Instruktážní list. k vyplňování žádostí v rámci agroenvironmentálních opatření pro administraci roku 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktážní list. k vyplňování žádostí v rámci agroenvironmentálních opatření pro administraci roku 2007"

Transkript

1 Instruktážní list k vyplňování žádostí v rámci agroenvironmentálních opatření pro administraci roku 2007 SZIF v roce 2007 bude zpracovávat agendu agroenvironmentálních opatření v pěti administracích založených na podaných žádostech: 1) Žádost o zařazení do AEO EAFRD 2) Žádost o poskytnutí dotace v rámci AEO EAFRD 3) Žádost o poskytnutí dotace v rámci AEO HRDP 4) Žádost o změnu zařazení v rámci AEO EAFRD 5) Žádost o změnu zařazení v rámci AEO HRDP Všechny tyto žádosti žadatel může podat buď předtiskem nebo ručním vyplněním žádosti. Instruktážní list je uceleným přehledným návodem, jak tyto žádosti správně vyplnit a vyvarovat se tak případným chybám, které pak zbytečně navyšují úkony zpracování žádosti a tím i dobu administrace. 1

2 1. Žádost o zařazení do AEO EAFRD 1.1 Úvod Žádost o zařazení do AEO EAFRD žadatel podává do 15.5 každého kalendářního roku, který je prvním rokem pětiletého závazku žadatele. Tato žádost má 3 části. První částí jsou 1. a 2. strany žádosti. Zde žadatel zapisuje své nacionále, adresu, případně adresu pro doručování. V červeném rámci jsou údaje o žadateli. Povinná pole jsou: v případě fyzické osoby: Příjmení (4), Jméno (5), Rodné číslo (6) v případě právnické osoby: Jméno obchodní firmy včetně právní formy (1), IČ (2). Volba jedné z možností právnická osoba/fyzická osoba musí být provedena. V adrese jsou povinná pole - pro fyzickou osobu místo trvalého pobytu ulice, u právnické osoby adresa sídla (7). Společná povinná pole jsou Obec (10), Kraj (12) a PSČ (13). Adresa pro doručování se vyplňuje pouze v případě odlišné adresy od adresy sídla nebo trvalého pobytu fyzické osoby. 2

3 1.2 Opatření EAFRD Dále označí opatření na která žádá a první rok pětiletého závazku. Tato pole jsou povinná Žadatelem vybraná opatření se označují křížkem. V případě, že žadatel přechází z HRDP, zatrhne volné pole v pravém sloupci, přičemž tuto volbu lze zvolit jen u opatření, která jsou mezi HRDP a EAFRD převoditelná. Příklad ukazuje žadatele, který je zařazen v HRDP a transformuje svůj závazek do EAFRD, přičemž si nově žádá o zařazení na zatravňování orné půdy. Pokud žadatel nemá žádný závazek v HRDP volí vybraná opatření bez zatržení v pravém sloupci. Jestliže však je zařazen v HRDP a chce přejít do EAFRD musí tak učinit se všemi opatřeními, která jsou převoditelná (A1, A2-O, A2-V, B, C3). 3

4 1.3 Povinné přílohy k opatřením EAFRD Povinné přílohy lze rozdělit na dvě části. Část deklarací jednotlivých opatření EAFRD a další přílohy, které žadatel dodává k žádosti o zařazení podle jejich relevantnosti. Do levého sloupce žadatel zaznamenává křížky k deklaracím a přílohám, které žádost o zařazení obsahuje. V levém sloupci žadatel zapíše počet listů každé deklarované přílohy. Povinné přílohy mapové podklady se zaznamenávají do jedné řádky, tedy i v případě vícero sad map žadatel zapíše pouze celkový počet mapových listů. Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele je povinných pouze pro právnickou osobu. Doklad o zařazení zemědělce do systému ekologického zemědělství je povinný pouze pro zvolené opatření ekologické zemědělství. Souhlasné vyjádření OOP (nevhodná výměra pro AEO) žadatel předkládá v případě, že žádá na opatření ošetřování travních porostů, přičemž má přímo OOP nebo záznamem v LPIS označenou výměru travního porostu jako nevhodného pro zařazení do AEO. Souhlasné vyjádření OOP (nevhodná výměra pro AEO) 4

5 Žadatel do této přílohy vyplní půdní bloky s plochami, které nejsou vhodné pro AEO, tyto posléze potvrdí OOP. Většina půdních bloků s nevhodnou plochou pro AEO je v LPIS evidována, ale některé plochy v LPIS zaznamenány nejsou, ty musí být bezpodmínečně zapsány do této deklarace s tím, že žadatel ve sloupci Důvod zapíše OOP. V případě, že je nevhodnost evidována v LPIS, zapíše žadatel k půdnímu bloku, který nevhodnou výměru obsahuje důvod LPIS. Ve třetím bodě (části) souhlasného vyjádření OOP k ploše nevhodné pro AEO vyplní OOP svou adresu. Datum se vztahuje ke dni potvrzení OOP. Druhým souhlasným vyjádřením je souhlas OOP se základním titulem namísto nadstavbového, který je nabízen v rámci enviro vrstvy. Do této přílohy k ošetřování travních porostů žadatel zapíše všechny půdní bloky, které LPIS vymezil s nadstavbovým titulem, ale žadatel po dohodě s OOP, za respektování pravidel kontinuity závazku, k těmto PB zvolil základní titul B1-L Louka nebo B-7 Pastvina. Deklarace souhlasného vyjádření se základním titulem neobsahuje výměru, je však nutné vždy vyplnit zvolený základní titul v kódu B1-L nebo B7-P. Dále je nezbytné, pokud žadatel podává žádost o zařazení předtiskem, aby ve formuláři předtisku v deklaraci B-Ošetřování travních porostů u daného půdního bloku provedl opravu tím, že přeškrtne LPISem generovaný titul a vedle zapíše titul, který si vybral ve spolupráci s OOP. 5

6 Ve třetím bodě (části) souhlasného vyjádření OOP k souhlasu se základním titulem vyplní OOP svou adresu. Datum se vztahuje ke dni potvrzení OOP. 1.4 Ověřený podpis Strana 2 žádosti o zařazení obsahuje prohlášení a závazky žadatele. Na této straně se žadatel podepisuje (viz červený rámeček) ověřeným podpisem (tento podpis nemusí být úředně ověřený - ověření může provést pracovník ZA-PÚ). 6

