ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE"

Transkript

1 ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd :50 10:33

2 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou v něm obsažena, vyplývá ze zákona a jejich uvedení je pro naši společnost povinné. Pro Vaši jednodušší orientaci zde uvádíme stručný přehled důležitých práv a povinností, které jsou v úvěrových podmínkách obsaženy: 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 2. Uzavřením smlouvy se zavazujeme poskytnout Vám sjednaný úvěr, Vy se zavazujete úvěr vrátit a zaplatit úroky. 3. Úvěr je nutné platit řádně a včas, a to v měsíčních splátkách, jejichž počet, výše a termín splatnosti jsou uvedeny ve Vaší smlouvě. Výše splátky je konečná a zahrnuje jistinu, úroky, poplatky a případně úhradu za pojištění, pokud jste si je sjednal/a. 4. Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je shodný s číslem Vaší smlouvy. 5. Splátka je uhrazena v den, kdy dorazí na náš bankovní účet, nebo v den, kdy byla splátka uhrazena prostřednictvím terminálu Sazky, nikoli v den, kdy ji poukážete z účtu nebo zaplatíte na poště. Proto doporučujeme provést platbu v předstihu alespoň 3 pracovních dnů při převodu z bankovního účtu a 5 pracovních dnů při platbě poštovní poukázkou. 6. Do 14 dnů po uzavření smlouvy od ní můžete odstoupit. Pokud v této lhůtě došlo k poskytnutí úvěru, musíte poskytnuté prostředky vrátit naší společnosti spolu s úrokem do dne jejich vrácení. 7. Případný přeplatek Vám vrátíme na základě písemné žádosti. Aktuální výše poplatku za vrácení přeplatku je uvedena v sazebníku na webových stránkách 8. Úvěr můžete kdykoli předčasně zcela nebo zčásti splatit, a to bez poplatku. Je nutné nás o tomto kroku předem písemně informovat a mimořádnou úhradu následně nejpozději do 30 dní provést. 9. Při změně Vašich osobních údajů (např. číslo mobilního telefonu), bydliště či zaměstnavatele nás prosím kontaktujte. 10. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, vykonává ve vztahu ke smlouvě Česká obchodní inspekce. 11. Důsledky nesplácení úvěru: první upomínka opakovaná upomínka sankce za delší prodlení jednorázová smluvní pokuta po zesplatnění úrok z prodlení 150 Kč 360 Kč 500 Kč 10 % ze splatné jistiny, úroků a pojistného v zákonné výši Neúčtuje se, pokud se jedná o zcela první upomínku, kterou Vám za dobu trvání smlouvy zasíláme. Můžete dostat maximálně dvě zpoplatněné upomínky za kalendářní měsíc, po zesplatnění je již neposíláme. Zesplatnění je výzva k zaplacení celého dluhu. Tato sankce se účtuje pouze jednou za dobu trvání smlouvy, a to obvykle při prodlení delším než kalendářní měsíc. Zesplatněním se rozumí výzva k zaplacení celého dluhu. Úroková sazba je stanovená v souladu s aktuálně platným nařízením vlády. Více informací na Informace o dlužnících, kteří k tomu dali souhlas, společnost oznamuje do úvěrového registru Solus a Nebankovního registru klientských informací. Brozura_IUS114_H2.indd :50

3 Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. dále jen úvěrové podmínky (platné od ) Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi a společností Home Credit a.s. (dále jen Home Credit a/nebo my ). Jedná se o smluvní podmínky, které jsou v souladu s 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2 Uzavřením smlouvy se zavazujeme Vám poskytnout sjednaný úvěr a Vy se zavazujete poskytnutý úvěr vrátit a zaplatit úroky. Hlava 2. Uzavření smlouvy 1 Osoba, která nás zastupuje při uzavírání smlouvy (např. zaměstnanec obchodu), jedná jménem Home Creditu pouze při uzavírání smlouvy. Pokud se od ní rozhodnete odstoupit, dojde k tomu až doručením písemného odstoupení od smlouvy na adresu Home Creditu. 2 Při uzavírání smlouvy máte povinnost na požádání předložit dokumenty, které potvrzují pravdivost Vámi uvedených údajů. Souhlasíte také, abychom si pravdivost údajů, a případně také Vaši finanční situaci, ověřili u třetích osob. K ověření můžeme použít Vaše osobní údaje včetně rodného čísla. Dále souhlasíte s tím, aby nám třetí osoby včetně peněžních ústavů, poskytly požadované informace. To platí i pro informace chráněné obchodním či bankovním tajemstvím. Tímto ustanovením není dotčen obsah Hlavy 7. Pokud je smlouva uzavřena, souhlasíte s ověřováním údajů po celou dobu její platnosti. 3 Smlouva začíná platit podpisem poslední ze smluvních stran. 4 Po uzavření smlouvy Vám zřídíme úvěrový účet, na kterém budeme evidovat naše pohledávky a Vaše závazky, které se vztahují k poskytnutému úvěru. Hlava 3. Účel úvěru 1 Úvěr Vám poskytujeme na nákup věci nebo zaplacení ceny služby. Konkrétní účel je uveden ve smlouvě. Úvěr smíte použít jen k účelu uvedenému ve smlouvě. 2 Podpisem smlouvy nám dáváte pokyn, abychom Vám úvěr poskytli na účet prodejce. Prodejcem se rozumí osoba, která Vám prodává věc nebo poskytuje službu (dále jen prodejce ). Hlava 4. Plnění ze smlouvy 1 Pokud ve smlouvě, nebo v těchto úvěrových podmínkách není uvedeno jinak, úvěr Vám poskytujeme v okamžiku, kdy finanční částku odešleme na účet prodejce. 2 Úroky z poskytnutého úvěru musíte platit od okamžiku, kdy Vám úvěr poskytneme, až do okamžiku úplného vrácení úvěru s příslušenstvím. 3 Máme právo poskytnout Vám úvěr až po obdržení originálů řádně vyplněné smlouvy, případně dalších dokumentů sjednaných s Vámi nebo prodejcem. 4 Máte povinnost zaplatit nám poplatek za poskytnutí úvěru ve výši uvedené ve smlouvě. Hlava 5. Podmínky splácení úvěru 1 Úvěr musíte splácet řádně a včas ve stanovených měsíčních splátkách. Počet, výše a termíny splatnosti jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě. Jednotlivé splátky se skládají z příslušné části úvěru, úroků (dále jen splátka ), pokud není ve smlouvě, nebo těchto úvěrových podmínkách uvedeno jinak. 2 Kdykoli v průběhu trvání smlouvy si můžete vyžádat výpis z účtu v podobě tabulky umoření. Obsahuje informace o dlužných platbách, lhůtách a podmínkách, které se k platbám vztahují. Dále v něm najdete přehled položek, ze kterých je splátka složena, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. 3 Poskytnutý úvěr musíte splácet na náš bankovní účet, který je uveden ve smlouvě. Pokud by došlo ke změně účtu, písemně Vám takovou změnu oznámíme. Splátka je zaplacena dnem jejího připsání na náš bankovní účet. 4 Jako variabilní symbol pro platbu uvádějte číslo smlouvy. Pokud číslo neuvedete, nebudeme moci platbu identifikovat a budeme to brát jako nezaplacení splátky úvěru se všemi následky. 5 Můžete nás požádat o změnu data splatnosti splátky, a to i telefonicky. Berete na vědomí, že současně se změnou data splatnosti se mění výše RPSN. Přijetí návrhu Vám potvrdíme zasláním nového splátkového kalendáře včetně oznámení o nové výši RPSN. 6 Platby, které nám pošlete, budou použity na úhradu Vašich závazků podle jejich data splatnosti, a to od nejstaršího závazku. V případě více závazků stejného data splatnosti, použijeme platby v tomto pořadí: jistina, úroky, další příslušenství včetně sankcí. 7 V žádném případě nemůžete přestat splácet, nebo splátky úvěru snížit. To platí i v případech, že Vám prodejce zboží (produkt) nepředá, bude mít vadu nebo v případě, že si ho neodeberete, s výjimkou případů uvedených v 5 a 6 Hlavy 6. těchto úvěrových podmínek. 8 Pokud Vám vůči prodejci vznikne nárok na vrácení ceny zboží (produktu), souhlasíte a zmocňujete nás k tomu, že můžeme Vaším jménem žádat vrácení ceny přímo od prodejce. Vrácené peníze použijeme k zaplacení našich pohledávek vůči Vám. 9 V případě, že nám prodejce dluží peníze, platí následující: po dohodě s prodejcem můžeme částku, kterou Vám máme poskytnout jako úvěr na účet prodejce, ponížit o výši splatného dluhu prodejce (dále jen ponížená výše úvěru ). Případně můžeme částku ponížit i o pohledávku na vrácení kupní ceny dle 9 této Hlavy, pokud jsme zmocněni jménem dalšího klienta žádat od prodejce vrácení kupní ceny. Poskytnutím ponížené výše úvěru na účet prodejce je Vám sjednaný úvěr poskytnut řádně a v plné výši. V tomto případě od nás nemůžete požadovat úhradu částky, o kterou byla výše úvěru ponížena. 10 Pokud na Vašem úvěrovém účtu bude přeplatek, vrátíme Vám jej na základě Vaší písemné žádosti. Za vrácení přeplatku Vám můžeme naúčtovat poplatek v aktuální výši. Jeho výše je uvedena v sazebníku na našich webových stránkách. Hlava 6. Skončení smlouvy o poskytnutí úvěru 1 Smlouva je uzavřena na dobu trvání závazků, které z ní vyplývají. Smlouvu nemůžete vypovědět. 2 Předčasnou splátkou (dále jen mimořádná splátka ) můžete zcela, nebo zčásti splatit úvěr před lhůtou splatnosti. Tento úmysl nám musíte před zasláním mimořádné splátky písemně (nebo jinak, pokud to budeme požadovat) sdělit. Mimořádná splátka musí být uhrazená nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nám bylo Vaše sdělení doručeno. V takovém případě hradíte úrok a náklady vzniklé pouze do data skutečného zaplacení úvěru. Pokud nám svůj úmysl splatit úvěr před lhůtou splatnosti nesdělíte, použijeme zaplacenou částku na úhradu splátek úvěru a úroků stanovených ve smlouvě. To platí i v případě, že mimořádnou splátku zaplatíte později než 1 měsíc ode dne doručení sdělení záměru předčasného splacení. 3 V případě, že: a) jste se dostal(a) do prodlení se splacením alespoň dvou splátek, nebo do prodlení s placením jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, b) jste uvedl(a) v návrhu nepravdivé údaje, c) jste porušil(a) některou z dalších povinností vyplývajících ze smlouvy, d) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení na Váš majetek (včetně dědického řízení), nám musíte celý čerpaný úvěr na požádání splatit (tzv. zesplatnění úvěru ). Předčasná splatnost úvěru z výše uvedených důvodů nemá vliv na trvání smlouvy. Smlouva nadále trvá, a to až do okamžiku, než zanikne způsobem stanoveným ve smlouvě, úvěrových podmínkách nebo v právních předpisech. 4 V případech uvedených v 3 této Hlavy můžeme odstoupit od smlouvy, pozastavit čerpání již poskytnutého úvěru nebo sjednaný úvěr neposkytnout. V případech uvedených v 3 písm. a), b) a c) se navýší poskytnutá jistina o neuhrazený úrok (na který nám vznikl nárok do doby zesplatnění). Dohodli jsme se, že máte povinnost nám platit úrok dohodnutý ve smlouvě pro případ řádného splácení úvěru i v případě zesplatnění úvěru, a to až do doby úplného vrácení úvěru. 5 Smlouva zaniká také v případě, že odstoupíte od smlouvy uzavřené mezi Vámi a prodejcem na koupi nebo poskytnutí zboží (produktu), jehož cena byla hrazená plně či částečně úvěrem podle smlouvy. O odstoupení od smlouvy na koupi nebo poskytnutí zboží (produktu) nás musíte informovat. Pokud byla smlouva na koupi nebo poskytnutí zboží (produktu) uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, nebo při použití prostředků komunikace na dálku a Vy jste vrátil zboží (produkt) prodejci, nemusíte nám vrátit poskytnutý úvěr dříve, než Vám bude prodejcem vrácena kupní cena. 6 Pokud prodejce dobrovolně neuspokojí Vaše soudem přiznané, nebo prodejcem uznané právo na vrácení kupní ceny, ručíme Vám za uspokojení tohoto práva my. Hlava 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Podpisem smlouvy výslovně souhlasíte, abychom v našem informačním systému shromažďovali a zpracovávali Vaše osobní údaje včetně rodného čísla (v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a právním řádem ČR). Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě, úvěrových podmínkách a dokladech, které s nimi souvisejí, a také údaje, které získají charakter osobních údajů. Dále jde o údaje, které jsme oprávněně získali od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním, ukončením a správou smlouvy i pohledávek, které z ní plynou. Shromaždovat a zpracovávat můžeme všechny údaje, které nám v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením smlouvy sdělíte písemně nebo telefonicky (zejm. Vaše jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo). 2 Podpisem části smlouvy Souhlasy a prohlášení souhlasíte, abychom Vaše osobní údaje (včetně rodného čísla), které jsme získali podle 1 této Hlavy, zpracovávali k těmto účelům: jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru, vedení evidence žadatelů o úvěr. To vše můžeme zpracovávat po dobu 6 měsíců ode dne Vaší žádosti o poskytnutí úvěru. 3 Podpisem části smlouvy Souhlasy a prohlášení výslovně souhlasíte s tím, a) abychom shromažďovali, zpracovávali a uchovávali Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla (případně IČ, pokud jste fyzická osoba podnikatel), které jsme získali podle 1 této Hlavy. Výčet údajů je uveden v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučeni ) b) abychom Vaše osobní údaje dále předávali k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ (též jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (též jen Pozitivní registr ), Registru FO Sdružení SOLUS (též jen Registr FO ) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen Registr IČ ) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Brozura_IUS114_H2.indd :50

