AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE"

Transkript

1 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 Adolf Loos Apartment and Gallery pořádá exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu Adolf Loos Apartment and Gallery will hold an exclusive Evening Sale of selected works of art and design Aukce vybraných obrazů a uměleckých předmětů auction of selected fine works of art EVENING SALE PRAGUE STŘEDA 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN WEDNESDAY 22 ND JANUARY FROM 6 pm Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana EVENING SALE PRAGUE Kaiserštejnský palác PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ NEDĚLE 19. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 20. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 21. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN STŘEDA 22. LEDNA OD 10:30 DO 17:30 HODIN (od 17:30 do 18:00 hodin registrace dražitelů v místě aukce) PRE-SALE EXHIBITION SUNDAY 19 TH JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm MONDAY 20 TH JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm TUESDAY 21 ST JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm WEDNESDAY 22 ND JANUARY FROM 10:30 am TO 5:30 pm (Auction registration from 5:30 pm to 6 pm at the sale room) A AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 3

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 22. ledna 2014 od 18:00 hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč b) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více, ale méně než Kč c) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 21%, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak. Tato provize je konečná a zahrnuje jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do čtrnácti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto písemně jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 27 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10..Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce studio/dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle 4 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 5

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 22 nd January 2014 at 6 pm. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include starting-selling prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK b) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK c) CZK if the momentary auction price is at least CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the 21% auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 14 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 14 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 14 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 27 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist studio/workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 6 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 7

6 Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc. (1941) přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. Prof. PhDr. Jaromír Zemina (1930) přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. PhDr. Jiří Machalický (1952) Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdřív pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do současnosti je kurátorem pražského Muzea Kampa, které spravuje jednu z největších a nejucelenějších soukromých sbírek českého a středoevropského umění. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění a uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. INDEX UMĚLCŮ Baar Hugo Benka Martin Bílek Alois Blažíček Oldřich Bokšay jozef Brožík václav číla otakar FEIGL BEDŘICH (FRIeDRICH) Filla Emil Foltýn františek hawranek františek BEDŘICH holý MILOSLAV Honsa jan Hudeček antonín chwala adolf janeček Ota Jasanský lukáš Polák Martin jíra josef jiránek miloš kalvoda alois kars georges (jiří) kintera krištof Knüpfer beneš kolář jiří kothgasser anton kubíček jánuš kubín otakar (Coubine othon) kučerová alena kupka františek liesler josef malich karel marold luděk matal bohumír milén eduard nejedlý OTAKAR neznámý malíř 18. století orlik emil piepenhagen august BEDŘICH psací stůl první polovina 19. století rabas václav reindl MILOŠ souček karel špillar karel TICHÝ FRANTIŠEK ullik hugo VAN DER rohe MIES LUDWIG váza Stellmacher VON Hanzen ALEXEJ VASILJEVIČ AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 9

7 Malíř Bedřich Havránek je jednou z nejvýraznějších osobností české krajinomalby 19. století. Studoval v letech na pražské Akademii u Antonína Mánesa, Christiana Rubena a u svého bratrance Maxe Haushofera. Velmi brzy si vydobyl čelné místo mezi Haushoferovými žáky. V letech Havránek pracoval již v těsné blízkosti Haushofera. Právě z tohoto období pochází mimořádný olej Pohled na ledovec Sv. Bartoloměje u Konigsee, který Havránek vystavil roku1846 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Obraz patří díky mistrovskému použití barvy a zdůraznění detailů k nejlepším Havránkovým dílům vůbec. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou a Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. 1 Neznámý malíř 18. století (střední Evropa) Klanění pastýřů druhá polovina 18. století 28 x 36 cm signatura nezjištěna Přiložen znalecký posudek Prof. PhDr. Milana Tognera z Univerzity Palackého v Olomouci. Vystaveno: roku 1846 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze, katalogové číslo 64 Literatura: uvedeno ve výstavním katalogu Krasoumné jednoty v Praze pod č. 64* (katalog přiložen k obrazu) obraz zmíněn v knize PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: Bedřich Havránek , Praha 1985, str. 35, kat. č. 58 *č. 64 výstavního katalogu Vystaveno: Odlesk perly Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2011 Odlesk perly Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2012 Obraz byl prohlášen kulturní památkou ČR 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 2 Havránek (Hawranek) František Bedřich (1821 Praha 1899 Praha) Pohled na ledovec Sv. Bartoloměje u Konigsee x 74,5 cm signováno a datováno vlevo dole: F. Hawránek 1846 vzadu starý štítek z výstavy 11

