Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4"

Transkript

1 školní vzdělávací program Zahradník - florista

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 10 5 Učební plán 15 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 17 7 Spolupráce se sociálními partnery 19

4 PLACE HERE Zahradník - florista Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zahradník - florista Datum Název RVP Verze I Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Platnost Od Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, IČ REDIZO Kontakty Ředitel Ing. Jaroslav Sauer Telefon Fax www Zřizovatel Olomoucký kraj Adresa Jeremenkova 40 a, Olomouc, IČ www datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, U Hradiska 4, Olomouc, Zahradník - florista Platnost Od Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání 1. Profil absolventa Střední škola zemedělská Olomouc, U Hradiska 4, Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremnkova 40/a Olomouc Název ŠVP: Zahradník - florista Platnost: od Zahradník florista prakticky využívá znalosti o sortimentu zahradnických rostlin, navrhuje sadovnické úpravy, zahradní stavby a k tomu používá zahradní nářadí, stroje a malou zahradní techniku. Je to kvalifikovaný pracovník, který ovládá základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů květin, školkařského materiálu, zeleniny a okrajově ovoce. Provádí řez a tvarování okrasných a ovocných dřevin. Zasahuje proti škůdcům a chorobám, provádí výživu a hnojení rostlin. Váže a aranžuje květiny a zahradnické výpěstky, aranžuje v interiérech a při slavnostních příležitostech. Zahradník florista se uplatní ve všech oblastech zahradnických služeb při množení a pěstování květin, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a udržování zeleně. Uplatní se při aranžování květin a vazačství, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Je schopen a připraven samostatně podnikat v zahradnictví po absolvování nezbytné praxe v oboru. Během studia žáci mohou získat osvědčení k obsluze křovinořezu a motorové pily, je zde i možnost získat řidičské oprávnění skupiny T. Absolvent využívá moderní výpočetní techniku Studium je rozděleno do tří let. Výuka se dělí na teoretické vyučování a odborný výcvik (týden teoretické výuky, týden odborného výcviku). Teoretické vyučování žáci absolvují ve škole a odborný výcvik v odborných učebnách, na pozemcích a skleníku školy, v okolních zahradnických podnikách a na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání: Ukončení vzdělání probíhá podle odpovídající legislativy, t. j. podle části 4., hlavy II Zákona č. 564/2004 Sb. a Vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platných zněních. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci po úspěšném absolvování písemné, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky obdrží výuční list a získá stupeň vzdělání střední s výučním listem. Absolventi učebního oboru Zahradník florista mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu zakončené maturitní zkouškou a získat stupeň vzdělání úplné střední vzdělání s maturitou. Kompetence absolventa Absolvent má rozvinuty tyto kompetence: Klíčové kompetence Kompetence k učení je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů je schopen samostatně řešit problémy Komunikativní kompetence je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích Personální a sociální kompetence 3

6 Profil absolventa je připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Občanské kompetence a kulturní povědomí uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního vzdělávání Matematické kompetence je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s osobním počítačem a jeho základními aplikacemi a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Odborné kompetence Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty jsou schopni upravovat prostředí rostlin, používat hnojiva, provádět ochranu rostlin, pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty Zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy jsou schopni provádět zeměměřické práce, vysazovat, zakládat a udržovat sadovniké úpravy Pracovat se zahradnickou technikou a mechanizací, využívat zařízení v zahradnické výrobě pracují se zahradnickou technikou, nářadím a provádí základní údržbu Vykonávat provozní činnosti dokáže se orientovat v předepsané dokumentaci a vykonává provozní činnost Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jsou schopni pracovat bezpečně vůči sobě i spolupracovníkům a v případě potřeby poskytnout účinnou první pomoc Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb usilují o dosažení požadované kvality své práce Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje jednají ekonomicky a zároveň v souladu se strategií udržitelného rozvoje 4