4 Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů; c) aby Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti; d) aby sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě, že jste fyzickou osobou podnikatelem, Registru IČ, tedy i nám, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení; e) abychom získávali informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru FO a v případě, že jste fyzickou osobou podnikatelem, z Registru IČ; f) aby všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Berete na vědomí, že účelem zpracování Vašich osobních údajů dle písm. a) až f) je: splnění naší povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů; zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO, a pokud jste fyzická osoba podnikatel, Registru IČ o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO, a pokud jste fyzická osoba podnikatel, Registru IČ, a to i opakovaně; ochrana našich práv a práv ostatních členů sdružení SOLUS. Uvedený souhlas jste udělil(a) na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že bude smlouva uzavřena, souhlasíte s výše uvedenými informacemi po dobu trvání smlouvy a dále po dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků, které ze smlouvy vyplývají. Podpisem smlouvy také potvrzujete, že jste před jejím podpisem měl(a) možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: a) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, b) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, c) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, d) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, e) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.) a nárocích ( 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci registrů Sdružení SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na a na informační lince sdružení SOLUS: a na 4 Podpisem části smlouvy Souhlasy a prohlášení souhlasíte, že Vaše osobní údaje včetně rodného čísla (které jsme získali podle 1 této Hlavy) můžeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat způsobem v rozsahu a za podmínek uvedených v: Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ), a to za účelem: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) vypovídajícího o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení a dále, pokud bude smlouva uzavřena, s výše uvedeným souhlasíte po dobu trvání smlouvy a dále po dobu dalších 4 let od splnění veškerých Vašich závazků, které ze smlouvy vyplývají (v souladu s ustanoveními těchto úvěrových podmínek). 5 Souhlasíte, abychom Vámi poskytnuté osobní údaje (včetně rodného čísla) sdělovali i jiným subjektům, se kterými spolupracujeme: při realizaci předmětu smlouvy, při vymáhání plnění ze smlouvy, při realizaci předmětu našeho podnikání, v rámci plnění povinností stanovených nám zvláštními právními předpisy, a pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů. Jedná se zejména o advokáty, účetní a daňové poradce, auditory, společnosti zajištující obálkovací a poštovní služby, banky nebo jiné subjekty zajišťující či umožňující nám využití finančních zdrojů, orgány dohledu, soudy, exekutory, dražebníky apod. Účelem sdělování těchto údajů uvedeným subjektům je realizace předmětu smlouvy, vymáhání plnění ze smlouvy, realizace předmětu našeho podnikání a plnění zákonných povinností a ochrana práv správce. S výše uvedeným souhlasíte do doby splacení všech Vašich závazků, které vyplývají ze smlouvy. Pokud povinnost předávat výše uvedené údaje třetím osobám vyplývá z obecně závazných právních předpisů, řídí se lhůta, po kterou jsou údaje předávány, těmito právními předpisy. 6 Souhlasíte také, abychom Vaše osobní údaje včetně rodného čísla, které jsme získali podle 1 této Hlavy, zpracovávali k účelu jejich uvedení na Vašem úvěrovém účtu, který Vám můžeme zřídit na zabezpečených webových stránkách naší společnosti. Dále Vaše údaje můžeme uvádět ve formulářích, které na tyto webové stránky umístíme. S výše uvedeným souhlasíte na dobu uvedenou ve smlouvě o přístupu a využívání zabezpečených webových stránek. Uvedené osobní a další údaje budou po zadání hesla a zákaznického čísla zpřístupněny pouze Vám. 7 Podpisem části smlouvy Souhlasy a prohlášení souhlasíte, abychom Vámi poskytnuté osobní údaje (včetně rodného čísla), které jsme získali podle 1 této Hlavy, shromažďovali a zpracovávali v našem informačním systému za účelem: (i) zpracovávání a zasílání nabídky našich produktů a služeb, a to nad rámec ustanovení 5 odst. 5 zák. č. 101/2000 Sb. (také prostřednictvím telefonu, GSM technologie, sms zpráv, zabezpečených webových stránek a u); (ii) Vaší účasti ve věrnostních zákaznických programech, kterých se budeme účastnit, nebo které budeme nabízet; (iii) výběru klientů pro vytváření nabídek produktů a služeb (zejména ve formě direkt mailových kampaní) a pro jejich vyhodnocování; (iv) našich marketingových průzkumů; (v) zasílání nabídky produktů a služeb jiných osob. Za obsah nabídky jiných osob neneseme odpovědnost. S výše uvedeným souhlasíte na dobu trvání smlouvy a dále na dobu 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k zániku smlouvy nebo ke splacení všech Vašich závazků, které ze smlouvy a těchto úvěrových podmínek vyplývají. Přednost má ta z uvedených situací, která nastane později. 8 Souhlasíte, abychom Vaše osobní údaje (včetně rodného čísla), které jsme získali podle 1 této Hlavy, předávali osobám, které náleží do stejného koncernu, případně finančního konglomerátu, jako my (např. PPF banka a.s., IČ ). Aktuální výčet těchto osob je dostupný v našem sídle a na internetové adrese Vaše údaje můžeme těmto osobám předávat k účelům a na dobu uvedenou v 7 této Hlavy a za účelem ochrany našich a jejich práv správce při sjednávání a poskytování služeb, a to po tutéž dobu. 9 Podpisem smlouvy souhlasíte s tím, aby společnost Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno, IČ (dále také jen pojistník ), zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, telefon a za účelem jejich poskytnutí pojistiteli, a to po dobu trvání Vašeho pojištění, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z tohoto vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem smlouvy souhlasíte s tím, aby pojistník zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, telefon a pro účely sjednání a následného trvání pojištění, zejména pak k uplatnění práv z pojistné smlouvy, a to po dobu trvání Vašeho pojištění, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z tohoto vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem smlouvy souhlasíte s tím, aby společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, Smíchov, Praha 5, IČ (dále jen pojistitel ), zpracovávala Vaše výše uvedené osobní údaje pro účely sjednání a následného trvání pojištění, zejména pak k uplatnění práv z pojistné smlouvy, a to po dobu trvání Vašeho pojištění, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z tohoto vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Současně dáváte pojistníkovi pokyn k tomu, aby Vaším jménem v rozsahu vymezeném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník postoupil pojistiteli jakožto správci osobních údajů Vaše osobní údaje, které s pojištěním souvisejí. Jedná se o osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo souvisejících dokladech, a to včetně rodného čísla. 10 Souhlasíte, abychom pořizovali a uchovávali kopie Vašich dokladů totožnosti a jiných dokladů, které jste nám předložil(a), zejm. občanského průkazu podle zák. č. 328/1999 Sb. v platném znění a cestovního dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb. v platném znění. Dále souhlasíte, abychom je (včetně osobních údajů v nich obsažených) použili (i opakovaně) za účelem ochrany Vašich důležitých zájmů a našich práv. Takové použití slouží zejména k ověření totožnosti a k předcházení trestné činnosti. S výše uvedeným souhlasíte na dobu trvání smlouvy a dále na dobu 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k zániku smlouvy nebo ke splacení všech Vašich závazků, které ze smlouvy a těchto úvěrových podmínek vyplývají. Přednost má ta z uvedených situací, která nastane později. 11 Podpisem části smlouvy Souhlasy a prohlášení souhlasíte, že jakýkoliv Váš telefonický rozhovor s námi můžeme nahrávat. Nahraný záznam telefonického rozhovoru můžeme uchovávat po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění. Po uplynutí platnosti smlouvy můžeme (jako správce Vašich osobních údajů v záznamu obsažených) záznam využít pouze za účelem ochrany svých práv. Záznam můžeme použít zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, kterého budeme my nebo Vy účastníkem. Souhlasíte, že Vaše osobní údaje, které jste nám sdělil(a) a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, budeme držet po dobu a za účelem uchovávání a použití záznamu. 12 Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak až po zaplacení všech závazků, které plynou ze smlouvy nebo jiných smluv, které jste s námi uzavřel(a). To neplatí pro souhlas udělený podle 7, 8 (a to pro účely uvedené v 7) této Hlavy, u kterých můžete souhlas odvolat kdykoli, a dále pro 3 a 4 této Hlavy, u kterých souhlas odvolat nemůžete. Brozura_IUS114_H2.indd :50

