VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

2 ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální život svých klientů i jejich rodin. Na konci roku 2011 ALKA poskytovala 46 handicapovaným osobám ve věku 1 50 let a jejich rodinám v Příbrami a okolí služby, které kombinují principy ucelené rehabilitace (zdravotní, sociální a pedagogická péče) a sdílené péče (klient je v rodinném prostředí a rodinám s péčí pomáhají odborníci). Zásadním důvodem k založení ALKA, o.p.s. rodiči handicapovaných dětí a speciálních pedagogů v roce 2005 byla neexistence denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením starší 15 let v Příbrami. V roce 2011 uplynulo 6 let od založení ALKA, o.p.s. Od roku 2008 je ALKA, o.p.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a v roce 2010 se stala registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením. Úvodní slovo ředitelky ALKA, o.p.s. Rok 2011 by se dal označit za velice zdařilý. Hned v lednu roku 2011 jsme se dozvěděli, že nám Ministerstvo práce a sociálních věcí v 1. kole dotací pro poskytovatele sociálních služeb poskytne dotaci ve výši Kč na provoz registrovaných služeb. Již v září roku 2010 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Magdaléna, o.p.s. a podali společně nabídku do veřejné zakázky vyhlášené Středočeským krajem. V této veřejné soutěži jsme byli úspěšní a od února 2011 čerpáme finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci tzv. Individuálního projektu ( Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji ) na provoz naší klíčové služby Ambulantní sociální rehabilitace, a to přibližně Kč na cca 3 roky. Ve 2. kole dotačního řízení MPSV jsme obdrželi Kč. Tímto jsme úspěšně zajistili zásadní finanční prostředky na provoz sociálních služeb na celý rok Na jaře jsme díky Nadaci O2, která nás již podruhé podpořila při vybavování našeho Centra, otevřeli novou multismyslovou relaxační místnost Snoezelen. Jedná se o speciální terapeutickou místnost pro osoby se zdravotním postižením. Jejím úkolem je navodit klientům smyslové podněty pomocí audiovizuální techniky ve spojení s příjemným prostředím. Za úplně největší úspěch však považujeme zřízení Denního stacionáře ALKA pro osoby s kombinovaným postižením z Příbrami a okolí od 15 let výše. Absence denního stacionáře pro tuto cílovou skupinu byla hlavním impulsem pro vznik ALKA, o.p.s. v roce 2005, neboť toto zařízení v regionu zásadně chybělo. Stacionář jsme slavnostně otevřeli 1. července Nezbytná rekonstrukce potřebných prostor (225 m2) probíhala ve třech fázích, a to zejména od prosince 2009 do dubna /43

3 V této době bylo postupně zajišťováno i nejnutnějšího vybavení pro provoz této služby. Radost nám udělalo zahájení projektu na novou pohybovou terapii Therasuit s Nadačním fondem Avast, který na projekt přispěl velikou částkou. Jsme první subjekt v celé České republice, který tuto metodu bude poskytovat. Předpilotní provoz této terapie jsme zahájili na podzim a budeme pokračovat pilotním provozem v roce V roce 2011 jsme začali spolupracovat s novými partnery. Ceníme si navázání spolupráce s Nadačním fondem J&T, smlouva se týkala podpory pohybové terapie Therasuit a realizace nových záměrů ALKA, o.p.s., jakými jsou chráněné bydlení, chráněné zaměstnávání, pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář. Jsme velice rádi, že se nám daří poskytovat služby zcela v souladu s moderními trendy v této oblasti. Základem je vždy individuální plánování průběhu každé služby klientovi na míru, které nám ukládá platná legislativa. Všechny služby poskytujeme v duchu konceptu ucelené rehabilitace, tj. za propojení sociální, zdravotní i speciálně pedagogické oblasti. Veškerá péče je tzv. sdílená, to znamená, že klient žije v domácím prostředí a na péči o něj se kromě pečujících osob podílí odborníci, a to jak po odborné stránce, tak i případným odlehčením rodině. Cílem těchto aktivit je, aby handicapovaný klient i jeho rodina mohli žít co nejvíce normální život. Naší činnost opět podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Město Příbram, okolní obce z regionu, zdravotní pojišťovny, partneři, dobrovolníci, nadace, nadační fondy, podnikatelé, fyzické osoby, zaměstnanci i rodiny klientů. Výbornou spolupráci jsme měli s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., veliký ohlas měla naše činnost i v regionálních médiích, která o nás zveřejnila během celého roku 2011 mnoho příspěvků a významně nám tak pomohla se zvýšením informovanosti veřejnosti o našich službách. Všem bych chtěla jménem ALKA, o.p.s. poděkovat, neboť díky jejich podpoře a spolupráci byl rok 2011 pro nás velice dynamický a úspěšný. Mgr. Šárka Hájková ředitelka ALKA, o.p.s. 3/43

4 Co se povedlo v roce 2011 Provoz sociálních a zdravotních služeb Na provozní náklady (mzdy pracovníků, nájem energie, jiné služby a další běžné provozní náklady) Centra péče o handicapované ALKA a Denního stacionáře ALKA jsme opět žádali u Ministerstva práce a sociálních věcí a obdrželi jsme v 1. kole dotaci ve výši Kč na pět našich poskytovaných registrovaných služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby, denní stacionář a sociální rehabilitaci). Ve druhém kole dotačního řízení jsme získali dalších Kč. Začátkem roku jsme navázali spolupráci s Magdaléna o.p.s. a podepsali jsme smlouvu se Středočeským krajem na Individuální projekt pro ambulantní a terénní sociální rehabilitaci financovaný z Evropského sociálního fondu. Tím jsme zajistili přibližně Kč na únor až prosinec 2011 na provoz naší klíčové služby (a další přibližně Kč na další 2 roky, tj. do listopadu 2013). Lednový provoz sociální rehabilitace jsme pokryli jednak z dotace MPSV, které nám na tuto službu poskytlo Kč a jednak Kč z dotace Humanitárního fondu Středočeského kraje pro rok 2010, jejíž čerpání nám Středočeský krajumožnil posunout až na konec ledna Významným donorem se stala Nadace OKD, která poskytla na provoz pracovní rehabilitace v rámci ambulantní sociální rehabilitace dar Kč. Dalším významným zdrojem byly v roce 2011 i úhrady zdravotních pojišťoven za vykázanou péči. Od tří zdravotních pojišťoven jsme získali celkem 520 tis. Kč. Navýšení je dané menší měrou nárůstem počtu klientů, ale hlavně rozšířením smluv se dvěma pojišťovnami o obor ergoterapie. Velice nám pomohl i dar od Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši Kč na provoz odlehčovacích služeb. Na provozní náklady jsme dále získali grant od Městského úřadu Příbram ve výši Kč na úhradu nájmu a energií. Podporu jsme nalezli u některých obcí v regionu, ve kterých mají někteří naši klienti bydliště (celkem Kč). Další provozní náklady byly hrazeny z příspěvků klientů a bezúčelových sponzorských darů. Tímto jsme zvládli zajistit provoz na celý rok Všechna podpora nám velice pomohla, neboť jsme v tomto roce nebyli úspěšní u Humanitárního fondu Středočeského kraje. V roce 2011 se nám podařilo poprvé zaměstnat dva naše klienty, a to právě díky Nadaci OKD, která nám darovala částku Kč na pracovní rehabilitaci. Jednoho klienta jsme zaměstnali na letní brigádu a vykonával pomocné práce při ergoterapii a výdeji jídla. Od srpna jsme zaměstnali dalšího klienta, který připravoval podklady k účetnictví. Pro nás to byla veliká pomoc a pro klienty důležitá součást začleňování do společnosti. Projekt pracovní rehabilitace jsme zahájili v červenci 2011 a bude probíhat do června roku 2012, v rámci projektu také spolupracujeme s Úřadem práce v Příbrami. Hiporehabilitaci (terapii s koňmi a na koňském hřbetě) jsme v loňském roce financovali z grantu GE Money Bank i z peněz od MPSV. Tato terapie je u našich klientů velice žádaná, a tak jsme byli rádi, že již potřetí nám GE Money Bank poskytlo finanční prostředky, tentokrát ve výši Kč. Tato terapie působí v mnoha směrech, kromě jinak těžko vyvolatelného pohybu v sedle koně, který má 4/43

