VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, Česká Třebová Registrovaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 3207 IČO: , DIČ: CZ , telefon: ; (dále jen IonAqua a.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. IonAqua a.s. je výrobcem nebo dovozcem Produktů, které distribuuje formou přímého prodeje, a to v rámci spotřebně-obchodní sítě založené na principu síťového marketingu. 2. Tyto VOP jsou v případě rozporu nadřazeny Smlouvě, kterou byl založen závazkový právní vztah mezi IonAqua a.s. a Partnery, přičemž řídí a upravují situace, které nejsou pokryty Smlouvou. 3. Pro účely VOP se níže uvedenými termíny rozumí: a) KB jsou kreditní body určené pro výpočet slev Partnerům/Aktivním zákazníkům podle vzorce uvedeného v Pracovním sešitu. Získané KB jsou započítány automaticky vždy při každé objednávce, nejpozději však do konce následujícího měsíce od Konečné uzávěrky IonAqua a.s., na základě které byly Partnery uznány, b) Předběžná uzávěrka objednávek a dodaných Produktů je prvotní sběr údajů o měsíčním objemu objednaných Produktů Partnery. IonAqua a.s. uskutečňuje Předběžnou uzávěrku v poslední pracovní den kalendářního měsíce, kterého se Předběžná uzávěrka týká ke konci pracovní doby. Výsledek Předběžné uzávěrky je orientační, c) Konečná uzávěrka je uzávěrka objednávek Produktů od Partnerů. Provádí se jednou měsíčně zpětně do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, který se vyhodnocuje. V případě, že tento den připadne na den pracovního volna nebo svátek, Konečná uzávěrka se provede poslední pracovní den před takovým dnem volna, nebo první pracovní den následující po takovém dni volna podle volby IonAqua a.s., d) Obratová hodnota (OH) je číselné vyjádření nákupu Produktů IonAqua a.s., jehož mechanizmus výpočtu je uveden v Pracovním sešitu, e) Odměna je odměna za činnosti specifikované v článku VII. Všeobecných obchodních podmínek, přičemž způsob jejího výpočtu je stanovený v Pracovním sešitu, f) Aktivní zákazník je fyzická osoba, která při koupi a užívání Produktů nekoná v rámci předmětu své podnikatelské g) činnosti a Produkty IonAqua a.s. využívá pro vlastní potřebu nebo pro potřebu blízkých osob, h) Partner je podnikatel, který v souvislosti s marketingem, propagací a prodejem Produktů uzavřel s IonAqua a.s. Smlouvu o obchodní spolupráci, i) Partnerské ceny jsou garantované partnerské ceny Produktů IonAqua a.s. podle aktuálního ceníku IonAqua a.s., které nezahrnují doporučenou marži Partnerů, j) Pracovní sešit je marketingový dokument, který obsahuje, kromě jiného, mechanizmy výpočtů Odměn Partnera za výkon činností podle Smlouvy, k) Produkt je jakýkoliv produkt vyráběný nebo dovážený IonAqua a.s., kterému je přidělena Obratová hodnota. Jedna Obratová hodnota odpovídá 1,- CZK bez DPH a slouží pro zařazení Partnerů do základní tabulky odměn uvedené v Pracovním sešitu, l) Registrační číslo je číslo, které Partnerovi automaticky přiděluje IonAqua a.s. při přijetí návrhu Smlouvy ze strany IonAqua a.s., m) Síť je distribuční síť IonAqua a.s. organizovaná jako víceúrovňová spotřebitelsko-obchodní síť v síťovém marketingu, n) Vedoucí skupiny je Partner, který splnil podmínky stanovené v Pracovním sešitu, o) Manažer je Partner, který se kvalifikoval podle odměňovací tabulky uvedené v Pracovním sešitu, nejméně na pozici Manažer sítě, p) Smlouva je smlouva o obchodní spolupráci uzavřená mezi IonAqua a.s. a Partnerem. II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Partner se zavazuje, že bude Produkty zákazníkům prodávat výhradně formou síťového marketingu a výlučně na bázi osobního prodeje. 2. Partner může mít s IonAqua a.s. uzavřenou pouze jednu Smlouvu. 3. IonAqua a.s. se zavazuje dodávat Partnerovi Produkty a zboží podle objednávek Partnera a Partner se zavazuje jím objednané Produkty a zboží převzít a zaplatit za ně IonAqua a.s. Partnerskou cenu. Vlastnické právo k Produktům přechází na Partnera až v momentu úplného zaplacení Partnerské ceny. 4. Smluvní strany se dohodly, že Partnerské ceny a ceny za Produkty a služby budou účtovány a uhrazeny v CZK dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera IonAqua 5. IonAqua a.s. zveřejňuje ceník IonAqua a.s. s uvedením času jeho platnosti na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) 1

