VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

2 ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální život svých klientů i jejich rodin. Na konci roku 2011 ALKA poskytovala 46 handicapovaným osobám ve věku 1 50 let a jejich rodinám v Příbrami a okolí služby, které kombinují principy ucelené rehabilitace (zdravotní, sociální a pedagogická péče) a sdílené péče (klient je v rodinném prostředí a rodinám s péčí pomáhají odborníci). Zásadním důvodem k založení ALKA, o.p.s. rodiči handicapovaných dětí a speciálních pedagogů v roce 2005 byla neexistence denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením starší 15 let v Příbrami. V roce 2011 uplynulo 6 let od založení ALKA, o.p.s. Od roku 2008 je ALKA, o.p.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a v roce 2010 se stala registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením. Úvodní slovo ředitelky ALKA, o.p.s. Rok 2011 by se dal označit za velice zdařilý. Hned v lednu roku 2011 jsme se dozvěděli, že nám Ministerstvo práce a sociálních věcí v 1. kole dotací pro poskytovatele sociálních služeb poskytne dotaci ve výši Kč na provoz registrovaných služeb. Již v září roku 2010 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Magdaléna, o.p.s. a podali společně nabídku do veřejné zakázky vyhlášené Středočeským krajem. V této veřejné soutěži jsme byli úspěšní a od února 2011 čerpáme finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci tzv. Individuálního projektu ( Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji ) na provoz naší klíčové služby Ambulantní sociální rehabilitace, a to přibližně Kč na cca 3 roky. Ve 2. kole dotačního řízení MPSV jsme obdrželi Kč. Tímto jsme úspěšně zajistili zásadní finanční prostředky na provoz sociálních služeb na celý rok Na jaře jsme díky Nadaci O2, která nás již podruhé podpořila při vybavování našeho Centra, otevřeli novou multismyslovou relaxační místnost Snoezelen. Jedná se o speciální terapeutickou místnost pro osoby se zdravotním postižením. Jejím úkolem je navodit klientům smyslové podněty pomocí audiovizuální techniky ve spojení s příjemným prostředím. Za úplně největší úspěch však považujeme zřízení Denního stacionáře ALKA pro osoby s kombinovaným postižením z Příbrami a okolí od 15 let výše. Absence denního stacionáře pro tuto cílovou skupinu byla hlavním impulsem pro vznik ALKA, o.p.s. v roce 2005, neboť toto zařízení v regionu zásadně chybělo. Stacionář jsme slavnostně otevřeli 1. července Nezbytná rekonstrukce potřebných prostor (225 m2) probíhala ve třech fázích, a to zejména od prosince 2009 do dubna /43

3 V této době bylo postupně zajišťováno i nejnutnějšího vybavení pro provoz této služby. Radost nám udělalo zahájení projektu na novou pohybovou terapii Therasuit s Nadačním fondem Avast, který na projekt přispěl velikou částkou. Jsme první subjekt v celé České republice, který tuto metodu bude poskytovat. Předpilotní provoz této terapie jsme zahájili na podzim a budeme pokračovat pilotním provozem v roce V roce 2011 jsme začali spolupracovat s novými partnery. Ceníme si navázání spolupráce s Nadačním fondem J&T, smlouva se týkala podpory pohybové terapie Therasuit a realizace nových záměrů ALKA, o.p.s., jakými jsou chráněné bydlení, chráněné zaměstnávání, pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář. Jsme velice rádi, že se nám daří poskytovat služby zcela v souladu s moderními trendy v této oblasti. Základem je vždy individuální plánování průběhu každé služby klientovi na míru, které nám ukládá platná legislativa. Všechny služby poskytujeme v duchu konceptu ucelené rehabilitace, tj. za propojení sociální, zdravotní i speciálně pedagogické oblasti. Veškerá péče je tzv. sdílená, to znamená, že klient žije v domácím prostředí a na péči o něj se kromě pečujících osob podílí odborníci, a to jak po odborné stránce, tak i případným odlehčením rodině. Cílem těchto aktivit je, aby handicapovaný klient i jeho rodina mohli žít co nejvíce normální život. Naší činnost opět podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Město Příbram, okolní obce z regionu, zdravotní pojišťovny, partneři, dobrovolníci, nadace, nadační fondy, podnikatelé, fyzické osoby, zaměstnanci i rodiny klientů. Výbornou spolupráci jsme měli s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s., veliký ohlas měla naše činnost i v regionálních médiích, která o nás zveřejnila během celého roku 2011 mnoho příspěvků a významně nám tak pomohla se zvýšením informovanosti veřejnosti o našich službách. Všem bych chtěla jménem ALKA, o.p.s. poděkovat, neboť díky jejich podpoře a spolupráci byl rok 2011 pro nás velice dynamický a úspěšný. Mgr. Šárka Hájková ředitelka ALKA, o.p.s. 3/43

4 Co se povedlo v roce 2011 Provoz sociálních a zdravotních služeb Na provozní náklady (mzdy pracovníků, nájem energie, jiné služby a další běžné provozní náklady) Centra péče o handicapované ALKA a Denního stacionáře ALKA jsme opět žádali u Ministerstva práce a sociálních věcí a obdrželi jsme v 1. kole dotaci ve výši Kč na pět našich poskytovaných registrovaných služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby, denní stacionář a sociální rehabilitaci). Ve druhém kole dotačního řízení jsme získali dalších Kč. Začátkem roku jsme navázali spolupráci s Magdaléna o.p.s. a podepsali jsme smlouvu se Středočeským krajem na Individuální projekt pro ambulantní a terénní sociální rehabilitaci financovaný z Evropského sociálního fondu. Tím jsme zajistili přibližně Kč na únor až prosinec 2011 na provoz naší klíčové služby (a další přibližně Kč na další 2 roky, tj. do listopadu 2013). Lednový provoz sociální rehabilitace jsme pokryli jednak z dotace MPSV, které nám na tuto službu poskytlo Kč a jednak Kč z dotace Humanitárního fondu Středočeského kraje pro rok 2010, jejíž čerpání nám Středočeský krajumožnil posunout až na konec ledna Významným donorem se stala Nadace OKD, která poskytla na provoz pracovní rehabilitace v rámci ambulantní sociální rehabilitace dar Kč. Dalším významným zdrojem byly v roce 2011 i úhrady zdravotních pojišťoven za vykázanou péči. Od tří zdravotních pojišťoven jsme získali celkem 520 tis. Kč. Navýšení je dané menší měrou nárůstem počtu klientů, ale hlavně rozšířením smluv se dvěma pojišťovnami o obor ergoterapie. Velice nám pomohl i dar od Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši Kč na provoz odlehčovacích služeb. Na provozní náklady jsme dále získali grant od Městského úřadu Příbram ve výši Kč na úhradu nájmu a energií. Podporu jsme nalezli u některých obcí v regionu, ve kterých mají někteří naši klienti bydliště (celkem Kč). Další provozní náklady byly hrazeny z příspěvků klientů a bezúčelových sponzorských darů. Tímto jsme zvládli zajistit provoz na celý rok Všechna podpora nám velice pomohla, neboť jsme v tomto roce nebyli úspěšní u Humanitárního fondu Středočeského kraje. V roce 2011 se nám podařilo poprvé zaměstnat dva naše klienty, a to právě díky Nadaci OKD, která nám darovala částku Kč na pracovní rehabilitaci. Jednoho klienta jsme zaměstnali na letní brigádu a vykonával pomocné práce při ergoterapii a výdeji jídla. Od srpna jsme zaměstnali dalšího klienta, který připravoval podklady k účetnictví. Pro nás to byla veliká pomoc a pro klienty důležitá součást začleňování do společnosti. Projekt pracovní rehabilitace jsme zahájili v červenci 2011 a bude probíhat do června roku 2012, v rámci projektu také spolupracujeme s Úřadem práce v Příbrami. Hiporehabilitaci (terapii s koňmi a na koňském hřbetě) jsme v loňském roce financovali z grantu GE Money Bank i z peněz od MPSV. Tato terapie je u našich klientů velice žádaná, a tak jsme byli rádi, že již potřetí nám GE Money Bank poskytlo finanční prostředky, tentokrát ve výši Kč. Tato terapie působí v mnoha směrech, kromě jinak těžko vyvolatelného pohybu v sedle koně, který má 4/43