5 Zahájení provozu Denního stacionáře ALKA Vybavení silné účinky na vnitřní stavbu těla a zlepšení koordinačních funkcí, má také dopady na psychiku a začlenění handicapovaných do společnosti. ALKA, o.p.s. dále poskytuje velice žádané odlehčovací služby, na které získala prostředky z grantu Nadačního fondu českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši Kč. Tuto službu jsme financovali i z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, výše provozní dotace od MPSV pro rok 2011 činila Kč. Od září jsme aktivovali veřejnou sbírku podpořenou službou DMS ALKA a DMS ROK ALKA (roční podpora) v rámci projektu Pohybové terapie Therasuit v ČR. Od září do prosince jsme získali díky této službě zatím 950 Kč (čistý výtěžek po odečtení nákladů na zřízení 207 Kč). Není to mnoho, ale my jsme vděčni za jakoukoli podporu a doufáme, že v příštím roce se veřejnost o této službě dozví více a podpoří nás. Zřízení denního stacionáře bylo hlavní prioritou od založení ALKA, o.p.s. Intenzivně jsme na tomto cíli pracovali od července roku 2008 do 1. července 2011, kdy jsme zprovoznili denní stacionář od 15 let výše, který slouží handicapovaným lidem s kombinovaným postižením z Příbrami a širokého okolí. Za 3 roky jsme dokončili rekonstrukci všech prostor (225 m2), vybavili je nábytkem, speciálními pomůckami i technickým vybavením. V roce 2011 do stacionáře docházelo 7 klientů denně. Měli možnost zde dle indikace také docházet na fyzioterapii, ergoterapii, prováděli nácviky v rámci služby sociální rehabilitace, u níž je klient veden k samostatnosti a získávání dovedností potřebných v běžném životě. Stacionář navštěvovali dohromady klienti méně i těžce postižení. Každému zvlášť byl vytvořen program na míru. Těžce postižení klienti byli ošetřeni potřebnými sociálně-zdravotními terapiemi, lehce postižení byli vedeni pro práci v budoucí sociálně terapeutické dílně, případně výhledově i pro chráněné pracovní místo v. Jsme velice rádi, že se nám tento projekt povedlo završit, ovšem v dalších letech dorostou do stacionářového věku další klienti různého typu postižení a kapacita bude zcela zaplněna. Bude nutné hledat další prostředky pro zřízení druhého oddělení denního stacionáře pro velmi těžce handicapované klienty a sociálně terapeutickou dílnu pro méně handicapované klienty. Během roku 2011 jsme vybavili Centrum péče o handicapované ALKA, Denní stacionář ALKA i zdravotní služby velice potřebnými kompenzačními pomůckami, nábytkem i drobnými pomůckami na ergoterapii, fyzioterapii, muzikoterapii a důstojnou péči o klienty. Pořídili jsme 3 speciální polohovací židle, jednu jsme zapůjčili klientovi domů. Tyto speciální židle pomáhají klientovi sedět ve správné poloze a vykonávat denní činnosti. Velikou pomůckou bylo zakoupení elektrického zvedáku, který přepravuje těžce handicapované klienty a zároveň usnadňuje pracovníkům manipulaci s nimi. Dále jsme pořídili nafukovací dlahy URIAS (díky tlaku dlahy dochází k přechodnému snížení zvýšeného svalového tonu), které umožňují fixovat končetinu v poloze co nejblíže poloze fyziologické, s touto fixovanou končetinou lze následně také cvičit. Také jsme koupili další polohovací pomůcky měkké a přizpůsobivé vaky, ve kterých se klienti polohují a odpočívají. Podařilo se nám vybudovat a dovybavit multismyslovou, psychorelaxační místnost Snoezelen, včetně BassShake systému, který převádí hudbu na vibrace do lůžka. Zejména u neslyšících a nevidomých klientů je tato technologie velice důležitá. 5/43

