Centrum voľného času

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum voľného času"

Transkript

1 Centrum voľného času 116 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov 116 Centrum voľného času (1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. (2) Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. (3) Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase a) školám a školským zariadeniam, b) občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, c) ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. (4) Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. (5) Centrum voľného času sa spravidla člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary. (6) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. (7) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva a) zákonný zástupca mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 8) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 7, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. VYHLÁŠKA č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon")ustanovuje:

2 1 Predmet úpravy Táto vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí (ďalej len "klub"), školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej len "stredisko"), centier voľného času (ďalej len "centrum"), školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno - technického vybavenia. 2 Klub (1) Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas pracovných dní. Ak sa vyučovanie organizuje v dvoch zmenách, výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje aj v dopoludňajších hodinách. (2) Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie. (3) Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako a) pravidelná aktivita podľa výchovného programu klubu, b) záujmová aktivita formou záujmových útvarov, c) príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií, d) spontánna aktivita podľa záujmu detí, e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú klub. (4) Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy a do oddelení klubu mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti. (5) Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube. (6) Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca"), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len "zástupca zariadenia"). (7) Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov klubu, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení podľa 114 ods. 2 zákona. V oddelení klubu v špeciálnych školách je počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, určený podľa osobitného predpisu. 1) (8) Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov klubu zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí. (9) Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti klubu sezónne činnosti so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. (10) Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec. (11) Pedagogickú dokumentáciu klubu tvoria: a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu klubu, b) triedna kniha, c) osobný spis dieťaťa, d) školský poriadok,

3 e) plán práce. (12) V klube zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 11 písm. d) a e) súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. (13) Ďalšiu dokumentáciu klubu tvoria: a) rozvrh týždennej činnosti, b) prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, c) zápisnice z rokovania metodického združenia, d) ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, e) správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie, f) evidencia školských úrazov detí, g) registratúrny plán a registratúrny poriadok, h) vyjadrenie zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, i) rozhodnutia riaditeľa. 2) (14) V klube zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 13 písm. b), e) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy. 3 (1) Klub je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.00 hodiny do hodiny. Podľa potrieb zákonných zástupcov je klub v prevádzke aj počas školských prázdnin. (2) Ak je viac klubov zriadených jedným zriaďovateľom, zriaďovateľ vydá organizačný pokyn, 3) ktorý z klubov bude v prevádzke aj počas školských prázdnin. (3) Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy. (4) Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí. (5) Do oddelenia klubu sa spolu s ostatnými deťmi, okrem oddelenia klubu špeciálnej školy a oddelenia klubu vytvoreného zo žiakov špeciálnej triedy v základnej škole, zaraďujú najviac traja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch. (6) Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne. 4 Stredisko (1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť v stredisku vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. 4) (2) Výchovno-vzdelávacia činnosť strediska sa uskutočňuje ako a) pravidelná aktivita v záujmových útvaroch alebo športových útvaroch podľa výchovného programu strediska, b) príležitostná aktivita formou podujatí, súťaží, odborných sústredení alebo exkurzií, c) spontánna aktivita podľa záujmu detí, d) prázdninová aktivita formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti s neustálenými záujmami, e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú stredisko,

4 f) vzájomná spolupráca so školami, inými školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami, g) medzinárodná výmena a mobilita detí. (3) Prechod detí do útvarov strediska v rámci školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec strediska podľa rozvrhu týždennej činnosti. (4) Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa zo strediska len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. (5) Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov strediska, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý zamestnanec alebo plnoletý dobrovoľník, je rovnaký ako počet detí v jednom útvare podľa 115 ods. 2 zákona. (6) Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov strediska, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí. (7) Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v stredisku zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec. (8) Pedagogickú dokumentáciu strediska tvoria: a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu strediska, b) triedna kniha, c) školský poriadok, d) plán práce. (9) V stredisku zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 8 písm. c) a d) súčasťou ďalšej dokumentácie školy. (10) Ďalšiu dokumentáciu strediska tvoria: a) rozvrh týždennej činnosti, b) prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, c) prehľad prázdninovej činnosti, d) zápisnice z rokovania metodického združenia, e) ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, f) správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie, g) evidencia školských úrazov detí, h) registratúrny plán a registratúrny poriadok, i) rozhodnutia riaditeľa. 2) (11) V stredisku zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 10 písm. b), f) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy. 5 (1) Stredisko je v prevádzke počas pracovných dní spravidla v popoludňajších hodinách a večerných hodinách. Stredisko môže byť v prevádzke aj počas dní pracovného voľna podľa formy uskutočňovanej výchovno-vzdelávacej činnosti. (2) Dieťa sa do strediska prijíma na činnosť uvedenú v 4 ods. 2 písm. a), b) a d) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. (3) Do útvaru strediska sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac dvaja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počet detí v útvare znižuje o dvoch.

