Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: , RevD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: 14 0602 80117, RevD"

Transkript

1 Návod k použití Leica IP C - Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Leica IP C, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č.: , RevD

2

3 Leica IP C Automatizovaný tiskový systém pro histologické kazety Návod k použití Leica IP C Obj. č , RevD V 1.9 česky 05/2013 Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě pročtěte, než začnete s přístrojem pracovat.

4

5 UPOZORNĚNÍ Informace, číselné údaje, poznámky a hodnocení obsažená v tomto návodu odpovídají stávající úrovni vědeckého poznání a techniky, která je dána výsledky výzkumů v této oblasti. Nejsme povinni předložený návod aktualizovat podle nejnovějšího technického vývoje ani poskytovat zákazníkům další kopie, aktualizace atd. tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za chybná ustanovení, výkresy, technické ilustrace atd. obsažené v tomto návodu mimo závazků plynoucích z národní legislativy vztahující se na jednotlivé případy. Především neručí za finanční ztráty nebo následné škody, které vznikly dodržováním údajů nebo jiných informací uvedených v tomto návodu. Ustanovení, výkresy, ilustrace a další informace vztahující se k obsahu nebo technickým podrobnostem aktuálního návodu nejsou považovány za zaručené charakteristiky našich produktů. Tyto jsou stanoveny pouze na základě smluvních ustanovení dohodnutých mezi výrobcem a zákazníkem. Společnost Leica si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a výrobních procesů bez předchozího upozornění. Pouze tímto způsobem je možné neustále rozvíjet technologii a výrobní postupy použité pro naše produkty. Tento dokument je chráněný autorskými právy. Vlastníkem autorských práv k tomuto dokumentu je společnost Leica Biosystems Nussloch GmbH. Reprodukce textu a vyobrazení (nebo také jejich částí) tiskem, kopírováním, převodem na mikrofilm, webovými kamerami nebo jinými postupy včetně veškerých elektronických systémů a médií je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH. Sériové číslo a datum výroby přístroje naleznete na typovém štítku umístěném na zadní straně přístroje. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str Nussloch Německo Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica IP C 3

6 Obsah 1. Důležité informace Symboly v textu a jejich význam Symboly na transportním obalu a jejich význam Kvalifikace pracovníků Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Typ přístroje Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Výstrahy Součásti přístroje a specifikace Jednotlivé části přístroje Technické údaje Specifikace tisku Požadavky na kazety Specifikace tisku Tisk čárových kódů Odolnost vůči reagenciím Příprava k provozu Požadavky na pracoviště Vybalení přístroje Instalace tiskárny Standardní dodávka Instalace manuálního výstupního odkladače Automatický výstupní odkladač (volitelný) Instalace/výměna zábleskové výbojky Plnění a vkládání zásobníků Elektrické zapojení Výměna kartridže Instalace ovladače tiskárny Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

7 Obsah 5. Obsluha Funkce ovládacího panelu Indikátory na displeji Funkce alarmu Nastavení ovladače tiskárny Čistění a údržba Čištění přístroje Čištění tiskové hlavy Obecná údržba Uložení tiskárny Odstraňování závad Chybná funkce Stavová hlášení Chybové zprávy Výměna zábleskové výbojky Výpadek napájení Výměna sekundárních pojistek Záruka a servis Leica IP C 5

8 1. Důležité informace 1.1 Symboly v textu a jejich význam Výstrahy jsou v šedém políčku a jsou označeny výstražným trojúhelníkem. Pokyny, tj. důležité informace pro uživatele, jsou uvedeny v šedém poli a jsou označeny symbolem. Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení podle článku 7 německého zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG). ElektroG je zákon o prodeji, vracení a ekologické likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Označení CE ukazuje, že produkt odpovídá platným evropským směrnicím. (5) LOAD Čísla v závorkách se vztahují k číslům položek na obrázcích. Funkční tlačítka, která se mají stisknout na dotykové obrazovce přístroje, jsou v textu psána velkými písmeny tučně. Tímto symbolem jsou označena rozpouštědla a chemická činidla, která jsou hořlavá. Povrchy přístroje, které se během provozu zahřívají, jsou označeny tímto symbolem. Zabraňte přímému kontaktu s těmito povrchy může dojít k popálení. Symbol ochrany životního prostředí podle čínské směrnice o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Číslo v symbolu indikuje pro daný výrobek "Období použití neškodné pro životní prostředí" v letech. Tento symbol se používá, když je použita látka v Číně zakázaná o koncentraci překračující maximální povolenou mez. Výrobce. Řiďte se pokyny k použití! Výstraha Nebezpečné elektrické napětí. ~ Symbol pro střídavý proud 6 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

9 1. Důležité informace REF SN Objednací číslo pro standardní dodávku nebo příslušenství. Označuje sériové číslo daného přístroje Symboly na transportním obalu a jejich význam Obsah balení je křehký a je nutno s ním zacházet opatrně. Označuje správnou vzpřímenou polohu obalu. Balení musí být přechováváno v suchém prostředí. Pro přepravu nebezpečného zboží označení na obalu v souladu s německým předpisem o přepravě nebezpečných nákladů po silnici a železnici (GGVSE)/evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Třída 3: "FLAMMABLE LIQUID" Hořlavá kapalina Příklad označení podle IPPC Symbol IPPC Kód země podle ISO 3166, např. DE pro Německo Identifikátor regionu, např. HE pro Hesensko Kód výrobce/dodavatele, přidělené jedinečné číslo začínající 49 Kód úpravy dřeva, např. HT (tepelné zpracování), MB (methylbromid) a případně DB (odkornění) Indikátor naklopení ke sledování, zda zásilka byla přepravována a skladována ve vzpřímené poloze v souladu s vašimi požadavky. Při naklonění o 60 nebo více se modrý písek dostane do okna indikátoru ve tvaru šipky a trvale se zde nalepí. Je tak okamžitě zjistitelné a s konečnou platností dokazatelné nesprávné zacházení se zásilkou. Leica IP C 7

10 1. Důležité informace 1.2 Kvalifikace pracovníků Přístroj Leica IP C smí obsluhovat pouze vyškolený laboratorní personál. Všichni laboratorní pracovníci určení pro práci s tímto přístrojem si předem musí pečlivě pročíst tento návod k použití a dobře se seznámit se všemi technickými vlastnostmi přístroje. 1.4 Typ přístroje Veškeré informace obsažené v tomto návodu se týkají pouze typu přístroje uvedeného na titulní straně. Typový štítek s výrobním číslem je umístěn na zadní straně přístroje. 1.3 Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem Tiskový systém Leica IP C k potisku standardních histologických kazet. Tento přístroj je určen k použití v patologii, histologii, cytologii, toxikologii a v podobných laboratořích a pouze k tisku na histologické kazety. Potisky odpovídající kvality a odolnosti při následném zpracování v zařízeních na úpravu vzorku je možné zaručit pouze při použití kazet a činidel uvedených v kapitole 3.3. Přístroj se musí používat výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Obr. 1 Obr. 1 je uveden pouze jako příklad a zobrazuje platný typový štítek pro tento přístroj s nezbytnými informacemi o typu přístroje a požadavcích na napájení. Přesné údaje o jednotlivých verzích se specifikují v kapitole 3.2 "Technické údaje". Řádné používání přístroje v souladu se zamýšleným účelem zahrnuje také dodržování všech pokynů v návodu k použití a dodržování všech pokynů ohledně kontrol a údržby. Jakékoliv jiné použití přístroje je považováno za nepatřičné! 8 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

