STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavební objekty "SO Úprava napojení místních komunikací", "SO 101.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavební objekty "SO 101.1 - Úprava napojení místních komunikací", "SO 101."

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti ze dne o vydání stavebního povolení na stavbu stavebních objektů "SO Úprava napojení místních komunikací", "SO Komunikace pro pěší", "SO Úprava komunikace", "SO Autobusové zastávky a nástupiště - zastávkové pruhy pro autobusy" v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev.č " na pozemcích parc. č. 61, 62, 65, 67, 69/1, 71/1, 71/3, 77/3, 77/9, 77/10, 78/2, 79/2, 136/1, 136/16, 136/48, 138/5, 142/1, 4299/1, 4299/2, 4302, 4437/1, 4437/16, 4437/45, 4437/47, 4437/48, 4437/49, 4437/50, 4437/51, 4437/52, 4437/54, 4437/56, 4437/58, 4437/60, 4437/61, 4437/62, 4437/63, 4437/64, 4437/65, 4437/66, 4437/67, 4437/68, 4437/69, 4437/70, 4437/71, 4437/92, 4438/1, 4438/2, p. p. k. 78, 4299 v katastrálním území Karolinka, kterou podalo Město Karolinka, IČ , Radniční náměstí 42, Karolinka, které zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., IČ , Slavíčkova 827/1a, Brno (dále jen stavebník"), vydává podle 115 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í p o v o l e n í na stavební objekty "SO Úprava napojení místních komunikací", "SO Komunikace pro pěší", "SO Úprava komunikace", "SO Autobusové zastávky a nástupiště - zastávkové pruhy pro autobusy" v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev.č " na pozemcích parc. č. 61, 62, 65, 67, 69/1, 71/1, 71/3, 77/3, 77/9, 77/10, 78/2, 79/2, 136/1, 136/16, 136/48, 138/5, 142/1, 4299/1, 4299/2, 4302, 4437/1, 4437/16, 4437/45, 4437/47, 4437/48, 4437/49, 4437/50, 4437/51, 4437/52, 4437/54, 4437/56, 4437/58, 4437/60, 4437/61, 4437/62, 4437/63, 4437/64, 4437/65, 4437/66, 4437/67, 4437/68, 4437/69, 4437/70, 4437/71, 4437/92, 4438/1, 4438/2, p. p. k. 78, 4299 v katastrálním území Karolinka (dále jen "stavba") spočívající ve stavebních úpravách: - v napojení místních komunikací, které spočívá ve výměně asfaltového krytu vozovky (odfrézování a pokládka) - v novém povrchu chodníku, který bude tvořen zámkovou dlažbou tl. 60 mm na podkladních vrstvách a vnější obrubník bude osazen do betonového lože. Trasa chodníku bude zachována. Geometrie a trasa komunikace pro pěší je vedena ve stávající trase. - v úpravě komunikace, kde bude vytvořeno vedle jízdního pruhu 13 podélných stání pro automobily. Povrch je totožný s povrchem komunikace, kde bude mezi komunikací pro pěší a podélným stáním vodící proužek, nájezdový obrubník a přídlažba. - ve vybudování autobusových zálivů, jejichž součástí jsou i vyřazovací a zařazovací pruh a nástupiště. Podmínky pro provedení stavebních úprav stavby: 1. Stavební úpravy stavby budou provedeny podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 2. Fáze výstavby, které stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby: - závěrečná kontrolní prohlídka 3. Stavba je součástí dopravní infrastruktury.

