ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI / Nejzazší termín dodání přihlášky do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI / Nejzazší termín dodání přihlášky do 30.10.2015"

Transkript

1 1. 1. OBJEDNATEL (plátce): Organizace / jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: PSČ: Stát: Město: : DIČ: pro oficiální komunikaci (je upřednostňována předevšim tato forma komunikace): Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul): Kontaktní osoba a kontaktní adresa vystavovatele Jméno: Adresa: Bankovní spojení (číslo účtu): Zápis v OR nebo jiné evidenci: 2. VYSTAVOVATEL Zaškrtněte, v případě že je Vystavovatel shodný s Objednatelem Organizace/ jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: Město: PSČ: : Stát: DIČ: pro oficiální komunikaci (je upřednostňována předevšim tato forma komunikace): Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul): Kontaktní osoba a kontaktní adresa vystavovatele Jméno: Adresa:

2 2. 3. CENOVÉ PODMÍNKY - Uvedené ceny jsou bez DPH 3.1. Registrační poplatek vystavovatele Kč (v rámci registračního poplatku zveřejníme na oficiálních internetových stránkách veletrhu logo Vaší společnosti s aktivním proklikem na Vaše www stránky; ke zveřejnění loga je potřebné zaslat logo v elektronické podobě) 3.2. Požadovaná plocha m 2 (Základní cena plochy 1332 Kč/m 2, min. výstavní plocha 6 m 2 ) (za každé objednané 4 m 2 obdrží vystavovatel 1 vstupenku v hodnotě Kč na Slavnostní otevření zdarma) Patrový stánek. Za plochu patra bude účtováno 50% z ceny v přízemí (viz Všeobecné podmínky účasti, čl. VI, odst. 4). Objednávame výstavbu expozice viz. Ceník za výstavbu Vlastní stánek si zajistíme K výstavbě expozice zmocňujeme firmu: 3.3. Příplatky za krytou plochu (označte typ požadované plochy): rohovou 10% ze základní ceny (min. plocha 6 m 2 a max. plocha 150 m 2 ) hlavovou 15% ze základní ceny (min. plocha 30 m 2 ) ostrovní 20% ze základní ceny (min. plocha 50 m 2 ) 3.4 Termínový bonus 20% sleva - vystavovateli, který se přihlásí k účasti do a uhradí registrační poplatek a 30% ze základní ceny plochy (vč. DPH) 10% sleva - vystavovateli, který se přihlásí k účasti do a uhradí registrační poplatek a 30% ze základní ceny plochy (vč. DPH) bude při doúčtování plochy (vč. příplatku) poskytnuta sleva (viz výše). Tato sleva se nevztahuje na speciální nabídku balíčků! 3.5 Speciální nabídka balíčků Elektrická přípojka - (v síti TN-S 230 V do 2 kw) Kč Reklamní panel - (v 1,8 m, š 1 m) Kč/ ks Vědecké panely Kč/1 strana A4 ks Reklamní letáky u vstupu (každý návštěvník obdrží do rukou Váš leták) Kč Reklamní letáky k odběru (umístění letáků i nevystavujících firem po doby výstavy v prospektovém centru, návštěvníkům volně k odběru) Kč Vizitka na pozvánce na veletrh (uvedení loga v elektronických pozvánkách zaslaných účastníkům veletrhu; ke zveřejnění loga je potřebné zaslat logo v elektronické podobě) Kč Prezentace organizace formou workshopu...20 min./2 500 Kč Prezentace organizace formou workshopu možnost prezentovat Vaší společnost, produkty, technologie, služby atd. Každá organizace má k dispozici časový prostor max. 20 min. za Kč. Cena obsahuje pronájem prostor, vybavení audiovizuální technikou, PC, dataprojektor, ozvučení. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ (viz. Všeobecné podmínky učasti, čl. II/odst. 1) OBOROVÉ ČLENĚNÍ - Zaškrtněte i více oblastí, případně dopište oblast Další. (Podrobné oborové členění naleznete na.) Technické vědy Vědy o neživé přírodě Lékařské a biologické vědy Společenské a humanitní vědy Zemědělské a biologickoenvironmentální vědy Inovátoři a vlastníci Know-How Podnikatelé a aplikátoři Financování VaV Nefinanční podpora VaV Další: * V případě, že s uvedeným nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte.

