VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, Česká Třebová Registrovaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 3207 IČO: , DIČ: CZ , telefon: ; (dále jen IonAqua a.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. IonAqua a.s. je výrobcem nebo dovozcem Produktů, které distribuuje formou přímého prodeje, a to v rámci spotřebně-obchodní sítě založené na principu síťového marketingu. 2. Tyto VOP jsou v případě rozporu nadřazeny Smlouvě, kterou byl založen závazkový právní vztah mezi IonAqua a.s. a Partnery, přičemž řídí a upravují situace, které nejsou pokryty Smlouvou. 3. Pro účely VOP se níže uvedenými termíny rozumí: a) KB jsou kreditní body určené pro výpočet slev Partnerům/Aktivním zákazníkům podle vzorce uvedeného v Pracovním sešitu. Získané KB jsou započítány automaticky vždy při každé objednávce, nejpozději však do konce následujícího měsíce od Konečné uzávěrky IonAqua a.s., na základě které byly Partnery uznány, b) Předběžná uzávěrka objednávek a dodaných Produktů je prvotní sběr údajů o měsíčním objemu objednaných Produktů Partnery. IonAqua a.s. uskutečňuje Předběžnou uzávěrku v poslední pracovní den kalendářního měsíce, kterého se Předběžná uzávěrka týká ke konci pracovní doby. Výsledek Předběžné uzávěrky je orientační, c) Konečná uzávěrka je uzávěrka objednávek Produktů od Partnerů. Provádí se jednou měsíčně zpětně do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, který se vyhodnocuje. V případě, že tento den připadne na den pracovního volna nebo svátek, Konečná uzávěrka se provede poslední pracovní den před takovým dnem volna, nebo první pracovní den následující po takovém dni volna podle volby IonAqua a.s., d) Obratová hodnota (OH) je číselné vyjádření nákupu Produktů IonAqua a.s., jehož mechanizmus výpočtu je uveden v Pracovním sešitu, e) Odměna je odměna za činnosti specifikované v článku VII. Všeobecných obchodních podmínek, přičemž způsob jejího výpočtu je stanovený v Pracovním sešitu, f) Aktivní zákazník je fyzická osoba, která při koupi a užívání Produktů nekoná v rámci předmětu své podnikatelské g) činnosti a Produkty IonAqua a.s. využívá pro vlastní potřebu nebo pro potřebu blízkých osob, h) Partner je podnikatel, který v souvislosti s marketingem, propagací a prodejem Produktů uzavřel s IonAqua a.s. Smlouvu o obchodní spolupráci, i) Partnerské ceny jsou garantované partnerské ceny Produktů IonAqua a.s. podle aktuálního ceníku IonAqua a.s., které nezahrnují doporučenou marži Partnerů, j) Pracovní sešit je marketingový dokument, který obsahuje, kromě jiného, mechanizmy výpočtů Odměn Partnera za výkon činností podle Smlouvy, k) Produkt je jakýkoliv produkt vyráběný nebo dovážený IonAqua a.s., kterému je přidělena Obratová hodnota. Jedna Obratová hodnota odpovídá 1,- CZK bez DPH a slouží pro zařazení Partnerů do základní tabulky odměn uvedené v Pracovním sešitu, l) Registrační číslo je číslo, které Partnerovi automaticky přiděluje IonAqua a.s. při přijetí návrhu Smlouvy ze strany IonAqua a.s., m) Síť je distribuční síť IonAqua a.s. organizovaná jako víceúrovňová spotřebitelsko-obchodní síť v síťovém marketingu, n) Vedoucí skupiny je Partner, který splnil podmínky stanovené v Pracovním sešitu, o) Manažer je Partner, který se kvalifikoval podle odměňovací tabulky uvedené v Pracovním sešitu, nejméně na pozici Manažer sítě, p) Smlouva je smlouva o obchodní spolupráci uzavřená mezi IonAqua a.s. a Partnerem. II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Partner se zavazuje, že bude Produkty zákazníkům prodávat výhradně formou síťového marketingu a výlučně na bázi osobního prodeje. 2. Partner může mít s IonAqua a.s. uzavřenou pouze jednu Smlouvu. 3. IonAqua a.s. se zavazuje dodávat Partnerovi Produkty a zboží podle objednávek Partnera a Partner se zavazuje jím objednané Produkty a zboží převzít a zaplatit za ně IonAqua a.s. Partnerskou cenu. Vlastnické právo k Produktům přechází na Partnera až v momentu úplného zaplacení Partnerské ceny. 4. Smluvní strany se dohodly, že Partnerské ceny a ceny za Produkty a služby budou účtovány a uhrazeny v CZK dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera IonAqua 5. IonAqua a.s. zveřejňuje ceník IonAqua a.s. s uvedením času jeho platnosti na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) 1