2 6. Za doručení Produktů IonAqua a.s. účtuje Partnerům dopravné dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera společnosti IonAqua V případě osobního odběru Produktů dohodnutého telefonicky předem IonAqua a.s. dopravné ani balné neúčtuje. 7. Partner je povinen IonAqua a.s. písemně informovat o každé změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, a to do 5 dnů ode dne, ve kterém příslušná změna nastala. V případě, že Partner svou povinnost písemně informovat IonAqua a.s. o změně identifikačních údajů nesplní řádně a včas, odpovídá za případnou škodu, kterou svým konáním může způsobit. b) V případě platby bezhotovostním převodem nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od připsání platby na účet IonAqua 4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku se nepoužije v případě, že IonAqua a.s. do dvou (2) pracovních dnů od doručení objednávky Produktů Partnera upozorní, že objednané Produkty nejsou aktuálně na skladě, a oznámí Partnerovi termín, ve kterém budou dodány. V případě, že Partner nesouhlasí s takovou změnou dodacích podmínek, je oprávněn objednávku zrušit, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemného upozornění IonAqua III. Prodej Produktů IonAqua a.s. 1. Partneři prodávají Produkty svým jménem, na vlastní účet a nebezpečí. Partner není oprávněn provádět jménem IonAqua a.s. jakékoliv právní úkony, pokud k nim neobdržel zvláštní zplnomocnění. 2. Partneři jsou povinni při propagaci a prodeji Produktů jednat v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, Pracovním sešitem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Z důvodu zachování vysoké kvality Produktů jsou Partneři povinni dodržovat předepsané skladovací podmínky uvedené na obalech Produktů. Každý Partner je povinen zajistit, aby zákazníkům prodával výhradně čerstvé Produkty, tj. Produkty, kterých záruční lhůta trvá minimálně tři (3) měsíce od dodání Produktu zákazníkovi. Produkty s kratší záruční lhůtou je Partner oprávněn propagovat a prodávat pouze v případě, že na to zákazníka upozorní a zákazník s tím výslovně souhlasí. IV. Objednávka, platební a dodací podmínky 1. Objednávky Partnerů na dodávky Produktů se uskutečňují: a) přes objednávkový systém IonAqua a.s. na webových stránkách IonAqua a.s. b) em nebo poštou, c) telefonicky. Partnerská cena za takto objednané Produkty bude hrazena převodem na bankovní účet IonAqua a.s. na základě zálohové faktury, nebo v hotovosti při převzetí v případě osobního odběru v oddělení expedice anebo při dodání Produktů na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné zásilkové služby. 2. Objednávka musí obsahovat Registrační číslo Partnera, kód Produktu, název Produktu, počet kusů, cenu za kus a doručovací adresu. 3. Pokud není dohodnuto osobní převzetí Produktů, vyexpeduje IonAqua a.s. objednané produkty následovně: a) V případě platby Partnerské ceny na dobírku nejpozději do dvou (2) pracovních dní od doručení objednávky, 2 V. Záruční lhůta a reklamace IonAqua a.s. poskytuje záruku na dodané Produkty. Záruční lhůta každého Produktu je uvedena na obalu každého produktu (minimální doba trvanlivosti). Podmínkou uznání záruční vady Produktu je dodržení pravidel pro skladování a nakládání s Produkty, které jsou uvedeny na obalu Produktu. Místem pro uplatnění záručních vad je Litomyšlská 2117, Česká Třebová VI. Podmínky prezentace a poskytování informací o IonAqua a.s., jejích Produktech a distribučním systému IonAqua a.s. a síťovém marketingu a odborné vedení nových Partnerů 1. Partneři jsou oprávněni osobně prezentovat a poskytovat informace o IonAqua a.s., jejích Produktech, distribučním systému a síťovém marketingu novým zájemcům o spolupráci. 