3 3. 4. SPOLUVYSTAVUJÍCÍ FIRMY (při vyšším počtu spoluvystavujících organizací, prosím, okopírujte tento formulář) 1. Organizace / jméno, příjmení: 2. Organizace / jméno, příjmení: 3. Organizace / jméno, příjmení: 4. Organizace / jméno, příjmení: Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti, které jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti a jejichž znění je rovněž zveřejněno na /podminky. Podpisem Závazné přihlášky k účasti dáváme pořadateli, souhlas s tím, aby podle 7 zákona č. 480/2004 Sb., využil výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím ů. * * V případě, že s uvedeným nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte. místo, datum jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu za objednavatele razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu za objednavatele

4 4. Vážení vystavovatelé, Úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla společné komunikace při přípravě veletrhu Věda Výzkum Inovace 2015 (dále jen akce) - v době příprav, jejího konání a při likvidaci expozic (demontáži). Prosíme Vás, abyste se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech tří výše uvedených etap důkladně seznámili se Technicko-bezpečnostními pokyny (dále jen TBP), které jsou uvedeny v samostatné příloze. Vjezdy do areálu výstaviště vystavovatelé mohou používat bránu č. 9 na základě volného vjezdu příslušného akci. Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a opustit areál výstaviště každý den nejpozději do skončení provozní doby. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Vjezd užitkových a nákladních vozidel do areálu výstaviště není po dobu konání akce povolen. Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku a. s. Veletrhy Brno, pořadatele i ostatních vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami. Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavních halách zakázáno a bude sankčně postihováno. Akustické reklamní prostředky a hudební reprodukce jsou dovoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 db. Pořadatel může při nedodržení této podmínky nařídit jejich zrušení. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského ve vztahu k Autorskému zákonu 237/95 Sb. Umisťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo objednanou plochu není dovoleno. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu pořadatele dovoleno. Své výrobky a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány. Doporučujeme Vám denně odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu klíče od svých uzamčených prostor. Pokud tak neučiníte a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku požáru nebo havárie na instalovaném zařízení, uhradíte také škody vzniklé násilným vniknutím do tohoto prostoru. Doporučujeme Vám pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ jejich poškození nebo ztráty případně individuální ostrahu expozice (viz část Další důležité informace). Pořadatel za tyto škody neodpovídá. Přejeme Vám příjemný pobyt a úspěšná obchodní jednání. Ing. Martin Janča, Ph.D. manažer veletrhu jednatel firmy K-Profi, spol. s r.o.