2 6. Za doručení Produktů IonAqua a.s. účtuje Partnerům dopravné dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera společnosti IonAqua V případě osobního odběru Produktů dohodnutého telefonicky předem IonAqua a.s. dopravné ani balné neúčtuje. 7. Partner je povinen IonAqua a.s. písemně informovat o každé změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, a to do 5 dnů ode dne, ve kterém příslušná změna nastala. V případě, že Partner svou povinnost písemně informovat IonAqua a.s. o změně identifikačních údajů nesplní řádně a včas, odpovídá za případnou škodu, kterou svým konáním může způsobit. b) V případě platby bezhotovostním převodem nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od připsání platby na účet IonAqua 4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku se nepoužije v případě, že IonAqua a.s. do dvou (2) pracovních dnů od doručení objednávky Produktů Partnera upozorní, že objednané Produkty nejsou aktuálně na skladě, a oznámí Partnerovi termín, ve kterém budou dodány. V případě, že Partner nesouhlasí s takovou změnou dodacích podmínek, je oprávněn objednávku zrušit, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemného upozornění IonAqua III. Prodej Produktů IonAqua a.s. 1. Partneři prodávají Produkty svým jménem, na vlastní účet a nebezpečí. Partner není oprávněn provádět jménem IonAqua a.s. jakékoliv právní úkony, pokud k nim neobdržel zvláštní zplnomocnění. 2. Partneři jsou povinni při propagaci a prodeji Produktů jednat v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, Pracovním sešitem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Z důvodu zachování vysoké kvality Produktů jsou Partneři povinni dodržovat předepsané skladovací podmínky uvedené na obalech Produktů. Každý Partner je povinen zajistit, aby zákazníkům prodával výhradně čerstvé Produkty, tj. Produkty, kterých záruční lhůta trvá minimálně tři (3) měsíce od dodání Produktu zákazníkovi. Produkty s kratší záruční lhůtou je Partner oprávněn propagovat a prodávat pouze v případě, že na to zákazníka upozorní a zákazník s tím výslovně souhlasí. IV. Objednávka, platební a dodací podmínky 1. Objednávky Partnerů na dodávky Produktů se uskutečňují: a) přes objednávkový systém IonAqua a.s. na webových stránkách IonAqua a.s. b) em nebo poštou, c) telefonicky. Partnerská cena za takto objednané Produkty bude hrazena převodem na bankovní účet IonAqua a.s. na základě zálohové faktury, nebo v hotovosti při převzetí v případě osobního odběru v oddělení expedice anebo při dodání Produktů na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné zásilkové služby. 2. Objednávka musí obsahovat Registrační číslo Partnera, kód Produktu, název Produktu, počet kusů, cenu za kus a doručovací adresu. 3. Pokud není dohodnuto osobní převzetí Produktů, vyexpeduje IonAqua a.s. objednané produkty následovně: a) V případě platby Partnerské ceny na dobírku nejpozději do dvou (2) pracovních dní od doručení objednávky, 2 V. Záruční lhůta a reklamace IonAqua a.s. poskytuje záruku na dodané Produkty. Záruční lhůta každého Produktu je uvedena na obalu každého produktu (minimální doba trvanlivosti). Podmínkou uznání záruční vady Produktu je dodržení pravidel pro skladování a nakládání s Produkty, které jsou uvedeny na obalu Produktu. Místem pro uplatnění záručních vad je Litomyšlská 2117, Česká Třebová VI. Podmínky prezentace a poskytování informací o IonAqua a.s., jejích Produktech a distribučním systému IonAqua a.s. a síťovém marketingu a odborné vedení nových Partnerů 1. Partneři jsou oprávněni osobně prezentovat a poskytovat informace o IonAqua a.s., jejích Produktech, distribučním systému a síťovém marketingu novým zájemcům o spolupráci. 2. Partneři jsou povinni jednat se zájemcem o spolupráci v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Partner je povinen zabezpečit odborné vedení nových zájemců o spolupráci a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených. VII. Odměna 1. Odměna za činnosti podle článku VI. je vyplacena podle pravidel stanovených v Pracovním sešitu měsíčně převodem na účet Partnera, a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který vznikl nárok na Odměnu. U plátců DPH bude k Odměně účtována DPH podle příslušných právních předpisů. 2. Pro zamezení pochybností se předpokládá, že všechny náklady Partnerů v souvislosti s činností podle článku VI. těchto VOP jsou zahrnuty v Odměně a Partneři nemají nárok na jejich náhradu. 3. Výše Odměny se počítá na základě údajů získaných IonAqua a.s. v rámci Předběžné uzávěrky a přesných údajů z

