Tibetan Terrier Club ČR, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení. II. Plemeno, chov a jeho řízení. III. Chovatel 1/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tibetan Terrier Club ČR, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení. II. Plemeno, chov a jeho řízení. III. Chovatel 1/8"

Transkript

1 I. Všeobecná ustanovení 1. Tento Zápisní řád TTC ČR (dále jen: Zápisní řád) slouží pro organizování chovu Tibetan Terrier Clubu ČR (dále jen: TTC ČR) a má vytvářet předpoklady pro cílevědomou plemenitbu vedoucí ke zušlechťování plemene a genetického zdraví jeho populace. 2. Základem chovatelské činnosti v TTC ČR je plemenný standard tibetského teriéra (dále jen: TT), uznaný F.C.I., jakož i Mezinárodní chovatelský řád F.C.I. a řády Českomoravské kynologické unie (dále jen: ČMKU). Ve věcech, které neupravuje tento Zápisní řád, platí Zápisní řád ČMKU v platném znění a Mezinárodní chovatelský řád FCI. 3. Ustanovení tohoto Zápisního řádu TTC ČR jsou závazná pro všechny majitele chovných jedinců TT zapisující vrhy do plemenné knihy ČMKU. 4. Veškeré formuláře uváděné v tomto řádu zasílá na žádost majitele či chovatele hlavní poradce chovu, pokud není uvedeno jinak. II. Plemeno, chov a jeho řízení 5. Plemeno psů ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu, odpovídající platnému plemennému standardu F.C.I.. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy uznané F.C.I. 6. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). V rámci TTC ČR je prováděna čistokrevná plemenitba, systém vedení chovu je volný (klub chovateli na jeho žádost výběr rodičů plánovaného vrhu pouze doporučuje, jinak je věcí chovatele). III. Chovatel 7. Chovatelem ve smyslu tohoto řádu je fyzická osoba, jejíž chovatelská stanice je registrována pod chráněným názvem FCI a jež zapisuje vrhy TT do plemenné knihy ČMKU. 8. Majitelem krycího psa ve smyslu tohoto řádu je majitel chovného psa, registrovaného v plemenné knize ČMKU v rejstříku chovných jedinců. 9. Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a poměru mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí ustanoveními občanského zákoníku, příp. jinými obecně platnými právními předpisy a klub do nich nezasahuje. 10. Každý chovatel i majitel krycího psa se v souladu se smyslem a cíli činnosti TTC ČR zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu. 11. TTC ČR je v odůvodněných případech oprávněn omezit dočasně nebo trvale zakázat zápisy do plemenné knihy TT v dané chovatelské stanici, a to na základě kárného řízení, zjistí-li závažné nedodržení povinností řádů TTC ČR, řádů ČMKU nebo jiných obecně platných předpisů týkajících se chovu. 12. Spoluvlastnictví chovných jedinců je možné. 13. V případě spoluvlastnictví českých partnerů je nutné, aby při jednání s klubem a plemennou knihou byl vždy zmocněn k zastupování pouze jeden z majitelů. Písemné 1/8