11 2. Bezpečnost Bezpečnostní a varovná upozornění z této kapitoly musí být stále respektována. Pročtěte si tyto pokyny, i když jste již obeznámeni s obsluhou a používáním jiných přístrojů. 2.1 Bezpečnostní pokyny Tento návod k použití obsahuje důležité informace související s provozní bezpečností a údržbou přístroje. Návod k obsluze je důležitou součástí přístroje, kterou je nutno pečlivě pročíst před uvedením přístroje do provozu a jeho následným používáním, a musí být uchováván vždy u přístroje. Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje. Uživatel se musí řídit všemi pokyny a dbát všech varování obsažených v tomto návodu k použití, přístroj se tak udrží v tomto stavu a zajistí se jeho bezpečný provoz. Tento návod k použití musí být vhodným způsobem doplněn podle požadavků stávajících předpisů týkajících se prevence úrazů a bezpečnosti pro životní prostředí platných v zemi provozovatele. Ochranná zařízení na přístroji a příslušenství se nesmí odstraňovat ani modifikovat. Přístup k vnitřním součástem přístroje má a jejich opravy smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný servisní technik. Používejte pouze dodávanou síťovou šňůru ta nesmí být nahrazena jinou síťovou šňůrou. Jestliže se síťová zástrčka nehodí do elektrické zásuvky, kontaktuje náš servis. Reziduální rizika Přístroj byl navržen a vyroben podle nejmodernějších technologických poznatků a v souladu s uznávanými normami a předpisy ohledně bezpečnostních technologií. Nesprávná obsluha nebo zacházení s přístrojem může představovat pro uživatele nebo pro jiné osoby nebezpečí zranění, nebo může být příčinou poškození přístroje nebo jiného majetku. Přístroj smí být používán pouze k zamýšlenému účelu a pouze tehdy, jsou-li všechny jeho bezpečnostní prvky v provozuschopném stavu. Chybné funkce, které mají negativní vliv na bezpečnost, musí být neprodleně opraveny. Aktuální informace o příslušných standardech najdete v prohlášení o shodě CE na naší internetové stránce: Leica IP C 9

12 2. Bezpečnost 2.2 Výstrahy Bezpečnostní prvky instalované výrobcem na přístroji představují jen základní ochranu proti úrazům. Za bezpečnost práce s přístrojem odpovídá především vlastník a pracovníci určení k obsluze, údržbě a opravám přístroje. Řiďte se následujícími pokyny a dbejte všech výstrah, aby se zajistil bezporuchový provoz přístroje. Výstrahy přeprava a instalace Po vybalení se přístroj smí přepravovat jen ve vzpřímené poloze. Nevystavujte přístroj přímému světlu (okna, osvětlovací tělesa se silným svitem)! Přístroj připojte pouze k uzemněné síťové zásuvce. Aby se nenarušila ochrana uzemněním, nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného vodiče. Nepoužívejte přístroj v prostorách s nebezpečím výbuchu. Při výrazných teplotních rozdílech mezi místem skladování a místem instalace přístroje a současně při vysoké vlhkosti vzduchu může docházet ke kondenzaci vody. V takovém případě vyčkejte před zapnutím přístroje alespoň dvě hodiny. Nedodržení čekací doby může vést k poškození přístroje. Výstrahy značení na samotném přístroji Značky na přístroji zobrazující výstražný trojúhelník označují, že při obsluze nebo výměně příslušného dílu se musí dodržovat provozní pokyny (definované v tomto návodu k použití). Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k nehodě s následkem zranění osob a/nebo poškození přístroje či příslušenství nebo ke zničení sklíček. Některé povrchy přístroje se během provozu zahřívají. Jsou označeny výstražným štítkem. Při dotyku těchto ploch může dojít k popálení. 10 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

13 2. Bezpečnost Výstrahy obsluha přístroje S přístrojem smějí pracovat jen vyškolení laboratorní pracovníci. Smí být provozován pouze k určenému účelu použití a podle pokynů v tomto návodu k použití. Přístroj bude zcela odpojený od napájení až po přerušení přívodu energie napájecí šňůrou (jističe) v nouzových situacích odpojte napájecí šňůru. Nedotýkejte se žlabu za provozu. Nebezpečí zranění. Neotevírejte kryt reflektoru zábleskového světla, když je přístroj zapnutý (ON) nebezpečí popálení a oslnění. Osoba obsluhující přístroj má povinnost dodržovat místní limitní hodnoty pro pracoviště a dokumentovat je. Výstrahy čistění a údržba Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení. K čištění vnějších ploch přístroje používejte neagresivní a ph neutrální čisticí prostředek pro domácnosti. NESMÍTE používat: Alkohol, čisticí prostředky s obsahem alkoholu (prostředky na sklo!), abrazivní prostředky nebo rozpouštědla s obsahem acetonu nebo xylenu! Lakované povrchy a ovládací panel přístroje nejsou odolné vůči xylenu nebo acetonu! Při práci a během čištění nesmí vniknout jakákoliv kapalina do vnitřku přístroje. Leica IP C 11

14 3. Součásti přístroje a specifikace 3.1 Jednotlivé části přístroje Základní přístroj 2 - Zásobníky kazet Zásobník č Ovládací panel 4 - Víko 5 - Kryt - otvor pro kartridž 6 - Výstupní odkladač (manuální) 4 6 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

15 3. Součásti přístroje a specifikace Pohled z přední strany na přístroj bez víka Zadní panel a elektrická zapojení Schránky pro zásobníky č Sušicí modul 8 - Kryt záblesková výbojka 9 - Unašeč kazet 10 - Tisková hlava 11 - Držák zásobníků 12 - Podávací žlab s krytem Leica IP C Obr Předávací místo: žlab --> unašeč kazet, se senzorem 14 - Polohovací deska 15 - Zdířka pro externí alarm 16 - Zdířka pro kabel tiskárny 17 - Přepínače DIL 18 - Zdířka pro napájení 19 - Hlavní vypínač 20 - Čisticí kartridž 21 - Sekundární pojistky Obr. 4 Upozornění k položce 20. Přístroj se dodává s nainstalovanou skladovací kartridží! Před zahájením provozu se musí čisticí kartridž vyměnit za inkoustovou kartridž - viz " Výměna kartridže". 13