7 1.5 Deklarace žádosti o zařazení Deklarační část žádosti se dělí na část (typ) A pro žadatele, který přestupuje ze závazků HRDP a formuláře části B pro žadatele, který žádá o zařazení do opatření zcela nově, tedy bez přestupu z programu HRDP. Pokud žadatel podává žádost předtiskem jsou všechna pole nezbytná pro přijetí žádosti vyplněna. Předtiskem lze podat žádost o zařazení v programu AEO EAFRD do opatření: a) Ekologické zemědělství (A1) b) Integrovaná produkce ovoce (A2-O) a Integrovaná produkce révy vinné (A2-V) c) Ošetřování travních porostů (B) d) Biopásy (C3) v případě, že žadatel přestupuje z HRDP, tedy na formuláři typu A. Do předtisku deklaračních částí žadatel zasahuje pouze v případě Integrované produkce ovoce, kde uvádí v případě více dřevin na jednom půdním bloku ke každé zaznamenané dřevině její výměru. Další výjimkou je Ošetřování travních porostů, kde v případě, že na půdním bloku v ZCHÚ byl žadateli vymezen nadstavbový titul, ale žadatel po dohodě s OOP, předloží na speciálním formuláři souhlasné vyjádření OOP se základním titulem Louka B1-L nebo Pastvina B7-P. V tomto případě je automaticky předtiskem generován nadstavbový titul do žádosti. Žadatel přímo v papírové žádosti u daného bloku přeškrtne kód nadstavbového titulu a zapíše kód titulu, který má odsouhlasen a potvrzen OOP. Souhlasné vyjádření je pak nedílnou součástí podané žádosti. Mnohem náročnější je vyplnit žádost o zařazení ručně. Zde jsou dvě možnosti, tedy použít aktivní formulář pro vyplnění ve formátu pdf., který lze vyplnit v programu Acrobat Reader (tento program je distribuován freeware (tedy volně) a lze jej stáhnout například ze stránek firmy Amsoft kde je možné si vybrat i platformu programu. Výběrem aktivního formuláře ušetříte práci sobě a především administrátoru žádosti, který bude pracovat s přehledně vyplněnou žádostí. Aktivní formulář přímou nabídkou nezbytných voleb a údajů žádosti minimalizuje chybovost žádosti a tím velmi zrychluje zpracování žádosti. Pokud žadatel vyplňuje formulář neaktivní, je třeba použít černou nebo modrou barvu. Všechna pole vyplňovat čitelně a provést alespoň jednu důslednou kontrolu zapsaného textu a číselných údajů. V každé deklaraci jsou pole počet stran. Do levého dvoupolí žadatel uvádí aktuální číslo listu, do pravého dvoupolí celkový počet stran. 7

8 1.5.1 Deklarace půdních bloků pro opatření ekologické zemědělství (příklad pro všechny deklarace) Žadatel, který přechází z HRDP, tedy je zařazen v tomto programu do podopatření ekologické zemědělství a podává žádost o zařazení v rámci programu EAFRD použije Přílohu 1 A převod zařazení. Použije-li aktivní formulář, tak se v žádosti z první vyplněné strany propíší údaje jako je Příjmení, Jméno, Obchodní firma, JI žadatele, IČ. Povinné pole při přechodu z HRDP je číslo jednací aktuálního rozhodnutí o zařazení HRDP nebo registrační číslo téhož rozhodnutí. Jedno z těchto polí musí být vyplněno. Obě čísla jsou na vydaném rozhodnutí. Pokud si žadatel není jistý, zda dané rozhodnutí o zařazení je poslední, aktuální, je možné požádat pracovníka ZA-PÚ o vyhledání těchto čísel v systému. Nejdůležitější částí deklarace je seznam půdních bloků k zařazení do ekologického zemědělství. Žadatel transformující zařazení jak půdní bloky ze zařazení HRDP, tak nové bloky, které budou předmětem zařazení žadatele v EAFRD. Pole deklarace jsou následující: a) Pořadové číslo. Do tohoto sloupce žadatel zapisuje pořadové čísla tak, aby každá transformační změna byla označena jedním číslem. Například žadatel, který byl zařazen na dva půdní bloky v HRDP s kulturou travní porost, přičemž byly tyto dva půdní bloky v LPIS sloučeny v jeden blok zapíše do všech tří řádků ve sloupci P.č. stejné číslo. Jednotlivé transformace zařazených PB jsou tak odděleny právě pořadovým číslem. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. 8

9 d) Kultura. V tomto sloupci žadatel zapisuje kulturu, na kterou byl zařazen v HRDP. V řádku půdního bloku EAFRD (E) žadatel ponechává pole prázdné. Toto pole není povinné. e) Výměra (ha). V tomto sloupci zapíše u půdních bloků z HRDP (H) výměru kultury, na kterou byl zařazen. U půdních bloků v řádku E zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit. f) LPIS. Pokud v rámci transformační změny došlo ke snížení zařazené výměry HRDP, tedy - nově zařazovaná výměra v rámci EAFRD je nižší, než aktuálně zařazená výměra žadatele v HRDP, bude SZIF požadovat vrácení dotace poskytnuté na ztracenou výměru. Žadatel však může uplatnit 5 odst. 5 NV 242/2004 Sb., v platném znění. Pardonované snížení podle jednotlivých písmen nařízení musí žadatel doložit (např. výpovědí z nájmu, rozhodnutím o restituci aj.) Ve sloupci LPIS žadatel může zapsat pardonovaný důvod, které je evidován v LPIS, jedná se o důvody MA mimořádná aktualizace nebo KPÚ provedení pozemkové úpravy. Oba důvody žadatel dokládá dokumenty, které vydává ZA-PÚ. g) Žadatel. Stejně jako ve sloupci LPIS zde žadatel zapisuje pardonované důvodní snížení zařazené výměry. Do těchto důvodů se počítá: a. restituce (5A), b. provedení pozemkové úpravy (5B), c. zásah vyšší moci (5C), d. provedení změny v evidenci půdy podle 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, popřípadě jeho dílu (5D/MA), e. první zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu (5E), f. zřízení stavby ve veřejném zájmu (5F) g. pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do daného opatření (5G) h) Snížení v %. To těchto polí žadatel zapisuje procentuelní přepočet snížení. Tento přepočet je důležitý pro stanovení splnění podmínek pro pardonování snížené výměry v případě mimořádné aktualizace. Proto se toto pole vyplňuje jen v případě zapsaného důvodu MA/5D. i) Snížení (ha). Výměra snížení. Což je rozdíl mezi zařazenou výměrou HRDP a nově požadovanou výměrou v rámci EAFRD (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje na straně HRDP více bloků nebo došlo k rozdělení půdních bloků, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny PB HRDP a EAFRD. V červeném rámečku je návod pro zápis pardonovaných důvodů v případě snížené výměry. Nepožaduje-li žadatel pardonování snížené výměry nechá tyto pole prázdná. V opačném případě vyplňuje tato pole pouze u půdních bloků HRDP (H). Pokud žadatel žádá o zařazení do ekologického zemědělství nově, použije formulář Přílohy 1 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. 9

