DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 6) Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 7) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 8) Zahraniční aktivity Domova Sue Ryder v rámci české rozvojové spolupráce 9) Zpráva o hospodaření 10) Poděkování 1. Úvodní slovo Každý z nás bude jednou starý. Jak zvláštně, podivně a někdy až nepatřičně tato věta pro mnohé z nás zní. Je to možná proto, že problémy a svět starých lidí nejsou v našem světě běžně na pořadu dne - svět televize a medií je z velké části opomíjí a někteří před ním mnohdy zavírají oči. A tak se může velmi snadno stát, že stáří nás samotných nebo lidí nám blízkých některé z nás možná svým nečekaným příchodem překvapí a zaskočí. A přitom stačí jen se kolem sebe rozhlédnout. Zjistíte spolu s námi, že stáří je životní etapa, které se nikdo nevyhne a která má dozajista i své kladné stránky. Dovolí člověku pozastavit se nad svým dosavadním životem, hodnotit a rekapitulovat, často tento dosavadní život ještě změnit, upravit jeho tempo, napřít úsilím, směrem, který má smysl a mnohdy ještě hodně vykonat pro sebe i pro své blízké. Stáří však sebou často nese též nesnáze, bolest a utrpení. Toto utrpení je možno často zmírnit a někdy dokonce i odstranit, pokud se starým lidem dostane pozornosti a pomoci, kterou právem zasluhují. K tomuto cíli se snaží přispět i Domov Sue Ryder a to zejména díky obětavé práci dobrovolníků, přispěvatelů, ale i dalších obětavých pracovníků a přátel Domova. Není to práce lehká a na cestě stojí hodně překážek. Jejich překonávání je však každodenní povinností Domova Sue Ryder, pokud má dostát svému poslání a stát se skutečným domovem pro staré lidi a zároveň místem jejich setkávání se světem, který na ně nezapomněl a který oceňuje vše, co ve svém životě vykonali. Předkládáme Vám výroční zprávu Domova za uplynulý rok 2006 a věříme, že informace o našich službách stálým klientům i širokému okruhu dalších potřebných Vás zaujme a možná i přivede do řad přispěvatelů a dobrovolníků, nebo alespoň rádců a přátel Domova Sue Ryder. JUDr. Petr Frischmann, předseda správní rady 2

3 2. Domov Sue Ryder, o. p. s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl O, vložka 192 Dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4 Tel: , Fax: www. sue-ryder.cz 3. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care, dále jen SRC ) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. Domov Sue Ryder (dále jen Domov nebo DSR) nabízí svým klientům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje sociální služby. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Společnost dále poskytuje služby v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce i mimo území ČR a zajišťuje odbornou pomoc při poskytování těchto služeb zahraničními subjekty. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: komplexní ošetřovatelskou péči ve vlastních zařízeních, přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany, služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů, rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii, provoz denního stacionáře pro seniory, přípravu a prodej jídla klientům, odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace. Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder, pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz, hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů. 3

4 4. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti Správní rada: Dozorčí rada: Vedení společnosti: JUDr. Petr Frischmann předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředseda Ing. Jiří Schneider Mgr. Robert Kaňka Ing. Václav Rataj Ing. Evžen Kočenda Dr. Malcolm Robert Stuart Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Mgr. Markéta Bowe zástupkyně ředitelky a vedoucí zdravotně-sociálního oddělení Ing. Monika Uhlířová finanční manažerka Mgr. Jarmila Neumannová ředitelka fundraisingu Ing. Pavla Bajerová PR manažerka Ing. Kateřina Vavrečková obchodní manažerka Mgr. Petr Jarkovský vedoucí komunitního centra Dana Tomanová vedoucí správního oddělení Jaroslava Šímová manažerka dobročinných obchodů Eva Janoušová vedoucí gastro provozu Václava Hertlová vrchní sestra PhDr. Ivana Plechatá vedoucí oddělení zahraniční rozvojové spolupráce Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 5. Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care (SRC) Rok 2006 byl posledním, kdy Sue Ryder Care ve Velké Británii poskytovala Domovu významnou finanční podporu na běžné provozní náklady. Zároveň to byl první rok, kdy proběhla intenzivní jednání o účelové podpoře zaměřené na rozvoj kapacity Domova. SRC přislíbila podporu pro nově vytvořenou pozici fundraisora a pokračování podpory pozice obchodní manažerky. V roce 2006 zahájil Domov Sue Ryder realizaci projektu Sue Ryder International Czech Republic, o. p. s. Partnerství pro potřebné. Cílem projektu je v postupných krocích vytvořit nejprve samostatné oddělení (účetně, fyzicky i personálně), v druhém kroku založit novou obecně prospěšnou společnost Sue Ryder International CZ, o. p. s., která bude zajišťovat administraci projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, pomůže zefektivnit a lépe využívat možnosti spolupráce a výměny zkušeností mezi všemi organizacemi nesoucími jméno Sue Ryder. Pilotním projektem spolupráce a výměny zkušeností byla týdenní stáž obchodní manažerky Domova v dobročinných obchodech Sue Ryder Care ve Velké Británii. Cílem této stáže bylo představení podnikatelského záměru otevření čtvrtého obchodu v Praze a získání podpory, informací a navázání spolupráce i v oblasti dodávek zboží. Spolupráce v této podobě se stává jednou z priorit v rámci rodiny Sue Ryder, na rok 2007 jsou naplánována pracovní setkání fundraisorů, setkání obchodních manažerů a další. Propojení v rámci rodiny, vzájemná výměna zkušeností a informací může všem členským organizacím pomoci rychleji růst a reagovat na změny, kterými průběžně procházejí. 4