6 Na jaře jsme pořídili nácvikovou kuchyň se speciálními pomůckami. Nácviky v kuchyňce vedou pracovnice klienta k jeho samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě. Pořídili jsme speciální stůl s výřezy pro vozíčkáře do jídelny, nezbytný nábytek do stacionáře a kanceláře. Zakoupili jsme velké množství pomůcek na ergoterapii, fyzioterapii, muzikoterapii a pro denní stacionář či odlehčovací služby. Do speciálních počítačů jsme pořídili program BoardMaker na tvorbu komunikačních tabulek pro alternativní komunikaci. V neposlední řadě byla zajištěna multifunkční tiskárna s kopírkou a skenerem propojená s počítači upravenými pro naše klienty pomocí speciálních periferií (myš, klávesnice, monitor, hlasové výstupy apod.), na které klienti nacvičují v rámci pracovní rehabilitace administrativní úkony (tisk dokumentu a založení do kancelářského šanonu, výrobu a tisk komunikačních tabulek pro osoby s poruchou řeči, skenování dokumentů a jejich ukládání v počítači apod.). To vše bylo možné díky nadacím, institucím a sponzorům. Nová terapie Therasuit V červenci jsme podepsali smlouvu s Nadačním fondem AVAST o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč na realizaci projektu ALKA intenzívní pohybová terapie pro nechodící klienty Therasuit. Jedná se o ve světě uznávanou a moderní metodu mimořádně intenzivně cílenou na odstraňování pohybových problémů nechodících pacientů, zejména s dětskou mozkovou obrnou a ataxií, což jsou nejčastější diagnózy našich klientů. V konečném důsledku se díky terapii docílí i toho, že osoba pohybující se např. jen po kolenou vstane a bez opory chodí v obleku Therasuit. To je mimořádně významný pokrok s mnoha dalšími dopady na běžný život, nezávislost a soběstačnost klientů. Ale za velký přínos budeme také považovat korekce chybné chůze, která později způsobuje obrovské a nevratné zdravotní problémy (deformace či zatvrdnutí kloubů, páteře, artrózy atd.). Z nadačního příspěvku Nadačního fondu AVAST jsme zrekonstruovali místnost, pořídili potřebné vybavení a proběhlo týdenní školení terapeutek. V říjnu následoval předpilotní provoz se dvěma klienty. V listopadu nám opět Nadační fond AVAST schválil další částku 280 tis. Kč na dovybavení dalšími potřebnými pomůckami. Nadační fond J&T podpořil tuto terapii v roce 2011 částkou Kč pro rok 2012 na mzdové náklady terapeutů a podpoří nás významně také další zdroje, např. MPSV, které na metodu Therasuit poskytlo více než 1 mil. Kč na provoz v roce V roce 2012 začne probíhat pilotní provoz s přibližně 12 klienty, kteří budou absolvovatněkolik zhruba třítýdenních terapeutických bloků dle individuálních potřeb. Vše budeme pečlivě dokumentovat, vytvoříme odbornou studii, neboť budeme usilovat o zavedení metody jako standardu pro léčbu typických diagnóz našich klientů v rámci zdravotního pojištění a/nebo nově zaváděné dlouhodobé péče, která bude kombinovat zdravotní i sociální služby. Rekonstrukce nových prostor Oblastní nemocnice Příbram, a.s. nám opět vyšla vstříc, uzavřela s námi dodatek k nájemní smlouvě a pronajala nám nové prostory o ploše 65 m 2 ve 2. patře. A tak jsme v září opět začali s rekonstrukcí největší místnosti, která bude sloužit právě pro 6/43

7 Partneři novou pohybovou terapii Therasuit. Tak jsme mohli metodu Therasuit zahájit již v říjnu V prosinci následně proběhla rekonstrukce zbývajících dvou místností v těchto nově pronajatých prostorách. Jsme velice rádi, neboť naše nová a velice přínosná metoda vyžaduje prostor, vybavení této terapie je objemné a hlavně klient by neměl být ničím rušen. Další 2 místnosti budou v roce 2012 využity pro terapeutky a naši hlavní lékařku, která se doposud dělila o kancelář se sociální pracovnicí. Cílem ALKA, o.p.s. je komplexní péče o handicapované klienty. Bez spolupráce s dalšími subjekty by poskytování služeb nebylo možné. Společnost získala od začátku svého působení mnoho významných partnerů. Nejdelší dobu funguje spolupráce se Základní školou, Mateřskou školou a Praktickou školou Příbram (tzv. speciální škola ), kde se vzdělává většina klientů. Již druhým rokem docházeli do školy zaměstnanci ALKA, o.p.s. v rámci terénní sociální rehabilitace a dopomáhali klientům s prvky sebeobsluhy (strava, oblékání, dopomoc na toaletě atd.). Třetím rokem trvá partnerství se Jezdeckým klubem Club F, o.s., který nám zajišťuje jednu z nejžádanějších terapií hiporehabilitaci. Tato terapie u koní a na koňském hřbetě má veliký přínos pro klienty po zdravotní stránce (posilování a protahování křečemi ztuhlých svalů apod.), ale u klientů dochází k významnému zlepšení i po psychické stránce (zlepšení nálady při kontaktu s koněm). S TyfloCentrem Praha, o.p.s. pracoviště Příbram, máme smlouvu pro fázi přípravy veřejné zakázky, předávání zkušeností při realizaci a navázání sociálních služeb pro skupinu zdravotně postižených. Novou partnerskou smlouvu jsme uzavřeli s Nadačním fondem J&T. Týkala se podpory projektů ALKA, o.p.s. jako je pohybová terapie Therasuit, realizace nových záměrů v oblasti chráněného bydlení, chráněného zaměstnávání, pobytových odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře. Tato spolupráce nám udělala velikou radost, neboť budeme moci v budoucnu rozšiřovat své aktivity i za přispění Nadačního fondu J&T. Zároveň jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Magdaléna, o.p.s. Díky tomuto partnerství se nám podařilo získat finanční prostředky přibližně v hodnotě třech milionů Kč, které umožní provoz naší klíčové služby - Ambulantní sociální rehabilitace - po dobu 34 měsíců (od února 2011). V rámci této služby poskytujeme našim klientům, z řad hendikepovaných dětí, široké portfolio činností, jejichž cílem je zvyšování soběstačnosti, samostatnosti a sociální integrace. Naši klienti tak mohou trénovat oblékání, přípravu stravy, práci s PC, nacvičovat si orientaci v okolí, nákup surovin pro přípravu stravy, práci s penězi. Klienty vedeme i k samostatnému vyřizování svých záležitostí u lékařů či na úřadech s dopomocí našeho pracovníka. Dalším spolupracujícím subjektem byla asistenční služba PB Help Asistent, která přepravovala klienty ze školy do Centra péče o handicapované ALKA a zpět. Služba vedla klienty ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti, pomáhala však i rodinám s postiženým dítětem, protože rodič nemusel své dítě vyzvedávat ve speciální škole již po skončení vyučování. Klient byl kvalifikovaně přepraven do našeho zařízení, ve kterém se odpoledne věnoval speciálním terapiím či čerpal 7/43

