Důvodová zpráva. I. Obecná část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva. I. Obecná část"

Transkript

1 Důvodová zpráva k vyhlášce č. 457/2004 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování I. Obecná část Ustanovení 139 písm. b) ve spojení s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování zmocňuje Komisi pro cenné papíry k vydání vyhlášky upravující minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. Zákon o kolektivním investování předepisuje vydání zcela nové vyhlášky, přičemž dosavadní úprava dané problematiky byla v části čtvrté zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o investičních společnostech a investičních fondech ) v ustanovení 16 nazvaném Obsah statutu fondu. Při přípravě vyhlášky si Komise kladla za cíl stanovit jednotlivé minimální náležitosti statutu a bližší požadavky na jeho obsah. To v konečném důsledku s sebou přinese srozumitelnější a jednodušší orientaci pro investory i pro subjekty kolektivního investování při sestavování statutů. Komise si rovněž kladla za cíl stanovit povinné náležitosti zjednodušeného statutu tak, aby odpovídal požadavkům směrnice UCITS a návrhu Doporučení o některých náležitostech zjednodušeného prospektu vydaného Evropskou komisí. Předkládaná vyhláška je členěna na čtyři části. Část první obsahuje základní ustanovení. V části druhé, která je rozdělena na čtyři hlavy, jsou stanoveny minimální náležitosti statutu fondu kolektivního investování s tím, že v hlavě první jsou uvedeny minimální náležitosti statutu společné pro podílové i investiční fondy. V souvislosti s novými typy speciálních fondů kolektivního investování a jejich specifiky byly samostatně v hlavě čtvrté části druhé vyhlášky stanoveny zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu. Část třetí vyhlášky upravuje povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování, který podle 84 odst. 2 zákona obsahuje vybrané údaje ze statutu. Vyhláška je po obsahové stránce plně v souladu se Směrnicí Rady Evropské unie z 20. prosince 1985 č. 85/611/EEC, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, novelizovanou směrnicí 88/220/EHS, 94/329/ES, 95/26/ES, 00/64/ES, 2001/107/ES a 2001/108/ES (dále jen Směrnice 85/611/EEC ). Ve Směrnici 85/611/EEC je obsah statutu upraven v příloze č. I v seznamu A a obsah zjednodušeného statutu v příloze č. I seznamu C. Při přípravě této vyhlášky Komise dále vycházela zejména z návrhu Doporučení o některých náležitostech zjednodušeného prospektu vydaného Evropskou komisí (publikovaného jako Doporučení Komise 2004/384/EC z 27 dubna 2004) a z Uživatelského manuálu pro modelový zjednodušený statut FEFSI. Přínos vyhlášky lze mimo jiné spatřovat také v tom, že jednoznačně definuje jednotné požadavky na zjednodušený statut fondů kolektivního investování, který je povinný v rámci