5 6. Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti Rok 2006 byl pro Domov Sue Ryder, o. p. s. (dále také DSR nebo Domov) rokem plným zásadních změn, jak organizačních a vnitřních, tak i změn legislativního prostředí, ve kterém Domov funguje. Dosavadní ředitelku PhDr. Ivanu Plechatou vystřídal na pozici ředitele Ing. Mgr. Matěj Lejsal, který se od roku 2004 zabýval hospodařením a finančním řízením společnosti. PhDr. Ivana Plechatá rodinu Sue Ryder neopustila, zahájila práci na vytvoření samostatné pražské kanceláře Sue Ryder International, která převezme práci v oblasti rozvojové spolupráce. Nejvýznamnější událostí z hlediska vlivu na další fungování Domova Sue Ryder, o. p. s. bylo bezesporu přijetí zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nový zákon zásadně změnil systém poskytování sociálních služeb tím, že jejich typy taxativně vymezil, dále zavedl příspěvek na péči, jeho výše závisí na míře závislosti člověka na pomoci druhé osoby. Velmi významnou změnou bylo i jasné definování profese sociálního pracovníka (minimální požadavky na vzdělání, celoživotní vzdělávání apod.) a zavedení kategorie pracovníka v sociálních službách. Z hlediska pobytových služeb zákon 108/2006 Sb. navíc narušil dosud obtížně prostupnou hranici mezi sociální a zdravotní péčí. Všechny tyto změny s sebou přinesly nové příležitosti a zároveň nové hrozby, kterým Domov Sue Ryder, o. p. s. musel čelit. V závěru roku potom práci Domova ovlivnily i přípravy na platnost nového zákoníku práce, který ovlivnil a zasáhl fungování Domova v personální oblasti. Změn se odehrála celá řada, některé plynuleji, některé daly Domovu zabrat. Na prvním místě však zůstává po celou dobu hlavní poslání Domova žádná ze změn nesmí ovlivnit to, co vystihuje motto Domova: Šance pro důstojné stáří Zdravotní a sociální služby Podle nového Zákona o sociálních službách byly upraveny názvy našich služeb: Domov pro seniory - nahrazuje používaný termín ošetřovatelské oddělení Denní stacionář doplňuje název Denního centra na Denní centrum Domova Sue Ryder denní stacionář Osobní asistence název zůstává nezměněný Domov pro seniory Pro dobrou péči a plnění poslání domova je zásadní tým pracovníků v přímé péči. V domově jsou dva kvalitní týmy na oddělení v přízemí a v 1. patře. Vedoucí týmu je vždy staniční setra, která řídí práci dalších členů zdravotních sester, pečovatelů a pracovníků v sociální péči. Stejně důležitými pro fungování oddělení a blaho klientů jsou i pomocnice v kuchyňce a paní uklízečky. Všichni zaměstnanci vytvářejí atmosféru, která je vůči klientům i jejich rodinám přátelská, laskavá a podpůrná. Pracovníci oddělení spolupracují s dalšími kolegy, kteří se podílejí na péči s fyzioterapeuty, asistenty rehabilitace, sociálními pracovnicemi, ergoterapeutkami, s dietní sestrou. Struktura klientů se oproti předcházejícím letům nezměnila. Lze však konstatovat, že zdravotní stav našich klientů na dlouhodobé pobyty se postupně horší a to nejenom po fyzické, ale i po mentální stránce (viz tabulka č. 1). Našimi klienty jsou nadále senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného postižení potřebují ošetřovatelskou péči. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm poruchy hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. 5

6 Mentální stav klientů těžká demece 22% dobrý 32% středně těžká demence 27% lehká demence 19% Tab č. 1 : Mentální stav klientů Domova v roce 2006 V roce 2006 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 128 pobytů, z toho 58 dlouhodobých a 70 přechodných. Potřebným seniorům bylo celkem poskytnuto lůžkodnů, průměrná obložnost činila 97,5%. V Domově Sue Ryder poskytujeme pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii poskytujeme pobyty klientům, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození jsme v minulém roce poskytli celkem 15 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli celkem 8 dlouhodobých pobytů. V kategorii smluvních pobytů jsme v uplynulém roce poskytli 26 pobytů. V uplynulém roce jsme evidovali celkem 369 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 12 (tedy 3,3 %) bylo kladně vyřízeno. Žádostí o přechodný pobyt jsme obdrželi 153. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 110 žádostí, tj. 72%. 40 zájemců o přechodný pobyt svou kladně vyřízenou žádost stornovalo z různých důvodů, nejčastěji pro zhoršení zdravotního stavu či umístění v jiném zařízení Ošetřovatelská a sociální péče a rehabilitace Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zaměřujeme se na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta nejenom na potřeby fyzické a biologické, ale i na potřeby sociální, psychické a duchovní. Snažíme se také podporovat a rozvíjet zachovalé schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Každý klient měl svou primární sestru/klíčového pracovníka, která sestavila a hodnotila individuální plán péče. Naši klienti měli v uplynulém roce možnost trávit volný čas výběrem z řady výtvarných i společenských aktivit. Navštěvovali koncerty, divadelní představení i přednášky pořádané v komunitním centru našeho Domova. V Denním centru s větší či menší asistencí např. malovali na porcelán, pracovali v keramické dílně, vytvářeli krásné obrázky z vosku. Na jaře a v létě se účastnili bezbariérového zahradničení. 6