5 6 Centrum (1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. 4) (2) Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, b) príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole, c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, d) organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum, e) spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum. (3) Ďalšou činnosťou centra je a) spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, b) medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, c) aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov, d) monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz, e) informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času, f) riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, g) spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými osobami. (4) Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov centra, najvyšší počet detí a iných osôb, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý zamestnanec alebo plnoletý dobrovoľník, je rovnaký ako počet detí v jednom záujmovom útvare alebo oddelení centra. (5) Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec. (6) Pedagogickú dokumentáciu centra tvoria: a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu centra, b) triedna kniha, c) školský poriadok, d) plán práce. (7) V centre zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 6 písm. c) a d) súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. (8) Ďalšiu dokumentáciu centra tvoria: a) rozvrh týždennej činnosti, b) prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, c) prehľad prázdninovej činnosti, d) zápisnice z rokovania pedagogickej rady, e) ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,

6 f) správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie, g) evidencia školských úrazov detí a žiakov, h) registratúrny plán a registratúrny poriadok, i) rozhodnutia riaditeľa centra. 2) (9) V centre zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 8 písm. b), f) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy. 7 (1) Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších hodinách a večerných hodinách počas kalendárneho týždňa. (2) Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na činnosť uvedenú v 6 ods. 2 písm. a) a c) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra prijímajú na základe ich písomnej žiadosti. (3) Do oddelení a záujmových útvarov centra sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac dvaja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počet detí a iných osôb v oddelení a záujmovom útvare znižuje o dvoch. 8 Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe (1) Školské hospodárstvo a) zabezpečuje odbornú prax, odborný výcvik, praktické cvičenie a záujmovú odbornú činnosť žiakom, ktorým stredné odborné školy poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch skupín 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 5) a iným fyzickým osobám, b) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie učebných priestorov, cvičných pracovísk, pozemkov, objektov a zariadení na plnenie úloh podľa písmena a), c) spolupracuje s vysokými školami, vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri uplatňovaní nových poznatkov vedy a výskumu do praxe, d) zabezpečuje podmienky na odbornú činnosť pedagogických zamestnancov, e) zabezpečuje poradenskú činnosť a experimentálnu činnosť pre školy a školské zariadenia, f) zabezpečuje výrobné a hospodárske úlohy v poľnohospodárskej, lesníckej, záhradníckej, vinohradníckej, ovocinárskej a rybárskej činnosti, služby a podnikateľskú činnosť 6) v súlade s plnením ich poslania. (2) V stredisku odbornej praxe sa odborná prax, umelecká prax a praktické cvičenie uskutočňuje pod vedením učiteľa. Odborný výcvik sa uskutočňuje pod vedením majstra odbornej výchovy. (3) Pedagogickú dokumentáciu školského hospodárstva a strediska odbornej praxe tvoria: a) učebné osnovy praktického vyučovania, b) rozvrh hodín, c) školský poriadok, d) plán práce. (4) Ďalšiu dokumentáciu školského hospodárstva a strediska odbornej praxe tvoria: a) organizačný poriadok, b) zoznam stredných odborných škôl, ktorých žiakom sa praktické vyučovanie poskytuje, c) prehľad o žiakoch pridelených učiteľom a majstrom odbornej výchovy, d) evidencia školských úrazov, e) zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl, f) registratúrny plán a registratúrny poriadok.

