Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních podmínek a jejich vztah k ostatním Smluvním dokumentům, základní pravidla pro vznik smluvního vztahu (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) vydává Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., společnost založená a řádně existující dle zákonů Nizozemí, se sídlem na adrese Strawinskylaan 565 D, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu, spisová značka (dále jen Banka ), a řídí se jimi veškeré bankovní a jiné související obchodní právní vztahy mezi ní a jejími Klienty při poskytování Bankovních služeb a produktů, včetně Platebních služeb, pokud se tyto vztahy týkají její pobočky v České republice, tj. Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Klicperova 3208/12, PSČ: 15000, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka Založení právního vztahu mezi Bankou a Klientem je podmíněno předchozím přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek Klientem, a to způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku VOP. Banka, resp. její organizační složka s působností pro Českou republiku Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka, je zapsána v seznamu bank vedeném Českou národní bankou. Činnost Banky, resp. její české organizační složky, podléhá v souladu s českým právním řádem bankovnímu dohledu České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu upraveném zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a Zákonem o platebním styku. Navíc Banka podléhá regulaci De Nederlandsche Bank N.V., která dohlíží na Banku, včetně jejích poboček. Banka je zapojena do systému pojištění pohledávek v Nizozemí, a proto není dle Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, povinna sjednávat pojištění pohledávek v České republice. (2) Tyto VOP tvoří v souladu s 1751 odst. 1 Občanského zákoníku nedílnou součást všech Smluv mezi Bankou a Klientem uzavřených v souvislosti s příslušnou Bankovní službou nebo produktem a určují tak v souladu s 1751 odst. 1 Občanského zákoníku část obsahu každé Smlouvy, nestanoví-li příslušná Smlouva výslovně jinak. Pro jednotlivé Bankovní služby a produkty poskytované Bankou může Banka vydat zvláštní obchodní podmínky (dále též jen Zvláštní produktové podmínky nebo jen ZPP ) navazující na tyto VOP, které rovněž tvoří v souladu s 1751 odst. 1 Občanského zákoníku součást obsahu příslušné Smlouvy upravující dotčenou Bankovní službu nebo produkt. Pokud ZPP obsahují odlišnou úpravu od VOP, použije se přednostně úprava obsažená ve Zvláštních produktových podmínkách. Banka dále vydává Oznámení o lhůtách pro domácí a zahraniční platby (dále též jen Oznámení o lhůtách ) a Sazebník poplatků a jiných cen za Bankovní služby (dále též jen Sazebník ) a Oznámení o úrokových sazbách. VOP, ZPP, Oznámení o lhůtách, Sazebník a Oznámení o úrokových sazbách (dále též jen společně Smluvní dokumenty ) rovněž tvoří v souladu s 1751 odst. 1 Občanského zákoníku část obsahu příslušné Smlouvy. (3) Tyto VOP se vztahují i na poskytování Platebních služeb Bankou ve smyslu Zákona o platebním styku, které Banka poskytuje na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních službách a běžném účtu. Další podmínky poskytování Platebních služeb mohou vedle VOP upravovat zvláštní produktové Smlouvy a/nebo Zvláštní produktové podmínky. (4) Podmínky Smluv uzavřených mezi Bankou a Klientem nebo Zvláštní produktové podmínky vydané Bankou v souvislosti s různými typy Bankovních služeb a produktů platí přednostně v tom rozsahu, v jakém se podmínky uvedené v příslušné Smlouvě a/nebo Zvláštní produktové podmínky liší od VOP nebo v rozsahu, v jakém jsou s nimi v rozporu, tj. ujednání příslušné Smlouvy odchylná od VOP a ZPP mají přednost před VOP a ZPP; odchylná ustanovení ZPP mají přednost před ustanoveními VOP. (5) Na uzavření smluvního vztahu s Bankou není právní nárok. Banka je oprávněna vázat poskytování Bankovních služeb a produktů na předložení potřebných dokumentů a informací ze strany Klienta. Banka vrámci Platebních služeb neprovádí žádné hotovostní transakce, zejména neposkytuje platební služby umožňující vložení hotovosti na platební účet nebo platební služby umožňující výběr hotovosti z platebního účtu ani nevydává platební prostředek ve formě platební karty. (6) Uzavřením Smlouvy nebo jejího dodatku Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním příslušných Zvláštních produktových podmínek a Všeobecných obchodních podmínek, Oznámením o lhůtách pro domácí a zahraniční

2 platby a Sazebníkem poplatků a jiných cen za Bankovní služby a Oznámením o úrokových sazbách (v rozsahu relevantním pro příslušnou Bankovní službu a/nebo produkt) a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. Banka připojuje VOP, ZPP, Oznámení o lhůtách, Sazebník a Oznámení o úrokových sazbách ke Smlouvě. Banka zpřístupňuje VOP na webových stránkách Banky. (7) Uzavřením Smlouvy nebo jejího dodatku Klient rovněž uděluje příslušné souhlasy: - se zpracováním osobních údajů předaných Bance v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu článku 54 těchto Všeobecných obchodních podmínek a za podmínek stanovených v těchto VOP; - s předáním veškerých údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství (podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů), jakož i předmětem ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třetím osobám v rámci holdingového uskupení Banky, a to za účelem zpracování těchto údajů za podmínky, že důvěrný charakter těchto údajů bude plně zachován; -s tím, aby telefonická komunikace mezi Klientem a Bankou byla Bankou nahrávána pro účely potřebného ověření identifikace Klienta a/nebo Klientem zadaných pokynů a instrukcí; za tím účelem je Banka dále oprávněna uchovávat jakýkoliv (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, Jednající osobou, Oprávněnou osobou či Zmocněncem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů a využít jej v případě potřeby jako důkazní prostředek, aniž by Banka byla povinna takovýto záznam Klientovi poskytnout. Klient je povinen obstarat příslušné souhlasy uvedené v tomto odstavci i od fyzických osob, které budou v postavení Jednající osoby, Oprávněné osoby či Zmocněnce. Pokud Klient tuto povinnost nesplní, Banka požadovanou Bankovní službu nebo produkt neposkytne. V ostatním platí obdobně článek 54 VOP. (8) Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou, v českém a anglickém jazyce, není-li mezi Bankou a Klientem dohodnuto výslovně jinak. Při uzavírání smluvního vztahu Banka poskytuje Klientům informace vyžadované Zákonem o platebním styku a/nebo jiným zákonem. V průběhu trvání smluvního vztahu Banka zpřístupňuje Klientům informace vyžadované Zákonem o platebním styku a/nebo jiným zákonem. Článek 2 Změny a doplňky VOP a dalších Smluvních dokumentů (1) V souvislosti se změnami platných právních předpisů nebo s ohledem na své obchodní strategie je Banka oprávněna tyto VOP a/nebo Zvláštní produktové podmínky a/nebo Oznámení o lhůtách, Sazebník a Oznámení o úrokových sazbách měnit a/nebo doplňovat, a to zejména v tomto rozsahu úroky, ceny a lhůty. Návrh na změny a/nebo doplňky oznámí Banka Klientovi alespoň dva měsíce přede dnem, kdy má změna a/nebo doplnění nabýt účinnosti. (2) Oznámené změny a/nebo doplnění, které se týkají Platebních služeb, vstoupí v platnost a účinnost v okamžiku, který v nich bude uveden (nejdříve však prvním dnem po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne jejich oznámení) a budou platit pro všechny stávající i budoucí právní vztahy mezi Klientem a Bankou v oblasti Platebních služeb, pokud Banka v návrhu na změnu a/nebo doplnění o tomto důsledku Klienta informovala a současně budou splněny tyto další podmínky: (i) Klient návrh na změnu a/nebo doplnění neodmítl, a současně (ii) Banka v návrhu na změnu a/nebo doplnění informovala Klienta o jeho právu vypovědět Smlouvu dle odst. 3 tohoto článku VOP. Oznámení o změně a/nebo doplnění může mít jakoukoli formu dle dohody s Klientem v rámci obchodního vztahu. Pokud není dohodnuto s Klientem jinak, bude mít oznámení o změně či doplnění VOP a/nebo ZPP písemnou formu a bude doručeno způsobem uvedeným v čl. 59 VOP. Pokud jde o změny a/nebo doplnění týkající se Oznámení o lhůtách, Sazebníku a Oznámení o úrokových sazbách, Banka o nich vhodným způsobem uvědomí Klienta (např. písemným oznámením, elektronickou poštou, výpisem z účtu apod.). (3) Jestliže Klient návrh na změnu a/nebo doplnění týkající se Platebních služeb odmítne, má právo bezúplatně písemně vypovědět s okamžitou účinností příslušnou Smlouvu, která je návrhem na změnu a/nebo doplnění dotčena, popř. všechny Smlouvy, které tvoří rámcovou smlouvu o platebních službách ve smyslu Zákona o platebním styku, a to přede dnem, kdy má změna a/nebo doplnění nabýt účinnosti. Pokud Klient současně s odmítnutím nedoručí i uvedenou výpověď, je Banka oprávněna příslušnou Smlouvu písemně vypovědět sama, a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě. (4) Oznámené změny a/nebo doplnění, které se netýkají Platebních služeb, vstoupí v platnost a účinnost v okamžiku, který v nich bude uveden (nejdříve však prvním dnem po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne jejich oznámení), a budou platit pro všechny stávající i budoucí obchodní vztahy mezi Klientem a Bankou pro poskytování příslušné Bankovní služby nebo produktu, pokud Banka v návrhu na změnu a/nebo doplnění Klienta informovala o tom, že Klient má právo odmítnout navrhované změny a/nebo doplnění, a pokud současně s tím Klient písemně vypoví příslušnou Smlouvu, která je návrhem na změnu a/nebo doplnění dotčena. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být Bance doručena současně s odmítnutím přede dnem, 2