7 Práce na lůžkových oddělení je velmi náročná psychicky i fyzicky. Oba týmy často pracovali v oslabení v důsledku nemocí či odchodu kolegů. S jejich velkým nasazením se dařilo poskytovat kvalitní péči. V reakci na šetření spokojenosti klientů s péčí na lůžkovém oddělení rozšířil rehabilitační tým počet cvičebních skupinek na 5 týdně. V rámci pobytu je klientům garantována 2x týdně individuální rehabilitace. Vedle toho mají klienti možnost tzv. doplňkové rehabilitace tj. rehabilitace, kterou si klienti mohou dokoupit k rehabilitaci poskytované v rámci pobytu. Doplňkovou rehabilitaci poskytují pracovníci, kteří byli za tímto účelem přijmutí na DPČ. Náš malý rehabilitační tým byl v minulém roce oslaben dlouhodobou neschopností kolegyně. Přesto se kolegům dařilo poskytovat kvalitní rehabilitaci v potřebné míře. Při péči o klienty je potřeba dobré spolupráce mezi jednotlivými týmy, které se o klienta starají. Pravidelně se pořádaly tzv. multidisciplinární konference, na které se pracovníci z pohledu své profese zamýšleli nad konkrétním klientem, jeho problémy a možnostmi jejich řešení. Smyslem těchto konferencí bylo i předávání zkušeností a lepší poznání práce kolegů Sociální práce Sociální poradenství poskytovala sociální pracovnice Domova a Občanská poradna vedená pedagogy Evangelické akademie. Poradenství bylo poskytováno telefonicky i osobně. Nejčastější dotazy se týkaly možností umístění seniorů do ústavní péče, nároku na sociální dávky a možností zajištění péče v domácnosti klientů. V uplynulém roce jsme poskytli denně průměrně 10 konzultací po telefonu a 3 při osobním jednání. Druhá polovina roku byla poznamenána velkým rozšířením agendy a administrativy související s přípravou na zavádění systémových změn vyvolaných zákonem 108/2006 o sociálních službách. Sociální pracovnice Domova poskytovaly sociální poradenství také klientům lůžkové části a jejich rodinám. Obsahem byla především možnost následných služeb po propuštění, nároků na dávky sociální podpory, pomoci při sepsání závěti a pod Denní centrum denní stacionář Hlavním cílem Denního centra je poskytnout pomoc rodinám, které nemohou přes den pečovat o svého rodinného příslušníka. Díky této pomoci mohli klienti zůstat ve svém přirozeném prostředí. Klienti byli zařazováni do sociálního a kulturního prostředí, které Foto: Geriolympiáda

8 s nimi neustále komunikuje. Klienti se mohli aktivně projevovat, být mezi svými vrstevníky a díky aktivitám se stále cítit potřebnými. Dařilo se odpoutávat pozornost klientů od nepříznivého vlivu onemocnění, udržovat duševní pohodu a co nejdéle udržet a rozvíjet soběstačnost v běžných denních činnostech. V roce 2006 docházelo do Denního centra celkem 43 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 12 klientek na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také 55 klientů z lůžkového oddělení. V denním centru pravidelně probíhaly tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, pečení a keramika trénování paměti kavárna a kulturní odpoledne páteční klub Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. V roce 2006 vypomáhalo v Denním centru celkem 11 dobrovolníků. Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byly a jsou vítaným zpestřením. Proto jsme rádi, že se jejich působení rozrůstá Osobní asistence Osobní asistence probíhá v místě bydliště klienta a její náplň vychází z jeho individuálních potřeb. Asistence je poskytována zejména při úkonech spojených s vedením domácnosti a realizací denních potřeb (péče o sebeobsluhu, hygienu, apod.). Asistenční služba umožní klientovi pochůzky k lékaři a procházky. Zajišťuje doprovod na úřední jednání, pomoc při prosazování osobních práv a zájmů, konzultaci klientových problémů v rámci sociálního poradenství. Podporuje zachování mentálních funkcí klienta pomocí tréninku paměti, arteterapie. Díky podpůrným aktivitám (návštěvy kulturních a společenských akcí) usiluje zrušit domácí izolaci klientů a zapojovat je opět do komunitního způsobu života. V roce 2006 jsme péči poskytovali 15 klientům. 14 osobních asistentů poskytlo celkem hodin asistence, tj. průměrně 303 hodin měsíčně Půjčovna kompenzačních pomůcek Zapůjčením kompenzační pomůcky se klientům podaří překlenout dobu, než je jim předepsaná pomůcka schválena pojišťovnou. Může to být např. invalidní vozík či chodítko pro klienta s postižením po mozkové příhodě, berle pro klienta po zlomenině dolní končetiny apod. Důležité je, že pracovník půjčovny kvalifikovaně poradí při výběru pomůcky a informuje o celém procesu žádání a schvalování pomůcek pojišťovnou. Vedoucí půjčovny je také schopen poskytnout poradenství v oblasti úpravy prostředí postiženého a je schopen poskytnout službu i v bytě klienta. Zájem o služby půjčovna se v roce 2005 postupně zvyšoval. Měsíčně se poskytovalo průměrně 14 pomůcek na dobu 1 měsíce i déle Praxe studentů V Domově vykonávali odbornou praxi studenti škol se zdravotním a sociálním zaměřením, zejména studenti Evangelické akademie z Prahy 4, Vyšší odborné zdravotní školy suverénního řádu Maltézských rytířů z Prahy 2, Střední zdravotnické školy z Prahy 4, dále z JABOKu, Vyšší odborné školy sociálně-právní z Prahy 10, 1.LF UK, oboru 8