2 - 2 - Evropské unie pro subjekty hodlající podnikat v ostatních členských zemích Evropské unie na základě evropského pasu. Vyhláška směřuje vůči subjektům kolektivního investování. Schvalování statutů náleželo do působnosti Komise již podle dosavadních předpisů a proto Komise nepředpokládá žádný dopad vyhlášky na státní rozpočet. V souvislosti s vyhláškou by však nemělo dojít ani ke zvýšeným finančním nárokům na fondy kolektivního investování, neboť povinnost vydání statutu, jeho změn i jeho zveřejňování vyplývala i z dosavadních právních předpisů. Vyhláška je slučitelná s ústavním pořádkem České republiky. II. Zvláštní část K 1 Vymezují se některé pojmy použité ve vyhlášce. K 2 Z důvodu minimální srovnatelnosti statutů pro investory a jejich přezkoumatelnosti se bude statut (až na stanovené výjimky) členit na systematické části odpovídající jednotlivým paragrafům hlavy I až III části první. Pořadí ani názvy těchto systematických částí statutu vyhláška neurčuje. Názvy však nesmí být klamavé nebo zavádějící. Ve stanovených mezích může být tedy statut libovolně členěn a řazen. Jednotlivé systematické části vyžadované vyhláškou se mohou rovněž dále členit. Odstavec 3 umožňuje, aby některé údaje podléhající častějším změnám statut uváděl v jeho přílohách, pokud na ně bude obecným způsobem v textu odkázáno. Vyhláška stanoví pouze minimální náležitosti statutu a proto statut může v mezích zákona obsahovat i další náležitosti. Každá změna statutu však podléhá schválení Komisi (s výjimkou podle 84 odst. 10 a 11 zákona). Podle 2 odst. 5 vyhlášky musí být údaje uvedené ve zjednodušeném statutu v souladu s údaji uvedenými ve statutu. Na rozdíl od statutu, zjednodušený statut nepodléhá předchozímu schválení Komisí. Přitom jde o dokument, se kterým se bude seznamovat běžný investor častěji než se statutem. Bylo proto třeba obecně zdůraznit kvalitativní požadavky na obsah zjednodušeného statutu. V případě, že by zjednodušený statut obsahoval údaje, které nejsou v souladu se statutem, může Komise přijmout opatření k nápravě a uložit uvedení zjednodušeného statutu do souladu se statutem. Náležitosti zjednodušeného statutu musí být v pořadí paragrafů podle části třetí. Podle Evropské Komise i FEFSI by zjednodušený statut měl být jednoduchý přehledný dokument rozsahu asi dvou stran formátu A4, který by měl investorovi být s to poskytnout srozumitelně a přehledně vybrané informace pro posouzení jeho investice. Vyhláška proto vychází z koncepce rozdělení zjednodušeného statutu do systematických částí odpovídajících jednotlivým paragrafům a stanoví jejich závazné pořadí. V rámci jedné systematické části (odpovídající paragrafu) však pořadí náležitostí může být stanoveno libovolně. Názvy jednotlivých paragrafů neurčují povinné označování systematických částí zjednodušeného statutu, nesmí však být zavádějící. Vyhláška stanoví pouze povinné náležitosti zjednodušeného statutu, a proto může v mezích zákona obsahovat i další vybrané náležitosti obsažené ve statutu. Zjednodušený statut nesmí obsahovat údaje, které nejsou uvedeny ve statutu. K 3 Toto ustanovení uvádí přehled minimálních náležitostí statutu.