7 9 Spoločné ustanovenia (1) Klub, stredisko, centrum, školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe sa zriaďuje ako súčasť školy alebo ako právnická osoba. (2) Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do klubu, strediska alebo centra, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. (3) Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska a centra je materiálne zabezpečenie priestorov na relaxačné účely, účelné vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu a skupinovú činnosť s deťmi. Súčasťou materiálno-technického vybavenia môže byť aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu a rozmnožovanie písomných materiálov a obrazových materiálov na prácu s deťmi a ich zástupcami. (4) Na oddychovú a záujmovú činnosť klubu, strediska a centra zriadeného ako súčasť školy sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská, pozemky a ďalšie objekty školy. (5) Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska, centra, školského hospodárstva a strediska odbornej praxe, ktoré navštevujú deti alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sú špeciálne učebne a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky podľa 144 ods. 3 zákona. (6) Na priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov klubu, strediska, centra, školského hospodárstva a strediska odbornej praxe sa vzťahuje osobitný predpis. 7) 10 Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra ) 2 ods. 24 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 2) 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3) 6 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 4) 11 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. 6) 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z. 7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ Pôvodné znenie č. uznesenia 124/2008 zo dňa

8 1. zmena : č. uznesenia č.72/2009 zo dňa zmena. č. uznesenia č. 19/I./2010 zo dňa Mestské zastupiteľstvo v Myjave na základe zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre Mesto Myjava toto všeobecne záväzné nariadenie. Čl. 1 Základné ustanovenie V znení 28, 49, 114 a 116 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mestské zastupiteľstvo v Myjave týmto Všeobecným záväzným nariadením (VZN) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach Mesta Myjava (mesto) nasledovne: Čl. 2 Materské školy a)podľa 28 ods. 6 MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne: - najviac sumou 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 8, 29 Eur, ak prihlási svoje dieťa do MŠ do 15. septembra začínajúceho školského roka, - maximálnou sumou 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, ak ho prihlási po 15. septembri začínajúceho školského roka. Podľa 7 ods. 4 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zriaďovateľ je povinný oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu počty detí materských škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Na základe údajov o počte detí zriaďovateľ dostáva potrebné finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pre školy. b) Podľa 28 ods. 7 a 8 uvedeného zákona sa príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa (Mesta Myjava) za dieťa neuhrádza: - ktoré má 1 rok pred plnení povinnej školskej dochádzky, - ak zákonný zástupca predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi, - ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, - ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, vtedy zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku, - ktoré nedochádzalo do MŠ počas školských prázdnin alebo prerušenia prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom, vtedy zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku. Čl. 3 Základná umelecká škola a) Podľa 49 ods. 5 a), b) zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v Myjave, prispieva zákonný zástupca žiaka

9 mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Pre ZUŠ Myjava sa určuje suma vo výške: 4, 31 Eur pre individuálne vzdelávanie 2, 65 Eur pre skupinové vzdelávanie 9, 29 Eur pre štúdium dospelých. b) Podľa 49 ods. 6 uvedeného zákona zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Čl. 4 Školský klub detí a) Podľa 114 ods. 7 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného mestom, prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Pre ŠKD pri základných školách mesta sa určuje suma vo výške 3, 31 Eur. Ak ŠKD navštevujú súrodenci, výška príspevku na jedného súrodenca je 1, 65 Eur. b) Podľa 114 ods. 8 uvedeného zákona zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak o to zákonný zástupca požiada písomne a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Čl. 5 Centrum voľného času a) Podľa 116 ods. 7 a), b) zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ v Myjave, prispieva zákonný zástupca a plnoletá fyzická osoba mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a plnoletú fyzickú osobu. Pre CVČ Myjava mesto určuje sumu vo výške 1, 65 Eur pre jedno nezaopatrené dieťa a sumu 2, 00 Eurá pre plnoletú fyzickú osobu. b) Podľa 116 ods. 8 uvedeného zákona zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to plnoletá fyzická osoba alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiada písomne a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi. Čl. 6 Záverečné ustanovenie 1) Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 124/2008 zo dňa 28. augusta 2008 a nadobudlo účinnosť dňom ) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Myjave dňa 25. júna 2009 Uznesením č. 72 /2009 zo dňa a účinnosť nadobúda dňa ) Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava bol

10 schválený Mestským zastupiteľstvom v Myjave dňa Uznesením č. 19/I./2010 zo dňa a účinnosť nadobúda dňa ) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009 306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRÁĽOVSKOM CHLMCI. Číslo 2/2011