3 kdy má navrhovaná změna a/nebo doplnění nabýt účinnosti. Výpovědní doba v tomto případě činí maximálně jeden měsíc. Pokud Klient současně s odmítnutím nedoručí i uvedenou výpověď, je Banka oprávněna příslušnou Smlouvu písemně vypovědět sama, a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě. (5) Pro vyloučení případných pochybností se výslovně stanoví, že při změnách a /nebo doplnění Sazebníku, který stanoví výši cen za poskytnuté Bankovní služby (např. poplatek za vedení účtu apod.), Oznámení o úrokových sazbách a Oznámení o lhůtách, jsou Banka a Klient oprávněni a povinni postupovat dle výše uvedených ustanovení. II. IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA, POVINNOST POSKYTOVAT SOUČINNOST A ODPOVĚDNOST KLIENTA A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SMLUVNÍHO VZTAHU Článek 3 Identifikace a kontrola Klienta (1) Banka je v souladu s příslušnými právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) povinna při poskytování všech Bankovních služeb identifikovat Klienta nebo osobu jednající jeho jménem (osobu, která ho zastupuje) a/nebo na jeho účet a v případě právnické osoby identifikovat skutečného majitele této právnické osoby. Identifikaci v souladu s právními předpisy a jimi stanoveném rozsahu Banka provádí zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že Klient (nebo osoby, které ho zastupují, osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet, zejména Jednající osoby, Oprávněné osoby či Zmocněnci) odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná Bankovní služba provedena. Poskytnutí Bankovních služeb při zachování anonymity Klienta je Banka povinna odmítnout. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Banka kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Klientem oprávněna vyžadovat doplnění identifikačních údajů Klienta, předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany Klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet Klienta, dokladů o bonitě a závazcích Klienta či jeho důvěryhodnosti. Banka neprovede obchod Klienta, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod Klienta je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp. neprovede obchod Klienta, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy. (2) Před poskytnutím Bankovní služby, jakož i kdykoliv v průběhu jejího poskytování, je Banka oprávněna žádat předložení identifikačních dokladů, včetně rodného čísla, dalších dokumentů a informací nutných k poskytnutí Bankovní služby a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, Jednajících osob, Oprávněných osob, Zmocněnců a Skutečného majitele v souladu s právními předpisy a zásadami obezřetného podnikání Banky. Banka je oprávněna stanovit pravidla pro identifikaci jednotlivých osob, jakož i rozsah informací a dokumentů, které je Klient povinen předložit za účelem identifikace a poskytnutí jednotlivých Bankovních služeb. (3) Banka je oprávněna pořídit si v souladu s právními předpisy pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů a tyto uchovávat v souladu s právními předpisy. Banka je dále oprávněna uchovávat jakýkoliv autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, Skutečným majitelem, Jednající osobou, Oprávněnou osobou či Zmocněncem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. Banka není povinna takovýto záznam Klientovi poskytnout. (4) Banka je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů oprávněna provádět identifikaci a kontrolu Klientů, jimž poskytuje Bankovní služby, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Bankovní služby, vést evidenci takto získaných údajů, vše v souladu s ujednáním s Klientem a v souladu s právními předpisy. Zpracování osobních údajů o fyzických osobách podléhá omezením zákona o ochraně osobních údajů (jak uvedeno v čl. 54 těchto VOP). Banka může požadovat, aby Klient sdělil svou adresu, telefonní číslo a číslo faxu nebo další údaje týkající se jakýchkoli jiných prostředků elektronické výměny dat. Článek 4 Poskytování informací (1) Před navázáním právního obchodního vztahu s Bankou a na základě požadavku Banky kdykoli v průběhu trvání takového vztahu poskytne Klient Bance zejména (nikoliv však výlučně) dokumenty dokládající jeho založení a právní existenci (v případě právnické osoby); nebo doklad totožnosti (v případě fyzické osoby), a informace dle požadavků Banky týkající se jeho identifikace a účelu podnikání v rozsahu uvedeném v článku 3 VOP, vždy v takové formě a s obsahem, které budou dle uvážení Banky dostačující, a nebudou starší než 3 měsíce. V případě, že má dojít k poskytnutí Bankovní služby právnické osobě, která již byla založena, avšak dosud není zapsána v příslušném obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku, poskytne osoba jednající jménem této založené právnické osoby Bance nebo ji zastupující dokumenty týkající se založení právnické osoby, jakož i další dokumenty v souladu s požadavky Banky. Každá osoba jednající jménem a/nebo zastupující Klienta řádně doloží své oprávnění k takovému právnímu jednání. (2) V zájmu zabezpečení řádného poskytování Bankovní služby je Klient povinen písemnou formou Banku bez zbytečného odkladu informovat o změně identifikačních údajů (zejména, obchodní firmy, sídla čí poskytnuté doručovací adresy, jména a příjmení Jednající osoby, Oprávněné osoby či Zmocněnci apod.) a o 3

4 jakýchkoliv dalších změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytování Bankovních služeb a na schopnost Klienta dostát závazkům vůči Bance, jakož i o změně údajů týkajících se Klienta, Jednající osoby, Oprávněné osoby, Zmocněnce a Skutečného majitele. Klient je dále povinen informovat Banku o jakékoliv skutečnosti, která z něj může činit Osobu se zvláštním vztahem k Bance. Klient je povinen Bance bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, zavedení nucené správy a podobně). (3) Pokud Klient změny doručovací adresy neoznámí, budou se Zásilky Banky považovat za doručené, pokud byly zaslány na adresu, kterou Klient uvedl Bance jako nejaktuálnější. (4) Klient je povinen Banku bez zbytečného odkladu informovat o ztrátě dokumentů v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, jakož i dokladů identifikujících Klienta, Jednající osoby, Oprávněné osoby či Zmocněnce. Klient je dále povinen Banku bez zbytečného odkladu po zjištění informovat o ztrátě, odcizení nebo zneužití Platebních prostředků, hesel, kódů a podobně, které Klient od Banky obdržel v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb. Pokud Klient nesplnil výše uvedenou informační povinnost vůči Bance nejpozději následující Bankovní pracovní den po ztrátě, odcizení nebo zneužití dokumentů a /nebo Platebního prostředku, aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že neoznámil výše uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění. (5) Nestanoví-li Banka výslovně jinak (zejména v příslušných Zvláštních produktových podmínkách), plní Klient svou informační povinnost dle odst. 4 tohoto článku písemně prostřednictvím ové adresy přičemž tuto zprávu musí Klient následně potvrdit písemně doporučeným dopisem. (6) Na žádost Banky je Klient povinen prokázat a doložit původ a zdroj peněžních prostředků, jakož i sdělit Bance veškeré informace a prokázat skutečnosti, které je Banka v souladu s právními předpisy povinna zjišťovat, včetně doložení účelu a povahy zamýšlené nebo prováděné bankovní transakce. (7) Banka jedná v důvěře v pravost a v obsah Klientem předložených identifikačních dokladů, dalších dokumentů a poskytnutých informací. Banka není povinna přijmout dokument, o jehož pravosti či správnosti má odůvodněné pochybnosti. (8) Klient nese odpovědnost za škody způsobené Bance v důsledku porušení svých závazků poskytovat informace a součinnost dle těchto VOP. Článek 5 Oprávnění k jednání a zastupování Klienta (1) Klient ve vztahu k Bance a vůči ní právně jedná osobně (což v případě právnické osoby znamená prostřednictvím Jednajících osob) nebo prostřednictvím Zmocněnce. Pokud to vyplývá ze ZPP a/nebo Smlouvy, činí určené dispozice za a jménem Klienta i Oprávněná osoba, a to vždy osobně. Oprávněná osoba se nemůže nechat zastoupit. (2) Nestanoví-li právní předpis pro platnost plné moci přísnější zvláštní formu či jiné přísnější podmínky, plná moc udělená Klientem v souvislosti s Bankovní službou či produktem nebo v souvislosti s oprávněním disponovat s běžným účtem uděleným např. Podpisovým vzorem musí mít písemnou formu, být určitá, Klientem řádně podepsaná. Podpis Klienta na plné moci/podpisovém vzoru musí být notářsky či jinak úředně ověřen nebo ověřen tím způsobem, že podpis Klienta bude na plné moci/podpisovém vzoru učiněn před zaměstnancem Banky. Pokud by platné právní předpisy předepisovaly zvláštní přísnější formu či jiné přísnější podmínky, musí být plná moc/podpisový vzor v souladu i s těmito požadavky. (3) Klient neprodleně písemnou formou uvědomí Banku o jakémkoli zrušení či změnách plné moci/podpisového vzoru nebo podobného oprávnění předaného Bance a předloží Bance v této souvislosti potřebné doklady v listinné podobě s ověřeným podpisem ve smyslu odst. 2 tohoto článku. (4) Jakákoli plná moc, Podpisový vzor či jiné oprávnění k zastupování Klienta předané Bance je pro Banku závazné od okamžiku jejich doručení Bance, jejich zrušení či změny od doručení písemného oznámení o jejich zrušení nebo o změně. V případě Jednajících osob se jejich oprávnění jednat prokazuje Bance zápisem těchto osob a jejich oprávnění v obchodním rejstříku či jiném obdobném veřejném rejstříku, pokud nebude Bance prokázáno jinak dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku či jiného zákona. Článek 6 Způsobilost k právnímu jednání; Zrušení právnické osoby Klient je povinen Banku neprodleně písemně informovat o jakékoli ztrátě či omezení způsobilosti Klienta k právnímu jednání nebo Jednajících osob nebo Oprávněných osob nebo Zmocněnců, resp. o omezení jejich svéprávnosti. Klient je rovněž povinen nepodleně písemně informovat Banku o ukončení své podnikatelské činnosti a/nebo zrušení Klienta jako právnické osoby. Článek 7 Náležitá péče a opatrnost při využívání telekomunikačních prostředků Pokud Klient při zadávání Platebních příkazů nebo realizaci jiných sdělení využívá telekomunikačních prostředků, zajistí příslušná bezpečnostní opatření tak, aby nedocházelo k chybám a zneužití při přenosu. Zvláštní ustanovení ve Smlouvě o využívání služeb elektronického přenosu dat, Smlouvy o faxové a telefonické komunikaci, Rámcové smlouvy o využívání služeb GCMS PLUS, případně jiných Smluv upravujících způsob komunikace tímto nejsou dotčena. 4

