AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE"

Transkript

1 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 Adolf Loos Apartment and Gallery pořádá exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu Adolf Loos Apartment and Gallery will hold an exclusive Evening Sale of selected works of art and design Aukce vybraných obrazů a uměleckých předmětů auction of selected fine works of art EVENING SALE PRAGUE STŘEDA 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN WEDNESDAY 22 ND JANUARY FROM 6 pm Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana EVENING SALE PRAGUE Kaiserštejnský palác PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ NEDĚLE 19. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 20. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 21. LEDNA OD 10:30 DO 18:00 HODIN STŘEDA 22. LEDNA OD 10:30 DO 17:30 HODIN (od 17:30 do 18:00 hodin registrace dražitelů v místě aukce) PRE-SALE EXHIBITION SUNDAY 19 TH JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm MONDAY 20 TH JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm TUESDAY 21 ST JANUARY FROM 10:30 am TO 6 pm WEDNESDAY 22 ND JANUARY FROM 10:30 am TO 5:30 pm (Auction registration from 5:30 pm to 6 pm at the sale room) A AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 3

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 22. ledna 2014 od 18:00 hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč b) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více, ale méně než Kč c) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 21%, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak. Tato provize je konečná a zahrnuje jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do čtrnácti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto písemně jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 27 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10..Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce studio/dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle 4 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 5

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 22 nd January 2014 at 6 pm. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include starting-selling prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK b) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK c) CZK if the momentary auction price is at least CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the 21% auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 14 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 14 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 14 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 27 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist studio/workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 6 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 7

6 Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc. (1941) přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. Prof. PhDr. Jaromír Zemina (1930) přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. PhDr. Jiří Machalický (1952) Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdřív pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do současnosti je kurátorem pražského Muzea Kampa, které spravuje jednu z největších a nejucelenějších soukromých sbírek českého a středoevropského umění. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění a uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. INDEX UMĚLCŮ Baar Hugo Benka Martin Bílek Alois Blažíček Oldřich Bokšay jozef Brožík václav číla otakar FEIGL BEDŘICH (FRIeDRICH) Filla Emil Foltýn františek hawranek františek BEDŘICH holý MILOSLAV Honsa jan Hudeček antonín chwala adolf janeček Ota Jasanský lukáš Polák Martin jíra josef jiránek miloš kalvoda alois kars georges (jiří) kintera krištof Knüpfer beneš kolář jiří kothgasser anton kubíček jánuš kubín otakar (Coubine othon) kučerová alena kupka františek liesler josef malich karel marold luděk matal bohumír milén eduard nejedlý OTAKAR neznámý malíř 18. století orlik emil piepenhagen august BEDŘICH psací stůl první polovina 19. století rabas václav reindl MILOŠ souček karel špillar karel TICHÝ FRANTIŠEK ullik hugo VAN DER rohe MIES LUDWIG váza Stellmacher VON Hanzen ALEXEJ VASILJEVIČ AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 9

7 Malíř Bedřich Havránek je jednou z nejvýraznějších osobností české krajinomalby 19. století. Studoval v letech na pražské Akademii u Antonína Mánesa, Christiana Rubena a u svého bratrance Maxe Haushofera. Velmi brzy si vydobyl čelné místo mezi Haushoferovými žáky. V letech Havránek pracoval již v těsné blízkosti Haushofera. Právě z tohoto období pochází mimořádný olej Pohled na ledovec Sv. Bartoloměje u Konigsee, který Havránek vystavil roku1846 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Obraz patří díky mistrovskému použití barvy a zdůraznění detailů k nejlepším Havránkovým dílům vůbec. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou a Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. 1 Neznámý malíř 18. století (střední Evropa) Klanění pastýřů druhá polovina 18. století 28 x 36 cm signatura nezjištěna Přiložen znalecký posudek Prof. PhDr. Milana Tognera z Univerzity Palackého v Olomouci. Vystaveno: roku 1846 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze, katalogové číslo 64 Literatura: uvedeno ve výstavním katalogu Krasoumné jednoty v Praze pod č. 64* (katalog přiložen k obrazu) obraz zmíněn v knize PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: Bedřich Havránek , Praha 1985, str. 35, kat. č. 58 *č. 64 výstavního katalogu Vystaveno: Odlesk perly Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2011 Odlesk perly Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2012 Obraz byl prohlášen kulturní památkou ČR 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 2 Havránek (Hawranek) František Bedřich (1821 Praha 1899 Praha) Pohled na ledovec Sv. Bartoloměje u Konigsee x 74,5 cm signováno a datováno vlevo dole: F. Hawránek 1846 vzadu starý štítek z výstavy 11

