Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva o úředních kontrolách krmivářských podniků provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Praha, březen 2013

2 1. Úvod Sekce úřední kontroly (SÚK), jejíž součástí je Oddělení krmiv a Odbor zemědělské inspekce (OZI) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) působí na celém území ČR. Oddělení krmiv zodpovídá v oblasti krmiv a výživy zvířat za: - administrativní činnosti např. spolupráce při správním řízení, registruje a schvaluje krmivářské provozy, podílí se na tvorbě národní legislativy, - tvorbu plánů úředních kontrol zaměřených hlavně na kvalitu a bezpečnost krmiv, - metodické vedení OZI. Úřední kontroly krmiv, doplňkových látek a premixů provádějí inspektoři OZI podle ročních plánů kontrolní činnosti, vsouladu s metodickými pokyny. Kontroly provozů provádějí bez předchozího upozornění. Úřední kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování a používání krmiv, doplňkových látek a premixů a zahrnují zejména tyto oblasti: - ověření podmínek registrace nebo schválení provozu, - kontrola dodržování podmínek stanovených právními předpisy ve vztahu k hygieně krmiv, - kontrola označování krmiv, doplňkových látek a premixů, - kontrola používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením, - sledování přítomnosti zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech, - sledování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů a jejich nepovolených forem v krmivech, - kontrola užití krmiv v oblasti ekologického zemědělství, - vzorkování krmiv, - analýzy odebraných vzorků krmiv v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ. 2. Kontrolní činnost Úřední kontroly představují plánované kontroly, které zahrnují více oblastí (plnění podmínek registrace/schválení, označování, kontroly zařízení a vybavení, dokumentace, atd.). Oblasti, na které se inspektor zaměří, ovlivňuje okamžitá situace v provozu a inspektor se může na místě rozhodnout, co bude v rámci kontroly preferovat. Součástí plánovaných kontrol může být odběr vzorku. Pokud je při úřední kontrole zjištěno porušení právních předpisů, je provozovateli uloženo nápravné opatření a termín jeho splnění vzhledem k povaze a rozsahu porušení. Po uplynutí stanovené doby následuje dodatečná kontrola provozu, která ověřuje splnění uloženého nápravného opatření. Cílené kontroly jsou plánované kontroly zaměřené na aktuální problémy, např. na přítomnost nepovolených genetických modifikací ve vybraných krmných surovinách, na dioxiny a další nežádoucí látky nebo na přítomnost savčích tkání v rybích moučkách. Odběr vzorku je vždy součástí cílené kontroly.

3 Mimořádné kontroly nejsou součástí plánu, jedná se o typ cílené kontroly, kterou vyvolají vnější podněty např. varování ze systému RASFF, stížnosti nebo například podklady od krajských veterinárních správ. Monitoring výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech je koordinovaný inspekční program, který umožňuje sledování hladin látek, pro které ještě nebyly stanoveny závazné limity (např. mykotoxiny, tkáně suchozemských živočichů metodou PCR). 3. Výsledky V roce 2012 vykonali inspektoři 2639 kontrol. Konkrétní počty kontrol vztažené k jednotlivým činnostem v provozech ukazuje následující tabulka: Činnost Počet provozů v evidenci ÚKZÚZ Počet provedených kontrol Výrobci krmných surovin Výrobci krmných směsí registrovaní Výrobci krmných směsí schválení Výrobci doplňkových látek registrovaní 9 12 Výrobci doplňkových látek schválení 6 10 Výrobci premixů registrovaní 9 15 Výrobci premixů schválení Mobilní výrobny Dovozci Distributoři a dodavatelé Dopravci Prvovýrobci Celkem 2639 Četnost kontrol je předem stanovena podle prováděných činností, kdy je plánováno 1-5 kontrol vpodniku ročně (1 kontrola u distributorů nebo dodavatelů, mobilních mícháren, 5 kontrol například u výrobců premixů). Pokud počty provozů převyšují počty provedených kontrol (např. mobilní výrobny), znamená to, že provozovatel svou činnost v dané době neprovádí, ale zůstává registrovaný. Pokud činnost neprovádí delší dobu, je vyzván ke zrušení registrace. U dopravců a prvovýrobců je kontrolováno pouze malé procento provozů. Případy porušení právních předpisů V provozech bylo inspektory zjištěno celkem 87 závad. Z toho bylo 13 řazeno mezi marginální. K zahájení sankčního správního řízení bylo odesláno 22 podnětů. Výše pravomocně uložených pokut za rok 2012 činila ,- Kč. Provozovatelé nejčastěji porušili obecné požadavky na bezpečnost krmiv ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 1 písm. a) Nařízení ES č. 767/2009, čl. 6 odst. 1 Nařízení č. 183/2005 a 3 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech (např. nedodržení stanovených limitů pro doplňkové látky při výrobě a uvádění krmiv do oběhu, překročení povolených limitů obsahu nežádoucích látek a produktů v krmivech, použití doplňkových látek v rozporu s jejich povolením, křížová kontaminace krmiva, nedodržení deklarovaného složení krmiva, nedodržování postupů HACCP, aj.).