7 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Zahradník - florista Platnost Od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 OBECNÉ Střední škola zemědělská Olomouc v současné podobě vznikla v létě 2005 sloučením Střední zemědělské školy v Olomouci a Středního odborného učiliště zemědělského v Olomouci. V současné době patří mezi kmenové středoškolské vzdělávací instituce svého zřizovatele - Olomouckého kraje. Poskytuje sekundární a celoživotní vzdělání potřebné lidem na venkově, v zemědělství, zahradnictví a příbuzných oblastech, což je v souladu s tradicí regionu, ve kterém se škola nachází. Škola sleduje teze ze základních strategických dokumentů státu a kraje a rozvíjí se v souladu s nimi. Vzdělává v souladu s novou politikou EU a ČR a užívá při tom moderní vzdělávací programy a metody. ŘÍZENÍ Vedení školy vytváří dobrou atmosféru pro práci jasným a včasným informováním o problémech a postupu, kterým se budou řešit, je kladen důraz na prevenci patologických jevů, vedení podporuje spolupráci s institucemi v regionu a dbá na osvětu. Na škole zahájilo v roce 2009 činnost poradenské středisko, jehož součástí je externí psycholog, preventista, speciální pedagog a kariérový poradce. Kladem je dobrá komunikace vedení s úředníky OŠMT KÚ, úředníky ÚP a zaměstnavateli v regionu Vedení školy podporuje principy kurikulární reformy a snaží se vzděláváním sebe sama i podřízených učitelů zajistit dobrou výchozí pozici při přechodu na nový systém Škola má zpracovány všechny legislativně požadované dokumenty týkající se nezbytných oblastí chodu školy. VZDĚLÁVACÍ Skladba vzdělávacích programů školy v oblasti tříletých oborů je kultivovaná, pružná většinoui i konkurenceschopná, škola poskytuje speciální vzdělávací programy pro žáky s psychologickým doporučením. Čtyřleté studijní obory poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Orientují se na výchovu odborníků pro zemědělskou a zahradnickou prvovýrobu a do provozů na ni navazujících nebo poskytujících služby pro zemědělství a zahradnictví. Škola využívá potenciál v oblasti celoživotního vzdělávání. Pravidelně otevírá dálkovou formu studia oboru Podnikání, cílem je zapojit se do stálé vzdělávací základny zemědělských SŠ a od roku 2008 provozuje pobočku Univerzity 3. věku řízené Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno. Se zmíněnou univerzitou jsou díky profesionální spřízněnosti a tradiční spolupráci spjaty i další aktivity, jako je statut trenérské školy pro stáže studentů univerzity nebo spolupráce v oblastech studentské vědecké činnosti. Škola se pravidelně zapojuje do programů souvisejících se strukturální a kurikulární reformou (nová maturita, nové ZZ, srovnávací testy, využití dotačních titulů). PERSONÁLNÍ Převážná většina učitelů je plně kvalifikovaná, aprobovaná a zkušená, jsou mezi nimi osobnosti, na kterých se dá postavit budoucnost školy. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů a umožňuje jim účast na vzdělávacích akcích. Rovněž je systémově kultivováno aprobační spektrum učitelského sboru, kdy jsou vytypovaní učitelé vysíláni na rozšiřující studium univerzitního typu. MATERIÁLNÍ Část školy je moderně rekonstruovaná a vybavená před 10 lety a splňuje většinu psychohygienické podmínek. Dobrá je vybavenost odloučených pracovišť nová prodejna květin, kovárna. Škola se v uplynulých letech zbavila nepotřebného nemovitého majetku a pokračuje v jeho restrukturalizaci a modernizaci rekonstrukce inženýrských sítí v budově U Hradiska a domova mládeže tamtéž. Škola z vedlejší hospodářské činnosti získává další prostředky, kterých využívá ke zlepšení podmínek ve výuce. Nadační fondy zřízené při škole soustřeďují peníze od sponzorů a dárců a pomáhají financovat nadstandardní pomůcky a další aktivity školy. Vedení školy dbá na rozvoj IT technologií a struktury k naplnění IT standardů vypsaných MŠMT (3 počítačové učebny, kabinety vybaveny PC, 3 interaktivní tabule, projektory) LAN struktura byla optimalizována a sjednocena na stejné bázi, obě budovy školy jsou propojeny bezdrátovým spojem. Je zavedeno vhodné a rychlé připojení k internetu včetně domova mládeže V rámci školy funguje moderně vybavená kuchyň s jídelnou zapojená i v rámci hospodářské činnosti školy a dále 5