8 odlehčovací služby. Pečující osoba mohla takto např. chodit do zaměstnání, stejně jako rodina s dětmi zdravými a svého svěřence si mohla vyzvednout až cestou z práce domů. Pracoviště ALKA, o.p.s. umožňovala absolvovat praxe studentům, nejvíce k nám docházeli studenti z VOŠ a SOŠ Březnice, se kterou jsme uzavřeli partnerskou smlouvu v rámci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ Březnice v souladu s potřebami trhu práce. ALKA, o.p.s. získala od začátku svého působení mnoho významných partnerů, díky nimž realizovala své projekty. Partneři pomáhali po odborné stránce, finančně i s organizačním zajištěním. V roce 2011 probíhalo komunitní plánování ORP Příbram, členem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením byla jedna naše pracovnice. Ředitelka, Mgr. Šárka Hájková osobně byla v řídící skupině a jako zástupce pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením se podílela na připomínkování pracovní verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období KÚSK. Od června byla členem expertního týmu Aktivity 2,3,4 projektu Podpora procesů v sociálních službách při MPSV. Zpracovali jsme také průzkum u našich klientů ohledně sociálních služeb poskytovaných v regionu, o spokojenosti s jednotlivými službami a o budoucích plánech klientů včetně toho, které služby jsou nejvíce nyní postrádány. Byl tak potvrzen náš záměr zabývat se do budoucna ještě intenzivněji v oblasti větší nezávislosti klientů, tj. chráněné či sociálně terapeutické dílny či podporované zaměstnávání, chráněné bydlení a odlehčovací služby o víkendu. Zdravotní pojišťovny Od roku 2010 je ALKA, o.p.s. nestátní zdravotnické zařízení a má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami (VZP ČR 111, ČPZP 205 a ZP MV ČR 211). Smlouvy jsou uzavřeny pro obory rehabilitační a fyzikální medicína (odbornost 201), fyzioterapie (odbornost 902) a od roku 2011 nově ergoterapie (odbornost 917), a to u všech tří zdravotních pojišťoven. Uzavření smlouvy na tuto terapii jsme považovali za veliký úspěch, předcházelo tomu mnohačetné vyjednávání zejména s VZP ČR, protože převážná část klientů je pojištěna právě u této pojišťovny. Všichni naši klienti jsou evidováni u jedné ze tří výše uvedených zdravotních pojišťoven. Podařilo se také vyřešit v loňském roce neuznanou úhradu v hodnotě88 127,67 Kč za 1. pol. roku 2010, kterou jsme v první polovině roku 2011 museli nejprve uhradit zpět VZP ČR formou splátkového kalendáře, ale díky intenzivnímu řešení se zdravotní pojišťovnou jsme dohledali dvě dávky (za 3/2010 a 5/2010), které byly chybně prošlé systémem VZP ČR. Díky tomu se nakonec podařilo o ,07 Kč původní dluh snížit a tato suma nám byla zpětně vrácena. Zbývající část z původního dluhu vznikla zejména chybou ve výpočtu záloh, kdy naše organizace omylem fakturovala v roce ,80 Kč/bod místo 1,00 Kč/bod. 8/43

9 Co se nepovedlo v roce 2011 Provozní doba Denního stacionář ALKA Hlavním cílem bylo otevření denního stacionáře po celý den. Zájem o ambulantní služby však byl v posledních 3 letech stále větší a došlo k jejich významnému rozšíření, a to jak pokud jde o počet klientů, tak o různé nové druhy, intenzitu či délku terapií (zejména díky novému vybavení a vzdělávání personálu), proto jsme museli stacionář otevřít pouze od 7.30 do hodin. Důvodem je nutnost sdílení aktuálních zrekonstruovaných prostor s ostatními službami, resp. nedostatečný rozpočet na celodenní provoz tak, aby bylo možné odpoledne v nových prostorách zajistit ostatní ambulantní služby. Stacionářoví klienti mohli však v našem zařízení zůstat i v odpoledních hodinách, protože odpoledne využívali v případě zájmu ambulantní terapie resp. odlehčovací služby. Humanitární fond Středočeského kraje 2011 Další větší komplikací bylo neschválení dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro provozní náklady roku Tuto skutečnost jsme se dozvěděli přibližně v polovině roku 2011 a bylo nutné se s tímto významným výpadkem vypořádat (pro srovnání v roce 2010 byla schválena dotace z Humanitárního fondu ve výši Kč). Naštěstí jsme uspěli u Středočeského kraje v rámci individuálního projektu Ambulantní sociální rehabilitace v regionu Příbram v rámci projektu hrazeného z ESF Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji, a to na dobu 34 měsíců. Tím jsme získali na naši klíčovou službu přibližně 3 mil. Kč na období od 2/2011 do 11/2013. Takže bylo především nutné se vypořádat u služeb nepodpořených z Humanitárního fondu s komplikací, že nemáme nezbytné 30 % dofinancování dotací z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, což vyřešily především úhrady od ZP, od členů ALKA, o.p.s. a od dárců. Zdravotní pojišťovny Podařilo se nám také uzavřít smlouvy se zbývajícími dvěma zdravotními pojišťovnami na obor ergoterapie, čímž jsme nad plán zajistili přibližně 107 tis. Kč. Celková uznaná částka za ergoterapie 115 tis. Kč by však v žádném případě nemohla stačit na náklady této služby pouze z úhrad zdravotních pojišťoven. Přestože jsme obdrželi zpět 53 tis. Kč z našeho původně od VZP ČR jednostranně stanoveného závazku za 1. pol. roku 2010 ve výši 88 tis. Kč, nepodařilo se nám udržet ani v dalších pololetích výsledné úhrady od VZP ČR na 100% námi fakturované částky, průměrně nám VZP ČR uznala od 1. pol do 1. pol úhrady v hodnotě 84%. Veřejná sbírka a DMS Velmi malé příjmy jsme realizovali prostřednictvím veřejné sbírky, jejímž účelem je vybavení pro metodu Therasuit. Sbírku jsme v průběhu roku 2011 založili a zajistili také od září 2011 dárcovské SMS heslo pro tento účel (DMS ALKA resp. DMS ROK ALKA na tel. č , přičemž ALKA, o.p.s. obdrží z 30 Kč resp. 12 x 30 Kč částku 27 Kč resp. 12 x 27 Kč). Obdrželi jsme celkem 35 DMS v hodnotě 945 Kč, čímž došlo ke srovnání nákladů nutných pro založení sbírky. Věříme, že do budoucna bude výsledek DMS pozitivnější, budeme se dále věnovat propagaci. 9/43

10 Poskytované služby A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ALKA, o.p.s. svoji činností v Příbrami a okolí vykrývá sociální, zdravotní a částečně pedagogické služby, které zde chybí ve spektru návazných služeb poskytovaných dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením. Naše služby jsou postaveny na několika principech: Individuální přístup k uživateli služby Individuální plánování Sdílená péče Ucelená rehabilitace Bazální stimulace. Tyto principy nám umožňují uskutečňovat komplexní podporu uživatelům a rodinám umožňují pečovat o svého handicapovaného člena přímo v domácím prostředí, nikoli v ústavu. To je dáno právě sdílením péče a podpory s dalšími subjekty. Cílem všech poskytovaných služeb je v konečném výsledku dosažení maximálně možné samostatnosti a soběstačnosti tím, že rozvíjí schopnosti a dovednosti osob s postižením a posiluje jejich návyky nácvikem činností, které jsou nezbytné pro samostatný život v běžných podmínkách. 1. Sociální rehabilitace Služba sociální rehabilitace pomáhá uživatelům k rozvoji jejich schopností a dovedností s důrazem na sociální, komunikační, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, posilování základních návyků, nácvik běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Hlavním cílem je co nejvyšší míra sociálního začlenění našich klientů a možnost jejich života v běžných každodenních podmínkách v rodině, ve škole, v pohybu ve společnosti, při zájmových činnostech. Služba je poskytována v několika rovinách: Sociální rehabilitace v návaznosti na fyzioterapii-například pokud dojde při fyzioterapii k rozcvičení horní končetiny, následuje nácvik sebeobsluhy - úchop lahvičky, po práci na motomedu a uvolnění spasmů dolních končetin a po hipoterapii dochází k tréninku vertikalizace a chůze, apod. Sociální rehabilitace jako součást služeb poskytovaných speciálním pedagogem - při diagnostice, vedení nácviků s dítětem a metodického vedení rodiče. Sociální rehabilitace jako služba poskytovaná v příbramské speciální škole formou podpory maximálně možné samostatnosti a nácviků každodenních sebeobslužných úkonů v průběhu vyučování (pracovnice sociálních služeb ALKY pomáhá některým žákům školy, kteří jsou zároveň klienty ALKY, v sociálním začlenění. Ambulantní i terénní sociální rehabilitace je cíleně zaměřená na konkrétní nácviky sebeobslužných činností nebo obstarávání osobních záležitostí (podpora a nácvik v průběhu jídla, nácvik hygieny, nákup v běžném obchodě s klientem, apod.). Dále jsou v sociální rehabilitaci zařazeny výchovné a vzdělávací činnosti a tato služba také napomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v běžných podmínkách. Dodavatelsky zajišťujeme také přepravu klientů asistenční službou v rámci terénní sociální rehabilitace. Tato služba pomáhá rodičům zajistit přepravu dětí a 10/43