2 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str Odpady vzniklé v rámci stavby budou shromažďovány tak, aby neznečišťovaly okolí. 5. Odpady budou předány organizaci, která s těmito odpady má oprávnění nakládat. 6. Potvrzení o předání odpadů organizací bude předloženo na vyžádání odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín. 7. Při realizaci stavby nesmí být znečišťována pozemní komunikace II/ Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníku silničního provozu, zejména chodců. 9. Zhotovitel před zahájením prací předloží na dopravní inspektorát Policie ČR Vsetín konkrétní návrh přechodného dopravního značení v případě, že bude dotčena komunikace a dojde k ovlivnění, či omezení provozu a to dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad o vydání stanovení přechodné a místní úpravy provozu dle 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 11. Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad o vydání uzavírky a zvláštního užívání místních komunikací. 12. Autobusová zastávka bude během stavby přemístěna max. o 100m. 13. U podélných parkovacích míst vyhradit jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 14. U chodníků podél zeleně zvýšeným obrubníkem mm vytvořit linii pro nevidomé. 15. Bude proveden záchranný slov zvláště chráněných druhů živočichů v místě plánovaného dotčení koryta vodního tok. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy bude informována o termínu záchranného slovu. 16. Bude opevněno dno v toku podél pilířů v šířce cca 3 m, pás ve střední části dna šíře cca 5,5 m zůstane bez opevnění (pouze s kamenným pohozem ). Na vtoku zajišťuje dno příčný práh a pás kamenného záhozu na výtoku bude opraven stupeň. 17. Zásahy do koryta toku budou omezeny jen na místa provádění stavebních prací dle projektové dokumentace a zásah do břehových porostů bude omezen jen na místa bezprostředně dotčena stavbou. 18. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v okolním chráněném venkovním prostoru staveb k překračování hygienických limitů hluku ze stavebních činností. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na minimum. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 19. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací. 20. Pro omezení zákalu vody je nutno vytvořit obtok nebo zemní hrázky. 21. Stavebník je povinen plnit podmínky stanovené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného Městským úřadem Vsetín, odborem životního prostředí, dne spis.zn.: MUVS-S 4518/2013/39/201.1 č.j.: MUVS 15257/2013, který je závaznou součástí a přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí 22. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 23. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět. 24. Stavba bude dokončena do Vymezení rozsahu staveniště bude situováno na pozemcích dotčených předmětnou stavbou. 26. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Odůvodnění Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení stavbu stavebních objektů "SO Úprava napojení místních komunikací", "SO Komunikace pro pěší", "SO Úprava komunikace", "SO Autobusové zastávky a nástupiště - zastávkové pruhy pro autobusy" v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev.č " na pozemcích parc. č. 61, 62, 65, 67, 69/1, 71/1, 71/3, 77/3, 77/9, 77/10, 78/2, 79/2, 136/1, 136/16, 136/48, 138/5, 142/1, 4299/1, 4299/2, 4302, 4437/1, 4437/16, 4437/45, 4437/47, 4437/48, 4437/49, 4437/50, 4437/51, 4437/52, 4437/54, 4437/56, 4437/58, 4437/60, 4437/61, 4437/62, 4437/63, 4437/64, 4437/65, 4437/66, 4437/67, 4437/68, 4437/69, 4437/70, 4437/71, 4437/92, 4438/1, 4438/2, p. p. k. 78, 4299 v katastrálním území Karolinka. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

3 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 3 Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi smlouvami o právu provést stavbu, byl stavebník dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Speciální stavební úřad oznámil přípisem ze dne zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Rovněž je upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. Dále je upozornil, že ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek. Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení byl více než 30, stavební úřad podle 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: Městského úřadu Vsetín vyvěšena dne: sejmuta dne: Městského úřadu Karolinka vyvěšena dne: sejmuta dne: Účastníci se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Speciální stavební úřad zjistil, že žádost o stavební povolení ze dne byla doplněna podána na předepsaném formuláři dne a obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. V souladu s ustanovením 110 odst. 2 stavebního zákona si stavební úřad doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a stavbě dne ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Dále byly doloženy smlouvy o právu provést stavbu. Stavební úřad podle 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda lze stavbu provést a ověřil, že: a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem sídelního útvaru Karolinka. Územní plán sídelního útvaru Karolinka byl schválen a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou s účinností od Změna č. 3 ÚPN SÚ Karolinka byla schválena městským zastupitelstvem pod č. usnesení 2/99 a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/99 s účinností od Změnou č. 4, která byla schválena dne a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 s účinností od , byly změněny a doplněny pojmy ÚPN SÚ Karolinka. Záměr se dle územního plánu sídelního útvaru Karolinka, grafické části Komplexní urbanistický návrh, nachází v ploše komunikace. Dle Vymezení pojmů územního plánu sídelního útvaru Karolinka uvedených ve vyhlášce č. 1/2002, se jedná o plochy pro dopravu a dopravní zařízení - Část I, Čl. 5, odst. (2), písmeno i). b) Žadatel k žádosti připojil projektovou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních. Předložená projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Ivem Prokopem ČKAIT Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle 158 stavebního zákona, který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu a dle ustanovení 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace obsahuje části A až F členěné na jednotlivé