5 Zahájení provozu Denního stacionáře ALKA Vybavení silné účinky na vnitřní stavbu těla a zlepšení koordinačních funkcí, má také dopady na psychiku a začlenění handicapovaných do společnosti. ALKA, o.p.s. dále poskytuje velice žádané odlehčovací služby, na které získala prostředky z grantu Nadačního fondu českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši Kč. Tuto službu jsme financovali i z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, výše provozní dotace od MPSV pro rok 2011 činila Kč. Od září jsme aktivovali veřejnou sbírku podpořenou službou DMS ALKA a DMS ROK ALKA (roční podpora) v rámci projektu Pohybové terapie Therasuit v ČR. Od září do prosince jsme získali díky této službě zatím 950 Kč (čistý výtěžek po odečtení nákladů na zřízení 207 Kč). Není to mnoho, ale my jsme vděčni za jakoukoli podporu a doufáme, že v příštím roce se veřejnost o této službě dozví více a podpoří nás. Zřízení denního stacionáře bylo hlavní prioritou od založení ALKA, o.p.s. Intenzivně jsme na tomto cíli pracovali od července roku 2008 do 1. července 2011, kdy jsme zprovoznili denní stacionář od 15 let výše, který slouží handicapovaným lidem s kombinovaným postižením z Příbrami a širokého okolí. Za 3 roky jsme dokončili rekonstrukci všech prostor (225 m2), vybavili je nábytkem, speciálními pomůckami i technickým vybavením. V roce 2011 do stacionáře docházelo 7 klientů denně. Měli možnost zde dle indikace také docházet na fyzioterapii, ergoterapii, prováděli nácviky v rámci služby sociální rehabilitace, u níž je klient veden k samostatnosti a získávání dovedností potřebných v běžném životě. Stacionář navštěvovali dohromady klienti méně i těžce postižení. Každému zvlášť byl vytvořen program na míru. Těžce postižení klienti byli ošetřeni potřebnými sociálně-zdravotními terapiemi, lehce postižení byli vedeni pro práci v budoucí sociálně terapeutické dílně, případně výhledově i pro chráněné pracovní místo v. Jsme velice rádi, že se nám tento projekt povedlo završit, ovšem v dalších letech dorostou do stacionářového věku další klienti různého typu postižení a kapacita bude zcela zaplněna. Bude nutné hledat další prostředky pro zřízení druhého oddělení denního stacionáře pro velmi těžce handicapované klienty a sociálně terapeutickou dílnu pro méně handicapované klienty. Během roku 2011 jsme vybavili Centrum péče o handicapované ALKA, Denní stacionář ALKA i zdravotní služby velice potřebnými kompenzačními pomůckami, nábytkem i drobnými pomůckami na ergoterapii, fyzioterapii, muzikoterapii a důstojnou péči o klienty. Pořídili jsme 3 speciální polohovací židle, jednu jsme zapůjčili klientovi domů. Tyto speciální židle pomáhají klientovi sedět ve správné poloze a vykonávat denní činnosti. Velikou pomůckou bylo zakoupení elektrického zvedáku, který přepravuje těžce handicapované klienty a zároveň usnadňuje pracovníkům manipulaci s nimi. Dále jsme pořídili nafukovací dlahy URIAS (díky tlaku dlahy dochází k přechodnému snížení zvýšeného svalového tonu), které umožňují fixovat končetinu v poloze co nejblíže poloze fyziologické, s touto fixovanou končetinou lze následně také cvičit. Také jsme koupili další polohovací pomůcky měkké a přizpůsobivé vaky, ve kterých se klienti polohují a odpočívají. Podařilo se nám vybudovat a dovybavit multismyslovou, psychorelaxační místnost Snoezelen, včetně BassShake systému, který převádí hudbu na vibrace do lůžka. Zejména u neslyšících a nevidomých klientů je tato technologie velice důležitá. 5/43

6 Na jaře jsme pořídili nácvikovou kuchyň se speciálními pomůckami. Nácviky v kuchyňce vedou pracovnice klienta k jeho samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě. Pořídili jsme speciální stůl s výřezy pro vozíčkáře do jídelny, nezbytný nábytek do stacionáře a kanceláře. Zakoupili jsme velké množství pomůcek na ergoterapii, fyzioterapii, muzikoterapii a pro denní stacionář či odlehčovací služby. Do speciálních počítačů jsme pořídili program BoardMaker na tvorbu komunikačních tabulek pro alternativní komunikaci. V neposlední řadě byla zajištěna multifunkční tiskárna s kopírkou a skenerem propojená s počítači upravenými pro naše klienty pomocí speciálních periferií (myš, klávesnice, monitor, hlasové výstupy apod.), na které klienti nacvičují v rámci pracovní rehabilitace administrativní úkony (tisk dokumentu a založení do kancelářského šanonu, výrobu a tisk komunikačních tabulek pro osoby s poruchou řeči, skenování dokumentů a jejich ukládání v počítači apod.). To vše bylo možné díky nadacím, institucím a sponzorům. Nová terapie Therasuit V červenci jsme podepsali smlouvu s Nadačním fondem AVAST o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč na realizaci projektu ALKA intenzívní pohybová terapie pro nechodící klienty Therasuit. Jedná se o ve světě uznávanou a moderní metodu mimořádně intenzivně cílenou na odstraňování pohybových problémů nechodících pacientů, zejména s dětskou mozkovou obrnou a ataxií, což jsou nejčastější diagnózy našich klientů. V konečném důsledku se díky terapii docílí i toho, že osoba pohybující se např. jen po kolenou vstane a bez opory chodí v obleku Therasuit. To je mimořádně významný pokrok s mnoha dalšími dopady na běžný život, nezávislost a soběstačnost klientů. Ale za velký přínos budeme také považovat korekce chybné chůze, která později způsobuje obrovské a nevratné zdravotní problémy (deformace či zatvrdnutí kloubů, páteře, artrózy atd.). Z nadačního příspěvku Nadačního fondu AVAST jsme zrekonstruovali místnost, pořídili potřebné vybavení a proběhlo týdenní školení terapeutek. V říjnu následoval předpilotní provoz se dvěma klienty. V listopadu nám opět Nadační fond AVAST schválil další částku 280 tis. Kč na dovybavení dalšími potřebnými pomůckami. Nadační fond J&T podpořil tuto terapii v roce 2011 částkou Kč pro rok 2012 na mzdové náklady terapeutů a podpoří nás významně také další zdroje, např. MPSV, které na metodu Therasuit poskytlo více než 1 mil. Kč na provoz v roce V roce 2012 začne probíhat pilotní provoz s přibližně 12 klienty, kteří budou absolvovatněkolik zhruba třítýdenních terapeutických bloků dle individuálních potřeb. Vše budeme pečlivě dokumentovat, vytvoříme odbornou studii, neboť budeme usilovat o zavedení metody jako standardu pro léčbu typických diagnóz našich klientů v rámci zdravotního pojištění a/nebo nově zaváděné dlouhodobé péče, která bude kombinovat zdravotní i sociální služby. Rekonstrukce nových prostor Oblastní nemocnice Příbram, a.s. nám opět vyšla vstříc, uzavřela s námi dodatek k nájemní smlouvě a pronajala nám nové prostory o ploše 65 m 2 ve 2. patře. A tak jsme v září opět začali s rekonstrukcí největší místnosti, která bude sloužit právě pro 6/43

