Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy"

Transkript

1 Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy Ministerstvo zemědělství České republiky

2 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl Výchozí dokumentace analýza Blanka Štáblová 1.2 říjen 2009 Aktualizace Blanka Štáblová 1.3 prosinec 2009 Aktualizace záložka a vrstva EUP, vrstva Erozní ohroženost půd Šárka Otradovcová 1.4 únor 2010 Aktualizace Vyhledávání KP, Vrstvy v mapě Šárka Otradovcová 1.5 květen 2010 Aktualizace vrstvy map, záložky, KP, informace ze speciálních registrů Šárka Otradovcová 1.6 červen 2010 Aktualizace změna zobrazení protierozních opatření Šárka Otradovcová Aktualizace Datum účinnost od dle aktualizace EP, záložka Základní - kultura, záložka Klasifikace Veronika Dvořáčková Aktualizace nová vrstva Aktuální vrstva OPVZ Veronika Dvořáčková 1.9 srpen 2011 Aktualizace Eroze, vrstva OPVZ Šárka Otradovcová Aktualizace Účinnost od dle aktualizace v EP Veronika Dvořáčková 2.1 březen 2012 Aktualizace Parcely dle KN, LV Šárka Otradovcová Aktualizace nová vrstva erozní ohroženosti Veronika Dvořáčková 2.3 Srpen 2012 Aktualizace stažení uživatelské příručky, vrstvy Nitrátové směrnice, vrstva OPVZ nezávazné (aktualizace 2012), eroze Veronika Dvořáčková 2.4 Srpen 2014 Aktualizace Jana Bláhová 2.5 Leden 2015 Zapracování změn dle novely zákona o zemědělství účinných od Jana Bláhová Aktualizace příručky zapracování připomínek Bláhová, Tománek 2.7 Březen 2015 Aktualizace příručky zapracování připomínek Tománek, Bláhová 2.8 Květen 2015 Aktualizace změna zobrazení a rozšíření podrobných informací o DPB, publikace dat MŽP v mapě 2.9 Červen 2015 Aktualizace rozšíření podrobných informací o Vhodnost k zalesnění Blanka Štáblová Blanka Štáblová strana 2 ze 40

3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ Pojem/zkratka Vysvětlení AEO Agroenvironmentální opatření v rámci programového období AEKO Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci programového období BPEJ CPR DPB KAZV KO KP EP EVP EZ EZN KN KONV KÚ LPIS MZe OTP OPV OPŽL PB PO PON REP SR SZR SZIF TP ÚKZÚZ ÚZ Bonitovaná půdně ekologická jednotka Centrální pracoviště registrů odd. MZe Díl půdního bloku Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kontrolní a certifikační organizace v ekologickém zemědělství Evidence krajinných prvků Evidence půdy Ekologicky významné prvky Ekologické zemědělství Ekologického zemědělství nejisté Katastr nemovitostí Konvenční hospodaření Katastrální území Land parcel identification system Ministerstvo zemědělství Obnova travních porostů Osázená plocha vinic Oddělení příjmu žádostí a LPIS organizační složka SZIF Půdní blok Etapa přechodného období v rámci systému ekologického zemědělství Přechodné období nejisté Registr ekologických podnikatelů Speciální registry Společný zemědělský registr Státní zemědělský intervenční fond Travní porost Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Územní změna DZES (GAEC 2) Standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, který vstoupil v platnost jehož cílem je ochrana půd před vodní erozí a snaha omezit negativní působení důsledků eroze SEO MEO silně erozně ohrožené půdy mírně erozně ohrožené půdy strana 3 ze 40

4 VÚMOP OBSAH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 1 ÚVOD Změny v LPIS k z důvodu novely zákona o zemědělství POŽADAVKY NA SYSTÉM ZE STRANY KLIENTA SPUŠTĚNÍ APLIKACE VEŘEJNÁ ČÁST LPIS Vrstvy v mapě Uživatelský strom Legenda Erozní ohroženost půd Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) nezávazné Publikace dat MŽP v mapě Panel nástrojů pro ovládání mapy Nástroje pro změnu měřítka (nástroje pro přiblížení) Nástroj pro posun výřezu mapy Nástroj pro výběr (označení) objektů mapy Nástroje pro měření Změna mapových pohledů Informace o aktuálním měřítku Panel popisných údajů Export dat Stažení uživatelské příručky Vyhledávání DPB Ekologicky významné prvky (EVP) PB Obec Katastrální území Okres Čtverec Parcela dle katastru nemovitostí LV Provozovna Popisné informace DPB Podrobné údaje o DPB Informace o uživateli DPB strana 4 ze 40