8 Ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese Collection of industrialist Jindřich Waldes 3 Psací stůl Writing desk Francie, první polovina 19. století France, first half of the 19th century bohatě intarzovaný s motivy ptáčků a květin vyklápěcí deska rozměry: výška 136 cm x délka 70,5 cm x hloubka 48,5 cm stav velmi dobrý richly inlaid, with bird and flower decor tilting desk: 136 by 70.5 by 48.5 cm very good condition Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Provenience: Ze sbírky továrníka a sběratele Jindřicha Waldese. Rodina pohár odvezla při emigraci před nacisty do USA. Provenance: The collection of the Czech industrialist and art collector Jindřich Waldes. Upon their emigration, the Waldes Family took this piece with them to the United States. 4 Kothgasser Anton (1769 Vídeň 1851 Vídeň) Pohár/Rimmed Beaker/Ranftbecher Pohled na most Kettenbrucker a Palác Rasumovských ve Vídni A view of the Kettenbrucker bridge and the Rasumov Palace in Vienna na sklenici napsáno writing on the beaker: Die Kettenbrucke nachst dem furstlich Rasumovskyschen Palais in Wien. ručně malované barevné sklo, zlaceno hand-painted coloured glass, gilded výška height: 125 mm průměr diameter: 95 mm Vynikající původní stav Excellent original condition Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR J. Waldes a F. Kupka s manželkami J. Waldes and F. Kupka with their wives Detail vyklápěcí desky Anton Kothgasser byl společně s Gottlobem Samuelem Mohnem světově nejvýznamnějším navrhářem a malířem skla období Biedermeier. V letech se vyučil u Gottloba Samuela Mohna ve Vídni. Roku 1816 si otevřel vlastní dílnu. Jeho práce jsou na dnešním uměleckém trhu prakticky nedostupné, a tak se Kothgasserův pohár Ranftbecher řadí mezi díla, která patří k ozdobám sbírek muzeí celého světa. Anton Kothgasser was one of the world s most important glass designers and painters of the Biedermeier era. A student of Gottlob Samuel Mohn in Vienna between 1812 and 1813, Kothgasser set up his own studio in Kothgasser s masterpieces are virtually unavailable at today s art market. Consequently, his Ranftbecher glass has become an item of a great value to the art design museums across the globe. 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 5 Stellmacher Eduard (1868 Volkstedt Rudolstadt 1929 Plzeň) Váza-Amfora s ještěrem Amphora Vase with lizard Čechy kolem 1905 Bohemia circa 1905 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 6 Piepenhagen August Bedřich (1791 Soldin 1868 Jenerálka u Prahy) Horská krajina s bystřinou olej na lepence 20 x 26 cm signováno iniciály vlevo dole: AP ručně tvořená keramika hand made ceramic vase výška height: 74 cm signováno ve spodní části signed on the back side: Ed. Stellmacher* na dně značeno marked on the bottom base** *signováno **na dně značeno Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Eduard Stellmacher byl vynikající sochař, který pracoval od roku 1892 pro Továrnu Amphora, která byla založena jeho otcem Alfredem Stellmacherem v Trnovanech u Teplic. Porcelánka byla známá v zahraničí šíří a bohatostí svého sortimentu kvalitního porcelánu a keramiky. Eduard Stellmacher si roku 1905 založil vlastní podnik. Eduard Stellmacher was an exceptional sculptor, who worked for the Amphora Factory since This porcelain manufactory was founded by his father Alfred Stellmacher in Trnovany near Teplice and became renown across the world due to its wide assortment of high quality porcelain and ceramics. In 1905, Eduard Stellmacher launched his own business adventure., dále Přiložena expertiza Doc. PhDr. Marie Mžykové CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou. August Piepenhagen žil od roku 1811 v Praze. Od roku 1836 vedl svoji soukromou školu. Od roku 1822 obesílal pražské výstavy, v roce1842 vystavoval v Berlíně,1857 v Mnichově a v letech 1842,1843,1866 a 1868 ve Vídni. Podnikl studijní cesty po Německu, Švýcarsku, Francii a Belgii. První souborná výstava byla uspořádána roku 1917 v Praze, další na přelomu let v Národní galerii v Praze. Dojmy z alpské přírody, získané v době mládí i seznámení se švýcarským uměním, které mu zprostředkoval malíř J. H. Wuest, žijí v celém Piepenhagenově díle. Maloval většinou v malých formátech. Jeho obrazy jsou jak barevně kouzelné, tak zase držené v jednotném hnědavém tónu. 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVOU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 7 MAROLD LUDĚK (1865 Praha 1898 Praha) Gentlemani v Paříži 1892 kvaš na papíře výřez pasparty: 32,5 x 20 cm signováno a datováno vlevo dole: LMarold 92 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu Adolf Chwala byl významným českým krajinářem. Studoval na pražské akademii u profesora Maxmiliána Haushofera. Kolem roku 1860 se v jeho tvorbě objevují první alpské motivy plné jasných barev a typického malířova rukopisu. Od roku 1866 přesídlil natrvalo do Vídně a motivy Alp jeho plátnům pak již výrazně dominují. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC. Luděk Marold dokonale ovládl veristický způsob naturalistického přepisu skutečnosti. Jeho akvarely kombinované s kvašem směřovaly k dekorativním arabeskám tvarů Art nouveau-secese. Z veristického popisu Marold přešel k stylizovanému projevu, zachycujícímu dekadentní pocity a nálady společnosti své doby. 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 8 CHWALA ADOLF (1836 Praha 1900 Vídeň) Večer na jezeře Mondsee s Dračí skálou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 69 x 105,5 cm signováno vlevo dole: A. Chwala 17 Nabízený obraz je vrcholným dílem malíře.