7 Partneři novou pohybovou terapii Therasuit. Tak jsme mohli metodu Therasuit zahájit již v říjnu V prosinci následně proběhla rekonstrukce zbývajících dvou místností v těchto nově pronajatých prostorách. Jsme velice rádi, neboť naše nová a velice přínosná metoda vyžaduje prostor, vybavení této terapie je objemné a hlavně klient by neměl být ničím rušen. Další 2 místnosti budou v roce 2012 využity pro terapeutky a naši hlavní lékařku, která se doposud dělila o kancelář se sociální pracovnicí. Cílem ALKA, o.p.s. je komplexní péče o handicapované klienty. Bez spolupráce s dalšími subjekty by poskytování služeb nebylo možné. Společnost získala od začátku svého působení mnoho významných partnerů. Nejdelší dobu funguje spolupráce se Základní školou, Mateřskou školou a Praktickou školou Příbram (tzv. speciální škola ), kde se vzdělává většina klientů. Již druhým rokem docházeli do školy zaměstnanci ALKA, o.p.s. v rámci terénní sociální rehabilitace a dopomáhali klientům s prvky sebeobsluhy (strava, oblékání, dopomoc na toaletě atd.). Třetím rokem trvá partnerství se Jezdeckým klubem Club F, o.s., který nám zajišťuje jednu z nejžádanějších terapií hiporehabilitaci. Tato terapie u koní a na koňském hřbetě má veliký přínos pro klienty po zdravotní stránce (posilování a protahování křečemi ztuhlých svalů apod.), ale u klientů dochází k významnému zlepšení i po psychické stránce (zlepšení nálady při kontaktu s koněm). S TyfloCentrem Praha, o.p.s. pracoviště Příbram, máme smlouvu pro fázi přípravy veřejné zakázky, předávání zkušeností při realizaci a navázání sociálních služeb pro skupinu zdravotně postižených. Novou partnerskou smlouvu jsme uzavřeli s Nadačním fondem J&T. Týkala se podpory projektů ALKA, o.p.s. jako je pohybová terapie Therasuit, realizace nových záměrů v oblasti chráněného bydlení, chráněného zaměstnávání, pobytových odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře. Tato spolupráce nám udělala velikou radost, neboť budeme moci v budoucnu rozšiřovat své aktivity i za přispění Nadačního fondu J&T. Zároveň jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Magdaléna, o.p.s. Díky tomuto partnerství se nám podařilo získat finanční prostředky přibližně v hodnotě třech milionů Kč, které umožní provoz naší klíčové služby - Ambulantní sociální rehabilitace - po dobu 34 měsíců (od února 2011). V rámci této služby poskytujeme našim klientům, z řad hendikepovaných dětí, široké portfolio činností, jejichž cílem je zvyšování soběstačnosti, samostatnosti a sociální integrace. Naši klienti tak mohou trénovat oblékání, přípravu stravy, práci s PC, nacvičovat si orientaci v okolí, nákup surovin pro přípravu stravy, práci s penězi. Klienty vedeme i k samostatnému vyřizování svých záležitostí u lékařů či na úřadech s dopomocí našeho pracovníka. Dalším spolupracujícím subjektem byla asistenční služba PB Help Asistent, která přepravovala klienty ze školy do Centra péče o handicapované ALKA a zpět. Služba vedla klienty ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti, pomáhala však i rodinám s postiženým dítětem, protože rodič nemusel své dítě vyzvedávat ve speciální škole již po skončení vyučování. Klient byl kvalifikovaně přepraven do našeho zařízení, ve kterém se odpoledne věnoval speciálním terapiím či čerpal 7/43

8 odlehčovací služby. Pečující osoba mohla takto např. chodit do zaměstnání, stejně jako rodina s dětmi zdravými a svého svěřence si mohla vyzvednout až cestou z práce domů. Pracoviště ALKA, o.p.s. umožňovala absolvovat praxe studentům, nejvíce k nám docházeli studenti z VOŠ a SOŠ Březnice, se kterou jsme uzavřeli partnerskou smlouvu v rámci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ Březnice v souladu s potřebami trhu práce. ALKA, o.p.s. získala od začátku svého působení mnoho významných partnerů, díky nimž realizovala své projekty. Partneři pomáhali po odborné stránce, finančně i s organizačním zajištěním. V roce 2011 probíhalo komunitní plánování ORP Příbram, členem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením byla jedna naše pracovnice. Ředitelka, Mgr. Šárka Hájková osobně byla v řídící skupině a jako zástupce pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením se podílela na připomínkování pracovní verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období KÚSK. Od června byla členem expertního týmu Aktivity 2,3,4 projektu Podpora procesů v sociálních službách při MPSV. Zpracovali jsme také průzkum u našich klientů ohledně sociálních služeb poskytovaných v regionu, o spokojenosti s jednotlivými službami a o budoucích plánech klientů včetně toho, které služby jsou nejvíce nyní postrádány. Byl tak potvrzen náš záměr zabývat se do budoucna ještě intenzivněji v oblasti větší nezávislosti klientů, tj. chráněné či sociálně terapeutické dílny či podporované zaměstnávání, chráněné bydlení a odlehčovací služby o víkendu. Zdravotní pojišťovny Od roku 2010 je ALKA, o.p.s. nestátní zdravotnické zařízení a má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami (VZP ČR 111, ČPZP 205 a ZP MV ČR 211). Smlouvy jsou uzavřeny pro obory rehabilitační a fyzikální medicína (odbornost 201), fyzioterapie (odbornost 902) a od roku 2011 nově ergoterapie (odbornost 917), a to u všech tří zdravotních pojišťoven. Uzavření smlouvy na tuto terapii jsme považovali za veliký úspěch, předcházelo tomu mnohačetné vyjednávání zejména s VZP ČR, protože převážná část klientů je pojištěna právě u této pojišťovny. Všichni naši klienti jsou evidováni u jedné ze tří výše uvedených zdravotních pojišťoven. Podařilo se také vyřešit v loňském roce neuznanou úhradu v hodnotě88 127,67 Kč za 1. pol. roku 2010, kterou jsme v první polovině roku 2011 museli nejprve uhradit zpět VZP ČR formou splátkového kalendáře, ale díky intenzivnímu řešení se zdravotní pojišťovnou jsme dohledali dvě dávky (za 3/2010 a 5/2010), které byly chybně prošlé systémem VZP ČR. Díky tomu se nakonec podařilo o ,07 Kč původní dluh snížit a tato suma nám byla zpětně vrácena. Zbývající část z původního dluhu vznikla zejména chybou ve výpočtu záloh, kdy naše organizace omylem fakturovala v roce ,80 Kč/bod místo 1,00 Kč/bod. 8/43