4 Odběr vzorků V rámci úřední kontroly bylo v roce 2012 odebráno 731 vzorků krmiv ke kontrole jakosti, jako nevyhovující bylo hodnoceno 157 analyzovaných vzorků (21,5 % případů). Počty vzorků krmiv, odebraných ke kontrole jakostních znaků, jsou následující: Vzorek Odebráno Krmné suroviny Nevyhovující (NV) Podíl NV(%) Obiloviny ,3 Olejniny ,2 Hlízy a kořeny Pícniny Ostatní rostliny Mléčné suroviny Živočišné suroviny Rybí suroviny Minerální suroviny Ostatní suroviny ,6 CELKEM ,8 Krmné směsi Kompletní KS pro hospodářská zvířata ,5 Kompletní KS pro domácí a ostatní zvířata ,8 Doplňkové KS pro hospodářská zvířata ,7 Doplňkové KS pro domácí a ostatní zvířata ,3 CELKEM ,8 Premixy ,3 Doplňkové látky ,3 Minerální krmiva ,4 Mléčné krmné směsi ,5 Ostatní ,3 CELKEM VZORKŮ ,5 Krmné suroviny nevyhověly zejména parametry kvalitativních znaků (popel, vláknina, dusíkaté látky). Jednalo se zejména o obiloviny a jejich produkty, olejniny a jejich produkty, pícniny a živočišné suroviny. U premixů byly nejčastěji překročeny limity stopových prvků (Mn, Zn, Cu) a vitamínů A a E. V případě krmných směsí byly přeneseny nedostatky ze surovin a premixů, nejčastějšími nevyhovujícími parametry byly tudíž výše zmíněné obsahy popela, vlákniny, dusíkatých látek, mědi, zinku, vitamínů A a E a manganu.

5 Nejčastější parametry nevyhovujících vzorků krmiv, odebraných ke kontrole jakostních znaků (uvedeno v % případů porušení) Mimořádné kontroly V roce 2012 bylo na základě podnětů provedeno 25 kontrol (podněty SVS, reklamace či prolongace) a v rámci RASFF bylo provedeno 8 kontrol s jedním odebraným vzorkem kompletní krmné směsi pro pstruhy. V tomto odebraném vzorku se potvrdila kontaminace léčivem. Předmětné krmivo bylo staženo z trhu. Závěr ÚKZÚZ bude i nadále provádět úřední kontrolu ve všech fázích výroby krmiv, jejich uvádění na trh včetně kontroly dovážených krmiv ze třetích zemí. Hlavní pozornost bude zaměřena na zdravotní nezávadnost krmiv pro zvířata určená k produkci potravin, opomenuta nebudou rovněž krmiva pro domácí zvířata.

6 4. Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech na základě zjištění v předchozích letech, doporučení Komise k monitoringu a podle dalších právních předpisů. Vzorky odebírali pracovníci odboru zemědělské inspekce a analyzovány byly v akreditovaných laboratořích ústavu nebo smluvních laboratořích. Sledování bylo rozděleno do čtyř hlavních částí: Sledování výskytu zakázaných látek a produktů v krmivech Sledování výskytu nežádoucích látek a produktů v krmivech Sledování správného používání doplňkových látek v krmivech Sledování dalších problematik týkajících se bezpečnosti krmiv Sledování zakázaných látek Cílená kontrola přítomnosti zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech Kontrola je zaměřená na možnou kontaminaci krmiv zpracovanými živočišnými bílkovinami (PAP). V roce 2012 bylo takto prověřeno 221 vzorků převážně doplňkových krmných směsí. U 45 vzorků rybí moučky byla zjišťována kontaminace suchozemskými tkáněmi. Přítomnost nepovolených zpracovaných živočišných bílkovin nebyla v žádném vzorku zjištěna. DOPLŇKOVÉ KS Doplňková krmná směs pro dojnice Doplňková krmná směs pro telata Doplňková krmná směs pro výkrm skotu Doplňková krmná směs pro chov skotu... Ostatní KOMPLETNÍ KS Kompletní mléčná KS pro telala... MINERÁLNÍ KS Minerální krmivo pro skot... KRMNÉ SUROVINY Krevní výrobky Živočišný tuk Sójové boby Řepkový extrahovaný šrot Sójový extrahovaný šrot... OSTATNÍ Ostatní