8 Ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese Collection of industrialist Jindřich Waldes 3 Psací stůl Writing desk Francie, první polovina 19. století France, first half of the 19th century bohatě intarzovaný s motivy ptáčků a květin vyklápěcí deska rozměry: výška 136 cm x délka 70,5 cm x hloubka 48,5 cm stav velmi dobrý richly inlaid, with bird and flower decor tilting desk: 136 by 70.5 by 48.5 cm very good condition Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Provenience: Ze sbírky továrníka a sběratele Jindřicha Waldese. Rodina pohár odvezla při emigraci před nacisty do USA. Provenance: The collection of the Czech industrialist and art collector Jindřich Waldes. Upon their emigration, the Waldes Family took this piece with them to the United States. 4 Kothgasser Anton (1769 Vídeň 1851 Vídeň) Pohár/Rimmed Beaker/Ranftbecher Pohled na most Kettenbrucker a Palác Rasumovských ve Vídni A view of the Kettenbrucker bridge and the Rasumov Palace in Vienna na sklenici napsáno writing on the beaker: Die Kettenbrucke nachst dem furstlich Rasumovskyschen Palais in Wien. ručně malované barevné sklo, zlaceno hand-painted coloured glass, gilded výška height: 125 mm průměr diameter: 95 mm Vynikající původní stav Excellent original condition Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR J. Waldes a F. Kupka s manželkami J. Waldes and F. Kupka with their wives Detail vyklápěcí desky Anton Kothgasser byl společně s Gottlobem Samuelem Mohnem světově nejvýznamnějším navrhářem a malířem skla období Biedermeier. V letech se vyučil u Gottloba Samuela Mohna ve Vídni. Roku 1816 si otevřel vlastní dílnu. Jeho práce jsou na dnešním uměleckém trhu prakticky nedostupné, a tak se Kothgasserův pohár Ranftbecher řadí mezi díla, která patří k ozdobám sbírek muzeí celého světa. Anton Kothgasser was one of the world s most important glass designers and painters of the Biedermeier era. A student of Gottlob Samuel Mohn in Vienna between 1812 and 1813, Kothgasser set up his own studio in Kothgasser s masterpieces are virtually unavailable at today s art market. Consequently, his Ranftbecher glass has become an item of a great value to the art design museums across the globe. 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 5 Stellmacher Eduard (1868 Volkstedt Rudolstadt 1929 Plzeň) Váza-Amfora s ještěrem Amphora Vase with lizard Čechy kolem 1905 Bohemia circa 1905 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 6 Piepenhagen August Bedřich (1791 Soldin 1868 Jenerálka u Prahy) Horská krajina s bystřinou olej na lepence 20 x 26 cm signováno iniciály vlevo dole: AP ručně tvořená keramika hand made ceramic vase výška height: 74 cm signováno ve spodní části signed on the back side: Ed. Stellmacher* na dně značeno marked on the bottom base** *signováno **na dně značeno Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Eduard Stellmacher byl vynikající sochař, který pracoval od roku 1892 pro Továrnu Amphora, která byla založena jeho otcem Alfredem Stellmacherem v Trnovanech u Teplic. Porcelánka byla známá v zahraničí šíří a bohatostí svého sortimentu kvalitního porcelánu a keramiky. Eduard Stellmacher si roku 1905 založil vlastní podnik. Eduard Stellmacher was an exceptional sculptor, who worked for the Amphora Factory since This porcelain manufactory was founded by his father Alfred Stellmacher in Trnovany near Teplice and became renown across the world due to its wide assortment of high quality porcelain and ceramics. In 1905, Eduard Stellmacher launched his own business adventure., dále Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou. August Piepenhagen žil od roku 1811 v Praze. Od roku 1836 vedl svoji soukromou školu. Od roku 1822 obesílal pražské výstavy, v roce1842 vystavoval v Berlíně,1857 v Mnichově a v letech 1842,1843,1866 a 1868 ve Vídni. Podnikl studijní cesty po Německu, Švýcarsku, Francii a Belgii. První souborná výstava byla uspořádána roku 1917 v Praze, další na přelomu let v Národní galerii v Praze. Dojmy z alpské přírody, získané v době mládí i seznámení se švýcarským uměním, které mu zprostředkoval malíř J. H. Wuest, žijí v celém Piepenhagenově díle. Maloval většinou v malých formátech. Jeho obrazy jsou jak barevně kouzelné, tak zase držené v jednotném hnědavém tónu. 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVOU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 7 MAROLD LUDĚK (1865 Praha 1898 Praha) Gentlemani v Paříži 1892 kvaš na papíře výřez pasparty: 32,5 x 20 cm signováno a datováno vlevo dole: LMarold 92 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu Adolf Chwala byl významným českým krajinářem. Studoval na pražské akademii u profesora Maxmiliána Haushofera. Kolem roku 1860 se v jeho tvorbě objevují první alpské motivy plné jasných barev a typického malířova rukopisu. Od roku 1866 přesídlil natrvalo do Vídně a motivy Alp jeho plátnům pak již výrazně dominují. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC. Luděk Marold dokonale ovládl veristický způsob naturalistického přepisu skutečnosti. Jeho akvarely kombinované s kvašem směřovaly k dekorativním arabeskám tvarů Art nouveau-secese. Z veristického popisu Marold přešel k stylizovanému projevu, zachycujícímu dekadentní pocity a nálady společnosti své doby. 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 8 CHWALA ADOLF (1836 Praha 1900 Vídeň) Večer na jezeře Mondsee s Dračí skálou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 69 x 105,5 cm signováno vlevo dole: A. Chwala 17 Nabízený obraz je vrcholným dílem malíře.

