stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014"

Transkript

1 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po

2 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob anský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis

3 stránka 3 celkem 40 Zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an : základní principy sdružování podmínky pro založení (vznik) postup oznámení zm ny stanov zánik sdružení

4 stránka 4 celkem stávající ob anská sdružení jsou od tohoto data posuzována podle nové zákonné úpravy nejde o transformaci (zm nu právní formy) Transformace p edpokládá v li subjektu zm nit vnit ní uspo ádání; v tomto p ípad však dochází ke zm vn jší zm na ze zákona, které se stávající subjekt má postupn p izp sobit i zvnit ku

5 stránka 5 celkem innost zrušení zákona. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ob anská sdružení se považují za spolky ustanovení stanov, která odporují kog. ustanovením NOZ pozbývají závaznost nejzazší termín pro uvedení názvu do souladu s NOZ nejzazší termín pro uvedení stanov do souladu s NOZ nejzazší termín pro dopln ní údaj zapisovaných o spolku, pop. pobo ném spolku do VR

6 stránka 6 celkem 40 zákon. 89/2012 Sb. ob anský zákoník (dále jen NOZ ) - obecná ustanovení o PO obecná ustanovení o korporacích zvláštní ustanovení Spolek

7 stránka 7 celkem 40 PRÁVNICKÉ OSOBY (systematika NOZ) Korporace - SPOLEK, obchodní korporace, družstvo - základem je spole enství osob Fundace - nadace, nada ní fond - základem je ú elov vy len ný majetek Ústav - základem je provozování spole ensky nebo hospodá sky užite né innosti (prost ednictvím osobní a majetkové složky), a to ve prosp ch každého, kdo splní p edem stanovené podmínky

8 stránka 8 celkem 40 Založení 3 osoby Stanovy minimální obsah Název* a sídlo el spolku** Práva a povinnosti len v i spolku Statutární orgán Stanovy další obsah Pobo né spolky, orgány, pravidla hospoda ení, likvidace

9 stránka 9 celkem 40 Název hl. spolku nesmí se shodovat s názvem žádného již existujícího spolku musí obsahovat slova spolek, zapsaný spolek nebo zkratku z. s. Název pobo ného spolku musí obsahovat p ízna ný prvek názvu hlavního spolku a vyjád it jeho vlastnost pobo ného spolku*

10 stránka 10 celkem 40 Vznik zápisem do ve ejného rejst íku (VR) upraveno nov zákonem o ve ejných rejst ících Stávající ob anská sdružení nemají povinnost znovu se zapsat do VR; všechna sdružení zapsaná do registru Min. Vnitra budou automaticky zapsaná do VR (do však musí doplnit všechny povinné údaje, které se dosud nezapisovaly)

11 stránka 11 celkem 40 innost hlavní jen k uspokojování a ochran zájm, k jejichž napl ování je spolek založen* nesmí jít o podnikání nebo jinou výd le nou innost vedlejší jen k podpo e hlavní innosti nebo pro hospodárné využití spolkového majetku že to být podnikání nebo jiná výd le ná innost

12 stránka 12 celkem 40 lenství je dobrovolné ( 215 NOZ) ijetím lenství len vyjad uje svou v li být vázán stanovami spolku lenové neru í za dluhy spolku o p ijetí za lena rozhoduje orgán spolku ur ený stanovami jinak nejvyšší orgán spolku vznikem lenství v pobo ném spolku vzniká i lenství v hlavním spolku; stejn je to se zánikem lenství zánik - vylou ením, vystoupením, nezaplacením l. ísp vku ani v náhradní lh

13 stránka 13 celkem 40 Seznam len spolek nemá povinnost vést seznam len pokud ho vede, musí dodržet povinnosti, které stanoví NOZ a zákon. 101/2000 Sb. Ochran osobní údaj (dále jen ZOOÚ ) ur í-li stanovy, že seznam len je ve ejný (bude zp ístupn n ve ejnosti), je spolek povinen dle ZOOÚ ( 16) písemn tuto informaci p edem sd lit ÚOOÚ

14 stránka 14 celkem 40 Orgány nejvyšší orgán a statutární orgán POVINNÉ kontrolní komise, rozhod í komise a ípadn další VOLITELNÉ

15 stránka 15 celkem 40 NEJVYŠŠÍ ORGÁN - ur uje hlavní zam ení innosti - rozhoduje o zm stanov - schvaluje výsledek hospoda ení - hodnotí innost dalších orgán a jejich len - rozhoduje o p em spolku - rozhoduje o likvidaci spolku (- m že mít i další pravomoci ur ené stanovami) Pokud stanovy neur í jinak je nejvyšším orgánem spolku lenská sch ze ( 248 a násl. NOZ). Nejvyšším orgánem m že být statutární orgán.