7 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly PAP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola rybí moučky na přítomnost tkání suchozemských živočichů Cílem kontroly je zachytit přítomnost tkání suchozemských živočichů v rybí moučce, zvláště v souvislosti s povolením používat rybí moučku do mléčných krmných směsí pro přežvýkavce. Mikroskopicky bylo zkontrolováno 44 vzorků rybí moučky a 1 vzorek hydrolyzovaného rybího proteinů, tkáně suchozemských živočichů nebyly v žádném vzorku zjištěny. Sledování nežádoucích látek Monitoring vybraných perzistentních organických polutantů(pop) V rámci kontroly bylo analyzováno 19 vzorků krmiv a krmných surovin, žádný vzorek nebyl vyhodnocen jako nevyhovující. PCB byly sledovány zároveň s dioxiny, aby bylo možné posoudit expozici zvířete všem těmto toxinům. Naměřené hodnoty byly velmi nízké, většinou pod mezí detekce 0,5 µg. Pro PCB dosud nebyly stanoveny prahové hodnoty.

8 Zastoupení vzorků v rámci cílené kontroly vybraných perzistentních org. polutantů (POP) Rybí moučka Pšeničné klíčky Uhličitan vápenatý 3 3 Monokalcium fosfát Soli mastných kyselin Ostatní Kompletní krmiva Premixy a DL Źivočišný tuk Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly POP v letech odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola dioxinů, furanů a PCB dioxinového typu V rámci cílené kontroly bylo analyzováno celkem 40 vzorků, zejména rybí moučka, sušená krmiva a doplňkové látky. Stanovené limity se pohybují od 0,75 do 6 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro dioxiny a od 1,25 do 24 ng WHO-TEQ/kg podle druhu krmiva pro sumu dioxinů a PCB. Všechny analyzované vzorky vyhověly stanoveným limitům.

9 Suma PCDD a PCDF v krmivech (ng WHO-TEQ/kg) 3,00 Dioxiny (suma PCDD a PCDF) 2,00 1,00 Obsah PCB s dioxinovým efektem v krmivech (ng WHO-TEQ/kg) 2,00 PCB s dioxinovým efektem 1,50 1,00 0,50 Obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech (ng WHO-TEQ/kg) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem

10 Obsah PCB bez dioxinového efektu v krmivech suma PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 (µg /kg) 35, , ,00 1 5,00 PCB bez diox.efektu-suma PCB 28,52,101,138,153,180 Počet odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci cílené kontroly obsahu dioxinů odebrané vzorky nevyhovující vzorky Monitoring mykotoxinů V rámci této kontroly se zjišťuje přítomnost aflatoxinů B1, B2, G1 a G2, zearalenonu, ochratoxinu A, fumonisinů B1 a B2, T2 a HT2 toxinu. Bylo odebráno 70 vzorků krmiv a krmných surovin. Většina zjištěných hodnot, včetně všech provedených analýz aflatoxinů, byla na nejnižší úrovni detekce analytu. Źádný výsledek stanovení mykotoxinů v krmivech nepřekročil maximální povolený limit ani doporučené směrné hodnoty.

11 Obsah ochratoxinu A, fumonisinu B2 a HT2-toxinu v krmivech 3 Ochratoxin A Fumonisin B2 HT2-toxin 2 1 Obsah zearalenonu, fumonisinu B1 a T2-toxinu v krmivech 15 Zearalenon Fumonisin B1 T2-toxin 10 5 Obsah deoxynivalenolu v krmivech 3000 Deoxynivalenol

12 Cílená kontrola přítomnosti těžkých kovů v krmivech Inspektoři odebrali 128 vzorků krmných surovin pro zjištění nežádoucího obsahu těžkých kovů. Byl sledován obsah olova, kadmia, arsenu a rtuti. U žádného vzorku nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu obsahu sledovaných těžkých kovů Zastoupení odebraných krmných surovin v rámci cílené kontroly obsahu těžkých kovů Lihovarské výpalky Kvasnice Minerální látky Obilní výrobky 9 20 Obiloviny Olejniny Objemná krmiva Rybí moučka Ostatní Obsah olova, kadmia a arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty vyšší než 1 mg. kg -1 ) Olovo (Pb), Kadmium (Cd), Arsen (As) 141,0 121,0 101,0 81,0 61,0 41,0 21,0 1,0 Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Arsen (As)