11 9 ULLIK HUGO (1838 Praha 1881 Praha) Krajina s jezerem Traun u Gmundenu ,5 x 68 cm signováno a datováno vlevo dole: Hugo Ullik 1868 Barevně svěží dílo oblíbeného žáka M. Haushofera a čelného představitele české krajinomalby druhé poloviny 19. století. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 18 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu 10 KNÜPFER BENEŠ (1844 Frýdštejn 1910 na moři na cestě parníku do Ancony) Cestou z motlitby x 147 cm signováno, popsáno a datováno vlevo dole: B. Knüpfer, Rome 1883 vzadu starý štítek s číslem 61 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Od roku 1865 byl Beneš Knüpfer žákem pražské Akademie umění. Od roku 1869 žákem Pilotyho, Raaba a Wagnera v Mnichově. Roku 1879 odcestoval do Říma, kde měl ateliér ve starém Palazzo Venezia. V Itálii v Porto d Anzio na břehu Tyrrhénského moře je Knüpfer uchvácen mocným dojmem majestátního živlu. (Prokop Toman: Slovník československých výtvarných umělců) 19 Mimořádné dílo Knüpfera se vzácně se vyskytujícím motivem. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU.

12 11 BROŽÍK VÁCLAV (1851 Železný Hamr u Třemošné 1901 Paříž) Krajina z Normandie devadesátá léta 19. století olej, mahagonové dřevo 26,5 x 42 cm signováno vpravo dole: VBrožík na zadní straně razítko Brožíkovy pozůstalosti* 12 BAAR HUGO (1873 Nový Jičín 1912 Mnichov) Žena v sadu olej na malířské lepence 34,5 x 48 cm signováno vpravo dole tužkou: Hugo Baar vzadu razítko z výstavy* Vystaveno: Hugo Baar, Muzeum Novojičínska ( ) *RAZÍTKO BROŽÍKOVY POZŮSTALOSTI NA ZADNÍ STRANĚ PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY OD PROF. PHDR TOMÁŠE VLČKA CSC. DÁLE POSOUZENO PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC. Brožík studoval na pražské Akademii ( ), na Akademii v Drážďanech (1871), v Mnichově (1873) a opět v Praze. Pobýval ve Francii, odkud se vracíval zpět do rodné vlasti. Byl nositelem kříže Čestné legie, členem pařížské Akademie umění, profesorem Akademie výtvarných umění v Praze (1893) a členem ČS. Akademie věd a umění. Vystavoval v Čechách, Francii, Nizozemí a dalších zemích. Václav Brožík patřil k malířské generaci Národního divadla v jejíž figurální tvorbě vrcholily obrozenecké a národní myšlenky. Provenience: v majetku Václava Brožíka (do jeho smrti) v majetku Charlese Sedelmayera (tchána Václava Brožíka). Charles Sedelmayer byl významný světový obchodník s obrazy, který kolem sebe v Paříži shromáždil početnou skupinu slavných umělců, jejichž díla s úspěchem vystavoval a prodával. sbírka Johna Wanemakera, Filadelpfie (přiložen dopis o původu)** významná soukromá sbírka, Praha Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové (uznávané emeritní restaurátorky Národní galerie v Praze), která měla restaurátorský dohled nad retrospektivní výstavou Václava Brožíka v roce 2003 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Přiložen znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové- -Horové (autorky retrospektivní výstavy Václava Brožíka v Národní galerii ve Valdštejnské jízdárně, autorky jeho monografie, 2013 a emeritní ředitelky sbírky 19. století v NG v Praze). PhDr. Blažíčková ve svém znaleckém posudku mimo jiné uvádí: Předložená Krajina z Normandie, nejspíše z devadesátých let 19. století, je nepochybným a velmi kvalitním dílem malíře Václava Brožíka. Brožík se krajinomalbě věnoval průběžně celá osmdesátá a hlavně devadesátá léta, kdy za častých pobytů na venkovském sídle svého tchána, zámku D Ambleville ve střední Francii, maloval okolní krajinu. Za krajinnými motivy jezdil také do Bretaně a Normandie. Jeho krajinné scenérie, většinou komornějších rozměrů, jsou už zcela moderní plenérové záznamy, v české malbě srovnatelné s krajinami Antonína Chittussiho a o generaci mladších žáků krajinářské školy Julia Mařáka na pražské Akademii. Předložená Krajina z Normandie je toho krásným příkladem. **DOPIS *RAZÍTKO Z VÝSTAVY PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Základy malířského umění získal na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil roku 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval i v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. Roku 1907 vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mahrischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, zejména vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Hugo Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. Dílo Hugo Baara se velmi zřídka objevuje na uměleckém trhu. 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 Adolf Loos Apartment and Gallery Malíř Jan Honsa je představitelem krajinářské školy Julia Mařáka. EVIDENČNÍ ŠTÍTKY Z VÝSTAV A NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Provenience: významná sbírka Praha restituce Národní galerie v Praze (1996). Obraz byl po restituci umístěn jako dlouhodobá zápůjčka ve sbírce Národní galerie v Praze, Veletržním paláci (do ). Vystaveno: Miloš Jiránek , Výtvarné dílo, březen duben 1952, III. Krajské středisko SČSVU Mánes a Národní galerie, ve výstavním katalogu uvedeno pod č. 130, str. 28 Publikováno a reprodukováno: Jaroslav B. Svrček: Miloš Jiránek, vydal Fr. Borový, Praha 1932 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 13 HONSA JAN (1876 Tisová 1937 Polička) Na Tiché Orlici kolem roku 1910 olej na malířské lepence 49,5 x 66 cm signováno vlevo dole: J.Honsa vzadu pozůstalostní razítko s přípisem: Pozůstalost ak. malíře Mistra J. Honsy. Soukromé vlastnictví nezl. Jana Honsy a dále razítko Okresního soudu v Poličce. 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A PHDR. MICHALEM ZACHAŘEM. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 14 JIRÁNEK MILOŠ (1875 Lužec 1911 Praha) Náměstí v Týnci nad Labem x 90,5 cm signatura nezjištěna vzadu evidenční štítky z výstav a Národní galerie v Praze: VO10779 a O 7690 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Jedná se o první prodej tohoto známého oleje Miloše Jiránka. 23 Miloš Jiránek byl významná osobnost generace devadesátých let, v níž malíře doplňoval myslitel, podnětný kritik a organizátor výstavní a ediční činnosti SVU Mánes. V roce 1909 trávil Jiránek prázdniny v Labském Týnci, kde vznikl tento obraz. Obraz pochází z vrcholného období Miloše Jiránka tzv. Bílého.