5 Souhlas udělený dle 10 lze odvolat pouze v případě, pokud nejsme povinni Vámi poskytnuté údaje uchovávat po dobu danou zákony České republiky např. z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění. Jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Dále jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu platnosti Vašeho souhlasu dle 2 11 této Hlavy. Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. v platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smlouvy. Aktuální výčet třetích osob, kterým můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit, je dostupný na 13 Potvrzujete, že jste byl(a) poučen(a) o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat. Pokud zjistíte, že jsme (případně jiný subjekt, kterému byly Vaše osobní údaje zpřístupněny) porušili některou z povinností, které nám stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Potvrzujete, že jsme Vás poučili o Vašich nárocích vůči subjektům porušujícím své povinnosti podle 21 zákona č. 101/2000 Sb. Hlava 8. Sankce účtované v důsledku prodlení 1 Pokud se zpozdíte se zaplacením splátky, máme právo Vám naúčtovat a Vy jste povinen nám uhradit poplatek za upomínku ve výši 150 Kč v případě první upomínky a 360 Kč v případě druhé a další upomínky. V případě, že se jedná o zaslání zcela první upomínky za dobu trvání smlouvy, nebudeme Vám poplatek za upomínku účtovat. Bez ohledu na počet zaslaných upomínek Vám bude poplatek za upomínku účtován maximálně dvakrát za kalendářní měsíc a pouze za upomínku zaslanou v listinné podobě. Po zesplatnění úvěru Vám již poplatky za upomínku nebudou účtovány. 2 Pokud se zpozdíte se zaplacením splátky, můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, kterou musíte zaplatit. Tato pokuta Vám bude naúčtována maximálně jednou za dobu trvání smlouvy. 3 Pokud využijeme práva požádat Vás o splacení celého čerpaného úvěru dle 3 písm. a), b) a c) Hlavy 6., musíte nám zaplatit smluvní pokutu. Výše pokuty je 10% z neuhrazené jistiny, neuhrazeného úroku (na jehož vrácení nám vznikl nárok do doby zesplatnění) a neuhrazených úhrad za pojištění. Můžeme od Vás požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Úroková sazba je stanovená v souladu s aktuálně platným nařízením vlády. Více informací na Hlava 9. Řešení sporů 1 Veškeré majetkové spory vzniklé ze smlouvy, nebo v souvislosti se smlouvou, budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 2 Ve věci řešení sporů ze smlouvy se můžete obrátit na finančního arbitra, IČ: , se sídlem Legerova 69, Praha 1. Hlava 10. Závěrečná ustanovení 1 Dohodli jsme se, že roční procentní sazbu nákladů sjednaného úvěru můžeme změnit. Podmínkou změny je, že se změní aktuální úroková sazba pro prodej českých korunových mezibankovních depozit pro dvanáctiměsíční období na pražském trhu. Uvedenou úrokovou sazbu zveřejňuje Česká národní banka (dále jen 12M PRIBOR ). Sazba 12M PRIBOR se však musí změnit o více než 0,5 % p.a. oproti sazbě 12M PRIBOR zveřejněné v den podpisu smlouvy nebo v nejbližší následující den, kdy byla sazba zveřejněná, pokud nebyla zveřejněná v den podpisu smlouvy (dále jen původní 12M PRIBOR ). Za splnění této podmínky můžeme sazbu změnit o rozdíl mezi aktuální 12M PRIBOR a původní 12M PRIBOR (od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po dni zveřejnění aktuální 12M PRIBOR). Tuto sazbu můžeme změnit opakovaně, a to i o míru celkové inflace (vyjádřené v procentech) za období předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. 2 Tyto úvěrové podmínky můžeme měnit. Změny úvěrových podmínek můžeme navrhovat především v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a s ohledem na nabídky nových produktů (či jejich funkcí) a na naše obchodní cíle. O tom, že navrhujeme změnu úvěrových podmínek, Vás musíme informovat písemně (ve výpisu či jiným vhodným způsobem), nejméně 60 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti změn. S navrhovaným zněním úvěrových podmínek máte povinnost se seznámit buď v našem sídle nebo na webových stránkách Souhlas se změnou úvěrových podmínek vyjádříte provedením transakce (zejm. úhradou pravidelné měsíční splátky apod.) v době po účinnosti změny. V případě, že se změnou úvěrových podmínek nesouhlasíte, můžete smlouvu okamžitě vypovědět (nejpozději však do dne účinnosti změny). 3 Pro doručování písemností mezi námi a Vámi platí adresa uvedená ve smlouvě, pokud nemáte uvedenu adresu pro doručování, platí adresa trvalého bydliště. Může to být i jiná adresa, kterou si písemně sdělíme s tím, že jde o adresu pro doručování (dále jen adresa ). Písemnosti Vám budeme doručovat poštou nebo osobně. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy bude doručena formou doporučené zásilky (popř. doporučené zásilky do vlastních rukou). Pokud si zásilku nevyzvednete do 10 dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. To platí i v případě, že jste se o uložení zásilky nedozvěděl (tzv. fikce doručení). Fikce doručení platí, i pokud nám neprodleně písemně neoznámíte změnu adresy a naše zásilky budou doručovány na Vaši posledně známou adresu. 4 Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení je třeba uplatnit písemně na adrese našeho sídla uvedené ve smlouvě. Odstoupení platí, pokud nám jej odešlete nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Vám před tím, než obdržíme Vaše odstoupení od smlouvy, poskytneme úvěr proplacením na účet prodejce, musíte nám úvěr vrátit i s úrokem do dne splacení jistiny (úrok se vypočítá na základě úrokové sazby dohodnuté ve smlouvě) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. Pokud jsme Vám dosud úvěr neposkytli, berete na vědomí, že máte povinnost zaplatit prodejci příslušnou kupní cenu zboží. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut a poplatků vyplývajících ze smlouvy, úvěrových podmínek, případně dalších souvisejících dokumentů. 5 Podmínky a postup pro uplatnění stížností, reklamací a ostatních podání klientů jsou uvedeny v reklamačním řádu společnosti Home Credit a.s., který je přístupný na a v provozních prostorách společnosti, případně u oprávněných zástupců společnosti. 6 Pohledávky ze smlouvy a z ostatních smluv, které zajišťují naše pohledávky, můžeme postoupit třetím osobám. V tom případě můžeme na základě dohody s novým věřitelem vykonávat jejich správu. Souhlasíte, že v takovém případě můžeme využívat údaje související s výkonem správy, údaje o postoupených pohledávkách pro plnění svých ostatních povinností ze smlouvy a pro účely uvedené v Hlavě 8. těchto úvěrových podmínek, včetně oslovování Vás s nabídkou našich dalších služeb. Aktuální seznam třetích osob, kterým mohou být postoupeny výše uvedené pohledávky, se nachází na 7 Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením smlouvy a ustanovením úvěrových podmínek, mají přednost ustanovení smlouvy. 8 Rozhodné právo je právo české. Smlouva se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky. 9 Písemné úkony, které děláte na základě těchto úvěrových podmínek a smlouvy, můžete dělat elektronickými prostředky pouze prostřednictvím našich zabezpečených webových stránek (prostřednictvím formulářů uvedených na webové stránce, pokud není sjednáno jinak). Takový úkon má platnost písemného právního úkonu. Písemné úkony, které činíme na základě těchto úvěrových podmínek a smlouvy, můžeme činit prostřednictvím jiného technického či mechanického prostředku. Takový úkon včetně podpisu smlouvy má platnost písemného právního úkonu. 10 Finanční služby poskytujeme podle své aktuální nabídky. Může se stát, že v úvěrových podmínkách najdete služby, které ještě aktuálně nenabízíme. V takovém případě začnou podmínky pro jejich používání platit až v okamžiku, kdy Vám je poprvé nabídneme. 11 Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce, IČ: , se sídlem Štěpánská 567/15, Praha Podpisem smlouvy potvrzuje, že jste převzal(a): jeden z originálů smlouvy, úvěrové podmínky, které jsou její nedílnou součástí, formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který byl vyhotovený v souladu s právními předpisy. Brozura_IUS114_H2.indd :50

6 OBCHODNÍ PODMÍNKY UpDate 1. DEFINICE POJMŮ Pojmy uvedené v těchto obchodních podmínkách či v přílohách k těmto obchodním podmínkám mají níže uvedený význam: a) BNP se rozumí společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4327; b) HC se rozumí společnost Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4401; c) OP se rozumí tyto obchodní podmínky; d) Úhradou za pojištění se rozumí měsíční úhrada hrazená Zákazníkem za pojištění poskytované na základě Pojistné smlouvy, které je nedílnou součástí Služby; e) Pojistnou smlouvou se rozumí Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014 uzavřená mezi BNP a HC, na jejímž základě je Zákazníkovi poskytnuto Pojištění, a dle které vystupuje BNP jako pojistitel, HC jako pojistník a Zákazník jako pojištěný; f) Poplatkem se rozumí měsíční poplatek za službu Update; g) Prodejcem se rozumí partnerský prodejce, který má s HC uzavřenou smlouvu o zastoupení v souvislosti s uzavíráním úvěrových smluv; h) Službou se rozumí služba UpDate; i) Smlouvami se rozumí jakékoli smlouvy, na které OP odkazují; j) Smlouvou o úvěru se rozumí smlouva uzavřená mezi HC a Zákazníkem, na jejímž základě je Zákazníkovi poskytnut Úvěr; k) Splátkou se rozumí měsíční splátka Zákazníka sestávající se ze splátky jistiny Úvěru, Poplatku a Úhradu za pojištění; l) Úvěrem se rozumí spotřebitelský úvěr poskytnutý ze strany HC Zákazníkovi; m) Úvěrovými podmínkami se rozumí obchodní podmínky ke Smlouvě o úvěru, které jsou její nedílnou součástí; n) Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která splňuje podmínky pro poskytnutí Úvěru a přistoupila v souladu s OP ke Službě a o) Zařízením se rozumí zařízení předem určené ze strany HC, uvedené v nabídce Prodejce a financované prostřednictvím Úvěru. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2.1 Rozsah Služby Tyto OP, jakožto i případné Smlouvy, tvoří podmínky vztahu mezi Zákazníkem a HC, na jejichž základě je ze strany HC poskytována Zákazníkovi Služba. 2.2 Standardy HC Služba bude ze strany HC poskytována v souladu s chápáním správného výkladu práva a zásadami současné odborné praxe. Poskytovaná Služba podléhá interním kontrolním procesům HC, které zajišťují široké využití zkušeností partnerů a vedoucích pracovníků při řešení klíčových problémů a zaručují, že budou dodržovány právní předpisy vztahující se k poskytování Služby. 3. POPIS SLUŽBY 4. UPDATE 3.1 Principy a cíle Služby Služba je nabízena jako doplňková služba ke sjednanému Úvěru, a to prostřednictvím Prodejce. Principem Služby, jak je dále rozvedeno, je možnost Zákazníka vyměnit Zařízení za nové, které je v nabídce Prodejce. Pro účely těchto OP se Zařízení považuje za součást nabídky Prodejce, pokud je (a) k dispozici na prodejním místě Prodejce, (b) dostupné skladem, tj. k dispozici na prodejním místě Prodejce během několika dní, nebo (c) není dostupné skladem, ale bude k dispozici na prodejním místě Prodejce nejpozději za 45 dní od okamžiku, kdy Zákazník požádá o využití Služby podle těchto OP. Cílem Služby je umožnit Zákazníkovi pravidelnou výměnu Zařízení a využívat tak plně výhody moderních technologií. 3.2 Přistoupení ke Službě Zákazník ke Službě přistoupí zvolením Služby při sjednávání Smlouvy o úvěru. 3.3 Splátka Zákazník se zavazuje hradit Splátky měsíčně, a to v souladu a ve výši stanovené Smlouvou o úvěru a Úvěrovými podmínkami. Přistoupením ke Službě Zákazník souhlasí s tím, že Poplatek a Úhrada za Pojištění jsou zahrnuty ve Splátce. 4.1 Podmínky využití Služby Zákazník je oprávněn využít Službu, tj. požadovat po HC výměnu Zařízení za Zařízení nové, jsou-li splněny ke dni realizace takovéhoto požadavku veškeré následující podmínky: a) Nastala splatnost minimálně třetí splátky Úvěru a současně Zákazník uhradil HC minimálně takový počet Splátek, který je pro možnost využití Služby dohodnutý ve Smlouvě o úvěru; b) Zákazník splňuje podmínky HC pro sjednání nového Úvěru; c) požadované nové Zařízení je součástí nabídky Prodejce. 4.2 Realizace Služby Jsou-li splněny veškeré podmínky pro využití Služby stanovené v článku 4.1 OP, dojde k realizaci Služby, v rámci které se postupuje následovně: a) Zákazník odevzdá HC (prostřednictvím Prodejce) Zařízení, které je podrobeno kontrole náležitostí stanovených v článku 4.3 OP; b) Zákazník uzavře s HC (prostřednictvím Prodejce) dohodu o ukončení Smlouvy o úvěru, na jejímž základě dojde k (a) přechodu vlastnického práva k Zařízení ze Zákazníka na HC, (b) započtení dluhu vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru vůči ceně Zařízení ke dni realizace Služby, (c) zániku závazku Zákazníka splácet Úvěr a (d) závazku Zákazníka uzavřít s HC novou Smlouvu o úvěru za současného přistoupení ke Službě; c) Zákazník ihned po uzavření dohody o ukončení Smlouvy o úvěru dle předchozího písmene tohoto článku OP uzavře s HC (prostřednictvím Prodejce) novou Smlouvu o úvěru za současného přistoupení ke Službě a d) Prodejce vydá Zákazníkovi nové Zařízení. 4.3 Náležitosti Zařízení Zařízení odevzdávané HC (prostřednictvím Prodejce) Zákazníkem dle článku 4.2 písm. a) OP musí být nepoškozené, v dobrém stavu, kde opotřebení odpovídá běžnému používání Zařízení. Zařízení se pro účely OP považuje pouze za běžně opotřebené, pokud jsou splněny zejména veškeré dále uvedené náležitosti: a) Zařízení lze zapnout a vypnout; b) Kryt a display Zařízení, zejména pak jeho rohy a zadní strany nejsou poškrábány či poničeny nad běžnou míru užívání; c) Zařízení má funkční baterii a funkční nabíjení; d) Zařízení obsahuje dodávané příslušenství; e) Zařízení nevykazuje známky poškození konektorů; f) Zařízení má funkční fotoaparát a funkční tlačítka ovládání; g) Zařízení má plně funkční displej a zásuvku pro SIM kartu; h) Zařízení je funkční v síti GSM (volání, data); i) Zařízení obsahuje pouze originální díly; j) Zařízení, je-li jím telefon značky Apple, má deaktivovanou funkci Find my iphone a k) Zařízení nemá blokované IMEI v GSM sítích v ČR. V případě, že Zákazník bude chtít využít Služby a Zařízení nebude ve stavu, který by odpovídal běžnému opotřebení, tak jak je uvedeno výše, je Zákazník za takové poškození povinen uhradit HC (prostřednictvím Prodejce) náhradu za opotřebení, jejíž výše je určena sazebníkem tvořícím přílohu těchto OP. Zákazník je současně povinen neprodleně informovat HC o změně výrobního čísla Zařízení (IMEI), a to kdykoli tato situace nastane. 4.4 Nesplnění podmínek pro získání nového Úvěru bez zavinění Zákazníka Splní-li Zákazník veškeré podmínky pro využití Služby stanovené v článku 4.1 OP vyjma podmínky dle písm. b) uvedeného článku OP, tj. Zákazník nesplňuje podmínky HC pro sjednání nového Úvěru, a nesplnění této podmínky zároveň nenastalo zaviněním Zákazníka, pak má Zákazník právo využít jednu z následujících možností: a) odevzdat HC Zařízení za dodržení podmínek dle článku 4.3 OP a uzavřít s HC (obojí prostřednictvím Prodejce) dohodu o ukončení Smlouvy o úvěru, na jejímž základě dojde k (a) přechodu vlastnického práva k Zařízení ze Zákazníka na HC, (b) započtení dluhu vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru vůči ceně Zařízení ke dni realizace Služby, (c) zániku závazku Zákazníka splácet Úvěr. V tomto případě zároveň vzniká HC povinnost vrátit Zákazníkovi již uhrazené Poplatky. b) uzavřít s HC telefonicky dohodu o ukončení Služby, na jejímž základě dojde k (a) ukončení využívání Služby a (b) navrácení již uhrazených Poplatků Zákazníkovi. 4.5 Nesplnění podmínek pro získání nového Úvěru zaviněním Zákazníka Splní-li Zákazník veškeré podmínky pro využití Služby stanovené v článku 4.1 OP vyjma podmínky dle písm. b) uvedeného článku OP, tj. Zákazník nesplňuje podmínky HC pro sjednání nového Úvěru, a nesplnění této podmínky zároveň nastalo zaviněním Zákazníka, pak má Zákazník právo uzavřít s HC (prostřednictvím Prodejce) dohodu o ukončení Služby, na jejímž základě dojde k ukončení využívání Služby. Za zavinění Zákazníka dle tohoto článku OP se považují zejména situace, kdy Zákazník (a) je v prodlení s hrazením Splátek či jiných závazků vůči HC, (b) v případě pochybností o klientově bonitě získaných z úvěrových databází SOLUS a NRKI, (c) je proti němu vedeno exekuční a/nebo insolvenční řízení. 4.6 Zařízení není součástí nabídky Prodejce Splní-li Zákazník veškeré podmínky pro využití Služby stanovené v článku 4.1 OP vyjma podmínky dle písm. c) uvedeného článku OP, tj. Zákazníkem požadované nové Zařízení není součástí nabídky Prodejce, pak má Zákazník právo využít jednu z následujících možností: a) odevzdat HC Zařízení za dodržení podmínek dle článku 4.3 OP a uzavřít s HC (obojí prostřednictvím Prodejce) dohodu o ukončení Smlouvy o úvěru, na jejímž základě dojde k (a) přechodu vlastnického práva k Zařízení ze Zákazníka na HC, (b) započtení dluhu vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru vůči ceně Zařízení ke dni realizace Služby, (c) zániku závazku Zákazníka splácet Úvěr a (d) navrácení již uhraze- Brozura_IUS114_H2.indd :50