11 opatrovanců např. po skončení školy do Centra péče o handicapované ALKA na odlehčovací službu, sociální rehabilitaci, terapie a aktivizace, apod. Rodiče tak mohou chodit do práce běžným způsobem. Nově jsme také v roce 2011 navázali v rámci služby sociální rehabilitace také projektem pracovní rehabilitace, jehož cílem je u vybraných uživatelů zhodnotit jejich schopnost pracovat a postupně jim umožnit alespoň částečné pracovní uplatnění v rámci jejich možností buď v našem zařízení nebo je postupně nasměrovat i do běžného pracovního prostředí. V tomto roce jsme také intenzivněji spolupracovali s Praktickou školou v Příbrami. Studenti této školy docházejí do našeho zařízení 2x v týdnu na praxi, v rámci které zde probíhá teoretická i praktická příprava k různým činnostem (rodinná výchova, ruční práce, vaření). Popis nabídky aktivit v rámci sociální rehabilitace: práce na orientaci v prostoru, čase a konkrétním prostředí (pravá-levá strana, blízko-daleko, ) podpora a rozvoj komunikace (rozšíření slovní zásoby, způsobů vyjadřování) výchovné a vzdělávací aktivity (zahrnuje i speciálně pedagogické aktivity) podpora sebeobsluhy (zásady oblékání, stravování a péče o vlastní osobu, včetně hygienických návyků ), cílený nácvik úkonů péče o vlastní osobu doprovázení a orientace v běžném prostředí a běžných službách podpora klientů ve škole, dopomoc s úkony sebeobsluhy o přestávkách mezi vyučovacími hodinami podpora sebevědomí a sebeprosazení, vlastního samostatného rozhodování, určování priorit podpora uvědomění si své role a možností s ohledem na reálnou situaci podpora a posílení kladných vztahů s okolím, rodinou, příp. kolektivem, způsoby řešení konfliktů osvojení dovedností potřebných pro získání zaměstnání podpora samostatnosti (nákup, umět hospodařit s časem, penězi, orientace v jízdním řádu, pomoc při vyplňování úřední dokumentace, vyhledávání informací na internetu, manipulace s běžnými domácími spotřebiči ) působení na zlepšení psychické kondice rozvoj pracovních dovedností 11/43

12 2. Sociálně aktivizační služby Služba sociální aktivizace nabízí uživatelům zejména sociálně terapeutické aktivity, které jim pomáhají vzhledem k jejich těžkým zdravotním postižením udržet jejich stávající dovednosti a individuálně rozvíjet jejich další schopnosti přiměřenou a zajímavou aktivizační a terapeutickou činností. Jedná se o několik forem služby. Individuální dílničky - probíhá v návaznosti na ergoterapii (formou výtvarných a rukodělných technik - keramika, tkaní na třech typech stavů, pískovničky, aximo, malba a další aktivizační a ergoterapeutické metody, které zlepšují jemnou i hrubou motoriku klientů, stimulují psychický vývoj i kognitivní funkce a zprostředkovávají uživatelům získávání nových zkušeností a dovedností) Skupinová muzikoterapie - přirozenou cestou pomáhá překonat sociální izolaci, pasivitu a ostych klientů. Při společné tvorbě hudby dochází k aktivnímu vyjádření sebe sama celým tělem, k propojení s celou skupinou a tím k možnosti získávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Velkou výhodou je možnost zapojit se i pro klienty s nejtěžšími handicapy. Individuální muzikoterapie - podporuje sebevyjádření a významně obohacuje duševní život handicapovaných klientů. Hiporehabilitace - poskytujeme dodavatelsky (JK CLUB F Příbram); velmi příznivě ovlivňuje a napravuje patologický pohyb klientů, stimuluje svalstvo a učí klienty pohybovat se v prostoru. V neposlední řadě je významný blízký kontakt se zvířetem. Kapacitu jezdeckého klubu výrazně převyšuje poptávka po této službě, která jde ruku v ruce s dosaženými pokroky u klientů. Psychorelaxační místnost Snoezelen - v mnoha zemích se nyní hledají nové, zcela netradiční formy práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením, které vycházejí z jejich možností, schopností a snaží se respektovat jejich zájmy. Jednou z těchto forem, podle níž se začíná pracovat i v našem zařízení, je tzv. Snoezelen. (V českém jazyce zatím nemáme pro tuto formu práce s lidmi s nejtěžším postižením odpovídající vhodný ekvivalent, proto budeme užívat její původní označení.) Snoezelen vznikl tak, že se v praktické činnosti s nejtíže mentálně retardovanými hledala možnost, jak jim nabídnout přiměřené aktivity. Výraz snoezelen (vyslovuje se snuzelen) je kombinace slov snuffelen, to znamená čichat, a doezelen, což znamená dřímat. Snoezelen je zvláštní nabídkou k využití času pro nejtíže postižené lidi, kteří nemohou chodit ani do školy, ani do práce a tráví převážnou část svého života na lůžku nebo invalidním vozíku. Umožňuje jim vyjít z jejich běžného prostředí a přejít do jiných prostor, kde mohou získat zcela jiné nové zkušenosti. Právě u této skupiny postižených lidí se vychází z toho, že při vnímání a poznávání svého okolí jsou odkázáni na primární smyslové vjemy a odpovídající doprovodné pocity a pohyby ty však v běžném životě nemohou být často správně prožity a zpracovány. 3. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytováno stálým uživatelům služeb Centra péče o handicapované ALKA a jejich rodinám, v menší míře jednorázově ostatním zájemcům (ambulantně i telefonicky). V rámci odborného sociálního poradenství sociální pracovnice podporuje uživatele, jejich rodiče a opatrovníky v maximální možné míře samostatnosti řešení v jejich náročné situaci, pomáhá jim formou, 12/43