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRÁĽOVSKOM CHLMCI. Číslo 2/2011 VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRÁĽOVSKOM CHLMCI Číslo 2/2011 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH, NA ČIASTOČNÚ

Více

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Mesto Trenčianske Teplice v súlade s ustanoveniami 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC o výške príspevku v školách a školských zariadeniach a detských jasliach zriadených Mestom Lučenec VZN č.3/2008 v znení VZN č.12/2009 schvál. MsZ uzn.č.133/2009

Více

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl Základná škola s matersko školou Žaškov SMERNICA č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov Čl. 1 Úvodné ustanovenia Táto smernica

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice Číslo: 93/2016 Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice Článok 1 Úvodné

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení:

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení: Obec Chorvátsky Grob Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Chorvátsky Grob

Více

Všeobeene závazné nariadenie č. 9/2015/VZN,

Všeobeene závazné nariadenie č. 9/2015/VZN, Město Liptovský Mikuláš podlá 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov a v spojení 20 ods. 3 písm. a zákona NR SR č.245/2008 Z. z: o výchove a vzdělávaní (školský zákon

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, Ilava

MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, Ilava MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ S P R A V A

MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ S P R A V A MFSTO PRE VŠETKÝCH r\i LIPTOVSKY MIKULÁŠ MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2015 046 S P R A V A pre zasadnutie městského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných

Více

Dodatok č.1. Návrh dodatku k VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná:

Dodatok č.1. Návrh dodatku k VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná: Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

MESTO PÚCHOV VZN č.2/2018 Počet strán: 11. VZN č.2/2018

MESTO PÚCHOV VZN č.2/2018 Počet strán: 11. VZN č.2/2018 MESTO PÚCHOV VZN č.2/2018 Počet strán: 11 VZN č.2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. septembra 2018

Více

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. Dodatok č. 2. všeobecne záväzného nariadenia. Mesta Nové Mesto nad Váhom. č. 7/ 2012

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. Dodatok č. 2. všeobecne záväzného nariadenia. Mesta Nové Mesto nad Váhom. č. 7/ 2012 M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 7/ 2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka

Více

ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z NOVELY ZÁKONA č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ S ÚČINNOSŤOU OD

ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z NOVELY ZÁKONA č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ S ÚČINNOSŤOU OD ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z NOVELY ZÁKONA č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2013. Dňa 12.10.2012 podpísal prezident SR zákon z 20. septembra

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 180/2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Materiál číslo: 180/2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 3.5.2016 Materiál číslo: 180/2016 Správa o kontrole vyberania príspevku na čiastočnú úhradu

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1/ Dátum:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1/ Dátum: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1/2008-09 Dátum: 12. 8. 2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky príspevku v školách a školských

Více

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 10.12. 2018 K BODU: 17b VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského

Více

OBSAH. ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... 23

OBSAH. ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... 23 OBSAH ÚVOD 9 POUŽITÉ SKRATKY 21 ZÁKON č 245/2008 Z z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 23 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 23 1 Predmet úpravy 23 2 Základné pojmy 24 3 Princípy výchovy a vzdelávania

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec č. 12/2017 Meno Funkcia

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 8, SEREĎ ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ. I. ČASŤ Úvodné ustanovenie II.

Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 8, SEREĎ ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ. I. ČASŤ Úvodné ustanovenie II. ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ I. ČASŤ Úvodné ustanovenie 1. Školský klub detí je zriadený ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi od 01. 01. 2002. Postavenie školského klubu detí upravuje

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

Správa registratúry školy - zmeny

Správa registratúry školy - zmeny Správa registratúry školy - zmeny Legislatívny rámec registratúra všeobecne zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhláška MV

Více

MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM

MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM 1 ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM Na základe 4 ods. 3 písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje Mesto

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Obec Dulov. dôvodovú správu návrh VZN... Antonia Kandaliková Katarína Tomanová

Obec Dulov. dôvodovú správu návrh VZN... Antonia Kandaliková Katarína Tomanová Obec Dulov Určené: na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dulove dňa 3. apríla 2013 Názov materiálu: Podmienky a spôsob financovania materskej školy a školských zariadení Materiál obsahuje: dôvodovú správu