4 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 4 položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu mostu a komunikace. Stavební objekty SO 101 Silnice II/487 U. Ú. 11 Plaňsko km 1,865 2,336; U. Ú. 12 Karolinka km 0,000 0,260, SO 203 Most U. Ú. 12 Karolinka km 0,163, SO 310 Účelové odvodnění komunikace v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev. č " nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. c) Ke stavbě je zajištěn příjezd po stávajících silnicích a místních komunikacích. Stávající technická infrastruktura je dostatečná a není potřeba jiného vybavení k řádnému užívání stávající stavby vyžadovaného zvláštním předpisem. d) Stanoviska sdělili: Dotčené orgány: - Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánovaní, vyjádření podle 15 stavebního zákona ze dne č.j.: MU 4256/ Městský úřad Karolinka, silničně správní úřad, Karolinka, vyjádření ze dne č.j.: MU 5016/2012, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 8, Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Vsetín, závazné stanovisko ze dne č.j.: MUVS 26991/2012, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 15, 19 a Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Vsetín, koordinované závazné stanovisko ze dne č.j.: MUVS 6771/2013, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín, vyjádření ze dne č.j.: KUZL 62614/2012, bez připomínek. - Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, závazné stanovisko ze dne zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 16, Policie ČR, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát, stanovisko ze dne č.j.: KRPZ /ČJ , zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 9, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, závazné stanovisko ze dne č.j.: HSZL /VS-2012, bez připomínek. - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Zlín, stanovisko ze dne č.j.: KHSZL 16167/2012 sp.zn.: KHSZL 16167/2012/2.5/HOK/VS/URB-02, zapracováno do podmínek rozhodnutí pod bodem č. 18. Vlastníci technické infrastruktury: - Město Karolinka, Karolinka, sdělení ze dne č.j.: MU-5401/ Povodí Moravy, s.p., Brno, vyjádření ze dne č.j.: PM045477/ /Fi. - Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření ze dne č.j /12 - Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha, OS Morava Střed vyjádření ze dne ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, stanovisko ze dne č.j.: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, stanovisko ze dne č.j.: RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, stanovisko ze dne č.j.: Městský bytový podnik Karolinka, vyjádření ze dne č.j.: Valián/MBP - Městský bytový podnik Karolinka, vyjádření ze dne č.j.: Valián/MBP Dále bylo doloženo stanovisko: - NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, stanovisko ze dne pod zn Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., vyjádření ze dne č.j.: KVD 153/ ČSAD Vsetín a.s., vyjádření ze dne Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

5 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 5 Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí pod bodem 4 11 a pod bodem V průběhu stavebního řízení dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska. Rovněž vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury se v průběhu řízení nevyjádřili. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury získaná před řízením, jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jako její kapitola F. Doklady. e) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavebních objektů "SO Úprava napojení místních komunikací", "SO Komunikace pro pěší", "SO Úprava komunikace", "SO Autobusové zastávky a nástupiště - zastávkové pruhy pro autobusy" v rámci stavby "Silnice II/487: Karolinka, most ev. č " a zjistil z předložené projektové dokumentace, ze závazných stanovisek dotčených orgánů, z vyjádření vlastníků veřejné infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení a stanovil, že v daném případě jsou účastníky stavebního řízení podle stavebního zákona: - dle 109 písm. a) stavebník Město Karolinka - dle 109 písm. b) vlastník stavby - Zlínský kraj - dle 109 písm. c), d) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov, Zemědělské Družstvo v Novém Hrozenkově, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Stanislav Orság, Hana Holá, Zbyněk Vrána, Jarmila Vránová Konečná, Radim Gášek, Milena Gášková, Lenka Chrástecká, Jitka Trlicová, Martina Gregušová, Zdeněk Greguš, Pavel Bednařík, Ing. Marta Orságová, Miroslav Orság, Hana Orságová, Karel Seget, Ing. František Pavelka, Povodí Moravy, s.p., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace - dle 109 písm. e) a f) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti, jež mají právo odpovídající věcnému břemenu k těmto pozemkům pozemek parc. č. 60, 66, 71/2, 87, 91/6, 91/8, 138/9, 139, 283/2, 4437/53, 4437/55, 4437/57, 4438/3, 4458/1 katastrální území Karolinka Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. V průběhu stavebního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky. Speciální stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Podle 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

6 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 6 Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Bc. Marie Lišková vedoucí oddělení dopravy odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy 1. Příloha: souhlas Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí ze dne spis.zn.: MUVS-S 4518/2013/39/201.1 č.j.: MUVS 15257/ Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): - ověřená projektová dokumentace 2 ks - štítek s identifikačními údaji Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle 109 písm. c) až f) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Městského úřadu Karolinka po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín. Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Sejmuto dne:.