2 zplnomocnění musí být předáno výboru klubu a plemenné knize ČMKU ihned, jakmile takový případ nastane. 14. Případ spoluvlastnictví zahraničního chovného jedince českým a zahraničním majitelem je český majitel povinen ohlásit neprodleně, jakmile takový případ nastane, písemně doporučeným dopisem výboru klubu a zároveň je povinen přiložit fotokopii průkazu původu jedince, doklad o chovnosti (je-li v zemi spolumajitele vyžadován) a potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních. 15. V případě spoluvlastnictví a v případě, že chovný jedinec je ustájen jinde než u majitele (v případě chovné feny u chovatele), musí být klubu nahlášena adresa, na níž se takový jedinec nalézá. 16. Zapůjčení chovného jedince ze zahraničí pro použití v českém chovu je možné. Zapůjčení jedince je takový případ, kdy je zahraniční jedinec ustájen u českého držitele. Takový jedinec musí mít doklad o chovnosti platný v zemi svého zahraničního majitele (pokud je v zemi vyžadován) a potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních. 17. Zapůjčení chovné feny ze zahraničí je možné na jeden vrh. Má-li být taková fena použita v chovu v ČR více než jednou, musí splnit podmínky chovnosti dle řádů TTC ČR. IV. Chovní jedinci 18. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledku zkoušky nese náklady chovatel nebo klub. 19. Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává klub, zápis do rejstříku chovných jedinců provádí plemenná kniha ČMKU. 20. Pro zařazení psa nebo feny do chovu musí být splněny podmínky tohoto řádu, a to: a. čistokrevnost osvědčená platným průkazem původu, b. splnění podmínek chovnosti podle Bonitačního řádu TTC ČR. 21. Chovnost krycích psů není omezena věkovou hranicí. 22. Chovnost feny je ukončena ve věku 8 let, to znamená, že fena smí být naposledy kryta v den dosažení stáří 8 let. 23. Prodloužení chovnosti feny je možné na základě písemné žádosti jejího majitele a je závislé na splnění těchto podmínek: a. fyzickou kondici feny posoudí komise složena z rozhodčího exteriéru a 2 členů klubu, z nichž alespoň jeden je členem chovatelské komise. b. zdravotní stav feny musí být nejvýše 1 měsíc před krytím vyšetřen veterinárním lékařem a doložený písemnou zprávou, c. schválením výboru výbor může z organizačních důvodů udělit podmínečný souhlas před splněním předcházejících bodů a. a b. Takto udělený souhlas je platný pouze při následném splnění těchto bodů před krytím feny. 24. Prodloužení chovnosti je platné pouze na jeden vrh a po zaplacení příslušného poplatku a pokud nebude posouzení konáno v rámci vyhlášené popisné přehlídky, také nákladů spojených se svoláním a jednáním komise. 25. Z chovu se vylučují: 2/8

3 a. chovní jedinci, u jejichž přímého potomka se prokázala PRA. (Neplatí pro PRA-rcd4 a PRA3 v případě, že u obou partnerů spojení je proveden test DNA). b. jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí ve větší míře ve spojeních s různými partnery potomci s dědičnými onemocněními nebo hrubými vadami vyřazujícími z chovu podle bonitačního řádu (albinismus, těžký stupeň HD, bezocasost, rozštěpy, dravčí nebo modré oko, vrozená slepota, vrozená hluchota apod.), c. chovní jedinci, u kterých se v průběhu života prokáže některé dědičné onemocnění očí, vrozená hluchota nebo CCL/NCL, d. chovní jedinci, kteří pocházejí z rodiče, u něhož se prokázalo onemocnění PRA. (Neplatí pro PRA-rcd4 a PRA3 v případě, že u obou partnerů spojení je proveden test DNA). 26. Chovnost se pozastavuje jedincům, u kterých při očním vyšetření nebyl shledán negativní výsledek na dědičné oční choroby, ale nebylo potvrzeno dědičné oční onemocnění. Pokud při dalším vyšetření bude výsledek negativní, pozastavení chovnosti se ruší datem vyšetření. Je-li výsledek vyšetření opět neurčitý, pozastavení chovnosti trvá. 27. Vyloučení z chovu podle článku 25 není časově omezeno a schvaluje je na návrh hlavního poradce chovu chovatelská komise a výbor klubu. Proti rozhodnutí o vyloučení má majitel vyloučeného jedince právo se odvolat až ke Komisi pro chov a zdraví ČMKU. 28. Veškeré skutečnosti související se změnou, obnovením, prodloužením, pozastavením chovnosti nebo vyloučením z chovu musí být klubem oznámeny plemenné knize ČMKU. V. Výběr partnerů krytí 29. Chovatel není povinen hlásit předem zamýšlené krycí psy (s výjimkou krytí podle bodu 31 - incest). 30. Chovatel může o navržení krycích psů požádat hlavního poradce chovu. V takovém případě uvede hlavní poradce chovu podle počtu existujících vhodných krycích psů pro zamýšlené krytí tři až pět partnerů v pořadí jejich vhodnosti. 31. Nejužší příbuzenská plemenitba - incest (otec - dcera; matka - syn; vlastní a nevlastní sourozenci) je možná jen po souhlasu chovatelské komise. Tato plemenitba by měla být považována za zcela výjimečnou s cílem upevnění žádoucích kvalit u potomstva. 32. Jedinec s lehkou dysplasií kyčelních kloubů (stupeň C ) musí mít oba rodiče s výsledkem A (bez známek dysplasie) nebo B (přechodný stupeň) a smí být spojen pouze s jedincem, který má výsledek vyšetření na dysplasii A a jeho rodiče jsou vyšetřeni s výsledkem A nebo B. 33. Při použití zahraničního chovného jedince ze zemí, které nepoužívají HD klasifikaci FCI, se uznává odpovídající výsledek vyšetření s certifikací OFA, UK, Švédsko, Finsko a dalších zemí. 34. Všichni jedinci použití v chovu musí mít k datu krytí vyhodnocený DNA test na primární luxaci čočky (PLL). Chovný jedinec s výsledkem PLL DNA carrier smí být spojen pouze s jedincem s výsledem PLL DNA clear (normal). Jedinec, jehož oba rodiče mají výsledek vyšetření PLL DNA clear (normal), je hodnocen také jako PLL DNA clear (normal). V případě zahraničního krytí s jedincem ze země, kde se DNA testy neprovádějí, musí být český partner krytí PLL DNA clear. 3/8