13 Obsah olova v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než 1 mg. kg -1 ) 1,00 Olovo (Pb) 0,80 0,60 0,40 0,20 Obsah kadmia v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než 1 mg. kg -1 ) 1,00 Kadmium (Cd) 0,80 0,60 0,40 0,20 Obsah arsenu v odebraných krmných surovinách (hodnoty nižší než 1 mg. kg -1 ) 1,00 Arsen (As) 0,80 0,60 0,40 0,20

14 Obsah rtuti v odebraných krmných surovinách 0,10 Rtuť (Hg) 0,08 0,06 0,04 0,02 Cílená kontrola přítomnosti dalších nežádoucích látek v krmivech Tato cílená kontrola zjišťuje obsah dusitanů, fluoridů, vinylthiooxazolidonu a theobrominu ve vybraných vzorcích krmiv. Dusitany V rámci cílené kontroly bylo odebráno 10 vzorků rybí moučky nebo krmiv, které rybí moučku obsahují pro stanovení obsahu dusitanů. Sleduje se, zda nebyla rybí moučka konzervována dusitany. Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující. Limit pro dusitany je 15 mg/kg pro krmné směsi nebo 30 mg/kg rybí moučky. Obsah dusitanu sodného v odebraných vzorcích krmiv 15 16,47 Dusitan sodný KKS pro drůbež KKS pro selata Kukuřice Rybí moučka ,60 2,60 7,00 4,92 6,53 4,94 0 2,60 2,60 2,60

15 Fluoridy Bylo odebráno 10 vzorků kompletních, doplňkových a minerálních krmiv pro různé druhy hospodářských zvířat za účelem stanovení obsahu fluoridů. Všechny analyzované vzorky vyhověly maximálním povoleným limitům obsahu fluoridů. Obsah fluoridů v odebraných vzorcích krmiv ,0 Fluoridy DKS pro dojnice DKS pro skot ,0 KKS ostatní KKS pro drůbež ,8 KKS pro prasata MK pro skot ,20 14,10 14,80 27, ,30 22,80 21,60 Vinylthiooxazolidon Vinylthiooxazolidon se vyskytuje v krmivech s obsahem řepky. V 15 vzorcích kompletních směsí pro drůbež bylo naměřeno nejvyšší množství 213 mg/kg, limit je 1000 mg/kg, resp. 500 mg/kg v krmivech pro nosnice. Obsah vinylthiooxazolidonu v odebraných vzorcích krmiv Vinylthiooxazolidon KKS pro kachny KKS pro krůty ,0 181,0 176,0 KKS pro kuřata (BR2) KKS pro kuřata (BR3) KKS pro nosnice 122,0 124, ,0 73,0 104,0 98,0 84,0 98,0 60,0 75,0 45,0 48,0 0

16 Theobromin Sleduje se v krmivech s obsahem kakaových slupek, kakaa, čokolády a dalších výrobků z cukrovinek. Bylo odebráno 17 vzorků krmných směsí a 1 vzorek krmné suroviny. Žádný vzorek krmné směsi nepřekročil maximální povolený limit teobrominu. U krmné suroviny byl zjištěn obsah teobrominu 2095 mg/kg, limit pro tuto kategorii není stanoven. Obsah theobrominu v odebraných vzorcích krmných směsí 300 Theobromin DKS pro skot DKS pro skot KKS pro králíky KKS pro prasata KKS pro selata Medikovaná KS pro prasata ,61 71,37 64,37 26,38 28,77 64,64 65,88 48,51 7,355 7,23 86,62 100,2 69,68 93,59 69,18 22,56 Sledování správného používání doplňkových látek Cílená kontrola používání kokcidiostatik Cílená kontrola ověřuje, zda se doplňkové látky nevyskytují v krmivech pro druhy či kategorie zvířat, pro které nejsou povoleny nebo zda jejich obsah nepřekračuje povolený limit. V rámci kontroly bylo odebráno celkem 272 vzorků kompletních, doplňkových a minerálních krmných směsí a premixů. Bylo zjištěno 5 případů kontaminace krmiv kokcidiostatiky, 1 případ výrazného překročení deklarovaného obsahu kokcidiostatika a 1 případ absence deklarovaného kokcidiostatika v krmné směsi.