9 ergoterapie a Střední školy sociálně správní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Střední školy Aloyse Klara v oboru masér Kulturní komunitní centrum Jedním z nástrojů, jak naplňovat motto Domova Šance pro důstojné stáří - je i udržovat a rozšiřovat otevřenost areálu Domova běžnému životu a dále rozvíjet činnosti, služby a projekty, které mají za cíl přivést do areálu Domova co nejvíce návštěvníků. Jedním z příkladů je i spolupráce s Městskou knihovnou v Praze, která zde v říjnu slavnostně znovuotevřela nově automatizovanou pobočku. Kulturní komunitní centrum je hlavním zdrojem oživení areálu. Tvoří jasnou dramaturgii kulturního programu, a proto podporuje přednáškové a koncertní cykly, které dávají Kulturnímu centru Domova Sue Ryder tvář. Pravidelně v roce 2006 běžely přednáškové cykly paní Drahomiř Budínské o historii Prahy, Dr. Pavla Mrázka z dějin pražské periferie, cestopisný cyklus Dr. Jaroslava Hofmanna a ve spolupráci s Egyptologickým ústavem FFUK cyklus z dějin starého Egypta. Pravidelně u nás vystupuje Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která nás svým cyklem lidových písní, říkadel, zvyků a obyčejů provází celým rokem. Uvádíme koncerty z cyklu: Beethovenovy houslové sonáty. Benefičně pro nás tyto skladby interpretují Jan Siřínek housle a Lukáš Vendl klavír. Veliké oblibě nejen u našich klientů, ale i u veřejnosti se těšila pondělní vystoupení lidové hudby a své pravidelné příznivce si získávají i jazzové večery skupiny Jazz s.r.o., na nichž můžete slyšet tradiční jazz ve složení dvě kytary, basa, bicí a vokalistka. Návštěvu restaurace se hostům snažíme zpříjemnit pravidelně nepravidelnými klavírními variacemi Petra Potočka. Mimo oblíbené cykly nabídlo naše Kulturní centrum veřejnosti například koncert písničkáře Jaroslava Hutky, skupiny Triny, interpretující romské lidové písně, vystoupení hvězdy našich babiček zpěváka Richarda Adama. Příznivci alternativní klubové scény mohli již podruhé navštívit koncert brněnského kytaristy Vladimíra Václavka, který působil v legendární skupině Dunaj a spolupracoval například s Ivou Bittovou. Kulturní komunitní centrum nabízí dva výstavní prostory Galerii a Malou galerii, ve kterých se v měsíčních intervalech pravidelně střídají výstavy umělců nejrůznějších stylových zaměření a používaných technik Akademie třetího věku Vzdělávací aktivity Akademie třetího věku (A3V) byly i v roce 2006 vedeny dobrovolnými lektory. Zájemci se mohli zúčastnit jazykových kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny a dále pohybových aktivit. K velmi oblíbeným patří počítačové kurzy a turistický kroužek, v rámci kterého se pravidelných měsíčních vycházek účastní až 30 seniorů Dobrovolníci v Domově Sue Ryder Velká část činnosti a programů, které jsou realizovány se zaměřením na naši cílovou skupinu seniory by nebyla možná bez využití dobrovolné práce široké základny dobrovolníků. Dobrovolnická činnost v Domově funguje jako spojitý systém, v rámci kterého se dobrovolníci, kteří docházejí do Domova, podílí na realizaci různých aktivit jednotlivých středisek Domova. V některých oblastech je pomoc dobrovolníků natolik zásadní, že bez 9

10 ní by bylo jen velice obtížné tuto oblast nadále spravovat. Dobrovolná činnost v Domově Sue Ryder zvyšuje kvalitu nabízené péče o seniory a rozšiřuje nabídku služeb, které lze pro seniory zajistit. Dobrovolníci jsou studnicí nápadů, přináší novou energii, pohledy na danou věc, zajímavá řešení problémů, kontakty. Dobrovolníci nám pomáhají především v dobročinných obchodech, v informační recepci Domova, s administrativou, v Kulturním komunitní centru, jako lektoři Akademie třetího věku, v přímé péči jako asistenti Denního centra, společníci na lůžkovém oddělení, v domácnostech klientů. Důležitá je pro nás také dobrovolná pomoc zaměstnanců firem. V roce 2006 působilo v Domově Sue Ryder celkem 95 dobrovolníků. Domov ve spolupráci s Fórem dárců organizuje i jednorázové dobrovolnické dny pro dobrovolníky - zaměstnance firem. Firemní dobrovolnictví je aktivita v České republice zatím netradiční. Domov Sue Ryder se k ní kloní nejen z důvodu nově získaných kontaktů či vlastní vykonané práce, ale i pro podporu myšlenky propojení komerční a neziskové sféry, podporu občanské angažovanosti firem. V roce 2006 jsme nadále rozvíjeli spolupráci s firmou GlaxoSmithKline a T-mobile. Zaměstnanci firmy GlaxoSmithKline nám v rámci dobrovolnického dne Orange Day pomohli vyklidit prostory půdy, umýt výlohy dobročinného obchodu a někteří se účastnili aktivity Denního centra Kavárna. Zaměstnanci firmy T-mobile nám během roku pomohli několikrát, a to s natíráním laviček, přesazováním květin v Domově, při přípravě na kulturní akci Středověký den, s vánoční výzdobou Domova, s žehlením v dobročinné obchůdku. Velkou část letního období věnovala koordinátorka dobrovolníků práci na obnovení registrace Domova, jakožto organizace vysílající i přijímající dobrovolníky v souladu se zákonem o dobrovolnictví. Úspěšně zvládnutá registrace potvrzuje, že dobrovolnictví v Domově je systematická činnost, která přispívá fungování Domova Benefiční a PR akce Domova Sue Ryder V červnu 2006 se uskutečnil v kapli Kulturního centra Domova benefiční koncert na podporu Domova Sue Ryder. Již po šesté zde bez nároku na honorář vystoupil soubor MICHAL HROMEK CONSORT, který hraje tradiční irskou hudbu. I přes vysoké teplotní podmínky venku i v kapli navštívilo koncert přes 40 lidí a vybralo se Kč. Výtěžek z této akce byl určen na nákup zařízení pro kyslíkovou terapii v Domově Sue Ryder. Koncert proběhl pod záštitou irského velvyslance J. E. pana Donala Hamilla. V srpnu jsme pro naše klienty a širokou veřejnost připravili tradiční letní Středověký den. Byl k vidění celodenní program skupiny historického tance AMBROSIA a ukázky historického šermu. Ve venkovních prostorách Michelského dvora se odehrával trh s ukázkou lidových řemesel a prodejem výrobků. Návštěvníci si zde také mohli vyzkoušet výtvarné techniky používané v Denním centru Domova a děti se mohly zabavit při hrách a soutěžích. V listopadu se v rámci uvedení nového filmu Casino Royale do českých kin uskutečnila ve 2 sálech Palace Cinemas Slovanský dům jeho benefiční premiéra na podporu Domova. Akce proběhla v partnerství se společností Falcon a.s. Celkový výtěžek z akce byl