11 9 ULLIK HUGO (1838 Praha 1881 Praha) Krajina s jezerem Traun u Gmundenu ,5 x 68 cm signováno a datováno vlevo dole: Hugo Ullik 1868 Barevně svěží dílo oblíbeného žáka M. Haushofera a čelného představitele české krajinomalby druhé poloviny 19. století. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 18 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu 10 KNÜPFER BENEŠ (1844 Frýdštejn 1910 na moři na cestě parníku do Ancony) Cestou z motlitby x 147 cm signováno, popsáno a datováno vlevo dole: B. Knüpfer, Rome 1883 vzadu starý štítek s číslem 61 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Od roku 1865 byl Beneš Knüpfer žákem pražské Akademie umění. Od roku 1869 žákem Pilotyho, Raaba a Wagnera v Mnichově. Roku 1879 odcestoval do Říma, kde měl ateliér ve starém Palazzo Venezia. V Itálii v Porto d Anzio na břehu Tyrrhénského moře je Knüpfer uchvácen mocným dojmem majestátního živlu. (Prokop Toman: Slovník československých výtvarných umělců) 19 Mimořádné dílo Knüpfera se vzácně se vyskytujícím motivem. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC., PHDR. NADĚŽDOU BLAŽÍČKOVU-HOROVOU A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU.

12 11 BROŽÍK VÁCLAV (1851 Železný Hamr u Třemošné 1901 Paříž) Krajina z Normandie devadesátá léta 19. století olej, mahagonové dřevo 26,5 x 42 cm signováno vpravo dole: VBrožík na zadní straně razítko Brožíkovy pozůstalosti* 12 BAAR HUGO (1873 Nový Jičín 1912 Mnichov) Žena v sadu olej na malířské lepence 34,5 x 48 cm signováno vpravo dole tužkou: Hugo Baar vzadu razítko z výstavy* Vystaveno: Hugo Baar, Muzeum Novojičínska ( ) *RAZÍTKO BROŽÍKOVY POZŮSTALOSTI NA ZADNÍ STRANĚ PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY OD PROF. PHDR TOMÁŠE VLČKA CSC. DÁLE POSOUZENO PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A DOC. PHDR. MARIÍ MŽYKOVOU CSC. Brožík studoval na pražské Akademii ( ), na Akademii v Drážďanech (1871), v Mnichově (1873) a opět v Praze. Pobýval ve Francii, odkud se vracíval zpět do rodné vlasti. Byl nositelem kříže Čestné legie, členem pařížské Akademie umění, profesorem Akademie výtvarných umění v Praze (1893) a členem ČS. Akademie věd a umění. Vystavoval v Čechách, Francii, Nizozemí a dalších zemích. Václav Brožík patřil k malířské generaci Národního divadla v jejíž figurální tvorbě vrcholily obrozenecké a národní myšlenky. Provenience: v majetku Václava Brožíka (do jeho smrti) v majetku Charlese Sedelmayera (tchána Václava Brožíka). Charles Sedelmayer byl významný světový obchodník s obrazy, který kolem sebe v Paříži shromáždil početnou skupinu slavných umělců, jejichž díla s úspěchem vystavoval a prodával. sbírka Johna Wanemakera, Filadelpfie (přiložen dopis o původu)** významná soukromá sbírka, Praha Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové (uznávané emeritní restaurátorky Národní galerie v Praze), která měla restaurátorský dohled nad retrospektivní výstavou Václava Brožíka v roce 2003 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Přiložen znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové- -Horové (autorky retrospektivní výstavy Václava Brožíka v Národní galerii ve Valdštejnské jízdárně, autorky jeho monografie, 2013 a emeritní ředitelky sbírky 19. století v NG v Praze). PhDr. Blažíčková ve svém znaleckém posudku mimo jiné uvádí: Předložená Krajina z Normandie, nejspíše z devadesátých let 19. století, je nepochybným a velmi kvalitním dílem malíře Václava Brožíka. Brožík se krajinomalbě věnoval průběžně celá osmdesátá a hlavně devadesátá léta, kdy za častých pobytů na venkovském sídle svého tchána, zámku D Ambleville ve střední Francii, maloval okolní krajinu. Za krajinnými motivy jezdil také do Bretaně a Normandie. Jeho krajinné scenérie, většinou komornějších rozměrů, jsou už zcela moderní plenérové záznamy, v české malbě srovnatelné s krajinami Antonína Chittussiho a o generaci mladších žáků krajinářské školy Julia Mařáka na pražské Akademii. Předložená Krajina z Normandie je toho krásným příkladem. **DOPIS *RAZÍTKO Z VÝSTAVY PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Základy malířského umění získal na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil roku 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval i v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. Roku 1907 vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mahrischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, zejména vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Hugo Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. Dílo Hugo Baara se velmi zřídka objevuje na uměleckém trhu. 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 Adolf Loos Apartment and Gallery Malíř Jan Honsa je představitelem krajinářské školy Julia Mařáka. EVIDENČNÍ ŠTÍTKY Z VÝSTAV A NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Provenience: významná sbírka Praha restituce Národní galerie v Praze (1996). Obraz byl po restituci umístěn jako dlouhodobá zápůjčka ve sbírce Národní galerie v Praze, Veletržním paláci (do ). Vystaveno: Miloš Jiránek , Výtvarné dílo, březen duben 1952, III. Krajské středisko SČSVU Mánes a Národní galerie, ve výstavním katalogu uvedeno pod č. 130, str. 28 Publikováno a reprodukováno: Jaroslav B. Svrček: Miloš Jiránek, vydal Fr. Borový, Praha 1932 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 13 HONSA JAN (1876 Tisová 1937 Polička) Na Tiché Orlici kolem roku 1910 olej na malířské lepence 49,5 x 66 cm signováno vlevo dole: J.Honsa vzadu pozůstalostní razítko s přípisem: Pozůstalost ak. malíře Mistra J. Honsy. Soukromé vlastnictví nezl. Jana Honsy a dále razítko Okresního soudu v Poličce. 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A PHDR. MICHALEM ZACHAŘEM. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 14 JIRÁNEK MILOŠ (1875 Lužec 1911 Praha) Náměstí v Týnci nad Labem x 90,5 cm signatura nezjištěna vzadu evidenční štítky z výstav a Národní galerie v Praze: VO10779 a O 7690 Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Jedná se o první prodej tohoto známého oleje Miloše Jiránka. 23 Miloš Jiránek byl významná osobnost generace devadesátých let, v níž malíře doplňoval myslitel, podnětný kritik a organizátor výstavní a ediční činnosti SVU Mánes. V roce 1909 trávil Jiránek prázdniny v Labském Týnci, kde vznikl tento obraz. Obraz pochází z vrcholného období Miloše Jiránka tzv. Bílého.