14 15 16 KALVODA ALOIS (1875 Šlapanice u Brna 1934 Běhařov u Klatov) Krajina v zimě ORLIK EMIL (1870 Praha 1933 Berlín) Tanečnice Macara Macara, the Dancer 40,5 x 51 cm signováno vpravo dole: Al.Kalvoda Orlik created his earliest portraits already as a student of the Munich Academy, in the years 1891 to In 1896, he returned to Munich and fully immersed himself into experimentation with varied print techniques, woodcuts in particular. In his next Prague period, Orlik created a number of portraits, most notably of the young Bohemian-Austrian novelist Rainer Maria Rilke.In 1899, Orlik became a member of the Vienna Secession. The group-run magazine Ver Sacrum started to regularly feature his work and even released an essay dedicated to his art written by his friend Rilke. This first period of Orlik s career culminated in his first one-man show held by the Moravian Museum of Decorative Arts in Brno in Subsequently, Orlik decided to leave for Japan. After a full year abroad, Orlik returned to his European artistic career and fully embraced activities of the Viennese Secessionists such as Gustav Klimt and Josef Hoffmann. Giving regular talks, writing articles about his travel experiences, he also exhibited his works at the Paul Cassirer Gallery in Berlin and at the Rudolfinum Gallery in Prague. It was increasingly clearer that portraiture became his main focus. While Orlik was still living in Prague, he was spending ever more time in Vienna, where he finally moved in October Then, he also created his most famous wood-cut portrait of the playwright Henrik Ibsen, followed by two other stylised Art Nouveau woodcuts depicting his close friends Josef Hoffmann (1903) and Bernhard Pankok (1904). Other outstanding portraits worth mentioning include those of Gustav Mahler (1902), Ferdinand Hodler (1904), and Camille Pissarro (1906). In 1905, Emil Orlik was called upon to succeed Otto Eckmann at the School for Graphic and Book Art of the Museum of Decorative Arts in Berlin. His meetings with the Berlin Secession resulted in a number of magnificent portraits including those of Max Liebermann, Lovis Corinth, Ernst Barlach, Max Slevogt, Hermann Bahr, Ernst Cassirer, Otto Dix, Max Oppenheimer, and Oskar Kokoschka. Most of Orlik s portraits were drawn at the theatre, a milieu that enabled him to study and draw the physiognomy and expressions of the actors at first hand. Furthermore, after his arrival to Berlin, Orlik continued to closely collaborate with the theatre director Max Reinhardt and thus became one of the most important members of the Berlin Secession. He then worked on a series of set and costume designs for varied productions of the Reinhard s German Theatre. (Macara byla slavná tanečnice působící ve Vídni a Berlíně Macara was a famous dancer performing in Vienna and Berlin) 1909 olej na panelu oil on panel 102 x 73 cm signováno a datováno vpravo uprostřed signed and dated right middle: Orlik 09 Obraz je vyžádán rakouskou Národní galerií Belvedere na výstavu. The National Gallery of Austria, The Belvedere, requested the painting to be loaned to their upcoming exhibition. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO V RAKOUSKÉ NÁRODNÍ GALERII BELVEDERE VE VÍDNI A S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. AUTHENTICITY CERTIFICATE BY PROFESSOR PHDR. TOMÁŠ VLČEK CSC. ATTACHED. CONSULTED IN THE NATIONAL GALLERY BELVEDERE IN VIENNA AND PROFESSOR PHDR. JAROMÍR ZEMINA. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY OD PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PHDR. MICHALEM ZACHAŘEM A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Žák pražské Akademie v letech u prof. Julia Mařáka. Činný roku 1900 v Paříži a na Marně, roku 1901 v Mnichově. Již jako akademik odchyloval se od směru školy Mařákovy, od malování melancholických krajin a jeho tvoření směřovalo k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i motivu. Maluje prosté motivy českého kraje širokým, smělým štětcem, barvou jasnou a veselou. Náladu chvíle vystihuje s jemným citem. ZADNÍ STRANA OBRAZU S RÁMEM 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25 Orlik vytvořil své první potréty už jako student Mnichovské akademie v letech 1891 až Roku 1896 se opět vrátil do Mnichova, kde se naplno pustil do experimentů s různými technikami tisku, zejména dřevorytem. Během své další pražské periody potom vytvořil mnoho neobvyklých portrétů - mezi ty nejvýznamnější patří zachycení česko-rakouského spisovatele Rainera Maria Rilkeho. Roku 1899 se Orlik stal členem Vídeňské secese. Jeho tvorba se brzy stala nedílnou součástí časopisu Ver Sacrum asociovaného s touto uměleckou skupinou. Na stránkách tohoto plátku jí byl dokonce věnován prostor i skrz esej, kterou napsal jeho blízký přítel Rilke. Tato první fáze Orlikovy umělecké kariéry byla završena jeho první samostatnou výstavou v prostorách Moravského muzea dekorativního umění v Brně roku Krátce poté, se Orlik rozhodl na rok odjet do Japonska. Po roku stráveném v zahraničí se vrátil zpět ke své evropské umělecké kariéře a opět se připojil k vídeňským secesionistům jako Gustav Klimt či Josef Hoffmann. Začal přednášet, psal o svých zážítcích ze zahraničí, a také vystavoval - například v berlínské galerii Paul Cassirer a pražském Rudolfinu. V tomto období už bylo jasné, že Orlik byl především brilantní portrétista. V této době stále ještě žil v Praze, i když stále více času strávil ve Vídni, kam se nakonec definitivně přestěhoval v říjnu Tehdy také vytvořil svůj nejslavnější portrét (technikou dřevorytu) norského dramatika Henrika Ibsena. Krátce poté také dokončil dřevoryty zobrazující jeho blízké přátele Josefa Hoffmanna (1903) a Bernharda Pankoka (1904). Za zmínku stojí i další výjímečné portréty z této doby, a to podobizny Gustava Mahlera (1902), Ferdinanda Hodlera (1904), a Camilla Pissarra (1906). Roku 1905 byl Emil Orlik požádán Otto Eckmannem, aby se připojil ke Škole grafického a knižního umění, která spadala pod Muzeum dekorativního umění v Berlíně. Orlikova setkání s umělci Berlínské secese přispěly k mnoha jedinečným portrétům. Mezi ty, které Orlik zvěčnil, patřili například Max Liebermann, Lovis Corinth, Ernst Barlach, Max Slevogt, Hermann Bahr, Ernst Cassirer, Otto Dix, Max Oppenheimer a Oskar Kokoschka. Orlik většinu svých portétů kreslil přímo v divadle, prostředí, které mu umožňovalo zblízka studovat fyziognomii a výrazy herců. Orlik po svém příjezdu do Berlína pokračoval ve spolupráci s Maxem Reinhardtem, a stal se tak jedním z nejvýznamnějších členů Berlínské secese. Vytvořil mnoho scénických a kostýmových designů pro rozličné produkce Reinhardtova Německého divadla.