5 strana 5 ze 40

6 1 ÚVOD Podle ustanovení 3ab odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství: ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje z veřejné části evidence využití půdy, kterými jsou a) identifikační údaje o uživateli, a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků, c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, d) druh kultury, e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, f) zákresy objektu, g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství, h) druh objektu, i) zákresy hranic ekologicky významného prvku, j) identifikační číslo ekologicky významného prvku, k) druh ekologicky významného prvku, l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle 3g odst. 1.a V rámci internetové aplikace LPIS (Land Parcel Identification Systém Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) byla proto vytvořena verze pro širokou veřejnost, která umožňuje prohlížení výše uvedených základních údajů z evidence využití půdy a dalších údajů specifikovaných v kapitole 4 neomezenému počtu klientů, aniž by systém vyžadoval pro prohlížení zvláštní přístupová oprávnění. 1.1 Změny v LPIS k z důvodu novely zákona o zemědělství V souvislosti s novelou zákona o zemědělství provedenou zákonem č. 179/2014 Sb. (dále jen novela ZoZ ) došlo v LPIS k k následujícím změnám: 1. Změna vymezení půdního bloku a dílu půdního bloku 2. Zavedení evidence ekologicky významných prvků místo dřívější evidence krajinných prvků 3. Změna některých zemědělských kultur strana 6 ze 40

7 Ad 1. Změna vymezení půdního bloku a dílu půdního bloku Novala ZoZ zásadně změnila význam půdního bloku (dále jen PB) a zavedla jej jako novou základní jednotku evidence půdy. Nová definice dílu půdního bloku (dále jen DPB) víceméně kopíruje definici PB/DPB platnou do PB představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně oddělenou od jiných terénních prvků. PB je identifikován kódem a vymezením hranice a eviduje se u něj základní typ využití půdy (Zemědělsky obhospodařovaná půda, Ekologicky významný prvek, Zalesněná půda, Vodní plocha). PB nemá uživatele a ani jiné podstatné vlastnosti z hlediska evidence užívání půdy kromě typu. DPB je nositelem všech významných údajů o užívání půdy (uživatel, kultura, informace o ekologickém hospodaření a mnoho dalších údajů potřebných pro administraci dotací a provádění kontrol). DPB je součástí PB, přičemž platí, že zákres účinného DPB se musí nacházet uvnitř účinného PB. PB může obsahovat jeden nebo více DPB, popř. také žádný DPB. Podle PB se odvozuje číslování a územní příslušnost DPB, které se nachází uvnitř tohoto PB. Plocha v rámci PB, k níž není evidováno užívání (DPB), se eviduje jako tzv. zbytková plocha. V rámci implementace vrstvy PB do LPIS došlo k zavedení nových pravidel číslování PB a DPB a v souvislosti s tím bylo s účinností od provedeno hromadné přečíslování některých DPB a krajinných prvků (nově ekologicky významné prvky, zkráceně EVP viz níže). Přibližně u 1/4 všech DPB došlo ke změně zkráceného kódu a u malého množství DPB nastala také změna ve čtverci, kterým je DPB identifikován. Přečíslování DPB a EVP z důvodu novely ZoZ je formální změna v evidenci půdy, která byla provedena bez účasti uživatelů. Původní identifikace přečíslovaných DPB a EVP je v LPIS dohledatelná. Pro číslování PB, DPB, EVP platí tato pravidla: 1. PB a uvnitř se nacházející DPB a EVP mají stejnou kmenovou část zkráceného kódu a shodný čtverec. 2. Prefix před kmenovým číslem: - PB a DPB jsou bez prefixu - EVP má prefix E 3. Koncovka za kmenovým číslem: - PB má za kmenovým číslem pomlčku a za ní pořadové číslo začínající 0 - DPB a EVP mají za kmenovým číslem lomítko a za ním pořadové číslo v rámci PB začínající 1. DPB může mít také číslo bez lomítka. strana 7 ze 40

8 Obrázek 1 Čísla PB, DPB, EVP a jejich prezentace v mapě Ad 2. Evidence ekologicky významných prvků Evidence ekologicky významných prvků (dále jen EVP) nahradila s účinností od dřívější evidenci krajinných prvků. Evidence EVP umožňuje evidovat nejen krajinné prvky, ale i další plochy pro účely plnění tzv. greeningu a dalších opatření plateb na plochu Programu rozvoje venkova. Na úrovni EVP se již nezkoumá užívání, tj. u EVP není evidován uživatel, eviduje se prostá skutečnost, že daný EVP je nebo není. Vůči DPB má EVP vztah pouze překryvový EVP se může nacházet na jednom či více DPB, nebo zcela i mimo DPB, musí však ležet uvnitř PB. Ad 3. Změna zemědělských kultur V souvislosti s novelou ZoZ došlo v evidenci půdy k novému rozdělení kultur, zániku klasifikací (podkultur) a ke změně definic některých kultur. Transformace kultur provedené bez účasti uživatelů s účinností od : - kultura "travní porost" s klasifikací "ostatní" se změnila na kulturu "tráva na orné" (G) - kultura "zelinářská zahrádka" se změnila na "jinou kulturu" (O) Kompletní přehled kultur platný od uvádí následující tabulka. Tabulka 1 Zemědělské kultury platné od Název kultury orná půda chmelnice vinice jiná trvalá kultura ovocný sad travní porost jiná kultura úhor Zkratka kultury R C V J S T O U strana 8 ze 40