10 c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Výměra. Žadatel zapíše výměru v rámci daného bloku, na kterou požaduje zařadit. e) Na rozdíl od HRDP není žadatel zařazován na kulturu, ale pouze na jednotlivé půdní bloky, respektive na vybranou výměru v rámci těchto bloků. Výběr kultury žadatel provádí v žádosti o poskytnutí dotace Deklarace půdních bloků pro opatření Integrovaná produkce Integrovaná produkce ovoce Žadatel, který přechází z HRDP, tedy je zařazen v tomto programu do podopatření ekologické zemědělství a podává žádost o zařazení v rámci programu EAFRD použije Přílohu 2 A převod zařazení. Žadatel, který podává žádost předtiskem doplní do deklarace půdních bloků podopatření integrovaná produkce ovoce dřeviny. Do žádosti integrovaná produkce ovoce musí žadatel zařadit všechny půdní bloky s kulturou S ovocný sad. a) Pořadové číslo. Do tohoto sloupce žadatel zapisuje pořadové čísla tak, aby každá transformační změna byla označena jedním číslem. Například žadatel, který byl zařazen na dva půdní bloky v HRDP s kulturou ovocný sad, přičemž byly tyto dva půdní bloky v LPIS sloučeny v jeden blok zapíše do všech tří řádků ve sloupci P.č. stejné číslo. Jednotlivé transformace zařazených PB jsou tak odděleny právě pořadovým číslem. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Dřevina. Žadatel zapíše pěstovanou dřevinu. Pokud na jednom půdním bloku pěstuje více dřevin, zapíše k prvnímu řádku plný kód bloku, na druhém řádku s druhou dřevinou, již nevyplňuje pole čtverec a kód půdního bloku. 10

11 e) Výměra dřeviny (ha). V tomto sloupci zapíše u půdních bloků z HRDP (H) výměru dřeviny, na kterou byl zařazen. U půdních bloků v řádku E zapíše výměru, kterou chce pro pěstovanou dřevinu zařadit. Dřevinu žadatel vyplňuje podle této tabulky, pokud žadatel na půdním bloku s kulturou S má jiný druh ovocného stromu nebo ovocného keře zapíše do pole dřevina Ostatní. Na tyto půdní bloky nemůže žádat o poskytnutí dotace. Druh ovocného stromu Broskvoň Hrušeň Jabloň Meruňka Druh ovocného keře Angrešt Maliník Ostružiník Rybíz Slivoň Třešeň Višeň 11

12 Pokud žadatel žádá o zařazení do integrované produkce ovoce nově, použije formulář Přílohy 2 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Dřevina. Žadatel zapíše pěstovanou dřevinu. Pokud na jednom půdním bloku pěstuje více dřevin, zapíše k prvnímu řádku plný kód bloku, na druhém řádku s druhou dřevinou, již nevyplňuje pole čtverec a kód půdního bloku. e) Výměra. Žadatel zapíše výměru v rámci daného bloku, na kterou požaduje zařadit Integrovaná produkce révy vinné Žadatel, který přechází z HRDP, tedy je zařazen v tomto programu do podopatření ekologické zemědělství a podává žádost o zařazení v rámci programu EAFRD použije Přílohu 3 A převod zařazení. Pole této žádosti jsou následující: a) Pořadové číslo. Do tohoto sloupce žadatel zapisuje pořadové čísla tak, aby každá transformační změna byla označena jedním číslem. Například žadatel, který byl zařazen na dva půdní bloky v HRDP s kulturou travní porost, přičemž byly tyto dva půdní bloky v LPIS sloučeny v jeden blok zapíše do všech tří řádků ve sloupci P.č. stejné číslo. Jednotlivé transformace zařazených PB jsou tak odděleny právě pořadovým číslem. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Výměra PB (ha). V tomto sloupci žadatel zapíše přesnou výměru příslušného půdního bloku v LPIS ke dni podání žádosti. Žadatel musí deklarovat všechny půdní bloky s kulturou V, které v LPIS má evidovány. 12

13 Pokud žadatel žádá o zařazení do integrované produkce ovoce nově, použije formulář Přílohy 3 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Výměra. Žadatel zapíše výměru v rámci daného bloku, na kterou požaduje zařadit. 13

14 Integrovaná produkce zeleniny Integrovaná produkce zeleniny je nové opatření v rámci programu EAFRD. Program HR- DP toto podopatření neobsahoval. Žadatel v deklaruje seznam vybraných půdních bloků s kulturou orná půda (R), které uvádí vždy s plnou výměrou v LPIS k datu podání žádosti o zařazení. K zařazení žadatel použije formulář Příloha 4 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Výměra. Žadatel zapíše výměru daného bloku Deklarace půdních bloků pro opatření Ošetřování travních porostů Žadatel, který přechází z programu HRDP do programu EAFRD použije formulář Přílohy 5 A, převod zařazení. Použije-li aktivní formulář, tak se v žádosti z první vyplněné strany propíší údaje jako je Příjmení, Jméno, Obchodní firma, JI žadatele, IČ. Povinné pole při přechodu z HRDP je číslo jednací aktuálního rozhodnutí o zařazení HRDP nebo registrační číslo téhož rozhodnutí. Jedno z těchto polí musí být vyplněno. Obě čísla jsou na vydaném rozhodnutí. Pokud si žadatel není jistý, zda dané rozhodnutí o zařazení je poslední, aktuální, je možné požádat pracovníka ZA-PÚ o vyhledání těchto čísel v systému. Seznam půdních bloků k zařazení do ošetřování travních porostů žadatel vyplňuje podle následujících pravidel: a) Pořadové číslo. Do tohoto sloupce žadatel zapisuje pořadové čísla tak, aby každá transformační změna byla označena jedním číslem. Například žadatel, který byl zařazen na dva půdní bloky v HRDP s kulturou travní porost, přičemž byly tyto dva půdní bloky v LPIS sloučeny v jeden blok zapíše do všech tří řádků ve sloupci P.č. stejné 14