11 840 Kč a bude po shromáždění více finančních prostředků použit na opravu dřevěných oken budovy Michelského dvora, kde Domov sídlí. Nadace Divoké husy podpořili naši benefiční akci formou zdvojnásobení výtěžku do výše Kč. Opět v prosinci proběhl vánoční koncert Česká mše vánoční v provedení souboru J. Vycpálka v kostele U Salvátora na Praze 1 a tradiční předvánoční setkání sponzorů, podporovatelů, dobrovolných spolupracovníků a zaměstnanců Domova Sue Ryder v restauraci Domova Veřejná sbírka V únoru 2006 byla ukončena veřejná sbírka Domova Sue Ryder, o. p. s. na výstavbu specializovaného centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Sbírka probíhala shromažďováním financí do sběrných boxů kasiček a na účet. Sbírka byla zahájena dne a do data jejího ukončení byla vybrána částka ,31 Kč. Výtěžek ze sbírky byl použit na dokončení terasy centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou Dobročinné obchody K významným zdrojům příjmů Domova patří 3 Dobročinné obchody Sue Ryder, které prodávají darované zboží všeho druhu. Principem fungování obchodů je přijímání darů, které jsou následně prodávány v maloobchodní síti Dobročinných obchodů Sue Ryder. Je zde možné v kultivovaném prostředí a za velmi lákavé ceny nakoupit téměř vše, od nábytku až po extravagantní kravatu. V červnu získal Domov nadační příspěvek z Fondu Akademie sociálního podnikání na podnikatelský záměr zaměřený na rozvoj Dobročinných obchodů Sue Ryder. Plán se týká především otevření čtvrtého obchodu, vytvoření vlastního corporate identity obchodů a také zvýšení kvality zboží a celkové kultury prodeje. Druhá polovina roku byla ve znamení hledání vhodných prostor pro nový obchod. Těsně před koncem roku se podařilo zahájit jednání s majiteli o nebytových prostorech v ulici Ke Karlovu 10, Praha 2. Kvalita zboží se nám tento rok podařila zvýšit také díky systematickému oslovování českých oděvních firem a velkoobchodů (firmy jsme kontaktovali na veletrhu Styl a Kabo). V roce 2006 se podařilo zvýšit tržby v našich obchodech oproti roku 2005 o 18,3 %. Po celý rok jsme se snažili zatraktivnit naše obchody různými zajímavými akcemi. Například na sv. Valentýna jsme připravili dárky pro zamilované, společně s našimi zákazníky jsme vítali Velikonoce, netradičně jsme veřejnosti připomněli světový Den nenakupování, před Vánocemi jsme pořádali Punčové odpoledne. S potěšením pozorujeme nárůst počtu zákazníků ve všech obchodech, což přičítáme mimo jiné i tomu, že se nám podařilo během roku několikrát zviditelnit dobročinné obchody v tisku i v televizním vysílání, v tomto směru nám pomohla i herečka Bára Štěpánová. Během roku 2006 jsme v divadelním sále Domova pořádali pět dobročinných bazarů. Jde o tradiční výprodej, kde lze koupit pytel oblečení jen za 60 Kč. Zvláště první dopoledne zde bývá doslova narváno. Největší návštěvnost jsme zatím zaznamenali na netradiční akci s názvem Retro bazar, kde jsme prodávali užitné i umělecké předměty ze 60., 50. let i starožitnosti. Třikrát jsme zorganizovali prodej knih v angličtině. 11