16 3. Součásti přístroje a specifikace 3.2 Technické údaje Všeobecné Schválení: Schvalovací značky pro daný přístroj jsou na zadním panelu přístroje, vedle typového štítku. Jmenovitá napájecí napětí: 100 až 120 V ~ ±10 % 200 až 240 V ~ ±10 % Jmenovitý kmitočet: 50 až 60 Hz Pojistka: 2x T 3,15 A L250 V Maximální proud při V: 4,0 A Maximální proud při V: 2,8 A Svodový proud při 240 V/50 Hz: cca 2,4 ma Jmenovitý příkon: 700 VA Klasifikace podle IEC 1010: Třída ochrany 1, stupeň znečištění prostředí 2 Kategorie přepětí II Provozní nadmořská výška: max m n.m. Hladina hluku váhový filtr A: < 70 db (A) Stupeň ochrany krytem (IEC 60529) IP 20 Klimatické podmínky pro provoz přístroje: Teplota: +15 C až +30 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Klimatické podmínky pro skladování a přepravu zabaleného přístroje: Rozsah skladovacích teplot : +5 C až +40 C Rozsah teplot při přepravě: 29 C až +40 C Relativní vlhkost vzduchu: %, nekondenzující Rozměry a hmotnost Rozměry základního přístroje Šířka x hloubka: 475 x 650 mm Výška se zásobníkem: 895 mm Rozměry s připojeným výstupním odkladačem Šířka x hloubka: 548 x 650 mm Výška se zásobníkem: 655 mm Vlastní hmotnost základního přístroje: asi 28 kg Hmotnost v obalu: asi 65 kg Vlastní hmotnost výstupního odkladače: asi 14 kg Hmotnost v obalu: asi 32 kg 14 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

17 3. Součásti přístroje a specifikace Výkonnost Kapacita: Rychlost tisku 1 : Tisk v dávkách: Tisk s jednou kazetou: Kapacita inkoustové kartridže 2 : Životnost zábleskové výbojky: až 6 zásobníky, až 80 kazet na zásobník 15 kazet za minutu 10 sekund na kazetu cca potisků nebo 3,5 měsíce cca záblesků Tisk Rozlišení tisku 3 : 360 x 360 dpi/180 x 180 dpi, nastavitelné Tiskové médium: Standardní histologické kazety max. 28,9 x 80,0 mm (s víčkem) max. 6,2 mm vysoké Formáty tisku: kazeta 35, kazeta 45 Plocha k potisku: kazeta 35 : max. 28,2 x 8,0 mm kazeta 45 : max. 28,2 x 7,1 mm Požadavky na systém PC Počítač IBM kompatibilní Frekvence procesoru: Hlavní paměť (RAM): Pevný disk: Jednotka CD ROM 1 volný sériový port Operační systém: min. 800 MHz min. 256 MB min. 6 GB Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows VISTA, Windows 7 (32 bit a 64 bit) 1 ) Průměrná hodnota přesná rychlost v jednotlivých případech záleží na konfiguraci systému a použitém softwaru. 2 ) Uvedeny průměrné hodnoty; přesný počet závisí na hustotě potisku. 3 ) Vyjádřeno v adresovatelných bodech na palec. Leica IP C 15

18 3. Součásti přístroje a specifikace Specifikace tisku V přístroji Leica IP C lze používat pouze standardní histologické kazety, které jsou do zásobníků spolehlivě zasunuté. Obr. 5 Obr Požadavky na kazety V přístroji IP C lze používat různé typy standardních kazet, ale je třeba dodržet následující omezení: Vhodné k potisku jsou všechny standardní kazety bez víčka s následujícími rozměry: Délka bez víčka x šířka = max. 41,3 x 28,9 mm Délka s víčkem x šířka = max. 80,0 x 28,9 mm (Viz také Technické údaje, str. 11) Kazety s připevněnými víčky musejí tvořit jediný celek (23); víčko nesmí být pouze na závěsu na těle kazety. Kazety s pružnými závěsy nelze použít, pokud není víčko odpojené (25) nebo zavřené. Kazety se zavřeným víčkem (26) musejí být kontrolovány, aby všechny čtyři rohy víčka přiléhaly těsně ke kazetě. Kazety s víčky montovanými svrchu (24) nelze použít. Podrobnosti o tom, jak správně vkládat kazety do zásobníků, najdete v kapitole Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

19 3. Součásti přístroje a specifikace Doporučená tisková média pro systém Leica IP C Použití jiného tiskového média může být příčinou neuspokojivé kvality tisku a/nebo zasekávání sklíček/kazet během procesu tisku! Pokud kazety, které aktuálně používáte, nejsou v uvedeném seznamu, obraťte se na místního zástupce Leica Bi osystems. S přístrojem Leica IP C byly úspěšně testovány následující kazety. Typ kazety Leica Jet I * Potisk v přístroji Leica IP C pouze bez víčka Typ kazety Simport M 480 Potisk v přístroji Leica IP C pouze bez víčka Leica Jet II * Leica Jet III * Leica Jet IV Leica Jet V Leica Jet Bx Leica Jet I Bx Leica Jet II Bx Leica Jet III Bx Leica Jet IV Bx Leica Jet V Bx pouze se zavřeným víčkem pouze se zavřeným víčkem ok pouze bez víčka pouze se zavřeným víčkem pouze se zavřeným víčkem ok ok ok ok Simport M 492 Simport M 493 Simport M 502 Simport M 503 Simport M 505 Simport M 506 Simport M 507 Cellpath System II Hex * pouze se zavřeným víčkem pouze se zavřeným víčkem ok pouze bez víčka ok pouze bez víčka pouze se zavřeným víčkem pouze bez víčka Sakura Tissue Tek MESH Sakura Tissue Tek II Sakura Tissue Tek III pouze bez víčka ok ok * Doporučeno pro tisk čárových kódů. Kazety od jiných výrobců je nutné před použitím vyzkoušet. Testování musí obsahovat následující kroky: Mechanická kompatibilita se zařízením. Kvalita potisku. Odolnost inkoustů vůči činidlům, se kterými potisknuté kazety přicházejí do styku v následných procesech (viz také kap ). Důležité! Společnost Leica Biosystems nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé následkem potisku nedostatečné kvality nebo potisku provedeného inkoustem, který není odolný vůči reagenciím. Leica IP C 17

20 3. Součásti přístroje a specifikace Specifikace tisku Obr. 8 Oblast tisku Parametry oblasti tisku uvedené v tabulce níže jsou definovány v ovladači tiskárny. Šířka Výška Formát Body mm Body mm Kazeta , ,0 Kazeta , ,1 26 Typ kazety Existují dva různé typy kazet, které se odlišují velikostí úhlu, a tudíž mají i jinou potisknutelnou plochu. Úhel (obr. 9) měřený od spodní části může být 35 nebo 45. To musí být bráno v úvahu při nastavení ovladače tiskárny (kapitola 5.4). Rozlišení tisku Tisková hlava přístroje má nastavené rozlišení na 360 dpi v obou směrech (vertikálně i horizontálně). Každá řádka tisku má maximální výšku 128 bodů. To odpovídá hodnotě 9,03 mm. V horizontálním směru je potisknutelná plocha limitována pouze velikostí předmětu, na který se má tisknout (obr. 8). Výše uvedené hodnoty je nutné brát v úvahu při definování oblasti tisku ("rozměr papíru") v aplikaci, ze které se chystáte tisknout. Kvalita tisku Kvalita a rozlišení potisků záleží na: materiálu kazety a barvivu použitému k zabarvení materiálu kazety. povrchové úpravě oblasti kazety určené k potisku (26). Finální rozlišení potisku není určeno pouze rozlišením tiskové hlavy. Jestliže povrch kazety není schopný pojmout rozlišení 360 dpi, "rozpíjející se" inkoust povede k nevalným výsledkům tisku. V takových případech je lepší pracovat s nižším rozlišením. Ovladač tiskárny umožňuje změnit rozlišení z hodnoty 360 dpi na 180 dpi. (Další informace viz kap. 5.4) Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