8 Charakteristika školy posilovna a fitcentrum se soudobým vybavením, malá a velká tělocvična. Snahou školy je vybudování školního víceúčelového hřiště financovaného z ROP a v budoucnu v souladu se strategií rozvoje kraje i rekonstrukce tělocvičny na malou sportovní halu. 6

9 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Zahradník - florista Platnost Od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměrem vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a zodpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, ve kterém je zdělávání nástrojem i cestou k rozvoji lidské společnosti. Vzdělávání připravuje absolventy na co možná nejlepší uplatnění na trhu práce v ČR i EU, k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a v případě zájmu a schopností také ke studiu na středních školách. Východiskem k realizaci tohoto záměru jsou cíle formulované v dokumentu Vzdělávání pro 21. století (tzv. Delorsovy cíle): Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat. Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které je připravován. Učit se být, tj. rozumět vlastní osobností a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Vzdělávací program směruje žáky k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových kompetencí. V rámci jednotlivých předmětů jsou aktuálně a přiměřeným způsobem rozvíjeny vhodné klíčové kompetence. Tyto kompetence jsou podrobněji rozpracovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů. V souhrnu se jedná o tyto klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence personální a sociální kompetence občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám matematické kompetence kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Do náplně jednotlivých vyučovacích předmětů jsou začleněna konkrétní průřezová témata korespondující s učivem příslušného předmětu. Rozpracování průřezového tématu je pak součástí učební osnovy předmětu, detailní zpracování je následně součástí tematického plánu vyučujícího daného předmětu. Zařazena jsou průřezová témata: Občan v demokratické společnosti; realizace průřezového tématu se naplňuje důslednou a promyšlenou etickou výchovou vedoucí k občanským ctnostem k humanitě, lásce k lidem, k soucítění, přátelství, k odpovědnosti, k aktivitě pro dobré věci Člověk a životní prostředí; získané vědomosti a dovednosti se v průřezovém tématu propojují a doplňují tak, aby vznikl ucelený obraz charakterizující souvislosti v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním prostředím. Člověk a svět práce; cílem průřezového tématu je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu také dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Informační a komunikační technologie; průřezové téma se realizuje v samostatném předmětu a zároveň prostupuje i do dalších předmětů, ve kterých žáky připravuje na efektivní způsob práce s informacemi, jejich vyhledávání, třídění a vyhodnocování. 7