13 která zohledňuje individuální rozdíly uživatelů a jejich rodin při uplatňování práv a oprávněných zájmů, např. při zdlouhavých řešeních přiznání dávek a příspěvků pro osoby s těžkým zdravotním postižením (OTZP), odvoláních, při zajišťování pomůcek, při řešení situací, kdy rodiče a opatrovníci potřebují pomoci zajistit pravidelnou návaznou péči o dítě nebo opatrovance v průběhu dne, při hledání řešení způsobu sociální rehabilitace osob s handicapem v souvislosti s ukončením školní docházky a vedení uživatele k osamostatnění v jeho dospělém životě; řeší také smluvní náležitosti poskytovaných služeb, poskytuje psychosociální podporu uživatelům a jejich rodinám, apod. Součástí této služby je i koordinace služeb sociální rehabilitace, odlehčovacích služeb a řešení smluvních náležitostí s uživateli. Cílem služby je vést klienta k maximální možné míře samostatnosti, podporovat ho ve využívání běžně dostupných služeb, pomáhat mu koordinovat využívání jednotlivých služeb, podporovat zejména dospělé klienty v hledání vlastních názorů a cest v životě. Sociálně terapeutické činnosti sociálně právní poradenství psychosociální podpora rodičů klientů s handicapem, kteří se nalézají v krizové situaci Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech handicapovaných osob hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, sepisováním odvolání, korespondencí, při řešení bydlení, zaměstnání apod.) pomoc při hledání vhodné kompenzační pomůcky Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zprostředkování navazujících a souvisejících sociálních služeb pomoc, podpora a poskytování informací při využívání a koordinaci návazných forem ostatních služeb (speciálně pedagogické, zdravotnické apod.) 4. Odlehčovací služba Pomáhá rodičům a opatrovníkům při jejich náročné péči o postiženého člena rodiny - cílem je umožnit rodinám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením či poskytnout prostor k vyřízení osobních záležitostí, pomoci zajistit péči o dítě v době, kdy jsou v zaměstnání, apod. Služba je využívána zejména rodiči, kteří jsou zaměstnáni nebo rodičem či opatrovníkem, který žije s dítětem sám a nemá možnost, aby ho někdo v péči vystřídal. Služba je poskytována často v návaznosti na dodavatelsky zajištěnou přepravu klienta ze školy, dále v návaznosti např. na sociální rehabilitaci, fyzioterapii nebo ergoterapii nebo denní stacionář. Rodič, který pracuje, má pak zajištěnou péči o dítě i v odpolední době, současně i s účastí dítěte na dalších aktivizačních činnostech a po skončení zaměstnání si dítě nebo opatrovance vyzvedne v našem zařízení. 5. Denní stacionář Tato služba je k dispozici od a aktuálně probíhá v dopoledním provozu od 7:30 hodin do 12:00 hodin každý pracovní den, včetně prázdnin. Službu je možné kombinovat s odpoledními ambulantními službami (zjm. sociální rehabilitací a 13/43

14 6. Sociální rehabilitace Therasuit ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 1. Rehabilitační a fyzikální medicína odlehčovacími službami). V rámci stacionáře je s každým klientem pracováno dle individuálních potřeb, tj. od nácviků každodenních činností, vzdělávacích aktivit až po intenzivní péči v případě těžkých kombinovaných postižení. Služba obsahuje tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Metoda Therasuit je velice komplexní metoda pro dosahování významně větší nezávislosti klientů díky zásadnímu zvětšení rozsahů pohybů a díky nacvičení praktických dovedností v běžném životě. Zcela ležící klienty může dovést k samostatnému sezení, ale nechodícím klientům na vozíčku může umožnit v ideálním případě chůzi, nemají-li zdravotní kontraindikace, které to znemožňují. K tomu využívá metoda speciální oblek Therasuit (v překladu terapeutický oblek), jehož základní myšlenka vzešla z kosmického výzkumu. Tento oblek dokáže významně zkorigovat špatné pohyby, ale také vypojí či naopak zapojí chybně fungující svaly či svalové skupiny. Intenzivní terapií několik hodin denně zpravidla pět dní v týdnu po dobu 3 týdnů se učí centrální nervová soustava klienta nové pohyby, nové pozice a orientaci v prostoru. Terapie se v případě potřeby opakuje. První (22letá) klientka z roku 2011 byla vozíčkářka a díky intenzivní terapii začala počátkem roku 2012 chodit se dvěma holemi. Pokud uživatel využívá zdravotnických služeb zařízení a dochází na ergoterapii a fyzioterapii, je nezbytné vyšetření rehabilitační lékařkou zařízení. Ta indikuje terapie a dává pro ně doporučení. K vyšetření se mohou objednat uživatelé i jinak, podle svých potřeb. Službu poskytuje MUDr. Jana Koudelková dvě odpoledne v týdnu. 2. Ergoterapie Ergoterapie usiluje prostřednictvím smysluplného zaměstnávání o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně možné začlenění jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu začlenění jedince využívá ergoterapeut specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Ergoterapie se poskytuje také v provázanosti na sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Při terapii se provádí a poskytuje: ergoterapeutické vyšetření hodnocení a nácvik běžných denních činností hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie ergoterapeutické postupy a metodiky při individuální a skupinové terapii 14/43

15 návrh, případně zhotovení kompenzačních a technických pomůcek poradenské služby v oblasti své odbornosti poradenství v otázkách adaptace a úprav domácího i pracovního prostředí ergodiagnostika rehabilitace kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a rozumových dovedností spolupráce na sociální rehabilitaci a sociální aktivizace uživatelů služeb Centra péče o handicapované ALKA Ergoterapie využívá rozličných metod včetně kreativních technik jako je keramika, tkaní, mokré plstění, nácvik grafomotoriky v pískovnici, malba rozličnými technikami, kresba, vytváření koláží a další. 3. Fyzioterapie Cílem fyzioterapie je náprava funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž patří např. blokády kloubů, svalové spasmy apod., s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Poskytovaná fyzioterapie se zaměřuje na prvky reflexní terapie a další moderní techniky. Fyzioterapie používá následující metody a techniky: základní odborné fyzioterapeutické metody (míčkování, měkké techniky) Vojtova reflexní terapie Synergická reflexní terapie Bazální stimulace Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally využití přístroje MOTOMED - Motomed je sofistikovaný rotoped, který umožňuje plynule nastavitelnou dopomocí šlapat na kole či trénovat paže u klientů, kteří bez dopomoci nemohou podobný pohyb vykonávat. Je to velice důležité pro zajištění pohybu ochrnutých končetin, což má mnoho pozitivních účinků na končetiny samotné i na celý organismus. Denně prováděný pohyb s využitím pohybového léčebného přístroje může udržovat pohyblivost, zmírňovat poškození vyvolaná nedostatkem pohybu, redukovat křeče, mobilizovat zbytkové síly svalů, podporovat chůzi a přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti. klasická léčebná tělesná výchova využívání termopolštářů k uvolňování svalového napětí Fyzioterapie je provázána se sociální rehabilitací v nácvicích běžných úkonů každodenní sebeobsluhy prováděných návazně na fyzioterapii. Domluva na konkrétních nácvicích potřebných úkonů vyplývá z individuálního plánování sociálních služeb. Je vázána na běžný život uživatele v jeho domácím a společenském prostředí. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ SLUŽBY Individuální speciálně pedagogické hodiny zaměřené na udržení a rozvoj kognitivních dovedností uživatelů; čtení, psaní, počítání, grafomotorika, alternativní způsoby komunikace apod. Pomoc a podpora při vypracovávání domácích úkolů; podpora dítěte a rodiče při výukových potížích Speciálně pedagogické výchovné a vzdělávací aktivity skupinové v rámci denního stacionáře, sociální rehabilitace a sociální aktivizace 15/43