7 ných Poplatků Zákazníkovi; nebo b) uzavřít s HC (prostřednictvím Prodejce) dohodu o ukončení Služby, na jejímž základě dojde k (a) ukončení využívání Služby a (b) navrácení již uhrazených Poplatků Zákazníkovi. Pro účely článku 4.6 se za Zákazníkem požadované nové Zařízení považuje Zařízení stejné modelové řady, pokud vyšší modelová řada nebyla dosud uvedena na trh v České republice, anebo Zařízení vyšší modelové řady, pokud již vyšší modelová řada byla uvedena na trh v České republice, případně Zařízení srovnatelných parametrů, pokud došlo k úplnému zastavení produkce původního Zařízení. 5. POJIŠTĚNÍ 5.1 Vznik a zánik pojištění, Úhrada za pojištění Součástí Služby je pojištění nahodilého poškození nebo odcizení Zařízení ( Pojištění ), které kryje nahodilou mechanickou, elektrickou a elektronickou nefunkčnost nebo odcizení Zařízení po dobu 20 nebo 24 měsíců (v závislosti na délce splácení úvěru) ode dne uzavření Smlouvy o úvěru se Službou a řídí se Rámcovou pojistnou smlouvou č. HCAD 1/2014 ( Rámcová pojistná smlouva ) uzavřenou dne mezi BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČ , se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, Praha 5, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4327 ( Pojišťovna ) a HC ( Pojistník ). Pojištění vzniká dnem podpisu Smlouvy o úvěru a přistoupením ke Službě. Za Pojištění se Zákazník jako pojištěný zavazuje hradit Úhradu za pojištění za celou dobu trvání Pojištění. Výše Úhrady za Pojištění odpovídá výši pojistného stanoveného Rámcovou pojistnou smlouvou a je uvedena ve Smlouvě o úvěru. Pojištění končí současně s ukončením Služby a z dalších důvodů uvedených v Rámcové pojistné smlouvě. 5.2 Pojistná událost Pojistnou událostí je: a) opravitelné poškození Zařízení, ke kterému dojde během pojistné doby, a to v důsledku nahodilého poškození, které je definováno v Rámcové pojistné smlouvě; b) totální poškození Zařízení, ke kterému dojde během pojistné doby, a to v důsledku nahodilého poškození, které je definováno v Rámcové pojistné smlouvě; c) odcizení Zařízení, ke kterému dojde během pojistné doby; d) pojistnou událostí není pouhá ztráta Zařízení Zda se jedná o Pojistnou událost, určí vždy Pojišťovna v souladu s Rámcovou pojistnou smlouvou, se kterou se Zákazník před podpisem Smlouvy o úvěru seznámil. Dnem vzniku pojistné události je den oznámení poškození Zařízení HC nebo Prodejci, v případě odcizení Zařízení den odcizení uvedený v protokolu o oznámení odcizení Zařízení Policii ČR, případně jinému k tomu určenému úřednímu místu, došlo-li k odcizení Zařízení v zahraničí. Právo na pojistné plnění vznikne pouze v případě, že výše pojistného plnění přesáhne částku Kč. Je-li pojistné plnění rovno nebo nižší než Kč, Zákazníkovi jakožto oprávněné osobě nevznikne právo na pojistné plnění. Je-li pojistné plnění vyšší než Kč, hradí Pojistitel pouze část přesahující Kč. Část pojistného plnění ve výši Kč jde k tíži Zákazníka coby pojištěného a současně oprávněné osoby jako spoluúčast ve smyslu 2815 občanského zákoníku ( Spoluúčast ), není-li v Rámcové pojistné smlouvě uvedeno jinak. Podmínky pro výpočet výše pojistného plnění stanoví Rámcová pojistná smlouva. V případě totálního poškození a odcizení Zařízení je pojistné plnění vinkulováno ve prospěch HC, a to až do výše nesplacené části úvěru. 5.3 Postup v případě poškození Zařízení V případě, že dojde k poškození, na které se nevztahuje běžná záruka poskytovaná Prodejcem, odevzdá Zákazník Zařízení Prodejci, který zprostředkovává výběr a následné vydání opraveného Zařízení Zákazníkovi. Posouzení, zda se jedná o opravitelné či totální poškození Zařízení a zda je toto poškození pojistnou událostí a Zákazníkovi coby oprávněné osobě vzniká právo na pojistné plnění, přísluší Pojišťovně. Vznikne-li v případě opravitelného poškození Zařízení Zákazníkovi coby oprávněné osobě právo na pojistné plnění, obdrží Zákazník opravené Zařízení. Prodejce je oprávněn pozdržet vydání opraveného Zařízení do doby, než Zákazník uhradí Prodejci Spoluúčast, kterou Prodejce pověřený Pojistníkem následně poukáže Pojišťovně. V případě, že náklady na opravu Zařízení nepřesáhnou výši Spoluúčasti, uhradí Zákazník skutečné náklady na opravu, nikoli Spoluúčast. Jedná-li se dle posouzení Pojišťovny o totální poškození Zařízení, tj. náklady na opravu převyšují časovou cenu Zařízení definovanou Rámcovou pojistnou smlouvou, vyplatí Pojišťovna pojistné plnění ve výši časové ceny Zařízení snížené o Spoluúčast Zákazníka na účet HC, a to až do výše nesplacené části úvěru. Pojistné plnění, připsané na účet HC, bude použito na úhradu nesplacených splátek úvěru. Pokud je pojistné plnění po odečtení spoluúčasti vyšší než nesplacená část úvěru, je zbývající část pojistného plnění vyplacena na účet Zákazníka. V případě totálního poškození Zařízení poskytování Služby, včetně pojištění, končí ke dni oznámení pojistné události. 5.4 Postup v případě odcizení Zařízení V případě, že dojde k odcizení Zařízení je Zákazník povinen neprodleně informovat HC a předložit: a) kopii protokolu o nahlášení odcizení Zařízení Policii ČR, případně jinému k tomu určenému úřednímu místu, došlo-li k odcizení Zařízení v zahraničí, a b) doklad o blokaci IMEI Zařízení. Pokud Pojištění trvá alespoň 12 měsíců a Zákazník řádně uhradil všechny splatné Splátky, nevztahuje se na pojistné plnění Spoluúčast. Pokud pojistná doba dosud nepřesáhla 12 měsíců, vztahuje se na pojistné plnění Spoluúčast. Vznikne-li Zákazníkovi coby oprávněné osobě právo na pojistné plnění, vyplatí Pojišťovna pojistné plnění ve výši časové ceny Zařízení (je-li uplatňována Spoluúčast, snížené o Spoluúčast Zákazníka) na účet HC, a to až do výše nesplacené části úvěru. Pojistné plnění, připsané na účet HC, bude použito na úhradu nesplacených splátek úvěru. Pokud je pojistné plnění po odečtení spoluúčasti vyšší než nesplacená část úvěru, je zbývající část pojistného plnění vyplacena na účet Zákazníka. Pokud výše pojistného plnění nestačí na úhradu nesplacené části úvěru, je Zákazník povinen uhradit vzniklý rozdíl dle pokynů HC. V případě odcizení Zařízení poskytování Služby, včetně pojištění, končí ke dni odcizení Zařízení uvedenému v protokolu Policie ČR, případně jiného k tomu určeného úředního místa, došlo-li k odcizení Zařízení v zahraničí. V případě, že Zákazník Zařízení ztratí nebo hodnověrně nedoloží, že Zařízení bylo odcizeno, nejedná se o Pojistnou událost. Služba, včetně pojištění, však ke dni ztráty nebo neprokázaného odcizení Zařízení končí a Zákazník nadále splácí Splátky bez Poplatku za Službu a bez Úhrady za pojištění. 5.5 Výluky z Pojištění Pojištění nahodilého poškození Pojištění se nevztahuje: a) na opravy Zařízení kryté zcela nebo i jen z části jakoukoliv zárukou Prodejce, dodavatele, výrobce, servisního místa anebo třetí osoby/strany, která vyplývá z koupě Zařízení, jeho servisu anebo je definována relevantní legislativou, b) na opotřebení nebo poškození Zařízení nebo jeho části v důsledku obvyklého používání Zařízení nebo jeho části, poškrábání, ošoupání, vyblednutí barvy, poškození povrchové úpravy, c) na pokreslení, zrezavění, rozleptání Zařízení, poškrábání povrchu Zařízení či jiné drobné vnější poškození povrchu Zařízení, které nevylučuje ani neomezuje jeho funkčnost, d) na poškození vzniklé při úmyslném nedodržení instrukcí daných návodem nebo obrazových instrukcí na obalu Zařízení, anebo při úmyslném použití v rozporu s účelem, pro který je Zařízení určeno, včetně použití výrobcem neschválených doplňků nebo softwaru, e) na poškození způsobené úmyslně Zákazníkem nebo v důsledku jeho přičinění; f) na poškození způsobené nesprávnou instalací, opravou anebo údržbou, g) na poškození, které vzniklo zanedbáním údržby anebo postupným působením tepla nebo chladu, h) na poškození příslušenství Zařízení, i) na poškození Zařízení způsobené chybami v software, chybnou instalací software, j) na opravy spojené s běžnou údržbou, čištěním, nastavením, prohlídkou anebo úpravou Zařízení provedenou třetí osobou, včetně nákladů na opravy Zařízení, k jehož poškození došlo některou z těchto činností provedených třetí osobou, k) na opravy mimo servisní místo určené Pojišťovnou, l) na opravy Zařízení, k jehož poškození došlo v důsledku povodní, m) na poškození, které vzniklo v souvislosti s výrobní nebo skrytou vadou Zařízení, n) na poškození, které vzniklo v souvislosti s přepravou Zařízení do servisního místa třetí stranou (která nese odpovědnost za škody během přepravy tj. odpovědnost vyplývající z přepravních smluv), o) na poškození, které vzniklo v souvislosti se škodou způsobenou samotným Zařízením (následná škoda), p) na škody, kdy Zákazník není schopen předložit poškozené či zničené Zařízení. Pojištění odcizení Pojišťovna není povinna plnit v případě následujících událostí nebo okolností: a) odcizení Zařízení v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání Zákazníka (za nedbalostní jednání se považuje např. opuštění Zařízení na nechráněném, volně přístupném místě např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.); b) škodní události, k níž došlo v důsledku podvodného jednání Zákazníka nebo jeho osob blízkých; c) škodní události, která je důsledkem nebo vznikla v souvislosti s protiprávním jednáním Zákazníka. 6. UKONČENÍ SLUŽBY K ukončení Služby dojde v následujících případech: a) v souladu s jakýmkoli ustanovením článku 4 OP; b) odstoupením Zákazníka od Smlouvy o úvěru do 14 dnů od jejího uzavření v souladu s Úvěrovými podmínkami; c) doplacením Úvěru, kdykoliv během doby poskytování Úvěru s tím, že (i) Zákazník doplácí Úvěr bez zahrnutí Poplatku a Úhrady za pojištění, jejichž splatnost ještě nenastala a (ii) Zákazník nemá nárok na vrácení již zaplaceného Poplatku a Úhrady za pojištění; d) oznámením škodní události, která je následně pojišťovnou BNP kvalifikována jako pojistná událost totálního poškození Zařízení dle definice uvedené v Pojistné smlouvě, ztrátou nebo odcizením Zařízení s tím, že Zákazník nemá nárok na vrácení již zaplaceného Poplatku a Úhrady za pojištění; e) úmrtím Zákazníka; f) neuhrazením dvou po sobě jdoucích Splátek s tím, že Zákazník nemá nárok na vrácení již zaplaceného Poplatku a Úhrady za pojištění; g) zesplatněním Úvěru ze strany HC v souladu s Úvěrovými podmínkami s tím, že Zákazník nemá nárok na vrácení již zaplaceného Poplatku a Úhrady za pojištění; h) dohodou mezi HC a Zákazníkem; i) ve všech ostatních případech, ve kterých dochází k ukončení Smlouvy o úvěru nebo k zániku pojištění dle Pojistné smlouvy a j) ukončením Služby ze strany HC v souladu s ustanovením článku 8.1 OP. Brozura_IUS114_H2.indd :50