14 15 16 KALVODA ALOIS (1875 Šlapanice u Brna 1934 Běhařov u Klatov) Krajina v zimě ORLIK EMIL (1870 Praha 1933 Berlín) Tanečnice Macara Macara, the Dancer 40,5 x 51 cm signováno vpravo dole: Al.Kalvoda Orlik created his earliest portraits already as a student of the Munich Academy, in the years 1891 to In 1896, he returned to Munich and fully immersed himself into experimentation with varied print techniques, woodcuts in particular. In his next Prague period, Orlik created a number of portraits, most notably of the young Bohemian-Austrian novelist Rainer Maria Rilke.In 1899, Orlik became a member of the Vienna Secession. The group-run magazine Ver Sacrum started to regularly feature his work and even released an essay dedicated to his art written by his friend Rilke. This first period of Orlik s career culminated in his first one-man show held by the Moravian Museum of Decorative Arts in Brno in Subsequently, Orlik decided to leave for Japan. After a full year abroad, Orlik returned to his European artistic career and fully embraced activities of the Viennese Secessionists such as Gustav Klimt and Josef Hoffmann. Giving regular talks, writing articles about his travel experiences, he also exhibited his works at the Paul Cassirer Gallery in Berlin and at the Rudolfinum Gallery in Prague. It was increasingly clearer that portraiture became his main focus. While Orlik was still living in Prague, he was spending ever more time in Vienna, where he finally moved in October Then, he also created his most famous wood-cut portrait of the playwright Henrik Ibsen, followed by two other stylised Art Nouveau woodcuts depicting his close friends Josef Hoffmann (1903) and Bernhard Pankok (1904). Other outstanding portraits worth mentioning include those of Gustav Mahler (1902), Ferdinand Hodler (1904), and Camille Pissarro (1906). In 1905, Emil Orlik was called upon to succeed Otto Eckmann at the School for Graphic and Book Art of the Museum of Decorative Arts in Berlin. His meetings with the Berlin Secession resulted in a number of magnificent portraits including those of Max Liebermann, Lovis Corinth, Ernst Barlach, Max Slevogt, Hermann Bahr, Ernst Cassirer, Otto Dix, Max Oppenheimer, and Oskar Kokoschka. Most of Orlik s portraits were drawn at the theatre, a milieu that enabled him to study and draw the physiognomy and expressions of the actors at first hand. Furthermore, after his arrival to Berlin, Orlik continued to closely collaborate with the theatre director Max Reinhardt and thus became one of the most important members of the Berlin Secession. He then worked on a series of set and costume designs for varied productions of the Reinhard s German Theatre. (Macara byla slavná tanečnice působící ve Vídni a Berlíně Macara was a famous dancer performing in Vienna and Berlin) 1909 olej na panelu oil on panel 102 x 73 cm signováno a datováno vpravo uprostřed signed and dated right middle: Orlik 09 Obraz je vyžádán rakouskou Národní galerií Belvedere na výstavu. The National Gallery of Austria, The Belvedere, requested the painting to be loaned to their upcoming exhibition. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO V RAKOUSKÉ NÁRODNÍ GALERII BELVEDERE VE VÍDNI A S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. AUTHENTICITY CERTIFICATE BY PROFESSOR PHDR. TOMÁŠ VLČEK CSC. ATTACHED. CONSULTED IN THE NATIONAL GALLERY BELVEDERE IN VIENNA AND PROFESSOR PHDR. JAROMÍR ZEMINA. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY OD PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PHDR. MICHALEM ZACHAŘEM A PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Žák pražské Akademie v letech u prof. Julia Mařáka. Činný roku 1900 v Paříži a na Marně, roku 1901 v Mnichově. Již jako akademik odchyloval se od směru školy Mařákovy, od malování melancholických krajin a jeho tvoření směřovalo k dekorativnějšímu pojetí krajiny v barvě i motivu. Maluje prosté motivy českého kraje širokým, smělým štětcem, barvou jasnou a veselou. Náladu chvíle vystihuje s jemným citem. ZADNÍ STRANA OBRAZU S RÁMEM 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25 Orlik vytvořil své první potréty už jako student Mnichovské akademie v letech 1891 až Roku 1896 se opět vrátil do Mnichova, kde se naplno pustil do experimentů s různými technikami tisku, zejména dřevorytem. Během své další pražské periody potom vytvořil mnoho neobvyklých portrétů - mezi ty nejvýznamnější patří zachycení česko-rakouského spisovatele Rainera Maria Rilkeho. Roku 1899 se Orlik stal členem Vídeňské secese. Jeho tvorba se brzy stala nedílnou součástí časopisu Ver Sacrum asociovaného s touto uměleckou skupinou. Na stránkách tohoto plátku jí byl dokonce věnován prostor i skrz esej, kterou napsal jeho blízký přítel Rilke. Tato první fáze Orlikovy umělecké kariéry byla završena jeho první samostatnou výstavou v prostorách Moravského muzea dekorativního umění v Brně roku Krátce poté, se Orlik rozhodl na rok odjet do Japonska. Po roku stráveném v zahraničí se vrátil zpět ke své evropské umělecké kariéře a opět se připojil k vídeňským secesionistům jako Gustav Klimt či Josef Hoffmann. Začal přednášet, psal o svých zážítcích ze zahraničí, a také vystavoval - například v berlínské galerii Paul Cassirer a pražském Rudolfinu. V tomto období už bylo jasné, že Orlik byl především brilantní portrétista. V této době stále ještě žil v Praze, i když stále více času strávil ve Vídni, kam se nakonec definitivně přestěhoval v říjnu Tehdy také vytvořil svůj nejslavnější portrét (technikou dřevorytu) norského dramatika Henrika Ibsena. Krátce poté také dokončil dřevoryty zobrazující jeho blízké přátele Josefa Hoffmanna (1903) a Bernharda Pankoka (1904). Za zmínku stojí i další výjímečné portréty z této doby, a to podobizny Gustava Mahlera (1902), Ferdinanda Hodlera (1904), a Camilla Pissarra (1906). Roku 1905 byl Emil Orlik požádán Otto Eckmannem, aby se připojil ke Škole grafického a knižního umění, která spadala pod Muzeum dekorativního umění v Berlíně. Orlikova setkání s umělci Berlínské secese přispěly k mnoha jedinečným portrétům. Mezi ty, které Orlik zvěčnil, patřili například Max Liebermann, Lovis Corinth, Ernst Barlach, Max Slevogt, Hermann Bahr, Ernst Cassirer, Otto Dix, Max Oppenheimer a Oskar Kokoschka. Orlik většinu svých portétů kreslil přímo v divadle, prostředí, které mu umožňovalo zblízka studovat fyziognomii a výrazy herců. Orlik po svém příjezdu do Berlína pokračoval ve spolupráci s Maxem Reinhardtem, a stal se tak jedním z nejvýznamnějších členů Berlínské secese. Vytvořil mnoho scénických a kostýmových designů pro rozličné produkce Reinhardtova Německého divadla.