21 3. Součásti přístroje a specifikace Tisk čárových kódů Technologie tiskárny Vytváření čárových kódů Tisk čitelných čárových kódů záleží na různých faktorech, které je nutné vzít v úvahu kvůli dosažení výsledků vhodných pro spolehlivé a trvanlivé archivování. Mezi hlavní faktory ovlivňující výsledné čárové kódy patří: technologie tiskárny jak je kód vytvořen druh předmětu, na který se tiskne typ skeneru použitého ke čtení čárového kódu Toto zařízení může jako maticová tiskárna zpracovávat informace pouze ve formě natisknutých nebo nenatisknutých bodů. Není možné přenášet data čárových kódů nebo vybírat konkrétní typy čárových kódů nebo používat tiskárnu k vytváření a tisku potřebných čárových kódů. Jelikož na kazetách je pouze omezený prostor pro tisk, čárový kód by neměl obsahovat více informací, než je nezbytné. Měli byste používat kód s kontrolou chyb, který usnadňuje rozpoznání možných chyb ve skeneru. Některé kódy dokonce podporují opravu chyb. Při výpočtu a vytváření čárového kódu mějte vždy na paměti rozlišení tiskárny. Velikostí modulu je šířka nejmenšího prvku čárového kódu. Širší čáry a mezery jsou vypočítávány v násobcích velikosti modulu. Velikost modulu vždy musí být celočíselný dělitel rozlišení tiskárny, jelikož lze kvůli použité technologii tisknout pouze "celistvé" body. K chybám ve čtení může docházet (i když tisk vypadá správně), jestliže přestane kvůli konverzi odpovídat vztah šířky modulu a rozlišení. Data by se nikdy neměla tisknout pouze jako čárový kód, ale také jako text (řádka znaků nad nebo pod čárovým kódem), aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě informací z důvodů uvedených výše. Leica IP C 19

22 3. Součásti přístroje a specifikace Požadavky na tisk čárových kódů Kvalita a spolehlivost natisknutých čárových kódů bude záviset na několika faktorech, mezi něž patří: textura a kvalita potiskovatelného povrchu kazety zabarvení vybrané kazety nebo skla styl čárového kódu (2D) počet a typy znaků požadovaných v čárovém kódu kvalita a rozlišovací schopnost čtečky čárového kódu Nejvyšší kvality tisku se dosáhne, jako vždy, při používání tiskových médií doporučovaných společností Leica. Nicméně se důrazně doporučuje, aby se každé řešení čárových kódů před nasazením vyzkoušelo. Podrobnosti ohledně dosahování maximálního počtu znaků s čárovými kódy 2D konzultujte s místním zástupcem. Skenery čárových kódů Dosahované výsledky skenování nezávisí pouze na správném vytvoření čárového kódu a na kvalitě kazet, ale také na vlastnostech použitého skeneru čárových kódů. Mezi vlastnosti, které je nutné brát v úvahu, patří: Tolerance čtení: Rozdíl mezi skutečnou šířkou čáry a jmenovitou velikostí modulu. Barva světla: Barva světla skeneru čárových kódů by měla být doplňková (vysoce kontrastní) k barvě použitých kazet. Optické rozlišení: Musí být lepší než velikost modulu. V závislosti na aplikaci by se měly brát v úvahu také následující vlastnosti: maximální vzdálenost snímání maximální úhel sklonu Společnost Leica úspěšně otestovala následující čtečky: Skener čárových kódů Symbol DS 6707 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

23 3. Součásti přístroje a specifikace Odolnost vůči reagenciím Pozor! Pamatujte, že každá laboratoř musí provádět vlastní testy kvůli ujištění, že inkoust bez problémů odolává následnému zpracování kazet různými činidly. Na výsledky může mít vliv široká škála faktorů, které nemůže společnost Leica ovlivnit. Podmínky testování uvedené níže mohou proto sloužit pouze jako vodítko pro individuální specifikace testování. Za čitelnost potisku po zpracování pomocí reagencií nese plnou odpovědnost laboratoř, ve které se přístroj používá. Podmínky testování Potisknuté kazety byly testovány s nejrůznějšími reagenciemi v prostředí simulujícím podmínky během zpracování vzorku. Byly testovány tyto typy kazet: Leica Jet bez víčka Simport Type M s víčkem/bez víčka Tissue Tek II bez víčka Tissue Tek III s víčkem Byly testovány kazety všech výše uvedených typů různého zbarvení (nikoli však všechna zbarvení dostupná pro každý typ kazety). Vliv zbarvení kazety na odolnost potisku nemohl být ověřen. Nelze zaručit, že inkoust bude absolutně odolný vůči rozmazávání za všech předvídatelných laboratorních podmínek, jelikož stabilita inkoustu vůči stírání záleží do velké míry na struktuře povrchu oblasti kazety určené k potisku. Důležité! Mělo by se zabránit dotyku nebo otírání potisknuté oblasti kazety ve vlhkém stavu. Dávejte pozor při odstraňování přebytečného parafinu z kazet. Stírání může poškodit povrch oblasti určené k potisku a způsobit nečitelnost tisku. Leica IP C 21

24 4. Příprava k provozu 4.1 Požadavky na pracoviště Přístroj se nesmí provozovat v místech s nebezpečím výbuchu. Aby byla zajištěna správná funkčnost přístroje, je nutné jej umístit tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost 10 cm od stěn a nábytku. Pro instalaci přístroje je zapotřebí plocha asi 650 x 550 mm. Relativní vlhkost maximálně 80 % nekondenzující Pokojová teplota trvale mezi +15 C a +35 C Nadmořská výška: max m n.m. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Síťová zástrčka/jistič musí být volně a snadno přístupné. Síťová zásuvka ve vzdálenosti ne větší, než je délka síťové šňůry prodlužovací kabel se NESMÍ použít. Podklad musí mít dostatečnou únosnost a tuhost s ohledem na hmotnost přístroje. Zamezte vibracím, působení přímého slunečního světla a velkému kolísání teplot. Pracoviště musí být dobře větráno; nesmí tam být žádné hořlavé látky, ať již jakéhokoliv druhu. Přístroj musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky. Smí se použít pouze dodávaná síťová šňůra, která je určená pro místní elektrickou síť. Místo instalace musí být chráněno proti elektrostatickým výbojům. 4.2 Vybalení přístroje Při přebírání přístroje zkontrolujte indikátor náklonu na obalu (1). Jestliže je špička šipky modrá, přeprava neprobíhala podle předpisu. V takovém případě tuto skutečnost zaznamenejte do přepravních dokladů a zkontrolujte zásilku, zda není poškozená! 1 2 Obr Obr. 12 Leica IP C 22