3 Konečné uzávěrky. Konečná uzávěrka je rozhodující pro výpočet Odměny v příslušném kalendářním měsíci. 4. IonAqua a.s. informuje Partnera o nepřevzatých dodávkách objednaných Produktů od zákazníků a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených v období mezi Předběžnou a Konečnou uzávěrkou, nejpozději však do konce pracovní doby posledního pracovního dne před dnem Konečné uzávěrky, a to buď umístěním informace o nepřevzatých dodávkách na internetových stránkách IonAqua a.s. v sekci Služby Partnerům nebo jinou prokazatelnou formou. VIII. Síť 1. Každý nový Partner/Aktivní zákazník je zařazen do Sítě hierarchicky pod Partnera/Aktivní zákazníka, který ho doporučil IonAqua a.s. 2. V případě, že potenciální zájemce o spolupráci sám kontaktoval IonAqua a.s. a na výzvu neuvede, od koho získal kontakt, bude zařazen do Sítě pod Partnera určeného IonAqua 3. V případě, že zanikne z jakéhokoliv důvodu Smlouva příslušného Partnera/Aktivního zákazníka, přecházejí Partneři a Aktivní zákazníci jemu hierarchicky podřazení pod Partnera/Aktivní zákazníka jemu v Síti bezprostředně nadřazeného, a to včetně jejich hierarchicky podřazených Partnerů a Aktivní zákazníků, pokud není dále uvedeno jinak. 4. Partner má právo ve výjimečných odůvodněných případech požádat o změnu svého v Síti bezprostředně nadřazeného Partnera pro sebe včetně Aktivní zákazníků a Partnerů v Síti hierarchicky podřazených, ale jenom na Partnera v Síti po linii nahoru. Jednotlivé případy posuzuje IonAqua a.s. a do 30 dnů od doručení žádosti oznámí Partnerovi rozhodnutí. IX. Semináře 1. Partner je povinen se zúčastnit v nejbližším možném termínu po uzavření Smlouvy úvodního školícího semináře IonAqua To neplatí, pokud mu v tom zabrání závažné překážky. V případě Partnerů právnických osob jsou Partneři povinni zajistit, aby úvodní školící seminář IonAqua a.s. absolvovaly všechny osoby, které budou za tohoto Partnera v souvislosti s činností podle této Smlouvy vstupovat do kontaktu s Aktivní zákazníkem a/nebo koncovým zákazníkem a/nebo potenciálními zájemci o spolupráci s IonAqua a.s. a/nebo jiným Partnerem. 2. Partneři jsou oprávněni zúčastnit se dalších seminářů organizovaných IonAqua a.s., a to za podmínek zveřejněných na oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) v sekci Služby Partnerům. Semináře poskytuje IonAqua a.s. za cenu dle ceníku IonAqua X. Materiálová podpora 3 1. IonAqua a.s. poskytuje Partnerům na vyžádání materiálovou podporu, která spočívá v zajištění standardních vizitek deklarujících příslušnost k Síti, formulářů, marketingových a studijních materiálů apod., a to za cenu dle platného ceníku IonAqua 2. Při naplňování účelu Smlouvy jsou Partneři oprávněni používat ochranné známky IonAqua XI. Ochrana osobních údajů 1. V souvislosti se Smlouvou bude IonAqua a.s. shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje Partnerů. IonAqua a.s. se zavazuje při manipulaci s osobními údaji postupovat v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou. Partner tímto poskytuje IonAqua a.s., jakožto i správci dat, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě nebo získaných na jejím základě v průběhu platnosti Smlouvy a dále po ukončení Smlouvy, a to jména, příjmení, názvu, rodného čísla, identifikačního čísla, bydliště, sídla, kontaktních údajů, údajů o osobním obratu, a případných nepřevzatých nebo vrácených objednávkách a údajů o obratu celé jeho obchodní skupiny a výšky Odměny s cílem evidence složení a obratu jednotlivých obchodních skupin v rámci Sítě a výpočtu odměn Partnerů a Aktivní zákaznických slev, přičemž Partner výslovně souhlasí se zpřístupněním těchto údajů Partnerům a Aktivní zákazníkům v Síti v linii směrem nahoru. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může IonAqua a.s. pověřit třetí osobu jako zpracovatele, s čímž Partner výslovně souhlasí. 2. IonAqua a.s. tímto informuje Partnera jako dotčenou osobu a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. především o tom, že dotčená osoba má právo přístupu ke svým údajům a v případě, že se domnívá, že IonAqua a.s. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, požadovat vysvětlení od IonAqua a.s., obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání IonAqua a.s., odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, vykonání opravy nebo doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžní náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících tohoto zákona. 3. Partner souhlasí, aby IonAqua a.s. v případě zájmu potenciálního zákazníka o koupi Produktů, který kontaktuje přímo IonAqua a.s., poskytla tomuto zákazníkovi kontaktní údaje na Partnera podnikajícího v územním obvodu tohoto zákazníka. XII. Obchodní tajemství 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že informace, které Partner získá v průběhu trvání smluvního vztahu s IonAqua a.s., především informace o IonAqua a.s., jejích Partnerech,

