VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, Česká Třebová Registrovaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 3207 IČO: , DIČ: CZ , telefon: ; (dále jen IonAqua a.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. IonAqua a.s. je výrobcem nebo dovozcem Produktů, které distribuuje formou přímého prodeje, a to v rámci spotřebně-obchodní sítě založené na principu síťového marketingu. 2. Tyto VOP jsou v případě rozporu nadřazeny Smlouvě, kterou byl založen závazkový právní vztah mezi IonAqua a.s. a Partnery, přičemž řídí a upravují situace, které nejsou pokryty Smlouvou. 3. Pro účely VOP se níže uvedenými termíny rozumí: a) KB jsou kreditní body určené pro výpočet slev Partnerům/Aktivním zákazníkům podle vzorce uvedeného v Pracovním sešitu. Získané KB jsou započítány automaticky vždy při každé objednávce, nejpozději však do konce následujícího měsíce od Konečné uzávěrky IonAqua a.s., na základě které byly Partnery uznány, b) Předběžná uzávěrka objednávek a dodaných Produktů je prvotní sběr údajů o měsíčním objemu objednaných Produktů Partnery. IonAqua a.s. uskutečňuje Předběžnou uzávěrku v poslední pracovní den kalendářního měsíce, kterého se Předběžná uzávěrka týká ke konci pracovní doby. Výsledek Předběžné uzávěrky je orientační, c) Konečná uzávěrka je uzávěrka objednávek Produktů od Partnerů. Provádí se jednou měsíčně zpětně do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, který se vyhodnocuje. V případě, že tento den připadne na den pracovního volna nebo svátek, Konečná uzávěrka se provede poslední pracovní den před takovým dnem volna, nebo první pracovní den následující po takovém dni volna podle volby IonAqua a.s., d) Obratová hodnota (OH) je číselné vyjádření nákupu Produktů IonAqua a.s., jehož mechanizmus výpočtu je uveden v Pracovním sešitu, e) Odměna je odměna za činnosti specifikované v článku VII. Všeobecných obchodních podmínek, přičemž způsob jejího výpočtu je stanovený v Pracovním sešitu, f) Aktivní zákazník je fyzická osoba, která při koupi a užívání Produktů nekoná v rámci předmětu své podnikatelské g) činnosti a Produkty IonAqua a.s. využívá pro vlastní potřebu nebo pro potřebu blízkých osob, h) Partner je podnikatel, který v souvislosti s marketingem, propagací a prodejem Produktů uzavřel s IonAqua a.s. Smlouvu o obchodní spolupráci, i) Partnerské ceny jsou garantované partnerské ceny Produktů IonAqua a.s. podle aktuálního ceníku IonAqua a.s., které nezahrnují doporučenou marži Partnerů, j) Pracovní sešit je marketingový dokument, který obsahuje, kromě jiného, mechanizmy výpočtů Odměn Partnera za výkon činností podle Smlouvy, k) Produkt je jakýkoliv produkt vyráběný nebo dovážený IonAqua a.s., kterému je přidělena Obratová hodnota. Jedna Obratová hodnota odpovídá 1,- CZK bez DPH a slouží pro zařazení Partnerů do základní tabulky odměn uvedené v Pracovním sešitu, l) Registrační číslo je číslo, které Partnerovi automaticky přiděluje IonAqua a.s. při přijetí návrhu Smlouvy ze strany IonAqua a.s., m) Síť je distribuční síť IonAqua a.s. organizovaná jako víceúrovňová spotřebitelsko-obchodní síť v síťovém marketingu, n) Vedoucí skupiny je Partner, který splnil podmínky stanovené v Pracovním sešitu, o) Manažer je Partner, který se kvalifikoval podle odměňovací tabulky uvedené v Pracovním sešitu, nejméně na pozici Manažer sítě, p) Smlouva je smlouva o obchodní spolupráci uzavřená mezi IonAqua a.s. a Partnerem. II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Partner se zavazuje, že bude Produkty zákazníkům prodávat výhradně formou síťového marketingu a výlučně na bázi osobního prodeje. 2. Partner může mít s IonAqua a.s. uzavřenou pouze jednu Smlouvu. 3. IonAqua a.s. se zavazuje dodávat Partnerovi Produkty a zboží podle objednávek Partnera a Partner se zavazuje jím objednané Produkty a zboží převzít a zaplatit za ně IonAqua a.s. Partnerskou cenu. Vlastnické právo k Produktům přechází na Partnera až v momentu úplného zaplacení Partnerské ceny. 4. Smluvní strany se dohodly, že Partnerské ceny a ceny za Produkty a služby budou účtovány a uhrazeny v CZK dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera IonAqua 5. IonAqua a.s. zveřejňuje ceník IonAqua a.s. s uvedením času jeho platnosti na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) 1

