988, 37 97,5 864,0 887,8 KKS pro předvýkrm prasat KKS pro výkrm prasat KKS pro dokrm prasat KRMIVA PRO VÝKRM A CHOV DRŮBEŽE Obsah mědi v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) 35,00 Měď (Cu) 30,00 33,5 5,00 0,00 5,00 0,75,75 8,50 9,75 4,00 0,00 5,00 4,00,75 4,50 9,50,75 8,50 3,75 3,00 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

26 Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 80,0 70,0 0,5 8,75 93,50 7,3 87,5 Zinek (Zn) 99,75 07,8 98,75 76,50 80,50 76,5 9,5 39,8 98,50 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 50,0 40,0 30,0 0,0 0,0 00,0 90,0 7,8 44,8 09,8 05,5 6,5 Mangan (Mn) 39,3 36,3 99,75 90,5 85,50 5,3 00,3 3,8 6,8 80,0 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 360,0 Železo (Fe) 340,0 30,0 300,0 80,0 60,0 40,0 0,0 59,0 39,0 7,8 94,8 43,8 45,5 30,0 33,0 6,8 309,0 47,0 3,0 35,3 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

27 Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež 0,60 0,58 Selen (Se) 0,54 0,50 0,40 0,30 0,438 0,375 0,398 0,365 0,39 0,7 0,66 0,389 0,0 0,0 0,7 0,8 0,63 0,85 0,00 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro drůbež Jód (I),5,00,75,50,5,00 0,75 0,50 0,5 0,00,563 0,93,08,67 0,376,70 0,88 0,946,386,49 0,590,638,70,068 KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah vitaminu A v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (mj/kg) 6000 Vitamin A KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice

28 Obsah vitaminu D v kompletních krmných směsích určených pro drůbež (mj/kg) Vitamin D KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice KKS pro plemenné nosnice Obsah mědi v ostatních krmných směsích OSTATNÍ KRMNÉ SMĚSI Měď (Cu) 59, ,75 4,00 6,75 5,00 0,5,00 9,00 0,50 0,50 9,5 0,30,5,00 9,00 5,00 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah zinku v ostatních krmných směsích (červeně vyznačeny nevyhovující vzorky) Zinek (Zn) , ,8 00 8,3 66,3 49,0 45,0 50 0,3 3,5,8 96,00 00,8 0,5 95,75 85,5 97,5 00,5 50 8,75 58,5 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní

29 Obsah manganu v ostatních krmných směsích (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) ,75 75,8 4,5 7,3,0 5,3 84,00 Mangan (Mn) 33,8 0,5 79,5 97,00 9,3 45,0 5,0 3,0 75,5 8,00 9,75 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah železa v ostatních krmných směsích , , ,3 30,5 54,8 65,3 66,0 79,0 Železo (Fe) 374,5 456,5 87,8 305,5 39,8 93,8 440,0 6,5,0 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní Obsah selenu v ostatních krmných směsích (červeně vyznačen nevyhovující vzorek),80,60,40,643,0,00 0,80 0,60 0,40 0,496 0,0 0,00 0,77 0,507 0,77 0,73 0,389 Selen (Se) 0,68 0,95 0,9 0,397 0,93 0,396 0,89 0,448,78 0,56 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní 0,640

30 Obsah jódu v ostatních krmných směsích,00 0,00 8,00 6,00 4,00,00 0,00,583 3,606,057,649 3,77,48,30 0,997 Jód (I),676,05 0,507 0,63,04,396,6 5,773,99 KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní,590 Obsah vitaminu D 3 v ostatních krmných směsích Vitamin D ,00 500,00 000,00 500,00 000, KKS pro chov prasat DKS pro dojnice KKS pro výkrm králíků KKS pro selata KMKS pro odchov telat KKS ostatní KOMPLETNÍ KRMNÉ DÁVKY PRO DOJNICE Obsah jódu v kompletních krmných dávkách pro dojnice,50 Jód (I),5,00 0,75 0,50,4,04,,3 0,835 0,838 0,893 0,655 0,839 0,5 0,00 0,400 0,00 0,36 Kompletní krmná dávka pro dojnice