15 17 Hudeček Antonín (1873 Loucká u Mšena 1942 Častolovice) Krajina s vřesovištěm kolem roku ,5 x 130 cm signováno vpravo dole: Ant. Hudeček Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 18 Kubín Otakar (Coubine Othon) (1883 Boskovice 1969 Marseille) Music Hall Bobino x73 cm nesignováno (malíř obrazy v letech nesignoval) vzadu evidenční štítek z Národní galerie v Praze (O9253) a štítky z výstavy Generace Osmy, Tvrdošíjných a UB v Liberci, dále z výstavy Umělecké besedy v Praze a Svazu čs. výtvarných umělců v Praze Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který ve své expertize mimo jiné k obrazu píše: Obraz, jehož námětem je výjev ze slavného pařížského zábavního podniku v rue de la Gaité na Montparnassu, je velmi známý z výstav i reprodukcí. Kubín jej namaloval na základě svého pobytu v Paříži roku 1908, tedy v době, kdy byl členem skupiny Osma. Tehdy byl výrazně ovlivněn tvorbou Gauguinovou, van Goghovou a fauvismem. Na posuzované malbě je znát především vliv Gauguinův, ale zobrazený výjev a jeho záběr, zachycující, co se děje nejen na jevišti, nýbrž i v hledišti divadla, poukazuje také k dílu Degasovu a Toulouse-Lautrecovu. Běžným zvyklostem postimpresionistického malířství se tento obraz vymyká tím, že vedle sytých barev je v něm hojně uplatněna čerň. Po tvarové stránce je kompozice obrazu rovněž zajímavá, že výraznými přímkami a ostrými úhly tu Kubín předjal již svou tvorbu z první poloviny desátých let, kdy byl členem Skupiny výtvarných umělců a vystavoval i v zahraničí (například v proslulé berlínské galerii Sturm) obrazy, v nichž expresivní barevnost spojil s kubizujícím pojetím tvarů. Z vývojového hlediska náleží Music Hall Bobino ke Kubínovým obrazům nejpozoruhodnějším. Jeho cenu zvyšuje i to, že byl součástí slavné sbírky JUDr. Františka Čeřovského. PhDr. Jiří Siblík k obrazu ve své monografii píše: Kubínovy cesty do Paříže jsou cesty za novými zkušenostmi, a tak ani není možné, aby se vyhnul dílu dalšího velkého představitele soudobé malby-paula Gauguina. Nejzřetelněji se projevuje gauguinovské poučení v malbě Music Hall Bobino (1910) ve zjednodušení barevných plánů na téměř monochromní širší plochy, pevně ohraničené obrysovou linií. Tlumená barevnost je zde postavena na kontrastu umělého osvětlení nočního podniku a černých oděvů návštěvníků. Obraz je naplněn dynamikou dráždivého napětí, jež bude v jeho tvorbě ojedinělá a neopakovatelná. Provenience: sbírka JUDr. Františka Čeřovského 1962 zkonfiskováno československým státem a následně umístěno v expozici Národní galerie v Praze 1992 restituce Národní galerie v Praze (v NG Praha veden pod č. O 9253) dědicům JUDr. Františka Čeřovského Přiloženo potvrzení autenticity od Prof. Phdr. Tomáše Vlčka CSc., Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Michalem Zachařem. Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Antonín Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem. Od roku 1877 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se - společně s Antonínem Slavíčkem - ke skupině malířů, kteří pod vedením Julia Mařáka malovali krajiny, zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval krajiny z okolí Kolína a pohledy na Prahu. Po dalším zájezdu na Sicílii v roce 1909 začal malovat v okolí Police nad Metují. Dvakrát navštívil ostrov Rujana, od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 1927 také na Podkarpatské Rusi. V roce 1930 byl jmenován řádným členem české akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu. zadní strana obrazu se štítky Vystavováno: 1934 Obecní dům v Praze (kat. č. 14) 1957 Dům umění v Brně 1975 Galerie umění Karlovy Vary (kat. č. 22) 1976 Oblastní galerie Cheb (kat. č. 22) 1976 Oblastní galerie Liberec (kat. č. 22) 1977 Oblastní galerie Jičín (kat. č. 72) 1978 GVU Roudnice nad Labem (kat. č. 22) 1981 ÚKDŽ v Praze, JKP v Hlinsku a Nové Město na Moravě (kat. č. 12) 1982 Dům umění Gottwaldov (kat. č. 50) 1983 SGVU Litoměřice (kat. č. 3) 1984 Belveder v Praze (kat. č. 29) 1986 Jízdárna Pražského Hradu 1989 GVU v Prešově (kat. č. 28), 1989 GVU v Nitře (kat. č. 28) Publikováno: 1975 v katalogu výstavy v Karlových Varech 1976 v katalogu výstavy v Liberci 1978 v katalogu výstavy v Roudnici nad Labem Jiří Siblík Otakar Kubín, monografie díla, vydal Odeon Praha, 1980, reprodukováno pod č v katalogu výstavy v Hlinsku Jiří Siblík Malířské dílo Otakar Kubín Coubine, monografie díla, vydal r Český art holding, reprodukováno pod č. 25 str. 100 Music Hall Bobino je vrcholným dílem Otakara Kubína. Obraz této kvality a s touto proveniencí se na aukčním trhu ještě nikdy nedražil. 