9 tráva na orné půdě mimoprodukční plocha školka rybník porost RRD zalesněná půda G M K B D L 2 POŽADAVKY NA SYSTÉM ZE STRANY KLIENTA Pro spuštění aplikace stačí mít přístup k internetu a použít běžný internetový prohlížeč. Doporučeným prohlížečem je Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší. Výchozí nastavení internetových prohlížečů je zpravidla vyhovující. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s funkčností aplikace, ověřte v nastavení vašeho prohlížeče, že jsou povolena tzv. vyskakovací okna, JavaScript a cookies. 3 SPUŠTĚNÍ APLIKACE Postup spuštění aplikace: 1. Spusťte internetový prohlížeč a do pole pro adresu zadejte (stačí eagri.cz ). 2. Na portálu eagri pokračujte odkazem na Portál farmáře. V levé části obrazovky se zobrazí nabídka s odkazy, zde klikněte na odkaz Registr půdy LPIS LPIS Spustit Veřejný registr půdy LPIS. 4 VEŘEJNÁ ČÁST LPIS Pro veřejnou část internetové aplikace LPIS bude dále používán výhradní termín plpis. V mapě modulu plpis je možné prohlížet následující vrstvy a údaje. 4.1 Vrstvy v mapě V mapě modulu plpis lze zobrazit následující vrstvy: Půdní bloky - účinné Díly půdních bloků - návrh - účinné - dle kultury - dle kultury - kódu - dle ekologického zemědělství Čtverce Nitrátová směrnice - Nové ZOD od strana 9 ze 40

10 - Staré ZOD do Uložení hnojiv - Uložení hnojiv - detail Meliorace Zamokřené půdy Vodní útvary zóna 25 m Úložiště zóna 50 m od vody Půdy ohrožené erozí Písčité půdy OPVZ nezávazné (aktualizace 2010) OPVZ nezávazné (aktualizace 2011) OPVZ nezávazné (aktualizace 2012) OPVZ nezávazné (aktualizace 2013) OPVZ nezávazné (aktualizace 2014) OPVZ nezávazné (aktualizace 2015) Poldry Eroze - Eroze - podkladová vrstva Osevy Osevy Osevy Osevy Osevy od Protierozní opatření - DPB Osevy Osevy Osevy Osevy Osevy Osevy od Mapový podklad - Česká republika - Kraje - Okresy - Obce - Města - Silnice - Železnice - Vodstvo - Mapové listy strana 10 ze 40

11 Klad 1: Klad 1: Rastrová mapa (Zabaged) Ortofotomapa Katastr nemovitostí - Hranice KÚ - Rastrová mapa PK (ČÚZK) - Rastrová mapa KN - Definiční body parcel KN - Definiční body budov - KM - D (katastrální mapa digitalizovaná) Parcely Vnitřní kresba Mapové značky Katastrální území - Digitální mapa Parcely Vnitřní kresba Mapové značky Katastrální území - Věcná břemena - Adresní body Nové enviro louky - MVLH - MVLN - HSLH - HSLN - PASTVINA - CHŘÁSTAL - MODRÁSEK - PODM - SSTaV - ČEJKA - NEOTP - LOUKA Staré enviro louky - Hnízdiště bahňáka - Hnízdiště chřástala - Podmáčené louky - MVL - HSL - DBP strana 11 ze 40

12 - DBP a MVL - DBP a HSL - SST a V - AEO nezařaditelné Chráněná území - Velkoplošná ZCHÚ VZCHÚ I. zóna VZCHÚ - Maloplošná ZCHÚ - Ochranná pásma NP - Natura 2000 Ptačí oblasti Evropsky významné lokality Ekol. významné prvky - Dle stavu EVP - účinné - Dle druhu EVP Mez Terasa Skupina dřevin Stromořadí Solitérní dřevina Travnatá údolnice Příkop Krajinotvorný sad EUP - Evidence umístění provozoven - Rozpracované - hranice - Platné - hranice - Ukončené - hranice Údaje o vinicích - Viniční tratě - účinné strana 12 ze 40