12 6.5. Restaurace Michelský dvůr K dalším obchodním aktivitám, jejichž činnost napomáhá spolufinancování Domova Sue Ryder se řadí provoz nekuřácké restaurace Michelský dvůr. Připravuje stravování nejen pro klienty Domova a docházející seniory, ale své služby nabízíme také široké veřejnosti. V roce 2006 jsme se zaměřili především na rozšíření nabídky pro veřejnost. Využili jsme bezbariérového přístupu, nekuřáckého prostředí a výhledu do klidného prostředí zahradního atria a v květnu jsme v restauraci otevřeli dětský koutek. Novým jídelním lístkem jsme rozšířili výběr teplých jídel, nápojů, domácích moučníků a studené kuchyně včetně poledního menu s výběrem ze tří jídel (85 Kč včetně moučníku). V druhé polovině roku jsme začali v restauraci pravidelně pořádat taneční kavárny při svíčkách, kde si mohou naši hosté zatancovat na reprodukovanou hudbu standardní a latinskoamerické tance. Svojí návštěvou restaurace sebe potěšíte, nám pomůžete! 7. Investiční aktivity Domova Sue Ryder Centrum pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou z forem demence (dále Pavilon) V minulém roce se podařilo dostavbu pavilonu opět posunout, jakkoliv při pohledu zvenku nejsou tyto změny znát. Nepodařilo se nám shromáždit částku potřebnou k dokončení, ale podařilo se objekt pavilonu krátkodobě pronajmout firmě Sefimota, a.s., která realizuje stavbu sousedních dvou obytných domů. Firma má v objektu Pavilonu zázemí stavby a průběžně realizuje výstavbu vnitřních příček, instalací aj. Domov díky této smlouvě získal partnera, který je schopen s využitím plně profesionálního zázemí realizovat i menší zakázky tak, jak se nám daří získávat další prostředky na stavbu. Díky tomu, že je objekt temperován, větrán a je zde trvale přítomna ostraha, daří se minimalizovat ztráty a poškození způsobené pomalým postupem stavby. Nový zákon o sociálních službách připravil pro dokončený Pavilon výrazně lepší podmínky pro zajištění provozu, zejména díky možnosti hradit část péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dokončení Pavilonu představuje jeden z hlavních cílů vedení Domova, nejen jako splnění závazku vůči donátorům, ale především proto, že se nám každý den potvrzuje velká potřeba takové sociální služby. V průběhu roku 2006 bylo investováno do výstavby Pavilonu 742 tis. Kč a celkově již bylo proinvestováno Kč. Celkové náklady na zprovoznění sociálních služeb činí Kč, zbývá nám tedy dofinancovat Kč. 12

13 8. Zahraniční rozvojová spolupráce Domova Sue Ryder V roce 2006 pokračoval Domov v partnerství s organizacemi Sue Ryder ve financování a administraci projektů v africkém Malawi, v Kosovu a nově také v Albánii. Gestorem všech projektů se stalo české Ministerstvo zdravotnictví. Další projekt byl spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí, a to projekt na založení Sue Ryder International v ČR. Stručný popis projektů: Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče Sue Ryder Malawi Projekt je realizován spoluprací tří nevládních neziskových organizací Sue Ryder (Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domov Sue Ryder, o. p. s. se sídlem v Praze a Sue Ryder Malawi se sídlem v Balace). Cílem projektu je poskytování terénní komunitní ošetřovatelské a rehabilitační péče lidem s fyzickým handicapem či chronickým onemocněním. Specifikem projektu je úzká spolupráce s místní komunitou formou využívání vyškolených dobrovolníků členů komunity, ve které je péče poskytována. Celkový rozpočet projektu na rok 2006 byl Kč, ČR se podílela na projektu 25%, tj Kč. Sue Ryder Home Care péče o onkologicky terminálně nemocné v Prištině (Kosovo) Projekt je realizován na základě spolupráce Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR a Ryder Kosova Association, která je nevládní neziskovou společností, založenou jako pobočka britské Sue Ryder Care v březnu 2000 v Prištině. Obsahem projektu je poskytování terénní paliativní péče o onkologicky nemocné. Péče zahrnuje léčbu symptomů provázející terminální onemocnění (bolest, poruchy integrity kůže, dysfagie atd.), péči o emocionální, sociální a spirituální potřeby umírajících a nevyléčitelně nemocných a jejich rodin. Provází terminálně nemocného a jeho rodinu v závěru jeho života, v době umírání a smrti. V neposlední řadě poskytuje podporu a péči pozůstalým. Celkové náklady projektu v roce 2006 byly Kč, Česká republika se na projektu podílela 40%, tj Kč. Vzdělávání zdravotnického personálu v oboru paliativní péče o onkologické nemocné Projekt vzdělávání je realizován na základě spolupráce mezi Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR a Sue Ryder Care - Ryder Kosova, která je nevládní neziskovou společností, založenou v březnu 2000 v Prištině. Projekt navazuje na projekt terénní paliativní péče o onkologicky nemocné, který partneři spolu s britskou Sue Ryder Care realizují, za významného přispění České republiky, v rámci rozvojové spolupráce již třetím rokem. Cílem projektu je předat praktickým lékařům a zdravotním sestrám teoretické i praktické rady, jak poskytovat paliativní péči onkologicky nemocným a předat informaci o nezbytném provázání zdravotní a sociální péče o terminálně nemocného. Celkové náklady projektu v roce 2006 byly Kč, Česká republika se na projektu podílí 15%, tj Kč. 13