4 35. Všichni jedinci použití v chovu musí mít k datu krytí vyhodnocený DNA test na ceroidní lipofuscinózu psů (CCL/NCL). Chovný jedinec s výsledkem CCL/NCL DNA carrier smí být spojen pouze s jedincem s výsledkem CCL/NCL DNA clear (normal). Jedinec, jehož oba rodiče mají výsledek vyšetření CCL/NCL DNA clear (normal), je hodnocen také jako CCL/NCL DNA clear (normal). V případě zahraničního krytí s jedincem ze země, kde se DNA testy neprovádějí, musí být český partner krytí CCL/NCL DNA clear. 36. Nesmí dojít k opakování spojení, ve kterém se v předešlém případě objevila závažná dědičná onemocnění (např. těžký stupeň HD, epilepsie apod.) nebo atypické znaky či vrozené anomálie (albinismus, vrozená slepota, vrozená hluchota, rozštěpy, bezocasost, modré nebo dravčí oko apod.). VI. Krytí 37. Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu. 38. Každý krycí pes i chovná fena musí mít při každém svém chovném využití potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby, ke dni krytí ne starší 12 měsíců, vystavené oprávněným posuzovatelem dědičných očních vad. Toto potvrzení musí být přílohou hlášení krytí. 39. Chovná fena smí mít vrh dvakrát ve dvou kalendářních letech. V případě dvou vrhů následujících za sebou v průběhu 12 měsíců může být opět kryta nejdříve po uplynutí 12 měsíců od data druhého krytí. 40. Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele. 41. Vyplněný krycí list je základním dokladem o uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro zápis vrhu. Vyplněný krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, adresy a podpisy jejich majitelů a data krytí. 42. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba partneři patří témuž majiteli. 43. Po uskutečněném krytí vyplní chovatel budoucího vrhu a majitel nebo oprávněný držitel krycího psa všechny předepsané údaje do dvou vyhotovení krycích listů. 44. Jedno vyhotovení krycího listu zůstává u chovatele do doby porodu feny a chovatel jej odesílá zároveň s hlášením vrhu (viz bod 55). 45. Druhé vyhotovení krycího listu odešle chovatel do 14 dnů hlavnímu poradci chovu jakožto hlášení krytí, spolu s potvrzením o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby obou rodičů. Bez zaslání obou vyhotovení krycího listu nebude vrh štěňat zapsán do plemenné knihy. 46. Majitel krycího psa je povinen ohlásit hlavnímu poradci chovu každé krytí zahraniční feny a zaplatit poplatek za použití krycího psa do 14 dnů po krytí. V hlášení uvede jméno feny, jméno a adresu chovatele, název chov. stanice a přiloží fotokopii průkazu původu zahraniční feny, potvrzení o její chovnosti (je-li vyžadováno v zemi chovatele). 47. V případě krytí feny v zahraničí a krytí psem nečlena klubu je chovatel povinen přiložit k vyplněnému krycímu listu následující doklady: a. fotokopii průkazu původu psa, 4/8