31 Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy V rámci kontroly bylo odebráno 8 vzorků z celých partií krmných směsí, výrobených ihned po medikovaných krmivech. Tři z prověřených vzorků překročily stanovenou úroveň % učinné medikační látky, kterou ÚKZÚZ po dohodě s ÚSKVBL toleruje jako maximální povolený limit nevyhnutelné křížové kontaminace léčiv. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z celé partie (červeně ozn. nevyhovující vzorky) ,4 3,30 Křížová kontaminace krmiv léčivy vzorek z celé partie 7,65 4,70 3,30 Amoxicillin Doxycyclin Chlortetracyclin Flubendazol Tiamulin Spectinomycin 0 0,,0,66 0,95 0,8 0,38 0, 0, 0,3 0, Dále byl sledován obsah účinné látky léčiva v první mícháčce krmiva, vyráběného ihned po medikované krmné směsi. Kontrola byla zaměřena na účinnost dekontaminačního programu provozovatele. Jako maximální vyhovující haldina byla po dohodě s ÚSKVBL stanovena rovněž přítomnost % obsahu medikační látky, aplikované v předchozí výrobě. Bylo analyzováno 9 vzorků krmiv, z nichž 5 bylo nevyhovujících. Křížová kontaminace léčivy u vzorků krmiv z. míchačky (červeně ozn. nevyhovující vzorky) ,70 0 5,90 Křížová kontaminace krmiv léčivy vzorek z první míchačky 4,03 4,6 0,3 0,38 0,5 0,043 0,,53,8 7,60 7,46 7,9 0,3 Tylosin Amoxicillin Doxycyclin Chlortetracyclin Flubendazol Tiamulin Lincomycin Spectinomycin 3,00,54

32 Cílená kontrola parametrů glycerolu, používaného jako krmná surovina Bylo odebráno 35 vzorků, u kterých byl stanoven obsah glycerolu, hmotnost netěkavých organických látek (NOZ), obsahy sodíku, draslíku a metanolu. Všechny vzorky vyhověly deklarovanému obsahu glycerolu. Žádný z analyzovaných vzorků nepřekročil maximální povolený obsah metanolu 0,5%. Zjištěný podíl glycerolu v krmné surovině v rámci cílené kontroly (%) 90 Glycerol Zjištěný podíl metanolu v krmné surovině (%) 0,5 Metanol 0,4 0,3 0, 0, 0,0 Sledování dalších bezpečnostních ukazatelů Cílená kontrola pesticidů Přítomnost pesticidů byla zjišťována u 8 vzorku. Analyzovány byly vzorky obilovin (59), olejnin (8) a rybí moučky (4). Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující, zjištěné hodnoty se obvykle pohybovaly na nejnižší hranici detekce účinné látky.

33 Zjištěný obsah pesticidů v krmivech 0,80 0,60 Chlormekvát Chlorpyrifosmethyl Azoxystrobin 0,40 0,0 Epoxikonazol Mepikvát Pirimifos methyl 0, Tebukonazol Cílená kontrola přítomnosti nepovolených genetických modifikací v krmivech a označování povolených GMO V rámci této kontroly jsou sledovány genetické modifikace v krmných surovinách a krmivech. Jedná se zejména o kukuřici, rýži, sóju, řepku a kompletní i doplňkové krmné směsi. Část vzorků byla analyzována v laboratoři VÚRV Ruzyně. Bylo prověřeno 53 vzorků krmiv, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující. Zastoupení krmiv odebraných v rámci cílené kontroly přítomnosti nepovolených GMO KKS pro výkrm prasat KKS pro psy KKS pro užitkové nosnice KKS pro výkrm kuřat KKS ostatní DKS pro dojnice DKS ostatní Kukuřice Rýže zlomková Sójové boby Řepkový extrahovaný šrot Sójový extrahovaný šrot

34 Cílená kontrola přítomnosti doplňkových látek v krmivech Kontrola ověřuje přítomnost deklarovaného obsahu vybraných doplňkových látek v krmivech (Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium). U odebraných vzorků se také ověřují ostatní deklarované jakostní znaky. Bylo odebráno 36 vzorků krmných směsí, 4 z nich byly hodnoceny nevyhovující. Nevyhovující parametry vzorků krmiv, odebraných pro ověření přítomnosti DL Krmivo Vlhkost Hrubý protein Hrubá vláknina Fosfor Vitamin A Saccharomyces cerevisiae Enterococcus faecium DKS pro dojnice 0,66 4,59 8,56 DKS pro chov skotu,7 MK pro skot, ,33 KKS pro selata (ČOS) 0,0 0,54 Cílená kontrola výskytu zakázaných stimulátorů nebo inhibitorů růstu Bylo prověřeno 9 vzorků krmných směsí pro prasata, telata a drůbež, zda neobsahují nepovolené antibiotické stimulátory. Rovněž se kontrolují vedlejší výrobky procesů kvašení, zdali neobsahují antimikrobiální látky, které se používají při zpracování k regulaci kvasných procesů. Všechny analyzované vzorky byly vyhovující. KKS pro výkrm prasat KKS pro chov prasat 5 DKS pro telata 6 KKS pro výkrm kuřat KKS ostatní Lihovarské výpalky sušené