14 Terénní paliativní péče Sue Ryder o terminálně nemocné a provoz hospice v Albánii Projekt je realizován na základě spolupráce Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR a Association Ryder Albania, která je nevládní neziskovou společností založenou jako pobočka britské Sue Ryder Care v březnu 2000 v Tiraně. Obsahem projektu je poskytování kontinuální každodenní terénní paliativní péče onkologicky nemocným v lokalitách Tirany a Durres a provoz prvního hospice v zemi. Péče zahrnuje léčbu symptomů provázející terminální onemocnění. Projekt je dále zaměřen na systematické vzdělávání odborníků v oblasti komplexní paliativní péče o terminálně nemocné a v oblasti prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění. V úzké spolupráci se státem se vytváří národní koncepce paliativní péče o onkologicky a terminálně nemocné a její financování. Tento projekt prošel v listopadu 2006 oficiální evaluací, které se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Evaluace probíhala přímo v místě realizace projektu a projekt při ní obdržel maximální počet bodů a byl doporučen jako příklad dobré praxe. Celkové náklady projektu v roce 2006 byly Kč, Česká republika se na projektu podílí 40%, tj Kč. Sue Ryder International Czech Republic, o.p.s. Partnerství pro potřebné Projekt je realizován na základě spolupráce Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR. Hlavním posláním projektu je formalizování dosavadního volného partnerství organizací Sue Ryder ve světě. Bude založen nový český rozvojový subjekt Sue Ryder International Czech Republic, o.p.s (dále SRI CZ), který bude realizovat rozvojové projekty v rámci české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto projekty bude realizovat jak ve spolupráci s organizacemi Sue Ryder ve světě, tak i s dalšími národními a mezinárodními partnery. Celkové náklady projektu v roce 2006 byly Kč, Česká republika se na projektu podílí 60%, tj Kč. 14

15 9. Zpráva o hospodaření Struktura financování byla obdobná jako v předchozích obdobích, výjimku tvoří vyšší podíl finanční účasti Sue Ryder Care (Velká Británie), která přispěla částkou cca tis Kč na spolufinancování dvou projektů v rámci rozvojové spolupráce, a to ostat. dary a přísp. - fin. 7% SRC VB 17% Magistrát HMP 7% ostat. dary a přísp. - věcné 8% Tržby z vlastní činnosti 39% na projekt Vzdělávání zdravotnického personálu v oboru paliativní péči o onkologické nemocné realizovaný ve spolupráci se Sue Ryder Kosova a na projekt Sue Ryder International Czech Republic, o.p.s. Partnerství pro potřebné. Nově přijatý zákon o sociálních službách OU Pha4 1% zásadně ovlivňuje Stát. rozpočet (MPSV, strukturu financování pro MO ČR, MZ ČR) 21% rok 2007, ale vzhledem k řadě nedořešených otázek není možné přesně odhadnout budoucí vývoj. V roce 2006 byly vyhlášeny nové podmínky dotačního řízení pro oblast sociálních služeb s tím, že již v září 2006 byly podávány žádosti o dotace na následující rok. Základní změna spočívá ve způsobu hodnocení žádostí o dotace ze SR a jejich distribuci. Základní hodnocení žádosti probíhá na úrovni kraje, který doporučuje žádost k podpoře na základě souladu nabízených služeb se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Rozhodnutí vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že finanční prostředky jsou distribuovány prostřednictvím krajů. Na rok 2006 bylo podáno celkem 33 žádostí o dotace či granty, z toho bylo podpořeno 23 projektů celkovou částkou tis Kč. V těchto počtech nejsou zahrnuty dary soukromé a podnikatelské sféry, dotace na projekty realizované v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, ani podpora ze Sue Ryder Care (VB). 15

16 10. Poděkování Děkujeme za dlouhodobou spolupráci a pravidelnou podporu: mezinárodní organizaci Sue Ryder Care státním a obecním institucím: Magistrátu hlavního města Prahy Městské části Prahy 4 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Ministerstvu obrany ČR Ministerstvu zdravotnictví ČR Ministerstvu vnitra ČR Ministerstvu kultury ČR Ministerstvu zahraničních věcí ČR nestátním neziskovým organizacím: Academy for International Health Studies Diplomatic Ladies Association Sdružení Sue Ryder Nadaci Divoké husy Nadačnímu fondu obětem holocaustu Nadačnímu fondu Zlatá Praha Židovské obci Praha International Women s Association Nadaci Adra Mezi naše dárce, sponzory a podporovatele, kterým děkujeme za jejich podporu a dary v roce 2006, patří: Siemens Kolejová vozidla, s.r.o. ZENTIVA CrossWorld Červený Advertising MUCOS Pharma CZ, spol. s.r.o. Metrostav a.s. PFIZER, spol. s r.o. OPTYS, spol. s.r.o. GSK-GlaxoSmithKline Norbert Auerbach, Jan Hřebejk, Pražská plynárenská a.s., DAUCOM, s. r. o., Stavby silnic a železnic, a.s., Eichingerová Andrea - VAAN, MALÝ A VELKÝ, spol. s.r.o., Baxter Bioscience, s. r. o., Britské velvyslanectví, Velvyslanecví Irska, Divadlo Na zábradlí, EMKO trade s.r.o., 1. VOX, a. s., Městská divadla pražská, MT&Engineering, s.r.o., R + H, s.r.o., Agentura Bova, Passerinvest Group, a.s., Witzenmann Opava, s.r.o., Vladimír Leština, W. Harter, Bubeník Partners, Lenka a Petr Míkovcovi, Pavel Smetana, Ondřej a Veronika Novákovi, Falcon, Daniela Nováková, Radovi, LAMIDO, a. s., soubor Vycpálkovci, Sestra Bibi, Ing. Zora Šachlová, RNDr. Jindřich Šachl, JUDr. David Uhlíř, Jiřina Juláková, Hana Kotmelová, Ing. Alois Dvořák, F. E. Pivec, Miroslav Litomiský, Pearl Bohemica, s. r. o, Michal Hromek Consort, Gymnázium Elišky Krásnohorské, Slávek Čermák Tašky CZ, Literáty Agency, s.r.o., CITCO, Wyeth Whitehall Czech s.r.o., Mgr. Markéta Bowe a Alan Bowe, Soňa Cuppová, Jaroslav Drobník, MUDr. Jan Eret, Lucie Fidlíková, Michael a Zdeněk Gregorovi, Dagmar Holerová, Ing. Zdeněk Hora, Nikola Chudožilov, Blanka Jozífková, Julie Kaye, EEIP, a.s., GALATEIA, VOŠ herecká, Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, VŠFS, Lékařský dům, Alena Kořínková, J+N Promotion, Jiří Siřínek a Lukáš Vendl, Hana Krejčová, Ivana Křížová, Barbara a Daniel Kupšovských, Ing. Matěj Lejsal, Marie Moslerová, Valerie Nelson, Marie Pavlíčková, PhDr. Ivana Plechatá, Martin Polačko, Jan Polášek, Jessamyn Poling, Roman Procházka, Daša Řeřichová, Marie Řičicová, Jan Telenský, Grover a Cathy Thomasovi, Ladislav Trtílek, Petr Veselý, Tomáš Vojtěch. 16