3 - 3 - K 4 a 5 V těchto ustanoveních je uveden přehled informací, které patří mezi základní údaje o podílovém a investičním fondu a o obhospodařující investiční společnosti. Mimo jiné se požaduje také uvedení míst, na kterých může ve smyslu ustanovení 84 odst. 13 písm. b) zákona každý upisovatel cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování bezúplatně na požádání získat statut nebo zjednodušený statut a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu. Vyhláška nevylučuje, aby v případě, pokud s tím bude upisovatel předem souhlasit, mu byly tyto dokumenty poskytnuty v elektronické formě (např. na jeho ovou adresu). Tímto se realizuje čl. 28 odst. 4 Směrnice 85/611/EEC, podle kterého Komisí schválený statut i zjednodušený statut, mohou být zachyceny v podobě tištěného dokumentu nebo zapsány na jakýkoliv trvanlivý nosič. Jejich právní status je rovnocenný. Souhlas investora s poskytnutím statutu v elektronické podobě slouží k ochraně toho investora, který nemá možnost se s elektronickou verzí seznámit. Dále se požaduje, aby ve statutu fondu kolektivního investování byl uveden údaj o konsolidačním celku, ke kterému fond kolektivního investování patří. Postačí uvedení obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla konsolidující účetní jednotky ( 22 odst. 2 zákona o účetnictví). Není nutno uvádět další údaje týkající se například majetkového propojení subjektů tvořících konsolidační celek. K 6 Statut musí rozlišovat mezi investičními cíli a investiční politikou. V souladu s doporučením Evropské komise doplňuje ustanovení o investičních cílech a politice charakteristika typického investora. Investičním cílem fondu kolektivního investování je například zhodnocení investice nad úrovní obvyklou u krátkodobých termínovaných vkladů nebo dlouhodobé překonání výnosu střednědobých českých státních dluhopisů nebo dosažení lepšího vývoje hodnoty majetku fondu než činí vývoj indexů na jednotlivých trzích, na kterých je majetek fondu investován. Sledováním benchmarku se rozumí porovnávání výkonnosti fondu se stanoveným indexem nebo jiným relevantním finančním ukazatelem uvedeným ve statutu fondu kolektivního investování [odst. 1 písm. b)]. Kopírováním indexu se rozumí replikace portfolia indexového koše nebo indexových košů (kopíruje- li fond kolektivního investování více indexů) v odpovídajících vahách v portfoliu fondu kolektivního investování nebo nákup instrumentu, který sám tento index kopíruje [(odst. 1 písm. c)]. Podrobnějším označením fondu podle rizika druhu aktiv, do kterých fond převážně investuje [odst. 2 písm. c)], se v současnosti rozumí uvedení údaje o tom, zda se fond řadí např. mezi fondy peněžního trhu, akciové nebo dluhopisové fondy. V současné době poskytuje tuto klasifikaci Unie investičních společností (UNIS). Jakmile FEFSI schválí konečnou podobu klasifikace fondů kolektivního investování z hlediska investičního zaměření, bude rozhodující tato klasifikace. Informace o investiční politice fondu kolektivního investování musí rovněž obsahovat výčet všech druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování hodlá investovat. Jejich členění je uvedeno v tabulce č. 1. v příloze vyhlášky.

4 - 4 - Statut musí rovněž poskytovat základní charakteristiku typického investora, pro kterého příslušný fond kolektivního investování představuje vhodnou investici, a to zejména z hlediska míry tolerance investora k rizikům spojeným s investováním do fondu kolektivního investování (např. konzervativní investor či investor, který nemá averzi k riziku), úrovně jeho zkušeností (sofistikovaný investor, příležitostný investor a investor nováček ) a z hlediska doporučeného investičního horizontu. Příklady profilů typického investora : Akciový fond rozvíjejících se trhů: Fond je vhodný pro investory, kteří mají velký zájem o specializované kapitálové trhy a uvědomují se jejich možnosti a rizika. Investor musí mít zkušenost s kolísavostí (volatilitou) produktů. Musí být ochotný přijmout ztráty a může si dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 7 let. Investičním záměrem fondu je maximálně využít tržních příležitostí. V portfoliu investora, v němž je dostatečně rozloženo (diverzifikováno) riziko, je fond vhodný jako kombinovaná investice. Evropský fond peněžního trhu: Fond je vhodný pro investory, kteří nemají dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, ale hodlají dosáhnout vyššího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i určitou ztrátu. Fond je zároveň vhodný pro investory s velmi krátkým časovým horizontem. V portfoliu investora jde o investiční nástroj s nízkým rizikem nebo pro zkušenější investory o dočasný investiční mix v období malých tržních příležitostí. K 7 Ve statutu fondu kolektivního investování musí být podrobně popsána jednotlivá rizika, jimž může být investor vystaven v souvislosti s jeho investicí. Je žádoucí, aby investor měl po prostudování statutu jasnou představu o míře rizika spojeného s investováním do daného typu fondu. Informace by měly poskytnout obraz o všech relevantních rizicích spojených s investováním do konkrétního fondu. Formální konstatování rizikovosti investice není dostatečné. K 8 Informace o historické výkonnosti fondu a srovnání historické výkonnosti fondu kolektivního investování s vývojem benchmarku, pokud jej fond sleduje, patří mezi informace, které je nutné jednou ročně aktualizovat. Jedná se o zcela nové informace, které budou ve statutech povinně uváděny. Údaje podle písmen b) a c) může fond uvádět v příloze statutu. K 9 až 11 Tato ustanovení stanoví minimální náležitosti statutu fondu kolektivního investování týkající se zásad hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, informací o výplatě podílů na zisku a základních údajů o cenných papírech fondu kolektivního investování. Jedná se převážně o informace, které jsou v rámci dosavadní praxe subjekty kolektivního investování ve statutech zpravidla uváděny. Pravidla pro oceňování majetku [ 9 písm. b)] se uvedou obecně. K 12 Vyhláška ukládá povinnost uvádět ve statutu fondu kolektivního investování kromě informací týkajících se výše a způsobu výpočtu úplaty obhospodařovateli a depozitáři, také informace