2 6. Za doručení Produktů IonAqua a.s. účtuje Partnerům dopravné dle ceníku IonAqua a.s. platného v den doručení objednávky Partnera společnosti IonAqua V případě osobního odběru Produktů dohodnutého telefonicky předem IonAqua a.s. dopravné ani balné neúčtuje. 7. Partner je povinen IonAqua a.s. písemně informovat o každé změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, a to do 5 dnů ode dne, ve kterém příslušná změna nastala. V případě, že Partner svou povinnost písemně informovat IonAqua a.s. o změně identifikačních údajů nesplní řádně a včas, odpovídá za případnou škodu, kterou svým konáním může způsobit. b) V případě platby bezhotovostním převodem nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od připsání platby na účet IonAqua 4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku se nepoužije v případě, že IonAqua a.s. do dvou (2) pracovních dnů od doručení objednávky Produktů Partnera upozorní, že objednané Produkty nejsou aktuálně na skladě, a oznámí Partnerovi termín, ve kterém budou dodány. V případě, že Partner nesouhlasí s takovou změnou dodacích podmínek, je oprávněn objednávku zrušit, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemného upozornění IonAqua III. Prodej Produktů IonAqua a.s. 1. Partneři prodávají Produkty svým jménem, na vlastní účet a nebezpečí. Partner není oprávněn provádět jménem IonAqua a.s. jakékoliv právní úkony, pokud k nim neobdržel zvláštní zplnomocnění. 2. Partneři jsou povinni při propagaci a prodeji Produktů jednat v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, Pracovním sešitem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Z důvodu zachování vysoké kvality Produktů jsou Partneři povinni dodržovat předepsané skladovací podmínky uvedené na obalech Produktů. Každý Partner je povinen zajistit, aby zákazníkům prodával výhradně čerstvé Produkty, tj. Produkty, kterých záruční lhůta trvá minimálně tři (3) měsíce od dodání Produktu zákazníkovi. Produkty s kratší záruční lhůtou je Partner oprávněn propagovat a prodávat pouze v případě, že na to zákazníka upozorní a zákazník s tím výslovně souhlasí. IV. Objednávka, platební a dodací podmínky 1. Objednávky Partnerů na dodávky Produktů se uskutečňují: a) přes objednávkový systém IonAqua a.s. na webových stránkách IonAqua a.s. b) em nebo poštou, c) telefonicky. Partnerská cena za takto objednané Produkty bude hrazena převodem na bankovní účet IonAqua a.s. na základě zálohové faktury, nebo v hotovosti při převzetí v případě osobního odběru v oddělení expedice anebo při dodání Produktů na dobírku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné zásilkové služby. 2. Objednávka musí obsahovat Registrační číslo Partnera, kód Produktu, název Produktu, počet kusů, cenu za kus a doručovací adresu. 3. Pokud není dohodnuto osobní převzetí Produktů, vyexpeduje IonAqua a.s. objednané produkty následovně: a) V případě platby Partnerské ceny na dobírku nejpozději do dvou (2) pracovních dní od doručení objednávky, 2 V. Záruční lhůta a reklamace IonAqua a.s. poskytuje záruku na dodané Produkty. Záruční lhůta každého Produktu je uvedena na obalu každého produktu (minimální doba trvanlivosti). Podmínkou uznání záruční vady Produktu je dodržení pravidel pro skladování a nakládání s Produkty, které jsou uvedeny na obalu Produktu. Místem pro uplatnění záručních vad je Litomyšlská 2117, Česká Třebová VI. Podmínky prezentace a poskytování informací o IonAqua a.s., jejích Produktech a distribučním systému IonAqua a.s. a síťovém marketingu a odborné vedení nových Partnerů 1. Partneři jsou oprávněni osobně prezentovat a poskytovat informace o IonAqua a.s., jejích Produktech, distribučním systému a síťovém marketingu novým zájemcům o spolupráci. 