16 stránka 16 celkem 40 STATUTÁRNÍ ORGÁN (NOZ - obecná ustanovení o PO) - náleží mu všechna p sobnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu ve ejné moci nesv í jinému orgánu spolku - m že zastupovat spolek ve všech záležitostech - m že být nejvyšším orgánem spolku

17 stránka 17 celkem 40 KONTROLNÍ KOMISE dohlíží na ádné vedení záležitostí spolku dohlíží, zda je výkon innosti spolku v souladu se stanovami a právními p edpisy ípadn vykonává další úkoly, které jí byly stanovami uloženy Na zjišt né nedostatky upozorní statutární orgán a p ípadn další orgány ur ené stanovami.

18 stránka 18 celkem 40 KONTROLNÍ KOMISE alespo 3 leny leny volí a odvolává lenská sch ze nebo jiný orgán jak ur ují stanovy statutární orgán výslovn nesmí jmenovat a odvolávat leny KK, a pokud to tak stanovy upravují, nep ihlíží se k tomu (a platí, že volí a odvolává lenská sch ze) len KK nem že být lenem statutárního orgánu ani likvidátorem (další neslu itelnost funkcí mohou ur it stanovy)

19 stránka 19 celkem 40 ROZHOD Í KOMISE rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy spory mezi lenem a spolkem o placení l. p ísp vk spory o platnost rozhodnutí o vylou ení lena ze spolku spory o další záležitosti ur ené stanovami ízení p ed rozhod í komisí má podobné postavení jako ízení p ed rozhod ím soudem (tj. rozhodnutí komise jsou vykonatelná stejn jako rozsudek soudu) a bude upraveno zvláštním zákonem*

20 stránka 20 celkem 40 ROZHOD Í KOMISE má 3 leny (nebo kolik ur í stanovy) leny volí a odvolává lenská sch ze nebo shromážd ní len spolku lenství lenem jen bezúhonná, zletilá, pln svéprávná osoba neslu itelnost s lenstvím ve statutárním orgánu a kontrolní komisi podjatost je d vodem pro vylou ení lena z innosti komise v daném p ípad

21 stránka 21 celkem 40 Pobo ný spolek organiza ní jednotka spolku založen stanovami spolku; vzniká zápisem do VR (návrh na zápis podává hl. spolek) jeho právní osobnost je odvozená od právní osobnosti hl. spolku název musí vyjad ovat jeho vlastnost pobo ného spolku hlavní spolek ru í za právní jednání pobo ného spolku jen do zápisu pobo ného spolku do VR; potom už jen v mí e ur ené stanovami

22 stránka 22 celkem 40 Pobo ný spolek - organiza ní jednotka spolku Uspo ádání dalších záležitostí musí být ur eno stanovami hl. spolku: organiza ní uspo ádání (orgány a jejich pravomoci a sobnost; jejich povinnosti v i hl. spolku) míra svéprávnosti pravidla hospoda ení (povinnost podávat zprávu o innosti hl. spolku, ru ení za hl. spolek ) likvidace, p em ny pop. další

23 stránka 23 celkem 40 Pobo ný spolek - od za n budou považovány organiza ní jednotky ob anského sdružení s právní subjektivitou * - která ustanovení stanov o t chto jednotkách mohou pozbýt závaznost (zejména o vzniku/zániku org. jednotek)

24 stránka 24 celkem 40 Zrušení * právním jednáním (nap. rozhodnutí o dobrovolném zrušení spolku) uplynutím doby rozhodnutím orgánu ve. moci (viz. zvláštní ustanovení NOZ o spolku) dosažením ú elu Stanovy mohou ur it, který orgán rozhoduje o zrušení spolku, jinak je to nejvyšší orgán**