9 Co se nepovedlo v roce 2011 Provozní doba Denního stacionář ALKA Hlavním cílem bylo otevření denního stacionáře po celý den. Zájem o ambulantní služby však byl v posledních 3 letech stále větší a došlo k jejich významnému rozšíření, a to jak pokud jde o počet klientů, tak o různé nové druhy, intenzitu či délku terapií (zejména díky novému vybavení a vzdělávání personálu), proto jsme museli stacionář otevřít pouze od 7.30 do hodin. Důvodem je nutnost sdílení aktuálních zrekonstruovaných prostor s ostatními službami, resp. nedostatečný rozpočet na celodenní provoz tak, aby bylo možné odpoledne v nových prostorách zajistit ostatní ambulantní služby. Stacionářoví klienti mohli však v našem zařízení zůstat i v odpoledních hodinách, protože odpoledne využívali v případě zájmu ambulantní terapie resp. odlehčovací služby. Humanitární fond Středočeského kraje 2011 Další větší komplikací bylo neschválení dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro provozní náklady roku Tuto skutečnost jsme se dozvěděli přibližně v polovině roku 2011 a bylo nutné se s tímto významným výpadkem vypořádat (pro srovnání v roce 2010 byla schválena dotace z Humanitárního fondu ve výši Kč). Naštěstí jsme uspěli u Středočeského kraje v rámci individuálního projektu Ambulantní sociální rehabilitace v regionu Příbram v rámci projektu hrazeného z ESF Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji, a to na dobu 34 měsíců. Tím jsme získali na naši klíčovou službu přibližně 3 mil. Kč na období od 2/2011 do 11/2013. Takže bylo především nutné se vypořádat u služeb nepodpořených z Humanitárního fondu s komplikací, že nemáme nezbytné 30 % dofinancování dotací z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, což vyřešily především úhrady od ZP, od členů ALKA, o.p.s. a od dárců. Zdravotní pojišťovny Podařilo se nám také uzavřít smlouvy se zbývajícími dvěma zdravotními pojišťovnami na obor ergoterapie, čímž jsme nad plán zajistili přibližně 107 tis. Kč. Celková uznaná částka za ergoterapie 115 tis. Kč by však v žádném případě nemohla stačit na náklady této služby pouze z úhrad zdravotních pojišťoven. Přestože jsme obdrželi zpět 53 tis. Kč z našeho původně od VZP ČR jednostranně stanoveného závazku za 1. pol. roku 2010 ve výši 88 tis. Kč, nepodařilo se nám udržet ani v dalších pololetích výsledné úhrady od VZP ČR na 100% námi fakturované částky, průměrně nám VZP ČR uznala od 1. pol do 1. pol úhrady v hodnotě 84%. Veřejná sbírka a DMS Velmi malé příjmy jsme realizovali prostřednictvím veřejné sbírky, jejímž účelem je vybavení pro metodu Therasuit. Sbírku jsme v průběhu roku 2011 založili a zajistili také od září 2011 dárcovské SMS heslo pro tento účel (DMS ALKA resp. DMS ROK ALKA na tel. č , přičemž ALKA, o.p.s. obdrží z 30 Kč resp. 12 x 30 Kč částku 27 Kč resp. 12 x 27 Kč). Obdrželi jsme celkem 35 DMS v hodnotě 945 Kč, čímž došlo ke srovnání nákladů nutných pro založení sbírky. Věříme, že do budoucna bude výsledek DMS pozitivnější, budeme se dále věnovat propagaci. 9/43

10 Poskytované služby A. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ALKA, o.p.s. svoji činností v Příbrami a okolí vykrývá sociální, zdravotní a částečně pedagogické služby, které zde chybí ve spektru návazných služeb poskytovaných dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením. Naše služby jsou postaveny na několika principech: Individuální přístup k uživateli služby Individuální plánování Sdílená péče Ucelená rehabilitace Bazální stimulace. Tyto principy nám umožňují uskutečňovat komplexní podporu uživatelům a rodinám umožňují pečovat o svého handicapovaného člena přímo v domácím prostředí, nikoli v ústavu. To je dáno právě sdílením péče a podpory s dalšími subjekty. Cílem všech poskytovaných služeb je v konečném výsledku dosažení maximálně možné samostatnosti a soběstačnosti tím, že rozvíjí schopnosti a dovednosti osob s postižením a posiluje jejich návyky nácvikem činností, které jsou nezbytné pro samostatný život v běžných podmínkách. 1. Sociální rehabilitace Služba sociální rehabilitace pomáhá uživatelům k rozvoji jejich schopností a dovedností s důrazem na sociální, komunikační, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, posilování základních návyků, nácvik běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Hlavním cílem je co nejvyšší míra sociálního začlenění našich klientů a možnost jejich života v běžných každodenních podmínkách v rodině, ve škole, v pohybu ve společnosti, při zájmových činnostech. Služba je poskytována v několika rovinách: Sociální rehabilitace v návaznosti na fyzioterapii-například pokud dojde při fyzioterapii k rozcvičení horní končetiny, následuje nácvik sebeobsluhy - úchop lahvičky, po práci na motomedu a uvolnění spasmů dolních končetin a po hipoterapii dochází k tréninku vertikalizace a chůze, apod. Sociální rehabilitace jako součást služeb poskytovaných speciálním pedagogem - při diagnostice, vedení nácviků s dítětem a metodického vedení rodiče. Sociální rehabilitace jako služba poskytovaná v příbramské speciální škole formou podpory maximálně možné samostatnosti a nácviků každodenních sebeobslužných úkonů v průběhu vyučování (pracovnice sociálních služeb ALKY pomáhá některým žákům školy, kteří jsou zároveň klienty ALKY, v sociálním začlenění. Ambulantní i terénní sociální rehabilitace je cíleně zaměřená na konkrétní nácviky sebeobslužných činností nebo obstarávání osobních záležitostí (podpora a nácvik v průběhu jídla, nácvik hygieny, nákup v běžném obchodě s klientem, apod.). Dále jsou v sociální rehabilitaci zařazeny výchovné a vzdělávací činnosti a tato služba také napomáhá při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v běžných podmínkách. Dodavatelsky zajišťujeme také přepravu klientů asistenční službou v rámci terénní sociální rehabilitace. Tato služba pomáhá rodičům zajistit přepravu dětí a 10/43