2. Partneři jsou povinni jednat se zájemcem o spolupráci v souladu se Smlouvou, těmito VOP, Etickým kodexem, příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. 3. Partner je povinen zabezpečit odborné vedení nových zájemců o spolupráci a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených. VII. Odměna 1. Odměna za činnosti podle článku VI. je vyplacena podle pravidel stanovených v Pracovním sešitu měsíčně převodem na účet Partnera, a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který vznikl nárok na Odměnu. U plátců DPH bude k Odměně účtována DPH podle příslušných právních předpisů. 2. Pro zamezení pochybností se předpokládá, že všechny náklady Partnerů v souvislosti s činností podle článku VI. těchto VOP jsou zahrnuty v Odměně a Partneři nemají nárok na jejich náhradu. 3. Výše Odměny se počítá na základě údajů získaných IonAqua a.s. v rámci Předběžné uzávěrky a přesných údajů z

3 Konečné uzávěrky. Konečná uzávěrka je rozhodující pro výpočet Odměny v příslušném kalendářním měsíci. 4. IonAqua a.s. informuje Partnera o nepřevzatých dodávkách objednaných Produktů od zákazníků a Partnerů jemu v Síti hierarchicky podřazených v období mezi Předběžnou a Konečnou uzávěrkou, nejpozději však do konce pracovní doby posledního pracovního dne před dnem Konečné uzávěrky, a to buď umístěním informace o nepřevzatých dodávkách na internetových stránkách IonAqua a.s. v sekci Služby Partnerům nebo jinou prokazatelnou formou. VIII. Síť 1. Každý nový Partner/Aktivní zákazník je zařazen do Sítě hierarchicky pod Partnera/Aktivní zákazníka, který ho doporučil IonAqua a.s. 2. V případě, že potenciální zájemce o spolupráci sám kontaktoval IonAqua a.s. a na výzvu neuvede, od koho získal kontakt, bude zařazen do Sítě pod Partnera určeného IonAqua 3. V případě, že zanikne z jakéhokoliv důvodu Smlouva příslušného Partnera/Aktivního zákazníka, přecházejí Partneři a Aktivní zákazníci jemu hierarchicky podřazení pod Partnera/Aktivní zákazníka jemu v Síti bezprostředně nadřazeného, a to včetně jejich hierarchicky podřazených Partnerů a Aktivní zákazníků, pokud není dále uvedeno jinak. 4. Partner má právo ve výjimečných odůvodněných případech požádat o změnu svého v Síti bezprostředně nadřazeného Partnera pro sebe včetně Aktivní zákazníků a Partnerů v Síti hierarchicky podřazených, ale jenom na Partnera v Síti po linii nahoru. Jednotlivé případy posuzuje IonAqua a.s. a do 30 dnů od doručení žádosti oznámí Partnerovi rozhodnutí. IX. Semináře 1. Partner je povinen se zúčastnit v nejbližším možném termínu po uzavření Smlouvy úvodního školícího semináře IonAqua To neplatí, pokud mu v tom zabrání závažné překážky. V případě Partnerů právnických osob jsou Partneři povinni zajistit, aby úvodní školící seminář IonAqua a.s. absolvovaly všechny osoby, které budou za tohoto Partnera v souvislosti s činností podle této Smlouvy vstupovat do kontaktu s Aktivní zákazníkem a/nebo koncovým zákazníkem a/nebo potenciálními zájemci o spolupráci s IonAqua a.s. a/nebo jiným Partnerem. 2. Partneři jsou oprávněni zúčastnit se dalších seminářů organizovaných IonAqua a.s., a to za podmínek zveřejněných na oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz) v sekci Služby Partnerům. Semináře poskytuje IonAqua a.s. za cenu dle ceníku IonAqua X. Materiálová podpora 3 1. IonAqua a.s. poskytuje Partnerům na vyžádání materiálovou podporu, která spočívá v zajištění standardních vizitek deklarujících příslušnost k Síti, formulářů, marketingových a studijních materiálů apod., a to za cenu dle platného ceníku IonAqua 2. Při naplňování účelu Smlouvy jsou Partneři oprávněni používat ochranné známky IonAqua XI. Ochrana osobních údajů 1. V souvislosti se Smlouvou bude