17 Zjištěné případy kontaminace krmiv kokcidiostatiky (hodnoty v červeném poli) ( mg/kg ) 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00 5,32 5,43 2,03 6,54 5,68 Lasalocid sodný Monensinát sodný Narasin Robenidin hydrochlorid Nikarbazin Překročení deklarovaného množství kokcidiostatika (hodnota v červeném poli) ( mg/kg ) , Monensinát sodný Narasin Nikarbazin Robenidin hydrochlorid Salinomycinát sodný Zjištěné vyhovující hodnoty nevyhnutelné křížové kontaminace (hodnoty nižší než 1 mg. kg -1 ) ( mg/kg ) 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Lasalocid sodný Monensinát sodný Narasin Nikarbazin Robenidin hydrochlorid Salinomycinát sodný Semduramicinát sodný

18 Počty odebraných a nevyhovujících vzorků krmiv při kontrole používaní kokcidiostatik odebrané vzorky nevyhovující vzorky Cílená kontrola obsahu mědi a zinku v krmivech pro prasata Cílem této kontroly bylo sledování, zda je dodržován maximální povolený obsah mědi a zinku v krmivech pro prasata a selata. Inspektoři odebrali 49 vzorků krmiv, požadovanému obsahu mědi nevyhověl 1 vzorek krmné směsi, obsah zinku byl nevyhovující u 3 vzorků krmiv. Obsah mědi v odebraných krmných směsích (hodnota nevyhovujícího vzorku v červeném poli) ( mg/kg ) Měď (Cu) KKS pro selata (ČOS) KKS pro dokrm prasat (A 3) KKS pro výkrm prasat (A 2) KKS pro předvýkrm prasat (A 1) KKS pro chov prasat ,4 0

19 Obsah zinku v odebraných krmných směsích (hodnota nevyhovujících vzorků v červeném poli) ( mg/kg ) Zinek (Zn) KKS pro selata (ČOS) KKS pro dokrm prasat (A 3) KKS pro výkrm prasat (A 2) KKS pro předvýkrm prasat (A 1) KKS pro chov prasat Počty odebraných a nevyhovujících vzorků v rámci kontroly obsahu mědi a zinku nevyhovující vzorky odebrané vzorky Cílená kontrola dodržování dalších limitů doplňkových látek Při této kontrole se sledovalo dodržování maximálních limitů vitaminu A, vitaminu D 3, železa, jódu, mědi, manganu, selenu a zinku. Odebráno bylo 60 vzorků krmných směsí, ve dvou případech byl překročen maximální povolený limit mědi a zinku, v jednom případě manganu.

20 Obsah mědi v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) , KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah zinku v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně vyznačen nevyhovující vzorek) , KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah manganu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat (červeně značen nevyhovující vzorek) , KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3)

21 Obsah železa v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 400,0 300,0 200,0 100,0 KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah selenu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 0,80 0,60 0,40 0,20 KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3) Obsah jódu v kompletních krmných směsích pro výkrm prasat 1,50 1,00 0,50 KKS pro předvýkrm prasat (A1) KKS pro výkrm prasat (A2) KKS pro dokrm prasat (A3)

22 Obsah mědi v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích Měď (Cu) , ,75 15,75 12,25 13,75 18,13 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích (v červeném poli vyznačena hodnota nevyhovujícího vzorku) ,30 Zinek (Zn) ,30 91,00 94,25 219,00 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích 15 Mangan (Mn) ,0 86,25 78,75 85,50 65,50 122,3 105,0 55,50 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní

23 Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích Železo (Fe) 300,0 250,0 298,5 319,0 287,5 310,5 200,0 187,8 169,5 200,0 184,5 150,0 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích 0,60 0,5365 Selen (Se) 0,5155 0,40 0,3806 0,3642 0,5589 0,2351 0,20 0,2164 0,2717 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro odchov prasat, selat a jiných směsích 2,00 Jód (I) 1,50 1,00 1,826 0,787 0,631 0,718 1,564 0,50 0,200 KKS pro chov prasat KKS pro selata (ČOS) KKS mléčná pro telata KKS ostatní

24 Obsah mědi v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže Měď (Cu) 20,0 15,0 10,0 15,50 17,50 19,50 19,25 16,50 14,25 16,75 6,75 20,25 5,0 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže 140,0 Zinek (Zn) 124, ,0 110,50 120,30 100,0 98,00 103,80 89,25 87,75 80,0 92,25 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže 175,0 Mangan (Mn) 158,3 164,3 150,0 125,0 116,3 121,5 121,5 147,8 102,8 102,0 121,8 100,0 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty

25 Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže Železo (Fe) 300,0 250,0 200,0 230,0 252,0 250,8 198,0 225,8 188,3 307,3 156,5 158,0 150,0 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže 0,50 Selen (Se) 0,4216 0,3909 0,3902 0,40 0,3665 0,3238 0,3116 0,30 0,2251 0,3804 0,20 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro výkrm drůbeže 2,00 Jód (I) 1,50 1,451 1,330 1,300 1,496 1,00 0,730 0,671 0,944 0,976 0,50 KKS pro výkrm kuřat (BR2) KKS pro dokrm kuřat (BR3) KKS pro krůty

26 Obsah mědi v kompletních krmných směsích pro odchov drůbež (červeně značen nevyhovující vzorek) Měď (Cu) 3 32, ,25 11,50 17,25 16,50 14,25 14,50 12,00 11,00 16,25 1 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice Obsah zinku v kompletních krmných směsích určených pro odchov drůbež 125,00 Zinek (Zn) 119,80 111, ,00 96,00 89,50 85,75 78,50 76,75 91,25 72,25 100,80 76,00 5 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice Obsah manganu v kompletních krmných směsích určených pro odchov drůbež 150,0 Mangan (Mn) 125,0 130,0 124,3 126,3 130,5 109,3 126,0 127,5 100,0 101,3 9 88,50 93,25 75,0 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice

27 Obsah železa v kompletních krmných směsích určených pro odchov drůbež 350,0 Železo (Fe) 300,0 250,0 280,3 211,8 243,0 334,5 268,8 343,3 200,0 150,0 100,0 171,8 206,3 149,8 211,3 210,3 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice Obsah selenu v kompletních krmných směsích určených pro odchov drůbež 0,40 0,3199 Selen (Se) 0,3413 0,30 0,2793 0,2495 0,3210 0,2768 0,2937 0,3061 0,20 0,2485 0,1978 0,1977 0,10 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice Obsah jódu v kompletních krmných směsích určených pro odchov drůbež 2,00 1,50 1,958 Jód (I) 1,00 0,973 0,902 0,736 0,963 1,261 0,829 0,50 0,717 0,737 0,626 0,453 KKS pro odchov kuřat KKS pro plemenné nosnice KKS pro užitkové nosnice

28 Cílená kontrola kontaminace krmiv léčivy V rámci kontroly bylo odebráno a ve spolupráci s ÚSKVBL analyzováno 17 vzorků krmných směsí. Žádný z prověřených vzorků nepřekročil stanovenou úroveň nevyhnutelné křížové kontaminace ve výši 1 % aplikované dávky účinné látky medikamentu. Obsah léčiv zjištěný v rámci cílené kontroly 10,0 Kontrola medikací krmiv 7,6 5,0 5,3 3,8 0,0 2,1 2,1 2,1 1,5 1,4 1,5 0,8 1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tylosin Amoxicillin Doxycyclin Chlortetracyclin Ivermectin Sulfamethoxazol Tilmicosin Tiamulin Cílená kontrola parametrů glycerolu, používaného jako krmná surovina Bylo odebráno 44 vzorků, u kterých byl stanoven obsah glycerolu, hmotnost netěkavých organických látek (NOZ), obsahy sodíku, draslíku a metanolu. Celkem 4 vzorky nevyhověly deklarovanému obsahu glycerolu. Žádný z analyzovaných vzorků nepřekročil maximální povolený obsah metanolu 0,5%. Zjištěný podíl glycerolu v krmné surovině v rámci cílené kontroly ( % ) 90 Glycerol

29 Zjištěný podíl metanolu v krmné surovině v rámci cílené kontroly ( % ) 0,5 Metanol 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Sledování dalších bezpečnostních ukazatelů Cílená kontrola pesticidů Přítomnost pesticidů byla zjišťována u 81 vzorku obilovin, olejnin a rybí moučky. Jeden vzorek krmné suroviny slunečnicové semeno byl vyhodnocen jako nevyhovující, s nadlimitním obsahem chlormekvátu. Většina ostatních hodnot se pohybovala na nejnižší úrovni detekce účinné látky. Zjištěný obsah pesticidů v krmivech 3,00 2,00 Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Mepikvát Chlormekvát 1,00