25 4 Příprava k provozu Odšroubujte 8 šroubů (2 obr. 12) na stranách dřevěné bedny a odstraňte víko. Odeberte krabici na příslušenství (7 s příslušenstvím a obalovým materiálem) přímo pod víkem. Odšroubujte 8 šroubů (3 obr. 12) u dna na vnější straně dřevěné bedny. Odstraňte vnitřní karton okolo přístroje. Opatrně sejměte dřevěnou bednu z podstavce. Tiskárna je uchycena čtyřmi deskami (5) k dřevěné podlaze bedny. Povolte dva šrouby (4 obr. 14) na základně přístroje. Odstraňte desku ze dna. Postavte tiskárnu z podstavce na stabilní laboratorní stůl nebo, případně, na automatický výstupní odkladač. Ujistěte se, že podložka je vodorovná! Obr. 14 Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. 6 7 Obr. 15 Obr. 13 Po umístění přístroje na konečnou pozici, kde se bude používat, odstraňte modrou pěnovou transportní pojistku (6 obr. 15, vytažením nahoru). Leica IP C 23

26 4. Příprava k provozu Instalace tiskárny 27 Obr. 16 Opatrně vytáhněte směrem doprava pěnovou transportní pojistku (27), která chrání tiskovou hlavu. Pečlivě odstraňte všechny zbytky lepicí pásky. Při rozbalování tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby (jedna po každé straně tiskárny) k vyzvednutí tiskárny z krabice a umístění na laboratorní stůl. Zkontrolujte případná poškození přístroje způsobená přepravou. Zkontrolujte, zda dodané součásti příslušenství odpovídají objednávce a zda nedošlo k nedopatřením. Odstraňte transportní pojistku (27, obr. 16). Proveďte následující instalační kroky: Nainstalujte příslušenství. Vložte ochranné stínicí sklo. Vložte zábleskovou výbojku. Připojte do síťové zásuvky. Vyměňte kartridže. Zařiďte datové spojení s PC. Instalujte ovladač tiskárny. Vložte kazety. Spusťte zkušební tisk. 24 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

27 4. Příprava k provozu 4.3 Standardní dodávka Standardní přístroj Leica IP C obsahuje následující položky: 1 základní přístroj Leica IP C, bez výstupního odkladače čisticí kartridž (v přístroji) kartridž Leica s UV inkoustem výstupní odkladač (manuální), kompletní souprava příslušenství obsahující tyto součásti: záblesková výbojka sad zásobníků na kazety (2 balení po 3 zásobnících) sada napájecích kabelů: 1 napájecí kabel pro Spojené království "VB" ST/BU F-5A napájecí kabel pro Německo "D" napájecí kabel pro USA/Kanada/Japonsko "USA-C-J" kabel tiskárny, sériový sada nářadí: 1 plochý šroubovák 4 x inbusový klíč, velikost 2, štětec "Leica" sada náhradních pojistek: 2 pojistky 3,15 A T (5 x 20 mm) zámek inkoustové kazety (v přístroji) ochranná stínicí skla výměnné desky transportní desky balení čisticích tamponů po 25 ks návod k použití, česky jazykové CD (+ ovladač tiskárny s dokumentací) Volitelné příslušenství: Automatický výstupní odkladač pro Leica IP C Sada přihrádek na kazety (balení 10 ks) Držák zásobníků C pro 6 zásobníků Souprava kartridží, 310 ml Leica IP C 25

28 4. Příprava k provozu 4.4 Instalace manuálního výstupního odkladače 4 32 Dodávaný výstupní odkladač obsahuje: 28 - Výstupní odkladač 29 - Stínicí deska 30 - Šrouby s nákružkem (3 ks) 31 - Šrouby s drážkou v hlavě s podložkami (2 ks) Zvětšený detail ukazuje správné umístění šroubu s nákružkem, jakmile je výstupní odkladač správně upevněn na místě Instalaci provedete takto (obr. 17): Otevřete víko (4). Pod reflektorem je v instalačním povrchu 5 otvorů se závitem (2x položka č. 32 a 3x položka č. 33). Pomocí šroubováku zaveďte 3 šrouby s nákružkem (30) do otvorů se závitem (33) tak daleko, jak to půjde. Pak upevněte kryt (29) do otvorů se závitem (32) pomocí dvou šroubů s drážkou v hlavě (a podložek) (31). Pro upevnění výstupního odkladače k přístroji umístěte širší konec tří podlouhlých otvorů (34) na hlavy tří šroubů s nákružkem (30). Zatlačte výstupní odkladač proti instalačnímu povrchu za současného tlaku směrem doprava, dokud nezapadne na místo (viz zvětšený detail). Jestliže výstupní odkladač snadno nesklouzne za stínicí kryt, mírně nadzvedněte přední konec přístroje. Zavřete víko a ujistěte se, že výstupní odkladač víku nepřekáží Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

29 4. Příprava k provozu 4.5 Automatický výstupní odkladač (volitelný) 40 K tiskárně je volitelně k dispozici automatický víceúrovňový výstupní odkladač kazet, kde jsou potisknuté kazety shromažďovány na jednotlivě odnímatelných a stohovatelných přihrádkách (40) v tom pořadí, v jakém byly potiskovány. Výstupní odkladač pro více kazet se dodává kompletní s 10 přihrádkami, které lze vložit současně. Každá přihrádka pojme až 10 kazet. Instalace výstupního odkladače pro více kazet: Vybalte automatický výstupní odkladač a připravte ho k použití na určeném místě Důležité! Před instalací musí být tiskárna vypnuta a odpojena z elektrické zásuvky. Manuální odebírací systém popisovaný v kap. 4.4 nesmí být před přípravou namontován. Šrouby s nákružkem (30 na obr. 18) je také nutné odstranit Umístěte přístroj na výstupní odkladač. K tomu jsou zapotřebí 2 osoby! Držte tiskárnu na pravé a levé straně a umístěte ji tak, aby nejdříve zapadly do základové desky dva zadní šrouby (35), jak je uvedeno na obr. 18. Pak opatrně spusťte přední část tiskárny na třetí čep (36) tak, aby konektor (37) zapadl na místo v základové desce tiskárny a tiskárna byla bezpečně upevněna na výstupním odkladači. Umístěte stoh přihrádek (39) na zvedací stolek (38) automatického výstupního odkladače. Podrobnosti ohledně ovládacích prvků zvedacího stolku viz v kapitole 5.2. Obr. 18 Leica IP C 27