11 opatrovanců např. po skončení školy do Centra péče o handicapované ALKA na odlehčovací službu, sociální rehabilitaci, terapie a aktivizace, apod. Rodiče tak mohou chodit do práce běžným způsobem. Nově jsme také v roce 2011 navázali v rámci služby sociální rehabilitace také projektem pracovní rehabilitace, jehož cílem je u vybraných uživatelů zhodnotit jejich schopnost pracovat a postupně jim umožnit alespoň částečné pracovní uplatnění v rámci jejich možností buď v našem zařízení nebo je postupně nasměrovat i do běžného pracovního prostředí. V tomto roce jsme také intenzivněji spolupracovali s Praktickou školou v Příbrami. Studenti této školy docházejí do našeho zařízení 2x v týdnu na praxi, v rámci které zde probíhá teoretická i praktická příprava k různým činnostem (rodinná výchova, ruční práce, vaření). Popis nabídky aktivit v rámci sociální rehabilitace: práce na orientaci v prostoru, čase a konkrétním prostředí (pravá-levá strana, blízko-daleko, ) podpora a rozvoj komunikace (rozšíření slovní zásoby, způsobů vyjadřování) výchovné a vzdělávací aktivity (zahrnuje i speciálně pedagogické aktivity) podpora sebeobsluhy (zásady oblékání, stravování a péče o vlastní osobu, včetně hygienických návyků ), cílený nácvik úkonů péče o vlastní osobu doprovázení a orientace v běžném prostředí a běžných službách podpora klientů ve škole, dopomoc s úkony sebeobsluhy o přestávkách mezi vyučovacími hodinami podpora sebevědomí a sebeprosazení, vlastního samostatného rozhodování, určování priorit podpora uvědomění si své role a možností s ohledem na reálnou situaci podpora a posílení kladných vztahů s okolím, rodinou, příp. kolektivem, způsoby řešení konfliktů osvojení dovedností potřebných pro získání zaměstnání podpora samostatnosti (nákup, umět hospodařit s časem, penězi, orientace v jízdním řádu, pomoc při vyplňování úřední dokumentace, vyhledávání informací na internetu, manipulace s běžnými domácími spotřebiči ) působení na zlepšení psychické kondice rozvoj pracovních dovedností 11/43

12 2. Sociálně aktivizační služby Služba sociální aktivizace nabízí uživatelům zejména sociálně terapeutické aktivity, které jim pomáhají vzhledem k jejich těžkým zdravotním postižením udržet jejich stávající dovednosti a individuálně rozvíjet jejich další schopnosti přiměřenou a zajímavou aktivizační a terapeutickou činností. Jedná se o několik forem služby. Individuální dílničky - probíhá v návaznosti na ergoterapii (formou výtvarných a rukodělných technik - keramika, tkaní na třech typech stavů, pískovničky, aximo, malba a další aktivizační a ergoterapeutické metody, které zlepšují jemnou i hrubou motoriku klientů, stimulují psychický vývoj i kognitivní funkce a zprostředkovávají uživatelům získávání nových zkušeností a dovedností) Skupinová muzikoterapie - přirozenou cestou pomáhá překonat sociální izolaci, pasivitu a ostych klientů. Při společné tvorbě hudby dochází k aktivnímu vyjádření sebe sama celým tělem, k propojení s celou skupinou a tím k možnosti získávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů. Velkou výhodou je možnost zapojit se i pro klienty s nejtěžšími handicapy. Individuální muzikoterapie - podporuje sebevyjádření a významně obohacuje duševní život handicapovaných klientů. Hiporehabilitace - poskytujeme dodavatelsky (JK CLUB F Příbram); velmi příznivě ovlivňuje a napravuje patologický pohyb klientů, stimuluje svalstvo a učí klienty pohybovat se v prostoru. V neposlední řadě je významný blízký kontakt se zvířetem. Kapacitu jezdeckého klubu výrazně převyšuje poptávka po této službě, která jde ruku v ruce s dosaženými pokroky u klientů. Psychorelaxační místnost Snoezelen - v mnoha zemích se nyní hledají nové, zcela netradiční formy práce s lidmi s těžkým a hlubokým postižením, které vycházejí z jejich možností, schopností a snaží se respektovat jejich zájmy. Jednou z těchto forem, podle níž se začíná pracovat i v našem zařízení, je tzv. Snoezelen. (V českém jazyce zatím nemáme pro tuto formu práce s lidmi s nejtěžším postižením odpovídající vhodný ekvivalent, proto budeme užívat její původní označení.) Snoezelen vznikl tak, že se v praktické činnosti s nejtíže mentálně retardovanými hledala možnost, jak jim nabídnout přiměřené aktivity. Výraz snoezelen (vyslovuje se snuzelen) je kombinace slov snuffelen, to znamená čichat, a doezelen, což znamená dřímat. Snoezelen je zvláštní nabídkou k využití času pro nejtíže postižené lidi, kteří nemohou chodit ani do školy, ani do práce a tráví převážnou část svého života na lůžku nebo invalidním vozíku. Umožňuje jim vyjít z jejich běžného prostředí a přejít do jiných prostor, kde mohou získat zcela jiné nové zkušenosti. Právě u této skupiny postižených lidí se vychází z toho, že při vnímání a poznávání svého okolí jsou odkázáni na primární smyslové vjemy a odpovídající doprovodné pocity a pohyby ty však v běžném životě nemohou být často správně prožity a zpracovány. 3. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytováno stálým uživatelům služeb Centra péče o handicapované ALKA a jejich rodinám, v menší míře jednorázově ostatním zájemcům (ambulantně i telefonicky). V rámci odborného sociálního poradenství sociální pracovnice podporuje uživatele, jejich rodiče a opatrovníky v maximální možné míře samostatnosti řešení v jejich náročné situaci, pomáhá jim formou, 12/43