8 Pokud Zákazník má ke dni ukončení Služby uhrazeno na Poplatku a za Úhradu za pojištění více, než by měl mít dle rozpisu Splátek stanovených ve Smlouvě o úvěru uhrazeno do dne ukončení Služby, bude přeplatek Poplatku a Úhrady za pojištění Zákazníkovi vrácen. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že ukončením Smlouvy o úvěru dochází vždy automaticky k ukončení Služby. 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana osobních údajů je upravena Smlouvou o úvěru, resp. Úvěrovými podmínkami. Ochranu osobních údajů, k jejichž zpracování dochází v rámci Pojištění a související činnosti, upravuje Pojistná smlouva. 8. ODPOVĚDNOST HC v žádném případě neodpovídá za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti ze strany Zákazníka. Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se Zákazník zavazuje k maximální součinnosti a úkonům vedoucím k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích je Zákazník povinen neprodleně HC informovat. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1 Právo HC ukončit poskytování Služby HC je kdykoliv oprávněna z obchodních nebo ekonomických důvodů ukončit poskytování Služby. V takovém případě vrátí HC Zákazníkovi již uhrazený Poplatek a Úhradu za pojištění. Ukončení poskytování Služby dle tohoto článku nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající ze Smlouvy o úvěru, zejména pak na řádné splácení Úvěru. 9.2 Postoupení, započtení Zákazník není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z přistoupení ke Službě nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu HC. HC je dále oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka za HC, splatným i nesplatným. 9.3 Úplnost Podmínek Podmínky představují úplnou dohodu mezi HC a Zákazníkem o poskytování Služby. 9.4 Změna OP HC je oprávněna změnit tyto OP. Změny OP je HC oprávněna navrhovat především v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a s ohledem na nabídky nových produktů (či jejich funkcí) a na své obchodní cíle. O této změně je HC povinna písemně informovat Zákazníka alespoň 60 kalendářních dní před nabytím její účinnosti. S navrhovaným zněním OP má Zákazník povinnost se seznámit buď v sídle HC, nebo na webových stránkách V případě, že Zákazník se změnou OP nesouhlasí, je Zákazník oprávněn Službu okamžitě vypovědět (nejpozději však do dne účinnosti změny). Toto ustanovení OP se nevztahuje na změny, které jsou opravou chyb v psaní a počtech; v takovém případě nezakládá takováto změna OP právo Zákazníka vypovědět Službu, a současně nezakládá povinnost HC písemně informovat Zákazníka. 9.5 Platnost po skončení Podmínek Ustanovení článků OP, jejichž obsah zřejmě přesahuje dobu poskytování Služby a vztahuje se tak mj. i na dobu po jejím poskytování, zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany důvěrných informací atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby. 9.6 Rozhodné právo Podmínky se řídí českým právem. 9.7 Vyloučení ustanovení OZ Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ: a) ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ( 1740 odst. 3); b) ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy ( 1757 odst. 2 a 3) a 9.8 Účinnost Tyto OP nabývají účinnosti dne 25. srpna SAZEBNÍK NÁHRAD ZA OPOTŘEBENÍ iphone 5S 16GB Stav krytu Stav LCD Ostatní Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů 700 Kč Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů 900 Kč Prach a nečistoty Kč poškození velké rýhy Kč poškození velké rýhy Kč Příslušenství neoriginální 600 Kč poškození mechanická poškození Kč poškození mechanická poškození Kč Příslušenství poškozené 600 Kč iphone 5S 32GB Stav krytu Stav LCD Ostatní Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů 800 Kč Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů Kč Prach a nečistoty Kč poškození velké rýhy Kč poškození velké rýhy Kč Příslušenství neoriginální 600 Kč poškození mechanická poskození Kč poškození mechanická poskození Kč Příslušenství poškozené 600 Kč ipad Air Wi-Fi+Cellular 32GB Stav krytu Stav LCD Ostatní Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů Tento Sazebník náhrad za opotřebení je platný od Kč Poškození plošný otěr, vysoká četnost šrámů 950 Kč Prach a nečistoty Kč poškození velké rýhy Kč poškození velké rýhy Kč Příslušenství neoriginální 600 Kč poškození mechanická poskození Kč poškození mechanická poskození Kč Příslušenství poškozené 600 Kč Brozura_IUS114_H2.indd :50

9 POZNÁMKY Brozura_IUS114_H2.indd :50

10 POZNÁMKY Brozura_IUS114_H2.indd :50

11 Home Credit Radost nakupovat Značka Home Credit je na trhu již od roku Za tuto dobu jsme získali více než 2 miliony spokojených klientů. Prostřednictvím našich půjček přinášíme radost z nákupu těm, kteří momentálně nemají dostatek hotovosti. Půjčky stavíme vždy tak, abychom zajistili jejich pohodlné splácení. Jde nám o zodpovědné úvěrování, jsme členem ČLFA či SOLUS a pečlivě hodnotíme každou žádost o půjčku. Jsme vždy o krok napřed jako první jsme na trh uvedli úvěrové karty a další inovativní služby. Máme stabilní zázemí, protože jsme součástí skupiny PPF, jedné z největších investičních skupin v Evropě. Co nabízíme NÁKUP NA SPLÁTKY Přímo v obchodech po celé České republice zajišťujeme financování zboží na splátky. Díky tomu si můžete obratem pořídit cokoliv. Elektroniku a vybavení domácnosti, dovolenou, vzdělání, veterinární služby, stavebniny, prakticky vše, na co si vzpomenete. Jednoduše, na splátky a bez peněz. Zboží se přitom okamžitě stane Vaším majetkem. HOTOVOSTNÍ PŮJČKA Půjčku na cokoliv získáte během okamžiku on-line nebo po telefonu až do výše Kč. Vyřídíte ji snadno, diskrétně a nemusíte se bát předlužení. Způsob splácení si vyberete podle svých možností, a pokud se Vaše situace v dalších měsících změní, můžete si splátky upravit. Peníze Vám převedeme na účet nebo si je můžete vyzvednout na poště. SPOJENÍ PŮJČEK Pokud máte více různých půjček, spojíme Vám je do jedné. Splácení tak budete mít jednodušší a celkově se Vám sníží měsíční splátka. V průběhu splácení si můžete navíc měsíční splátky odložit a měnit jejich výši. Půjčky až do výše Kč Vám spojíme jednoduše po telefonu a bez jakýchkoli poplatků. Návrh spojení Vašich půjček a vyčíslení úspory Vám připravíme zdarma. PREMIA KARTA HOME CREDIT Na kreditní kartě máte připravené peníze, za které můžete nakupovat u obchodníků, na internetu nebo je vybírat z bankomatu. Vždy, když s kartou zaplatíte u nás i v zahraničí, získáte zpět Premiové Kč ve formě poukázek. Ty Vám zlevní Vaše další nákupy v partnerské síti obchodů Premia. Čím více kartu využíváte, tím levněji nakupujete. AUTO ÚVĚR U více než 300 prodejců v ČR si můžete naším prostřednictvím pořídit na splátky nové i ojeté auto pro osobní nebo firemní využití. Nemusíte při tom mít žádné vlastní peníze! Vůz svých snů splácíte v pravidelných splátkách podle vlastních možností 2 až 7 let. MEDIFIN Potřebujete nadstandardní zdravotní zákrok nebo pomůcku, kterou nehradí pojišťovna? Speciální úvěr MEDIFIN je určen na zaplacení celého zákroku nebo na doplacení části jeho ceny. Můžete se tak postarat o své zdraví bez obav, že zatížíte rodinný rozpočet. SLUŽBY pro Vaše pohodlí a klidné sny Pohodlný přístup k informacím o Vašich půjčkách a kreditních kartách, dostupný ZDARMA, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Získáte díky němu okamžitý přehled o zaplacených a předepsaných splátkách i transakcích. Umožní Vám například zvýšit limit kreditní karty pro nákupy na internetu, poslat peníze z karty na bankovní účet nebo měnit kontaktní údaje. Díky dokonalému zabezpečení se ke svým údajům dostanete jen Vy. Více na ELEKTRONICKÉ MĚSÍČNÍ VÝPISY U spotřebitelských a hotovostních půjček si můžete zdarma nechat posílat elektronický výpis. Na požádání Vám kromě tištěného výpisu můžeme bezplatně posílat elektronický výpis em také k Vaší kreditní kartě. ZMĚNA DATA SPLATNOSTI U hotovostní půjčky, nákupu na splátky a u spojení půjček si můžete ZDARMA změnit datum splatnosti svých měsíčních splátek. Brozura_IUS114_H2.indd :50

12 klientská linka služby UpDate: Home Credit a.s. Nové sady 996/ Brno Brozura_IUS114_H2.indd :33 13:50 Broz

13 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014! RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. HCAD 1/2014 Smlouvu uzavírají spole nosti: Home Credit a.s. se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno I O: zapsána: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vlo ka 4401 zastoupena: Mgr. Davidem Bystrzyckim, p edsedou p edstavenstva dále jen pojistník na stran jedné a BNP Paribas Cardif Poji ovna, a.s. se sídlem: Plze ská 3217/16, Smíchov, Praha 5 I O: zapsána: v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vlo ka 4327 zastoupena: Martinem Steinerem, lenem p edstavenstva dále jen pojistitel na stran druhé 1 pojistna_smlouva.indd 1 03/09/14 17:03