Více

A. zrušuje. B. schvaľuje

A. zrušuje. B. schvaľuje Kód uznesenia: 1.2 13.2 N á v r h u z n e s e n i a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu A. zrušuje 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného

Více

Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Kyjevská 14 Rožňava

Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Kyjevská 14 Rožňava Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Kyjevská 14 Rožňava Kontrola bola zameraná na dodržiavanie rozpočtu mesta Rožňava a zákona č. 502/2001 Zb. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Více

VZN č. 1/2006. o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

VZN č. 1/2006. o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa VZN č. 1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží na základe ustanovení 6 ods. l a 11 ods.4 písm. d/ zákona

Více

Interný predpis na mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ ako súčasť školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany č.

Interný predpis na mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ ako súčasť školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany č. Interný predpis na mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ ako súčasť školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany 955 01 č. 1/2016/CVČ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 2/2016

Více

Smernica Č. 2/2016 Č1.1

Smernica Č. 2/2016 Č1.1 Stredná odborná škola po lytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok Smernica Č. 2/2016 o zastupovaní, nadčasovej práci a vykonávaní pedagogického dozoru pedagogických zamestnancov počas vyučovania

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

SPRÁVA. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 8. novembra 2012

SPRÁVA. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 8. novembra 2012 Číslo poradia: SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 8. novembra 2012 K bodu programu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o

Více

Vysoká škola DTI. Organizačný poriadok Vysokej školy DTI

Vysoká škola DTI. Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Vysoká škola DTI Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Dubnica nad Váhom, 2017 Organizačný poriadok Vysokej školy DTI Čl. 1 Všeobecné ustanovenia Organizačný poriadok Vysokej školy DTI (ďalej len organizačný

Více

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č.tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Materiál obsahuje : Návrh

Více

OBEC SNEŽNICA NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018

OBEC SNEŽNICA NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 OBEC SNEŽNICA NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Snežnica na rok 2019 Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3.

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3. Školský klub detí Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky - ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Školský rok 2015// 2016 Nové Zámky, 3. september 2015 1. Všeobecné ustanovenia - Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 1. Súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Financovanie základných umeleckých škôl,

Více

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2013 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA O VÝŠKE DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ROK

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Správa o hospodárení za rok 2012

Správa o hospodárení za rok 2012 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č. tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení za rok 2012 Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h)

Více

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(MPSVR SR) 10-01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 Registrované ŠÚ SR

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

306/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 23. júla o materskej škole

306/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 23. júla o materskej škole 306/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o materskej škole Zmena: 308/2009 Z. z. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa 28 ods. 19 zákona č. 245/2008

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Meno: Rok narodenia:.. B a) Prekonané vážne choroby rodičov: (Vyplní triedny učiteľ a špeciálny pedagóg) b) Súrodenci: Meno Por. číslo Rok narodenia P

Meno: Rok narodenia:.. B a) Prekonané vážne choroby rodičov: (Vyplní triedny učiteľ a špeciálny pedagóg) b) Súrodenci: Meno Por. číslo Rok narodenia P Dôverné! N Á V R H NA PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI DO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO MATERSKEJ ŠKOLY, DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DO STREDNEJ ŠKOLY (na individuálnu

Více

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce. Smernica

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce. Smernica Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, 916 31 Kočovce Smernica o podmienkach osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu

Více

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa Obec Hviezdoslavov Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 05.02.2016 Názov materiálu: Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje: Spracoval: Návrh na uznesenie Stanovisko

Více

Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, Hlohovec

Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1, Hlohovec Číslo materiálu: 8 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 29.6.2016 Názov materiálu: Zriadenie Elokovaného pracoviska, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec ako súčasť

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. /203 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm.

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec V roku 2013 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 Mesto Bardejov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak primátor

Více

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Pracoviská CVČ Orgovánová 5, Košice Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice /2014 Mocná/0918 320 631 Vec: Usmernenie riaditeľky CVČ, Orgovánová 5, Košice, k poplatkom v školskom roku 2014/2015

Více

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Bratislava, 28.6.2016, VP FPU č. 07/2016 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) ako verejnoprávna inštitúcia

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi NÁVRH na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy* ) A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 18.02.2016 K bodu rokovania číslo: 7 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více