5 Článek 8 Oznámení o nepřijetí sdělení Klient neprodleně uvědomí Banku, pokud od ní neobdrží pravidelná sdělení (například závěrečné výpisy, potvrzení o uzavření úvěrového obchodu, depozitního obchodu nebo devizového obchodu apod.) nebo jiná sdělení nebo poštovní korespondenci, které Klient běžně od Banky očekává v příslušném časovém období s ohledem na sjednanou formu doručení. Článek 9 Reklamace a uplatnění námitek (1) Klient si neprodleně zkontroluje úplnost a správnost příslušných sdělení Banky, jako jsou například potvrzení o přijetí svých Platebních příkazů, oznámení o provedení těchto Platebních příkazů, výpisy z účtů, závěrečné výpisy (zejména návaznost zúčtování, správnost stavu peněžních prostředků na účtu a správnost provedení Platebních transakcí a jiných transakcí), a je-li třeba, neprodleně u Banky uplatní námitky. (2) Pokud Klient zjistí nesrovnalosti v zúčtování, popř. nezúčtování proveditelných Platebních příkazů, nebo jiné nedostatky, je povinen oznámit závady Bance a uplatnit požadavky na jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o vzniku nesrovnalosti. (3) Pokud Banka v průběhu sedmi dnů neobdrží žádné písemné námitky, výše uvedená sdělení a s nimi související služby Banky budou považovány za Klientem schválené, pokud z platných právních předpisů nebo těchto VOP nevyplývá výslovně jinak. Článek 10 Jazyk Komunikace mezi Bankou a Klientem v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce a /nebo anglickém jazyce, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Banka není povinna přijmout dokument v jiném než v českém jazyce a/nebo anglickém, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Banka je oprávněna žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu či dokladu do českého jazyka a/nebo anglického jazyka na náklady Klienta. V případě dokumentů, včetně Smluv, které jsou vyhotoveny i v jiných jazykových verzích včetně anglické, je v případě rozporu vždy rozhodující česká verze, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. III. ZŘIZOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČTŮ, PLATEBNÍ SLUŽBY Článek 11 Základní pravidla zřizování a vedení běžného účtu (1) Základní Bankovní službou, kterou Banka poskytuje, je otevření a vedení běžného účtu, který je zároveň platebním účtem, a to na základě Rámcové smlouvy o platebních službách a běžném účtu. Při zřizování běžného účtu doloží Klient jako budoucí majitel běžného účtu Bance údaje potřebné pro jeho identifikaci ve smyslu těchto VOP. Banka nezřizuje anonymní běžné účty. Banka je oprávněna zřízení běžného účtu odložit na dobu potřebnou k ověření informací obsažených v dokumentech předložených Klientem. Na zřízení běžného účtu nemá Klient právní nárok a Banka je oprávněna zřízení běžného účtu odmítnout i bez uvedení důvodu. Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních službách a běžném účtu poskytuje Banka Platební služby. Další podmínky poskytování Platebních služeb mohou upravovat i zvláštní produktové Smlouvy a Zvláštní produktové podmínky. Rámcová smlouva o platebních službách a běžném účtu, případně další Smlouvy, jejichž obsahem je poskytování platebních služeb, VOP, Zvláštní produktové podmínky, jejichž obsahem je poskytování Platebních služeb, a ostatní Smluvní dokumenty v rozsahu, ve kterém se týkají Platebních služeb, jednotlivě i společně tvoří rámcovou smlouvu o platebních službách ve smyslu Zákona o platebním styku. (2) Každému Účtu Banka přidělí Jedinečný identifikátor, jak je definován v části XV. těchto VOP, který Banka i Klient jsou povinni uvádět při veškeré vzájemné komunikaci týkající se daného běžného účtu. Pokud tak stanoví zákon, jiný právní předpis, úřední sdělení, opatření či oznámení České národní banky nebo v případě závažných provozních důvodů, v důsledku kterých Banka nebude schopna postupovat jiným způsobem, je Banka oprávněna Jedinečný identifikátor jednostranně změnit. O této skutečnosti Banka Klienta písemně informuje v přiměřené lhůtě před zamýšlenou změnou, nejpozději však tři měsíce před ní. V případě, že ke změně Jedinečného identifikátoru dochází z provozních důvodů na straně Banky, postupuje se v souladu s článkem 2 těchto VOP. Banka nenese náklady Klienta spojené se změnou čísla běžného účtu, a to ani částečně. (3) Banka může jako podmínku pro zřízení a vedení běžného účtu od Klienta požadovat, aby převedl na na běžný účet Bankou stanovenou výši peněžních prostředků a aby měl na běžném účtu po celou dobu minimální zůstatek stanovený Bankou. Tím není dotčena povinnost Klienta vyplývající z odst. 5 tohoto článku. (4) Klient je povinen běžný účet využívat pouze pro účely podnikání a/nebo realizaci předmětu činnosti a je povinen Bance poskytnout veškeré další informace, které bude Banka důvodně vyžadovat z daňových, účetních či jiných důvodů ke splnění svých dalších závazků. (5) Klient je povinen udržovat na běžném účtu dostatek peněžních prostředků k realizaci předpokládaných Platebních transakcí dle vlastních Platebních příkazů a k plnění svých závazků vůči Bance dle příslušné Smlouvy a těchto VOP. 5

6 (6) Banka se může s Klientem dohodnout na zřízení povoleného debetu na běžném účtu formou kontokorentního úvěru. Práva a povinnosti Banky a Klienta včetně výše úroků se pro tento případ budou řídit příslušnou Smlouvou. (7) V případě vzniku nepovoleného debetního zůstatku na běžném účtu z jakéhokoliv důvodu je Klient povinen neprodleně uhradit Bance celou dlužnou částku. Banka je oprávněna úročit nepovolený debetní zůstatek na běžném účtu v souladu s článkem 25 těchto VOP. Po dobu trvání nepovoleného debetu na běžném účtu Klienta je Banka oprávněna zřídit zvláštní (vnitřní) účet pohledávky z nepovoleného debetu, na kterém povede pohledávku z nepovoleného debetu, včetně příslušenství. Článek 12 Dispoziční právo k běžnému účtu (1) Aniž by byl dotčen článek 19 těchto VOP, uzavírat a měnit Rámcovou smlouvu o platebních službách a běžném účtu, případně Smlouvu o zřízení účtu, určovat, měnit či rušit Podpisový vzor, ukončit právní vztah vycházející z příslušné Smlouvy apod., je oprávněn výhradně Klient; jiná osoba je oprávněna takové právní jednání činit pouze na základě zvláštní plné moci vydané Klientem ve formě, která je v souladu s těmito VOP; dispozice s peněžními prostředky na běžném účtu však může činit pouze Oprávněná osoba, když Oprávněnou osobou může být přímo Klient. (2) Zmocněnci ani Oprávněné osoby (odlišné od Klienta) nemohou udělovat zmocnění k dispozici s prostředky na běžném účtu Klienta dalším osobám. (3) Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky není Klient oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za Bankou z běžného účtu ani pohledávky související se zřízením a vedením běžného účtu. Článek 13 Podpisový vzor k běžnému účtu Klient je povinen uložit u Banky vyplněný formulář nazvaný Podpisový vzor k běžnému účtu. Jednající osoba Klienta svým podpisem na tomto Podpisovém vzoru potvrdí, že Oprávněné osoby uvedené na Podpisovém vzoru jsou oprávněny disponovat s peněžními prostředky na běžném účtu Klienta. Oprávněné osoby jsou povinny podepisovat veškeré příslušné listiny, zejména Platební příkazy podávané na tiskopisech, v souladu se svým podpisem uvedeným v tomto Podpisovém vzoru. Článek 14 Ochrana před zneužitím Klient bude vždy jednat tak, aby údaje uvedené na Podpisovém vzoru k běžnému účtu a případně další ochranné identifikační znaky nemohly být zneužity třetími osobami. Článek 15 Další oprávnění k dispozicím s peněžními prostředky na běžném účtu Vedle Oprávněných osob uvedených v Podpisovém vzoru k běžnému účtu, uloženém Klientem u Banky, jsou oprávněny disponovat s peněžními prostředky na běžném účtu i další Oprávněné osoby, kterým Banka na základě žádosti Klienta udělí elektronické podpisové oprávnění. Podrobnější úpravu obsahuje příslušná Smlouva a/nebo ZPP. Článek 16 Běžné účty vedené ve více měnách (multiměnové účty) Pokud Banka pro Klienta zřídí běžný účet ve formě multiměnového účtu a pokud nebyl vydán Platební příkaz jiného znění, jsou Platební transakce uskutečňované v příslušné měně připisovány na běžný účet ve stejné měně. Pokud běžný účet Klienta nebyl zřízen pro konkrétní měnu, ve které byla Platební transakce provedena, je Banka oprávněna částky cizí měny připisovat v jakékoli měně, pro kterou byl běžný účet zřízen, nestanoví-li Klient výslovně jinak. Částka bude Bankou přepočtena dle platného směnného kurzu vyhlášeného Bankou v den, kdy je částka Bance k dispozici a kdy ji Banka může použít. Článek 17 Další typy účtů Banka může s Klientem sjednat zřízení jiného než běžného účtu, který bude Bankou pro Klienta veden a spravován v souladu s příslušnou smlouvou o zřízení tohoto účtu. IV. DALŠÍ PRAVIDLA VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU Článek 18 Převod peněžních prostředků Neexistuje-li mezi Bankou a Klientem jiná dohoda, nebo pokud není převod peněžních prostředků z běžného účtu v důsledku omezení třetích osob v souladu s platnými zákony vyloučen, může Klient peněžní prostředky z běžného účtu převádět až do výše Bankou stanoveného minimálního zůstatku na běžném účtu. Článek 19 Použití peněžních prostředků bez souhlasu Klienta (1) S peněžními prostředky na běžném účtu Klienta je možné nakládat pouze v souladu s platnými zákony, platnou Smlouvou, těmito VOP, ZPP a sjednaným účelem. Banka je oprávněna s peněžními prostředky na běžném účtu disponovat pouze v souladu se zákony nebo příslušnou Smlouvou, VOP a/nebo ZPP 6

7 (2) Banka může bez souhlasu Klienta odepsat (převést) peněžní prostředky z běžného účtu pro tyto účely: a) úhrady splatných úroků (smluvních i sankčních), na které vznikl Bance nárok; b) realizace opravného zúčtování v důsledku vlastního chybného zúčtování nebo chybného zúčtování jiné banky ve smyslu příslušných platných právních předpisů; c) provedení pravomocného a vykonatelného rozhodnutí oprávněného orgánu, popř. v jiných případech stanovených právními předpisy; d) úhrady všech cen, poplatků a výloh vynaložených Bankou v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, zejména úhrady částek výloh šekovníka nebo inkasní banky spojených s jakýmkoliv šekem, které Klient Bance předložil, jiných bank a případně i jiných osob zúčastněných na operacích platebního styku; e) úhrady částky šeku již proplacených Bankou v případě jejich následného neproplacení šekovníkem nebo inkasní bankou; f) úhrady pohledávek Banky (včetně výloh šekovníka nebo inkasní banky) vzniklých následně po připsání částky šeku na běžný účet Klienta, pokud Klient nedodržel podmínky stanovené smlouvou upravující povinnosti pro proplácení šeků, případně pokud se dodatečně zjistí, že Klient převzal padělaný nebo pozměněný šek; g) vrácení částky inkasa připsané na běžný účet Klienta, kterou plátce požaduje vrátit v souladu se Zákonem o platebním styku; nebo h) úhrady jakékoliv jiné splatné pohledávky Banky za Klientem (např. provádí-li Banka zápočet). Článek 20 Měna (1) Veškeré Platební transakce na běžném účtu budou prováděny a zaúčtovány ve měně, ve které je příslušný účet veden. (2) Banka přepočte veškeré úhrady, které mají být provedeny v jiné měně, než ve které je běžný účet veden, na měnu příslušného účtu (přepočet). Klient jako protiplnění za přepočet uhradí Bance cenu, která odpovídá příslušnému Sazebníku Banky ke dni přepočtu. (3) Ustanovením tohoto článku není dotčeno ustanovení článku 16 VOP. Článek 21 Úhrada výdajů a nákladů Banky z běžného účtu Částky odpovídající poplatkům a náhradám výdajů a nákladů, které vznikly Bance v souvislosti s poskytováním bankovních služeb nebo produktů, budou Bankou převedeny (odepsány) přímo z běžného účtu Klienta. V předchozí větě uvedené částky Banka převede (odepíše) z běžného účtu Klienta i tehdy, pokud v důsledku toho vznikne na běžném účtu debetní zůstatek. Tento debetní zůstatek bude považován za nepovolený debetní zůstatek, přičemž Klient ponese v souladu s příslušnou Smlouvou a těmito VOP veškeré důsledky spojené s nepovoleným debetním zůstatkem. Nebude-li sjednáno s Bankou jinak, Klient je povinen tento debetní zůstatek vyrovnat po první výzvě ze strany Banky a hradit úrok z nepovoleného debetního zůstatku. Článek 22 Snížení částky Platební transakce Banka je oprávněna snížit částku, která je předmětem Platební transakce, o své poplatky, ceny a jiné výlohy a o poplatky, ceny a jiné výlohy osob, prostřednictvím kterých Banka Platební transakci provádí. U Platebních transakcí z běžného účtu Klienta, který je plátcem, však Banka částku Platební transakce snížit nesmí, ledaže jde o Platební transakce mimo EHP. Článek 23 Úrokové sazby Peněžní prostředky na běžných účtech vedených u Banky budou úročeny tak, jak stanoví Banka v příslušné Smlouvě s Klientem nebo dle příslušného Oznámení o úrokových sazbách Banky. Není-li dohodnuto jinak, vypočítá se úrok v souladu s předpisy pro výpočet úroku pro konkrétní měnu. Klient dále potvrzuje a schvaluje, že Banka může jednostranně podle okolností upravovat úrokové sazby uvedené v Oznámení o úrokových sazbách Banky na základě vývoje na finančních trzích a s ohledem na svou obchodní politiku, a to dle pravidel uvedených v čl. 2 VOP. Banka vhodným způsobem uvědomí Klienta (například písemným oznámením, elektronickou poštou, výpisem z účtu apod.) o změně úrokových sazeb. Pro oblast Platebních služeb Banka využívá oprávnění dle Zákona o platebním styku a vyhrazuje si právo jednostranně i bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby a směnné kurzy, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. Článek 24 Způsob výpočtu úroku Aktivní a debetní zůstatky na Účtu, a to jak povolené v rámci kontokorentního úvěru nebo nepovolené debetní zůstatky, budou úročeny na základě skutečného počtu dní a roku, který má 360 dní, nebo na základě jiné délky roku, která může být stanovena pro vybrané cizí měny nebo která je obvyklá pro příslušnou Bankovní službu nebo produkt Banky. Úroky z povoleného debetního zůstatku na běžném účtu jsou splatné vždy první Bankovní pracovní den následujícího kalendářního čtvrtletí, pokud se Banka s Klientem nedohodne jinak. 7