30 Cílená kontrola přítomnosti nepovolených genetických modifikací v krmivech a označování povolených GMO V rámci této kontroly jsou sledovány genetické modifikace v krmných surovinách a krmivech. Jedná se zejména o kukuřici, řepku, sóju, rýži a kompletní i doplňkové krmné směsi. Část vzorků byla analyzována v laboratoři VÚRV Ruzyně. Bylo prověřeno 52 vzorků krmiv, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující. Zastoupení krmiv odebraných v rámci cílené kontroly přítomnosti nepovolených GMO Komodity s kontrolou přítomnosti GMO KKS pro výkrm prasat KKS pro psy KKS pro kočky KKS pro užitkové nosnice KKS pro výkrm kuřat KKS pro užitkové nosnice DKS pro dojnice Kukuřice Rýže Řepka Sója Ostatní Závěr V příštích letech bude ústav v kontrole výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech pokračovat, na základě závěrů mise DG Sanco bude zvýšená pozornost zaměřena na eliminaci rizika křížové kontaminace krmiv po použití kokcidiostatik nebo léčiv. Sledování výskytu zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech Zpracované živočišné bílkoviny POP Dioxiny Furany Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (2%) (5,3%) 6 (11,7%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (3,4%) 0 20 (4,7%) 3 (5%) Odebrané vzorky Nevyhovujících vzorky (1,3%) (2,5%) (3,4%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (1,5%) 7 (13,5%) Odebrané vzorky Nevyhovující vzorky (2,6%) 4 (8,2%) Mykotoxiny Pesticidy Fluoridy Kokcidiostatika Cu, Zn

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 14 Zpracovali: Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 03 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing.

Více

Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013

Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 2013 Zpracoval: Ing. Miroslav Vyskočil Ing.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2017

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2017 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 217 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, únor 218 Obsah Úvod...

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2016 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, duben 2017 Obsah Úvod...

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Fiala, Ph.D. Brno, únor 2016 Obsah Úvod...

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2013 Cíl Posouzení technologie výroby krmiv zabránit přenosu křížové kontaminace Pozornost zaměřena na doplňkové látky s reziduálním efektem v potravinovém

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA

PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA PLÁNOVÁNÍ KONTROL KRMIV 2015 JOSEF SVOBODA Doporučení mise FVO Plánování kontrol - princip rizikové analýzy za použití rizikových faktorů Základem RA hodnocení výkonnosti (rizikovosti) krmivářských provozů

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR 29. 1. 2015 Zákon č.61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby ČSN 467005 - požadavky na jakost krmných směsí - seznam krmných surovin vhodných pro výrobu KS - omezení

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Komise Evropských společenství jasně deklaruje, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.10.2017 CS L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1914 ze dne 19. října 2017 o salinomycinátu sodného (Sacox 120 microgranulate a Sacox 200 microgranulate) jako

Více

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie , 1BJ4935, 2B75359, datum výroby/dodání

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie , 1BJ4935, 2B75359, datum výroby/dodání DATUM ZVEŘEJNĚNÍ DODAVATEL/ DISTRIBUTOR OBCHODNÍ NÁZEV PRODUKTU IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR MÍSTO A DATUM ODBĚRU VZORKU/ZJIŠ TĚNÍ POVAHA RIZIKA/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

Výsledky statistického zjišťování

Výsledky statistického zjišťování Ministerstvo zemědělství Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky - 13060 Výsledky statistického zjišťování N á z e v : Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv za rok 2005

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie :14 datum výroby Posouzený vzorek Borek

IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR. č. partie :14 datum výroby Posouzený vzorek Borek DATUM ZVEŘEJNĚNÍ DODAVATEL/ DISTRIBUTOR OBCHODNÍ NÁZEV PRODUKTU IDENTIFIKACE PRODUKTU (NAPŘ. VÝROBCE, ČÍSLO ŠARŽE) NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETR MÍSTO A DATUM ODBĚRU VZORKU/ZJIŠ TĚNÍ POVAHA RIZIKA/ PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

Úřední věstník Evropské unie L 219/5

Úřední věstník Evropské unie L 219/5 17.8.2012 Úřední věstník Evropské unie L 219/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2017 Informační bulletin č. 1/2018 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 1998 Metody zkoušení krmiv - Část 2: Příprava vzorků ke zkoušení ČSN 46 7092-2 Prosinec Testing methods for feeding stuffs - Part 2: Sample preparation for testing Méthodes

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘEDNÍ KONTROLY. Kontrola hnojiv a vstupů do půdy. Kontrola krmiv. Kontroly podmíněnosti

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘEDNÍ KONTROLY. Kontrola hnojiv a vstupů do půdy. Kontrola krmiv. Kontroly podmíněnosti Kontrola přípravků na ochranu rostlin Organizační struktura Odboru kontroly zemědělských vstupů ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Výkon úřední kontroly výroby, dovozu, uvádění přípravků na

Více

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii

Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -

Více

ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol

ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické vinohradnictví v ČR Celková výměra půdy