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 20 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) V pralese olej, plátno fixované na kartonu 33,5 x 51 cm signatura nezjištěna vzadu na rubu dobrozdání o autenticitě od švagra Otakara Nejedlého malíře Václava Trefila. Přiložena expertiza od Olafa Hanela (autora monografie a výstavy O. Nejedlého), Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, který k obrazu v korespondenci uvádí: Pro mne je tento obraz zajímavější, než co dělal na Ceylonu a v Indii. Nepokládám jej však za skicu a vidím v něm souvislosti s jeho tvorbou kubistickou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 19 Špillar Karel (1871 Plzeň 1939 Praha) Při toaletě 81 x 73 cm signováno vpravo nahoře: K. Špillar Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Karel Špillar byl čelným představitelem české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze) Nejedlého, stejně jako jeho současníky, fascinovala barva. Barva mu byla ostatně i hlavním bytostným výrazovým prostředkem. Nejedlý srovnání s Gauguinem odmítal, ale jistě mu současné nadšení pro jeho malbu mohlo vnuknout, byť podvědomě, myšlenku cestovat do Indie, kde by se usadil někde v džungli a kde, jak toužil, by se včlenil do velkého národa Védů a žil tak s nimi životem zcela jiným, než jak se žije u národů civilizovaných. Od roku 1898 studoval českou krajinomalbu u Ferdinanda Engelmüllera a Antonína Slavíčka Od roku 1904 člen SVU Mánes V roce 1908 se Nejedlý seznámil s malířem Jaroslavem Hněvkovským, se kterým r podnikl bizardní cestu do Indického orientu a na Cejlon. Zde měl v úmyslu najít panenskou přírodu bez známek civilizace. Motivem jeho obrazů se tak stávají džungle, palmové háje, které jsou typické svou barevností nebo domorodé obyvatelstvo. Zážitky z těchto cest shrnul ve svojí knize Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii (vydalo Nakladatelství československých výtvarných umělců,1960). V srpnu 1911 se takřka po tříletém působení na Cejlonu a jihu Indie vrací zpět do Prahy. V roce 1913 se Otakar Nejedlý stává jedním ze zakladatelů české moderní malířské školy. Od roku 1925 je ve vedení Akademie výtvarných umělců 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 21 Feigl (Friedrich) Bedřich (1884 Praha 1965 Londýn) Při skleničce kolem roku x 57 cm signováno vlevo dole: Feigl Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 22 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) Podzimní les 1915 olej na lepence 23 x 31 cm signováno a datováno vpravo dole: Ot.Nejedlý 1915 Významný česko-židovský malíř. Studoval v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru Vlaho Bukovace a Františka Thieleho. V roce 1906 cestuje po Evropě s E. Fillou a A. Procházkou. V Berlíně se seznámí s uměním Maxe Liebermanna a berlínskou novou secesí. V roce 1907 se zúčastnil první pražské výstavy skupiny Osma, kde uvedl nejpočetnější soubor obrazů, bylo jich celkem 18. Od roku 1910 žil v Berlíně a New Yorku. V třicátých letech pobýval v Palestině. Před nacisty emigroval do Londýna. Jeho dílo je umístěno v galeriích po celém světě. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 Malíř A. V. von Hanzen byl vnukem a žákem malíře marin I. K. Ajvazovského, po studiích odešel malovat na Kavkaz a do Feodosie. Hanzen byl jmenován řádným členem Akademie krásných umění v Petrohradě. Byl dvorním malířem cara Nikolaje II., kterého doprovázel na cestách na jachtě Standart po Severním moři a Baltu. Jeho obrazy visely v Carském Selu, v carském paláci Gatčina, Alexandrovském paláci apod. Po roce 1919 za revoluce opustil Rusko a žil v Jugoslávii, kde zemřel na Lapadu. Provenience: ze sbírky Jaroslava Helikálka, Bratislava, majitele Výroby rumu a likérov, Bratislava, Kominárska 700 Jaroslav Helikálek 23 KUBÍN OTAKAR (COUBINE OTHON) (1883 Boskovice 1969 Marseille) Portrét senátora Alcime Renaudota x 65 cm signováno a datováno vlevo dole: O. Kubín 1918 a dále vzadu: O Kubín 11. XII Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Alcime Renaudot ( Brussey Besancon) byl významným francouzským právníkem a politikem. V roce byl senátorem za oblast Haute-Saone (viz Jean Jolly: Dictionnaire des Parlementaires francais, 1960/1977) PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 24 VON HANZEN ALEXEJ VASILJEVIČ (1876 Oděsa 1937 Lapad u Dubrovníku) Večer na rejdě Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 70 x 100 cm signováno vpravo dole: A. Hanzen 33