13 Obrázek 2 Vrstvy uživatelského stromu strana 13 ze 40

14 4.2 Uživatelský strom Vzhled mapy (resp. to, jaké objekty se zobrazují) je závislý na tom, které mapové vrstvy (hladiny) jsou v daném okamžiku zapnuté nebo při daném měřítku viditelné. Zapnutí a vypnutí vrstev se provádí kliknutím na konkrétní žárovku v uživatelském stromu umístěném v levé části obrazovky. Uživatelský strom je možno skrýt a znovu zobrazit pomocí ikonky na horní liště. Obrázek 3 Skrýt uživatelský strom Zobrazení vrstev je indikováno barvou příslušné žárovky u dané vrstvy: Ikonka "modrá žárovka" žlutá žárovka" světle modrá/šedá světle žlutá žárovka" Popis Tato větev stromu je momentálně neaktivní (vypnutá). Jestliže se nejedná o konečný, dále nedělitelný prvek struktury, jsou neaktivní všechny prvky nalézající se pod ní. Jedná-li se o konečný prvek stromu, není hladina, kterou návěstí reprezentuje viditelná. Větev nebo hladinu můžeme zapnout kliknutím na obrázek žárovky. Vrstva této větve stromu je aktivní a v mapě v aktuálním měřítku viditelná. Větev stromu, kterou momentálně nelze zapnout jako aktivní z důvodu, že vrstva není při daném měřítku viditelná. Nabídka mapových vrstev je zobrazena ve stromové struktuře. Kliknutím na ikonku před názvem skupiny vrstev (zvýrazněna tučným písmem) se skupina rozbalí, kliknutím na ikonku se skupina sbalí Legenda Legendu k aktuálně viditelným vrstvám v mapě si lze zobrazit kliknutím na nadpis sekce Legenda ve spodní části mapového panelu. strana 14 ze 40

15 Obrázek 4 Legenda Erozní ohroženost půd Jednou z důležitých podkladových vrstev LPIS je podkladová vrstva erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí pro potřeby DZES. Na základě této vrstvy probíhá nápočet erozní ohroženosti na DPB. Vrstva erozní ohroženosti v LPIS se skládá ze 1. silně erozně ohrožených půd (zkratka SEO), v mapě označených červeně, 2. mírně erozně ohrožených půd (zkratka MEO), v mapě označených žlutě, 3. erozně neohrožených půd, v mapě označených zeleně. Vrstvu erozní ohroženosti spravuje VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) a rovněž se stará o její aktualizaci, která probíhá jednou ročně, zpravidla v červnu. Poslední aktualizace vrstvy erozní ohroženosti proběhla v r Management protierozních opatření na DPB se stanovuje výpočtem přesných překryvů DPB a podkladové vrstvy erozní ohroženosti. Celý DPB je zařazen do protierozního opatření. Vrstvu erozní ohroženosti půd si lze v mapě zobrazit kliknutím na žárovku či popisek vrstvy Eroze v uživatelském stromě. Legendu se zobrazí kliknutím na nápis Legenda v dolní části mapového panelu. strana 15 ze 40

16 Obrázek 5 Vrstvy Eroze v uživatelském stromě a legenda k erozi Na obrázku 6 je ukázka podkladové vrstvy erozní ohroženosti a vrstvy protierozního opatření na DPB. Obrázek 6 Eroze v mapě Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) nezávazné Vrstva zobrazuje zařazení pozemků do OPVZ, které může omezovat použití přípravků na ochranu rostlin. Naleznete ji ve stromečku vrstev pod žárovkou OPVZ nezávazné. Legislativní vymezení OPVZ/PHO OPVZ jsou ochranná pásma vodních zdrojů stanovená podle současně platné legislativy, tj. dle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon. Tato ochranná pásma se dělí na I. a II. stupeň. OPVZ I. stupně je souvislé území kolem jímacího objektu nebo zařízení. OPVZ II. stupně nemusí navazovat na OPVZ I ani být souvislým územím. Vymezení těchto ochranných pásem je stanoveno rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu. strana 16 ze 40