8 Článek 25 Úročení nepovoleného debetního zůstatku Pokud bude na běžném účtu nepovolený debetní zůstatek, který nebyl mezi Bankou a Klientem smluvně sjednán, bude úročen úrokem z nepovoleného debetu. Výše úroku z nepovoleného debetu bude Bankou určena ve výši stanovené příslušným Oznámením o úrokových sazbách Banky platným ke dni, kdy takový nepovolený debetní zůstatek vznikne. Úrok z nepovoleného debetu je splatný okamžikem, kdy na něj Bance vznikne nárok. Pokud výše úroků z nepovoleného debetu nebude v Oznámení o úrokových sazbách obsažena, může Banka v souladu s platnými zákony výši těchto úroků stanovit na základě vývoje na mezibankovním trhu a s ohledem na svou obchodní politiku a Klienta bude o jejich výši předem informovat. Pokud v době trvání nepovoleného debetního zůstatku Banka změní výši úroku z nepovoleného debetu, Banka uplatní změněnou výši tohoto úroku od okamžiku účinnosti této změny. Banka je oprávněna úrok z nepovoleného debetu jednostranně snížit, a to na dobu a s účinností, kterou sama stanoví. O této skutečnosti Banka Klienta informuje. Článek 26 Informace o Platební transakci a zúčtování (1) Banka informuje Klienta o zůstatku peněžních prostředků na běžném účtu a o provedených Platebních transakcích zprávou o zúčtování ve formě výpisů z běžného účtu, které jsou Klientovi zpřístupňovány formou a v intervalech sjednaných v příslušné Smlouvě a doručovány způsobem dohodnutým mezi Klientem a Bankou. Pokud není dohodnuto jinak, budou tyto informace poskytovány formou tištěných výpisů z běžného účtu. (2) Klient je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výpisu dle odst. 1 tohoto článku zkontrolovat, zda jsou zúčtované transakce autorizované a správně provedené. (3) Není-li sjednáno jinak, provádí Banka vyúčtování a zasílá tištěný výpis zběžného účtu Klientovi poštou jednou za měsíc. (4) O zůstatku na běžném účtu ke konci kalendářního roku Banka vždy informuje Klienta výpisem z běžného účtu doručeným Klientovi po skončení kalendářního roku způsobem dohodnutým ve Smlouvě s Klientem. Jiná potvrzení o zůstatku na běžném účtu Klienta ke konci kalendářního roku (např. auditní konfirmace) Banka zasílá pouze na základě žádosti Klienta. (5) Výpis z běžného účtu včetně zůstatku je Klientovi kdykoli v Bankovní pracovní dny k dispozici v Obchodním místě Banky. V. PODROBNÁ PRAVIDLA PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ A KOMUNIKACE MEZI KLIENTEM A BANKOU Článek 27 Platební příkazy (1) Při provádění Platebních transakcí postupuje Banka v souladu s platnými právními předpisy. K provádění platebního styku jsou určeny běžné účty vedené Bankou v CZK a ve vybraných cizích měnách ve smyslu části III těchto VOP. Tyto běžné účty jsou Platebními účty. (2) Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu prostřednictvím: - písemného Platebního příkazu, který Klient dává na tiskopisech (formulářích) vydaných Bankou a který musí být podepsán v souladu s Podpisovým vzorem k běžnému účtu nebo - Platebních prostředků (tj. elektronickými distribučními kanály), a to vždy v souladu s příslušnými smluvními ujednáními, do výše použitelného zůstatku na běžném účtu, resp. do výše smluvně sjednaného úvěrového rámce na tomto běžném účtu. Banka provádí pouze autorizované Platební transakce. Platební transakce je autorizována, jestliže k ní dal Klient souhlas. Udělením souhlasu Klienta s Platební transakcí (resp. autorizací Platební transakce) se rozumí: a) v případě Platební transakce na základě písemného Platebního příkazu: podpis Oprávněné osoby v souladu s Podpisovým vzorem a popřípadě uvedení jiného smluvně sjednaného nebo Bankou stanoveného způsobu autorizace; pokud se podpis Oprávněné osoby s Podpisovým vzorem neshoduje, Banka takový Platební příkaz neprovede, b) v případě Platební transakce prováděné prostřednictvím Platebních prostředků (elektronických distribučních kanálů): zadání autorizačních prvků uvedených v ZPP nebo Smlouvě pro příslušnou Bankovní službu elektronického bankovnictví Oprávněnou osobou, které Banka udělila na žádost Klienta elektronické podpisové oprávnění. Klient je povinen se seznámit s relevantními informacemi vztahujícími se ke způsobu autorizace příslušné Platební transakce uvedenými v příslušné Smlouvě, VOP a ZPP a poučit o nich i Oprávněné osoby. (3) Banka provede autorizovanou Platební transakci, jsou-li současně splněny všechny následující podmínky: a) vyplnění, resp. uskutečnění Platebního příkazu v souladu s příslušnou Smlouvou, VOP, popř. Zvláštními produktovými podmínkami, 8

9 b) předání/doručení Platebního příkazu ve lhůtě stanovené Bankou (v Oznámení o lhůtách), c) zajištění dostatku použitelných peněžních prostředků k provedení Platební transakce na běžném účtu Klienta, včetně příslušných poplatků, d) splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy. (4) Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů uvedených na Platebním příkazu je odpovědný Klient. Banka je oprávněna odmítnout provedení Platebních příkazů, které /i/ nejsou vyplněny v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou, VOP a v příslušných Zvláštních produktových podmínkách a/nebo /ii/ nesplňují jiné podmínky stanovené pro jejich provedení. V tomto případě Banka neodpovídá za škody vzniklé jejich neprovedením. Informaci o neprovedení Platebních příkazů Banka Klientovi zpřístupní jak uvedeno v čl. 29 odst. 6 těchto VOP. (5) Banka provádí pouze Platební příkazy doručené/předané Bance způsobem stanoveným Smlouvou, případně příslušnými Zvláštními produktovými podmínkami. (6) Není-li s Klientem dohodnuto nebo nevyplývá-li z platných právních předpisů jinak, nesmí Banka zrušit ani změnit Platební příkaz jí doručený. V případě, že Banka k žádosti Klienta schválí změnu či storno jakéhokoli přijatého Platebního příkazu, může od Klienta požadovat náhradu všech nákladů a výdajů v této souvislosti Bankou vynaložených. (7) Pokud má Klient v úmyslu vydat Bance zvláštní pokyny týkající se provedení Platebních příkazů, bude o této skutečnosti informovat Banku samostatně a výslovně, tj. nikoliv na formuláři. Článek 28 Jiné pokyny Klienta (1) Vedle Platebních příkazů bude Banka rovněž přijímat a provádět jiné pokyny Klienta prostřednictvím telekomunikačních prostředků (zejména telefonicky, telefaxem či pomocí datové komunikace). (2) Není-li v těchto VOP nebo ZPP stanoveno jinak nebo není-li výslovně sjednáno ve Smlouvě nebo jiné dohodě uzavřené mezi Bankou a Klientem, budou mít jiné pokyny Klienta písemnou formu. (3) Banka je povinna provést pouze takový jiný pokyn Klienta, který je konkrétní, jasný, přesný, úplný, předložený na stanoveném formuláři nebo v jiné formě sjednané s Klientem nebo provedený způsobem sjednaným mezi Klientem a Bankou v příslušné Smlouvě nebo doručený Bance prostřednictvím informačních médií nebo schváleného komunikačního prostředku, a pokud je takový jiný pokyn v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě, VOP, ZPP, v platných právních předpisech, které se vztahují na Klienta a příslušnou Bankovní službu nebo produkt. (4) Není-li s Klientem dohodnuto jinak, nesmí Banka zrušit ani změnit jiný pokyn, který jí byl Klientem doručen. V případě, že Banka k žádosti Klienta schválí změnu či storno jakéhokoli přijatého jiného pokynu, může od Klienta požadovat náhradu všech nákladů a výdajů v této souvislosti Bankou vynaložených. Článek 29 Provádění Platebních příkazů (1) Banka poskytuje Klientovi Bankovní služby, včetně Platebních služeb, v Provozní době Banky. Banka bude Klienta informovat o omezení Provozní doby, zejména doby pro podávání Platebních příkazů, jiných pokynů a dalších sdělení Bance ze strany Klienta způsobem uvedeným v těchto VOP. (2) Banka provádí Platební příkazy ve lhůtách stanovených v písemném Oznámení o lhůtách, pokud Klient nepožaduje pozdější den splatnosti. Pokud na Platebním příkazu den splatnosti není uveden nebo je-li uveden den splatnosti předcházející okamžiku přijetí Platebního příkazu, Banka provede Platební příkaz následující Bankovní pracovní den po jeho doručení do Banky. Pokud je na Platebním příkazu uveden den splatnosti, který není Bankovním pracovním dnem, provede Platební příkaz nejbližší následující Bankovní pracovní den. Pokud Banka obdrží Platební příkaz nebo jiný pokyn v jiný než Bankovní pracovní den, bude se takový Platební příkaz nebo jiný pokyn považovat za přijatý v bezprostředně následující Bankovní pracovní den. Pokud den plánovaného plnění (úhrady) ze strany Banky ve prospěch Klienta není Bankovním pracovním dnem, bude dnem plnění bezprostředně následující Bankovní pracovní den, a v důsledku takového splatného (avšak neuhrazeného) plnění (platby) nevzniknou žádné úroky. (3) Okamžikem přijetí Platebního příkazu je okamžik, kdy Banka obdrží Platební příkaz přímo od Klienta. Jestliže je dohodnuto, že i) provedení Platební transakce započne v určitý okamžik, ii) v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, iii) nebo na konci určitého období (dále jen odložená splatnost Platebního příkazu ), považuje se za okamžik přijetí Platebního příkazu takto určený okamžik. (4) Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není Provozní dobou Banky, že Platební příkaz byl přijat na začátku následující Provozní doby Banky bezprostředně následujícího Bankovního pracovního dne. (5) Banka vynaloží z obchodního hlediska přiměřené úsilí k tomu, aby Klienta vhodným způsobem informovala (například písemným oznámením, elektronickou poštou, výpisem z účtu apod.) o jakémkoli neprovedeném Platebním příkazu (například z důvodu nedostatečného krytí na účtu Klienta). Takové oznámení je považováno za předané, pokud skutečnost, že příslušný Platební příkaz nebyl proveden, vyplývá z výpisu z účtu za příslušné období. 9