14 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014 OBSAH SMLOUVY Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Úvodní ustanovení Výklad pojmů Doba platnosti smlouvy Soubor pojištění Vznik pojištění, podmínky pro pojištění Pojistná doba, počátek a konec pojištění Pojistné Pojistné události a pojistné plnění Další podmínky pro likvidaci pojistné události Výluky z pojištění Povinnosti pojistníka Povinnosti pojistitele Zánik jednotlivého pojištění Ochrana osobních údajů Doručování Závěrečná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník Home Credit a.s., který s pojistitelem uzavřel tuto smlouvu. 2.2 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto smlouvu. 2.3 Pojištěný zákazník pojistníka, který splnil podmínky uvedené v Článku 5 této smlouvy; pojištěným může být pouze fyzická osoba, která s pojistníkem uzavřela Smlouvu o úvěru se službou Update. 2.4 Zákazník fyzická osoba, která uzavřela s pojistníkem Smlouvu o úvěru se službou Update. 2.5 Pojistné plnění (dále také plnění ) plnění, na které vzniklo za podmínek uvedených v Článku 8 této smlouvy pojištěnému jakožto oprávněné osobě právo. 2.6 Vinkulace pojistného plnění omezení dispozice pojištěného jakožto oprávněné osoby s pojistným plněním, na nějž mu vzniklo právo, ve prospěch pojistníka. 2.7 Oprávněná osoba osoba, jíž v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný. 2.8 Vznik pojištění okamžik uzavření Smlouvy o úvěru se Službou Update, přičemž případné poškození nebo odcizení přístroje od okamžiku vzniku pojištění do počátku pojištění nezakládá právo pojištěného na pojistné plnění. 2.9 Počátek pojištění tak, jak je definován v Článku 6 této smlouvy Konec pojištění tak, jak je definován v Článku 6 této smlouvy Pojistná událost nahodilá skutečnost, která nastala v době trvání pojištění (po počátku pojištění do jeho zániku) a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle Článku 8 této smlouvy Pojištění škodové pojištění nahodilého poškození přístroje a pojištění odcizení přístroje Pojištění poškození přístroje pojištění pro případ škody způsobené Nahodilým poškozením přístroje, pokud nastane v období trvání pojištění, jsou splněny podmínky sjednané v této smlouvě a na poškození se nevztahuje záruka prodejce nebo výrobce přístroje Nahodilé poškození zničení nebo poškození přístroje, které vylučuje nebo omezuje jeho funkčnost, způsobené náhlým a neočekávaným mechanickým působením zevních sil, poškození elektrickým proudem, poškození působením vody nebo vlhkosti, poškození přístroje úmyslně třetí osobou. Za nahodilé poškození přístroje se nepovažuje vada, na niž se vztahuje záruka prodejce nebo výrobce Poškození elektrickým proudem poškození přístroje způsobené přepětím, zkratem, chybou izolace apod Pojištění odcizení pojištění pro případ odcizení přístroje v období trvání pojištění Odcizení loupež nebo krádež, včetně krádeže kapesní, vloupání (do) nebo vykradení bytu/objektu určeného k trvalému bydlení nebo uzamčeného pracovního prostoru (kancelář apod.) nebo zamčeného automobilu, popř. odcizení zamčeného automobilu, ve kterém se přístroj nachází Přístroj mobilní telefon nebo tablet, na jehož pořízení sjednal pojištěný s pojistníkem Smlouvu o úvěru se službou Update, jejíž nedílnou součástí je pojištění dle této smlouvy Příslušenství přístroje věc, která je určena k používání spolu s přístrojem, ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka, externí monitor, klávesnice, myš, kamera, datové, propojovací nebo napájecí kabely, datový přepínač, reproduktory apod. Na příslušenství přístroje se pojištění dle této smlouvy nevztahuje IMEI (International Mobile Equipment Identity) - unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu, které mobilní operátor ukládá do registru mobilních zařízení; Po nahlášení 2

15 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014 krádeže mobilního telefonu operátoru je možné zablokovat zařízení s daným IMEI, takže jej v příslušné mobilní síti nelze používat Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná a začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Administrátor pojistných událostí anebo Administrátor pojistník nebo prodejce, jakožto osoby určené pojistitelem pro přijímání hlášení pojistných událostí a pro další administrativní úkony s nimi spojenými; Administrátor v žádném ohledu nezastává roli/pozici likvidátora pojistných událostí Škoda finanční újma, kterou pojištěný utrpí v důsledku nahodilé události, která vede k mechanické, elektronické nebo elektrické nefunkčnosti přístroje při dodržení pokynů výrobce/ prodejce nebo k odcizení přístroje Servisní místo autorizované servisní místo určené pojistitelem k diagnostice poškození a případně k následné opravě přístroje Servisní zpráva dokument zpracovaný Servisním místem obsahující diagnostiku poškození přístroje a předpokládanou cenu jeho opravy Prodejce obchodní partner pojistníka, s ním Zákazník uzavírá kupní smlouvu na přístroj, k jehož pořízení poskytuje pojistník Zákazníkovi spotřební úvěr na základě Smlouvy o úvěru se Službou Update Smlouva o úvěru smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi pojistníkem a Zákazníkem; jedná se o účelový úvěr k úhradě pořizovací ceny přístroje Služba Update doplňková služba, kterou si může pojištěný sjednat v rámci Smlouvy o úvěru; nedílnou součástí této služby je pojištění upravené touto rámcovou pojistnou smlouvou Pořizovací cena přístroje maloobchodní cena přístroje uvedená jako prodejní cena zboží ve Smlouvě o úvěru. Pojištění je možné sjednat pouze k přístroji, jehož pořizovací cena je max ,- Kč včetně DPH Totální poškození takové poškození přístroje, které znemožňuje jeho opravu (oprava není možná), nebo by náklady na opravu přesáhly Časovou cenu přístroje (oprava není účelná) Časová cena přístroje Pořizovací cena přístroje snížená o Amortizaci (dle zvolené varianty pojištění) Amortizace snížení hodnoty Přístroje v závislosti na čase a Pojistné době Spoluúčast částka, kterou se pojištěný jakožto oprávněná osoba podílí na výši pojistného plnění. Pokud pojistné plnění nepřesáhne výši spoluúčasti, nevzniká právo na pojistné plnění. Pokud pojistné plnění přesáhne výši spoluúčasti, odečítá se spoluúčast v plné výši (1500,- Kč) od pojistného plnění Nesplacená část úvěru částka, která ke dni vzniku pojistné události reálně zbývá ke splacení spotřebitelského úvěru pojištěného, založeného Smlouvou o úvěru, k níž byla sjednána Služba Update s tímto pojištěním (tj. sjednaná výše úvěru po odečtení všech již zaplacených splátek, včetně případných mimořádných splátek). Pro výklad obsahu této smlouvy není rozhodující, zda jsou vymezené pojmy užívané s velkým či malým počátečním písmenem. Článek 3 Doba platnosti smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího uzavření a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozích odstavců nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění osob již pojištěných dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením Článku 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. Článek 4 Soubor pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění nahodilého poškození nebo odcizení přístroje, které je neoddělitelnou součástí Služby Update, pro osoby, které v rámci sjednání Služby Update přistoupí k pojištění dle čl. 5 této smlouvy. Doba jednotlivého pojištění činí dle zvolené varianty pojištění, jež je shodná se zvolenou délkou splátkového kalendáře dle Smlouvy o úvěru: - 20 měsíců od počátku pojištění; Amortizace v případě této varianty pojištění činí 5 % Pořizovací ceny přístroje za každý započatý měsíc ode dne uzavření Smlouvy o úvěru se Službou Update; - 24 měsíců od počátku pojištění; Amortizace v případě této varianty pojištění činí 4,16 % Pořizovací ceny přístroje za každý započatý měsíc ode dne uzavření Smlouvy o úvěru se Službou Update. 4.2 Zákazníci přistupují k pojištění dle této smlouvy sjednáním Služby Update, obsahující vyslovení souhlasu s touto smlouvou, a to písemně podpisem Smlouvy o úvěru se službou Update prostřednictvím Prodejce. Článek 5 Vznik pojištění, podmínky pro pojištění 5.1 Pojištění vzniká pro zákazníka, který uzavřel s pojistníkem Smlouvu o úvěru se Službou Update, seznámil se s touto rámcovou pojistnou smlouvou a projevil s ní a s pojištěním souhlas podpisem Smlouvy o úvěru se Službou Update. V rámci podpisu Smlouvy o úvěru, obsahující souhlas s pojištěním, projevil pojištěný též souhlas dle ust občanského zákoníku s tím, že pojistitel může započít s plněním i ve lhůtě pro odstoupení, pokud splnil případné další podmínky sjednané v této smlouvě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním dle této smlouvy je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu ust občanského zákoníku. 5.2 Sjednáním Služby Update, zahrnující pojištění dle této smlouvy: - vyjadřuje pojištěný souhlas s touto smlouvou a podmínkami pojištění; - vyjadřuje souhlas s tím, že v případě, že mu vznikne právo na pojistné plnění, jde část pojistného plnění ve výši 1500,- Kč na každou pojistnou událost (s výjimkou pojistné události odcizení Přístroje, pokud doba pojištění přesáhla 12 měsíců) k tíži pojištěného jako tzv. spoluúčast ve smyslu ust občanského zákoníku; - vyjadřuje souhlas s tím, že v případě pojistné události totálního poškození přístroje nebo odcizení přístroje je pojistné plnění, a to až do výše nesplacené části úvěru pojištěného, k němuž byla sjednána služba Update zahrnující toto pojištění, vinkulováno ve prospěch pojistníka. 5.3 V případě, že v průběhu trvání pojištění dojde v rámci záruky prodejce nebo výrobce nebo v rámci opravy poškozeného Přístroje k jeho výměně (změní se IMEI Přístroje), pojištění trvá až do konce původně sjednané pojistné doby a vztahuje se i na vyměněný Přístroj (s odlišným IMEI). V případě, že pojištěný vymění Přístroj v rámci využití služby Update, pojištění zaniká ke dni zániku Smlouvy o úvěru a na vyměněný Přístroj se již nevztahuje. K novému Přístroji lze sjednat nové pojištění. Článek 6 Pojistná doba, počátek a konec pojištění 6.1 Pojistnou dobou je 20 nebo 24 měsíců od počátku pojištění dle zvolené varianty pojištění, pokud nebylo pojištění ukončeno v souladu s touto smlouvou před uplynutím sjednané pojistné doby. 6.2 Počátek pojištění se stanoví na den a hodinu podpisu Smlouvy o úvěru se Službou Update za předpokladu, že došlo současně k předání a převzetí Přístroje. Pokud dojde k předání a převzetí přístroje později, stanoví se počátek pojištění na okamžik převzetí Přístroje pojištěným. 6.3 Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin posledního dne pojistné doby dle odst. 6.1, dle zvolené varianty pojištění, pokud není stanoveno v Článku 13 této smlouvy jinak. 3