17 PHO pásma hygienické ochrany jsou ochranná pásma vymezovaná podle původního zákona o vodách 138/1973 Sb. (v souladu se Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 51/1979 v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu), může se dělit na tři stupně PHO1, PHO2, PHO3, druhý stupeň dále na vnitřní (PHO2a) a vnější část (PHO2b). Jednalo se o plošnou ochranu, kdy příslušné povodí vodního zdroje bylo vždy celé součástí jednotlivých stupňů PHO. Vzhledem k tomu, že proces převymezení původních PHO předpokládá zdlouhavé vodoprávní řízení, platí ve většině případů původní vymezení. Označení ochranných pásem v LPIS Označení ochranných pásem v databázi LPIS je převzato z rozhodnutí vodoprávních úřadů, kde označení ochranných pásem není jednoznačné. Označení v LPIS je následující: I. stupeň (OPVZ) II. stupeň (OPVZ) PHO2a (může být v jiných podkladech než LPIS též označen jako II.stupeň vnitřní) PHO2b (může být též označen jako II.stupeň vnější) PHO3 (může být též označen jako III.stupeň) Nerozlišený stupeň toto označení je uvedeno v případech, kdy není v systému LPIS dostatek podkladů pro označení ochranného pásma. V těchto případech je vhodné informovat se na příslušném vodoprávním úřadě o platnosti ochranného pásma (může zde probíhat vodoprávní řízení o změně ochranného pásma). Vztah OPVZ/PHO a omezení použití přípravků na ochranu rostlin: I.stupeň a PHO1 nelze používat prostředky ochrany rostlin (POR) II.stupeň, PHO2a (může být též označen jako II.stupeň vnitřní), PHO2b (může být též označen jako II.stupeň vnější) - nelze používat POR označené na etiketě S-větou : OP II.st - vyloučené z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody, popřípadě u 3 starších registrovaných přípravků větou PHO1, popř. PHO2 (Bofix, Esteron,Dicopur MP) PHO3 na tato pásma se omezení použití POR nevztahují, přípravky s historickou S-větou PHO5 už nemohou být používány. strana 17 ze 40

18 Obrázek 7 Vrstva Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) Publikace dat MŽP v mapě V uživatelském stromě, pod uzlem Chráněná území je možné pomocí zapnutí žárovek u jednotlivých položek zobrazit tyto vrstvy v mapě: Velkoplošná ZCHÚ VZCHÚ I. Zóna VZCHÚ Maloplošná ZCHÚ Ochranná pásma MZCHÚ Ochranná pásma NP Natura 2000 Ptačí oblasti Evropsky významné lokality strana 18 ze 40

19 4.3 Panel nástrojů pro ovládání mapy Nástroje pro změnu měřítka (nástroje pro přiblížení) Nástroj Přiblížení mapy Oddálení mapy Zoom vybrané oblasti Zoom na celou oblast Nástroj pro zvětšení/zmenšení mapového pohledu Popis Po kliknutí na ikonu se mapa o 50 % přiblíží (zvětší se její měřítko na dvojnásobek např. z měřítka 1 : na 1 : ). Po kliknutí na ikonu se mapa o 50 % oddálí (zmenší se její měřítko na polovinu, např. z měřítka 1 : na 1 : ). Přiblížení obdélníkového výřezu mapy zadáním jeho protilehlých rohů. Nejprve klikněte na tuto ikonu. Poté držením zmáčknutého levého tlačítka myši a tahem myši přes mapu vyberte obdélníkový výřez mapy, který chcete zobrazit přes celé mapové okno za kurzorem se při této operaci bude pro názornost kreslit obdélníkové okno. V okamžiku, kdy levé tlačítko myši uvolníte (pustíte) začne se mapa překreslovat a za okamžik se přes celou plochu zobrazí Vámi vybraný výřez. (Mapa se tak přiblížila na vybraný výřez.) Zobrazení celé mapy. Návrat do výchozího stavu (Oddálení mapy na minimální měřítko (zobrazení celé republiky). Kliknete-li myší na tuto ikonu a mapa se začne okamžitě překreslovat. To může trvat několik vteřin. Nástroj pro přibližování mapového pohledu se nachází také přímo v mapovém okně. Kliknutím na posuvník levým tlačítkem myši a tahem myši nahoru či dolů mapu přibližujete nebo oddalujete. Použít můžete i znaménka "+" pro zvětšení a "-" pro oddálení mapy. Obrázek 8 Nástroj pro zvětšení/zmenšení mapového pohledu Nástroj pro posun výřezu mapy Nástroj Posun mapy Posun mapy Popis Po kliknutí na ikonku se lze v mapě posunovat do všech směrů pomocí stisknutí v mapě, držením myši a pohybem. Klikáním na šipky posunujete mapový pohled jejich směrem. strana 19 ze 40