7 Č.j. MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 7 Obdrží: Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městský úřad Karolinka, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Účastníci řízení: Stavebník: Město Karolinka, IDDS: fgcby4a v zastoupení PROKOP MOSTY s.r.o., IDDS: i87u7wv Vlastník stavby: Zlínský kraj, IDDS: scsbwku Ostatní účastníci řízení dle 109 písm. c) a d) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou Účastníci dle 109 písm. c), d) a g) stavebního zákona Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov č.p. 460, Nový Hrozenkov Zemědělské Družstvo v Novém Hrozenkově, Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc Stanislav Orság, Vsetínská č.p. 10, Karolinka Hana Holá, Pod hrází č.p. 20, Karolinka Zbyněk Vrána, Alžírská č.p. 1516/3, Poruba, Ostrava 8 Jarmila Vránová Konečná, Alžírská č.p. 1516/3, Poruba, Ostrava 8 Radim Gášek, Vsetínská č.p. 181, Karolinka Milena Gášková, Vsetínská č.p. 181, Karolinka Lenka Chrástecká, Vsetínská č.p. 55, Karolinka Jitka Trlicová, Vsetínská č.p. 55, Karolinka Martina Gregušová, Na Sklepoch č.p. 26, Karolinka Zdeněk Greguš, Na Sklepoch č.p. 26, Karolinka Pavel Bednařík, Jiráskova č.p. 1816, Vsetín 1 Ing. Marta Orságová, Kmochova č.p. 210/11, Nová Ulice, Olomouc 9 Miroslav Orság, Pod hrází č.p. 18, Karolinka Hana Orságová, Sušilova č.p. 1329, Vsetín 1 Karel Seget, Vsetínská č.p. 28, Karolinka Ing. František Pavelka, Vsetínská č.p. 30, Karolinka Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, IDDS: frqk54m Účastníci dle 109 písm. e) a f) stavebního zákona pozemek parc. č. 60, 66, 71/2, 87, 91/6, 91/8, 138/9, 139, 283/2, 4437/53, 4437/55, 4437/57, 4438/3, 4458/1 katastrální území Karolinka. Dotčené orgány: Městský úřad Karolinka, silniční správní úřad, IDDS: fgcby4a Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: fgcby4a Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, IDDS: xwsai7r

8

9

10

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5728/2013/OÚPSŘ-280/13/Suš-10 2.9.2013 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 5.3.2015 spis.zn.:mero/2393/od/15

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 503/2014/OÚPSŘ-280.13/Li-13 27.02.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Lišková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 22.11.2017

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í (veřejnou vyhláškou)

s t a v e b n í p o v o l e n í (veřejnou vyhláškou) Obecní úřad Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk tel. 585 011 912 IČ 00849529, DIČ CZ00849529 ID DS a9iaxhy e-mail: obecluzice@obecluzice.cz č.j. LUZ 322 /2016 V Lužici dne 14. 6.2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8020/2013/OÚPSŘ-330/Pa-11 10.01.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Spisový znak: MUS-785/2016-SU/Lun Číslo jednání: 3/2016 Oprávněná úředně osoba: Lunga Luděk

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 14.1.2015 spis.zn.:mero/718/od/15

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově 5.6.2015 MMCH/57903/2015/Kam SZ MMCH/09460/2015/4 Telefon:474 637 265 e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel , fax

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel , fax 333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel. 379 209 409, fax 379 209 400 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Spisová značka: Číslo jednací: Tel.: E-mail: ZN/1021/OSD/19 12761/19/OSD/Fi

Více

Úpravy silnice II/114 a II/105 ul. Pražská a ul. Komenského v Neveklově

Úpravy silnice II/114 a II/105 ul. Pražská a ul. Komenského v Neveklově MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Silniční správní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 10.12.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hoffmannová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/10354/2016 Přeštice, dne 19. dubna 2016 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 15.10.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově dne: 28.8.2014 MMCH/94856/2014/Kam SZ MMCH/72080/2014/3 Telefon:474 637 265

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 20.prosince 2018 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č.