5 5. 5. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI ČLÁNEK I Pořadatel akce -, Věžové domy 874, Zlín (dále jen pořadatel) ČLÁNEK II- Přihlášky a přidělování ploch 1. Závazná přihláška k účasti, jejíž přílohou jsou tyto podmínky, je pro vystavovatele závazná. Pořadatel rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení či rozšíření objednané plochy, rozměrech a typu výstavní plochy. Pořadatel není povinen vyhovět případnému požadavku vystavovatele na umístění jeho expozice. 2. Po obdržení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti zašle pořadatel vystavovateli písemné vyrozumění o přijetí přihlášky. O umístění a rozsahu přidělené výstavní plochy vyrozumí pořadatel vystavovatele zasláním písemného potvrzení o přidělení výstavní plochy. Výstavní plocha bude vystavovateli zpřístupněna k montáži expozice v termínu uvedeném v Organizačních pokynech pořadatele. Zaplacení ceny za poskytnutí výstavní plochy ve stanoveném termínu je podmínkou pro předání výstavní plochy vystavovateli. ČLÁNEK III Cena za poskytnutí výstavní plochy (dále jen cena ) 1. Cena je vždy uvedena v přihlášce k účasti nebo v dopise pořadatele, pokud není ve zvláštní smlouvě dohodnuto jinak. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý. Nejmenší přidělená plocha je 6 m Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele. 3. Jestliže vystavovatel do písemného potvrzení o přidělení výstavní plochy písemně oznámí pořadateli, že se veletrhu nezúčastní, jde o porušení smlouvy na straně vystavovatele. Za toto porušení je vystavovatel povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši registračního poplatku + 30 % celkové ceny. Obdobně jestliže vystavovatel po písemném potvrzení o přidělení výstavní plochy písemně oznámí pořadateli, že se veletrhu nezúčastní, jde o porušení smlouvy na straně vystavovatele. Za toto porušení je vystavovatel povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši registračního poplatku % celkové ceny. Pořadatel je oprávněn po obdržení písemného oznámení vystavovatele o jeho neúčasti na veletrhu od smlouvy odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy. 4. Vystavovatel nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud má vystavovatel zájem o rozšíření plochy a situace to dovoluje, musí tuto skutečnost konzultovat s pořadatelem a je na posouzení pořadatele, zda s tímto rozšířením souhlasí. Pokud souhlasí, zavazuje se vystavovatel zaplatit navíc obsazenou plochu do dne splatnosti uvedeného na faktuře daňovém dokladu, který pořadatel vystaví. ČLÁNEK IV - Cenové a platební podmínky 1. Současně s písemným vyrozuměním pořadatele o přijetí a potvrzení přihlášky vystavovatele k účasti na veletrhu zašle pořadatel vystavovateli zálohovou fakturu na částku ve výši registračního poplatku a 30 % celkové ceny vč. DPH. Součástí ceny registračního poplatku je možnost využití prostoru v elektronickém katalogu příslušného veletrhu. Současně s potvrzením o přidělení výstavní plochy zašle pořadatel vystavovateli k úhradě daňový doklad na celkovou cenu vč. DPH zohledňující již zaplacenou zálohu. Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými právními předpisy. 2. V případě nezaplacení zálohové faktury v termínu na ní uvedeném je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavovatel se v tomto případě zavazuje zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši odpovídající fakturované částce. V případě nezaplacení daňového dokladu v termínu na něm uvedeném je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši registračního poplatku a 100 % celkové ceny. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy. 3. Veškeré ceny za plnění poskytnutá pořadatelem jsou cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena zahrnuje rovněž osvětlení výstavní haly, příp. venkovních výstavních ploch, vytápění, resp. chlazení výstavní haly v termínech a za podmínek stanovených pořadatelem a dle technických parametrů příslušných výstavních prostor a základní úklid výstavní haly, příp. venkovních výstavních ploch. Vystavovatel, není-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit pořadateli veškerá objednaná plnění do dne splatnosti uvedeného na faktuře. Ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy. ČLÁNEK V - Exponáty 1. Exponátem se rozumí předmět (výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkům), který je závazně přihlášen a vystaven v prostoru stanoveném pořadatelem a který odpovídá nomenklatuře akce. 2. Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na veletrhu pouze exponát, jehož je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a který není nelegálním padělkem hmotné či nehmotné povahy porušujícím právní předpisy duševního vlastnictví platné na území ČR. Bude-li prokázán opak, je pořadatel oprávněn postupovat podle čl. IX odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou vystavovateli v důsledku porušení tohoto ustanovení z jeho strany. 3. Změny exponátů je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit pořadateli. U vystavovaných exponátů je zakázáno uvádět ceny. Vystavovatel bere na vědomí a respektuje, že veletrh je pouze kontraktační, nikoli prodejní, není-li pro konkrétní veletrh uvedeno jinak. Exponáty musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži. 4. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen veškerý instalační materiál a exponáty na veletrhy a výstavy zaslat franco na stánek. Za exponáty a instalační materiál neodvezený do termínu ukončení demontáže ploch se účtují manipulační a skladovací poplatky. 5. Přejímku exponátů provádí zásadně vystavovatel. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou na místě, bude exponát složen na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není přípustné odvážet exponáty během konání akce. 6. Exponáty přihlášené vystavovatelem k prezentaci na veletrhu musí odpovídat nomenklatuře příslušného veletrhu. Údaje o vystavovaných exponátech, jakož i o profilu společnosti týkající se vystavovatele, agentury i spoluvystavujících organizací uvedené vystavovatelem v Závazné přihlášce k účasti musí být úplné a pravdivé a v souladu se skutečností. V případě zjištění rozporu se skutečností u údajů o exponátech uvedených vystavovatelem v Závazné přihlášce, je vystavovatel povinen na výzvu pořadatele bezodkladně příslušný exponát odstranit. Neučiní-li tak, je tento výše popsaný rozpor podstatným porušením Všeobecných podmínek účasti a pořadatel je oprávněn postupovat v souladu s čl. IX odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. ČLÁNEK VI - Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů 1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel. Výjimku z termínů povoluje na žádost vystavovatele nebo jeho zmocněnce pořadatel za poplatek. Poplatek hradí vystavovatel. Technicko-bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny pořadatele, které jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek účasti, jsou závazné při výstavbě expozic a předvádění exponátů. V případě jejich nedodržení nepovolí pořadatel provoz expozice. Technicko-bezpečnostní předpisy jsou uvedeny na internetové adrese provozovatele výstaviště pronajmy/ke-stazeni/#technical. 2. Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic je společnost Veletrhy Brno, a.s. Při realizaci expozic jiným než oficiálním kontraktorem odpovídá vystavovatel pořadateli plně za škody touto činností způsobené, a to zejména za dodržování termínů montáže a demontáže expozic. Tyto termíny jsou obsaženy v Organizačních pokynech pořadatele. 3. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být přemísťovány ani zastavěny. Zásahy do objektů pavilonů nebo volných ploch jsou zakázány. Případné drobné úpravy na žádost vystavovatele zajišťuje pouze pořadatel s možností jejich odmítnutí. 4. Maximální výška expozic včetně poutačů je 3 metry, odchylky povoluje výhradně pořadatel. Expozice musí splňovat podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy). Patrové expozice již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi pořadatele. Vystavovatel musí uvést v přihlášce k účasti záměr postavit patrovou expozici na výstavní ploše. 5. Vystavovatel je povinen předložit pořadateli ve stanovené lhůtě před zahájením montáže ke schválení ve 2 vyhotoveních projekt expozice v půdorysu a pohledu, včetně uvedení druhu použitého materiálu pro stavbu expozice. Schválenou dokumentací se musí prokázat při převzetí vytyčené výstavní plochy. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Obrys přidělené plochy nelze překročit ani nad úrovní stropní konstrukce. 6. Přívody a odpady vody, přípojky elektro, stlačeného vzduchu a telekomunikačních služeb je možno objednat výhradně u pořadatele. 7. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu pořadatel pronajal, a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené. 8. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady pořadateli. 9. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením akce. 10. Pořadatel je oprávněn uplatnit na vystavovateli jednorázový paušální poplatek ve výši 90,00 Kč/ m 2 obsazené výstavní plochy bez DPH za uložení odpadu vzniklého při realizaci výstavní expozice do odpadových nádob pořadatele a jeho následnou likvidaci jakož i za schválení projektu expozice ve smyslu odst. 5 tohoto článku. 