20 4.3.3 Nástroj pro výběr (označení) objektů mapy Nástroj Informace o objektu Popis Nástroj pro výběr. Pro získání popisných informací DPB v mapě použijte dvojklik. DPB se v mapě zbarví modře a v pravém panelu se zobrazí popisné informace. Tento nástroj je implicitně vybrán hned po spuštění mapové části aplikace Nástroje pro měření Nástroj Měření vzdálenosti Měření plochy Popis Po kliknutí na tuto ikonku je možno v mapě měřit vzdálenost, jedním kliknutím se vytvoří lomový bod a po druhém kliknutí se zobrazí aktuální délka. Dvěma kliky se ukončí měření. Klikáním do mapy po stisku této ikonky se zakresluje plocha, kdy se po každém kliknutí zobrazuje aktuální výměra. Dvěma kliky se ukončí měření Změna mapových pohledů Nástroj Předchozí zoom Následující zoom Popis Návrat do předchozího stavu mapy. Po kliknutí na toto tlačítko se mapa vrátí do takového stavu, v jakém byla před posledním použitím nějakého nástroje pro přiblížení. Aplikace si pamatuje několik desítek předchozích stavů mapy Funguje jako opak předchozího pohledu Informace o aktuálním měřítku Informace o aktuálním měřítku je zobrazena v levém dolním rohu mapového okna. 4.4 Panel popisných údajů Obrázek 9 Aktuální měřítko V pravé části obrazovky jsou zobrazovány popisné údaje. V horní části je umožněno vyhledávání, výsledky hledání jsou potom zobrazovány ve zbylé části infopanelu. Panel je možné skrýt pomocí ikonky v pravém horním rohu. strana 20 ze 40

21 Obrázek 10 Skrýt panel popisných údajů Export dat Aplikace umožňuje exportovat vybraná data dle zadaného katastrálního území. Exportují se následující údaje: a. zákresy hranic a výměra DPB, b. identifikační číslo DPB, c. druh kultury DPB, d. režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, e. zákresy hranic EVP, f. identifikační číslo EVP, g. druh EVP. Export dat je prováděn asynchronně a uživateli je na zadanou ovou adresu je doručen zkomprimovaný soubor *.zip obsahující soubory *.shp, *.shx a *.dbf s exportovanými daty a *.doc s popisem strukturovaných dat. Soubor *.dbf je možné otevřít pomocí Open Office Calc. Exportovaná data jsou platná ke dni exportu. Po spuštění úlohy kliknutím na tlačítko Export dat vyberte typ exportu, zadejte kód katastrálního území, vyplňte ovou adresu, kam bude stažený soubor zaslán, a vyplňte kontrolní text. Po stisku tlačítka Provést export bude na zadanou adresu odeslán komprimovaný soubor *.zip. Kód katastrálního území vyhledáte pomocí záložky KÚ (viz kapitola 4.5.5). Obrázek 11 Export dat pro veřejnost strana 21 ze 40

22 Obrázek 12 Export dat Stažení uživatelské příručky Kliknutím na tlačítko Příručka se vám otevře uživatelská příručka pro práci s aplikací. Dokument je ve formátu PDF, který si můžete uložit k sobě na počítač. Obrázek 13 Odkaz na stažení příručky pro práci s aplikací strana 22 ze 40

23 4.5 Vyhledávání Část Vyhledávání umožňuje vyhledávat dle kritérií, které přepínáte kliknutím na konkrétní záložku. K posunu v liště se záložkami slouží šipky v levém a v pravém okraji. Obrázek 14 Možnosti vyhledávání DPB Pro vyhledání DPB zadejte číslo čtverce ve formátu XXX-YYYY a zkrácený kód DPB. Po stisku tlačítka Vyhledat se v infopanelu zobrazí nalezený DPB. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se DPB zobrazí v mapě. Obrázek 15 Přiblížení v mapě na vyhledaný DPB strana 23 ze 40

24 Po prokliku řádku vyhledaného DPB zobrazíte základní informace DPB. Stejně tak je zobrazíte pomocí dvojkliku na DPB v mapě. Dále máte možnost přepnutí na záložku EVP a zobrazení podrobných údajů o DPB pomocí tlačítka. Po kliknutí na název uživatele se zobrazí detailní informace o subjektu. Popisné informace o DPB a informace o uživateli DPB jsou podrobně popsány v kap a následujících. Obrázek 16 Informace o DPB a uživateli Ekologicky významné prvky (EVP) Zadejte číslo čtverce a zkrácený kód EVP. Zobrazují se pouze účinné EVP. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní EVP. Při pokliku na EVP v mapě nebo na řádek s vyhledaným EVP se na informačním panelu vpravo zobrazí detailní informace. strana 24 ze 40

25 Obrázek 17 Vyhledávání EVP PB Pro vyhledání PB zadejte číslo čtverce ve formátu XXX-YYYY a zkrácený kód PB. Po stisku tlačítka VYHLEDAT se v infopanelu zobrazí nalezený PB. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se PB zobrazí v mapě. Obrázek 18 Přiblížení v mapě na vyhledaný PB Prokliknutím řádku vyhledaného PB zobrazíte informace PB. Detaily PB si lze zobrazit rovněž dvojklikem na PB v mapě (ve stromečku musí být zapnutá vrstva Půdní bloky). Obrázek 19 Informace o PB strana 25 ze 40