15 17 Hudeček Antonín (1873 Loucká u Mšena 1942 Častolovice) Krajina s vřesovištěm kolem roku ,5 x 130 cm signováno vpravo dole: Ant. Hudeček Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 18 Kubín Otakar (Coubine Othon) (1883 Boskovice 1969 Marseille) Music Hall Bobino x73 cm nesignováno (malíř obrazy v letech nesignoval) vzadu evidenční štítek z Národní galerie v Praze (O9253) a štítky z výstavy Generace Osmy, Tvrdošíjných a UB v Liberci, dále z výstavy Umělecké besedy v Praze a Svazu čs. výtvarných umělců v Praze Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který ve své expertize mimo jiné k obrazu píše: Obraz, jehož námětem je výjev ze slavného pařížského zábavního podniku v rue de la Gaité na Montparnassu, je velmi známý z výstav i reprodukcí. Kubín jej namaloval na základě svého pobytu v Paříži roku 1908, tedy v době, kdy byl členem skupiny Osma. Tehdy byl výrazně ovlivněn tvorbou Gauguinovou, van Goghovou a fauvismem. Na posuzované malbě je znát především vliv Gauguinův, ale zobrazený výjev a jeho záběr, zachycující, co se děje nejen na jevišti, nýbrž i v hledišti divadla, poukazuje také k dílu Degasovu a Toulouse-Lautrecovu. Běžným zvyklostem postimpresionistického malířství se tento obraz vymyká tím, že vedle sytých barev je v něm hojně uplatněna čerň. Po tvarové stránce je kompozice obrazu rovněž zajímavá, že výraznými přímkami a ostrými úhly tu Kubín předjal již svou tvorbu z první poloviny desátých let, kdy byl členem Skupiny výtvarných umělců a vystavoval i v zahraničí (například v proslulé berlínské galerii Sturm) obrazy, v nichž expresivní barevnost spojil s kubizujícím pojetím tvarů. Z vývojového hlediska náleží Music Hall Bobino ke Kubínovým obrazům nejpozoruhodnějším. Jeho cenu zvyšuje i to, že byl součástí slavné sbírky JUDr. Františka Čeřovského. PhDr. Jiří Siblík k obrazu ve své monografii píše: Kubínovy cesty do Paříže jsou cesty za novými zkušenostmi, a tak ani není možné, aby se vyhnul dílu dalšího velkého představitele soudobé malby-paula Gauguina. Nejzřetelněji se projevuje gauguinovské poučení v malbě Music Hall Bobino (1910) ve zjednodušení barevných plánů na téměř monochromní širší plochy, pevně ohraničené obrysovou linií. Tlumená barevnost je zde postavena na kontrastu umělého osvětlení nočního podniku a černých oděvů návštěvníků. Obraz je naplněn dynamikou dráždivého napětí, jež bude v jeho tvorbě ojedinělá a neopakovatelná. Provenience: sbírka JUDr. Františka Čeřovského 1962 zkonfiskováno československým státem a následně umístěno v expozici Národní galerie v Praze 1992 restituce Národní galerie v Praze (v NG Praha veden pod č. O 9253) dědicům JUDr. Františka Čeřovského Přiloženo potvrzení autenticity od Prof. Phdr. Tomáše Vlčka CSc., Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Michalem Zachařem. Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Antonín Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem. Od roku 1877 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se - společně s Antonínem Slavíčkem - ke skupině malířů, kteří pod vedením Julia Mařáka malovali krajiny, zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval krajiny z okolí Kolína a pohledy na Prahu. Po dalším zájezdu na Sicílii v roce 1909 začal malovat v okolí Police nad Metují. Dvakrát navštívil ostrov Rujana, od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 1927 také na Podkarpatské Rusi. V roce 1930 byl jmenován řádným členem české akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu. zadní strana obrazu se štítky Vystavováno: 1934 Obecní dům v Praze (kat. č. 14) 1957 Dům umění v Brně 1975 Galerie umění Karlovy Vary (kat. č. 22) 1976 Oblastní galerie Cheb (kat. č. 22) 1976 Oblastní galerie Liberec (kat. č. 22) 1977 Oblastní galerie Jičín (kat. č. 72) 1978 GVU Roudnice nad Labem (kat. č. 22) 1981 ÚKDŽ v Praze, JKP v Hlinsku a Nové Město na Moravě (kat. č. 12) 1982 Dům umění Gottwaldov (kat. č. 50) 1983 SGVU Litoměřice (kat. č. 3) 1984 Belveder v Praze (kat. č. 29) 1986 Jízdárna Pražského Hradu 1989 GVU v Prešově (kat. č. 28), 1989 GVU v Nitře (kat. č. 28) Publikováno: 1975 v katalogu výstavy v Karlových Varech 1976 v katalogu výstavy v Liberci 1978 v katalogu výstavy v Roudnici nad Labem Jiří Siblík Otakar Kubín, monografie díla, vydal Odeon Praha, 1980, reprodukováno pod č v katalogu výstavy v Hlinsku Jiří Siblík Malířské dílo Otakar Kubín Coubine, monografie díla, vydal r Český art holding, reprodukováno pod č. 25 str. 100 Music Hall Bobino je vrcholným dílem Otakara Kubína. Obraz této kvality a s touto proveniencí se na aukčním trhu ještě nikdy nedražil. 