16 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014 Článek 7 Pojistné 7.1. Výše měsíčního pojistného pro každé jednotlivé pojištění bez ohledu na zvolenou pojistnou dobu (sjednanou variantu pojištění) činí 150,- Kč Pojistník je povinen hradit pojistné měsíčně po dobu 20 nebo 24 měsíců (dle zvolené varianty pojištění) za každé jednotlivé pojištění na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla pojistníkovi povinnost pojistné uhradit. Článek 8 Pojistné události a pojistné plnění 8.1 Postup v případě vzniku pojistné události 1. V případě škodní události kontaktuje pojištěný bez zbytečného odkladu Administrátora ( em, telefonicky nebo osobně). 2. Dnem vzniku pojistné události je den nahlášení poškození Přístroje Administrátorovi, v případě odcizení den odcizení Přístroje, uvedený v protokolu o oznámení odcizení Policii ČR, případně jinému k tomu určenému úřednímu místu, došlo-li k odcizení Přístroje v zahraničí. 3. V rámci oznámení pojistné události je pojištěný povinen uvést okolnosti, za jakých ke škodní události došlo, včetně příčiny vzniku škodní události a v případě poškození přístroje také charakter poškození a rozsah omezení funkčnosti přístroje. Pojištěný současně poskytne Administrátorovi tyto prvotní doklady nutné pro šetření a likvidaci pojistné události a posouzení vzniku práva na pojistné plnění: přijímací protokol; v případě škodní události odcizení přístroje nebo úmyslného poškození přístroje třetí osobou rovněž doklad od Policie ČR o oznámení takové události; v případě, že ke škodní události dojde v zahraničí, pak kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému a oprávněnému, s překladem do českého jazyka; v případě škodní události odcizení přístroje doklad o blokaci IMEI Přístroje; příp. další doklady a dokumenty potřebné pro šetření a likvidaci pojistné události, které si pojistitel vyžádá. Pojištěný je dále povinen předat Administrátorovi poškozený přístroj (není-li to vyloučeno např. z důvodu odcizení). 4. Administrátor poskytne pojištěnému instrukce k dalším krokům, a to dle typu škodní události (poškození nebo odcizení) a dle rozsahu poškození. Pojištěný je povinen postupovat v souladu s pokyny Administrátora. 5. Administrátor ani pojistitel neodpovídají za případnou ztrátu dat uložených v přístroji, včetně telefonních čísel, kontaktních údajů, softwarů, operačního systému, uložených souborů, aplikací apod. 6. Předmětem pojistného plnění nejsou a pojistitel nehradí náklady spojené s takovou opravou přístroje, na kterou se nevztahuje pojištění dle této smlouvy anebo pokud nevzniklo právo na pojistné plnění. 7. Pojištění dle této smlouvy se nevztahuje na náklady na dopravu poškozeného přístroje k Administrátorovi nebo od něj zpět pojištěnému. 8.2 Pojistné události a pojistné plnění Právo na pojistné plnění vznikne pouze v případě, že výše pojistného plnění (tj. Časová cena Přístroje nebo náklady na opravu Přístroje) přesáhne částku 1500,- Kč. Je-li pojistné plnění rovno nebo nižší než 1500,- Kč, pojištěnému jakožto oprávněné osobě nevznikne právo na pojistné plnění. Je-li pojistné plnění vyšší než 1500,- Kč, hradí pojistitel pouze část přesahující 1500,- Kč. Část pojistného plnění ve výši 1500,- Kč jde k tíži pojištěného coby oprávněné osoby jako Spoluúčast ve smyslu 2815 občanského zákoníku. a) Totální poškození Přístroje pojistnou událostí je totální poškození přístroje, ke kterému dojde během pojistné doby, a to v důsledku nahodilého poškození dle ust. čl této smlouvy. Oprávněnou osobou je pojištěný s tím, že pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch pojistníka do výše nesplacené části úvěru, založeného Smlouvou o úvěru mezi pojištěným a pojistníkem, k níž byla sjednána Služba Update zahrnující toto pojištění. Pokud vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění, pak pojistitel vyplatí pojistné plnění ve výši Časové ceny přístroje - snížené o Spoluúčast pojištěného ve výši 1500,- Kč do výše nesplacené části úvěru pojištěného na účet pojistníka. Pojistník je povinen použít vyplacené pojistné plnění k úhradě nesplacené části úvěru pojištěného. Pokud výše pojistného plnění přesáhne výši nesplacené části úvěru (např. z důvodu mimořádných splátek), vyplatí pojistitel pojistníkovi část pojistného plnění ve výši nesplacené části úvěru, zbývající část pojistného plnění vyplatí pojistitel pojištěnému jakožto oprávněné osobě. Pojištění okamžikem uznání této pojistné události zaniká. b) Opravitelné poškození Přístroje pojistnou událostí je opravitelné poškození přístroje, ke kterému dojde během pojistné doby, a to v důsledku nahodilého poškození dle ust. čl této smlouvy. Pokud je poškození dle Servisní zprávy opravitelné, předpokládané náklady opravy nepřesáhnou Časovou cenu Přístroje, nejedná se o vadu krytou zárukou prodejce nebo výrobce a zároveň pojištěnému vznikne za podmínek této smlouvy právo na pojistné plnění, pak Administrátor zajistí prostřednictvím Servisního místa opravu poškozeného přístroje a pojistitel uhradí náklady takové opravy, snížené o Spoluúčast pojištěného ve výši 1500,- Kč na jednu pojistnou událost. Oprávněnou osobou je pojištěný. Pojistným plněním je oprava Přístroje. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění (tj. předání opraveného Přístroje pojištěnému) je úhrada jeho Spoluúčasti ve výši 1500,- Kč pojistiteli prostřednictvím Administrátora. c) Odcizení přístroje pojistnou událostí je odcizení přístroje, ke kterému dojde během pojistné doby. Pojistnou události není ztráta přístroje. Oprávněnou osobou je pojištěný s tím, že pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch pojistníka do výše nesplacené části úvěru, založeného Smlouvou o úvěru mezi pojištěným a pojistníkem, k níž byla sjednána Služba Update zahrnující toto pojištění. Pokud vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění dle této smlouvy, pak: - v případě, že doba pojištění přesáhla již 12 měsíců a Zákazník řádně uhradil všechny splatné splátky, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši Časové ceny přístroje na účet pojistníka. Pojistník je povinen použít vyplacené pojistné plnění k úhradě nesplacené části úvěru pojištěného. Pokud výše pojistného plnění přesáhne výši nesplacené části úvěru (např. z důvodu mimořádných splátek), vyplatí pojistitel pojistníkovi pouze část pojistného plnění ve výši nesplacené části úvěru, zbývající část pojistného plnění vyplatí pojistitel pojištěnému jakožto oprávněné osobě. - v případě, že doba pojištění dosud nepřesáhla 12 měsíců, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši Časové ceny přístroje - snížené o spoluúčast pojištěného ve výši 1500,- Kč - na účet pojistníka. Pojistník je povinen použít vyplacené pojistné plnění k úhradě nesplacené části úvěru pojištěného. Pokud výše pojistného plnění přesáhne výši nesplacené části úvěru (např. z důvodu mimořádných splátek), vyplatí pojistitel pojistníkovi pouze část pojistného plnění ve výši nesplacené části úvěru, zbývající část pojistného plnění vyplatí pojistitel pojištěnému jakožto oprávněné osobě. 8.3 Pojistitel je povinen provést a skončit šetření pojistné události ve lhůtě 3 měsíců od oznámení. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky pojištěnému jako oprávněné osobě. 8.4 Nelze-li skončit šetření nutná ke zjištění pojistné události nebo rozsahu pojistného plnění do tří měsíců po tom, co byla pojistná událost oznámena, je pojistitel povinen sdělit pojištěnému, proč nelze šetření ukončit, a to v písemné podobě, pokud o to pojištěný požádá. 8.5 Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo po vzniku pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno bez zbytečného odkladu za podmínek dle této smlouvy. 8.6 Pokud je pojištěný s úhradou poplatku za pojištění anebo pojistitel s úhradou pojistného v prodlení déle než 60 dní, nemá právo na výplatu pojistného plnění, a to až do doby úhrady všech dlužných poplatků za pojištění nebo dlužného pojistného. 4

17 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/2014 Článek 9 Další podmínky pro likvidaci pojistné události 9.1 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným. 9.2 Pojistitel může požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, a to i prostřednictvím pojistníka. 9.3 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu pojistné události. 9.4 Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Pojištěný je povinen respektovat pokyny pojistitele v průběhu šetření a likvidace pojistné události. Pokyny může pojištěnému udělit i pojistník na základě pověření pojistitele. 9.5 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 9.8 Za zachraňovací náklady ve smyslu ust občanského zákoníku nejsou považovány náklady vynaložené pojištěným jako oprávněnou osobou v případě záruční či pozáruční preventivní prohlídky přístroje, na údržbu přístroje, na úpravu přístroje apod. 9.9 V případě využití telefonu jako komunikačního prostředku ze strany pojistitele, pojištěného, anebo Administrátora, souhlasí pojištěný s nahráváním příchozích i odchozích telefonních hovorů Administrátorem nebo pojistitelem na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Administrátor nebo pojistitel bude záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti této smlouvy a po dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků pojistitele a povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, jakož i dalších právních předpisů. Pojištěný souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil Administrátorovi nebo pojistiteli prostřednictvím telefonu a které jsou obsaženy ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drženy po dobu a za účelem uchování záznamu Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy prostřednictvím Administrátora pojistiteli, musí být vystaveny v českém jazyce. V případě, že ke škodní události došlo v zahraničí, může si Administrátor nebo pojistitel vyžádat překlad do českého jazyka Pojištěný je v případě škodní události povinen: provést opatření ke zmírnění škody nebo proti zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod; umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení vzniku práva na pojistné plnění, zejména zjištění příčiny a rozsahu škody pro stanovení výše pojistného plnění. Článek 10 Výluky z pojištění 10.1 Pojištění nahodilého poškození pojištění dle této smlouvy se nevztahuje a pojistitel není povinen uhradit náklady: na opravy přístroje kryté zcela nebo i jen z části jakoukoliv zárukou prodejce, dodavatele, výrobce, servisního místa anebo třetí osoby/strany, která vyplývá z koupě přístroje, jeho servisu anebo je definována relevantní legislativou, na opotřebení nebo poškození přístroje nebo jeho části v důsledku obvyklého používání přístroje nebo jeho části, poškrábání, ošoupání, vyblednutí barvy, poškození povrchové úpravy, na pokreslení, zrezavění, rozleptání, přístroje, poškrábání povrchu přístroje či jiné drobné vnější poškození povrchu přístroje, které nevylučuje ani neomezuje funkčnost přístroje, vzniklé při úmyslném nedodržení instrukcí daných návodem nebo obrazových instrukcí na obalu přístroje, anebo úmyslného použití v rozporu s účelem, pro který je přístroj určen, včetně použití výrobcem neschválených doplňků nebo softwaru, za poškození způsobené úmyslně pojištěným nebo v důsledku přičinění pojištěného; za poškození způsobené nesprávnou instalací, opravou anebo údržbou, za poškození, které vzniklo zanedbáním údržby, anebo postupným působením tepla anebo chladu, za poškození příslušenství přístroje, za poškození přístroje způsobené chybami v software, chybnou instalací software, spojené s běžnou údržbou, čištěním, nastavením, prohlídkou anebo úpravou přístroje provedenou třetí osobou, včetně nákladů na opravy přístroje, k jehož poškození došlo některou z těchto činností provedených třetí osobou, za opravy mimo servisní místo určené Administrátorem, za opravy přístroje, k jehož poškození došlo v důsledku povodní, které vznikly v souvislosti s výrobní nebo skrytou vadou přístroje, které vznikly v souvislosti s přepravou přístroje do servisního místa třetí stranou (která nese odpovědnost za škody během přepravy tj. odpovědnost vyplývající z přepravních smluv), které vznikly v souvislosti se škodou způsobenou samotným přístrojem (následná škoda), za škody, kdy pojištěný není schopen předložit poškozený či zničený přístroj Pojištění odcizení - pojistitel není povinen plnit v případě následujících událostí nebo okolností: odcizení přístroje v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (za nedbalostní jednání se považuje např. opuštění přístroje na nechráněném, volně přístupném místě např. v nákupním košíku, na stole v restauraci apod.); škodní události, k níž došlo v důsledku podvodného jednání pojištěného nebo jeho osob blízkých; škodní události, která je důsledkem nebo vznikla v souvislosti s protiprávním jednáním pojištěného. Článek 11 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 11.1 seznámit pojištěného s touto smlouvou a poskytovat při sjednání Služby Update, jejíž nedílnou součástí je i pojištění, pojištěným výtisk této rámcové pojistné smlouvy, 11.2 poskytovat informace o pojištění zákazníkům, 11.3 poskytovat součinnost pojistiteli, zajišťovat komunikaci s pojištěným při hlášení pojistné události, a dále zajistit prostřednictvím Prodejce převzetí poškozeného přístroje a jeho předání Servisnímu místu a následně vydání opraveného přístroje pojištěnému, 11.4 na dotazy a požadavky Pojistitele, jeho partnerů nebo zákazníka reagovat nejpozději do 2 pracovních dnů, 11.5 v případě pojistné události totálního poškození přístroje nebo odcizení přístroje je pojistník povinen sdělit pojistiteli výši nesplacené části úvěru pojištěného, založeného Smlouvou o úvěru mezi pojistníkem a pojištěným spolu se sjednáním Služby Update zahrnující pojištění dle této rámcové pojistné smlouvy. Pojistné plnění, které je v důsledku vinkulace vyplaceno na účet pojistníka, je pojistník povinen použít výlučně k úhradě nesplacené části úvěru pojištěného, k němuž se vztahuje Služba Update obsahující pojištění dle této rámcové pojistné smlouvy. Článek 12 Povinnosti pojistitele Pojistitel je povinen: 12.1 zabezpečit šetření každé pojistné události, o které se dozví, a písemně informovat pojištěného o výsledku šetření v souladu s Článkem 8 této smlouvy, 12.2 informovat pojistníka o výsledku šetření každé pojistné události v podobě dohodnuté mezi pojistníkem a pojistitelem, 5