19 25 HOLÝ MILOSLAV (1897 Praha 1974 Praha) Krajina s lomem v Šárce x 130 cm signováno a datováno vpravo dole: M. Holý 41 vzadu starý štítek s popisem a razítko: vystaveno v Mánesu Člen Umělecké besedy, SVU Mánes, SČUG Hollar. Východiskem tvorby Miloslava Holého byly podněty Vincenta van Gogha, E. Muncha a P. Cézanna. První cesta do Francie (1923) dovršila spojení s malířským a duchovním odkazem francouzské malby. Holý byl lyrikem a senzualistou ve všech údobích tvorby, malířem smyslově poetického významu skutečnosti, pro nějž má smyslový zážitek duchovní hodnotu. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 Královské Stachy 1976 Brno) Krajina se stavením 1918 olej na lepence 28 x 35 cm signováno a datováno vlevo dole: foltýn 1918 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A RODINOU AUTORA. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 PŘILOŽENO POTVZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. PŘILOŽENA EXPERTIZA PROF. PHDR. JAROMÍRA ZEMINY. Prof. PhDr. Zemina ve své expertize píše: Obraz vznikl ve Foltýnově rané tvůrčí etapě, kdy v letech žil na Slovensku, zprvu v Bratislavě, později v Košicích, odkud zajížděl na Podkarpatskou Rus. Písmeno M u letopočtu 22 (1922) je tu po mém soudu iniciálou města Mukačeva, kde obraz vznikl. Jeho výtvarné pojetí svědčí o Foltýnově tehdejším ovlivnění ranou fází kubismu, kdy šlo ještě jen o kubizaci zobrazených předmětů: z jejich představitelů byl mu nejbližší André Derain. Pro Foltýnův malířský rukopis v té době je charakteristické šrafování. Obraz náleží hlavně po barevné stránce k tomu nejvýraznějšímu, co tehdy Foltýn vytvořil: kontrast syté červeně, která je optickým centrem kompozice, a okolních zelení a modří je velmi působivý. K výraznosti obrazu přispívá značným dílem čerň. 28 BÍLEK ALOIS (1887 Slupy Praha) Tři grácie kolem roku x 111 cm signováno vlevo dole: Alois Bílek FRANTIŠEK FOLTÝN 27 FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 Královské Stachy 1976 Brno) Děvče s červenou stuhou ve vlasech (v pozadí krajina z okolí Mukačeva) ,5 x 75,5 cm signováno a datováno vpravo nahoře: Foltýn / 22 M (Mukačevo) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Provenience: sbírka Milana Heidenreicha soukromá sbírka Vídeň Brněnský malíř František Foltýn patří k umělcům, jejichž životní dráha a dílo nejsou nikterak jednoduché, jednoznačné, přímočaré. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy prožíval své umělecké začátky na Slovensku v Bratislavě, v Košicích a na Podkarpatské Rusi. Jsou poznamenány dvěma dobovými proudy: kubismem a expresionismem, ale především tvůrčím hledáním a úsilím vyrovnat se s moderními uměleckými tendencemi. Zračí se v nich i hluboký zájem o nový obsah a sociální skutečnost, jíž Foltýn dovede vidět nejen realisticky, ale i básnicky. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Alois Bílek se usadil v Paříži, kde se každoročně zúčastňoval oficiálních výstav (např. v Galerii des Arts Décoratifs, Galerii des Beaux-Arts, Galerii la Boetie atd.) 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 37

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

Krajané v USA a vznik ČSR

Krajané v USA a vznik ČSR Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Václav Vondrášek František Hanzlík Václav Vondrášek František Hanzlík Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Ministerstvo obrany

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Felix Nussbaum: Život v obrazech

Felix Nussbaum: Život v obrazech STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) Felix Nussbaum: Život v obrazech Autor: Eliška Pekárková Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15 Konzultant:

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více