15 číslo. Jednotlivé transformace zařazených PB jsou tak odděleny právě pořadovým číslem. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Titul. V tomto sloupci žadatel zapisuje původní titul u půdního bloku zařazeného v HRDP a nový titul podle tabulky kódů titulů. e) Výměra (ha). V tomto sloupci zapíše u půdních bloků z HRDP (H) výměru kultury, na kterou byl zařazen. U půdních bloků v řádku E zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit, přičemž tato výměra musí odpovídat výměře daného půdního bloku v LPIS ke dni podání žádosti. Velmi dobrou pomůckou pro ruční vyplnění žádosti o zařazení na ošetřování travních porostů u půdních bloků ležících ve zvláště chráněných územích, v územích ochranných pásem národních parků nebo na území ptačích oblastí je enviro vrstva v LPIS, kde jsou zapsány OOP a MŽP vymezené tituly pro daný půdní blok. V případě, že je v enviro vrstvě vymezen nadstavbový titul, přičemž žadatel chce deklarovat titul základní za předpokladu souhlasného vyjádření OOP, musí postupovat následovně: 1) Do seznamu půdních bloků uvede k bloku, který požaduje převést do programu EAFRD, základní titul, ten který mu potvrdilo OOP. 2) Souhlasné vyjádření OOP se základním titulem musí být součástí žádosti. 3) Dále musí být dodržena kontinuita závazku, tedy nelze přejít titulů louka na pastvinu a naopak. 4) Informace k vyplnění formuláře Souhlasné vyjádření jsou v kapitole Povinné přílohy k opatřením EAFRD. 15

16 Tabulka kódů pro Ošetřování travních porostů v EAFRD Louky Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.5 do 30.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.6 do 31.7 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.7 do 31.8 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.8 do 30.9 Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního Pastviny Druhově bohaté pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 1.5 do Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.7 do 30.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 a od 1.8 do 30.9 B1-L B2-HP-S1 B2-HP-S2 B2-HP-S3 B2-HN-S1 B2-HN-S2 B2-HN-S3 B2-NN-S1 B2-NN-S2 B2-NN-S3 B2-NN-PS1 B2-NN-PS2 B2-NN-PS3 B3-HP-S1 B3-HP-S3 B3-HP-S4 B3-HN-S1 B3-HN-S3 B3-HN-S4 B3-NN-S1 B3-NN-S3 B3-NN-S4 B3-NN-PS1 B3-NN-PS3 B3-NN-PS4 B4-S5 B4-S6 B4-S3 B4-S4 B5 B6 B7-P B8 B9-P1 B9-P2 B9-P3 B9-P4 Žadatel v ošetřování travních porostů může deklarovat na jeden půdní blok více titulů v případě kombinace kteréhokoliv titulu a titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky (B4- S3, B4-S4, B4-S5. B4-S6) nebo titulu Suché stepní trávníky a vřesoviště (B9-P1, B9-P2, B9-P3, B9-P4). Zápis do ručně vyplňovaného formuláře v případě, že žadatel přestupuje z programu HRDP, probíhá tak, že žadatel nejdříve vyplní kompletní řádek s titulem, které bude doplňovat s Trvale podmáčené a rašelinné louky nebo Suché stepní trávníky a vřesoviště a do řádku kombinovatelných titulů zapíše pouze stejné pořadové číslo změny, titul a výměru podmáčené louky nebo výměru suchého stepního trávníku. Pokud žadatel žádá o zařazení do ošetřování travních porostů nově, použije formulář Přílohy 5 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. 16

17 d) Titul. Žadatel zapíše kód titulu z tabulky kódů. e) Výměra. Žadatel zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit, přičemž tato výměra musí odpovídat výměře daného půdního bloku v LPIS ke dni podání žádosti. V případě, že nový žadatel v rámci ošetřování travních porostů deklaruje v seznamu půdních bloků tituly Trvale podmáčené a rašelinné louky (B4-S3, B4-S4, B4-S5. B4-S6) nebo titulu Suché stepní trávníky a vřesoviště (B9-P1, B9-P2, B9-P3, B9-P4) v kombinaci s jiným titulem, uvádí (na rozdíl od žadatele, který své zařazení HRDP převádí do EAFRD) v poli pořadové číslo vždy rozdílné číslo (+1) od předcházejícího řádku Deklarace půdních bloků pro opatření Zatravňování orné půdy S opatřením Zatravňování orné půdy nelze přejít z programu HRDP do programu EAFRD. Závazky uzavřené v rámci AEO HRDP tedy pokračují dál a končí pátým rokem běhu závazku. Pokud žadatel žádá o zařazení do Zatravňování orné půdy v programu EAFRD, použije formulář Přílohy 6 B, nové zařazení. Ten obsahuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný půdní blok má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Titul. Žadatel zapíše kód titulu z tabulky kódů. Tabulka kódů pro Zatravňování orné půdy v EAFRD Zatravňování orné půdy Zatravňování orné půdy - vodní útvar Zatravňování orné půdy - ZCHÚ Zatravňování orné půdy - ZCHÚ vodní útvar C1-A C1-A-V C1-B C1-B-V 17

18 e) Výměra. Žadatel zapíšu výměru zatravnění půdního bloku. V programu EAFRD lze žádat na část půdního bloku, tedy žadatel v tomto případě neuvádí výměru celého půdního bloku, ale pouze zatravňované části Deklarace půdních bloků pro opatření Pěstování meziplodin S opatřením Pěstování meziplodin nelze přejít z programu HRDP do programu EAFRD. Závazky uzavřené v rámci AEO HRDP tedy pokračují dál a končí pátým rokem běhu závazku. Pokud žadatel žádá o zařazení do Pěstování meziplodin v programu EAFRD, použije formulář Přílohy 7 B, nové zařazení. V tomto formuláři žadatel vyplní výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit, přičemž tato výměra musí splnit podmínku výše výměry, která musí být alespoň 3 %, nejvýše však 10 % z celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy. 18

