STATUT UNINOVA o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT UNINOVA o.p.s."

Transkript

1 STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) (dále jen "Zákon o obecně prospěšných společnostech") dne 7. ledna 2009 zakládací listinou, sepsanou ve formě notářského zápisu JUDr. Michala Kulíka, notáře v Praze, se sídlem Praha 1, Dušní 10, pod č. N 1/2009, NZ 1/2009. Zakladatelem je Bratislavská akademická spoľočnosť n.o., se sídlem Bratislava, Tomášikova 20, PSČ , Slovenská republika, identifikační číslo (dále jen "Zakladatel"). B. Dne 26. ledna 2009 byla Společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 636. I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. 1.1 Název. Název Společnosti zní UNINOVA o.p.s. 1.2 Sídlo. Sídlem Společnosti je Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 523/5, PSČ Identifikační číslo. Identifikační číslo Společnosti je Zakladatel. Zakladatelem je Bratislavská akademická spoľočnosť n.o., se sídlem Bratislava, Tomášikova 20, PSČ , Slovenská republika, identifikační číslo , zapsaná v registru neziskových organizací poskytujících všeobecně prospěšné služby, vedeném Obvodním úřadem v Bratislavě, reg. č. OVVS- 820/109/2003-NO. 1.5 Vznik Společnosti. Společnost vzniká zápisem do příslušného rejstříku obecně prospěšných společností. 1.6 Trvání Společnosti. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. 1.7 Organizační složky a provozovny. Společnost může vytvářet své organizační složky a provozovny

2 II. PŘEDMĚT ČINNOSTI. 2.1 Společnost poskytuje služby, zaměřené na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentaci duchovních a kulturních hodnot, a zaměřené na vzdělávání, výchovu a rozvoj tělesné kultury. 2.2 Posláním Společnosti je uskutečňování vědy, výzkumu, vysokoškolské pedagogické práce a poznávání, poskytování forem dalšího vzdělávání, jako i další činnosti, které s výše uvedeným posláním souvisejí. 2.3 Společnost poskytuje vysokoškolské vzdělávání prostřednictvím Zakladatele, a to na základě státního souhlasu, uděleného Zakladateli usnesením vlády Slovenské republiky č. 725/2004 ze dne 14. července Zakladatel působí ve Slovenské republice na základě ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách (dále jen "Zákon o vysokých školách"). III. ZÁSADY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. 3.1 Společnost vykonává své poslání v oblasti vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti svobodně a nezávisle. Akademické svobody a akademická práva se ve Společnosti využívají v souladu se zásadami demokracie, humanity a s obecně závaznými právními předpisy. 3.2 Svoji činnost vykonává Společnost ve tvůrčí spolupráci s jinými pedagogickými a výzkumnými zařízeními v České republice i v zahraničí. 3.3 Služby Společnosti jsou poskytovány fyzickým osobám a právnickým osobám, přičemž svoji činnost vykonává Společnost zásadně za úplatu. Finanční podmínky poskytování služeb stanoví správní rada. IV. VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI. 4.1 Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: správní rada, ředitel, dozorčí rada

3 4.2 Správní rada Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která zastupuje společnost vůči třetím osobám, a to ve všech záležitostech bez omezení. Za Společnost vůči třetím osobám jedná a podepisuje předseda správní rady nebo jím písemně pověřený člen správní rady. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady nebo jím písemně pověřený člen správní rady Správní rada má tři členy Správní radu jmenuje zakladatel. Funkční období členů správní rady je tříleté s tím, že funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Ustanovení 12 odst. 2 Zákona o obecně prospěšných společnostech se nepoužije Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Správní rada může rozhodovat hlasováním i mimo své zasedání. Takové hlasování je písemné nebo se uskuteční pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování všichni členové správní rady souhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné, přičemž ustanovení zakládací listiny Společnosti, tohoto statutu, a Zákona o obecně prospěšných společnostech, týkající se usnášeníschopnosti a většiny požadované pro přijetí příslušného usnesení, nejsou tímto způsobem rozhodování dotčena Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady Společnosti a ředitele Společnosti Správní rada Společnosti rozhoduje o všeobecných otázkách rozvoje Společnosti, a také v majetkových, finančních a obchodních vztazích. Do působnosti správní rady náleží zejména: (a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku Společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizaci Společnosti. Údaje ve statutu - 3 -