5 b. potvrzení o chovnosti psa platné v zemi jeho majitele (je-li v zemi majitele vyžadováno), c. fotokopii potvrzení o vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu (HD) s výsledkem A (bez známek dysplasie), B (přechodný stupeň) nebo C (lehká dysplasie); u jedince s výsledkem vyšetření C doklad o vyšetření od obou rodičů (viz bod 32), d. certifikát DNA testu na PLL s výsledkem clear (normal) nebo carrier (za podmínky splnění bodu 34), e. certifikát DNA testu na CCL/NCL s výsledkem clear (normal) nebo carrier (za podmínky splnění bodu 35), f. potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby, ke dni krytí ne starší jednoho roku. Krycí list musí být podepsán zahraničním majitelem nebo držitelem psa. 48. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny nechovným psem, musí být krytí i vrh hlášen hlavnímu poradci chovu. Hlášení se provede písemně, doplněno příslušným vysvětlením. Vrh musí být zapsán do Knihy odchovů a započítává se do řádných vrhů, ale nebude zapsán do plemenné knihy. 49. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit novému nabyvateli všechny případné nesplněné závazky. VII. Vrh 50. Chovatel odpovídá za řádnou péči o fenu v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do doby prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývin. 51. Za plný vrh je považováno 6 štěňat. Při ponechání nadpočetného vrhu fena nesmí být kryta dříve než za 12 měsíců od data předešlého krytí. 52. Jestliže fena matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu nebo nemoci, je za předpokladu splnění všech předepsaných podmínek povolen odchov kojnou fenou nebo umělý odchov. V obou případech je toto třeba nahlásit hlavnímu poradci chovu. Kojná fena nesmí být menší než je chovná velikost feny tibetského teriéra. 53. Je nepřípustný každý pokus ovlivňovat růst mláďat nějakým opatřením, například nedostatečnou výživou nebo dodáváním umělých prostředků. 54. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen písemně ohlásit hlavnímu poradci chovu nejpozději do 75 dnů od krytí. Spolu s hlášením je povinen vrátit i druhé vyhotovení krycího listu. Hlášení se podává písemně i majiteli krycího psa. Chovatelská komise je oprávněna ověřit nezabřeznutí feny. 55. Každý vrh musí být hlášen hlavnímu poradci chovu písemně doporučeně do 14 dnů po narození. V téže lhůtě je chovatel povinen podat písemné hlášení majiteli krycího psa. Vrh se zapíše do Knihy odchovů. 56. Hlášení vrhu se provádí na klubovém formuláři, který musí obsahovat: a. jméno a adresu chovatele, b. datum narození štěňat, c. údaje o vrhu (počet, pohlaví, barvu, mrtvě narozené apod.), d. doklad o zaplacení poplatku za evidenci vrhu. 5/8

