Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)"

Transkript

1 Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, Říčany a IČ: Společnost je založena na dobu neurčitou 3. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Olivova dětská léčebna, o.p.s. 4. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut projednaný a schválený správní radou Společnosti dne Právní poměry společnosti se řídí právními předpisy ČR, Zakládací listinou a tímto Statutem 6. Společnost užívá své logo, které je přílohou tohoto Statutu 7. Dne byla zakládací smlouvou podle zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů založena Olivova dětská léčebna, o.p.s. Podle znění zákona č. 231/2010 Sb. Zakladatelé zakládací smlouvu Olivovy dětské léčebny, o.p.s., změnili svým rozhodnutím ze dne Společnost založili zakladatelé: Olivova nadace, IČ: , se sídlem Olivova 224, Říčany a Josef Srb, rodné číslo: /044, trvalým pobytem: Světská 901/24, Praha 9 9. Společnost byla 14. srpna 1998 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 53 a bylo jí přiděleno identifikační číslo Čl. II Poslání a cíle Společnosti 1. Společnost se hlásí k historickému odkazu manželů Aloise a Luisy Olivových, kteří založili v roce 1896 Vychovatelnu manželů Olivových, jinak řečenou Olivovnu, pro děti sociálně slabé, mravně a tělesně zanedbané 2. Posláním a cílem Společnosti je dále budovat a rozvíjet Olivovnu jako moderní centrum evropského formátu se zdravotním, sociálním a vzdělávacím programem, včetně duchovní a morální podpory na jednom místě v areálu, který poskytuje pokračovatelům v odkazu manželů Olivových hlavní město Praha, současný majitel areálu Olivovny. Olivovna je Společností využívána pro pomoc dětem a jejich rodičům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Pro naplnění svého poslání a cílů může Společnost zřizovat další právnické osoby Čl. III Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. Společnost poskytuje tyto služby: a) zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení b) dlouhodobá léčebná péče o pacienty s respiračními chorobami převážně alergického typu, s poruchou výživy a s nemocemi svalové a kosterní soustavy c) následná ponemocniční péče o dětské pacienty d) příprava léčebné výživy pro zařízení v oblasti zdravotnictví 1

2 e) poskytování sociální péče o děti a mládež f) příprava výživy, zejména dietní pro sociální zařízení g) provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku Čl. IV Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 1. Společnost poskytuje zdravotnické služby v souladu s právními předpisy. Služby podle čl. III společnost poskytuje na základě smluv s právnickými osobami, zejména zdravotními pojišťovnami a dále za těchto podmínek: A) Služby uvedené v čl. III. písm. a c) na základě posouzení objednávek pověřeným lékařem společnosti, který určí období a potřebnou délku pobytu v léčebně B) Služby uvedené v čl. III. písm. a g) společnost poskytuje v pořadí objednávek. Po naplnění 80% kapacity společnosti jsou služby dalším zájemcům poskytovány v pořadí podle těchto kritérií: a) závažnost zdravotní indikace b) sociální zázemí klientů c) pořadí, v němž se o službu ucházejí 2. Služby Společnosti jsou poskytovány za úplatu podle cenové politiky společnosti, jejíž pravidla společnost zveřejňuje v sídle Společnosti v úředních hodinách a na webových stránkách Čl. V Doplňková činnost 1. Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady doplňkové činnosti. Zisk z doplňkové činnosti je určen k zajištění obecně prospěšných služeb a provozu Společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo lepšího využití prostředků Společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost Společností poskytovaných obecně prospěšných služeb 2. Společnost bude jako doplňkovou činnost zajišťovat: a) hostinskou činnost b) výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Čl. VI Zdroje pro poskytování obecně prospěšné činnosti 1. Majetek a finanční prostředky nutné k poskytování obecně prospěšné činnosti a k dosažení svého poslání a cílů získává Společnost zejména formou: a) výnosem z poskytování obecně prospěšné a doplňkové činnosti b) vklady zakladatele c) příspěvků a dary d) dotacemi e) dalšími příjmy v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2. S majetkem získaným způsoby stanovenými ve výčtu předchozího odstavce nakládají orgány Společnosti s péčí řádného hospodáře Čl. VII 2

3 1. Orgány Společnosti jsou: a) ředitel b) správní rada c) dozorčí rada Orgány společnosti Čl. VIII Ředitel 1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Ředitel řídí činnost Společnosti 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je v pracovním poměru ke Společnosti. Správní rada stanoví mzdu ředitele jako mzdu smluvní a určuje výši odměny ředitele jako nepovinné součásti mzdy v závislosti na hodnocení činnosti společnosti 3. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře 4. Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a dozorčí rady Společnosti s hlasem poradním 5. Ředitel zejména a) jedná jménem Společnosti b) vykonává usnesení správní rady c) rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv založení jiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob d) vydává vnitřní předpisy Společnosti e) jmenuje a odvolává zástupce ředitele Společnosti 6. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu a výroční zprávy a řádnou i mimořádnou účetní závěrku. Čl. IX Správní rada 1. Správní rada je orgánem, který dbá na zachování účelu Společnosti a na řádné hospodaření společnosti s jejím majetkem 2. Správní rada má 6 členů 3. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů po té, kdy skončilo funkční období člena správní rady, na jehož místo se nový člen jmenuje 4. Funkční období člena správní rady je tříleté. Člen správní rady může být jmenován do správní rady opakovaně 5. Zakladatel člena správní rady odvolá z důvodů stanovených zákonem a dále z těchto důvodů: a) člen se opakovaně nezúčastňuje jednání správní rady 3