25 stránka 25 celkem 40 zrušení bez likvidace - pokud celé jm ní rušené PO nabývá právní nástupce em ny obecná ustanovení pro PO ( NOZ) Fúze slou ením, splynutím Rozd lení rozšt pením, slou ením, odšt pením Zm na právní formy PO se neruší, jen se m ní vnit ní pom ry (je možná, jen stanoví-li to zákon) zvláštní ustanovení pro spolky ( NOZ) Smlouva o slou ení nebo splynutí spolk Smlouva o rozd lení

26 stránka 26 celkem 40 zrušení s likvidací Likvidace elem vypo ádat majetek (likvida ní podstatu), vyrovnat dluhy a naložit se z statkem (likvida ní statek) likvidace musí prob hnout vždy, pokud celé jm ní nenabývá právní nástupce ke vstupu do likvidace dochází (ze zákona) dnem zrušení PO nebo jejím prohlášením za neplatnou

27 stránka 27 celkem 40 Likvidátor povolán p íslušným orgánem spolku (za p íslušný lze považovat nejvyšší orgán i statutární orgán, ale stanovy mohou tuto pravomoc sv it i jinému orgánu) okamžikem svého povolání nabývá p sobnosti statutárního orgánu jeho innost m že sledovat jen ú el který odpovídá povaze a cíli likvidace (= sm uje jen k likvidaci spolku) odm nu stanoví ten, kdo likvidátora povolal likvidátora, který neplní ádn své povinnosti, odvolá na návrh (osoby, která na tom osv í právní zájem) soud; soud zárove jmenuje nového likvidátora

28 stránka 28 celkem 40 Likvida ní z statek 272 (zvláštní ustanovení NOZ pro spolek) primárn se ídí zp sob naložení s likvida ním statkem stanovami* nelze-li podle stanov, pak - nabídnout spolku s obdobným ú elem - nabídnout obci v níž sídlí spolek - nabude kraj, v n mž je obec obec a kraj mohou použít jen k ve. prosp šným el m

29 stránka 29 celkem 40 Zánik výmazem z VR návrh na výmaz z VR podává likvidátor do 30-ti dn od skon ení likvidace

30 stránka 30 celkem 40 VE EJNÁ PROSP ŠNOST ( NOZ) Systematicky za azeno do obecných ustanovení NOZ o právnických osobách vyjad uje to zám r zákonodárce založit tímto ustanovením status, který je principiáln p ístupný pro všechny právnické osoby, které splní podmínky statusu, a to bez ohledu na jejich právní formu.

31 stránka 31 celkem 40 NOZ obecná úprava: Ve ejn prosp šná je PO, jejímž posláním je p ispívat k dosahování obecného blaha na rozhodování PO mají vliv jen bezúhonné osoby (dokládají výpisem z rejst íku trest ) nabyla majetek z poctivých zdroj a hospodárn využívá své jm ní k ve ejn prosp šnému ú elu

32 stránka 32 celkem 40 Zákon o ve ejných rejst ících (ZVR). 304/2013 Sb. zvláštní zákon ást I. obecná ustanovení pro všechny ve ejné rejst íky spole ná zvláštní ustanovení pro jednotlivé ve ejné rejst íky (spolkový, nada ní, ústav, SVJ, obchodní, o. p. s.) ást II. Ustanovení upravující ízení ve v cech VR ást III. -zápis notá em ást IV. spole ná, p echodná a záv re ná ustanovení

33 stránka 33 celkem 40 Zapisované události: Vznik PO em na PO fúze, rozd lení, zm na právní formy Zrušení Likvidace Výmaz + Zm ny

34 stránka 34 celkem 40 Návrh na zápis - rozhodnutí do 5-ti pracovních dn od podání návrhu* na formulá i s ú edn ov eným podpisem s p ílohami osv ujícími skute nosti, které mají být zapsány (dle 66 a násl. zákona Sbírka listin) stanovy p i vzniku spolku, p i zm stanov rozhodnutí orgán PO, na jejichž podklad se návrh podává souhlas osob zapisovaných do VR (zvolených len orgán apod.) se zápisem do VR s ov eným podpisem doklad o oprávn ní provád ní zapisované innosti (nap. živnostenský list) užívací titul k prostorám sídla (nap. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti)