30 4. Příprava k provozu 4.6 Instalace/výměna zábleskové výbojky Vyjmutí staré zábleskové výbojky Přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Před vyjmutím nechejte zábleskovou výbojku vychladnout. Nemanipulujte s výbojkou holýma rukama. Použijte rukavice nebo ubrousek. Otevřením víka (4, obr. 6) získáte přístup k reflektoru. Odšroubujte šroub (49) (použijte šroubovák dodávaný jako součást sady nástrojů). Neztraťte podložku (42). Obr. 19 Pozor! Obr. 20 Obr Při vkládání/vyjímání držte zábleskovou výbojku tak, jak je uvedeno na obr. 21 (vpravo). Výbojku NESMÍTE uchopit ze stran ani ji stlačovat, jak je uvedeno na obr. 20 (nebezpečí prasknutí). Natočte reflektor (41) směrem nahoru. Opatrně vytáhněte starou zábleskovou výbojku (43) rovně doprava, nekruťte s ní. Jestliže nejde výbojka snadno vytáhnout, jemně s ní kývejte dopředu a dozadu, aby se v patici uvolnila. 44 Ujistěte se, že kontaktní pružina (44) je odstraněna od napájecího kabelu (45) lampy. (Viz také obr. 18 a 21) Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

31 4. Příprava k provozu Vložení nové zábleskové výbojky Obr. 23 Obr Nejdříve vložte ochranné stínicí sklo (85) do dvou držáků (86) (obr. 23). Vložte novou zábleskovou výbojku do patice (46) (obr. 25); pak ji opatrně zatlačte dovnitř až na doraz (obr. 26) (označení polarity (+) nesmí být vidět). Pokud je to nezbytné, pohybujte zábleskovou výbojkou jemně nahoru a dolů. Novou zábleskovou výbojku musíte vložit správně. Elektroda označená značkou + (47) musí být vložena do patice (46), která nese stejné označení (48, obr. 25). 45 Obr. 25 Pozor! Kdyby byly elektrody lampy vloženy nesprávně, záblesková výbojka by sice fungovala, ale její životnost by byla značně kratší. 44 Kontaktní pružina (44) se po vložení musí dotýkat zapalovacího vodiče (45) výbojky. Natočte reflektor směrem dolů. Vložte zpět a utáhněte šroub (49). Zavřete víko (4) přístroje. Obr. 26 Leica IP C 29

32 4. Příprava k provozu 4.7 Plnění a vkládání zásobníků Vložení pásků V závislosti na typu použitých kazet se do zásobníku (54) musí umístit dodatečné vložky, které budou sloužit jako vodítka pro kazety: To zahrnuje: 53 Kovová vložka 50 Lepicí pásek (2 mm silný) Kovový pásek Kovový pásek (53) vložte tak, aby se zkosená část (58) dotýkala zadního panelu (56) v zásobníku (54) (obr. 29) Obr. 27 Lepicí pásek 2 mm (50) Odstraňte ochrannou fólii a připevněte lepicí pásek v zásobníku tak, by byl vycentrovaný vůči přední části zásobníku a dotýkal se základny v dolní části zásobníku (55, obr. 28). Pak vtlačujte kovovou vložku dolů, dokud dva výčnělky (51) nezapadnou do dvou drážek (52) v dolní části zásobníku (obr. 30). 53 Obr Obr Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

33 4. Příprava k provozu Plnění a vkládání zásobníků (pokračování) V následující tabulce je uvedeno, které vložky by se měly použít pro určitý rozměr kazet. Rozměr kazety (délka) Vložit bez víčka nebo se zavřeným víčkem: > 41,3 mm Kovová vložka bez víčka nebo se zavřeným víčkem: < 39,3 mm Kovový pásek a lepicí pásek vpředu s otevřeným víčkem: < 80,0 mm Bez vložky s otevřeným víčkem: < 77,3 mm Lepicí pásek vpředu Plnění zásobníků Nejdříve kazetami naplňte zásobníky IP C 4 až 6 a vložte je do přístroje. Pak naplňte kazetami zásobníky IP C 1 až 3 a vložte je do přístroje (obr. 31). Při plnění zásobníků nesmí zůstávat mezi kazetami žádné mezery. Pozice zásobníků na tiskárně Obr. 32 Při plnění zásobníků kazetami musíte vkládat kazety tak, aby strana určená k potisku byla směrem doleva. Při jednotlivém vkládání kazet dávejte pozor, aby kazety byly správně zarovnané a aby mezi nimi nebyly žádné mezery. Dosáhnete toho tak, že opatrně prstem odspodu mírně nadzdvihnete kazety a pak je uvolníte pak by měly v zásobníku ležet správně (viz obr. 32). Obr. 31 Leica IP C 31

34 4. Příprava k provozu Plnění a vkládání zásobníků (pokračování) Obr. 33 Jsou-li použity kazety slepené páskou, musíte zajistit, aby nově přidaný stoh kazet přesně lícoval s dříve vloženými kazetami (obr. 32). DŮLEŽITÉ! Vždy odtrhávejte lepicí pásku (57) shora dolů (obr. 33, vlevo), aby mezi kazetami nemohly vzniknout mezery. Vložte naplněný zásobník (54) do tiskárny podle (obr. 33, uprostřed) a zasuňte jej do držáku v otvoru. Sklopte zásobník dozadu až na doraz a pak jej silně zatlačte směrem dolů. Vodicí lišta (58) musí zapadnout do držáku (59). Opakujte tento postup, dokud nebudou v tiskárně všechny zásobníky; přitom dodržujte správné pořadí zásobníků. V závislosti na typu kazet pojme každý zásobník až 80 kazet. Mají-li se používat kazety jiných rozměrů než specifikovaných na straně 31, musíte pomocí pokusů zjistit, která vložka je v zásobníku potřebná. POZOR, důležitá poznámka! Se zařízením Leica IP C byly testovány pouze kazety rozměrů uvedených v tabulce na straně 31. Společnost Leica nezaručuje, že kazety jiných typů než testovaných lze v tomto přístroji používat. 32 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

35 4. Příprava k provozu 4.8 Elektrické zapojení Přístroj musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky. Z dodané sady síťových kabelů si musíte vybrat ten, který se hodí do místní síťové zásuvky (zástrčka musí pasovat do síťové zásuvky na pracovišti). Zadní panel přístroje Elektrické přípojky 62 Připojení do síťové zásuvky Ujistěte se, že tiskárna je vypnutá hlavní vypínač (62) je v poloze "0", tedy vypnuto (OFF). Zasuňte správný síťový kabel do vstupní zdířky napájení (63). Zapněte přístroj hlavním vypínačem (poloha "I" = zapnuto (ON)) Po prvním zapnutí by měl hlavní vypínač (62) stále zůstávat zapnutý v poloze "I". Obr. 34 Nastavení datového spojení K používání tiskárny je požadován sériový datový kabel (součást standardní dodávky). Připojte kabel do portu tiskárny (60). Připojení zařízení dálkového alarmu Pokud je to žádoucí, připojte externí systém alarmu (volitelný) ke zdířce (61). Zařízení dálkového alarmu je připojeno k tiskárně prostřednictvím 3,5 mm konektoru jack (volitelné příslušenství). Podrobnosti ohledně dálkového alarmu viz kapitolu 5.3. Obr. 35 Připojte kabel k jednomu ze sériových portů (COM 1, COM 2) počítače, ve kterém je ovládací software. Leica IP C 33