6 e. v případě krytí psem v majetku českého majitele nečlena klubu doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa pro nečlena klubu. 57. Majitel krycího psa zašle hlavnímu poradci chovu do 14 dnů po narození štěňat doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa. V případě nezabřeznutí feny se poplatek nehradí. 58. Klub provádí u chovatele povinnou kontrolu vrhu ve stáří štěňat 6 až 8 týdnů. Pokud kontrola vrhu zjistí závady ve způsobu odchovu, v chovatelských formalitách nebo jiných záležitostech spojených s odchovem, budou uvedeny v zápise z kontroly a chovatel je musí neprodleně odstranit. 59. Termín kontroly vrhu musí být dohodnut mezi chovatelem a pověřeným kontrolním orgánem nejdéle tři dny před kontrolou. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto řádu. Stejné porušení představuje jednání chovatele, které neumožní řádnou kontrolu vrhu. Chovatel je povinen zajistit ke kontrole vrhu odpovídající podmínky a ukázat kontrolnímu orgánu prostor, kde jsou štěňata odchovávána. 60. Povinnou kontrolu vrhu hradí stanoveným poplatkem chovatel. Kontrolní orgán má nárok na úhradu výloh klubem, stanovenou předpisy o úhradě cestovních výdajů. 61. Klub je oprávněn provádět kromě povinné kontroly vrhu i další kontroly od narození až do odebrání štěňat od feny, a to na náklady klubu. Termín kontroly vrhu musí být dohodnut mezi chovatelem a pověřeným kontrolním orgánem nejdéle tři dny před kontrolou. 62. Čísla zápisu přiděluje chovateli na základě příslušného formuláře plemenná kniha. Žádost o přidělení čísel zápisu zasílá chovatel hlavnímu poradci chovu do věku dvou týdnů štěňat na předepsaném formuláři. 63. Všechna štěňata tibetských teriérů podléhají označení čipováním. Čísla čipu (čárový kód) přidělí veterinář při čipování. Zápis o čipování ve dvojím vyhotovení s minimálně 1x vylepeným originálem čárového kódu (čísla čipu) a potvrzený veterinářem, který čipování provedl, přiloží chovatel k Přihlášce k zápisu vrhu. 64. Kontrolou vrhu nepřebírá klub odpovědnost chovatele ve smyslu čl. 9. tohoto chovatelského řádu. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte. 65. Objeví-li se u štěněte dědičné vady vylučující z chovu, bude na základě rozhodnutí výboru klubu do jeho průkazu původu proveden plemennou knihou záznam o této vylučující vadě. 66. Při prodeji štěňat a odebrání od matky musí být štěňata stará nejméně osm týdnů. 67. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Vědomý prodej štěňat i dospělých jedinců obchodníkovi se psy je zakázán a bude zásadně postihován podle Kárného řádu TTC ČR, a to až vyloučením z klubu. VIII. Dovoz 68. Importovaný jedinec, má-li být zařazen mezi chovné jedince v ČR, musí být přeregistrován do české plemenné knihy. 69. Dojde-li k importu chovného jedince ze zahraničí, musí tento splnit podmínky chovnosti podle pravidel TTC ČR. Toto platí i v případě, když byl již v zahraničí používán k chovu. 6/8

7 70. Import nakryté chovné feny ze zahraničí je možný. Chovatel, pod jehož jménem bude budoucí vrh zanesen do plemenné knihy, zašle bezprostředně po importu feny hlavnímu poradci chovu potřebné doklady obou rodičů budoucího vrhu: a. fotokopii průkazů původu, b. potvrzení o chovnosti feny v zemi původního majitele a psa v zemi majitele, pokud je v zemi původního majitele vyžadována (chovnost musí být uznaná členským subjektem F.C.I.), c. potvrzení o vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů platí stejné podmínky jako při vrhu české feny, d. potvrzení o negativním vyšetření na dědičné oční choroby ne starší 12 měsíců, e. protokol o výsledku DNA testu na PLL, CCL/NCL (za podmínek splnění bodů 34, 35) f. doklad o provedeném krytí. Pro hlášení vrhu feny, přihlášku vrhu k zápisu, kontrolu vrhu atd. platí běžná chovatelská ustanovení řádů TTC ČR. Fena bude přeregistrována do české plemenné knihy zároveň se zápisem jejího vrhu. Pro další vrh musí splnit podmínky pro chovnost stanovené TTC ČR. IX. Podmínky zápisu do plemenné knihy 71. Do plemenné knihy CMKU mohou být zapsáni pouze: a. potomci rodičů plemene tibetský teriér zapsaných v plemenné knize členské země F.C.I. nebo země uznávané F.C.I., odchovaní chovatelem, který má trvalé bydliště na území České republiky, b. jedinci importovaní z členských zemí F.C.I. nebo ze zemí uznávaných F.C.I. majitelem, který má trvalé bydliště na území České republiky. 72. Předpokladem pro zápis do plemenné knihy ČMKU je dodržení všech příslušných ustanovení F.C.I., ČMKU a TTC ČR. 73. Zápis vrhu se provádí na základě Přihlášky k zápisu vrhu, kterou je chovatel povinen pravdivě, úplně a čitelně dvojmo vyplnit na předepsaném tiskopise, podepsat a obě doporučeně zaslat hlavnímu poradci chovu nejpozději do 60 dnů od data narození štěňat. 74. Chovatel je povinen přiložit u svého prvního vrhu plemene tibetský teriér k Přihlášce k zápisu vrhu fotokopii potvrzení o chráněném názvu chovatelské stanice. 75. V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit přihlášku k zápisu vrhu fotokopií průkazů původu zahraničního psa, potvrzením o jeho způsobilosti k chovu (je-li v zemi majitele psa vyžadováno), případně o speciálních zkouškách, získaných titulech, potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních apod. 76. K zápisu prvního vrhu feny musí chovatel připojit originál průkazu původu feny, od které vrh pochází, pro přeregistraci chovnosti feny. V případě, že přeregistrace chovnosti feny již byla provedena, není nutné průkaz původu připojovat. 77. Hlavní poradce chovu překontroluje vyplněnou přihlášku vrhu, přiloží k ní krycí list, případně poznamená další důležité okolnosti a spolu s doklady zašle přihlášku plemenné knize nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky od chovatele. 7/8