17 Děkujeme všem soukromým osobám, kteří se významně podílejí na pomoci Domovu: MUDr. Petrovi Herlemu a MUDr. DaněTučkové, MUDr. Adrianě Vokřálové, MUDr. Evě Šmídové za péči věnovanou našim klientům, všem umělcům a přednášejícím, kteří se zúčastnili v roce 2006 bez nároků na honorář benefičních divadelních představení, koncertů, recitálů a přednášek, všem duchovním, kteří poskytují ekumenické bohoslužby našim klientům v kapli Domova: Blahoslavu Hájkovi, Ludmile Hallerové, Bohumilu Kejřovi, Miroslavu Litomiskému, Evě Mikulecké, Miloši Šolcovi, Ireně Škeříkové, Albertu Giraldovi, Janu Stavělovi, Martě Zemánkové, Vladimíru Hejlovi, všem lektorům, kteří bezplatně vyučují v kurzech a kroužcích Akademie třetího věku: Ing. Luong Van Tichovi, Haně Prouskové, Janě Košťákové, Dagmar Jenšovské, Ing. Miroslavu Bouzkovi, Jiřímu Škodovi, RNDr. Jitce Černé, Jaroslavě Kudrnovské, Drahomiř Budínské, Haně Rendlové, Věře Pavlíkové, René Kosinové, Evě Nouzové, Miroslavě Tůmové, našim dobrovolníkům v dobročinných obchodech, na bazarech, na informační recepci, v prádelně, sociálním oddělení, osobním asistentům u našich klientů a v denním centru. Děkujeme všem, kteří nám darovali zboží do našich obchodů, či nás jinak podpořili, a to jednotlivcům i firmám: Alice Abraham, Bára Štěpánová, City Self Storage, s. r. o., Časopisy s. r. o., C & A Moda ČR, v. o. s., Kavárna Krokokafe, Karpet, s. r. o., Lerros Fashion CZ, s. r. o., Literary Agency, Nadia Pešautová, Nakladatelství Motto, Second Hand Šatna, Simova Stašová, Spona, s. r. o., Steilmann Praha, s. r. o., Second hand Šatna, Tina M, časopis Xantypa, XL, s. r. o., Železářství Kostka. Za mediální podporu děkujeme redakcím MF Dnes, Aperio, Fashion Club, Kurýr Praha, Šestka, The Prague Post, Tučňák, 24 hodin, Xantypa, televizi Prima, NOVA a ČT1. Děkujeme také všem dalším jednotlivcům, kteří přispěli Domovu Sue Ryder poskytnutým finančním či věcným darem. 17

18 Příloha č.1 PŘEHLED O STAVU MAJETKU K 31/ položka tis.kč AKTIVA stavby - technické zhodnocení samostatné movité věci a soubory movitých věcí ostatní dlouhodobý hmotný majetek umělecká díla a předměty 991 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 84 oprávky ke stavbám, samost.mov.věcem a DDHM celkem zůstatková hodnota hmot. majetku pořízemí hmot. majetku - pavilon poskytnuté zálohy na pořízení majetku - na pavilon 296 celkem investice materiál na skladě 184 zboží na skladě 218 celkem sklad 402 peníze v pokladně 186 ceniny 15 bankovní účty celkem peníze a ceniny odběratelé 250 poskytnuté provozní zálohy 388 ostatní pohledávky 160 pohledávky za zaměstnanci 53 celkem pohledávky 851 náklady příštích období a dohadné účty 193 CELKEM AKTIVA PASIVA dodavatelé 330 přijaté zálohy 280 ostatní závazky 0 závazky vůči zaměstnancům (mzdy za 12/05) závazky vůči institucím soc. a zdrav. pojištění 699 závzky k odvodů daně z mezd 150 závazek k odvodu DPH a ostat. daní a poplatků 313 ostatní závazky 52 celkem závazky dohadné účty pasivní 945 vlastní jmění fondy 851 hosp. výsledek ve schvalovacím řízení CELKEM PASIVA Aktiva celkem Pasiva celkem rozdíl (hospodářský výsledek za r. 2006)

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

DOMOV SUE RYDER. Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER. Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10)

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10) Výroční zpráva 2013 Organizace - byla založena Městem Chlumec nad Cidlinou zakládací listinou ze dne 17. 9. 2003. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zveřejňuje AD VITAM, o.p.s. svoji výroční zprávu na webových stránkách společnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé.

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Obsah 1.Charakteristika SDÍLENÍ o.s. 2.Zpráva o činnosti SDÍLENÍ o.s. 3.Poradenská sluţba

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více