35 stránka 35 celkem ZVR - obecný vý et údaj o PO zapisovaných do VR a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, pop ípad také bydlišt, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby, b) p edm t innosti nebo podnikání nebo vymezení ú elu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon, c) právní forma právnické osoby, d) den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby datum narození, rodné íslo, bylo-li jí p id leno, a adresa místa pobytu, pop ípad také bydlišt, liší-li se od adresy místa pobytu, f) identifika ní íslo osoby, g) název statutárního orgánu, h) má-li být z ízen kontrolní orgán, i) prokurista j) status ve ejné prosp šnosti, k) další skute nost, l) den, k n muž byl zápis proveden.

36 stránka 36 celkem 40 O spolku se zapíše také a) p edm t vedlejší hospodá ské innosti, je-li vykonávána, b) název nejvyššího orgánu, c) je-li z ízena podle stanov rozhod í komise, její název, po et len a jejich jméno a adresa místa pobytu, pop ípad také bydlišt, liší-li se od adresy místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí a adresa pro doru ování podání v ízení p ed rozhod í komisí podle zákona upravujícího ízení p ed rozhod í komisí spolku, d) název, sídlo a identifika ní íslo všech jeho pobo ných spolk a e) u spolku, který p emístil sídlo do zahrani í, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis p ikazuje.

37 stránka 37 celkem 40 O pobo ném spolku se zapíše také a) název, sídlo a identifika ní íslo hlavního spolku, b) rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ru ení hlavního spolku za dluhy pobo ného spolku podle stanov hlavního spolku a c) u pobo ného spolku, který p emístil sídlo do zahrani í, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis p ikazuje.

38 stránka 38 celkem 40 Sbírka listin ( 66 ZVR) stanovy rozhodnutí o volb nebo jmenování orgán rozhodnutí o zrušení spolku projekt p em ny smlouvu o slou ení spolk oznámení o zrušení nebo neschválení projektu rozhodnutí o neplatnosti projektu p em ny rozhodnutí soudu o ešení úpadku rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby

39 stránka 39 celkem 40 ízení ve v cech VR ízení vedou krajské soudy íslušným je krajský soud podle obecného soudu PO, jíž se zápis týká pro pobo né spolky je p íslušným soud podle sídla hlavního spolku

40 stránka 40 celkem inností zákona se evidence ob anských sdružení vedená Mi Vn a jejich organiza ních jednotek s právní subjektivitou považuje za spolkový rejst ík lh ta pro spolky - k p izp sobení zapsaného stavu stavu požadovanému zákonem o ve ejných rejst ících (p echodné ustanovení 122 odst. 2 zákona) do tohoto data bude místo ú edn ov eného opisu z rejst íku vydáváno pouze potvrzení o zápisu PO do VR

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Teoretické minimum. k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku. Mgr. Alena Hájková. www.crdm.cz

Teoretické minimum. k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku. Mgr. Alena Hájková. www.crdm.cz Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku Mgr. Alena Hájková www.crdm.cz 1. ÚVOD Úvodem mi dovolte konstatovat několik skutečností, důležitých pro správné

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Vznik občanského sdružení

Vznik občanského sdružení Občanská sdružení 1002 1003 Díl 2 Občanská sdružení Obsah kapitola 1 Obecné principy...1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení...1003 2.1 Návrh na registraci...1005 2.2 Stanovy...1009 2.3 Proces registrace...1080

Více

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Dobré mravy v judikatu e Ústavního soudu R. Kamila Bubelová. Motto: Non omne, quod licet, honestum est. 1. I. Vymezení pojmu

Dobré mravy v judikatu e Ústavního soudu R. Kamila Bubelová. Motto: Non omne, quod licet, honestum est. 1. I. Vymezení pojmu Dobré mravy v judikatu e Ústavního soudu R Kamila Bubelová Motto: Non omne, quod licet, honestum est. 1 I. Vymezení pojmu Právní obsah pojmu dobré mravy (boni mores) pat í ke kruciálním otázkám aplikace

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více