11. Vystavovatel není oprávněn instalovat vlastní Wifi síť, a to ani prostřednictvím vlastního WiFi routeru instalovaného na pevné připojení zřízené pořadatelem ani prostřednictvím sdíleného připojení z mobilních zařízení. Pořadatel při zjištění porušení výše uvedeného zákazu vyzve vystavovatele k zastavení provozování takovéto WiFi sítě a vystavovatel je povinen ukončit užívání tohoto zařízení okamžitě, nejpozději však do 30 min. od obdržení takovéto výzvy. Po uplynutí této lhůty je pořadatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč. ČLÁNEK VII - Propagace, inzerce, nápisy a katalog 1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. 2. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či mimo ni (např. stroje a zařízení v provozu, filmy, hudební produkce, módní přehlídky atd.) podléhají schválení pořadatelem, který je oprávněn i přes dříve udělené povolení omezit nebo zakázat předvádění v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy ohrožující bezpečnost návštěvníků a vystavovatelů nebo omezují či ruší veletržní provoz. Zakazuje se provádět bubenická vystoupení po celou dobu veletrhů. Na hranici veletržního stánku přitom nesmí být překročena hladina hluku 70 db ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Na volných plochách je hudební produkce povolena po celou dobu konání do 50 db, z důvodu vysílání veletržního rozhlasu. K hudební produkci na expozici má vystavovatel navíc povinnost si vyžádat schválení příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Akustická reklama smí být prováděna pouze s předchozím písemným schválením pořadatelem. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici, na okna, stěny, podlahy či sloupy pavilonů není dovoleno. Pořadatel je oprávněn veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit. 3. V rámci ceny registračního poplatku budou vystavovatel a řádně přihlášení spoluvystavovatelé zveřejněni v elektronickém katalogu - ikatalogu, tištěném katalogu akce v případě, že je realizován a v informačním systému pořadatele v části abecední seznam vystavovatelů v rozsahu své firemní adresy uvedené v přihlášce. Tato služba je součástí ceny registračního poplatku stejně jako ceniny vydávané k výstavní ploše a k účasti na doprovodných společenských akcích pořádaných v průběhu veletrhu. Vystavovatelé i spoluvystavovatelé mají možnost objednávky rozšířeného zápisu do tištěného katalogu akce dle připravené nabídky. Prostor pro prezentaci v elektronickém ikatalogu je kapacitně omezen. ČLÁNEK VIII - Pojištění 1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení veletrhu či jiné akce, pořádané pořadatelem. Vystavovatel k tomu účelu uzavře pojištění. ČLÁNEK IX - Závěrečná ustanovení 1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ( vis major ) nemůže zahájit veletrh či jinou akci, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její část na celém výstavišti či na jeho části, nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod. 2. Bude-li na základě pokynu pořadatele nebo příslušných státních orgánů vydaného k odvrácení hrozící škody vyklizen pavilon (areál) a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, jedná se o stav krajní nouze a pořadatel neodpovídá za škodu takto vzniklou. 3. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká. 4. Není-li stanoveno jinak, je pořadatel oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na veletrhu či jiné akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplacené ceny. 5. Ustanovení čl. V IX Všeobecných podmínek účasti se vztahují i na vystavovatele, jemuž byla se souhlasem pořadatele výstavní plocha agenturou přenechána k užívání. Agentura je povinna seznámit vystavovatele se zněním Všeobecných podmínek účasti a učinit ust. čl. V IX Všeobecných podmínek účasti součástí příslušné smlouvy, na jejímž základě byla výstavní plocha přenechána agenturou vystavovateli k užívání. V případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek účasti vystavovatelem, jemuž byla výstavní plocha přenechána agenturou k užívání, platí obdobně ust. čl. IX odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. 6. Pro případ, že má vystavovatel sídlo nebo místo bydliště v jiném státě než v ČR nebo SR, ujednaly smluvní strany následující rozhodčí doložku. Veškeré právní vztahy mezi vystavovatelem a pořadatelem, založené touto smlouvou, tj. Závaznou přihláškou k účasti a Všeobecnými podmínkami k účasti, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Ústní jednání se bude konat v sudišti Brno.