8 78. Nesplní-li hlavní poradce chovu tuto povinnost, nemůže to být ke škodě chovateli. Má-li přihláška k zápisu štěňat závady, vyzve poradce chovu majitele chovatelské stanice k jejich odstranění a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Dodrží-li chovatel tuto lhůtu, má se za to, že přihláška k zápisu vrhu byla podána bez závad a včas. Není-li lhůta k odstranění závad v přihlášce k zápisu vrhu dodržena, vrátí ji hlavní poradce chovu chovateli a požadované průkazy původu nebudou vystaveny. X. Přeregistrace chovných jedinců 79. Přeregistraci chovných jedinců provádí plemenná kniha obvykle: - u chovných fen při zápisu prvního vrhu na základě přihlášky k zápisu vrhu, - u chovných psů po uchovnění na základě písemné žádosti majitele. 80. Přeregistrace chovných jedinců smí být provedena pouze u jedinců, kteří splnili veškeré podmínky stanovené TTC ČR pro uznání způsobilosti k chovu. 81. Způsobilost k chovu se pro přeregistraci dokládá průkazem původu opatřeným záznamem o způsobilosti k chovu, provedeným při uchovnění. XI. Inseminace spermatem zemřelého psa 82. Pro zemřelého psa, jehož zmrazené sperma se použije k inseminaci, platí podmínky chovnosti a krytí jako pro živého chovného psa, s následujícími výjimkami: a. Použitý pes, nemá-li platné oftalmologické vyšetření, musí mít oftalmologické vyšetření provedeno v deseti letech svého věku nebo později. V takovém případě je na něj pohlíženo tak, jako by měl aktuální platné vyšetření. b. Nemá-li pes provedeny povinné DNA testy, musí mít jeho partnerka provedeny tyto testy s výsledkem clear. XII. Závěrečná ustanovení 83. Tento Zápisní řád TTC byl schválen výroční členskou schůzí dne , nabývá platnosti okamžikem schválení a účinnosti dnem zveřejnění na klubovém webu, tedy Současně pozbývá platnost Zápisní řád TTC ČR platný do tohoto dne. 8/8

P O D M Í N K Y C H O V U

P O D M Í N K Y C H O V U P O D M Í N K Y C H O V U Účel a působnost 1 Tyto podmínky chovu slouží pro řízení chovu čistokrevných plemen sdružených v Moravskoslezském bulldog-mops klubu,zapsaném spolku (MSBMK,z.s.). Chovem se rozumí

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Obecná ustanovení 1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále

Více

Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB

Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov IČ: 60150581 Cílem Českomoravského

Více

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00 IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150 Chovatelský řád Cavalier

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I

Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I Úvodní ustanovení 1. Cílem Chihuahua klubu České republiky (dále jen CHK) je chov čistokrevných psů plemene chihuahua (dále jen CHI) dle platného standardu

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s.

Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s. Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s. Cílem WDK je chov čistokrevných psů dle standardů uznaných FCI, respektující zásady biologického i genetického zdraví jednotlivce i populace. 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. PREAMBULE 1. Cílem Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či Klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Chov v rámci Klubu chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek (dále jen KCHVO) se řídí zejména zákonem č.166/1992 Sb., o veterinární péči a zákonem č.

Více

Chovatelská směrnice KŠSP z.s.

Chovatelská směrnice KŠSP z.s. Chovatelská směrnice KŠSP z.s. 1. Chovatelská směrnice 1.1. Chovný cíl Chovným cílem klubu švýcarských salašnických psů z.s. (dále jen klub ) je chov čtyř plemen švýcarských salašnických psů, odpovídajících

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. PREAMBULE 1. Cílem Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene landseer

Více

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL).

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 2. V případě členství i v jiných klubech zastřešujících chov leonbergerů

Více

STANOVY 4. Orgány klubu Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Zápisní řád KCHHMO z.s.

Zápisní řád KCHHMO z.s. Zápisní řád KCHHMO z.s. Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod její plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. ZÁPISNÍ ŘÁD 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. Zápisní řád 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ

ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ platný od 1. 7. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Tento zápisní řád je základní normou pro řízení chovu čistokrevných plemen psů s průkazem původu ( dále jen PP), která

Více

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. 1) Klub chovatelů bišonků, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný zájmový spolek, řídící se platnými předpisy FCI, ČMKU, vnitřními řády spolku pro

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií z.s.

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií z.s. Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií z.s. Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií z.s. podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD BCCCZ

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD BCCCZ CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD BCCCZ Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád spolku Border Collie Club Czech Republic (dále jen Chovatelský řád) je základní chovatelskou normou majitelů psů

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů jezevčíků České republiky z.s. Cílem Klubu chovatelů jezevčíku je chov čistokrevných psů dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

SHELTIE CLUB CZ, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD

SHELTIE CLUB CZ, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD ZÁPISNÍ ŘÁD Identifikační číslo dokumentu: SH 2 Vydáno: 23.3.2013 Účinnost od: 23.3.2013 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zápisní řád (dále jen Klub ) slouží k řízení chovu plemene sheltie (dále jen chov

Více

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ ZKO 394 Újezd nad Lesy pořádá dne 14. 10. 2018 v areálu KC Rychety (www.rychety.cz) KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ všech plemen (vyjma plemene NO) Program výstavy: 7:30 9:15 přejímka psů od 9:30 posuzování psů v

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT 2x zaslat na poradce chovu PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT Krycí list č.: Zaplaceno dne: Kontrola vrhu provedena dne:... (vyplní poradce chovu) Plemeno: Druh chovu řízený BOSTON TERRIER Vyplní správa plemenné

Více

- u chovné feny se zápisem následného vrhu. Současně musí být změna podchycena v průkazu původu.

- u chovné feny se zápisem následného vrhu. Současně musí být změna podchycena v průkazu původu. Zápisní řád KFB KFB - Klub francouzských buldočků, z. s., dále jen "KFB", je zastoupen v ČMKU, která zastupuje Českou kynologii u Federation Cynologiue Internationale v Bruselu "FCI. Cílem KFB je podpora

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Zápisní řád je základní normou pro chov plemene briard, vycházející z plemenného standartu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene briard je řízen chovatelským

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s.

ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s. ZÁPISNÍ ŘÁD KCHČ, z. s. 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav, z. s. (dále jen Spolek) má za úkol podporovat chov plemene čivava dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Oblastní výstavu psů

Oblastní výstavu psů ZKO Horní Počernice www.zkohornipocernice.cz pořádá Oblastní výstavu psů mimo plemeno NO spojenou se Speciální výstavou AMKČR www.amkcr.eu + Klubovou výstavou Eurasier klubu (se zadáním KV a CAC) http://www.eurasier.cz/

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

Chovatelský a zápisní řád Cocker Club CZ

Chovatelský a zápisní řád Cocker Club CZ Preambule 1. Zápisní řád Cocker Clubu CZ doplňuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie. 2. Cílem Cocker Clubu CZ je chov plemene anglický kokršpaněl s průkazem původu, při zachování zdraví, charakteristických

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří Škubal, Lipová 607, 330 12 Horní Bříza, tel.: 603 112 283, tazmansky.cert@seznam.cz Viceprezident: Ing.Roman Ander, Krátká 1, 794 01 Krnov,

Více

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub

Více

SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS hotel STEP, Malletova ul.

SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS hotel STEP, Malletova ul. PROPOZICE 1. uzávěrka 17. 02. 2019 KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS 17. 3. 2019 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 rozhodčí: pan František

Více

S T A N O V Y. Registrované pod

S T A N O V Y. Registrované pod S T A N O V Y Registrované pod Č.j.VSC/1-10621/92-R STANOVY Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1. N á z e v : M o r a v s k o s l e z s k ý b u l l d o g - m o p s k l u b, občanské sdružení ve zkratce

Více

Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub / článek

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, pyrenejský mastin a katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku na základě výsledků dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová,

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP Schváleno členskou schůzí v Praze dne 7. března 2015 CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní

Více

FINANČNÍ ŘÁD. 3 Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu (na 1 kalendářní rok) zápisným dle bodu II.1.1 stálý člen:

FINANČNÍ ŘÁD. 3 Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu (na 1 kalendářní rok) zápisným dle bodu II.1.1 stálý člen: FINANČNÍ ŘÁD závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak (změny schválené na členské schůzi v Praze dne 7.3. 2015).) Finanční transakce klubu Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

SHIH-TZU Klubu ČR a Klubu LHASA APSO

SHIH-TZU Klubu ČR a Klubu LHASA APSO PROPOZICE 1. uzávěrka 18. 08. 2019 SPECIÁLNÍ A KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU Klubu ČR a Klubu LHASA APSO KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ (lhasa apso), VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY (shih-tzu) CAJC, CAC, BOJ,

Více

SHIH-TZU A LHASA-APSO. KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ (pouze shih-tzu), CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, BISS

SHIH-TZU A LHASA-APSO. KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ (pouze shih-tzu), CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, BISS PROPOZICE 1. uzávěrka 02. 09. 2018 KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU A LHASA-APSO KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ (pouze shih-tzu), CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, BISS 30. 9. 2018 hotel STEP, Malletova ul.,

Více

Schváleno členskou schůzí dne 12. března 2016 v Brně. CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP

Schváleno členskou schůzí dne 12. března 2016 v Brně. CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP Schváleno členskou schůzí dne 12. března 2016 v Brně. CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemen severských psů, a to Aljašského malamuta, Grónského psa, Samojeda a Sibiřského husky. Pro členy Klubu severských psů platí v

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

CAC + bonitace + Výroční členská schůze

CAC + bonitace + Výroční členská schůze Klub chovatelů Bichon à poil frisé, z.s. Pořádá k jubileu 25. Výročí založení KCHBPF dne 20. října 2018 v hotelu SVORNOST, Dolní Počernice, Praha CAC + bonitace + Výroční členská schůze se zadáváním titulů:

Více

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak I. Finanční transakce klubu Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny 1. hotovostním způsobem prostřednictví

Více

Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s.

Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s. Chovatelský řád Českomoravské kynologické federace z. s. Účel a působnost Článek I. Chovatelský řád stanoví podmínky řízeného chovu podle Mezinárodního chovatelského řádu UCI a platného standardu plemene.

Více

Zápisní Všeobecn Právo chovat

Zápisní Všeobecn Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1 Zápisní řád Klubu chovatelů belgických ovčáků (dále jen Klub) má za úkol podporovat chov belgických ovčáků a australských ovčáků dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více