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/2383/OST/15 Dvo V Rokycanech: 30.11.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Silniční správní úřad. Ing. Aleš Čermák, MBA., nar , Meduňková č.p. 709/27, Praha

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Silniční správní úřad. Ing. Aleš Čermák, MBA., nar , Meduňková č.p. 709/27, Praha MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Silniční správní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/11854/2017 Přeštice, dne 3. května 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, Fryšták

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, Fryšták Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták Č. j.: MUF-OV-3330/2016-KUD/793 Fryšták 04. 01. 2017 Počet listů: 3 Počet příloh: 8 počet listů příloh: 25 Doporučeně na doručenku Vilém

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Odbor správní Doporučeně/DS Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: OS-D/1167/15-3/Mi Dle rozdělovníku Vyřizuje: Josef Mikulec Telefon: 572 805 381 E-mail: josef.mikulec@ub.cz Datum: 2015-05-18

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3139/11/VYS/Va V Sušici dne: 10.1.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Číslo jednací dokumentu: MMZL 134660/2016 Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-101776/2016/Var Oprávněná úřední osoba:varišová Renáta, tel. 577630200 e-mail: RenataVarisova@zlin.eu Ve Zlíně dne: 24.10.2016 Odbor

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

místo: Zlín Příluky, ul. Boněcko I, jedná se o pozemky p. č. 1513/1, 1433/41, 1433/37, 1433/51, 1433/1, k. ú. Příluky u Zlína,

místo: Zlín Příluky, ul. Boněcko I, jedná se o pozemky p. č. 1513/1, 1433/41, 1433/37, 1433/51, 1433/1, k. ú. Příluky u Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: 577 630 199, fax: 577 630 266, e-mail: hanavecerkova@zlin.eu VÁŠ DOPIS

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 516 477 885 Spis. zn. : ČJ : Vyřizuje: MVO/264/2011/VÝST/Do MVO - 470/2011 Petr Dostál Velké Opatovice,dne 6.4.2011 Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 23. října 2014 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 22.9.2016 spis.zn.:mero/10477/od/16

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově 25.8.2016 MMCH/86022/2016/Kam SZ MMCH/62768/2016/3 Telefon:474 637 265 e-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č.p. 193 756 52 Střítež nad Bečvou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO

Více

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO Spis.zn.: 2449/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 20.5.2016 Č.j.: 5971/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ III/2206 Rekonstrukce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

SLOUČENÉ ÚZEMNÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ R O Z H O D N U T Í

SLOUČENÉ ÚZEMNÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ R O Z H O D N U T Í OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis zn.: bez Naše značka: Sp.č. 312/17/SUK Kyselka dne : 21.2.2018 SLOUČENÉ ÚZEMNÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSU/98686/2014/ed Spisová zn.: OSU/84277/2014 Vyřizuje: Eva Dudková Telefon: 412 591 252 e-mail: stavebni@mmdecin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 30.3.2015 spis.zn.:mero/3730/od/15

Více

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ;

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ; Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, 391 65 Bechyně; tel.: 381 213 091 e-mail: posta@ratajeobec.cz ; www.ratajeobec.cz Rataje dne : 30.12.2016 Vyřizuje: M.Antoš, č.zoz800070318 Čj. OBRA/259/2016 ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 477, 130 00 Praha 3 Sp.zn.: OD-5371/2017-VEVEM 280.9 A/20 Č.j.: OD-17468/2017-VEVEM Vyřizuje: Ing. Emil Veverka

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 756/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. "Silnice I/68 Třanovice - Nebory"

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. Silnice I/68 Třanovice - Nebory MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Odbor dopravy/oddělení dopravy a silničního hospodářství

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace K Majáku č.p. 5001 760 01 Zlín 1 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-022918/2016/Bez Číslo jednací dokumentu: MMZL 051928/2016 Zlín, dne 21.4.2016

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 30.5.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Odbor správní Doporučeně/DS Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: OS-D/0611/17-3/Mi Dle rozdělovníku Vyřizuje: Josef Mikulec Telefon: 572 805 381 E-mail: josef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-05-31

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 732/2008-328 VYŘIZUJE: Bc. Dagmar Tomaštíková TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Uničov ROZHODNUTÍ. Masarykovo náměstí č. 1,78391 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

Městský úřad Uničov ROZHODNUTÍ. Masarykovo náměstí č. 1,78391 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1,78391 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lili MUUVP004GYB5 NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 348/2011/STAV/horec Č.J.: DMBO 2833/2011 VYŘIZUJE: Ing. Slavoj Horečka

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní ROZHODNUTÍ 333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 tel. 379 209 409, fax 379 209 400 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor správní a dopravní Spisová značka: Číslo jednací: Tel.: E-mail: ZN/1510/OSD/16 13651/16/OSD/Fi

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/12714/13-6/Ru Spis. značka: ZN/OD/1221/13 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více