10 Charakteristika ŠVP ORGANIZACE VÝUKY Výuka je organizována formou tříletého denního studia, ve kterém se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku. Základní učivo je v 1. a 2. ročníku rozplánováno na 32 týdnů, také ve 3. ročníku na 32 týdnů; v měsíci červnu konají žáci v řádném termínu písemnou, praktickou a ústní závěrečnou zkoušku. Zbývající týdny ve školním roce slouží k opakování vědomostí, procvičování dovedností a současně jako časová rezerva. Teoretická výuka v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech se realizuje formou klasické výuky v systému vyučovacích hodin, pro výuku cizích jazyků a IKT (informačních a komunikačních technologií) jsou žáci rozděleni do skupin při zachování zásad hygieny a bezpečnosti práce. Týdenní rozsah teoretického vyučování je, podle jednotlivých ročníků, hodin (6-7 hodin denně). Odborný výcvik probíhá v rozsahu 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve vyšších ročnících na pracovištích školy a, zejména ve 3. ročníku, na smluvně zajištěných pracovištích splňující podle platných předpisu základní požadavky na pracoviště pro odborný výcvik. Při odborném výcviku se žáci rovněž dělí do skupin podle platných předpisů. Teoretickou výuku i odborný výcvik doplňují další formy vzdělávání exkurze, kurzy a další výchovně vzdělávací akce, zejména besedy, diskuze, sportovní dny, výchovné koncerty. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Hodnocení žáků je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků v teoretickém vyučování získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi a testy, sledováním aktivity žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Každý žák musí být v klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát. Kritéria hodnocení jsou pro všechny žáky ve třídě jednotné (vyjímku tvoří žáci, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod., kteří jsou hodnocení podle metodického pokynu MŠMT). Odborný výcvik je hodnocen komplexní známkou, která se skládá z hodnocení postupu činnosti a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a z hodnocení znalostí a dovedností prokázaných při individuální i při týmové práci. K hodnocení lze alternativně využít bodový systém. Pro hodnocení v teoretickém vyučování i odborném výcviku platí společné zásady: Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická; přiměřeným způsobem se využívají formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení; hodnocení musí obsahovat pro žáky perspektivu zlepšení; základem je komunikativní, partnerský přístup k žákům při zachování vedoucí úlohy učitele; učitel kromě vedení a hodnocení také inspiruje, pomáhá a ukazuje cestu k poznávání; chyba je chápána jako přirozená, průvodní součást vzdělávání. Způsoby hodnocení jsou dále konkretizovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je věnována přiměřená pozornost podle doporučení odborného psychologa. Žáci jsou integrováni do běžné třídy a jsou vzděláváni podle směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Žáci mají možnost využívat pomoci školního poradenského střediska, zejména pomoci odborné školní psycholožky. Podle charakteru znevýhodnění konkrétního žáka se individuálně přijímají vhodná kompenzační opatření. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní učitelé jsou podrobněji obeznámeni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách. Žáci mimořádně nadaní se v oboru zahradník - florista obvykle vyskytují jenom sporadicky. Jejich schopnosti lze 8

11 Charakteristika ŠVP dále rozvíjet vytvořením prostoru pro jejich seberealizaci a prezentaci v rámci třídy a předmětu, zapojením do soutěží různých stupňů a případně k pomoci při studiu slabším žákům. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární prevence obsahuje školní řád v části Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole a při akcích organizovaných školou. Žáci jsou se školním řádem minimálně jedenkrát, na začátku školního roku, prokazatelně seznámeni, podle aktuální situace je problematika BOZP a PP náplní třídnických hodin. Dodržování těchto pravidel žáky je součástí pravidelné kontrolní činnosti učitelů a také součástí vedení vyučovací hodiny učitelem. V rámci odborného výcviku žáci absolvují úvodní jednodenní školení o BOZP a PP v rozsahu daném platnými předpisy, na závěr školení se podrobí prověrce znalostí, učitel odborného výcviku vyhotoví záznam o tomto školení. Školení se uskuteční první den odborného výcviku v daném školním roce. Aktuální poučení o BOZP a PP je v přiměřeném rozsahu součástí úvodní instruktáže na začátku každého dne odborného výcviku. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ úspěšné ukončení základního vzdělání prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu oboru zahradník - florista potvrzením lékaře splnění podmínek přijímacího řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy Pro přijetí ke vzdělávání v oboru zahradník - florista nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: poruchami nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách postižením dolních nebo horních končetin omezující manuální zručnost vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest vadí nemoci nervové, zejména onemocnění poruchami pohybových funkcí a koordinace pohybu, záchvatové stavy a další podle rozhodnutí lékaře ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou která probíhá podle platných předpisů. Žák může závěrečnou zkoušku vykonat po úspěšném ukončení 3. ročníku učebního oboru. Závěrečná zkouška se koná v červnu, má tři části zkoušku písemnou, zkoušku praktickou a zkoušku ústní. Náplní všech tří částí zkoušky je jednotné zadání závěrečné zkoušky vydané Národním ústavem odborného vzdělávání v projektu "Nová zkouška". 4.1 Podmínky realizace MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Vybavení školy pro výuku oboru zahradník - florista je na velmi dobré úrovni. Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených standartním nábytkem, zpětnými projektory a mobilními televizory s video a DVD přehrávači v učebnách se zabudovanými systémy ActiveBoard s interaktivními tabulemi a dataprojetory ve specializovaných učebnách pro výuku informačních a komunikačních technologií, každá učebna je vybavena patnácti žákovskými stanicemi v učebnách pro výuku cizích jazyků se zabudovanou audiovizuální technikou. Pro oblast vzdělávání pro zdraví se využívá vlastní tělocvična a samostatná, dostatečně vybavená, posilovna. Odborný výcvik se realizuje na vlastních pracovištích školy. K dispozici jsou odborně vybavené učebny pro odborné vzdělávací oblasti školní skleník školní pozemky se sadovnickou úpravou, trvalkové a letničkové záhony učebna k výuce floristiky Ve třetím ročníku probíhá odborný výcvik žáků zčásti také na smluvních pracovištích, které splňují veškeré 9