16 BAZÁLNÍ STIMULACE Výukové programy na počítačích Práce s výukovými programy na PC klienti mají možnost pracovat s PC speciálně upravenými pro osoby s motorickými problémy či osoby nevidomé apod. Na těchto PC je instalována jednak sada MS Office (nácviky pro budoucí zaměstnání handicapovaných klientů)002c ale také speciální programy pro výuku handicapovaných (počítání bez čísel, běžné životní situace, např. práce s penězi, nakupování, tvorbu komunikačních tabulek atd. atd.) a několik her, které mají za cíl získané dovednosti procvičovat v praxi. Služby poskytované ALKA, o.p.s. jsou prolnuty konceptem Bazální stimulace: Součástí poskytování všech služeb je zapojení konceptu bazální stimulace v jejich průběhu. Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Služby poskytované v duchu tohoto konceptu podporují zachovalé komunikační a pohybové schopnosti klienta. Východiskem je práce s biografickou anamnézou uživatele, chápání jedince v jeho celistvosti s osobními a sociálními specifiky jeho života. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná jak do intenzivní zdravotnické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče), tak do sociálních služeb a pedagogické oblasti (zařízení pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, seniory, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu, zejména s těžkým kombinovaným postižením, výrazně zlepšuje kvalitu jejich života. Všechny pracovnice, které poskytují služby v přímém kontaktu s klientem, byly průběžně proškoleny v tomto konceptu. 16/43

17 Ekonomická situace Příjmy / Výnosy Dlouhodobě se intenzivně věnujeme zajišťování vícezdrojového financování. V této oblasti jsme zatím byli úspěšní a mírně jsme přeplnili původní plán financování provozu a nových služeb pro rok Stále jsme rychle rostoucí organizací, důvodem je poměrně nedávné zahájení provozu (intenzivně až v polovině roku 2008). Nutnost zrekonstruovat prostory, vybavit je potřebným vybavením, zajistit specificky kvalifikovaný personál a zatím, dle poptávky v regionu u naší cílové skupiny, rozšiřovat služby na úroveň, která pokryje to nejdůležitější, co ze sociálnězdravotních služeb v regionu významně do roku 2008 chybělo. V roce 2011 jsme se však díky rychlému růstu a důrazu na vícezdrojové financování museli vypořádat s nastavením interních postupů u velkého množství velice různých projektů a dotací. Všechny tyto projekty jsme úspěšně implementovali do naší organizace a podařilo se nám zajistit jejich oddělené evidování i financování tak, abychom splnili podmínky každého partnera dle uzavřené smlouvy, metodiky či jiných podmínek. V první polovině roku 2011 jsme se potýkali s opakovanou výměnou externí účetní firmy. Současná účetní firma, Ekonomia JH, byla v květnu roku 2011 vybrána ve výběrovém řízení po dvou předchozích neúspěšných pokusech o nalezení vhodné účetní zaměřené na problematiku neziskového sektoru v regionu Příbram. Od té doby je tato oblast uspokojivě řešena. Celkové příjmy dosáhly v roce 2011 hodnoty 6,6 mil. Kč. Zisk dosáhl na částku více než 0,5 mil. Kč a bude celý použit na další provoz a rozvoj jednotlivých služeb poskytovaných ALKA, o.p.s. K tomuto účelu byl vytvořen rezervní fond ve výši XXX Kč, jehož cílem je využití v případě problémů s cashflow a při dofinancování projektů zaměřených na rozvoj nových služeb, pokud nebude možné zajistit dostatečné dotace či dary od třetích stran. Rok 2011 byl významný hlavně proto, že se jednalo od roku 2005 o první rok, kdy ALKA, o.p.s. nebojovala po ekonomické stránce o přežití, jak tomu vždy zejména v první polovině roku bývalo. Obdrželi jsme takové množství dotací a darů na projekty, že jsme dokázali menšími úspornými opatřeními zajistit dostatečné cashflow pro všechny potřebné služby během prvních 6 měsíců. V druhé polovině roku 2011 jsme zvládli také navýšení počtu pracovníků a zvýšení úvazků především díky mimořádnému 2. kolu dotačního řízení od MPSV, které reflektovalo nárůst počtu klientů a umožnilo zajistit dostatečný personál pro zvládnutí takto rozsáhlého provozu. Dary od nadací, nadačních fondů a velkých sponzorů dosáhly částky XXX Kč. Tato částka je účetní a zohledňuje časové rozlišení projektů (objevují se i projekty převedené z roku 2010 a nezahrnuje projekty realizované až v roce 2012). V tabulce níže je pak uveden seznam nově odsouhlasených projektů od nadací. nadačních fondů a veřejných subjektů (ministerstvo, kraj či obec) v průběhu roku 2011, tato tabulka však na rozdíl od účetnictví nereflektuje skutečné období čerpání prostředků. Ostatní sponzorské dary právnických a fyzických osob byly přijaty jak účelově vázané ( ,15 Kč), tak bezúčelové (54 689,16 Kč). 17/43