6 6. 6. ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRŮBĚH A DEMONTÁŽ (Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy) Žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali výstavbu své expozice u a.s. Veletrhy Brno, aby předali fotokopii těchto pokynů své výstavářské firmě. MONTÁŽ AKCE 1. PROVOZNÍ DOBA :00 h. 18:00 h. Montážní práce je nutno skončit nejpozději v 18:00 h. z důvodů řádného úklidu. Elektrický proud včetně osvětlení haly bude nadále v provozu! Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu montáže průchozí. Objednané a zaplacené technické služby jsou poskytovány po celou provozní dobu montáže maximálně však do 18:00 h. Předčasnou montáž je nutno objednat nejméně 1 týden před stanoveným termínem začátku montáže akce u pořadatele akce za poplatek ,- Kč bez DPH. Za překročení doby montáže bude účtována každá započatá hodina sazbou 4.000,- Kč bez DPH. 2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU Kromě dodržování všeobecných pravidel (zásad), uvedených v úvodu těchto pokynů, je po dobu montáže nutno předkládat na bráně průkaz pro montáž a demontáž. Tuto tiskovinu obdržíte předem od pořadatele akce. Průkaz pro montáž a demontáž opravňuje také pro vstup do areálu Veletrhy Brno, a.s. Pro vstup do areálu Veletrhy Brno, a.s. je určen vstup budovou kongresového centra, viz Vystavovatelé nebo jimi pověřené firmy jsou povinni zaparkovat svoje vozidlo u haly F. Po vyložení nákladu opustí vozidlo prostor a. s. Veletrhy Brno s vyjímkou platného placeného vjezdu, viz níže. Pro vjezd je určena brána č. 9. Poslední vjezd do areálu v 16:30 h. s posledním výjezdem z areálu v 18:00 h. 3. VÝSTAVBA EXPOZIC Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis, které Vám v rámci svých služeb nabízí kompletní výstavářský servis, tj.: tvůrčí přípravu při projekčně-výtvarném prostorovém řešení expozice vč. grafických návrhů a el. projektů komplexní zajištění realizace projektu expozice ze skladeb. Systémů OCTA- NORM, COMBI, (SYMA), MERO, MONTI i expozice atypické Veletrhy Brno a.s., Realizace expozic a servis, Vám dále nabízí kompletní výstavbu expozic kdekoliv v ČR a v zahraničí. Pokud neprovádí výstavbu expozice a.s. Veletrhy Brno je nutno: - do předložit ve dvojím vyhotovení technický projekt expozice-stánku ke schválení na a.s. Veletrhy Brno, odbor projekce a kontroly v případě, že je expozice v nejvyšším bodě vyšší než 3m a jsou použity textily či rákos. U těchto materiálů musí být doložen atest nehořlavosti či potvrzení o vnitřním (interiérovém) použití. V případě, že nebude atest či potvrzení doloženo, vyhrazuje si společnost Veletrhy Brno,a.s. právo na zajištění jejich impregnace na náklady vystavovatele. Ing. Věra Staneva: tel.: převzít výstavní plochu od pořadatele (viz SERVIS PRO VYSTAVOVATELE) a po skončení demontáže ji předat zpět v původním stavu. - dodržet všechna ustanovení TBP V případě porušení TBP vč. požárních předpisů nebudou zprovozněny přívody vody a elektro na stánku, event. vybudováním zástěny bude zamezen vchod do expozice. TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY KE STAŽENÍ ZDE Technical Při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé povinni umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. Zjištěné závady jsou vystavovatelé povinni ihned odstranit. V opačném případě se vystavují sankčnímu postihu. PRŮBĚH AKCE 1. PROVOZNÍ DOBA - upřesnit Akce bude zahájena dne v 08:00 h. Provozní doba výstaviště: :00 h.-19:00 h :00 h.-19:00 h :00 h.-19:00 h. 2. VSTUP DO AREÁLU Pro všechny dny akce bude vstup do areálu výstaviště hlavní bránou. Před prvním vstupu do areálu je vystavovatel nebo účastník povinen se v registraci zaregistrovat, respektive nosit viditelně registrační jmenovku. Jmenovka také slouží jako vstup do areálu po zbývající dny akce. 3. VJEZD DO AREÁLU Bude umožněn na základě volného vjezdu. Tento vjezd je potřeba objednat u pořadatele a bude zpoplatněn. 4. PARKOVÁNÍ Všem účastníkům a vystavovatelům doporučujeme parkování v objektu EXPOPARKING, který je u vstupu do areálu výstaviště před pavilonu E. Provoz objektu je nepřetržitý. Provozovatel parkoviště nezodpovídá za zničení, poškození nebo odcizení odstaveného vozidla ani za věci v něm uložené. V případě zjištění vzniku škody je nutno neprodleně vyrozumět Polici ČR na tel.: DEMONTÁŽ AKCE 1. PROVOZNÍ DOBA Demontáž je možno začít nejdříve dne od 08:00 h. do 18:00 h., kdy musí být bezpodmínečně demontáž skončena a plocha předána. V případě nedodržení časového termínu se vystavovatel vystavuje sankci v ceně Kč ,- za každou hodinu, a to i započatou. 2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU Vstup a vjezd na demontáž je možný na základě předložení průkazu pro montáž a demontáž od 08:00 hod. Pro vjezd do areálu výstaviště slouží průkaz pro montáž a demontáž nebo platný placený vjezd na akci. Vjezd branou č. 9. Poslední vjezd do areálu v 16:30 h. s posledním výjezdem z areálu v 18:00 h. 3. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE EXPOZIC Veškeré technické přívody budou ze strany a. s. Veletrhy Brno odpojeny v 18:00 h dne Prodloužení doby přívodu el. proudu je nutno objednat u organizátora akce. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné. Náklady, které vzniknou Veletrhy Brno, a.s. v souvislosti se skladováním a manipulací s neodvezenými exponáty, budou vystavovateli vyfakturovány. Také vypůjčené a nevrácené předměty (telefony, vybavení kuchyňky ap.) budou ve výši jejich hodnoty fakturovány vystavovateli. Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních plochách má povahu odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže fyzicky zlikvidován.