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat požadavky na vzdělávání žáků podle platných předpisů, mají dostatečné materiální vybavení a realizuje se na nich činnosti odpovídající osnovám pro odborný výcvik oboru OZS. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Vzdělávání v teoretické výuce realizují aprobovaní učitelé, všichni s vysokoškolským vzděláním učitelství příslušného (výjimečně příbuzného) předmětu nebo učitelé s vysokoškolským odborným vzděláním doplněným o vysokoškolské pedagogické vzdělání. Učitelé si průběžně individuálně doplňují odborné i pedagogické vzdělání a kromě toho jsou zapojeni do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborného výcviku absolvovali minimálně úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a v naprosté většině také pedagogické vzdělání v rámci vysoké školy. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci při vzdělávacích činnostech Při vzdělávání žáků oboru zahradník - florista a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, bude škola postupovat dle platných právních předpisů. Při zahájení školního roku budou žáci prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany. Rozpisem dozorů před vyučováním, v průběhu výuky a bezprostředně po vyučování bude zajištěna kontrola dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Publicistický styl Anglický jazyk 3. ročník Reálie anglicky mluvících zemí Německý jazyk 1. ročník Reálie německy mluvících zemí 2. ročník Reálie německy mluvících zemí 3. ročník Reálie německy mluvících zemí Občanská nauka 1. ročník Lidská práva 2. ročník Demokratický stát Fyzika Ekologie Základní hodnoty a principy demokracie Vesmír 3. ročník dopady činností člověka na životní prostředí Literatura globální problémy zásady udržitelného rozvoje ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na ochranu ŽP odpovědnosti jedince za ochranu přírody a ŽP Z literatury mezi 1. a 2.světovou válkou Česká literatura 1.poloviny 20.století Světová a česká literatura po 2.světové válce Informační a komunikační technologie 1. ročník Internet Tělesná výchova OČHMU 2. ročník OČHMU 3. ročník OČHMU Ekonomika 2. ročník Základy tržní ekonomiky Podnikatelské minimum Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Peníze, daně, pojistné, státní rozpočet Pracovní poměr, nezaměstnanost 3. ročník Podnikání, podnikatel Odborný výcvik Podnikatelský záměr Základy marketingu Povinnosti podnikatele vůči institucím, pojištění podnikatelských rizik Daňová evidence 1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 2. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pokryto předmětem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Literatura Občanská nauka Tělesná výchova Ekonomika Podnikatelské minimum 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Občanská nauka 3. ročník Globální problémy Fyzika 2. ročník Elektřina Chemie Magnetismus Vlnění a optika Atomová a jaderná fyzika Dynamika Termika 1. ročník Anorganická chemie Biologie Ekologie Biologie - pojem a vznik a vývoj života na Zemi. Cytologie - stavba a životní projevy buňky Rostliny - morfologie, systematická botanika Biologie člověka Dědičnost a proměnlivost 3. ročník základní ekologické pojmy Matematika ekologické faktory prostředí potravní řetězce, tok energie, koloběh látek biomy, typy krajiny vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředí dopady činností člověka na životní prostředí přírodní zdroje energie surovin, odpady,recyklace globální problémy zásady udržitelného rozvoje ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na ochranu ŽP odpovědnosti jedince za ochranu přírody a ŽP 1. ročník Operace s reálnými čísly 2. ročník Řešení rovnic a nerovnic v množině Planimetrie 3. ročník Stereometrie Informační a komunikační technologie 1. ročník Hardware Tělesná výchova Teoretické poznatky Lyžování a snowboarding 2. ročník Teoretické poznatky Letní sportovní kurz Podnikatelské minimum 3. ročník Základy marketingu Nauka o prostředí 1. ročník Klimatičtí činitelé a