PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie"

Transkript

1 PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie

2 2 Účel poskytovania dotácií Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom (zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) na podporu: F) VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ

3 (1) Dotáciu podľa 2 písm. f) možno poskytnúť na: a) financovanie projektov výskumu a vývoja schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku, b) realizáciu programov rozvoja inovácií schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku, c) financovanie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku, d) financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci, vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

4 *Poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na podporu rozvoja inovačných aktivít *Inovačné aktivity budú orientované na inovácie produktov, technologických postupov, alebo služieb. Cieľom je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných úloh s vybranými výskumnovývojovými pracoviskami *Forma peňažnej poukážky v nominálnej hodnote 3500 EUR, ktorou si objednávateľ pokryje celé alebo čiastočné náklady na poskytnutý úkon týkajúci sa inovácií od vybraného realizátora

5 *Poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie priemyselných klastrov v medzinárodnom meradle *Oprávnené projekty: a) vzdelávanie členov klastrov (workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity), b) prezentácia klastrov a ich členov v SR a v zahraničí prostredníctvom účasti na podujatiach, výstavách, c) tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp klastrov, stratégie klastrových organizácií a expertné činnosti, d) zapájanie klastrov do medzinárodných projektov a sietí.

6 *Podporné nástroje, od ktorých sa očakáva priamy ekonomický efekt už v krátkodobom časovom horizonte rokov 2013 a 2014 *Integrujú celý komplex postupov a riešení, cielene ovplyvňujú a súbežne riešia viacero problémových oblastí slovenskej ekonomiky, od nezamestnanosti, konkurencieschopnosti, životného prostredia až po vybudovanie infraštruktúry *Prevažná časť opatrení je zameraná predovšetkým na cielenú aktivizáciu procesov ovplyvňujúcich ponukovú stránku ekonomiky, podporu exportu a systémové zmeny vylepšujúce podnikateľské podmienky pre činnosť subjektov podnikového sektora

7 *Cieľom programu je umožniť rozvoj malých podnikov, zvýšiť mieru prežitia malých podnikov a prispieť k udržaniu a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch Slovenska *Predmetom schvaľovania projektov v rámci programu je sprístupnenie úverových zdrojov malým podnikateľom za výhodnejších podmienok *Na mikropôžičkový program je na začiatok vyčlenený rozpočet v objeme približne 6,5 mil. eur

8 *Podpora spočíva v poskytnutí mikropôžičky vo výške EUR *Revolvingový charakter - zo splácania poskytnutých mikropôžičiek sa budú poskytovať ďalšie úvery *Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov s možnosťou odloženia splátky istiny maximálne o 6 mesiacov *Úroková sadzba sa odvíja od základnej sadzby ECB a od marže stanovenej na základe ratingu (bonity) a je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%.

9 *NARMSP pripravuje Fond na podporu start-upových projektov *Aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov *Finančné prostriedky v celkovej výške 4,2 mil. eur *Veľký potenciál naštartovať na Slovensku nové start-upy s najvyššou pridanou hodnotou *Start-upistom budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu a zároveň budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe

10 *NARMSP v súčasnosti pripravuje novú Stratégiu rozvoja MSP do roku 2020 *Vychádza z agendy Európskej únie pre podporu malého a stredného podnikania (najmä Zákona o malých podnikoch / Small business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020) *Odporúčania Európskej komisie pre členské štáty týkajúce sa stimulovania podnikania medzi mladými, podpora marginalizovaných skupín (ženy, seniori a pod.), dostupnosť finančných zdrojov pre MSP, podpora inovácií v MSP, zníženie administratívneho zaťaženia a pod. *Cieľom stratégie je predstaviť aj nový model podpory MSP počas životného cyklu podniku. Stratégia by mala byť predložená na rokovanie vlády SR v októbri 2013.

11 *Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu, podpora inovácií a začínajúcich podnikov na Slovensku *Slovenské malé a stredné podniky môžu získať výhodnejšie investičné úvery a prevádzkový kapitál *Celkovo budú môcť banky na základe záručných zmlúv podnikom poskytnúť nové úvery až v objeme 170 mil. EUR *Cielené do všetkých regiónov okrem Bratislavy

12 *Východiskový dokument z ex-ante kondicionalít pre Viacročný finančný rámec *Vypracovanie a akceptácia Európskou komisiou je podmienkou k uzavretiu Partnerskej dohody medzi SR a EK *Stratégia by mala byť predložená na rokovanie vlády SR v septembri 2013

13 *Úlohou stratégie bude: *podporovať orientáciu verejných zdrojov na podporu inovácií, vedy a výskumu smerujúcich k inováciám *podporovať orientáciu verejných zdrojov na rozvojové priority, problémy a potreby znalostnej ekonomiky a spoločnosti *stimulovať a motivovať súkromné investície do VaV, ako aj verejné inovácie a experimentovanie *zohľadňovať reálne schopnosti, konkurenčné výhody a potenciál pre excelentnosť regiónov Slovenska *komplexne zapájať zainteresované strany do prípravy a implementácie stratégie * zahŕňať vhodne nastavené monitorovacie a hodnotiace systémy

14 Kontakt PhDr. Ivan Pešout, PhD.

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news březen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky Zaokrouhlování srážkové daně z úrokových příjmů Informace GFŘ podávání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Programový dokument přeshraniční spolupráce

Programový dokument přeshraniční spolupráce Programový dokument přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v letech 2014 2020 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNÉHO

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ČNB 22.9.2008. Politická ekonomie evropské integrace

ČNB 22.9.2008. Politická ekonomie evropské integrace ČNB 22.9.2008 Politická ekonomie evropské integrace Freidenův model jako analytický rámec evropské integrace Stanislav Šaroch Projekt GAČR Název: Vítězové a poražení procesu ekonomické a institucionální

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Číslo: 6/2002 14.6. 2002

Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Stručná

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Sborník k pracovně vzdělávacímu semináři JAK NA HANDICAPY LESNÍHO PEDAGOGA

Sborník k pracovně vzdělávacímu semináři JAK NA HANDICAPY LESNÍHO PEDAGOGA Sborník k pracovně vzdělávacímu semináři JAK NA HANDICAPY LESNÍHO PEDAGOGA Obsah Čím může být Česká lesnická společnost prospěšná lesní pedagogice...3 Lesná pedagogika na Slovensku problémové oblasti so

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Ing. Peter Hrapko Vedúci oddelenia Oddelenie projektov intermodálnej prepravy Sekcia riadenia projektov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Radim

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Ustanovení 101a zákona č. 108/2006 Sb. Ukládá : Krajům se poskytuje z MPSV účelově určená dotace na financování sociálních

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc gramotnosti Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

DOPADY VYBRANÝCH VEREJNÝCH POLITÍK NA REGIONÁLNY ROZVOJ V SLOVENSKEJ A V ČESKEJ REPUBLIKE

DOPADY VYBRANÝCH VEREJNÝCH POLITÍK NA REGIONÁLNY ROZVOJ V SLOVENSKEJ A V ČESKEJ REPUBLIKE Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně Výstup z I. etapy výskumu spoločnej výskumnej úlohy VŠEMvs v Bratislave a ESF MU

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO

Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Podpora začínajících firem formou finančních nástrojů poskytovaných MPO Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a investic 22. května 2014, Praha Konference

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více