26 4.5.4 Obec Zadejte název obce a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na zvolenou obec. Obrázek 20 Vyhledávání obce Katastrální území Zadejte název nebo kód katastrálního území a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní katastrální území. strana 26 ze 40

27 Obrázek 21 Vyhledávání katastrálního území Okres Zadejte název okresu a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní území okresu. Obrázek 22 Vyhledávání okresu strana 27 ze 40

28 4.5.7 Čtverec Zadejte kód čtverce ve formátu XXX-YYYY a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí nalezený čtverec odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa nazoomuje na konkrétní čtverec. Obrázek 23 Vyhledávání čtverce Parcela dle katastru nemovitostí Zadejte název nebo číslo katastrálního území, parcelní číslo, případně poddělení parcelního čísla a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí nalezená parcela odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku dojde k přiblížení konkrétní parcely v mapě. Pozn.: V uživatelském stromě zapněte požadovanou vrstvu katastru. Obrázek 24 Vrstvy katastru strana 28 ze 40

29 Kliknutím na lupu se parcela zobrazí v mapě Obrázek 25 Vyhledání parcely Obrázek 26 Definiční body parcel KN strana 29 ze 40

30 Obrázek 27 Digitální mapa Poklikem na řádek konkrétní parcely nebo na parcelu KN v mapovém okně v místě, kde jsou zobrazovány mapy KM-D, KMD, DKM nebo po prokliknutí definičního bodu, se vpravo na informačním panelu zobrazí podrobnosti o parcele na třech podzáložkách: Na záložce Základní se zobrazuje: Obrázek 28 Způsoby zobrazení popisných informací k parcele název a kód katastrálního území číslo LV číslo parcely druh číslování výměra parcely typ parcely druh číslování platnost údajů KN strana 30 ze 40

31 Obrázek 29 Záložka "Základní" Záložka DPB obsahuje informace o uživateli DPB a překryvu katastrálních parcel s DPB (pouze u parcel zakreslených v digitální mapě KN u parcel, které se nachází pouze v rastrové mapě KN, nejsou překryvy s DPB k dispozici). Zobrazuje se zde: uživatel čtverec a zkrácený kód DPB výměra překryvu parcely s DPB stav DPB (účinný, zrušený,.) překryv platný od, do (dle data účinnosti DPB) Poklikem na aktivní odkaz se zobrazí detailní informace o uživateli DPB Obrázek 30 Záložka "DPB" Záložka Vlastníci zobrazuje: vlastníky parcely vlastnický podíl adresu Obrázek 31 Záložka "Vlastníci" strana 31 ze 40

32 4.5.9 LV Zadejte číslo nebo název katastrálního území a číslo listu vlastnictví a stiskněte tlačítko Vyhledat. Obrázek 32 Vyhledání LV V infopanelu se zobrazí záznamy odpovídající zadaným parametrům. Vlastnící, jejich podíly a adresa Překryvy parcel s DPB (netýká se definičního bodu) U parcel se zobrazují následující údaje: uživatel DPB adresa číslo parcely druh evidence druh využití výměra parcely čtverec kultura zkrácený kód DPB výměra překryvu parcely s DPB (m2) stav DPB (účinný, zrušený ty se zobrazí pouze v případě zaškrtnutí checkboxu) překryv s DPB platný od, do Provozovna Zadejte registrační číslo provozovny a stiskněte tlačítko Vyhledat. V infopanelu se zobrazí záznam odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní provozovnu. strana 32 ze 40

33 Obrázek 33 Vyhledání provozovny Pozn.: V uživatelském stromě zapněte vrstvu EUP (Evidence umístění provozoven). Obrázek 34 Zapnutí vrstvy EUP Popisné informace DPB Po rozkliknutí nalezeného záznamu DPB se v informačním panelu zobrazí základní informace o tomto DPB. Informace jsou rozděleny do dvou záložek: Základní - Čtverec - Zkrácený kód - Stav - Účinný od - Účinný do - Údaj Účinnost od dle aktualizace v EP zde se zobrazuje datum účinnosti DPB po provedení aktualizace evidence půdy podle 3g zákona o zemědělství, tj. změna průběhu hranice DPB, změna uživatele, změna kultury a ukončení užívání DPB, nebo při změně způsobilosti. V ostatních případech vzniku nové verze DPB, tj. změna ekologie, aktualizace klasifikačních dat, je atribut kopírován do pole Účinnost od. Datum Účinnost od se v určitých případech může shodovat s datem Účinnost od dle aktualizace EP. strana 33 ze 40