7 7. SERVIS PRO VYSTAVOVATELE KONTAKTY 1. POŘADATEL AKCE K-Profi, spol. s r.o. tel.: REKLAMA V AREÁLU mimo halu F Eliška Holánová Kancelář č. 224 pavilon A3 tel Zde si můžete objednat reklamní nosiče, plochy, reklamní aktivity a s tím spojené reklamní nebo grafické služby. 3. PROVOZNÍ NÁLEŽITOSTI Objednávka el. přívodů, vybavení expozic včetně nábytku, slaboproudé přívody a další služby v rámci výstavby expozic je nutné předem objednat u organizátora akce. Objednávky je možné uskutečnit nejpozději do , s možností úprav do Osoba: Karel Popelka tel.: TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ v době konání akce 1. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA lékařská pohotovostní služba Ponávka 6 (vstup přes Úrazovou nemocnici) tel.: Zubní lékař: objekt vedle Kongresového centra Brno, 1. patro, tel.: denně (mimo So a Ne) od 07:30 h.-14:00 h. 2. POLICIE tel.: , ul. Rybářská HASIČI Objekt u 5. brány, tel.: BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK V případě úrazu je nutno kontaktovat bezpečnostního technika, tel.: ; v jeho nepřítomnosti zastupuje firma Olman security, tel.: PORUCHY HAVÁRIE Havarijní služba pro expozice v hale F v době tel.: Havarijní služba pevných linek, internet v pavilonu E v době tel.: DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 1. BANKOVNÍ SLUŽBY, SMĚNÁRNA Vnitropodniková banka a.s. Veletrhy Brno přízemí administrativní budovy tel.: , Přijímá: - platby v hotovosti - platby kreditními kartami VISA, AMERICAN EXPRESS, EUROCARD - MASTERCARD, příjem cestovních šeků - poskytuje: směnu valut, výplaty v hotovosti na karty VISA, EUROCARD - MASTERCARD pracovní doba: Po-Pá od 08:30 h. 12:30 h. Pobočka ČSOB, a.s., Brno foyer haly E ředitelka pobočky tel.: přepážky tel.: Pracovní doba u přepážek: Po - Pá: 08:00 h.-12:00 h., 13:00 h. 17:00 h. Bankomaty ČSOB jsou umístěny ve foyer pav.e možnost použití karet EC/MC, VISA pro výběr hotovosti a bankomatu pro výměnu valut bankomat České spořitelny platební karty EC/MC, VISA je také umístěn ve foyer haly E. 2. POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Výšková budova přízemí/dv. č.12 tel.: Na Vaši objednávku provede pojištění poškození nebo ztráty exponátů vč. prázdných obalů, vybavení a zařízení stánků, zboží, svršky a věci pracovníků a klientů expozice. 3. POTRAVINY A NÁPOJE, TEPLÁ JÍDLA Na objednávku na expozici dodá Expofood tel.: ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU Vstup domácích zvířat (psů, koček a pod.) není do areálu výstaviště dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani v jejím průběhu. Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště není povolen. CENY VOLNÝCH VJEZDŮ: ,- Kč + DPH/ks ,- Kč + DPH/ks Dvoudenní vjezd 300,- Kč + DPH/ks Denní vjezd 150,- Kč + DPH/ks Doporučujeme montážním firmám a vystavovatelům, aby si před vjezdem vypracovali seznam vlastních předmětů vnášených do areálu výstaviště (exponáty, videorekordéry, výstavářské prvky apod.). Seznam je nutno při vjezdu do areálu nechat potvrdit na bráně. Kopii seznamu, opravenou podle skutečnosti (vyškrtnuté, spotřebované nebo zničené předměty) je třeba předložit při vývozu předmětů po skončení výstavní akce. V případě kontroly na bráně mu bez potvrzeného seznamu nebude možno vlastní vnesené předměty z areálu výstaviště vynést. Schvalování expozic: U expozic, na kterých budou použity textilie nebo rákos je nutné doložit atest nehořlavosti, popř. potvrzení o vnitřním (interiérovém) použití. V případě, že nebude atest či potvrzení doloženo, vyhrazuje si společnost Veletrhy Brno, a.s. právo na zajištění jejich impregnace na náklady vystavovatele. REKAPITULACE DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ: Montáž Průběh veletrhu Demontáž Provozní doba pro vystavovatele 08:00 18:00 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 18:30 08:00-18:00 čas 18:00 je nutné dodržet Provozní doba pro návštěvníky - 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00 18:00 - Vjezd do areálu výstaviště Vstup do areálu výstaviště průkaz pro montáž a demontáž pouze brána č. 9 průkaz pro montáž a demontáž pouze na základě volného vjezdu pouze brána č. 9 registrační jmenovka průkaz pro montáž a demontáž pouze brána č. 9 průkaz pro montáž a demontáž