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Miroslav Florián. Odbor bezpečnosti krmiv a půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vápenatá a vápenatohořečnatá hnojiva Uvádění na trh v ČR Miroslav Florián Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Úvod rozdělení hnojiva minerální jednosložková kombinovaná

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Mykotoxiny téma stále aktuální

Mykotoxiny téma stále aktuální Mykotoxiny téma stále aktuální MIROSLAVA STREJČKOVÁ JAN NEDĚLNÍK Máme se tímto tématem ještě zabývat? Historie Námelové alkaloidy, nekróza okrajových částí těla, nemoc sv. Víta-mrzáci Tireoviridin-žlutá

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2003

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2003 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2003 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2003

Více

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138 O schválení technického předpisu Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv a přísad do krmiv Nařízením Vlády Republiky Kazachstán č. 263 ze dne 18. března 2008 Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Ing. Jiří Kolouch Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Ing. Jiří Kolouch Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Vzorkování krmiv Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Ing. Jiří Kolouch 7.5.2013 Projekt je

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2010 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2010 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2010

Více

Kontrolní činnost SZPI Čerstvá zelenina. Ing. Martin Klanica Ústřední ředitel SZPI

Kontrolní činnost SZPI Čerstvá zelenina. Ing. Martin Klanica Ústřední ředitel SZPI Kontrolní činnost SZPI Čerstvá zelenina Ing. Martin Klanica Ústřední ředitel SZPI 9. února 2017 2016 přes 550 zaměstnanců Činnost SZPI Kontrola výroby, dovozu, prodeje, internetového obchodu, celních skladů,

Více

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ

SYSTÉM ANALÝZY RIZIK A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ Úvodem Systém HACCP je významnou a legislativně požadovanou součástí aktivit krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby, směřujících k produkci bezpečných krmiv a ochraně potravinového řetězce Požadavky

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 6.5.2015 CS L 115/25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/724 ze dne 5. května 2015 o retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro všechny druhy (Text s významem pro

Více

Krmiva pro odchov lososa 2017

Krmiva pro odchov lososa 2017 Krmiva pro odchov lososa 2017 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2012 Informační bulletin č. 1/2013 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA ZPRÁVA o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti POKRMŮ A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA v zařízeních poskytujících stravovací

Více

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv

Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Registrace a úřední kontrola organických hnojiv Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, 26.1.2016 Druhy organických hnojiv Komposty (vermikomposty, rychlokomposty ) Digestáty

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková

Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková Ing. Jana Kalinová Ing. Jana Pešková NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 767/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Při hodnocení vzorků krmiv z úřední kontroly vycházíme z požadavků Nařízení EP a

Více

NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD viz tabulková část

NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD viz tabulková část ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv www.ukzuz.cz NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD 1.1.2018 - viz tabulková část PŘÍLOHA IV NAŘÍZENÍ (ES) Č. 767/2009 V PLATNÉM

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.)

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU. Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod.,

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011

Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Sekce úřední kontroly Strana 1 /24 Zpráva o činnostech Odboru bezpečnosti krmiv a půdy za rok 2011 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Ústředního kontrolního a zkušebního

Více

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2018 V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Krmná doporučení pro chovná prasata

Krmná doporučení pro chovná prasata Krmná doporučení pro chovná prasata Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 1 2 Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 2016 3 Krmná doporučení pro chovná prasata V tomto dokumentu přinášíme základní krmná doporučení

Více

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) L 260/3 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1550 ze dne 16. října 2018 o obnovení kyseliny benzoové jako pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č.

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce.

Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce. Krmiva jsou jedním z nejdůležitějších vstupů do potravinového řetězce. Výrazně ovlivňují zdraví zvířat, ekonomiku chovu, kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu. Nařízení EP a Rady 178/2002 tzv.

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č

Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č Doplňkové minerální krmivo MKP - B/ZBCHS kat.č. 1-502 Přidává se do krmných dávek skotu s vyrovnaným poměrem vápníku a fosforu. Deklarované jakostní znaky: 1-502 Vápník 6 % Fosfor 5,2 % Sodík 7,5 % Hořčík

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2018 Informační bulletin č. 1/2019 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství (kód: 29-062- R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Samostatný

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2007

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2007 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2007 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2006 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

zdraví síla rychlost vytrvalost

zdraví síla rychlost   vytrvalost zdraví rychlost vytrvalost síla www.ironpet.cz www.ironpet.cz IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso.

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Informační bulletin Státní veterinární správy, č. 1 / 2014 Státní veterinární správa Informační bulletin č. 1/2014 Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2013 Autoři: MVDr.

Více