19 1.5.6 Deklarace půdních bloků pro opatření Biopásy Žadatel, který přechází z programu HRDP do programu EAFRD použije formulář Přílohy 7 A, převod zařazení. Použije-li aktivní formulář, tak se v žádosti z první vyplněné strany propíší údaje jako je Příjmení, Jméno, Obchodní firma, JI žadatele, IČ. Povinné pole při přechodu z HRDP je číslo jednací aktuálního rozhodnutí o zařazení HRDP nebo registrační číslo téhož rozhodnutí. Jedno z těchto polí musí být vyplněno. Obě čísla jsou na vydaném rozhodnutí. Pokud si žadatel není jistý, zda dané rozhodnutí o zařazení je poslední, aktuální, je možné požádat pracovníka ZA-PÚ o vyhledání těchto čísel v systému. Seznam půdních bloků k zařazení do opatření Biopásy žadatel vyplňuje podle následujících pravidel: a) Pořadové číslo. Do tohoto sloupce žadatel zapisuje pořadové čísla tak, aby každá transformační změna byla označena jedním číslem. Například žadatel, který byl zařazen na dva půdní bloky v HRDP s kulturou orná půda, přičemž byly tyto dva půdní bloky v LPIS sloučeny v jeden blok zapíše do všech tří řádků ve sloupci P.č. stejné číslo. Jednotlivé transformace zařazených PB jsou tak odděleny právě pořadovým číslem. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB. d) Výměra biopásu. U bloku HRDP žadatel zapíše celkovou výměru biopásů daného bloku z aktuálního zařazení. U řádků EAFRD žadatel vypíše jednotlivé biopásy na bloku s výměrami zamýšlených biopásů. e) H/E. Do tohoto sloupce žadatel zapíše, zda se jedná o blok zařazený v HRDP nebo o blok nově zařazovaný do EAFRD. 19

20 V případě, že žadatel žádá na titul Biopásy nově, použije formulář Příloha 8 B, nové zařazení. V tomto formuláři žadatel vyplňuje následující pole: a) Pořadové číslo. Každý nově zařazovaný biopás má své pořadové číslo. c) Kód PB. Žadatel zapíše kód PB, na kterém bude příslušný biopás vyset. d) Délka. Žadatel zapíše délku biopásu. e) Šířka. Žadatel zapíše šířku biopásu, která podle nařízení vlády musí být mezi 6 12 metry. f) Výměra biopásu. Žadatel zapíše ke každému biopásu jeho výměru. Tato výměra ani v součtu biopásů na jednom půdním bloku nesmí být vyšší, než výměra daného půdního bloku v LPIS. 20

21 1. Žádost o poskytnutí dotace v rámci AEO EAFRD 1.1 Úvod Žádosti o poskytnutí dotace žadatel podává společně se žádostí o zařazení do AEO EAFRD, tedy do kalendářního roku, přičemž tuto žádost může podat i v následujících 25 kalendářních dnech, avšak se sankcí 1 % za každý pracovní den podání po řádném termínu. Žádost o poskytnutí dotace AEO EAFRD může být podána vyplněna ručně nebo předtiskem žádosti. Předtisk žádosti o poskytnutí dotace je umožněn pouze u opatření Ekologické zemědělství, Integrovaná produkce révy vinné nebo ovoce a Ošetřování travních porostů. K žádostem o poskytnutí dotace se přikládají mapy pouze k opatřením Ekologické zemědělství, Integrovaná produkce zeleniny a meziplodiny. Žadatel vyplňující žádost o poskytnutí dotace ručně má na výběr mezi aktivními formuláři pro vyplnění ve formátu pdf., který lze vyplnit v programu Acrobat Reader (tento program je distribuován freeware (tedy volně) a lze jej stáhnout například ze stránek firmy Amsoft kde je možné si vybrat i platformu programu (OS Win, Mac, Win mobile aj.). Výběrem aktivního formuláře ušetříte práci sobě a především administrátorovi žádosti, který bude pracovat s přehledně vyplněnou žádostí. Aktivní formulář přímou nabídkou nezbytných voleb a údajů žádosti minimalizuje chybovost žádosti a tím velmi zrychluje zpracování žádosti. Pokud žadatel vyplňuje formulář neaktivní, je třeba použít černou nebo modrou barvu. Všechna pole vyplňovat čitelně a provést alespoň jednu důslednou kontrolu zapsaného textu a číselných údajů. Žádost o poskytnutí dotace má dvě základní části. Část, kde žadatel uvádí své nacionále, to na co žádá, povinné přílohy. Druhou částí žádosti jsou deklarace půdních bloků, které jsou předmětem žádosti o poskytnutí dotace. První strana formuláře je rozdělena do několika bodů. Nejprve žadatel na každé straně žádosti vyplní pole v pravém horním rohu Registrační číslo žadatele. Pod tímto číslem je veden v systému SZIFu a kdykoli bude žadatel komunikovat se SZIF, může toto číslo použít ke své identifikaci nebo k nalezení podaných žádostí v systému. První a druhý bod první stránky žádosti o poskytnutí dotace patří identifikaci žadatele Údaje o žadateli. První bod: V případě fyzické osoby musí žadatel vyplnit: Příjmení (4), Jméno (5), Rodné číslo (6). V případě právnické osoby musí žadatel vyplnit: Jméno obchodní firmy včetně právní formy (1), IČ (2). Volba jedné z možností právnická osoba/fyzická osoba musí být provedena. V adrese jsou tato povinná pole - pro fyzickou osobu místo trvalého pobytu ulice, u právnické osoby adresa sídla (7). Společná povinná pole jsou Obec (10), Kraj (12) a PSČ (13). Druhý bod: Adresa pro doručování se vyplňuje pouze v případě odlišné adresy od adresy sídla nebo trvalého pobytu fyzické osoby. 21

22 Třetí bod, bankovní spojení žadatele. Zde žadatel musí vyplnit buď první řádek Název banky, Číslo účtu a Kód banky nebo v případě, že má žadatel bankovní účet v zahraničí údaje IBAN a BIC. Pokud žadatel právnická osoba - uvádí statutární zástupce právnické osoby, jsou povinnými poli pro všechny zástupce dle OR - Příjmení, Jméno a Rodné číslo. 22