povětrnostní podmínky Ochrana rostlin a malá mechanizace 3. ročník Význam a funkce ochrany rostlin Integrovaná ochrana rostlin a její metody Motorové ruční stroje Malotraktrory a agregáty Přehled plevelů a způsoby boje s nimi Přehled škůdců a ochrana proti nim Přehled fyziologických a infekčních chorob Zelinářství Mech.prostředky pro setí a sázení Mech.prostředky pro hnojení a ochranu rostlin Mech prostředky pro ošetřování Mech.prostředky pro sklizeň 1. ročník Osivo a sadba Mech.prostředky zákl.a předseťové zpracov.půdy Ošetřování zeleniny během vegetace Předpěstování zeleniny 2. ročník Sklizeň zeleniny Technologie pěstování košťálové zeleniny Technologie pěstování plodové zeleniny 3. ročník Technologie pěstování cibulové zeleniny Ovocnictví 2. ročník rozmnožování ovocné sadby technologie pěstování ovoce na trvalém stanovišti Venkovní květiny a vazačství 1. ročník Rozmnožování venk.květin Letničky - charakteristika Vazačské a aranžerské práce 2. ročník Letničky - sortiment Jednoletky Základy floristiky 3. ročník Trvalky - rozdělení, sortiment Skleníkové květiny Floristické disciplíny Cibulové a hlíznaté květiny 2. ročník rozmnožování 3. ročník technologie pěstování speciálních skleníkových květin Sadovnictví 1. ročník životní prostředí rostlin sadovnické a krajinářské činnosti 2. ročník rozmnožování okrasných dřevin 3. ročník rozmnožování okrasných dřevin Odborný výcvik 1. ročník Ochrana rostlin Životní prostředí rostlin Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin 2. ročník Ochrana rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti Životní prostředí rostlin Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin 3. ročník Ochrana rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti Životní prostředí rostlin 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Pokryto předmětem Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti Ochrana rostlin a malá mechanizace Ovocnictví Skleníkové květiny Odborný výcvik Sadovnictví Fyzika Chemie Biologie Ekologie Nauka o prostředí Zelinářství Venkovní květiny a vazačství Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk 2. ročník Odborný styl Občanská nauka Fyzika Matematika Pracovní právo Mechanika tekutin Mechanika tuhého tělesa Termika 3. ročník Funkce Práce s daty Informační a komunikační technologie 1. ročník Hardware Operační systém, struktura dat MS-Word Internet 2. ročník PowerPoint MS-Excel 3. ročník PC sítě, Internet Ekonomika Databáze 2. ročník Základy tržní ekonomiky Podnikatelské minimum Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Peníze, daně, pojistné, státní rozpočet Pracovní poměr, nezaměstnanost 3. ročník Podnikání, podnikatel Podnikatelský záměr Základy marketingu Povinnosti podnikatele vůči institucím, pojištění podnikatelských rizik Daňová evidence Ochrana rostlin a malá mechanizace Zelinářství Úvod do předmětu Motorové ruční stroje Malotraktrory a agregáty Mech.prostředky pro setí a sázení Mech.prostředky pro hnojení a ochranu rostlin Mech prostředky pro ošetřování Mech.prostředky pro sklizeň Mech.prostředky zákl.a předseťové zpracov.půdy 2. ročník Technologie pěstování košťálové zeleniny Venkovní květiny a vazačství Technologie pěstování plodové zeleniny 1. ročník Vazačské a aranžerské práce 3. ročník Floristické disciplíny Odborný výcvik 1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena Ochrana rostlin Životní prostředí rostlin Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti 2. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ochrana rostlin Životní prostředí rostlin Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti 3. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ochrana rostlin Pokryto předmětem Český jazyk Odborný výcvik Životní prostředí rostlin Nářadí, stroje a zařízení Rozmnožování ovocné sadby, zeleniny a Technologie pěstování ovoce, zeleniny a Rozmnožování okrasných dřevin a venkovních květin Pěstování okrasných dřevin a venkovních rostlin Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti Zelinářství 12