10 (6) Banka bude Klienta sjednaným způsobem informovat o provedení jeho Platebních příkazů. (7) V případě nedostatečného disponibilního krytí na běžném účtu je Banka dle vlastního uvážení oprávněna, v souladu s podmínkami těchto VOP, Platební transakci neprovést, nebo provést pouze část Platební transakce. Banka je oprávněna rozhodovat o pořadí provedení Platebních transakcí. (8) Pokud Banka i přes nedostatečné disponibilní krytí na účtu Platební transakci provede, a na běžném účtu Klienta v důsledku toho vznikne nepovolený debetní zůstatek, je Banka oprávněna bez dalších pokynů ze strany Klienta tento nepovolený debetní zůstatek uhradit pomocí jakýchkoli peněžních prostředků, které budou na běžný účet připsány. Tím není dotčeno ustanovení článku 11, odst. 7 těchto VOP. (9) Oznámení a sdělení Banky uskutečňované prostřednictvím telekomunikačních prostředků vstupují v platnost na základě písemného potvrzení, pokud (i) nebylo písemně sjednáno jinak nebo pokud (ii) v této souvislosti existují jiné bankovní zvyklosti. Článek 30 Práva a povinnosti Banky a Klienta ohledně Platebního prostředku a blokace Platebního prostředku (1) Klient jako držitel Platebního prostředku je povinen: a) používat Platební prostředek v souladu se Smlouvou, zejména je povinen okamžitě poté, co obdrží Platební prostředek, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků, b) bez zbytečného odkladu po zjištění oznámit Bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Platebního prostředku, a to způsobem uvedeným v oddíle II., čl. 4. odst. 5 těchto VOP. (2) Banka je v souvislosti s Platebním prostředkem povinna: a) zajistit, aby personalizované bezpečnostní prvky Platebního prostředku nebyly přístupné osobám jiným než Klientovi jako jeho držiteli; tím nejsou dotčeny povinnosti Klienta uvedené v odst. 1 tohoto článku, b) nevydat nevyžádaný Platební prostředek, nejedná-li se o náhradu za Platební prostředek vydaný Klientovi již dříve, c) na žádost poskytnout Klientovi doklad, kterým může po dobu 18 měsíců od oznámení podle odst. 1 písm. b) tohoto článku prokázat, že toto oznámení učinil, d) zabránit jakémukoli užití Platebního prostředku, jakmile bylo učiněno oznámení podle odst. 1 písm. b) tohoto článku, e) umožnit Klientovi v jakoukoliv dobu nahlášení ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Platebního prostředku, a to způsobem uvedeným v oddíle II., čl. 4. odst. 5 těchto VOP. (3) Banka nese riziko spojené s doručením Platebního prostředku nebo jeho personalizovaných bezpečnostních prvků Klientovi. (4) Banka je je oprávněna zablokovat Platební prostředek z důvodu: a) bezpečnosti Platebního prostředku, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití Platebního prostředku, nebo b) významného zvýšení rizika, že Klient nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím tohoto Platebního prostředku. (5) Banka je povinna před zablokováním Platebního prostředku podle předchozího odstavce, nebo není-li to možné, okamžitě poté, informovat dohodnutým způsobem Klienta o zablokování Platebního prostředku a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Platebního prostředku nebo bylo v rozporu s jinými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování Platebního prostředku, je Banka povinna Platební prostředek odblokovat nebo jej nahradit novým Platebním prostředkem. VI. OBECNÁ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ Článek 31 Depozitní obchody V rámci depozitního obchodu Banka na žádost Klienta převede sjednanou určitou částku peněžních prostředků z běžného účtu Klienta na vnitřní účet Banky, na kterém budou tyto peněžní prostředky na určitou sjednanou dobu uloženy a Bankou úročeny sjednanou úrokovou sazbou. Po uplynutí sjednané doby je Banka povinna tuto částku peněžních prostředků Klientovi vrátit, tj. převést zpět na běžný účet Klienta, a to spolu se sjednaným úrokem. Podrobnější pravidla depozitního obchodu jsou upravena v příslušné Rámcové smlouvě o platebních službách a běžném účtu. Článek 32 Devizové obchody (FX obchody) Banka může pro Klienta realizovat spotové transakce, forwardové transakce, transakce s deriváty, opční transakce, jakož i další typy devizových obchodů, a to na základě příslušné zvláštní produktové Smlouvy upravující bližší podmínky těchto Bankovních produktů. 10

11 Článek 33 Úvěrové obchody a Finanční záruky (1) Banka poskytuje Klientům úvěry formou kontokorentního úvěru na běžném účtu Klienta, jak uvedeno v článku 11 odst. 6 těchto VOP nebo formou úvěru. Banka při poskytování úvěrových obchodů vystupuje v pozici věřitele a za jejich poskytnutí má právo žádat od Klienta smluvní úrok, popřípadě poplatky a jiné odměny. Podrobné podmínky poskytování úvěrových obchodů, včetně smluvních a sankčních úroků, poplatků a odměn, upravuje individuálně pro každý případ příslušná Smlouva. (2) Banka poskytuje Klientům Finanční záruky, a to za podmínek stanovených individuálně v příslušné Smlouvě. VII. CENY ZA BANKOVNÍ SLUŽBY A NÁHRADA VÝDAJŮ Článek 34 Ceny za Bankovní služby a produkty (1) Banka je oprávněna za své Bankovní služby a produkty vyžadovat od Klienta zaplacení ceny či jiné úplaty, zejména úroky, poplatky a provize, jejichž výši stanoví v Sazebníku a/nebo Oznámení o úrokových sazbách, který vyvěsí ve svém Obchodním místě a/nebo je dohodne v příslušné Smlouvě s Klientem. Klient je povinen takto stanovenou cenu či úplatu Bance uhradit. (2) Ustanovení odst. 1 tohoto článku se použije i v případě účelných Bankovních služeb poskytovaných Bankou sice bez výslovných pokynů Klienta, když jejich poskytnutí bude vyžadovat naléhavost situace. (3) V případě prohlášení konkursu na majetek Klienta dle zákona o konkurzu a vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona je Banka oprávněna ode dne prohlášení konkursu nebo zahájení insolvenčního řízení nepočítat úroky z debetního zůstatku (povoleného i nepovoleného) a neúčtovat ceny či jiné úplaty. Článek 35 Změny cen Banka je oprávněna výši cen či jiných úplat za poskytnuté Bankovní služby (např. poplatek za vedení účtu apod.) jednostranně upravovat s ohledem na veškeré relevantní okolnosti (zejména změny rámcových zákonných podmínek, změny na peněžním či kapitálovém trhu, změny v refinancování nákladů, změny v osobních nákladech a provozních výdajích, změny v indexu spotřebitelských cen apod.) dle vlastního uvážlivého rozhodnutí, a to dle pravidel uvedených v čl. 2 a 23 těchto VOP. Článek 36 Náhrada výdajů (1) Klient je povinen uhradit Bance veškeré výdaje, vyplacené částky a náklady, zejména kolkovné a poplatky za právní transakce, daně, poštovné, náklady na pojištění, právního zástupce, inkaso, poradenské služby v obchodně-administrativních záležitostech, telekomunikační služby, i na poskytování, správu, využívání i uvolnění zajištění, vynaložené Bankou při poskytování Bankovních služeb a produktů Klientovi. Pokud Banka při provádění Platebního příkazu a/nebo jiné Bankovní služby nebo poskytování produktu musí ve vztahu ke Klientovi učinit určitá opatření v důsledku donucovacích opatření třetích osob, je Banka oprávněna požadovat na úhradu výdajů spojených s těmito opatřeními jednorázovou částku určenou v souladu s aktuálně platným Sazebníkem. (2) Banka je oprávněna tyto výdaje účtovat jako jednorázovou částku bez rozepsání jednotlivých položek, pokud Klient položkové vyúčtování výslovně nepožaduje. VIII. ZAJIŠTĚNÍ, VZÁJEMNÝ ZÁPOČET A ZÚČTOVÁNÍ Článek 37 Zajištění Banka je oprávněna od Klienta požadovat v přiměřené časové lhůtě poskytnutí odpovídajícího zajištění všech pohledávek vyplývajících z právního vztahu s Klientem, tj. i v případě podmíněných nebo časově omezených pohledávek nebo pohledávek před datem jejich splatnosti. Článek 38 Zadržovací právo Není-li písemně mezi Klientem a Bankou sjednáno jinak, může Banka kdykoli využít zadržovacího práva k jakémukoli movitému majetku (včetně cenných papírů) Klienta, který má v držení. Článek 39 Zvýšení zajištění (1) Pokud nastanou nebo následně vyjdou najevo okolnosti, které ospravedlňují vyhodnocení zvýšeného rizika návratnosti pohledávek za Klientem, je Banka oprávněna požadovat, aby Klient v přiměřené časové lhůtě poskytnul zajištění a/ nebo zvýšil hodnotu stávajícího zajištění. To se týká zejména zhoršené ekonomické situace Klienta nebo rizika zhoršení jeho ekonomické situace nebo snížení hodnoty poskytnutého zajištění nebo existence rizika takového snížení hodnoty. (2) Ustanovení odst. 1 platí i v případě, že v době vzniku pohledávek Banky nebylo žádné zajištění Bankou vyžadováno. 11

