Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:"

Transkript

1 Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou bude klient po sjednání úvěru čerpat. Doba trvání spotřebitelského úvěru: Spotřebitelský úvěr trvá tak dlouho, dokud nejsou splaceny veškeré závazky ze smlouvy o úvěru. Pokud klient smlouvu o úvěru splácí řádně, odpovídá doba trvání spotřebitelského úvěru počtu měsíčních splátek, jimiž je úvěr splácen. Celková částka, kterou je třeba zaplatit celková částka splatná spotřebitelem: Je vypočítána jakou součet jistiny a celkových nákladů spotřebitelského úvěru, do kterých jsou zahrnuty úroky z úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru. Sjednání pojištění nebo jiné doplňkové služby není povinné pro sjednání smlouvy o úvěru ani pro její sjednání za nabízených podmínek. Roční procentuelní sazba nákladů (RPSN): Znamená celkové náklady spotřebitelského úvěru (viz. výše) vyjádřené jako roční procentuelní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Náklady v případě opožděných plateb: Jedná se o výčet nákladů, které klientovi mohou vzniknout v případě, že nebude plnit řádně své povinnosti a o výčet dalších důsledků spojených s takovýmto prodlením. Věřitel je také oprávněn vymáhat splatný závazek vůči klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za klientem, informovat registr dlužníků: Nebankovní registr klientských informací, SOLUS zájmové sdružení právnických osob. Notářský zápis: Notářský zápis znamená uznání závazku před kvalifikovaným notářem. Součástí notářského zápisu může být dohoda o přímé vykonavatelnosti. Stvrzením takovéhoto notářského zápisu souhlasíte s tím, že na Vás může být uvalena exekuce v případě nedodržení Vašich závazků. Výhodou takovéhoto zápisu je to, že pohledávka nebude navyšována o poplatky za právní oddělení, které by v rozsahu tohoto úvěru byly normálně účtovány v řádu tisíců korun. Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr: Klient je oprávněn písemně od smlouvy o úvěru odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího sjednání. Pokud klient od smlouvy o úvěru odstoupí, bude povinen vrátit poskytovateli finančních prostředků do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení čerpanou jistinu úvěru a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy bude jistina splacena. Předčasné splacení: Znamená právo klienta vrátit zcela nebo částečně poskytnuté peněžní prostředky před sjednaným datem splatnosti. Poskytovatel je oprávněn požadovat náhradu vzniklých a objektivně odůvodněných nákladů ve výši uvedené v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru. VYHOTOVENO DNE:. Zajišťuje Obchodní společnost Emporo Czech Company, IČ: , sídlem Erbenova 2978, Tábor, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C Kontaktní údaje tel.: , www stránky: korespondenční adresa: Erbenova 2978, Tábor. stránka 1/5

2 Předsmluvní formulář ke spotřebitelskému úvěru: 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Identifikační číslo Orgán dozoru 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Celková výše spotřebitelského úvěru. To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Podmínky čerpání To znamená kdy a za jakých podmínek obdržíte peníze. Doba trvání spotřebitelského úvěru Celková částka, kterou je třeba zaplatit: To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem v případě, že bude úvěr řádně splacen. Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti. Emporo Chzech Company Erbenova 2978, Tábor Finanční arbitr Legerova 69, Praha Kč Peníze budou spotřebiteli předány v hotovosti po podpisu smlouvy, a to tentýž den podpisu smlouvy. Na dobu určitou 30 dnů za předpokladu, že klient bude řádně plnit své závazky. Spotřebitel uhradí Kč, a to formou jedné platby se splatností 30 dnů od poskytnutí finančních prostředků. Úmor jistiny je součástí splátky spotřebitelského úvěru. stránka 2/5