IonAqua a.s. shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat osobní údaje Partnerů. IonAqua a.s. se zavazuje při manipulaci s osobními údaji postupovat v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou. Partner tímto poskytuje IonAqua a.s., jakožto i správci dat, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě nebo získaných na jejím základě v průběhu platnosti Smlouvy a dále po ukončení Smlouvy, a to jména, příjmení, názvu, rodného čísla, identifikačního čísla, bydliště, sídla, kontaktních údajů, údajů o osobním obratu, a případných nepřevzatých nebo vrácených objednávkách a údajů o obratu celé jeho obchodní skupiny a výšky Odměny s cílem evidence složení a obratu jednotlivých obchodních skupin v rámci Sítě a výpočtu odměn Partnerů a Aktivní zákaznických slev, přičemž Partner výslovně souhlasí se zpřístupněním těchto údajů Partnerům a Aktivní zákazníkům v Síti v linii směrem nahoru. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může IonAqua a.s. pověřit třetí osobu jako zpracovatele, s čímž Partner výslovně souhlasí. 2. IonAqua a.s. tímto informuje Partnera jako dotčenou osobu a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. především o tom, že dotčená osoba má právo přístupu ke svým údajům a v případě, že se domnívá, že IonAqua a.s. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, požadovat vysvětlení od IonAqua a.s., obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání IonAqua a.s., odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, vykonání opravy nebo doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžní náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících tohoto zákona. 3. Partner souhlasí, aby IonAqua a.s. v případě zájmu potenciálního zákazníka o koupi Produktů, který kontaktuje přímo IonAqua a.s., poskytla tomuto zákazníkovi kontaktní údaje na Partnera podnikajícího v územním obvodu tohoto zákazníka. XII. Obchodní tajemství 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že informace, které Partner získá v průběhu trvání smluvního vztahu s IonAqua a.s., především informace o IonAqua a.s., jejích Partnerech,

4 obchodních partnerech a dodavatelích výrobků a služeb, Aktivní zákaznících, obchodním modelu, použitých technologiích, které nejsou běžně veřejně dostupné, považuje IonAqua a.s. za obchodní tajemství, které patří k jejímu podniku a z uvedeného důvodu má IonAqua a.s. zájem na jeho utajení. Partner se zavazuje, že obchodní tajemství bude chránit, nezpřístupní jej z jakéhokoliv důvodu, a to ani částečně, jiným osobám, ani jej nevyužije ve svůj vlastní prospěch. 2. Povinnost ochrany obchodního tajemství trvá po celou dobu existence obchodního tajemství. V případě pochybností, jestli je daná informace součástí obchodního tajemství IonAqua a.s., je Partner povinen si předem vyžádat písemné stanovisko IonAqua a.s. a toto stanovisko respektovat. XIII. Rozhodné právo a příslušný soud 1. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že práva a povinnosti jakož i právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP se budou řídit právním řádem České republiky, především ustanoveními Obchodního zákoníku. 2. IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že případné nejasnosti resp. spory vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou, budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. 3. V případě, že se IonAqua a.s. a Partner nedohodnou v přiměřené lhůtě, spor bude řešen prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. XIV. Ukončení Smlouvy 1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve VOP, a to především následujícími způsoby: a) dohodou, b) odstoupením z důvodu podstatného porušení povinností druhé smluvní strany, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, c) výpovědí, přičemž výpovědní lhůta jsou tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, d) automatickým ukončením, a to v případě, že Partner v průběhu dvanácti (12) kalendářních měsíců neuskutečnil vůči IonAqua a.s. žádnou objednávku Produktů, a to k poslednímu dni lhůty uvedené v tomto ustanovení, e) smrtí nebo zánikem Partnera nebo zánikem IonAqua 2. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany IonAqua a.s. se považuje: a) opoždění platby Odměny po dobu delší než 15 pracovních dnů, b) opakované nedodání objednaných Produktů s výjimkou 4 případů uvedených v článku IV. odst. 4 VOP, c) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů. 3. Za podstatné porušení povinností podle ods. 1 písm. b) ze strany Partnera se považuje: a) zánik příslušných oprávnění Partnera na výkon činností podle této Smlouvy, b) opoždění platby Partnerské ceny za Produkty dodané IonAqua a.s. za dobu delší než patnáct (15) dnů, přičemž v případě opakující se pozdní platby v průběhu předcházejících šesti (6) kalendářních měsíců je IonAqua a.s. oprávněna od Smlouvy odstoupit ihned bez uplynutí výše uvedené výpovědní lhůty, d) porušení povinnosti k ochraně obchodního tajemství, e) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání s potenciálními zájemci o spolupráci, f) porušení jakékoli povinnosti nebo pravidla stanovených pro jednání se Aktivní zákazníky a/nebo ostatními Partnery a/nebo koncovými zákazníky a pro prodej Produktů zákazníkům, g) opakované nebo závažné porušení kterékoliv povinnosti Partnera v souvislosti s odborným vedením Partnera/ů nebo aktivních zákazníků jemu v Síti podřazených, h) poškozování jména a/nebo dobré pověsti IonAqua a.s. nebo jména a/nebo dobré pověsti Partnerů i Aktivní zákazníků, i) porušení povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, a to především zneužití osobních údajů Partnerů i Aktivní zákazníků své nebo i jiné obchodní skupiny IonAqua a.s., j) opakované nebo závažné porušení kterékoliv další povinnosti Partnerů stanovených Smlouvou. XV. Doručování Smluvní strany se pro účely doručování dohodly, že závazné jsou adresy resp. ové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. V případě, že v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy a VOP došlo ke změně adresy a změna byla oznámena v souladu s touto Smlouvou a VOP, platí poslední oznámená adresa. XVI. Změny VOP IonAqua a.s. a Partner se dohodli, že IonAqua a.s. je oprávněna uskutečňovat změny VOP. V případě změny VOP IonAqua a.s. zveřejní aktuální znění na svých oficiálních webových stránkách (www.ionaqua.cz). O této změně je IonAqua a.s. povinna informovat Partnera prostřednictvím registrovaného u. Pokud není kontaktní Partnerem uveden, tak písemně na registrovanou kontaktní adresu. V případě, že Partner nevyjádří nesouhlas s navrhovanou změnou VOP, má se za to, že se změnou souhlasí a nové

5 VOP jsou vůči němu účinné po uplynutí 30 dní od odeslání informačního u. V případě vyjádření nesouhlasu je IonAqua a.s. od uzavřené smlouvy oprávněna odstoupit. IonAqua a.s. je současně povinna vést a zpřístupnit archiv VOP s uvedením data účinnosti změn. XVII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VOP tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Smlouvy Smlouvy o obchodní spolupráci, přičemž podrobněji upravují práva a povinnosti smluvních stran. 2. Pokud se některá část Smlouvy nebo VOP stane neplatnou, tato skutečnost nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě vynaloží maximální úsilí na konsolidaci neplatné části Smlouvy nebo VOP. 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne a ruší a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek. 4. Doručovací adresa pro zasílání smluv je: IonAqua a.s., Litomyšlská 2117, Česká Třebová 5

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY Stránka 1 z 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY I. ÚDAJE POSKYTOVATELE Společnost: Se sídlem:,, IČ: 29254191, DIČ: CZ 29254191 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více