23 1.2 Opatření žádosti o poskytnutí dotace AEO EAFRD Na druhé straně žádosti žadatel uvádí opatření, která jsou předmětem žádosti o poskytnutí dotace. Tyto označí křížkem a doloží k nim deklarace půdních bloků, případně jiné povinné přílohy. Šestým bodem jsou Povinné přílohy, kde žadatel zakřížkuje relevantní deklaraci k žádanému opatření s tím, že zapíše kolik listů každá tato deklarace obsahuje. Pokud žadatel žádá na ekologické zemědělství s ornou půdou nebo integrovanou produkci zeleniny nebo na meziplodiny musí doložit mapu půdních bloků k těmto opatřením. Pokud je žadatelem právnická osoba je nezbytnou součástí žádosti o poskytnutí dotace platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele. 23

24 1.3 Čestná prohlášení a závazky žadatele, ověřený podpis Strana 3 žádosti o poskytnutí dotace obsahuje prohlášení a závazky žadatele. Na této straně se žadatel podepisuje (viz červený rámeček) ověřeným podpisem (tento podpis nemusí být úředně ověřený - ověření může provést pracovník ZA-PÚ). V každé deklaraci jsou pole počet stran. Do levého dvoupolí žadatel uvádí aktuální číslo listu, do pravého dvoupolí celkový počet stran. 24

25 1.4 Žádost o poskytnutí dotace v rámci ekologického zemědělství Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství použije formuláře Příloha 1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření A1 Ekologické zemědělství. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1) a to i v případě půdního bloku s kulturou orná půda (R), na kterém žadatel bude deklarovat kombinaci speciální byliny, zeleninu nebo ostatní plodiny na orné půdě. c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Kultura. Žadatel zapíše vybranou kulturu: (1) speciální byliny (A1-B) (2) zeleninu (A1-Z) (3) ostatní plodiny na orné půdě (A1-R) (4) travní porost (A1-T) (5) ovocný sad (A1-S) (6) vinná réva (A1-V) (7) chmelnice (A1-C) V případě, že žadatel deklaruje na půdním bloku s kulturou orná půda kombinaci A1-B, A1-Z, A1-R, nevyplňuje do dalšího řádku čtverec ani kód PB vyplní pouze pořadové číslo, kulturu a výměra deklarované kultury (viz. příklad). e) Výměra kultury. Žadatel zapíše ke každé kultuře její výměru pro daný rok. 25

26 1.4 Žádost o poskytnutí dotace v rámci integrované produkce ovoce Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu integrovaná produkce ovoce použije formuláře Příloha 2 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření A2-O Integrovaná produkce ovoce. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. Vzhledem k tomu, že LPIS nezná jednotlivé druhy ovocných dřevin a keřů, musí žadatel i v případě předtištěné žádosti vyplnit pěstovaný druh dřeviny nebo keře. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1) a to i v případě půdního bloku, na kterém žadatel bude deklarovat více druhů dřevin. c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Dřevina. Žadatel zapíše pěstovanou dřevinu. V případě, že žadatel deklaruje na jednom půdním bloku více dřevin, zapíše čtverec a kód půdního bloku pouze v prvním řádku. V dalších řádcích v tomto případě žadatel zapisuje pouze pořadové číslo, pěstovaný druh dřeviny nebo keře a výměru dané dřeviny nebo keře (viz příklad). Tabulka druhů ovocných stromů a keřů, na které lze v rámci tohoto opatřené žádat dotaci Druh ovocného stromu Broskvoň Hrušeň Jabloň Meruňka Druh ovocného keře Angrešt Maliník Ostružiník Rybíz Slivoň Třešeň Višeň e) Výměra. Žadatel uvede výměru daného druhu dřeviny či ovocného keře, na kterou bude v žádosti požadovat poskytnutí dotace. 26

27 1.5 Žádost o poskytnutí dotace v rámci integrované produkce vinné révy Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu integrovaná produkce révy vinné použije formuláře Příloha 3 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření A2-V Integrovaná produkce révy vinné. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. 27

28 V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1). c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Výměra. Žadatel uvede výměru daného půdního bloku. 1.5 Žádost o poskytnutí dotace v rámci integrované produkce zeleniny Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu integrovaná produkce zeleniny použije formuláře Příloha 4 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření A2-Z Integrovaná produkce zeleniny. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1). c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Výměra zeleniny. Žadatel zapíše celkovou výměru, na které bude v daném roce pěstovat zeleninu. V případě, že na jednom půdním bloku pěstuje více druhů zeleniny nechává u následujících druhů zeleniny toto pole prázdné. Ve znázorněném příkladu žadatelka deklarovala 3 půdní bloky, přičemž na bloku 9847 se rozhodla v daném roce pěstovat brokolici (BR), kapustu hlávkovou (KH) a květák (KT). Celková výměra pěstované zeleniny je 6,24 ha, přičemž tato výměra nesmí být nikdy vyšší, než výměra daného bloku v LPIS. 28

29 e) Druh zeleniny. Žadatel uvede dvouznakovou zkratku pěstované zeleniny. V případě více druhů zeleniny pěstovaných v rámci jednoho půdního bloku, zapíše žadatel do prvního řádku k prvnímu pěstovanému druhu celou identifikaci a do dalších řádků pouze pořadové číslo, pěstovaný druh a datum výsevu a sklizně tohoto druhu. Číselník zeleniny - dotace EAFRD zelenina Brokolice Celer bulvový Cibule kuchyňská Česnek kuchyňský Fazol obecný Hrách zahradní Kapusta hlávková Kapusta růžičková Kedluben Kopr vonný Kukuřice cukrová Květák Meloun vodní Mrkev obecná Okurka setá Paprika roční Pastinák setý Pažitka pravá Petržel zahradní kořenová Petržel zahradní naťová Pór pravý Rajče Ředkvička Řepa salátová Salát Špenát setý Zelí hlávkové Zelí pekingské kód BR CB CK CE FO HZ KH KR KE KV KC KT MV MO OS PR PS PP PK PN PO RA RE RP SA SS ZH ZP f) Termín výsevu. Zde žadatel zapíše datum předpokládaného výsevu pěstovaného druhu zeleniny. g) Termín sklizně. Žadatel zapíše datum předpokládané sklizně u daného druhu zeleniny. 1.6 Žádost o poskytnutí dotace v rámci ošetřování travních porostů Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů použije formuláře Příloha 5 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření B Ošetřování travních porostů. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1). 29