3 3. Náklady spotřebitelského úvěru Úroková sazba, nebo případné různé úrokové sazby, které na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr vztahují Roční procentuelní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové sazby úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Případná povinnost zaplatit notářské poplatky Náklady v případě odložených plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela anebo z části. Má-li v případě předčasného splacení věřitel nárok na náhradu nákladů Vyhledávání v databázi Roční úroková sazba je stanovena pevně, a to ve výši 384% 2698,25% Věřitel si vyhrazuje právo vyzvat dlužníka po předchozí domluvě ke sjednání notářského zápisu, a to u poskytovatelem určeného notáře. Notářský zápis bude spotřebitel hradit na vlastní náklady. Případné nedostavení se k podpisu bude v případě nedomluvení náhradního termínu sankciováno, a to ve výši 25% z dlužné jistiny. Za opomenuté platby Vám bude účtováno: - 0,3% z jistiny denně, a to do umoření dluhu. - 25% z jistiny, a to v případě prodlení delšího 30 dnů od data splatnosti. - upomínka za 300 Kč, s možností vystavení 4 dny od data splatnosti - upomínka za 600 Kč, s možností vystavení 10 dnů od data splatnosti ANO do 14ti dnů ode dne jejího uzavření Ano, kdykoliv, zcela anebo částečně. V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, přičemž výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Věřitel Vás musí bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Databáze, které poskytovatel finančních prostředků používá pro vyhledávání informací: insolvenční rejstřík,centrální evidence stránka 3/5

4 Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření této smlouvy. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi: exekucí. Máte právo obdržet bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Návrhy smluv také naleznete na internetové stránce: Tyto informace platí do sedmi dnů, od vyhotovení tohoto formuláře (datum vyhotovení uvedeno v úvodu Předsmluvního formuláře), za předpokladu, že nedojde ke změně výše poplatků uvedených v této informaci. 5. Dodatečné informace, poskytnuté v případě uzavření finančních služeb na dálku a) O věřiteli/poskytovateli finančních prostředků Obchodní zástupce pověřený věřitelem Identifikační Číslo Kristián Kubeš. Bechyně Orgán dozoru Finanční arbitr Legerova 69, Praha b) O smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Právo odstoupení od smlouvy je možné do čtrnácti dní od jejího uzavření. Odstoupení je nutné odeslat na adresu sídla věřitele: Emporo Czech Company, Erbenova 2978, Tábor. Právo státu, podle nějž postupuje věřitel, před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a/nebo příslušném soudu. V případě, že spotřebitel využije práva odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen bezodkladně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit věřiteli jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy byla jistina splacena. V případě, že právo na odstoupení nebude spotřebitelem uplatněno, úvěr bude nutné splatit dle platných podmínek smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Smlouva se řídí Zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a jeho platnými novelami a dodatky. Rozhodčí doložka je součástí smluvní dokumentace, tedy konkrétně přílohou ke smlouvě o poskytnutí Spotřebitelského úvěru. Přičemž je uveden rozhodce, pan Mgr. Jan Toscher, stránka 4/5

5 Potvrzuji, že: nar , Pražská 8, Jihlava. Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v jazyce Českém. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v tomto jazyce. Pokud souhlasíte, souhlasem se rozumí podpis tohoto Předsmluvního formuláře. a) Jsem převzal tento Předsmluvní formulář s informacemi o spotřebitelském úvěru. b) Mi věřitel, anebo obchodní zástupce pověřený věřitelem, vysvětlil nabízený úvěr a tento Předsmluvní formulář s informacemi o spotřebitelském úvěru včetně důsledků mého prodlení s úhradou závazků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a rozumím jim. Pokud těmto předsmluvním informacím rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem, podepište prosím níže následující prohlášení: Vysvětlení mi bylo poskytnuto, informacím rozumím a souhlasím s nimi. V.. dne.... (podpis).. (Jméno a Příjmení) (datum narození) (bytem) Zajišťuje Obchodní společnost Emporo Czech Company, IČ: , sídlem Erbenova 2978, Tábor, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C Kontaktní údaje tel.: , www stránky: korespondenční adresa: Erbenova 2978, Tábor. stránka 5/5

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den,

Instrukce. Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02. Dobrý den, Instrukce Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (ověřenou) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Příslušný údaj označte křížkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více