35 Závěr Z celkového počtu 387 kontrol provedených inspektory v krmivářských provozech bylo zjištěno 03 závad, což odpovídá zhruba 4 %. Ve srovnání s rokem 0 se jedná o nárůst přibližně jednoho procentního bodu. Stejný trend vykázaly odebrané vzorky, kde kontrole jakostních znaků nevyhovělo 3,4 % z celkového počtu 465. V roce 0 této kontrole nevyhovělo,5% odebraných vzorků. ÚKZÚZ bude i nadále provádět běžné, provozní kontroly ve všech fázích výroby krmiv, jejich uvádění do oběhu včetně kontroly dovážených krmiv ze třetích zemí. Hlavní pozornost bude zaměřena na zdravotní nezávadnost krmiv pro zvířata určená k produkci potravin, opomenuta nebudou rovněž krmiva pro domácí zvířata. V příštích letech bude ÚKZÚZ pokračovat i v kontrole výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech. Na základě výsledků zjištěných v roce 03 i závěrů mise DG Sanco bude zvýšená pozornost nadále zaměřena na eliminaci rizika křížové kontaminace krmiv po použití kokcidiostatik nebo léčiv. Vzhledem k rostoucímu zájmu spotřebitelů po informacích o bezpečnosti a jakosti krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin (Pet Food) bude do současného spektra cílených kontrol nově zařazeno ověřování deklarace použitých zpracovaných živočišných bílkovin. Sledování výskytu zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech Zpracované živočišné bílkoviny POP Dioxiny Furany Odebrané vzorky Mykotoxiny Pesticidy GMO Kokcidiostatika Cu, Zn krmiva pro prasata Nevyhovující vzorky (%) (5,3%) 6 (,7%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (3,4%) 0 0 (4,7%) 3 (5%) Odebrané vzorky Nevyhovujících vzorky 00 3 (,3%) (,5%) 0 0 (3,4%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,5%) 7 (3,5%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,6%) 4 (8,%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (,9%) 4

Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013

Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 14 Zpracovali: Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva o úředních kontrolách krmivářských podniků provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil

Více

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, duben 2017 Obsah Úvod...

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2017

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2017 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 217 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, únor 218 Obsah Úvod...

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, únor 2016 Obsah Úvod...

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2013 Cíl Posouzení technologie výroby krmiv zabránit přenosu křížové kontaminace Pozornost zaměřena na doplňkové látky s reziduálním efektem v potravinovém

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR 29. 1. 2015 Zákon č.61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby ČSN 467005 - požadavky na jakost krmných směsí - seznam krmných surovin vhodných pro výrobu KS - omezení

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Výsledky statistického zjišťování

Výsledky statistického zjišťování Ministerstvo zemědělství Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky - 13060 Výsledky statistického zjišťování N á z e v : Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv za rok 2005

Více

Úřední věstník Evropské unie L 219/5

Úřední věstník Evropské unie L 219/5 17.8.2012 Úřední věstník Evropské unie L 219/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA Doporučení mise FVO Plánování kontrol - princip rizikové analýzy za použití rizikových faktorů Základem RA hodnocení výkonnosti (rizikovosti) krmivářských provozů

Více

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie :14 datum výroby Posouzený vzorek Borek

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie :14 datum výroby Posouzený vzorek Borek DATUM ZVEŘEJNĚNÍ DODAVATEL/ DISTRIBUTOR OBCHODNÍ NÁZEV PRODUKTU IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR MÍSTO A DATUM ODBĚRU VZORKU/ZJIŠ TĚNÍ POVAHA RIZIKA/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 1998 Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení ČSN 46 7092-2 Prosinec Testing methods for feeding stuffs - Part 2: Sample preparation for testing Méthodes

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Komise Evropských společenství jasně deklaruje, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících

Více

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie , 1BJ4935, 2B75359, datum výroby/dodání