13 která zohledňuje individuální rozdíly uživatelů a jejich rodin při uplatňování práv a oprávněných zájmů, např. při zdlouhavých řešeních přiznání dávek a příspěvků pro osoby s těžkým zdravotním postižením (OTZP), odvoláních, při zajišťování pomůcek, při řešení situací, kdy rodiče a opatrovníci potřebují pomoci zajistit pravidelnou návaznou péči o dítě nebo opatrovance v průběhu dne, při hledání řešení způsobu sociální rehabilitace osob s handicapem v souvislosti s ukončením školní docházky a vedení uživatele k osamostatnění v jeho dospělém životě; řeší také smluvní náležitosti poskytovaných služeb, poskytuje psychosociální podporu uživatelům a jejich rodinám, apod. Součástí této služby je i koordinace služeb sociální rehabilitace, odlehčovacích služeb a řešení smluvních náležitostí s uživateli. Cílem služby je vést klienta k maximální možné míře samostatnosti, podporovat ho ve využívání běžně dostupných služeb, pomáhat mu koordinovat využívání jednotlivých služeb, podporovat zejména dospělé klienty v hledání vlastních názorů a cest v životě. Sociálně terapeutické činnosti sociálně právní poradenství psychosociální podpora rodičů klientů s handicapem, kteří se nalézají v krizové situaci Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech handicapovaných osob hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, sepisováním odvolání, korespondencí, při řešení bydlení, zaměstnání apod.) pomoc při hledání vhodné kompenzační pomůcky Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zprostředkování navazujících a souvisejících sociálních služeb pomoc, podpora a poskytování informací při využívání a koordinaci návazných forem ostatních služeb (speciálně pedagogické, zdravotnické apod.) 4. Odlehčovací služba Pomáhá rodičům a opatrovníkům při jejich náročné péči o postiženého člena rodiny - cílem je umožnit rodinám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením či poskytnout prostor k vyřízení osobních záležitostí, pomoci zajistit péči o dítě v době, kdy jsou v zaměstnání, apod. Služba je využívána zejména rodiči, kteří jsou zaměstnáni nebo rodičem či opatrovníkem, který žije s dítětem sám a nemá možnost, aby ho někdo v péči vystřídal. Služba je poskytována často v návaznosti na dodavatelsky zajištěnou přepravu klienta ze školy, dále v návaznosti např. na sociální rehabilitaci, fyzioterapii nebo ergoterapii nebo denní stacionář. Rodič, který pracuje, má pak zajištěnou péči o dítě i v odpolední době, současně i s účastí dítěte na dalších aktivizačních činnostech a po skončení zaměstnání si dítě nebo opatrovance vyzvedne v našem zařízení. 5. Denní stacionář Tato služba je k dispozici od a aktuálně probíhá v dopoledním provozu od 7:30 hodin do 12:00 hodin každý pracovní den, včetně prázdnin. Službu je možné kombinovat s odpoledními ambulantními službami (zjm. sociální rehabilitací a 13/43

14 6. Sociální rehabilitace Therasuit ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 1. Rehabilitační a fyzikální medicína odlehčovacími službami). V rámci stacionáře je s každým klientem pracováno dle individuálních potřeb, tj. od nácviků každodenních činností, vzdělávacích aktivit až po intenzivní péči v případě těžkých kombinovaných postižení. Služba obsahuje tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Metoda Therasuit je velice komplexní metoda pro dosahování významně větší nezávislosti klientů díky zásadnímu zvětšení rozsahů pohybů a díky nacvičení praktických dovedností v běžném životě. Zcela ležící klienty může dovést k samostatnému sezení, ale nechodícím klientům na vozíčku může umožnit v ideálním případě chůzi, nemají-li zdravotní kontraindikace, které to znemožňují. K tomu využívá metoda speciální oblek Therasuit (v překladu terapeutický oblek), jehož základní myšlenka vzešla z kosmického výzkumu. Tento oblek dokáže významně zkorigovat špatné pohyby, ale také vypojí či naopak zapojí chybně fungující svaly či svalové skupiny. Intenzivní terapií několik hodin denně zpravidla pět dní v týdnu po dobu 3 týdnů se učí centrální nervová soustava klienta nové pohyby, nové pozice a orientaci v prostoru. Terapie se v případě potřeby opakuje. První (22letá) klientka z roku 2011 byla vozíčkářka a díky intenzivní terapii začala počátkem roku 2012 chodit se dvěma holemi. Pokud uživatel využívá zdravotnických služeb zařízení a dochází na ergoterapii a fyzioterapii, je nezbytné vyšetření rehabilitační lékařkou zařízení. Ta indikuje terapie a dává pro ně doporučení. K vyšetření se mohou objednat uživatelé i jinak, podle svých potřeb. Službu poskytuje MUDr. Jana Koudelková dvě odpoledne v týdnu. 2. Ergoterapie Ergoterapie usiluje prostřednictvím smysluplného zaměstnávání o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně možné začlenění jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu začlenění jedince využívá ergoterapeut specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Ergoterapie se poskytuje také v provázanosti na sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Při terapii se provádí a poskytuje: ergoterapeutické vyšetření hodnocení a nácvik běžných denních činností hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie ergoterapeutické postupy a metodiky při individuální a skupinové terapii 14/43

15 návrh, případně zhotovení kompenzačních a technických pomůcek poradenské služby v oblasti své odbornosti poradenství v otázkách adaptace a úprav domácího i pracovního prostředí ergodiagnostika rehabilitace kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a rozumových dovedností spolupráce na sociální rehabilitaci a sociální aktivizace uživatelů služeb Centra péče o handicapované ALKA Ergoterapie využívá rozličných metod včetně kreativních technik jako je keramika, tkaní, mokré plstění, nácvik grafomotoriky v pískovnici, malba rozličnými technikami, kresba, vytváření koláží a další. 3. Fyzioterapie Cílem fyzioterapie je náprava funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž patří např. blokády kloubů, svalové spasmy apod., s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Poskytovaná fyzioterapie se zaměřuje na prvky reflexní terapie a další moderní techniky. Fyzioterapie používá následující metody a techniky: základní odborné fyzioterapeutické metody (míčkování, měkké techniky) Vojtova reflexní terapie Synergická reflexní terapie Bazální stimulace Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally využití přístroje MOTOMED - Motomed je sofistikovaný rotoped, který umožňuje plynule nastavitelnou dopomocí šlapat na kole či trénovat paže u klientů, kteří bez dopomoci nemohou podobný pohyb vykonávat. Je to velice důležité pro zajištění pohybu ochrnutých končetin, což má mnoho pozitivních účinků na končetiny samotné i na celý organismus. Denně prováděný pohyb s využitím pohybového léčebného přístroje může udržovat pohyblivost, zmírňovat poškození vyvolaná nedostatkem pohybu, redukovat křeče, mobilizovat zbytkové síly svalů, podporovat chůzi a přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti. klasická léčebná tělesná výchova využívání termopolštářů k uvolňování svalového napětí Fyzioterapie je provázána se sociální rehabilitací v nácvicích běžných úkonů každodenní sebeobsluhy prováděných návazně na fyzioterapii. Domluva na konkrétních nácvicích potřebných úkonů vyplývá z individuálního plánování sociálních služeb. Je vázána na běžný život uživatele v jeho domácím a společenském prostředí. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ SLUŽBY Individuální speciálně pedagogické hodiny zaměřené na udržení a rozvoj kognitivních dovedností uživatelů; čtení, psaní, počítání, grafomotorika, alternativní způsoby komunikace apod. Pomoc a podpora při vypracovávání domácích úkolů; podpora dítěte a rodiče při výukových potížích Speciálně pedagogické výchovné a vzdělávací aktivity skupinové v rámci denního stacionáře, sociální rehabilitace a sociální aktivizace 15/43