30 c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Titul. Žadatel zapíše vybraný titul, respektive titul, který má pro daný půdní blok zařazen. Každý titul má svou předepsanou zkratku, kterou obsahuje níže se nacházející tabulka kódů pro Ošetřování travních porostů v EAFRD. e) Výměra. Žadatel zapíše výměru travního porostu, na kterou požaduje v kalendářní rok podání žádosti dotaci. V případě, že žadatel v rámci ošetřování travních porostů deklaruje v seznamu půdních bloků tituly Trvale podmáčené a rašelinné louky (B4-S3, B4-S4, B4-S5. B4-S6) nebo titul Suché stepní trávníky a vřesoviště (B9-P1, B9-P2, B9-P3, B9-P4) v kombinaci s jiným titulem, uvádí na druhém řádku deklarace (není dané pořadí zapsaných titulů) pouze další pořadové číslo, kód titulu a výměru plochy daného titulu, na kterou žadatel požaduje poskytnutí dotace (viz příklad výše). Přestože žadatel má povinnost zařadit do tohoto opatření celou výměru půdního bloku ke dni podání v LPIS, v žádosti o poskytnutí dotace tuto povinnost již nemá, tedy deklarovaná výměra závisí na vůli žadatele. Deklarovaná výměra nesmí být vyšší, než nejnižší výměra tohoto bloku v LPIS po celé sledované období v kalendářnímu roce, ve kterém bylo na poskytnutí dotace žádáno. 30

31 Tabulka kódů pro Ošetřování travních porostů v EAFRD Louky Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - od do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč- do Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od do Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.5 do 30.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.6 do 31.7 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.7 do 31.8 Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15.8 do 30.9 Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního Pastviny Druhově bohaté pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 1.5 do Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.7 do 30.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15.4 do 30.6 a od 1.8 do 30.9 B1-L B2-HP-S1 B2-HP-S2 B2-HP-S3 B2-HN-S1 B2-HN-S2 B2-HN-S3 B2-NN-S1 B2-NN-S2 B2-NN-S3 B2-NN-PS1 B2-NN-PS2 B2-NN-PS3 B3-HP-S1 B3-HP-S3 B3-HP-S4 B3-HN-S1 B3-HN-S3 B3-HN-S4 B3-NN-S1 B3-NN-S3 B3-NN-S4 B3-NN-PS1 B3-NN-PS3 B3-NN-PS4 B4-S5 B4-S6 B4-S3 B4-S4 B5 B6 B7-P B8 B9-P1 B9-P2 B9-P3 B9-P4 1.7 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Zatravňování orné půdy Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu zatravňování orné půdy použije formuláře Příloha 6 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření C1 Zatravňování orné půdy. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1). c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Titul. Žadatel zapíše vybraný titul, respektive titul, který má pro daný půdní blok zařazen. Každý titul má svůj předepsaný kód. 31

32 Tabulka kódů pro Zatravňování orné půdy v EAFRD Zatravňování orné půdy Zatravňování orné půdy - vodní útvar Zatravňování orné půdy - ZCHÚ Zatravňování orné půdy - ZCHÚ vodní útvar C1-A C1-A-V C1-B C1-B-V e) Výměra. Žadatel zapíše výměru travního porostu, na kterou požaduje v kalendářní rok podání žádosti dotaci. 1.8 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Pěstování meziplodin Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu pěstování meziplodin použije formuláře Příloha 7 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření C2 Pěstování meziplodin. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: a) Pořadové číslo. Každý řádek má své pořadové číslo (+1). c) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku. d) Meziplodina. Žadatel zapíše kód pěstované meziplodiny, pokud se žadatel pěstuje více povolených meziplodin na jednom půdním bloku, žadatel zapíše celkovou výměru pěstovaných meziplodin na daném půdním bloku a do pole Meziplodina uvede kód SMES. e) Výměra. Zde žadatel deklaruje výměru pěstované meziplodiny v daném roce žádosti o poskytnutí dotace. V případě, že žadatel pěstuje na jednom půdním bloku vícero meziplodin uvádí k takovému půdnímu bloku jejich součtovou výměru. 32

33 Kódy možných meziplodin v rámci AEO EAFRD Poř. číslo Meziplodina 1 srha laločnatá SRHA 2 kostřava červená KOST 3 žito trsnaté (lesní) ZITO 4 jílek mnohokvětý JILM 5 jílek jednoletý JILJ 6 jílek jednoletý + jílek vytrvalý JILJ+V 7 jílek vytrvalý JILV 8 hořčice bílá HORC 9 svazenka vratičolistá SVAZ 10 pohanka obecná POH 11 slunečnice roční SLUN 12 ředkev olejná REDK 13 řepka jarní REPK 14 světlice barvířská (saflor) SVET 15 sléz krmný SLEZ 16 lesknice kanárská LESK 17 peluška (hrách setý rolní) PEL 18 lnička setá LNIS 19 lupina žlutá LUZL 20 lupina bílá LUBI 21 směsi výše uvedených druhů SMES Kód meziplodiny 33

34 1.9 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Biopásy Pokud chce žadatel podat žádost o poskytnutí dotace v rámci titulu biopásy použije formuláře Příloha 8 Žádost o poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálních opatření C3 Biopásy. V tomto formuláři musí vyplnit 1. Údaje o žadateli Registrační číslo žadatele a v závislosti na tom, je-li žadatelem FO (Příjmení a Jméno žadatele) nebo PO (Obchodní firma vč. právní normy a Identifikační číslo) příslušná pole. V seznamu pozemků, na které je požadována dotace žadatel uvádí: f) Pořadové číslo. Každý biopás má své pořadové číslo (+1). g) Čtverec PB. Žadatel zapíše kód příslušného čtverce půdního bloku, na kterém se biopás nachází. h) Kód PB. Žadatel zapíše příslušný kód půdního bloku, na kterém se biopás nachází. i) Délka. Žadatel zapíše délku biopásu. j) Šířka. Žadatel zapíše šířku biopásu, která musí být mezi 6 12 metry. k) Výměra biopásu. Žadatel zapíše výměru biopásu. V případě, že žadatel vymezil vícero biopásů na jednom půdním bloku, zapíšu u druhého v pořadí pouze pořadové číslo, délku, šířku a výměru biopásu (viz příklad výše). Důležité: Doporučujeme před podáním finální verze žádosti pořízení kopie této žádosti. 34

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření

Žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření Registrační číslo žádosti o zařazení (spisová značka) Strana 1 Registrační číslo žadatele: Razítko místa příjmu žádosti * Datum příjmu žádosti * Podpis osoby * Příjmení osoby * 1.Obchodní firma vč. právní

Více

Změna Jednotné žádosti

Změna Jednotné žádosti * Strana 1 Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*: Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6.