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 20 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) V pralese olej, plátno fixované na kartonu 33,5 x 51 cm signatura nezjištěna vzadu na rubu dobrozdání o autenticitě od švagra Otakara Nejedlého malíře Václava Trefila. Přiložena expertiza od Olafa Hanela (autora monografie a výstavy O. Nejedlého), Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, který k obrazu v korespondenci uvádí: Pro mne je tento obraz zajímavější, než co dělal na Ceylonu a v Indii. Nepokládám jej však za skicu a vidím v něm souvislosti s jeho tvorbou kubistickou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 19 Špillar Karel (1871 Plzeň 1939 Praha) Při toaletě 81 x 73 cm signováno vpravo nahoře: K. Špillar Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Karel Špillar byl čelným představitelem české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze) Nejedlého, stejně jako jeho současníky, fascinovala barva. Barva mu byla ostatně i hlavním bytostným výrazovým prostředkem. Nejedlý srovnání s Gauguinem odmítal, ale jistě mu současné nadšení pro jeho malbu mohlo vnuknout, byť podvědomě, myšlenku cestovat do Indie, kde by se usadil někde v džungli a kde, jak toužil, by se včlenil do velkého národa Védů a žil tak s nimi životem zcela jiným, než jak se žije u národů civilizovaných. Od roku 1898 studoval českou krajinomalbu u Ferdinanda Engelmüllera a Antonína Slavíčka Od roku 1904 člen SVU Mánes V roce 1908 se Nejedlý seznámil s malířem Jaroslavem Hněvkovským, se kterým r podnikl bizardní cestu do Indického orientu a na Cejlon. Zde měl v úmyslu najít panenskou přírodu bez známek civilizace. Motivem jeho obrazů se tak stávají džungle, palmové háje, které jsou typické svou barevností nebo domorodé obyvatelstvo. Zážitky z těchto cest shrnul ve svojí knize Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii (vydalo Nakladatelství československých výtvarných umělců,1960). V srpnu 1911 se takřka po tříletém působení na Cejlonu a jihu Indie vrací zpět do Prahy. V roce 1913 se Otakar Nejedlý stává jedním ze zakladatelů české moderní malířské školy. Od roku 1925 je ve vedení Akademie výtvarných umělců 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 21 Feigl (Friedrich) Bedřich (1884 Praha 1965 Londýn) Při skleničce kolem roku x 57 cm signováno vlevo dole: Feigl Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 22 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) Podzimní les 1915 olej na lepence 23 x 31 cm signováno a datováno vpravo dole: Ot.Nejedlý 1915 Významný česko-židovský malíř. Studoval v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru Vlaho Bukovace a Františka Thieleho. V roce 1906 cestuje po Evropě s E. Fillou a A. Procházkou. V Berlíně se seznámí s uměním Maxe Liebermanna a berlínskou novou secesí. V roce 1907 se zúčastnil první pražské výstavy skupiny Osma, kde uvedl nejpočetnější soubor obrazů, bylo jich celkem 18. Od roku 1910 žil v Berlíně a New Yorku. V třicátých letech pobýval v Palestině. Před nacisty emigroval do Londýna. Jeho dílo je umístěno v galeriích po celém světě. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 Malíř A. V. von Hanzen byl vnukem a žákem malíře marin I. K. Ajvazovského, po studiích odešel malovat na Kavkaz a do Feodosie. Hanzen byl jmenován řádným členem Akademie krásných umění v Petrohradě. Byl dvorním malířem cara Nikolaje II., kterého doprovázel na cestách na jachtě Standart po Severním moři a Baltu. Jeho obrazy visely v Carském Selu, v carském paláci Gatčina, Alexandrovském paláci apod. Po roce 1919 za revoluce opustil Rusko a žil v Jugoslávii, kde zemřel na Lapadu. Provenience: ze sbírky Jaroslava Helikálka, Bratislava, majitele Výroby rumu a likérov, Bratislava, Kominárska 700 Jaroslav Helikálek 23 KUBÍN OTAKAR (COUBINE OTHON) (1883 Boskovice 1969 Marseille) Portrét senátora Alcime Renaudota x 65 cm signováno a datováno vlevo dole: O. Kubín 1918 a dále vzadu: O Kubín 11. XII Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Alcime Renaudot ( Brussey Besancon) byl významným francouzským právníkem a politikem. V roce byl senátorem za oblast Haute-Saone (viz Jean Jolly: Dictionnaire des Parlementaires francais, 1960/1977) PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 24 VON HANZEN ALEXEJ VASILJEVIČ (1876 Oděsa 1937 Lapad u Dubrovníku) Večer na rejdě Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 70 x 100 cm signováno vpravo dole: A. Hanzen 33