2. Partneři jsou povinni jednat se zájemcem o spolupráci v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Partner je povinen zabezpečit odborné vedení nových zájemců o spolupráci a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených. VII. Odměna 1. Odměna za činnosti podle článku VI. je vyplacena podle pravidel stanovených v Pracovním sešitu měsíčně převodem na účet Partnera, a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který vznikl nárok na Odměnu. U plátců DPH bude k Odměně účtována DPH podle příslušných právních předpisů. 2. Pro zamezení pochybností se předpokládá, že všechny náklady Partnerů v souvislosti s činností podle článku VI. těchto VOP jsou zahrnuty v Odměně a Partneři nemají nárok na jejich náhradu. 3. Výše Odměny se počítá na základě údajů získaných IonAqua a.s. v rámci Předběžné uzávěrky a přesných údajů z

3 Konečné uzávěrky. Konečná uzávěrka je rozhodující pro výpočet Odměny v příslušném kalendářním měsíci. 4. IonAqua a.s. informuje Partnera o nepřevzatých dodávkách objednaných Produktů od zákazníků a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených v období mezi Předběžnou a Konečnou uzávěrkou, nejpozději však do konce pracovní doby posledního pracovního dne před dnem Konečné uzávěrky, a to buď umístěním informace o nepřevzatých dodávkách na internetových stránkách IonAqua a.s. v sekci Služby Partnerům nebo jinou prokazatelnou formou. VIII. Síť 1. Každý nový Partner/Aktivní zákazník je zařazen do Sítě hierarchicky pod Partnera/Aktivní zákazníka, který ho doporučil IonAqua a.s. 2. V případě, že potenciální zájemce o spolupráci sám kontaktoval IonAqua a.s. a na výzvu neuvede, od koho získal kontakt, bude zařazen do Sítě pod Partnera určeného IonAqua 3. V případě, že zanikne z jakéhokoliv důvodu Smlouva příslušného Partnera/Aktivního zákazníka, přecházejí Partneři a Aktivní zákazníci jemu hierarchicky podřazení pod Partnera/Aktivní zákazníka jemu v Síti bezprostředně nadřazeného, a to včetně jejich hierarchicky podřazených Partnerů a Aktivní zákazníků, pokud není dále uvedeno jinak. 4. Partner má právo ve výjimečných odůvodněných případech požádat o změnu svého v Síti bezprostředně nadřazeného Partnera pro sebe včetně Aktivní zákazníků a Partnerů v Síti hierarchicky podřazených, ale jenom na Partnera v Síti po linii nahoru. Jednotlivé případy posuzuje IonAqua a.s. a do 30 dnů od doručení žádosti oznámí Partnerovi rozhodnutí. IX. Semináře 1. Partner je povinen se zúčastnit v nejbližším možném termínu po uzavření Smlouvy úvodního školícího semináře IonAqua To neplatí, pokud mu v tom zabrání závažné překážky. V případě Partnerů právnických osob jsou Partneři povinni zajistit, aby úvodní školící seminář IonAqua a.s. absolvovaly všechny osoby, které budou za tohoto Partnera v souvislosti s činností podle této Smlouvy vstupovat do kontaktu s Aktivní zákazníkem a/nebo koncovým zákazníkem a/nebo potenciálními zájemci o spolupráci s IonAqua a.s. a/nebo jiným Partnerem. 2. Partneři jsou oprávněni zúčastnit se dalších seminářů organizovaných IonAqua a.s., a to za podmínek zveřejněných na oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) v sekci Služby Partnerům. Semináře poskytuje IonAqua a.s. za cenu dle ceníku IonAqua X. Materiálová podpora 3 1. IonAqua a.s. poskytuje Partnerům na vyžádání materiálovou podporu, která spočívá v zajištění standardních vizitek deklarujících příslušnost k Síti, formulářů, marketingových a studijních materiálů apod., a to za cenu dle platného ceníku IonAqua 2. Při naplňování účelu Smlouvy jsou Partneři oprávněni používat ochranné známky IonAqua XI. Ochrana osobních údajů 1. V souvislosti se Smlouvou bude IonAqua a.s. shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje Partnerů. IonAqua a.s. se zavazuje při manipulaci s osobními údaji postupovat v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou. Partner tímto poskytuje IonAqua a.s., jakožto i správci dat, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě nebo získaných na jejím základě v průběhu platnosti Smlouvy a dále po ukončení Smlouvy, a to jména, příjmení, názvu, rodného čísla, identifikačního čísla, bydliště, sídla, kontaktních údajů, údajů o osobním obratu, a případných nepřevzatých nebo vrácených objednávkách a údajů o obratu celé jeho obchodní skupiny a výšky Odměny s cílem evidence složení a obratu jednotlivých obchodních skupin v rámci Sítě a výpočtu odměn Partnerů a Aktivní zákaznických slev, přičemž Partner výslovně souhlasí se zpřístupněním těchto údajů Partnerům a Aktivní zákazníkům v Síti v linii směrem nahoru. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může IonAqua a.s. pověřit třetí osobu jako zpracovatele, s čímž Partner výslovně souhlasí. 2. IonAqua a.s. tímto informuje Partnera jako dotčenou osobu a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. především o tom, že dotčená osoba má právo přístupu ke svým údajům a v případě, že se domnívá, že IonAqua a.s. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, požadovat vysvětlení od IonAqua a.s., obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání IonAqua a.s., odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, vykonání opravy nebo doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžní náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících tohoto zákona. 3. Partner souhlasí, aby IonAqua a.s. v případě zájmu potenciálního zákazníka o koupi Produktů, který kontaktuje přímo IonAqua a.s., poskytla tomuto zákazníkovi kontaktní údaje na Partnera podnikajícího v územním obvodu tohoto zákazníka. XII. Obchodní tajemství 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že informace, které Partner získá v průběhu trvání smluvního vztahu s IonAqua a.s., především informace o IonAqua a.s., jejích Partnerech,

4 obchodních partnerech a dodavatelích výrobků a služeb, Aktivní zákaznících, obchodním modelu, použitých technologiích, které nejsou běžně veřejně dostupné, považuje IonAqua a.s. za obchodní tajemství, které patří k jejímu podniku a z uvedeného důvodu má IonAqua a.s. zájem na jeho utajení. Partner se zavazuje, že obchodní tajemství bude chránit, nezpřístupní jej z jakéhokoliv důvodu, a to ani částečně, jiným osobám, ani jej nevyužije ve svůj vlastní prospěch. 2. Povinnost ochrany obchodního tajemství trvá po celou dobu existence obchodního tajemství. V případě pochybností, jestli je daná informace součástí obchodního tajemství IonAqua a.s., je Partner povinen si předem vyžádat písemné stanovisko IonAqua a.s. a toto stanovisko respektovat. XIII. Rozhodné právo a příslušný soud 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že práva a povinnosti jakož i právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP se budou řídit právním řádem České republiky, především ustanoveními Obchodního zákoníku. 2. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že případné nejasnosti resp. spory vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou, budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. 3. V případě, že se IonAqua a.s. a Partner nedohodnou v přiměřené lhůtě, spor bude řešen prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. XIV. Ukončení Smlouvy 1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve VOP, a to především následujícími způsoby: a) dohodou, b) odstoupením z důvodu podstatného porušení povinností druhé smluvní strany, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, c) výpovědí, přičemž výpovědní lhůta jsou tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, d) automatickým ukončením, a to v případě, že Partner v průběhu dvanácti (12) kalendářních měsíců neuskutečnil vůči IonAqua a.s. žádnou objednávku Produktů, a to k poslednímu dni lhůty uvedené v tomto ustanovení, e) smrtí nebo zánikem Partnera nebo zánikem IonAqua 2. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany IonAqua a.s. se považuje: a) opoždění platby Odměny po dobu delší než 15 pracovních dnů, b) opakované nedodání objednaných Produktů s výjimkou 4 případů uvedených v článku IV. odst. 4 VOP, c) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů. 3. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany Partnera se považuje: a) zánik příslušných oprávnění Partnera na výkon činností podle této Smlouvy, b) opoždění platby Partnerské ceny za Produkty dodané IonAqua a.s. za dobu delší než patnáct (15) dnů, přičemž v případě opakující se pozdní platby v průběhu předcházejících šesti (6) kalendářních měsíců je IonAqua a.s. oprávněna od Smlouvy odstoupit ihned bez uplynutí výše uvedené výpovědní lhůty, d) porušení povinnosti k ochraně obchodního tajemství, e) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání s potenciálními zájemci o spolupráci, f) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání se Aktivní zákazníky a/nebo ostatními Partnery a/nebo koncovými zákazníky a pro prodej Produktů zákazníkům, g) opakované nebo závažné porušení kterékoliv povinnosti Partnera v souvislosti s odborným vedením Partnera/ů nebo aktivních zákazníků jemu v Síti podřazených, h) poškozování jména a/nebo dobré pověsti IonAqua a.s. nebo jména a/nebo dobré pověsti Partnerů i Aktivní zákazníků, i) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to především zneužití osobních údajů Partnerů i Aktivní zákazníků své nebo i jiné obchodní skupiny IonAqua a.s., j) opakované nebo závažné porušení kterékoliv další povinnosti Partnerů stanovených Smlouvou. XV. Doručování Smluvní strany se pro účely doručování dohodly, že závazné jsou adresy resp. ové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. V případě, že v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy a VOP došlo ke změně adresy a změna byla oznámena v souladu s touto Smlouvou a VOP, platí poslední oznámená adresa. XVI. Změny VOP IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že IonAqua a.s. je oprávněna uskutečňovat změny VOP. V případě změny VOP IonAqua a.s. zveřejní aktuální znění na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz). O této změně je IonAqua a.s. povinna informovat Partnera prostřednictvím registrovaného u. Pokud není kontaktní Partnerem uveden, tak písemně na registrovanou kontaktní adresu. V případě, že Partner nevyjádří nesouhlas s navrhovanou změnou VOP, má se za to, že se změnou souhlasí a nové

5 VOP jsou vůči němu účinné po uplynutí 30 dní od odeslání informačního u. V případě vyjádření nesouhlasu je IonAqua a.s. od uzavřené smlouvy oprávněna odstoupit. IonAqua a.s. je současně povinna vést a zpřístupnit archiv VOP s uvedením data účinnosti změn. XVII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VOP tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Smlouvy Smlouvy o obchodní spolupráci, přičemž podrobněji upravují práva a povinnosti smluvních stran. 2. Pokud se některá část Smlouvy nebo VOP stane neplatnou, tato skutečnost nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě vynaloží maximální úsilí na konsolidaci neplatné části Smlouvy nebo VOP. 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne a ruší a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek. 4. Doručovací adresa pro zasílání smluv je: IonAqua a.s., Litomyšlská 2117, Česká Třebová 5

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obecná ustanovení Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Prodávajícího na jedné straně a Spotřebitele na straně druhé. Prodávajícím a provozovatelem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493, se sídlem Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více