18 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/ dodržovat lhůty sjednané v této smlouvě a stanovené obecně závaznými právními předpisy, 12.4 na dotazy a požadavky Pojistníka, jeho partnerů nebo klienta reagovat nejpozději do 2 pracovních dnů, 12.5 poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými, 12.6 v případě pojistné události totálního poškození přístroje nebo odcizení přístroje s ohledem na vinkulaci pojistného plnění vyplatit pojistné plnění pojistníkovi, maximálně však do výše nesplacené části úvěru pojištěného, k němuž se toto pojištění vztahuje. Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění 13.1 Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): uplynutím pojistné doby; zánikem Smlouvy o úvěru nebo ukončením Služby Update. Pojištění zaniká ke stejnému dni jako Smlouva o úvěru nebo Služba Update; odstoupením pojištěného od Smlouvy o úvěru nebo Služby Update; v případě, že se odstoupením Smlouva o úvěru nebo Služba Update ruší od počátku, i pojištění se ruší od počátku; v případě, že účinky odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Služby Update nastanou jinak než od počátku, pojištění zaniká ke stejnému dni, jako zanikne Smlouva o úvěru nebo Služba Update, nejpozději však ke dni doručení odstoupení; odstoupením pojištěného - pojištěný je oprávněn odstoupit od jednotlivého pojištění: pro klamavý údaj o pojištění sdělený pojištěnému, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se pojištěný o klamavosti údaje dozvěděl nebo dozvědět mohl; pojištění zaniká ke dni doručení odstoupení; v případě, kdy pojistitel zodpoví jeho dotazy před sjednáním pojištění nebo při změně pojištění nepravdivě nebo neúplně; v takovém případě pojištění zaniká ke dni doručení odstoupení; v případě, kdy mu takovou možnost dává občanský zákoník v Části čtvrté, Hlavě I, Dílu 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (ust a násl. občanského zákoníku) úplným zničením, nejedná-li se o událost, na kterou se vztahuje záruka prodejce či výrobce; smrtí pojištěného, ztrátou anebo odcizením přístroje; odmítnutím pojistného plnění pojistitelem v případě, že pojištěný při uplatňování práva na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události, či takové údaje zamlčí; pojištění zaniká k datu doručení rozhodnutí o odmítnutí pojistného plnění pojištěnému; dalšími způsoby stanovenými touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy Pojištěný je povinen odstoupení od pojištění doručit vždy pojistníkovi; odstoupení doručené pojistiteli je neúčinné Dnem zániku pojištění je současně ukončena i Služba Update V případě, že se pojištění ruší od počátku, jsou účastníci pojištění povinni navrátit si vzájemná plnění. V případě, že bylo pojištěnému poskytnuto pojistné plnění, je povinen vrátit jej pojistiteli. V případě, že došlo k poskytnutí pojistného plnění ve formě úhrady nákladů opravy přístroje, je pojištěný povinen uhradit pojistiteli náklady provedené opravy. Článek 14 Ochrana osobních údajů 14.1 Pojistitel tímto pověřuje v souladu s ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů pojistníka zpracováním osobních údajů pojištěného v rozsahu údajů sdělených pojistníkovi zákazníkem v souvislosti s pojištěním nebo pojistnou událostí, a to za účelem činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností, jakož i za účelem plnění povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu trvání jednotlivého pojištění dle této smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování Pojistník jako zpracovatel prohlašuje, že je schopen zajistit a zavazuje se zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů pojištěných, zejména pak přijmout taková opatření personálního, technického a organizačního charakteru, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům pojištěných, jakož i k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování, jakož i jejich jinému zneužití, zejména opatření týkající se práce s danými informačními systémy, vymezení omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji pojištěných, včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů klientů dozvěděly, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých k jejich ochraně, zajištění místností a počítačů s databázemi údajů proti vniknutí třetích osob. Pojistník tímto prohlašuje, že na jeho pracovišti jsou přijaty vnitřní normy týkající se zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy Pojistník není oprávněn osobní údaje pojištěných zpřístupnit třetím osobám, vyjma obchodních partnerů, kteří jednají jménem pojistníka na základě smlouvy o zastoupení. Pojistník je povinen u těchto osob zajistit shodné plnění povinností dle této smlouvy a za jejich činnost odpovídá, jako by ji prováděl sám Zejména je pak pojistník povinen zajistit, že: - přístup do interního systému pojistníka (dále jen aplikace ), ve kterém jsou evidovány osobní údaje pojištěných, mají pouze autorizovaní uživatelé na základě autentizace uživatelským jménem a heslem, přičemž uživateli aplikace jsou pouze oprávnění pracovníci či zástupci pojistníka, - žádný z uživatelů aplikace nemá možnost zásahu do osobních údajů a dat, vyjma změny související s požadavkem subjektu údajů Pojistník je povinen: - zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pokyny pojistitele v souladu s touto smlouvou; - s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů; - uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování podle této smlouvy. Po ukončení zpracování osobních údajů pojistník veškeré předané údaje zlikviduje anebo provede anonymizaci údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů tak, aby údaje již dále nemohly být zpracovávány za jiným než touto smlouvou stanoveným účelem; - není oprávněn osobní údaje získané od pojistitele jakkoli měnit nebo upravovat; - zpracovávat osobní údaje předané na základě této smlouvy jen pro potřebu pojistitele, s výjimkou těch osobních údajů, které zároveň v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovává sám jako správce nebo jejichž zpracováním je pověřen dle ust. 6 zákona o ochraně osobních údajů jiným správcem a které nabyl v souladu s právními předpisy Pojištěný podpisem Smlouvy o úvěru, obsahující souhlas s pojištěním, zároveň vyjadřuje souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, aby jeho osobní údaje v rozsahu prohlášení dle čl. 5 této smlouvy a údajů sdělených Prodejci, pojistníkovi nebo pojistiteli při sjednání či v průběhu trvání pojištění v souvislosti s pojištěním nebo pojistnou událostí, včetně rodného čísla a čísla Smlouvy o úvěru, byly pojistitelem jako správcem a pojistníkem (včetně jeho partnerů jednajících na základě smlouvy o zastoupení) nebo Prodejcem jako zpracovateli zpracovávány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i k plnění povinností ze závazkového vztahu, a to po dobu trvání pojištění a dobu nezbytně nutnou k plnění povinností pojistitele. Pojištěný dále přistoupením k pojištění prohlašuje, že byl v souladu s ust. 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů a o svých právech, jakož i o právech a povinnostech správce a zpracovatelů. Souhlasí s předáváním údajů do jiných států, a to ve smyslu ust. 27 zákona o ochraně osobních údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti s navrženým pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Článek 15 Doručování 15.1 Veškerá sdělení a žádosti týkající se pojištění, včetně odstoupení od pojistné smlouvy, se podávají písemně, není-li určeno v této smlouvě nebo dohodou smluvních stran nebo dohodou pojistitele a pojištěného jinak. Sdělení určená pojistiteli jsou účinná jejich doručením s tím, že za písemné doručení se považuje i ová zpráva doručená na ovou adresu stanovenou pojistitelem, resp. v případě sdělení týkajících se škodní události stanovenou Administrátorem, za podmínky jasné a nezpochybnitelné identifikace odesílatele. V případě pochybností ohledně identifikace odesílatele má pojistitel, resp. Administrátor, právo požadovat doplnění oznámení písemnou formou opatřenou vlastnoručním či zaručeným elektronickým podpisem odesílatele; toto neplatí pro doručování mezi pojistníkem a Administrátorem. 6

19 Rámcová pojistná smlouva č. HCAD 1/ Písemnosti určené pojistiteli se zasílají na adresu jeho sídla uvedenou ve veřejném rejstříku nebo na jinou jím stanovenou adresu, písemnosti určené pojistníkovi se doručují na adresu jeho sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Písemnosti určené pojištěnému nebo další osobě, které vzniklo právo nebo povinnost z pojištění dle této smlouvy (dále jen adresát ), se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na stanovenou kontaktní adresu, respektive na poslední známou korespondenční adresu nebo na adresu písemně oznámenou adresátem, došlo-li ke změně adresy Pojistník, pojištěný a pojistitel jsou povinni se navzájem bezodkladně informovat o jakékoli změně kontaktních údajů. Pojistitel je oprávněn změnu adresy vůči pojištěným oznámit i jen oznámením na svých internetových stránkách. Písemnosti mohou být doručovány pojistitelem nebo jím pověřenou osobou; v takovém případě se považuje písemnost za doručenou dnem jejího převzetí Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi obyčejnou zásilkou využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí den po odeslání zásilky Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem, respektive dnem převzetí uvedeným na dodejce, není-li dále stanoveno jinak. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi nebo členu domácnosti), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště, přičemž adresát si písemnost v úložní lhůtě (upravené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno Pokud se zásilka vrátí jako nedoručitelná a nejde-li o případ dle odst a 15.7 tohoto článku, považuje se zásilka za doručenou dnem jejího vrácení odesílateli. Článek 16 Závěrečná ustanovení V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Tento dokument tvoří úplnou smlouvu, přičemž se nepřihlíží k tomu, co jejímu uzavření předcházelo Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této smlouvy rozhodují soudy České republiky Orgánem dohledu nad činností pojistitele je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Stížnosti pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob jsou vyřizovány dle standardních interních pravidel pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele uvedené v záhlaví této smlouvy na nebo na tel Po dokončení šetření jsou osoby, které podaly stížnost, informovány dopisem. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má dále možnost obrátit se se stížností na orgán dohledu - Českou národní banku. V takovém případě vyřídí pojistitel stížnost stejným způsobem jako v předchozím případě. Odpověď pojistitel směřuje dle pokynu České národní banky přímo stěžovateli nebo pojistitel podá odpověď zpět na Českou národní banku Komunikace v souvislosti s pojištěním bude probíhat a veškeré informace týkající se pojištění, o které pojištěný při sjednání pojištění nebo během jeho trvání požádá, jsou poskytovány v českém jazyce V souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku nejsou pojistitelem účtovány pojištěnému žádné zvláštní poplatky za použití těchto prostředků komunikace Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pojistitele Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V Praze dne za Home Credit a.s. za BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.. Mgr. David Bystrzycki předseda představenstva.. David Wolski místopředseda představenstva.. Martin Steiner člen představenstva 7

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

Obchodní podmínky KUP IHNED

Obchodní podmínky KUP IHNED Obchodní podmínky KUP IHNED Jednoduše řečeno, Kup Ihned je služba, která Vám ( Zákazník ) umožní vybrat si zboží v hodnotěod 2.000,-Kčdo 20.000,-Kčv jakémkoli českém eshopu, jehož provozovatel je zapsán

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS214 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

uplynutí každého dalšího měsíce nepřetržitého trvání jedné a téže pracovní neschopnosti v případě revolvingového

uplynutí každého dalšího měsíce nepřetržitého trvání jedné a téže pracovní neschopnosti v případě revolvingového INFORMACE O POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉM SMLOUVOU č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. ITH111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113 Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ISH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/2012 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/2012 2012 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování americké hypotéky 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování americké hypotéky (dále jen VOPAH1 ) jsou smluvními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH211 Co byste měli vědět o svém úvěru? Clubcard kreditní karta se představuje Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. IDEAL CREDIT+

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. IDEAL CREDIT+ Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. IDEAL CREDIT+ (platné od 6. 8. 2014) Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HOME CREDIT A.S. PLATNÉ OD 1. 4. 2012

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HOME CREDIT A.S. PLATNÉ OD 1. 4. 2012 Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi a společností Home Credit a.s. (dále jen Home Credit a/nebo my ). Jedná

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více