16 BAZÁLNÍ STIMULACE Výukové programy na počítačích Práce s výukovými programy na PC klienti mají možnost pracovat s PC speciálně upravenými pro osoby s motorickými problémy či osoby nevidomé apod. Na těchto PC je instalována jednak sada MS Office (nácviky pro budoucí zaměstnání handicapovaných klientů)002c ale také speciální programy pro výuku handicapovaných (počítání bez čísel, běžné životní situace, např. práce s penězi, nakupování, tvorbu komunikačních tabulek atd. atd.) a několik her, které mají za cíl získané dovednosti procvičovat v praxi. Služby poskytované ALKA, o.p.s. jsou prolnuty konceptem Bazální stimulace: Součástí poskytování všech služeb je zapojení konceptu bazální stimulace v jejich průběhu. Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Služby poskytované v duchu tohoto konceptu podporují zachovalé komunikační a pohybové schopnosti klienta. Východiskem je práce s biografickou anamnézou uživatele, chápání jedince v jeho celistvosti s osobními a sociálními specifiky jeho života. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná jak do intenzivní zdravotnické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče), tak do sociálních služeb a pedagogické oblasti (zařízení pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, seniory, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu, zejména s těžkým kombinovaným postižením, výrazně zlepšuje kvalitu jejich života. Všechny pracovnice, které poskytují služby v přímém kontaktu s klientem, byly průběžně proškoleny v tomto konceptu. 16/43

17 Ekonomická situace Příjmy / Výnosy Dlouhodobě se intenzivně věnujeme zajišťování vícezdrojového financování. V této oblasti jsme zatím byli úspěšní a mírně jsme přeplnili původní plán financování provozu a nových služeb pro rok Stále jsme rychle rostoucí organizací, důvodem je poměrně nedávné zahájení provozu (intenzivně až v polovině roku 2008). Nutnost zrekonstruovat prostory, vybavit je potřebným vybavením, zajistit specificky kvalifikovaný personál a zatím, dle poptávky v regionu u naší cílové skupiny, rozšiřovat služby na úroveň, která pokryje to nejdůležitější, co ze sociálnězdravotních služeb v regionu významně do roku 2008 chybělo. V roce 2011 jsme se však díky rychlému růstu a důrazu na vícezdrojové financování museli vypořádat s nastavením interních postupů u velkého množství velice různých projektů a dotací. Všechny tyto projekty jsme úspěšně implementovali do naší organizace a podařilo se nám zajistit jejich oddělené evidování i financování tak, abychom splnili podmínky každého partnera dle uzavřené smlouvy, metodiky či jiných podmínek. V první polovině roku 2011 jsme se potýkali s opakovanou výměnou externí účetní firmy. Současná účetní firma, Ekonomia JH, byla v květnu roku 2011 vybrána ve výběrovém řízení po dvou předchozích neúspěšných pokusech o nalezení vhodné účetní zaměřené na problematiku neziskového sektoru v regionu Příbram. Od té doby je tato oblast uspokojivě řešena. Celkové příjmy dosáhly v roce 2011 hodnoty 6,6 mil. Kč. Zisk dosáhl na částku více než 0,5 mil. Kč a bude celý použit na další provoz a rozvoj jednotlivých služeb poskytovaných ALKA, o.p.s. K tomuto účelu byl vytvořen rezervní fond ve výši XXX Kč, jehož cílem je využití v případě problémů s cashflow a při dofinancování projektů zaměřených na rozvoj nových služeb, pokud nebude možné zajistit dostatečné dotace či dary od třetích stran. Rok 2011 byl významný hlavně proto, že se jednalo od roku 2005 o první rok, kdy ALKA, o.p.s. nebojovala po ekonomické stránce o přežití, jak tomu vždy zejména v první polovině roku bývalo. Obdrželi jsme takové množství dotací a darů na projekty, že jsme dokázali menšími úspornými opatřeními zajistit dostatečné cashflow pro všechny potřebné služby během prvních 6 měsíců. V druhé polovině roku 2011 jsme zvládli také navýšení počtu pracovníků a zvýšení úvazků především díky mimořádnému 2. kolu dotačního řízení od MPSV, které reflektovalo nárůst počtu klientů a umožnilo zajistit dostatečný personál pro zvládnutí takto rozsáhlého provozu. Dary od nadací, nadačních fondů a velkých sponzorů dosáhly částky XXX Kč. Tato částka je účetní a zohledňuje časové rozlišení projektů (objevují se i projekty převedené z roku 2010 a nezahrnuje projekty realizované až v roce 2012). V tabulce níže je pak uveden seznam nově odsouhlasených projektů od nadací. nadačních fondů a veřejných subjektů (ministerstvo, kraj či obec) v průběhu roku 2011, tato tabulka však na rozdíl od účetnictví nereflektuje skutečné období čerpání prostředků. Ostatní sponzorské dary právnických a fyzických osob byly přijaty jak účelově vázané ( ,15 Kč), tak bezúčelové (54 689,16 Kč). 17/43