4 b) jednání člena v jeho profesi a vystupování na veřejnosti poškozuje pověst Společnosti 6. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu, požádá-li o to s odůvodněním člen správní rady, ředitel společnosti nebo zakladatel nejpozději do 30 dnů po té, kdy žádost o svolání správní rady obdržel. Po marném uplynutí 30 denní lhůty může zasedání správní rady svolat iniciátor sám. Předseda může pověřit svoláním a řízením správní rady jiného jejího člena. Předseda správní rady podepisuje rozhodnutí správní rady Členům správní rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Zda bude přiznána a případnou výši odměny stanoví pro jednotlivé členy správní rada 7. Správní rada zejména: a) ruší nebo mění Statut Společnosti b) rozhoduje o zrušení Společnosti a určí obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek c) schvaluje rozpočet Společnosti d) schvaluje řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti e) rozhoduje o změně obecně prospěšných služeb poskytovaných Společností a o změně podmínek poskytování obecně prospěšných služeb po předchozím souhlasu zakladatele f) rozhoduje o předmětu doplňkových činností g) rozhoduje o změně sídla Společnosti h) rozhoduje o změně počtu členů správní a dozorčí rady po předchozím souhlasu zakladatele i) jmenuje a odvolává ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlíží na jeho činnost a rozhoduje o jeho odměňování j) rozhoduje o pracovních místech, na jejichž obsazení bude vypsáno výběrové řízení a o pravidlech výběrového řízení 8. Správní rada vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými Společnost: a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovité věci b) nabývá nebo zcizuje movité věci, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo, c) a to u movitých věcí, je-li cena movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách d) nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva e) zakládá jiné právnické osoby a vkládá do těchto právnických osob majetkový vklad 9. Správní rada je povinna oznámit souhlas dle předchozího odstavce řediteli a dozorčí radě do 7 dnů od jeho vydání 10. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péči řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobí Společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně Čl. X Jednací řád správní rady 1. Správní rada bude svolávána nejméně jednou za tři měsíce, termín dalšího řádného jednání 4

5 bude navržen v závěru předchozího jednání, může být plánován i rok dopředu. Musí však být upřesněn nejpozději týden dopředu řádnou pozvánkou rozeslanou elektronickou poštou a potvrzenou odpovědí člena správní rady. Pozvánka obsahuje i návrh programu 2. Zakladatelé mají právo se účastnit svým pověřeným zástupcem jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zástupce zakladatele o slovo, musí mu být uděleno 3. Správní rada si na své jednání může přizvat hosty, slovo uděluje předsedající jednání správní rady 4. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat členové správní rady a ředitel, a v rozsahu stanoveném zákonem i dozorčí rada 5. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. 6. Správní rada rozhoduje o zrušení Společnosti a o Společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů 7. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího správní radě 8. Správní rada může rozhodovat i formou per rollam. Při rozhodování per rollam zašle ředitel z pokynu předsedy správní rady nebo v odůvodněných případech i jiného člena správní rady členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen správní rady zašle své rozhodnutí řediteli ve stanovené lhůtě, která je 3-5 pracovních dnů. Neodpoví-li člen správní rady ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu s navrženým rozhodnutím. Rozhodnutí formou per rollam je přijato, je-li ve lhůtě určené k rozhodnutí doručeno souhlasné vyjádření nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O průběhu hlasování vyhotoví ředitel protokol, v němž uvede způsob hlasování jednotlivých členů. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními správní rady. 9. Rozhodování per rollam nelze použít pro rozhodnutí o zrušení Společnosti a věcech s ním souvisejících. Dále pro přijetí a změny Statutu Společnosti a o jmenování a odvolání ředitele 10. Z každého jednání bude vyhotoven zápis, ověřen a podepsán bude nejpozději při dalším jednání správní rady 11. Zasedání správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejnosti přístupné Čl. XI Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 2. Dozorčí rada má tři členy 3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena dozorčí rady nejpozději do 60 dnů po té, kdy skončilo funkční období člena dozorčí rady, na jehož místo se nový člen jmenuje 4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členem dozorčí rady lze být opakovaně 5. Dozorčí rada zejména: a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Zakládací smlouvou a Statutem společnosti 5

6 d) má právo svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a podat správní radě návrh na odvolání ředitele 6. Člen dozorčí rady má právo nahlížet do účetních knih, jiných dokladů a listin Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje 7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady hlasem poradním 8. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, Zakládací smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele 9. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to s odůvodněním člen dozorčí rady, ředitel Společnosti nebo zakladatel nejpozději do 30 dnů po té, kdy žádost o dozorčí rady obdržel. Po marném uplynutí 30 denní lhůty může zasedání dozorčí rady svolat iniciátor sám. Předseda může pověřit svoláním a řízením dozorčí rady jiného jejího člena. Předseda dozorčí rady podepisuje rozhodnutí dozorčí rady 10. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení o odpovědnosti členů správní rady, o důvodech odvolání členů správní rady a o jejich odměňování 11. Pro dozorčí radu platí obdobně jednací řád stanovený pro správní radu Čl. XII Výroční zpráva. 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. Výroční zprávu společnost zveřejní do 30 dnů po schválení správní radou založením do Sbírky listin rejstříkového soudu. Výroční zprávy budou k dispozici na webu společnosti Čl. XIII Zrušení společnosti 1. V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady Čl. XIV Závěrečná ustanovení 1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto Statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky 2. Jakékoliv změny nebo dodatky tohoto statutu lze provádět pouze písemnou formou, přičemž k nim musí být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasování týkající se těchto změn či dodatků 3. Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém 4. Změna Statutu Olivovy dětské léčebny, o. p. s., byl projednána a schválena na zasedání správní rady Společnosti dne V Říčanech dne Členové správní rady, v. r.: Daniel Kvasnička, Karla Egidová, Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Pavlína Filková, Ing. Pavel Baroň (podle zápisu z jednání správní rady č. 7/2011 ze dne ) 6

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více