34 - Uživatel (jméno a příjmení, název) - Výměra - Výměra bez EVP - Kultura - Klasifikace - Režim EZ/PO - Územní příslušnost Obrázek 35 Základní informace o DPB EVP Záložka EVP v detailu DPB obsahuje následující údaje: - Čtverec - Zkrácený kód - Výměra - Druh strana 34 ze 40

35 Obrázek 36 Informace o EVP na DPB Podrobné údaje o DPB Podrobné údaje o DPB zobrazíte pomocí ikonky. V plovoucím okně se zobrazí tématické sekce s informacemi, které lze rozbalit kliknutím na ikonku v konkrétním panelu. Obrázek 37 Zobrazení podrobných údajů konkrétní sekce strana 35 ze 40

36 Podrobné údaje obsahují tyto informace: Základní info Geografické informace Voda info strana 36 ze 40

37 ZCHU a NATURA info AEO info strana 37 ze 40

38 LFA údaje Překryvy s BPEJ Ostatní Obnova travního porostu strana 38 ze 40

39 Orientace na světové strany EFA údaje Jednotlivé sekce obsahují odkazy na historické údaje, které se v relevantních případech zobrazí v novém plovoucím okně. Obrázek 38 Historické údaje strana 39 ze 40

40 Informace o uživateli DPB Základní informace o uživateli zobrazíte po kliknutí na jméno/název uživatele DPB v záložce Základní na kartě DPB. Obrázek 39 Informace o uživateli strana 40 ze 40

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

LPIS modul ilpis. Kreslení a výměna dat s GPS. Uživatelská příručka. Srpen 2014. Ministerstvo zemědělství České republiky

LPIS modul ilpis. Kreslení a výměna dat s GPS. Uživatelská příručka. Srpen 2014. Ministerstvo zemědělství České republiky LPIS modul ilpis Kreslení a výměna dat s GPS Uživatelská příručka Srpen 2014 Ministerstvo zemědělství České republiky HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 24.8.2014 Úvodní verze dokumentu

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Stručný návod k mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Práce s mapovým portálem... 3 2.1

Více

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR 1 Obsah Základní ovládací prvky... 4 Vyhledávání... 10 Adres... 10 JPO... 12 Kilometráž vodních toků... 13 Kilometráž železnic...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Podklady pro školení Prosinec

Více

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! Úvod Portál Farmáře jsou mimo jiné hlavně databáze známých skutečností o půdních blocích, které jsou zemědělsky obhospodařovány.databáze vede

Více

Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi

Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi Okresní agrární komora Hodonín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Okresní agrární komora Hodonín Odborná vzdělávací akce s názvem: Konkurenceschopnost

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Základní ovládání mapy... 2 Zobrazení mapy... 2 Rozložení mapového okna... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Vrstvy

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Webový portál zadávání událostí a jejich editace

Webový portál zadávání událostí a jejich editace Webový portál zadávání událostí a jejich editace Živá ukázka zadávání erozní události Praktické zkušenosti Tipy & Triky Monitoring dva roky od zahájení Diskuse Zadávání informací do formulářů sestavených

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Odbor ISOP PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 AUTOR Ladislav Matouš DATUM 10. 9. 2014 POSLEDNÍ ZMĚNA 13.11.2014 14:05 VERZE DOKUMENTU 0.1 Obsah 1

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MANUÁL K APLIKACI AEKO2014

MANUÁL K APLIKACI AEKO2014 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Odbor ISOP MANUÁL K APLIKACI AEKO2014 AUTOR Ladislav Matouš DATUM 10. 9. 2014 POSLEDNÍ ZMĚNA 7.10.2014 16:26 VERZE DOKUMENTU 2.5 Obsah 1 O aplikaci...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele.

webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele. SapaTechnic v3.1 webové stránky pro vyhledávání a stahování technických informací pro architekty, projektanty a zpracovatele. Registrace Vyplňte prosím registrační formulář na úvodní stránce a současně

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

1 Úvod...5 1.1 Databázový server...5 1.2 Programové moduly...5 2 Formáty dat...5 2.1 Zdroje map a jejich objednávání...6 2.2 Souřadný systém...7 2.

1 Úvod...5 1.1 Databázový server...5 1.2 Programové moduly...5 2 Formáty dat...5 2.1 Zdroje map a jejich objednávání...6 2.2 Souřadný systém...7 2. Mapy verze 6.5.1.3 1 Úvod...5 1.1 Databázový server...5 1.2 Programové moduly...5 2 Formáty dat...5 2.1 Zdroje map a jejich objednávání...6 2.2 Souřadný systém...7 2.3 Rozdíl mezi vektory a rastry...7

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace

e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 30-12-2009 OBSAH OBSAH... 2 1) O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 3) OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 4 4) SPUŠTĚNÍ

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Nová koncepce Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ výrazně změní dosavadní postupy žádostí o vydání dat z datového

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více