12 Článek 40 Realizace zajištění Pokud Klient řádně a včas nesplní jakýkoliv ze svých závazků vůči Bance, je Banka oprávněna splnění těchto závazků a poskytnuté zajištění vymáhat v souladu s platnými právními předpisy. Článek 41 Pravidla pro započtení a postoupení (1) Ze strany Banky Klient souhlasí s právem Banky započíst jednostranným právním jednáním Banky, a to jednostranným prohlášením Banky, jakoukoliv splatnou peněžitou pohledávku Banky za Klientem (včetně případného dluhu Klienta vůči Bance z úvěru) proti jakékoliv peněžité pohledávce Klienta za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Banka je oprávněna jednostranně započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat u soudu a/nebo které jsou promlčené. Za účelem započtení je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za použití příslušného kurzu Banky stanoveného dle těchto VOP. Bez ohledu na oprávnění Banky provádět zápočty pohledávek dle odst. 1 tohoto článku bude Banka postupovat v souladu s dispozičními oprávněními Klienta udělenými třetím osobám, které se týkají aktivních zůstatků na běžných účtech do doby, dokud Klient neobdrží oznámení Banky o provedení zápočtu. Tímto ustanovením není dotčeno provádění exekuce na účtu Klienta dle platných právních předpisů. Banka je oprávněna kdykoliv postoupit nebo zastavit kteroukoliv pohledávku vůči Klientovi třetím osobám a/nebo kdykoli převést některá svá práva vyplývající z příslušné Smlouvy na jinou osobu. Banka je oprávněna postoupit kteroukoliv Smlouvu jako celek pouze s předchozím souhlasem Klienta. Odepře-li Klient tento souhlas s postoupením Smlouvy poskytnout, má Banka právo dotčenou Smlouvu vypovědět. (2) Ze strany Klienta Klient není oprávněn provádět jednostranným prohlášením zápočet svých pohledávek vůči Bance proti pohledávkám Banky vůči Klientovi. Klient není oprávněn jednostranně postoupit ani zastavit své pohledávky a/nebo povinnosti vůči Bance vyplývající z jakékoliv Smlouvy a/nebo jakoukoliv Smlouvu jako celek třetím osobám. Článek 42 Zúčtování (1) Jestliže je Klient v souvislosti s Bankovními službami, produkty a/nebo jakýmikoli Smlouvami či dohodami uzavřenými mezi Klientem a Bankou povinen provádět úhrady ve prospěch Banky a Klient takovou částku řádně a včas neuhradí, je Banka oprávněna tuto úhradu z jakéhokoli účtu Klienta odepsat a peněžní prostředky na takovém účtu uložené využít k úhradě svých pohledávek za Klientem. Banka bude o tomto opatření Klienta informovat. (2) Opravné zúčtování Jestliže nedošlo k zúčtování částky Platební transakce v české měně nebo pokud nebylo bankovní spojení použito v souladu s Platebním příkazem Klienta a v důsledku těchto skutečností došlo k nesprávnému provedení Platební transakce, je na podnět Banky každá banka v tuzemsku nebo spořitelní nebo úvěrní družstvo, které vede účet neoprávněného příjemce, povinno odepsat z účtu příjemce nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji Bance k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se Zákonem o platebním styku. Stejnou povinnost má Banka v případě, že Klient Banky je neoprávněným příjemcem. V takovém případě je Banka též oprávněna uvést běžný účet Klienta do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení Platební transakce nedošlo. Banka bude o tomto opatření Klienta informovat. IX. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU (1) Výpověď Článek 43 Ukončení ze strany Banky Pokud nebyla příslušná Smlouva uzavřena na dobu určitou, je Banka oprávněna celý smluvní vztah ukončit kdykoli výpovědí s výpovědní lhůtou nebo s okamžitou účinností. Nebyla-li v příslušné Smlouvě sjednána jiná výpovědní lhůta, bude tato výpovědní lhůta činit jeden měsíc od data doručení výpovědi. V případě Smlouvy, která je zároveň rámcovou smlouvou o platebních službách činí výpovědní lhůta dva měsíce od data doručení Klientovi. Banka má právo vypovědět jakoukoliv Smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že Klient písemně odmítne návrh na změnu při změně a/nebo doplnění podmínek, které se týkají Platebních služeb, aniž by Klient současně s tím příslušnou Smlouvu vypověděl. Výpovědní lhůta počíná běžet od data doručení výpovědi Klientovi. (2) Výpověď s okamžitou účinností Banka je oprávněna vypovědět jakoukoliv Smlouvu s okamžitou účinností pouze ze závažných důvodů, kterými se rozumí: 12

13 (i) zhoršení nebo ohrožení finanční situace Klienta nebo jeho spoludlužníka, v jehož důsledku dojde k ohrožení plnění závazků vůči Bance, (ii) pokud Klient předloží nesprávné informace požadované Bankou ohledně jeho Identifikace, nebo o své finanční situaci nebo o jiných zásadních skutečnostech a okolnostech, (iii) poruší-li Klient podstatným způsobem některou svoji povinnost ze Smlouvy nebo (iv) Klient nesplní nebo není schopen splnit svůj závazek poskytnout či zvýšit zajištění závazku. Platnost a účinnost Smlouvy zaniká k okamžiku doručení písemné výpovědi Smlouvy Klientovi. Článek 44 Ukončení ze strany Klienta (1) Klient je oprávněn Smlouvu týkající se platebních služeb kdykoli i bez udání důvodu písemně vypovědět, i když byla uzavřena na dobu určitou, výpovědní lhůta činí jeden měsíc od data doručení Bance. Ostatní Smlouvy je Klient oprávněn vypovědět jen, pokud byly sjednány na dobu neurčitou. Nebyla-li v příslušné Smlouvě a/nebo ve VOP a/nebo ZPP sjednána jiná výpovědní lhůta, bude tato výpovědní lhůta činit jeden měsíc od data doručení výpovědi Bance. (2) Smlouvu může Klient též vypovědět při změně a/nebo doplnění podmínek týkajících se Platebních služeb. V případě, že Klient písemně odmítne návrh na změnu a/nebo doplnění podmínek ve vztahu k Platebním službám, je Klient oprávněn příslušnou Smlouvu týkající se Platebních služeb bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být Bance doručena přede dnem, kdy má navrhovaná změna nabýt účinnosti. V případě změny Sazebníku má Klient právo odmítnout navrhovanou změnu a případně vypovědět Smlouvu týkající se Platebních služeb, pouze pokud navrhovaná změna souvisí s Platebními službami, které jsou Klientovi ze strany Banky poskytovány. Tím však není dotčeno právo Banky uvedené v čl. 23 těchto VOP. Pokud Klient návrh na změnu podmínek písemně odmítne, ale příslušnou Smlouvu týkající se Platebních služeb nevypoví, postupuje Banka dle čl. 43 odst. 1 VOP. (3) Smlouvu může Klient též vypovědět při změně a/nebo doplnění podmínek, které se netýkají Platebních služeb. Klient má právo odmítnout navrhované změny a/nebo doplnění, pokud současně s tím Klient písemně vypoví příslušnou Smlouvu, která je návrhem na změnu a/nebo doplnění dotčena. Výpovědní doba v tomto případě činí maximálně jeden měsíc. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být Bance doručena současně s odmítnutím přede dnem, kdy má navrhovaná změna a/nebo doplnění nabýt účinnosti. Pokud Klient současně s odmítnutím nedoručí i uvedenou výpověď, je Banka oprávněna příslušnou Smlouvu, vypovědět sama, a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Článek 45 Právní důsledky ukončení platnosti Smlouvy Pokud není dohodnuto jinak, po ukončení smluvního vztahu nebo jeho jednotlivých částí se veškeré dlužné pohledávky z těchto vztahů vyplývající stanou okamžitě splatnými a Banka a Klient jsou povinni vzájemně vypořádat své pohledávky a závazky existující ke dni zániku platnosti Smlouvy. Výpověď Smlouvy nemá žádný vliv na splnění závazků již existujících, pokud v těchto VOP nebo Smlouvě není výslovně stanoveno jinak. Klient bude povinen učinit vše, aby Banku zprostil všech závazků, které za Klienta převzala. Banka v takovém případě vrací uhrazenou poměrnou část ceny, poplatku nebo jiné platby za Bankovní služby pouze tehdy, kdy je tak výslovně stanoveno právním předpisem nebo dohodnuto ve Smlouvě. Po ukončení smluvního vztahu je Klient povinen vrátit Bance, ve lhůtách stanovených Bankou, jakékoliv svěřené věci, tiskopisy, či jiné prostředky, které Banka Klientovi předala v souvislosti s poskytováním Bankovní služby nebo produktu. Tyto VOP a případně příslušné ZPP zůstanou v platnosti i po ukončení smluvního vztahu, dokud nedojde k úplnému vyrovnání vzájemných práv a závazků Banky a Klienta. Článek 46 Úpadek Klienta Veškerá dispoziční práva Oprávněných osob k účtu Klienta, jakož i dispoziční práva Klienta zanikají nebo se omezují, jestliže tak stanoví platné právní předpisy, zejména zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů a Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. X. DANĚ Článek 47 Daňová brutace Platby prováděné ve prospěch Banky v souvislosti s jakoukoli Bankovní službou nebo produktem nebudou zatíženy žádnými daňovými ani jinými závazky, ani se na ně nebudou vztahovat žádné odpočty ani srážky pro účely úhrady daňových či jiných závazků, vyjma případů, kdy je Klient ze zákona (včetně mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění) povinen takovou úhradu daňových odpočtů či srážek provést. V případě povinného daňového odpočtu či srážky se částka, kterou má Klient uhradit, zvýší v nezbytném rozsahu tak, aby se zajistilo, že po provedení povinného daňového odpočtu či srážky Banka obdrží čistou částku odpovídající sjednané hodnotě, a dopad daňových srážek se eliminoval. 13