18 Vlastní příjmy se týkají zejména pravidelných měsíčních členských příspěvků klientů a plateb za terapie, ostatních tržeb např. z pronájmu reklamních prostor, pronájmu keramické pece ( Kč), regulačních poplatků u lékaře (pouze 970 Kč, většina klientů jsou děti) a z největší míry z úhrad zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony. Celkem jsme obdrželi úhrady od zdravotních pojišťoven v hodnotě téměř 524 tis. Kč od všech tří zdravotních pojišťoven a za všechny tři odbornosti. Takováto výše úhrad však nemůže stačit na financování provozu těchto tří odborností. Důvodem je, že neposkytujeme péči pouze v rozsahu, který stanový vyhláška, ale v rámci jedné terapie poskytujeme i sociální služby zejména sociálně aktivizační a sociální rehabilitaci, proto část úvazků zdravotnických pracovníků je financována z jiných zdrojů, zejména dotací MPSV na sociální služby. Vyúčtování VZP ČR za pololetí je k dispozici až s několika měsíčním zpožděním, čímž není v účetnictví možné postihnout finální stav. V běžném roce se tak promítnou pohledávky či závazky za druhé pololetí roku předchozího oproti běžnému a naopak v něm chybí za druhé pololetí roku běžného, protože jsou účetně promítnuty zpravidla až v roce následujícím. Došlo tak k navýšení zisku roku 2011, protože nám VZP ČR uznala dodatečnou úhradu za 1. pol. roku 2010 (naopak v roce 2010 vznikla ztráta ,67 Kč z důvodu chybně stanovené výsledné úhrady za stejné 1. pol. roku 2010). VZP ČR pak stanovila úhrady za jednotlivá pololetí takto: období (odbornost) částka fakturovaná částka uznaná rozdíl (ČF-ČU) % 1. pololetí 2010 (201) ,00 Kč ,38 Kč 193,62 Kč 99% 1. pololetí 2010 (902) ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč 76% 2. pololetí 2010 (201) ,00 Kč ,19 Kč ,81 Kč 61% 2. pololetí 2010 (902) ,00 Kč ,40 Kč 2 536,60 Kč 98% 1. pololetí 2011 (201) ,60 Kč ,83 Kč ,77 Kč 64% 1. pololetí 2011 (902) ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč 76% 1. pololetí 2011 (917) ,00 Kč ,60 Kč 447,40 Kč 100% Ačkoliv jsme se ohledně stanovení úhrad za daná pololetí, zejména těch s významnou odchylkou od skutečné fakturace, tj. nejčastěji u odbornosti 201 (rehabilitační a fyzikální medicína, kde jsme se vždy ocitli na méně než dvoutřetinové hodnotě z původní fakturace), vždy odvolávali, nepodařilo se nám uspět. Stanovení výsledných úhrad u odbornosti 201 bylo dle VZP ČR provedeno v souladu s úhradovým dodatkem, a protože naše zařízení v referenčním období, tj. ve 2. pol. 2008, ještě neexistovalo, byly pro účely výpočtu použity údaje srovnatelných (tj. rovněž nově vzniklých) zařízení v příslušné odbornosti. U ostatních pojišťoven je spolupráce plynulá a průběžná, proto je možné účetnictví aktualizovat jen s minimálním, tj. několika týdenním zpožděním. Výsledné úhrady se liší v řádu haléřů až desetikorun. Jedná se však pravidelně o fakturované částky výrazně nižší, v řádu sto korun až tisíci korun za čtvrt roku. 18/43

19 Výdaje / Náklady Celkové osobní náklady se vyšplhaly v roce 2011 až těsně nad hranici 3 mil. Kč, průměrný přepočtený počet pracovníků pak dosáhl hodnoty 13 (pracovníky zaměstnáváme zpravidla na menší úvazky, jedná se velmi často o osoby ohrožené sociální exkluzí matky těsně po mateřské či rodičovské dovolené, senioři, pečující osoby, handicapovaní atd.). Vzhledem k nutnosti nadále dovybavovat naše zařízení nezbytnými pomůckami a nábytkem po nedávno ukončené rekonstrukci a vzhledem k zahájení provozu nových služeb a metod dosáhla hodnota spotřebovaného materiálu částky X,XX mil. Kč, z toho bylo XXX Kč DDHM do 40 tis. Kč. V roce 2011 bylo pořízeno například toto vybavení: zvedák, URIAS dlahy, polohovací židlička TAMPA, relaxační místnost Snoezelen, Bass shake systém pro Snoezelen, 6x obleky Therasuit, speciální vybavení pro metodu Therasuit, polohovací vaky pro navození správné polohy dle metody bazální stimulace a mnoho dalších věcí. Ale většina pořízených pomůcek nepřesáhla pořizovací cenou 40 tis. Kč, nejednalo se tak zpravidla o investice. Investicí nad 40 tis. Kč bylo pořízení dvou terapeutických klecí pro intenzivní pohybovou metodu Therasuit. Další investicí je pořízení dvou speciálních polohovacích židliček x:panda ve dvou velikostech. Z předchozích období byla odepisována také myčka nádobí a motomed pro dolní končetiny z roku 2010 a keramická pec z roku Celkové odpisy tak za rok 2011 činí XXX Kč. Statutární záležitosti Od byla změněna Zakládací smlouva společnosti na základě Novelizace zákona o obecně prospěšných společnostech. Od ledna roku 2011 se statutárním orgánem společnosti stala její ředitelka. Dále došlo ke změně zakladatele, Hanu Janotovou nahradila Mgr. Šárka Hájková. Základními orgány společnosti je ředitel, správní rada a dozorčí rada Ředitelka Správní rada Dozorčí rada Odměny členům základních orgánů Ředitelka je statutárním orgánem společnosti. Ředitelkou společnosti je Mgr. Šárka Hájková Správní rada má 3 členy. Členové správní rady jsou Helena Holánková, předsedkyně správní rady, Mgr. Štěpánka Šlapáková, Ing. Leopold Roule Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady jsou Renata Kudrnová, předsedkyně, dozorčí rady, Mgr. Vlastimil Kubala, Ing. Pavel Šťovíček. Odměny správní a dozorčí radě nebyly vypláceny. Ředitelce, Mgr. Šárce Hájkové, byla vyplacena hrubá měsíční mzda ve výši Kč za celý rok /43

20 Tabulka 1 Uzavřené smlouvy nebo přísliby na financování od nadací a institucí v roce 2011 Název donora Na co jsme nově v roce 2010 prostředky získali Částka schválená* v roce 2011 Středočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadační fond Avast Nadace OKD - Nadační fond J&T Nadační fond Českého rozhlasu Sbírka Světluška Individuální projekt Sociální rehabilitace ambulantní, region Příbram 2/ /2013 financovaný z ESF Provozní dotace 1. kolo sociální služby Provozní dotace 2. kolo sociální služby Therasuit rekonstrukce, vybavení a proškolení personálu Provozní dar pracovní rehabilitace handicapovaných v regionu Příbram Provozní dar - mzda terapeutek pro metodu Therasuit v roce 2012 Sociální rehabilitace nácviková kuchyň Provozní dar odlehčovací služby Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Město Příbram Provozní dotace nájem a energie Kč Úřad práce Mzdy zaměstnanců veřejně prospěšné práce Kč GE Money Bank Provozní dar hiporehabilitace Kč Fond hejtmana Středočeského kraje Polohovací zařízení x:panda 3S Kč Charta 77 Tipfond Polohovací zařízení x:panda 4S Kč Obce (mimo Příbram) Provoz a vybavení Kč Charta 77 Konto Bariéry Polohovací zařízení x:panda 4S Kč Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové program Cesty k integraci Charta 77 Počítače proti bariérám Polohovací zařízení x:panda 4S Program na PC Boardmaker Kč Kč CELKEM Kč** * jde o částku, která byla v roce 2010 schválena, nikoliv účtována, často příspěvek celý nebo z části přechází do dalších období, proto celková částka nesouhlasí s účetními příjmy, které obsahují navíc převody příjmů z roku 2010 a neobsahují naopak převody některých příjmů do roku 2012 a investice. ** v roce 2010 stejný parametr dosáhl hodnoty Kč. 20/43

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více