Všeobecné podmínky účasti

Všeobecné podmínky účasti Upozornění: Jedná se pouze o obecné podmínky k účasti. Specifika týkající se konkrétních veletržních projektů jsou součástí závazné přihlášky k účasti. Obsah: I. Pořadatel akce... 1 II. Přihlášky a přidělování

Více

Závazná přihláška k účasti

Závazná přihláška k účasti BIOMS jako obnovitelný BNKOVNÍ SPOJENÍ: 1 1 VYSTVOVTEL Oprava předtištěných kontaktních údajů Obchodní firma / jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: Město: PSČ: IČO: Stát: DIČ: Tel.: Fax: Http://

Více

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, ve dnech 31.10. - 1.11. 2015 se koná Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI DOUBLE CACIB, v Praze 9, PVA EXPO Praha. V rámci MVP se uskuteční i prodejní

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Akce SLAVNOSTI PIVA 2015 konané 5.6. 6.6.2015 Otevírací doba pro veřejnost: Pátek 12.00 24.00 hod. Sobota 10.00 24.00 hod. Servis výstavy: Tel.:

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4. INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 11.-12.4.2014 9.00 18.00 hod. 13.4.2014

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 799, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 28.8. 1.9.2014 od 9.00 hod. 18.00 hod. 2.9.2014 od 9.00 hod. 17.00 hod.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany 2. Časový harmonogram Montáž expozic 19. - 21. 1. 2015

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: Místo konání: Termín

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 bankovní spojení: 19-7964200287/0100 zastoupený: (dále

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 190 00 Praha 9 Letňany VIZ PŘÍLOHA Č. 1. plánek PVA EXPO PRAHA 2. Časový harmonogram Montáž expozic 5.-7. 2. 2012 8:00-22:00

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 794, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více