14 Článek 48 Daňové odpočty Banka provádí odpočty (srážky nebo zajištění daně) pro účely úhrady příslušných daní v souladu s příslušnými zákony a předpisy platnými v České republice, není-li v platné mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění uvedeno jinak, a Klient Bance současně předloží doklad o daňovém domicilu uvedeném v takové smlouvě, který splňuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a/nebo příslušnou mezinárodní smlouvou. Banka je oprávněna požadovat předložení všech dokumentů potřebných nebo vyžadovaných v souvislosti se správou srážkové daně. XI. ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST BANKY Článek 49 Informační povinnosti Vyjma zákonných povinností poskytovat informace nemá Banka žádné jiné povinnosti poskytovat informace s výjimkou těch, které jsou uvedeny v těchto VOP, ZPP nebo v příslušné Smlouvě s Klientem. Banka není povinna informovat Klienta zejména o bezprostředních cenových či kurzových ztrátách, o snížení hodnoty jí svěřených věcí, nebo o jakýchkoli skutečnostech či okolnostech, které pravděpodobně ovlivní či ohrozí hodnotu těchto věcí, ani nebude poskytovat poradenství či informace bez příslušného pokynu Klienta, pokud to Bance neukládají právní předpisy. Článek 50 Přístupnost Smluvních dokumentů Veškeré informace týkající se produktů a služeb Banky, včetně aktuální verze těchto VOP, ZPP, Oznámení o lhůtách, Sazebníku a Oznámení o úrokových sazbách určených Klientovi, jsou k dispozici ve veřejných prostorách Obchodního místa Banky (například jako soubor dokumentů či v jiné formě). VOP jsou k dispozici na webových stránkách Banky. Článek 51 Odpovědnost Banky (1) Banka odpovídá Klientovi za řádné a včasné plnění svých závazků ze Smluv. Závazek Banky je splněn včas, jestliže je splněn ve lhůtách stanovených právními předpisy, Smlouvou, jinak ve lhůtách přiměřených povaze daného závazku, obchodním zvyklostem a postupům bank. Banka odpovídá Klientovi za škodu mu způsobenou porušením svých závazků ze Smluv. (2) Banka neodpovídá Klientovi za škodu v případě, že porušení daného závazku bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí, terorismus, války, občanské nepokoje, stávky, výluky, opatření institucí užívaných Bankou v platebním styku, českých i zahraničních státních orgánů, soudů a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Banky a které Banka v době vzniku závazku nemohla rozumně předvídat. (3) Banka neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby, včetně zneužití identifikačních dokladů Klienta, Jednajících osob, Oprávněných osob nebo Zmocněnců, padělání podpisu těchto osob nebo razítka Klienta či jiné osoby, ledaže by škodu Banka způsobila porušením povinnosti jednat s odbornou péčí. Banka neodpovídá za škodu, pokud porušení jejího závazku bylo způsobeno jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta. (4) Banka dále neodpovídá za škodu způsobenou tím, že postupovala v souladu s Platebními příkazy, jinými pokyny a žádostmi Klienta, ani za škodu, kterou Klient utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí. Banka dále neodpovídá za škodu, která byla způsobena tím, že Banka jednala v souladu se Smlouvou nebo tím, že Klient porušil Smlouvu. Pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, Banka rovněž nenese odpovědnost za neprovedení či neuskutečnění jednání či úkonu dle těchto VOP nebo příslušné Smlouvy s Klientem, pokud prokáže, že neprovedení či neuskutečnění nebylo způsobeno úmyslně nebo z důvodu nedbalosti na straně Banky, nebo je nelze jinak přisoudit Bance dle platných zákonů, těchto VOP, platné Smlouvy s Klientem nebo obecných obchodních zvyklostí. Banka není oprávněna ani povinna zkoumat správnost pokynů Klienta. (5) Jestliže byla provedena neautorizovaná Platební transakce z Platebního Účtu Klienta, Banka je povinna neprodleně poté, co jí Klient tuto skutečnost oznámil, uvést příslušný Platební Účet do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo. V případě, že vrácení Platebního Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu, je Banka povinna vrátit Klientovi částku Platební transakce. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP, nebo pokud ztrátu z neautorizované platební transakce nese Klient. (6) V případě neautorizované Platební transakce nese Klient v plném rozsahu ztrátu v plném rozsahu v případech, kdy tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo jestliže porušil povinnost používat Platební prostředek v souladu s příslušnou Smlouvou, zejména pokud úmyslně či hrubým způsobem porušil povinnosti uvedené v čl. 30 odst. 1 VOP. (7) Banka odpovídá Klientovi, který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou Platební transakci, pokud mu nedoloží, že částka nesprávně provedené Platební transakce byla řádně a včas připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platby. Banka odpovídá Klientovi, který je v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou Platební transakci, pouze pokud za ni neodpovídá plátci jeho poskytovatel Platebních služeb. 14

15 (8) Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb plátce, odpovídá Klientovi, který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou Platební transakci a Klient jí v takovém případě oznámí, že netrvá na provedení Platební transakce, je Banka povinna neprodleně uvést Účet tohoto Klienta do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení Platební transakce nedošlo nebo mu dát částku nesprávně provedené Platební transakce k dispozici, pokud vrácení Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že Banka doloží, že příslušná částka byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platby předtím, než Klient oznámil Bance, že netrvá na provedení Platebního příkazu. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. (9) Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb plátce, odpovídá Klientovi, který je v postavení plátce, za nesprávně provedenou transakci a tento Klient jí neoznámí, že netrvá na provedení Platební transakce, je Banka povinna neprodleně zajistit připsání částky nesprávně provedené Platební transakce na účet poskytovatele platebních služeb příjemce platby. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. (10) Jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb příjemce platby, odpovídá Klientovi, který je v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou transakci, je Banka povinna neprodleně uvést Účet tohoto Klienta do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení Platební transakce nedošlo nebo mu dát částku nesprávně provedené Platební transakce k dispozici, pokud vrácení Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. (11) V případě Platební transakce z podnětu příjemce platby se předchozí ustanovení odstavců 7 až 10 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek nepoužijí, jestliže Banka, jakožto poskytovatel Platebních služeb příjemce platby, nesplnila povinnost řádně a včas předat Příkaz poskytovateli platebních služeb plátce. Banka na žádost Klientovi, který je v postavení příjemce platby, doloží, zda tuto povinnost splnila. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. (12) Jestliže Platební transakce z podnětu Klienta byla provedena nesprávně, je Banka povinna na jeho žádost vyvinout veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby byla tato Platební transakce vyhledána, a informuje Klienta o výsledku. Toto ustanovení se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. (13) Banka je povinna doložit Klientovi, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán Platební příkaz, že tato Platební transakce byla autorizována, správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou, pokud Klient tvrdí, že provedenou Platební transakci neautorizoval nebo že Platební transakce nebyla provedena správně. (14) Odpovědností Banky za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou Platební transakci, není dotčena její odpovědnost za škodu nebo bezdůvodné obohacení v důsledku neautorizované nebo nesprávně provedené Platební transakce. Náhrady takto Bankou poskytnuté se však na případnou náhradu škody nebo úhradu bezdůvodného obohacení započítávají. Banka neodpovídá Klientovi za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou Platební transakci, včetně případného nedodržení stanovených lhůt pro provedení Platební transakce, jestliže jí ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Banky, a jejíž následky nemohla Banka odvrátit. Článek 52 Vrácení částky autorizované Platební transakce (1) Klient je oprávněn do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z jeho Platebního účtu, požadovat vrácení částky autorizované platební transakce provedené z podnětu příjemce, jestliže: a) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka Platební transakce a b) částka Platební transakce převyšuje částku, kterou Klient mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem; Pro tyto účely platí, že Klient nemůže namítat neočekávanou změnu Kurzu a že za částku Platební transakce, která převyšuje částku, kterou Klient mohl se zřetelem ke všem okolnostem rozumně očekávat, se nepovažuje částka, která je nižší nebo rovna limitu stanovenému pro tyto Platební transakce ve Smlouvě. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže: a) souhlas s Platební transakcí udělil Klient přímo Bance a zároveň b) informace o přesné částce Platební transakce byla Klientovi Bankou poskytnuta nebo zpřístupněna Bankou nebo příjemcem platby nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí Platebního příkazu. (3) Klient je povinen Bance poskytnout společně se žádostí dle odst. 1 informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro vrácení částky Platební transakce podle odstavce 1 tohoto článku. (4) Banka neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Klienta spolu s informacemi a doklady dle odst. 3 tohoto článku: - uvede příslušný Platební Účet do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo; v případě, že vrácení Platebního Účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu, je Banka povinna vrátit Klientovi částku Platební transakce; nebo 15

16 - žádost odmítne a sdělí Klientovi důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi Klientem a Bankou a o možnosti Klienta podat stížnost orgánu dohledu. (5) Ustanovení odst. 1 až 4 se nepoužije u Platebních transakcí mimo EHP. Článek 53 Finanční arbitr Dojde-li mezi Klientem a Bankou v souvislosti s platebními službami ke sporu, a takový spor nebude vyřešen smírnou cestou, je Klient oprávněn obrátit se na finančního arbitra, jehož činnost se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem na řešení sporu. XII. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Článek 54 Podrobnější pravidla ochrany bankovního tajemství a osobních údajů (1) Banka zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje bankovní tajemství v souladu s právními předpisy. Banka zachovává důvěrnost těchto informací i po ukončení smluvního vztahu s Klientem. Banka poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, pouze oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání s Klientem. (2) Banka zpracovává osobní údaje Jednajících osob, Oprávněných osob a Zmocněnců Klienta, které jsou fyzickými osobami, a statutárních orgánů a členů statutárních orgánů jiných právnických osob a skutečných majitelů právnické osoby (dále také subjektu/ů údajů ) za účely stanovenými právními předpisy a plnění smluvních závazků Banky, ochrany zájmů a práv Banky, a to v rozsahu osobních údajů předaných Bance fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, případně jinou osobou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Banky, případně dalším osobám oprávněným na základě právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů výše uvedených osob v rozsahu žádaném Bankou, je dobrovolné, avšak ze strany Banky je jejich poskytnutí podmínkou uzavření a trvání smluvního vztahu. (3) Požádá-li subjekt údajů Banku o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Banka v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o: a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže na základě tohoto zpracování je právně jednáno a/nebo jsou činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců. Banka má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. (4) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Banka nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat Banku o vysvětlení, b) požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Banka odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Banka žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. (5) Banka je oprávněna poskytovat o svých Klientech, s jejich předchozím souhlasem, třetím subjektům, na jejich vyžádání, bankovní informace. Bankovní informace slouží jako informační zdroj při navazování nových obchodních kontaktů, ke zprůhlednění obchodních vztahů a posílení důvěry mezi obchodními partnery. XIII. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ; ROZHODNÉ PRÁVO; SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST Článek 55 Provozní doba a Bankovní pracovní dny Banka své služby poskytuje v Provozní době, tj. každý Bankovní pracovní den od 9.00 do 17:00. Banka je oprávněna rozhodnout, že některé dny nebudou považovány za Bankovní pracovní dny nebo že některé další dny budou považovány za Bankovní pracovní dny. 16