5 - 5 - o odměně určené třetím osobám, kterým je na základě smlouvy svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části, případně které jsou pověřeny výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování. Statut musí obsahovat podrobné členění jednotlivých nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování a nákladů hrazených investorem. Nově se zavádí požadavek, aby ve statutech byl také uváděn ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování, tzv. TER (Total Expense Ratio) používaný v rámci EU. Vyhláška definuje způsob výpočtu tohoto ukazatele, včetně výpočtu tzv. syntetického TER pro fondy fondů. Pro účely výpočtu TER, resp. syntetického TER, se vychází z následujících údajů: - náklady na poplatky a provize = položka č. 3 podle přílohy č. 2, tabulka 02_04 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč), vyhlášky č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti - správní náklady = položka č. 5 podle přílohy č. 2, tabulka 02_04 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč), vyhlášky č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti - ostatní provozní náklady = položka č. 7 podle přílohy č. 2, tabulka 02_04 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč), vyhlášky č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti - poplatky a provizemi na operace s investičními instrumenty = položka č. 3c podle přílohy č. 2, tabulka 02_04 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč), vyhlášky č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti. Ve statutu musí být dále uveden rovněž odhad nákladů fondu kolektivního investování a jejich výše pro kalendářní rok, ve kterém je fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období. Náklady se budou uvádět ve struktuře podle tabulky č. 2 v příloze vyhlášky. Ve statutech dále bude povinně také ukazatel obrátkovosti aktiv, zkráceně PTR (Portfolio Turnover Ratio). Pro účely výpočtu PTR obecně platí, že do nabytých a prodaných aktiv by měla vcházet hodnota nabytých a prodaných cenných papírů; v případě derivátů- jejich reálná hodnota v absolutní hodnotě při splatnosti. V případě kladné reálné hodnoty se derivát přiřadí k nabytým aktivům, v případě záporné reálné hodnoty se derivát (resp. jeho absolutní hodnota) přičte ke zcizeným aktivům. V případě fyzického dodání podkladového aktiva vstoupí do PTR hodnota podkladového aktiva. Do nabytých aktiv se započítá i hodnota peněžních prostředků konvertovaných z jedné měny do druhé. Úroky z TV nebo AÚV naběhlé v době držení dluhopisu resp. dividendy z akcií se nezapočítají, protože tato "nabytá aktiva" nevypovídají o aktivitě fondu. Z hlediska "aktivity fondu" do PTR také nebude vcházet ani např. revolvingový jednodenní TV nebo obdobné druhy TV. Všechny proměnné údaje (jako např. TER a PTR), které budou statuty obsahovat, je nezbytné jednou ročně aktualizovat, a to nejpozději do konce měsíce června každého roku. Důvodem je, že při výpočtu výše uvedených ukazatelů se vychází z účetních údajů za předchozí účetní období, které musí být dle zákona povinně uveřejňovány nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období.k 13 a 14