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie , 1BJ4935, 2B75359, datum výroby/dodání DATUM ZVEŘEJNĚNÍ DODAVATEL/ DISTRIBUTOR OBCHODNÍ NÁZEV PRODUKTU IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR MÍSTO A DATUM ODBĚRU VZORKU/ZJIŠ TĚNÍ POVAHA RIZIKA/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY

KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KOMPLETNÍ ŘADA PRO PSY A KOČKY KONCEPT KRMIV SMARTY DOG Značka SMARTY přináší širokou škálu výrobků, které vynikají maximální ekonomickou výhodností. Z hlediska použitých vstupních surovin jsou však dodrženy

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.10.2017 CS L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1914 ze dne 19. října 2017 o salinomycinátu sodného (Sacox 120 microgranulate a Sacox 200 microgranulate) jako

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol

ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické vinohradnictví v ČR Celková výměra půdy

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘEDNÍ KONTROLY. Kontrola hnojiv a vstupů do půdy. Kontrola krmiv. Kontroly podmíněnosti

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘEDNÍ KONTROLY. Kontrola hnojiv a vstupů do půdy. Kontrola krmiv. Kontroly podmíněnosti Kontrola přípravků na ochranu rostlin Organizační struktura Odboru kontroly zemědělských vstupů ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Výkon úřední kontroly výroby, dovozu, uvádění přípravků na

Více

Mykotoxiny téma stále aktuální

Mykotoxiny téma stále aktuální Mykotoxiny téma stále aktuální MIROSLAVA STREJČKOVÁ JAN NEDĚLNÍK Máme se tímto tématem ještě zabývat? Historie Námelové alkaloidy, nekróza okrajových částí těla, nemoc sv. Víta-mrzáci Tireoviridin-žlutá

Více

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č. 1-502 Přidává se do krmných dávek skotu s vyrovnaným poměrem vápníku a fosforu. Deklarované jakostní znaky: 1-502 Vápník 6 % Fosfor 5,2 % Sodík 7,5 % Hořčík

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ Úvodem Systém HACCP je významnou a legislativně požadovanou součástí aktivit krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby, směřujících k produkci bezpečných krmiv a ochraně potravinového řetězce Požadavky

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 767/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Při hodnocení vzorků krmiv z úřední kontroly vycházíme z požadavků Nařízení EP a

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Krmiva pro odchov lososa 2017

Krmiva pro odchov lososa 2017 Krmiva pro odchov lososa 2017 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Ing. Jiří Kolouch Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Ing. Jiří Kolouch Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Vzorkování krmiv Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Ing. Jiří Kolouch 7.5.2013 Projekt je

Více

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva Uvádění na trh v ČR Miroslav Florián Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Úvod rozdělení hnojiva minerální jednosložková kombinovaná

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 6.5.2015 CS L 115/25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/724 ze dne 5. května 2015 o retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro všechny druhy (Text s významem pro

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2017 Informační bulletin č. 1/2018 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2010 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2010

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009

STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009 STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009 Praktická cvičení k semináři METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE Anna Vašátková; Ústav výživy zvířat a pícninářství LEGISLATIVA Zákon o krmivech č. 91/1996

Více

Úřední věstník Evropské unie L 2/3

Úřední věstník Evropské unie L 2/3 CS 7.1.2014 Úřední věstník Evropské unie L 2/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2012 Informační bulletin č. 1/2013 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138 O schválení technického předpisu Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv a přísad do krmiv Nařízením Vlády Republiky Kazachstán č. 263 ze dne 18. března 2008 Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky

Více

Krmiva pro sumcovité ryby 2019

Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA ZPRÁVA o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti POKRMŮ A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA v zařízeních poskytujících stravovací

Více

zdraví síla rychlost vytrvalost

zdraví síla rychlost   vytrvalost zdraví rychlost vytrvalost síla www.ironpet.cz www.ironpet.cz IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 4.6.2015 CS L 137/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/861 ze dne 3. června 2015 o jodidu draselného, jodičnanu vápenatého, bezvodého a jodičnanu vápenatého, bezvodého

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.)

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod.,

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) L 260/3 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1550 ze dne 16. října 2018 o obnovení kyseliny benzoové jako pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č.

Více

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, 26.1.2016 Druhy organických hnojiv Komposty (vermikomposty, rychlokomposty ) Digestáty

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

Kontrola, certifikace a značení biopotravin. Milan Berka

Kontrola, certifikace a značení biopotravin. Milan Berka Kontrola, certifikace a značení biopotravin Milan Berka Legislativa Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2018 V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2007

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2007 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2007 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2006 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2018 Informační bulletin č. 1/2019 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více