17 Článek 56 Místo plnění Místem plnění pro všechny účastníky Smlouvy je Obchodní místo Banky. Článek 57 Rozhodné právo Tyto VOP a právní vztahy mezi Klientem a Bankou vyplývající z těchto VOP, ZPP či jednotlivých Smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o platebním styku, a v souladu s ním budou vykládány, pokud příslušná Smlouva a/nebo ZPP nestanoví výslovně jinak. Článek 58 Soudní příslušnost V souladu s platnými zákony může Klient podávat žalobu na Banku pouze u soudu věcně příslušného v místě Obchodního místa Banky, pokud příslušná Smlouva a/nebo ZPP nestanoví výslovně jinak. Stejná soudní příslušnost se uplatňuje i v případě soudních žalob podaných Bankou na Klienta. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Banky uplatňovat svá práva u všech místně a věcně příslušných soudů. XIV. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK Článek 59 Podrobná pravidla doručování (1) Doručování Zásilek provádí Banka buď na doručovací adresu, kterou Klient pro účely doručování uvedl v příslušné Smlouvě nebo Bance předem písemně sdělil. Banka může Zásliky doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu nebo přenos a prokazatelné doručení Zásilky. (2) Pokud Banka neoznámí Klientovi jinou adresu pro doručování nebo ve Smlouvě nedohodne s Klientem doručování Bance jiným způsobem, musí být Zásilky určené Bance doručovány do Obchodního místa banky. (3) Klient se s Bankou může též dohodnout, že Zásilky budou Klientovi doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky. Banka se může s Klientem dohodnout na doručování Zásilek prostřednictvím Zmocněnce pro doručování. (4) Banka je oprávněna určit Zásilku, kterou je třeba doručit do vlastních rukou Klienta. Za odeslání Zásilek je Banka oprávněna účtovat poplatky v souladu se Sazebníkem Banky. (5) Zásilky určené do vlastních rukou Klienta odesílá Banka v rámci České republiky na adresu jeho sídla (u právnické osoby) nebo místa podnikání. Zásilky jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. V případě odmítnutí jejich převzetí, nebo pokud se Zásilka vrátí jako nedoručitelná, je za den doručení považován den vrácení zásilky Bance, a to i tehdy když se Klient o uložení Zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání. (6) Ostatní Zásilky Klientovi se považují za doručené 5. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 8. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí, bez ohledu na to, jestli Klient Zásilku převzal či nikoli. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozví o doručení Zásilky před uplynutím této lhůty. (7) Klient se s Bankou může dohodnout, že Zásilky určené Klientovi budou předávány tak, že si je Klient osobně vyzvedne v Obchodním místě Banky. V takovém případě se Zásilky považují za doručené okamžikem jejich uložení v Obchodním místě, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že takovéto Zásilky nebudou odebrány po dobu delší než 6 měsíců, je Banka oprávněna tyto Zásilky zničit. (8) Pokud bude Zásilka opakovaně (tj. alespoň dvakrát) vrácena jako nedoručitelná, Klient souhlasí, že je Banka oprávněna změnit způsob doručování všech dalších Zásilek na osobní vyzvednutí v Obchodním místě Banky. Tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 5 a 6 tohoto článku Všeobecných podmínek. (9) Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem odesílatele. Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se pak považují za doručené okamžikem oznámení o jejich přijetí serverem příjemce, nebude-li pro příslušnou Bankovní službu nebo v souvislosti s ní stanoveno jinak (zejména v příslušných ZPP). (10) Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. XV. DEFINICE (1) Definice V těchto VOP mají níže uvedené pojmy s velkým počátečním písmenem následující význam: Banka znamená Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., společnost založenou a řádně existující dle zákonů Nizozemí, se sídlem na adrese Strawinskylaan 565 D, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, zapsanou v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu, spisová značka , provozující obchodní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Klicperova 3208/12, PSČ: 15000, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 53641; kontaktní ová adresa: 17

18 Bankovní služby a produkty jsou jakékoliv bankovní obchody, služby, bankovní transakce a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry; Bankovní pracovní den znamená den, kdy jsou Banka a ostatní banky v České republice zpravidla v provozu a kdy se v České republice vyřizují mezibankovní transakce a kdy poskytovatelé platebních služeb podílející se na provedení platební transakce vykonávají obchodní činnost potřebnou pro provádění platebních transakcí. V případě, že se jedná o datum úhrady v jiné měně než v českých korunách, znamená Pracovní den jakýkoli den, kdy jsou banky zpravidla v provozu a kdy se provádějí devizové transakce v České republice a v hlavním finančním centru v souvislosti s měnou, ve které jsou tyto splatné částky prováděny. Za tímto účelem znamená termín hlavní finanční centrum trh, na kterém jsou úrokové sazby primárně kótované pro tuto měnu a transakce primárně vyřizované v takové měně. Za výše uvedených předpokladů je za Bankovní pracovní den považován každý pracovní den, kdy Banka vykonává obchodní činnost nutnou pro provádění plateb s následujícími výjimkami: - soboty a neděle, - všechny zákonem stanovené svátky, i když připadají na pracovní den, - pracovní dny, ve kterých má banka zavřeno ze zvláštních důvodů, když oznámení o tom bude, (případně v předstihu, bude- li to objektivně možné) vyvěšeno na vchodu Banky. Jedinečný identifikátor je bankovní spojení ve formátu IBAN (International Bank Account Numer, tj. mezinárodní číslo účtu, jehož formát je definovaný mezinárodní normou ISO 13616) a BIC (tj. mezinárodní bankovní identifikační kód BIC Banky je BOTKCZPP) a/nebo v tuzemském platebním styku ve formátu čísla účtu a kódu Banky (kód Banky je 2020); Jednající osoba je statutární orgán právnické osoby, případně členové statutárního orgánu právnické osoby, kteří jsou oprávněni zastupovat právnickou osobu ve smyslu 164 Občanského zákoníku; Klient je jakákoliv právnická osoba, která využívá Bankovní služby poskytované Bankou, a/nebo která uzavřela Smlouvu s Bankou, případně právnická osoba žádající o poskytnutí Bankovních služeb; Obchodní místo Banky je sídlo Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka v České republice na adrese Praha 5, Klicperova 3208/12; Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Oprávněná osoba znamená osobu uvedenou na Podpisovém vzoru Klienta, která je oprávněna k dispozicím s běžným účtem a/nebo osobu, které Banka na základě žádosti Klienta udělí elektronické podpisové oprávnění; Osoba se zvláštním vztahem k Bance je osoba uvedená v 19 z.č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, ve znění pozdějších předpisů; Platební transakce znamená převod peněžních prostředků; Platební prostředek je zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi Bankou a Klientem, které se týkají Klienta a kterými Klient dává Platební příkaz. Platebním prostředkem není zejména Příkaz doručený Bance v papírové (tištěné) podobě; Platební služby jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu Zákona o platebním styku. V rámci bezhotovostního platebního styku se jimi rozumí převod peněžních prostředků z podnětu plátce (dále jen převod ) a převod peněžních prostředků z podnětu příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli (dále jen inkaso ), popř. převod peněžních prostředků, k němuž byl dán podnět platebním prostředkem, včetně vydávání Platebních prostředků; Platební účet znamená účet, který je platebním účtem ve smyslu Zákona o platebním styku tj. účet, který slouží k provádění Platebních transakcí; Podpisový vzor znamená zvláštní plnou moc na formuláři Banky, na kterém je uveden seznam Oprávněných osob Klienta (Klient je oprávněn mezi Oprávněné osoby zahrnout rovněž sebe), obsahující Bankou akceptovaný příslušný vzor podpisu Oprávněné osoby obsahující grafickou podobu jejího jména; Sazebník je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za činnosti a úkony s Bankovními službami souvisejícími; Smlouva je jakákoliv smlouva o poskytnutí Bankovní služby uzavřená mezi Klientem a Bankou; Skutečný majitel je fyzická osoba, která vykonává rozhodující vliv na řízení nebo provozování podnikatele nebo disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele nebo jednající ve shodě s jinými fyzickými osobami, které 18

19 disponují více než 25 % hlasovacích práv podnikatele nebo která je příjemcem výnosů z činnosti podnikatele nebo jiná osoba, která splňuje znaky skutečného majitele ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; VOP znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky; Zákon o platebním styku znamená Zákon č. 284/2009 Sb., zákon platebním styku v platném znění; Zákon o obchodních korporacích znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); Zásilka znamená zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související s poskytováním Bankovních služeb; Zmocněněc je fyzická nebo právnická osoba, se kterou Klient ujedná, že ho zastupuje a za tím účelem mu vystaví plnou moc, z níž vyplývá zástupčí oprávnění k jednání ve vztahu k Bance v rozsahu stanoveném touto plnou mocí nebo, která je zástupcem Klienta na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu. (2) Výklad Pokud z kontextu nevyplývá jinak, platí při výkladu těchto Všeobecných podmínek a Smlouvy následující pravidla: (1) Odkazy na: neprodleně nebo bez zbytečného odkladu znamená co nejdříve je to možné, avšak v žádném případě ne později než 3 dny po výskytu příslušné počáteční události, pokud kogentní ustanovení právních předpisů nebo Smlouva nebo ZPP nestanoví jinak; webové stránky Banky jsou odkazy na adresu případně na jiné webové adresy, které Banka používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním Bankovních služeb, (2) Veškeré nadpisy použité v těchto VOP jsou uvedeny pouze z důvodu přehledu a nemají žádný význam při výkladu těchto VOP. (3) Pokud z textové souvislosti nevyplývá něco jiného, odpovídá jednotné číslo množnému a naopak a slova obsahující jeden rod zahrnují všechny ostatní rody. XVI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna (2) V případě Klientů, kteří uzavřeli s Bankou Smlouvu o zřízení běžného účtu před , tvoří rámcovou smlouvu o platebních službách ve smyslu Zákona o platebním styku, jednotlivě i společně, Smlouva o zřízení běžného účtu, příp. další Smlouvy, jejichž obsahem je poskytování Platebních služeb, tyto VOP, případně příslušné Zvláštní produktové podmínky vydávané Bankou, Oznámení o lhůtách, Sazebník, Oznámení o úrokových sazbách. (3) V případě Klientů, kteří uzavřeli s Bankou Smlouvu před pouze v anglickém jazyce, platí, že rozhodující je její anglická verze, avšak pro případ soudního sporu je Banka oprávněna pořídit na náklady Klienta úřední překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka. (4) V případě Klientů, kteří uzavřeli s Bankou Smlouvu před se postupuje při výkladu práv a povinností dle přechodných ustanovení Občanského zákoníku, pokud se Banka a Klient výslovně nedohodnou ve Smlouvě nebo dodatku ke Smlouvě jinak. (5) Pokud se nějaký článek Smlouvy, Zvláštních produktových podmínek, Všeobecných podmínek, Oznámení nebo Sazebníku stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články Smlouvy, Zvláštních produktových podmínek, Všeobecných podmínek, Oznámení nebo Sazebníku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. (6) Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší a nahrazují Všeobecné podmínky účinné od

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 1.1.2014 (se změnou názvu banky od 1.5.2016) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních podmínek a jejich vztah

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává jménem MUFG Bank (Europe) N.V. její pobočka s působností v České republice, a to MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch, v souladu s ustanovením

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY Strana 1 z 5 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Martina Bečvářová, ředitelka kontaktního pracoviště

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac

Základní ustanovení: Vyhláška definuje následující pojmy: Příkazce je to osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasního způsobu plac Vyhláška České národní banky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku bankami a technické postupy bank při opravném zúčtování. Tato vyhláška zrušuje vyhlášku č. 51/1992 Sb.,

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Poskytování platebních služeb

Poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více