6 - 6 - V těchto ustanoveních se uvádí přehled základních informací o depozitáři a osobách, kterým bylo na základě smlouvy svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části, případně i výkon souvisejících činností a informace o jejich činnosti. K 15 Ustanovení upravuje další informace, které Komise určila jako minimální náležitosti statutu fondu kolektivního investování. Informace o statutu a zjednodušeném statutu vyžadují v odst. 2 písm. c) označení příslušného orgánu nebo osoby. Rozumí se tím její funkční označení v rámci společnosti. K 16 a 17 V těchto ustanoveních vyhlášky jsou odděleně uvedeny jednak informace, které musí statut fondu obsahovat o vydávání a odkupování podílových listů v případě, jedná-li se o podílový fond, jednak informace týkající se úpisu a obchodování s akciemi, jde-li o investiční fond. K 18 Zákon o kolektivním investování nově zavádí možnost zakládání různých typů speciálních fondů kolektivního investování ( 49 zákona). Jedná se o speciální fond cenných papírů, speciální fond rizikového kapitálu, speciální fond nemovitostí, speciální fond derivátů, speciální fond fondů, speciální fond zvláštního majetku a speciální fond smíšený. Vzhledem k tomu, že pro tyto speciální fondy bude platit odlišná zákonná úprava než pro standardní fondy, a to zejména v oblasti přípustných maximálních investičních limitů, Komise v ustanovení 18 uvedla další zvláštní náležitosti statutů speciálních fondů, které budou povinné v závislosti na tom, o jaký typ speciálního fondu se jedná. V odstavci 8 se stanoví, do které systematické části statutu se začleňují jednotlivé náležitosti statutu speciálního fondu. K 19 Toto ustanovení uvádí přehled povinných náležitostí zjednodušeného statutu. K 20 až 24 V těchto ustanoveních jsou v souladu se směrnicí 85/611/EEC stanoveny povinné náležitosti zjednodušeného statutu. Zjednodušený statut je stručný výtah nejdůležitějších informací z úplného znění statutu fondu kolektivního investování potřebných pro rozhodování investora. Zjednodušený statut by měl být napsán jednoduchým a srozumitelným jazykem a měl by mít rozsah asi 2 strany formátu A4. Jde však jen o orientační údaj. Pevně stanovené pořadí náležitostí odpovídá pořadí náležitostí stanovených přílohou C směrnice 85/611/EEC a má za cíl přispět jednotnosti a porovnatelnosti informací mezi domácími a zahraničními fondy. Pokud jde o obsah jednotlivých náležitostí zjednodušeného statutu, při jeho zpracování se vycházelo rovněž z návrhu Doporučení Evropské Komise k zjednodušenému statutu, které bylo vydáno koncem dubna roku K 25 a 26 Jedná se o závěrečná ustanovení týkající se možnosti neuvádět některé náležitosti stanovené vyhláškou, pokud to povaha věci vylučuje, a informace o účinnosti vyhlášky.

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.: Strana 1970 Sbírka zákonů č. 189 / 2011 Částka 70 189 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1. DŮVOD

Více

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů - 17 - ODŮVODNĚNÍ IV. k návrhu nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Zjednodušený statut obsahuje základní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB STŘEDOEVROPSKÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze září 2009 Zjednodušený

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 189/2011 Sb. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování a o poskytování tohoto

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Strana 2579 246 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění

Zjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2012 o sdělení klíčových informací

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů obhospodařovaných

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o.

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Květen Comsense analytics s.r.o. J&T MONEY CZK otevřený podílový fond Květen 2017 Základní informace o produktu Kategorie produktu Podílový fond Země registrace Česká republika ISIN CZ0008473808 Obhospodařovatel J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP

Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných ESMA/2012/197 Datum: 23 březen 2012 ESMA/2012/197CZ Obsah I. Působnost

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20 Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2009 o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2009 o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2009 o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond Česká národní banka stanoví podle 139 písm. m), n) a o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění VI. Platné znění měněných předpisů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více