36 4. Příprava k provozu 4.9 Výměna kartridže Obr. 36 Tiskárna se dodává s vloženou čisticí kartridží (64). Aby bylo možné tisknout, musí se čisticí kartridž vyměnit za inkoustovou kartridž. Postupujte přitom následovně: Otevřete kryt (5) na levé straně přístroje (zatlačením na jeho levý horní roh). Povolte červenou krytku (85) čisticí kartridže (64) o jednu otáčku (obr. 36), pak zapněte tiskárnu hlavním vypínačem na zadní straně (položka (62) na obr. 34) a počkejte na inicializaci Otevřete víko (4 na obr. 36), pak stiskněte současně tlačítka CLEAN a LOADED. Tisková hlava (72) se přesune nahoru do polohy asi 1 cm od těsnicího břitu (obr. 37). 69 Obr. 37 Zvedněte páčku (69), pak odstraňte černou transportní desku (73) a vložte polohovací desku (70), která je nutná kvůli tisku (obr. 38) Použitou transportní desku (73) znovu neinstalujte, protože už nebude úplně těsnit tiskovou hlavu. Červenou polohovací desku (70) používejte vždy při tisku, aby se zabránilo poškození tiskové hlavy. Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

37 4. Příprava k provozu Výměna kartridže (pokračování) ð Odpočítává se posledních 30 sekund před zavřením hlavy. Obr. 39 Stlačte páčku (69, obr. 37) zpět dolů do původní polohy. Stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu obnovíte nastavení polohy tiskové hlavy a připravíte tiskárnu k provozu. Pozor! Pokud nebude stisknuto žádné tlačítko, tisková hlava se automaticky zavře po 150 sekundách od otevření, aby se zabránilo vysychání. Po 120 sekundách se ozve akustický signál (5 pípnutí) a potom se na displeji začne odpočítávání posledních 30 sekund Zatlačte zajišťovací západku (86) dopředu (otevřeno), aby bylo možné čisticí kartridž vyjmout (obr. 40). Vytáhněte čisticí kartridž (64) asi 3 cm ven z přístroje, utáhněte červenou krytku (85) a pak kartridž zcela vyjměte (Obr. 41). Obr. 40 Aktivace senzoru v otvoru pro kartridž blokuje všechny funkce, takže do inkoustového systému se nenasaje žádný vzduch. 64 Indikační kontrolka "Ink Empty" se rozsvítí a zůstane svítit. Uložte vyjmutou čisticí kartridž v utěsněné nádobě. Kartridž je plná a může být ještě dvakrát použita k vyčištění tiskové hlavy. Datum upotřebitelnosti je uvedeno na červeném štítku. 85 Obr. 41 Leica IP C 35

38 4. Příprava k provozu Výměna kartridže (pokračování) Obr. 42 Obr. 43 Vyjměte inkoustovou kartridž (66) z přepravního obalu a několikrát s ní zatřeste, pak odstraňte ochrannou fólii. Inkoustovou kartridž je nutné vyměnit po potiscích nebo za 3,5 měsíce. Datum uvedení do provozu je možné zaznamenat na bílé plošce (65) na přední straně (obr. 44). Zasuňte kartridž do otvoru. Povolte červenou šroubovací krytku o jednu otáčku, ale ještě ji neodstraňujte. Zasuňte kartridž mírným tlakem zcela do lůžka. Musíte vyvinout určitou sílu k protržení těsnění. Kartridž povytáhněte z otvoru asi o 1,25 palce (30 mm) a zatlačte ji zpět na doraz; opakujte tento krok dvakrát nebo třikrát. Nyní zcela odšroubujte červenou krytku (87) z trysky kartridže a uložte ji v prohlubni kartridže určené k tomuto účelu (obr. 43, 44). Velmi důležité! Před každou přepravou se musí krytka (87) našroubovat na trysku, aby nedošlo k rozlití inkoustu. Přímo vedle otvoru je zajišťovací západka (86, obr. 45). Posunem této západky do strany se zajistí inkoustová kartridž před vypadnutím. 65 Obr. 44 Tento krok je velmi důležitý pro zajištění bezpečného provozu tiskárny. 86 Obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

39 4. Příprava k provozu Výměna kartridže (pokračování) ð Senzor v otvoru pro kartridž rozpozná přítomnost nové kartridže. Indikační kontrolka "Ink Empty" zhasne a na displeji se objeví kód "88". V tomto okamžiku je nutné přístroji "sdělit", jaký typ kartridže je vložený. Existují tři možnosti: 1. Nová inkoustová kartridž: Stiskněte tlačítko LOADED; tiskárna nastaví měřič hladiny inkoustu na "plný". 2. Použitá inkoustová kartridž: Stiskněte tlačítko ERROR; tiskárna obnoví registrování hladiny inkoustu na předchozí poslední hodnotě. POZOR! NIKDY nestiskněte tlačítko CLEAN, když je v přístroji inkoustová kartridž! Celý obsah inkoustové kartridže by se vylil do tiskárny. 3. Použitá nebo nová skladovací kartridž s kapalinou: Stiskněte tlačítko CLEAN; aktuální hladina inkoustu se uloží. Hladina naplnění čisticí kartridže se nesleduje. Každé použití se musí poznamenat na kartridži. Kartridž je možné použít dvakrát. Doba cyklu při vložení čisticí kartridže je 3,5 minuty a je tedy značně delší než u inkoustové kartridže. ð Spuštění zkušebního tisku Po stisknutí jednoho z těchto tří tlačítek se spustí softwarový obslužný program výměny inkoustu; z hadiček se vyčerpá vzduch a systém se naplní kapalinou. Po dokončení postupu zmizí kód "88" z displeje. Spusťte zkušební tisk kvůli ověření, zda tisková hlava pracuje správně. Za tímto účelem naplňte pár kazet do zásobníku a vložte zásobník do pozice zásobníku 1. Podržte stisknuté tlačítko CLEAN, dokud nebude zobrazeno "00", a pak tlačítko uvolněte. Kazeta bude potisknuta uloženým testovacím potiskem. Není-li výsledek tisku uspokojivý, tento krok je možné několikrát opakovat. Leica IP C 37

40 4. Příprava k provozu 4.10 Instalace ovladače tiskárny Tento ovladač tiskárny pracuje pouze pod operačními systémy Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Dále uvedený popis se týká instalace ovladače ve Windows NT. Níže jsou rovněž vysvětleny všechny kroky, které je nutné provést jinak při instalaci pod jinými verzemi Windows. "Microsoft", "Windows NT", "Windows 2000", "Windows XP" a "Windows 7 (32 bit a 64 bit)" jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Abyste mohli instalovat ovladač tiskárny, musíte mít administrátorská práva. Zahájení instalace: 1. Otevřete složku tiskáren: START --> SETTINGS --> PRINTERS 2. Poklepejte na ikonu ADD PRINTER. Spustí se ADD PRINTER WIZARD, který vás provede zbytkem instalace. Průvodce přidáním tiskárny 1. Tiskárna je řízena počítačem, ke kterému je připojená; takže je nutné zvolit MY COMPUTER. 2. V dialogových oknech, která následují, zadejte správné informace ohledně aktuálního systému. Klepnutím na NEXT se přesunete na další dialogové okno. 3. V dalším dialogovém okně se musí vybrat dostupné sériové rozhraní (COM 1 atd.), jelikož tiskárna pracuje pouze s rozhraním RS 232. Nevybírejte paralelní port tiskárny (LPT...)! 4. Dále vyberte výrobce tiskárny a model. Klepnutím na HAVE DISK... se otevře dialogové okno INSTALL FROM DISK. 5. Vložte CD obsahující ovladač tiskárny (součást standardní dodávky) do jednotky CD ROM a zadejte do vstupního pole následující cestu: X:\IP_Driver\IP_C\English a klepnutím na OK potvrďte. "X" se nahradí písmenem odpovídajícím jednotce, ve které je CD. 38 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