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6. / / / * Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV 1. Společné pro několik opatření A. Minimální zemědělská činnost Novelou nařízení vlády č. 50/2015 Sb., byla zavedena nová definice minimální zemědělské

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Důvod změn Konec programového období a naplnění absorpční kapacity AEO. Zjištění auditní

Více

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Důvod změn Konec programového období a naplnění absorpční kapacity AEO. Zjištění auditní

Více

Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015

Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015 Administrace podpor v sektoru zeleniny 2015 Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností Administrace žádostí zelenina s velmi vysokou pracností 2015 274 žádostí 6 586,63

Více

NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT

NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT AEKO NEMUSÍ BÝT Zemědělský podnikatel POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT NEMUSÍ BÝT Aktivní zemědělec - POKUD ŽÁDÁ POUZE NA AEKO pokud i na SAPS MUSÍ BÝT Deklarace veškeré zemědělské půdy

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2016 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

NEREVIDOVANÝ TEXT NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. dubna o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

NEREVIDOVANÝ TEXT NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. dubna o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství AEO jako součást PRV Srovnáních starých a nových agro-envi

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 2007 2 Seznam použitých zkratek AEO ES EZ Agroenvironmentální opatření Evropská společenství Ekologické

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Ekologické zemědělství (EZ)

Ekologické zemědělství (EZ) Ekologické zemědělství (EZ) Žadatel dotace na EZ může být PO, FO nebo organizační složka státu, která: Provozuje ZČ vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb.

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Integrovaná produkce révy vinné Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEKO - hlavní změny EZ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 2013 metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/1997

Více

metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 2011 metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 Dotace do ekologického zemědělství Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Tereza Musilová Ministerstvo zemědělství 10. března 2015 Program rozvoje venkova

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 25 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 49. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Více

Přímé platby v rámci JŽ

Přímé platby v rámci JŽ Přímé platby v rámci JŽ PP NV 50/2015 Sb., novela 61/2016 Sb. Do roku 2020 je zachován systém SAPS nový vícesložkový systém (SAPS) složek platby určeny pouze aktivním zemědělcům další složky: ozelenění

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání 8.1.1

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

ŽÁDOSTI O DOTACI/ PROPLACENÍ

ŽÁDOSTI O DOTACI/ PROPLACENÍ INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO ŽADATELE K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI/ PROPLACENÍ V RÁMCI PROGRAMU PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI V Praze 22. prosince 2016 Žádosti o dotaci/proplacení jsou přijímány od 1.

Více

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Bc. Martina Radovnická kontakt: 222 871 304 email:martina.radovnicka@szif.cz Informace pro žadatele týkající

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE. II. PILÍŘ - nárokové dotace - Agro-envi Perlinger

OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE. II. PILÍŘ - nárokové dotace - Agro-envi Perlinger OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE 1 Ekologické zemědělství Popis operace Podporováno bude hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních

Více

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých Strana 626 Sbírka zákonů č. 61 / 2016 Částka 24 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 11.4. 2006) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Ing Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec SAPS Jednotná platba na plochu NV 47/2007 Sb. Platba se poskytuje na plochu (ha) zemědělské půdy Evidované

Více

III. Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015,

III. Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, o podmínkách provádění agroenvironmentálně klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Částka 36 Sbírka zákonů č. 75 / 2015 Strana 1247 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 19 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2015, o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Vláda nařizuje

Více

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Zuzana Pečivová kontakt: 222 871 304 email:zuzana.pecivova@szif.cz Informace pro žadatele týkající

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření,

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ

Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ 24.03.2016 Nitrátová směrnice v souvislosti s IPZ Jan Klír, Iva Vojtová Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Ministerstvo zemědělství ČR Kontakty: klir@vurv.cz (603 520 684), iva.vojtova@mze.cz (221

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí.

METODIKA. k prov. Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. 2014 METODIKA k prov Evropský z d ský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských o astí. OBSAH 1 Úvod... 3 2 Informace pro všechna plošná opatření osy II... 4 3 LFA a Natura 2000 na zemědělské

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Vícesložkovost přímých plateb 2 Sektorové obálky Citlivé sektory Brambory na výrobu škrobu Chmel Ovoce Zelenina Konzumní brambory Cukrová

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání formuláře prokazujícího

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ šedé položky vyplňuje

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění novely nařízení vlády schválené dne 26. března 2008 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SHRNUTÍ ZMĚN

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 28. srpna 2011 Důvod změn

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO ŽADATELE K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO ŽADATELE K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO ŽADATELE K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

Více

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEO a vrstva ENVIRO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novela NV v roce 2008 č. 114/2008 Sb. novela NV v roce 2009 č. 45/2009

Více

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV)

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Instruktážní list k vyplnění formuláře Žádosti o proplacení výdajů 22. kolo Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Registrační číslo žádosti:

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development

Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development 1 2 1) 1998 2003 na základě nařízení vlády podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, k podpoře méně příznivých oblastí (podle nadmořské

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

II. Navrhovatel. III. Údaje o vymazávaném subjektu

II. Navrhovatel. III. Údaje o vymazávaném subjektu 09ORVymZOR_info.pdf - Adobe Acrobat Professional 1 www.justice.cz) II. Navrhovatel osoby. 2 název a 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- název obce uvede i stát. III.

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2010

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2010 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2010 OPATŘENÍ LESNICTVÍ ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - 1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 4 3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY...

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Částka 36 Sbírka zákonů č.76 / 2015 Strana 1309 76 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/ /1997 Sb., o

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA Program HRDP. žádostí, opatření LFA (Méně příznivé oblasti a oblasti

ZPRÁVA PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA Program HRDP. žádostí, opatření LFA (Méně příznivé oblasti a oblasti Ročník IV. čtvrtletník, 05.11. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 759 fax: 222 871 536 ZPRÁVA Obsah: Úvod. Program EAFRD.. Program EAFRD-HRDP. 1 2 10 Program OP... Podopatření typu LEADER+..

Více