18 Vlastní příjmy se týkají zejména pravidelných měsíčních členských příspěvků klientů a plateb za terapie, ostatních tržeb např. z pronájmu reklamních prostor, pronájmu keramické pece ( Kč), regulačních poplatků u lékaře (pouze 970 Kč, většina klientů jsou děti) a z největší míry z úhrad zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony. Celkem jsme obdrželi úhrady od zdravotních pojišťoven v hodnotě téměř 524 tis. Kč od všech tří zdravotních pojišťoven a za všechny tři odbornosti. Takováto výše úhrad však nemůže stačit na financování provozu těchto tří odborností. Důvodem je, že neposkytujeme péči pouze v rozsahu, který stanový vyhláška, ale v rámci jedné terapie poskytujeme i sociální služby zejména sociálně aktivizační a sociální rehabilitaci, proto část úvazků zdravotnických pracovníků je financována z jiných zdrojů, zejména dotací MPSV na sociální služby. Vyúčtování VZP ČR za pololetí je k dispozici až s několika měsíčním zpožděním, čímž není v účetnictví možné postihnout finální stav. V běžném roce se tak promítnou pohledávky či závazky za druhé pololetí roku předchozího oproti běžnému a naopak v něm chybí za druhé pololetí roku běžného, protože jsou účetně promítnuty zpravidla až v roce následujícím. Došlo tak k navýšení zisku roku 2011, protože nám VZP ČR uznala dodatečnou úhradu za 1. pol. roku 2010 (naopak v roce 2010 vznikla ztráta ,67 Kč z důvodu chybně stanovené výsledné úhrady za stejné 1. pol. roku 2010). VZP ČR pak stanovila úhrady za jednotlivá pololetí takto: období (odbornost) částka fakturovaná částka uznaná rozdíl (ČF-ČU) % 1. pololetí 2010 (201) ,00 Kč ,38 Kč 193,62 Kč 99% 1. pololetí 2010 (902) ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč 76% 2. pololetí 2010 (201) ,00 Kč ,19 Kč ,81 Kč 61% 2. pololetí 2010 (902) ,00 Kč ,40 Kč 2 536,60 Kč 98% 1. pololetí 2011 (201) ,60 Kč ,83 Kč ,77 Kč 64% 1. pololetí 2011 (902) ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč 76% 1. pololetí 2011 (917) ,00 Kč ,60 Kč 447,40 Kč 100% Ačkoliv jsme se ohledně stanovení úhrad za daná pololetí, zejména těch s významnou odchylkou od skutečné fakturace, tj. nejčastěji u odbornosti 201 (rehabilitační a fyzikální medicína, kde jsme se vždy ocitli na méně než dvoutřetinové hodnotě z původní fakturace), vždy odvolávali, nepodařilo se nám uspět. Stanovení výsledných úhrad u odbornosti 201 bylo dle VZP ČR provedeno v souladu s úhradovým dodatkem, a protože naše zařízení v referenčním období, tj. ve 2. pol. 2008, ještě neexistovalo, byly pro účely výpočtu použity údaje srovnatelných (tj. rovněž nově vzniklých) zařízení v příslušné odbornosti. U ostatních pojišťoven je spolupráce plynulá a průběžná, proto je možné účetnictví aktualizovat jen s minimálním, tj. několika týdenním zpožděním. Výsledné úhrady se liší v řádu haléřů až desetikorun. Jedná se však pravidelně o fakturované částky výrazně nižší, v řádu sto korun až tisíci korun za čtvrt roku. 18/43

19 Výdaje / Náklady Celkové osobní náklady se vyšplhaly v roce 2011 až těsně nad hranici 3 mil. Kč, průměrný přepočtený počet pracovníků pak dosáhl hodnoty 13 (pracovníky zaměstnáváme zpravidla na menší úvazky, jedná se velmi často o osoby ohrožené sociální exkluzí matky těsně po mateřské či rodičovské dovolené, senioři, pečující osoby, handicapovaní atd.). Vzhledem k nutnosti nadále dovybavovat naše zařízení nezbytnými pomůckami a nábytkem po nedávno ukončené rekonstrukci a vzhledem k zahájení provozu nových služeb a metod dosáhla hodnota spotřebovaného materiálu částky X,XX mil. Kč, z toho bylo XXX Kč DDHM do 40 tis. Kč. V roce 2011 bylo pořízeno například toto vybavení: zvedák, URIAS dlahy, polohovací židlička TAMPA, relaxační místnost Snoezelen, Bass shake systém pro Snoezelen, 6x obleky Therasuit, speciální vybavení pro metodu Therasuit, polohovací vaky pro navození správné polohy dle metody bazální stimulace a mnoho dalších věcí. Ale většina pořízených pomůcek nepřesáhla pořizovací cenou 40 tis. Kč, nejednalo se tak zpravidla o investice. Investicí nad 40 tis. Kč bylo pořízení dvou terapeutických klecí pro intenzivní pohybovou metodu Therasuit. Další investicí je pořízení dvou speciálních polohovacích židliček x:panda ve dvou velikostech. Z předchozích období byla odepisována také myčka nádobí a motomed pro dolní končetiny z roku 2010 a keramická pec z roku Celkové odpisy tak za rok 2011 činí XXX Kč. Statutární záležitosti Od byla změněna Zakládací smlouva společnosti na základě Novelizace zákona o obecně prospěšných společnostech. Od ledna roku 2011 se statutárním orgánem společnosti stala její ředitelka. Dále došlo ke změně zakladatele, Hanu Janotovou nahradila Mgr. Šárka Hájková. Základními orgány společnosti je ředitel, správní rada a dozorčí rada Ředitelka Správní rada Dozorčí rada Odměny členům základních orgánů Ředitelka je statutárním orgánem společnosti. Ředitelkou společnosti je Mgr. Šárka Hájková Správní rada má 3 členy. Členové správní rady jsou Helena Holánková, předsedkyně správní rady, Mgr. Štěpánka Šlapáková, Ing. Leopold Roule Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady jsou Renata Kudrnová, předsedkyně, dozorčí rady, Mgr. Vlastimil Kubala, Ing. Pavel Šťovíček. Odměny správní a dozorčí radě nebyly vypláceny. Ředitelce, Mgr. Šárce Hájkové, byla vyplacena hrubá měsíční mzda ve výši Kč za celý rok /43

20 Tabulka 1 Uzavřené smlouvy nebo přísliby na financování od nadací a institucí v roce 2011 Název donora Na co jsme nově v roce 2010 prostředky získali Částka schválená* v roce 2011 Středočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadační fond Avast Nadace OKD - Nadační fond J&T Nadační fond Českého rozhlasu Sbírka Světluška Individuální projekt Sociální rehabilitace ambulantní, region Příbram 2/ /2013 financovaný z ESF Provozní dotace 1. kolo sociální služby Provozní dotace 2. kolo sociální služby Therasuit rekonstrukce, vybavení a proškolení personálu Provozní dar pracovní rehabilitace handicapovaných v regionu Příbram Provozní dar - mzda terapeutek pro metodu Therasuit v roce 2012 Sociální rehabilitace nácviková kuchyň Provozní dar odlehčovací služby Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Město Příbram Provozní dotace nájem a energie Kč Úřad práce Mzdy zaměstnanců veřejně prospěšné práce Kč GE Money Bank Provozní dar hiporehabilitace Kč Fond hejtmana Středočeského kraje Polohovací zařízení x:panda 3S Kč Charta 77 Tipfond Polohovací zařízení x:panda 4S Kč Obce (mimo Příbram) Provoz a vybavení Kč Charta 77 Konto Bariéry Polohovací zařízení x:panda 4S Kč Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové program Cesty k integraci Charta 77 Počítače proti bariérám Polohovací zařízení x:panda 4S Program na PC Boardmaker Kč Kč CELKEM Kč** * jde o částku, která byla v roce 2010 schválena, nikoliv účtována, často příspěvek celý nebo z části přechází do dalších období, proto celková částka nesouhlasí s účetními příjmy, které obsahují navíc převody příjmů z roku 2010 a neobsahují naopak převody některých příjmů do roku 2012 a investice. ** v roce 2010 stejný parametr dosáhl hodnoty Kč. 20/43

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín Výroční zpráva 2014 KAMARÁD Jičín Slovo Úvodem Vážení příznivci a nám blízcí, opět se nám rok s rokem sešel a musím říci, že máme za sebou úspěšný rok působení v oblasti sociálních služeb. Je příjemné

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více