41 4. Příprava k provozu 6. Ve výběrovém okně zvolte PRINTER IP C (modře označeno). Pokud nejsou zobrazeny žádné (nebo jiné) možnosti, klepnutím na "HAVE DISK..." se vraťte do předchozího dialogového okna a opakujte zadání cesty. 7. Pokud se zobrazí zpráva jako na obrázku vlevo, ovladač byl již na PC nainstalován při jiné příležitosti (např. přerušená instalace nebo aktualizace). V takovém případě musíte zvolit možnost REPLACE EXISTING DRIVER. 8. V okně PRINTER DEVICE NAME můžete vložit jakýkoliv název tiskárny zadaný název tiskárny pak bude zobrazován ve složce tiskáren a v menu PRINT ve všech ostatních aplikacích Windows. Aby nedocházelo k chybným výtiskům, zvolte NO jako odpověď na dotaz, zda chcete použít danou tiskárnu jako výchozí. 9. Zobrazí se další dva dotazy: U možnosti sdílet tiskárnu v síti zvolte --> NOT SHARED, pokud je tiskárna používána na lokálním hostitelském počítači. Na dotaz, zda chcete vytisknout zkušební stránku, zvolte odpověď --> NO. 10. Klepnutím na FINISH ukončíte instalaci ovladače tiskárny. Název tiskárny zadaný v kroku 8 (viz výše) bude uveden ve složce tiskáren a ve všech nabídkách tisku. Při instalaci pod Windows 2000 nebo Windows XP se v tomto místě zobrazí hlášení "DIGITAL SIGNATURE NOT FOUND". Tato zpráva je zobrazena jednoduše proto, aby vás informovala, že ovladač tiskárny dosud nebyl certifikován společností Microsoft. MUSÍTE klepnout na YES, aby instalace pokračovala. 11. Instalaci dokončíte restartováním počítače. Leica IP C 39

42 4. Příprava k provozu Konfigurování sériového portu: 1. Otevřete složku tiskáren: START --> SETTINGS --> PRINTERS 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu nově nainstalované tiskárny, čímž se otevře kontextová nabídka. Klepněte na PROPERTIES Okno PROPERTIES obsahuje několik záložek; zvolte záložku PORTS. Pozor! Ve Windows 2000 a XP není stránka PORTS. Obr Musí se zvýraznit port vybraný při instalaci (COM 2 v tomto příkladu). Zaškrtněte pole ENABLE BIDIRECTIONAL SUPPORT. 5. Klepnutím na CONFIGURE PORT se otevře dialogové okno PORTS (Porty). Vyberte odpovídající port a klepněte na SETTINGS... Otevře se dialogové okno SETTINGS FOR... Nastavte přenosovou rychlost BAUD RATE na Ostatní nastavení nechejte tak, jak je uvedeno na obr Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

43 5. Obsluha 5.1 Funkce ovládacího panelu Ovládací panel Obsahuje membránovou klávesnici se šesti dotykovými tlačítky (čtyři z nich s kontrolkami), dvě samostatné kontrolky a displej se dvěma ciframi po sedmi segmentech. Ovládají se jím funkce tiskárny a tiskové úlohy, které jsou definované prostřednictvím ovládacího softwaru. Indikuje aktuální stav tiskárny a probíhající procesy. Indikuje chyby a/nebo chybové zprávy. Ovládá (volitelný) automatický výstupní odkladač. Indikační kontrolka MAG. EMPTY Kontrolka nesvítí: Zásobníky jsou plné nebo dosud nebyla požadována další kazeta ze zásobníku, který byl právě vyprázdněn. Kontrolka bliká: ð Kontrolka INK EMPTY Obr. 47 Blikající kontrolka a číslo na displeji indikují, který zásobník je prázdný. Jestliže je vyprázdněno několik zásobníků současně, odpovídající čísla zásobníků jsou uvedena v opakující se sekvenci. Kontrolka nesvítí: Zbývá dostatečné množství inkoustu tisk je možný bez omezení. Po opětovném naplnění zásobníku se musí stisknout tlačítko LOADED, aby byla tiskárna informována, že zásobník byl doplněn. Tiskárna obnoví přerušenou tiskovou úlohu v místě přerušení. Kontrolka bliká: Inkoustová kartridž se brzy vyprázdní mějte po ruce náhradní inkoustovou kartridž. Kontrolka svítí: Inkoustová kartridž je prázdná, není možný další tisk. Leica IP C 41

44 5. Obsluha Tlačítko POWER Přepínání z režimu zapnutí (POWER ON) do pohotovostního (STANDBY) režimu a opačně Kontrolka svítí režim zapnutí (POWER ON) Všechny systémy tiskárny jsou napájeny. Zdroj napájení zábleskové výbojky je nepřetržitě nabíjen. Tiskárna je připravena k okamžitému tisku. Kontrolka bliká pohotovostní režim STANDBY Všechny součásti tiskárny spotřebovávající energii jsou vypnuté, s výjimkou součástí přímo souvisejících s procesorem (režim úspory energie). Tiskárna v pravidelných intervalech čistí tiskové hlavy (např. 4 krát denně). K tomu účelu se přepne na krátkou dobu do režimu POWER ON. Kontrolka nesvítí tiskárna je odpojená od napájení Tisk je možný pouze v režimu zapnutí (POWER ON). Režim POWER ON se u tiskárny v pohotovostním režimu STANDBY aktivuje stisknutím tlačítka POWER. Režim POWER ON se aktivuje prostřednictvím rozhraní PC. Jestliže tiskárna neobdrží tiskovou úlohu po určitou dobu, automaticky se přepne do pohotovostního režimu STANDBY. Po přepnutí z režimu STANDBY do režimu POWER ON bude kapacita tisku snížená, dokud všechny systémy nedosáhnou své správné provozní teploty. Tlačítko LOADED Potvrzení výměny zásobníku Krátký stisk tlačítka LOADED: Informuje tiskárnu, že prázdný zásobník byl znovu naplněn a vložen zpět na místo. (Nebo že zásobník byl vyjmut a nahrazen jiným zásobníkem obsahujícím kazety jiné barvy.) Podržení stisknutého tlačítka LOADED po dobu cca 10 sekund v režimu off-line: Informuje tiskárnu, že byla vyměněna inkoustová kartridž. (Další informace viz kapitolu 4.9, "Výměna kartridže"). 42 Návod k použití V 1.9 RevD 05/2013

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více