4 musí být v souladu údaji v zakládací listině. Rada se dále vyjadřuje k návrhům ostatních vnitřních předpisů, které vydává ředitel Společnosti, (b) rozhodovat o zrušení Společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, (c) dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena, (d) schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) Společnosti, (e) schvalovat výšku poplatků spojených s vysokoškolským studiem, (f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, (g) udělovat souhlas k nabývání, zcizení či zastavení nemovitého majetku Společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, případně se zřízením věcného břemene nebo předkupního práva k takovému majetku, (h) rozhodovat o založení jiné právnické osoby a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do jiné právnické osoby, (i) jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit jeho mzdu, (j) stanovit způsob určování a počtu pracovních míst, vytvářených ve Společnosti (systemizace), (k) vypsat mimořádné odměny na vyřešení potřebných úloh nezabezpečených v řádném režimu, (l) rozhodovat o nabývání nebo zbavování se hmotného investičního majetku, přijímání nebo odevzdávání darů a pomoci, (m) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina nebo zákon Předseda správní rady má právo i bez předcházejícího souhlasu správní rady v naléhavých záležitostech, které nestrpí odklad, rozhodnout a jednat jménem Společnosti. V takových případech však musí být bez zbytečného odkladu svolané mimořádné jednání správní rady, na kterém se daná záležitost projedná Předseda správní rady, na základě rozhodnutí správní rady, uzavírá, mění a ruší pracovněprávní vztahy s ředitelem Společnosti a stanovuje jeho cíle a úlohy, stejně jako motivační podmínky pro jeho odměňování

5 Správní rada pracuje podle plánu práce. Z jednání správní rady se vyhotovuje zápis, obsahující projednávané věci a přijatá rozhodnutí. Předseda správní rady může rozhodnout o vyhotovení zvukového nebo obrazového záznamu z jednání správní rady Správní rada může na přípravu řešení dílčích problémů vytvořit pracovní komise, které vypracovávají návrhy a podněty, případně koncepční materiály pro jednání správní rady Správní rada může k ní stanovenému datu a na stanovený čas kooptovat za čestného člena rady známé osobnosti, které mají právo se aktivně účastnit jednání správní rady s hlasem poradním Ředitel Společnosti má právo aktivně se účastnit jednání správní rady, předkládat návrhy a připomínky k projednávaným otázkám a účastnit se hlasování s poradním hlasem Zasedání správní rady, časový harmonogram a program musí být členům správní rady oznámené písemně minimálně sedm dní předem. Uvedená časová podmínka neplatí, pokud všichni řádní členové správní rady odsouhlasí zařazení neplánovaného bodu do programu jednání. Takový souhlas musí být uvedený v zápisu z jednání. 4.3 Ředitel Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě i jiného orgánu Společnosti Ředitel nemůže být členem správní či dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním Ředitel je jmenován a odvoláván správní radou na návrh Zakladatele. Funkční období ředitele stanoví správní rada Ředitel je oprávněn zastupovat Společnost ve věcech příslušejících správní radě na základě plné moci, udělené mu správní radou Na základě rozhodnutí správní rady ředitel Společnosti zřizuje nebo zrušuje jednotlivá pracoviště Společnosti. Při zřizování pracovišť určí ředitel po projednání ve správní radě vedoucího příslušného pracoviště, jeho vnitřní strukturu a rozsah jeho činnosti

6 4.3.6 Ředitel vypracovává výroční zprávu Společnosti a předkládá ji správní radě ke schválení v termínech, stanovených správní radou. Po jejím schválení zajišťuje její zveřejnění. 4.4 Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti Dozorčí rada má tři členy Dozorčí radu jmenuje zakladatel. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté s tím, že funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Ustanovení 12 odst. 2 Zákona o obecně prospěšných společnostech se nepoužije Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti a dohlíží na to, aby Společnost vyvíjela činnost v souladu se zakládací listinou a obecně závaznými předpisy Dozorčí rada je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady Společnosti a s funkcí ředitele Společnosti Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním

7 4.5 Sekretariát Sekretariát Společnosti zajišťuje kompletní administrativní servis k zajištění práce správní rady, ostatních orgánů společnosti a pracovišť a dále zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem Společnosti Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje ředitel Společnosti V čele sekretariátu stojí tajemník, který sekretariát řídí a je za jeho řádný chod odpovědný řediteli a správní radě. V. PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI. 5.1 Společnost zřizuje svá pracoviště za účelem efektivního naplnění předmětu činnosti ve smyslu časti II. tohoto statutu. 5.2 Pracoviště zřizuje anebo ruší ředitel Společnosti na základě rozhodnutí správní rady. 5.3 Činnosti, které ve svojí působnosti zabezpečuje pracoviště, řídí a koordinuje vedoucí příslušného pracoviště. Vnitřní organizační strukturu pracoviště určí a vedoucího pracoviště jmenuje ředitel Společnosti po projednání ve správní radě. VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI. 6.1 Hospodaření Společnosti, ekonomickou, administrativní a právní agendu Společnosti zabezpečuje správní rada. 6.2 Společnost využívá svůj majetek, základní fondy a prostředky, které jí byli poskytnuty na základě smluvních vztahů jinými osobami, na zabezpečení své činnosti. 6.3 Platba za vysokoškolské studium a jiné platby spojené se studiem a jinými směry její činnosti jsou příjmy Společnosti, které využívá na zabezpečení své činnosti v souladu se zakládací listinou, tímto statutem a obecně závaznými právními předpisy. 6.4 Příjem Společnosti je tvořen zejména: platbami za studium od přijatých a studujících studentů, získanými granty na pedagogický a výzkumný proces, - 7 -

8 6.4.3 obchodními platbami od odběratelů výkonů Společnosti, dary, získanými od dárců, sponzorskými příspěvky, dotacemi od státních orgánů, cenami, odměnami a výhrami, získanými za svoji činnost od různých institucí. 6.5 Výdaje na zabezpečení činnosti Společnosti jsou tvořeny zejména: výdaje na personální zabezpečení pedagogického a výzkumného procesu a provozu Společnosti, výdaje na provozní a technické zabezpečení pedagogického a výzkumného procesu, výdaje na zabezpečení účasti Společnosti a jejích zaměstnanců na spolupracujících programech, výdaje na informování o své činnosti a získávání studentů. 6.6 Účetní období Společnosti stanoví správní rada. 6.7 Hospodaření Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména předpisy o účetnictví) a tímto statutem. VII. VÝROČNÍ ZPRÁVA. 7.1 Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je akademický rok. První výroční zprávu je společnost povinna uveřejnit nejpozději do osmnácti měsíců od svého vzniku. Výroční zprávy musí být veřejně přístupné. 7.2 Výroční zpráva Společnosti obsahuje: (a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení Společnosti, (b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, (c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována, (d) přehled o peněžních příjmech a výdajích, (e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů, - 8 -

9 (f) vývoj a konečný stav fondů Společnosti, (g) stav a pohyb majetku a závazků Společnosti, (h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) Společnosti, (i) změny zakládací listiny a složení orgánů Společnosti, k nimž došlo v průběhu roku, (j) další údaje stanovené správní radou. 7.3 V ostatním platí ustanovení Hlavy V ( 17 až 22) Zákona o obecně prospěšných společnostech. VIII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST. 8.1 Správní rada jedná za Společnost v souladu s odstavcem tohoto statutu. 8.2 Ředitel Společnosti jedná za Společnost v souladu s odstavcem tohoto statutu. 8.3 Vedoucí pracoviště jedná za Společnost ve věcech týkajících se pracoviště na základě plné moci, udělené správní radou nebo ředitelem Společnosti. IX. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK SPOLEČNOSTI. 9.1 Společnost zaniká dnem výmazu z příslušného rejstříku obecně prospěšných společností. 9.2 Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 9.3 V ostatním platí ustanovení Hlavy III ( 7 až 9) Zákona o obecně prospěšných společnostech

10 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení správní radou Společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více