4 obchodních partnerech a dodavatelích výrobků a služeb, Aktivní zákaznících, obchodním modelu, použitých technologiích, které nejsou běžně veřejně dostupné, považuje IonAqua a.s. za obchodní tajemství, které patří k jejímu podniku a z uvedeného důvodu má IonAqua a.s. zájem na jeho utajení. Partner se zavazuje, že obchodní tajemství bude chránit, nezpřístupní jej z jakéhokoliv důvodu, a to ani částečně, jiným osobám, ani jej nevyužije ve svůj vlastní prospěch. 2. Povinnost ochrany obchodního tajemství trvá po celou dobu existence obchodního tajemství. V případě pochybností, jestli je daná informace součástí obchodního tajemství IonAqua a.s., je Partner povinen si předem vyžádat písemné stanovisko IonAqua a.s. a toto stanovisko respektovat. XIII. Rozhodné právo a příslušný soud 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že práva a povinnosti jakož i právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP se budou řídit právním řádem České republiky, především ustanoveními Obchodního zákoníku. 2. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že případné nejasnosti resp. spory vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou, budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. 3. V případě, že se IonAqua a.s. a Partner nedohodnou v přiměřené lhůtě, spor bude řešen prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. XIV. Ukončení Smlouvy 1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve VOP, a to především následujícími způsoby: a) dohodou, b) odstoupením z důvodu podstatného porušení povinností druhé smluvní strany, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, c) výpovědí, přičemž výpovědní lhůta jsou tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, d) automatickým ukončením, a to v případě, že Partner v průběhu dvanácti (12) kalendářních měsíců neuskutečnil vůči IonAqua a.s. žádnou objednávku Produktů, a to k poslednímu dni lhůty uvedené v tomto ustanovení, e) smrtí nebo zánikem Partnera nebo zánikem IonAqua 2. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany IonAqua a.s. se považuje: a) opoždění platby Odměny po dobu delší než 15 pracovních dnů, b) opakované nedodání objednaných Produktů s výjimkou 4 případů uvedených v článku IV. odst. 4 VOP, c) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů. 3. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany Partnera se považuje: a) zánik příslušných oprávnění Partnera na výkon činností podle této Smlouvy, b) opoždění platby Partnerské ceny za Produkty dodané IonAqua a.s. za dobu delší než patnáct (15) dnů, přičemž v případě opakující se pozdní platby v průběhu předcházejících šesti (6) kalendářních měsíců je IonAqua a.s. oprávněna od Smlouvy odstoupit ihned bez uplynutí výše uvedené výpovědní lhůty, d) porušení povinnosti k ochraně obchodního tajemství, e) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání s potenciálními zájemci o spolupráci, f) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání se Aktivní zákazníky a/nebo ostatními Partnery a/nebo koncovými zákazníky a pro prodej Produktů zákazníkům, g) opakované nebo závažné porušení kterékoliv povinnosti Partnera v souvislosti s odborným vedením Partnera/ů nebo aktivních zákazníků jemu v Síti podřazených, h) poškozování jména a/nebo dobré pověsti IonAqua a.s. nebo jména a/nebo dobré pověsti Partnerů i Aktivní zákazníků, i) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to především zneužití osobních údajů Partnerů i Aktivní zákazníků své nebo i jiné obchodní skupiny IonAqua a.s., j) opakované nebo závažné porušení kterékoliv další povinnosti Partnerů stanovených Smlouvou. XV. Doručování Smluvní strany se pro účely doručování dohodly, že závazné jsou adresy resp. ové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. V případě, že v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy a VOP došlo ke změně adresy a změna byla oznámena v souladu s touto Smlouvou a VOP, platí poslední oznámená adresa. XVI. Změny VOP IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že IonAqua a.s. je oprávněna uskutečňovat změny VOP. V případě změny VOP IonAqua a.s. zveřejní aktuální znění na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz). O této změně je IonAqua a.s. povinna informovat Partnera prostřednictvím registrovaného u. Pokud není kontaktní Partnerem uveden, tak písemně na registrovanou kontaktní adresu. V případě, že Partner nevyjádří nesouhlas s navrhovanou změnou VOP, má se za to, že se změnou souhlasí a nové

5 VOP jsou vůči němu účinné po uplynutí 30 dní od odeslání informačního u. V případě vyjádření nesouhlasu je IonAqua a.s. od uzavřené smlouvy oprávněna odstoupit. IonAqua a.s. je současně povinna vést a zpřístupnit archiv VOP s uvedením data účinnosti změn. XVII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VOP tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Smlouvy Smlouvy o obchodní spolupráci, přičemž podrobněji upravují práva a povinnosti smluvních stran. 2. Pokud se některá část Smlouvy nebo VOP stane neplatnou, tato skutečnost nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě vynaloží maximální úsilí na konsolidaci neplatné části Smlouvy nebo VOP. 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne a ruší a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek. 4. Doručovací adresa pro zasílání smluv je: IonAqua a.s., Litomyšlská 2117, Česká Třebová 5

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) zveřejňuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.papirova-lepenka.cz, jakož i dodavatelem - stranou prodávající - je společnost PAPOS v.o.s., se sídlem

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tomáš Mazák, IČ:03367231, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě, který

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha

Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) plat pro nákup v internetovém

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více