15 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Občanská nauka Ekonomika Podnikatelské minimum Ovocnictví Venkovní květiny a vazačství Ochrana rostlin a malá mechanizace Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Občanská nauka 2. ročník Úloha médií 3. ročník Svobodný přístup k informacím Fyzika 2. ročník Elektřina Magnetismus Vlnění a optika Atomová a jaderná fyzika Vesmír Informační a komunikační technologie 1. ročník Hardware Operační systém, struktura dat Zálohování a komprimace dat, ochrana dat MS-Word Internet 2. ročník PowerPoint MS-Excel Viry 3. ročník PC sítě, Internet Vektorová a rastrová grafika,dig. fotografie Databáze Ekonomika 2. ročník Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Pracovní poměr, nezaměstnanost Podnikatelské minimum 3. ročník Podnikání, podnikatel Základy marketingu Daňová evidence Odborný výcvik 1. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena Nářadí, stroje a zařízení Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti 2. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Nářadí, stroje a zařízení Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti 3. ročník Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Nářadí, stroje a zařízení Sadovnické a krajinářské činnosti Vazačské a aranžérské činnosti Pokryto předmětem Matematika Informační a komunikační technologie 13

16 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 14

17 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk Cizí jazyky Občanská nauka Fyzika - 0 1/2+0 1/2-1 Chemie 0 1/2+0 1/2 0-1 Biologie 1 1/2+0 1/ Ekologie /2 0,5 Matematika 1+0 1/ / /2 4,5 Literatura Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Ekonomika Podnikatelské minimum Nauka o prostředí 1 1/ ,5 Ochrana rostlin a malá mechanizace Zelinářství 0 1/ ,5 Ovocnictví Venkovní květiny a vazačství 0 1/ ,5 Skleníkové květiny Sadovnictví /2 2,5 Odborný výcvik /2 6 1/ Celkem základní dotace 28, ,5 80 Celkem disponibilní dotace 1,5 1 13,5 16 Celkem v ročníku Volitelné předměty 1. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 15

18 Učební plán 2. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 3. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 2 Německý jazyk 2 Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Výuka dle rozpisu učiva null Celkem:

19 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa U Hradiska 4, Olomouc, Název ŠVP Zahradník - florista Platnost Od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Vzdělávací program Délka studia v letech: 3 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 3 96 Český jazyk 3 96 Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělávání , ,5 48 Fyzikální vzdělávání Fyzika ,5 16 Chemické vzdělávání Chemie ,5 16 Biologické a ekologické vzdělávání Biologie ,5 16 Ekologie 0,5 16 Matematické vzdělávání , ,5 48 Matematické vzdělávání Matematika 4, ,5 48 Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie 3 96 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 3 96 Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 32 Podnikatelské minimum 1 32 Odborné vzdělávání Základy zahradnické výroby Nauka o prostředí 1,5 48 Ochrana rostlin a malá mechanizace Pěstování ovoce, zeleniny a Zelinářství 2,5 80 Ovocnictví 2 64 Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství Venkovní květiny a vazačství 2,5 80 Skleníkové květiny 2 64 Sadovnictví 2,5 80 Odborný výcvik disponibilní Celkem

20 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 18

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více