19 25 HOLÝ MILOSLAV (1897 Praha 1974 Praha) Krajina s lomem v Šárce x 130 cm signováno a datováno vpravo dole: M. Holý 41 vzadu starý štítek s popisem a razítko: vystaveno v Mánesu Člen Umělecké besedy, SVU Mánes, SČUG Hollar. Východiskem tvorby Miloslava Holého byly podněty Vincenta van Gogha, E. Muncha a P. Cézanna. První cesta do Francie (1923) dovršila spojení s malířským a duchovním odkazem francouzské malby. Holý byl lyrikem a senzualistou ve všech údobích tvorby, malířem smyslově poetického významu skutečnosti, pro nějž má smyslový zážitek duchovní hodnotu. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 Královské Stachy 1976 Brno) Krajina se stavením 1918 olej na lepence 28 x 35 cm signováno a datováno vlevo dole: foltýn 1918 PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU A RODINOU AUTORA. PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 PŘILOŽENO POTVZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. PŘILOŽENA EXPERTIZA PROF. PHDR. JAROMÍRA ZEMINY. Prof. PhDr. Zemina ve své expertize píše: Obraz vznikl ve Foltýnově rané tvůrčí etapě, kdy v letech žil na Slovensku, zprvu v Bratislavě, později v Košicích, odkud zajížděl na Podkarpatskou Rus. Písmeno M u letopočtu 22 (1922) je tu po mém soudu iniciálou města Mukačeva, kde obraz vznikl. Jeho výtvarné pojetí svědčí o Foltýnově tehdejším ovlivnění ranou fází kubismu, kdy šlo ještě jen o kubizaci zobrazených předmětů: z jejich představitelů byl mu nejbližší André Derain. Pro Foltýnův malířský rukopis v té době je charakteristické šrafování. Obraz náleží hlavně po barevné stránce k tomu nejvýraznějšímu, co tehdy Foltýn vytvořil: kontrast syté červeně, která je optickým centrem kompozice, a okolních zelení a modří je velmi působivý. K výraznosti obrazu přispívá značným dílem čerň. 28 BÍLEK ALOIS (1887 Slupy Praha) Tři grácie kolem roku x 111 cm signováno vlevo dole: Alois Bílek FRANTIŠEK FOLTÝN 27 FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 Královské Stachy 1976 Brno) Děvče s červenou stuhou ve vlasech (v pozadí krajina z okolí Mukačeva) ,5 x 75,5 cm signováno a datováno vpravo nahoře: Foltýn / 22 M (Mukačevo) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Provenience: sbírka Milana Heidenreicha soukromá sbírka Vídeň Brněnský malíř František Foltýn patří k umělcům, jejichž životní dráha a dílo nejsou nikterak jednoduché, jednoznačné, přímočaré. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy prožíval své umělecké začátky na Slovensku v Bratislavě, v Košicích a na Podkarpatské Rusi. Jsou poznamenány dvěma dobovými proudy: kubismem a expresionismem, ale především tvůrčím hledáním a úsilím vyrovnat se s moderními uměleckými tendencemi. Zračí se v nich i hluboký zájem o nový obsah a sociální skutečnost, jíž Foltýn dovede vidět nejen realisticky, ale i básnicky. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC. KONZULTOVÁNO S PROF. PHDR. JAROMÍREM ZEMINOU. Alois Bílek se usadil v Paříži, kde se každoročně zúčastňoval oficiálních výstav (např. v Galerii des Arts Décoratifs, Galerii des Beaux-Arts, Galerii la Boetie atd.) 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 37

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23. LEDNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 69. aukce Aukční Galerie Kodl a 107. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 2. prosince 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 477

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

neděle 2. prosince 2012 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha

neděle 2. prosince 2012 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN AUKČNÍ GALERIE KODL AUKČNÍ DEN 21. Emil Filla - Tři Grácie 140. Kamil Lhoták - Velké reklamní jablko neděle 2. prosince 2012 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha OBRAZY, SOCHY,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN. 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot

AUKČNÍ DEN. neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN. 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN AUKČNÍ GALERIE KODL AUKČNÍ DEN A U K Č N Í K A T A L O G 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot 114. Jan Preisler - Studie k obrazu Koupání neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín

Více

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní:

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní: Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/7127/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více