MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka

2 Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), který je financován z programu IOP pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

3 Obsah: Úvodem 2 Pravidla e-tržišť 3 Zadávací řízení v e-tržišti 12 Přehled důležitých dokumentů 18 Přehled používaných pojmů a zkratek 20

4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Úvodem Zavedení nového systému e-tržišť je jedním z podstatných kroků v procesu elektronizace veřejných zakázek. K byl jako součást projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) spuštěn nový systém e-tržišť, který dal elektronickému zadávání veřejných zakázek nový rozměr. Tento nový systém podstatně zprůhledňuje a zjednodušuje zadávání veřejných zakázek a především díky nižší ceně nakupovaných komodit je nástrojem k dosažení výrazných finančních úspor ve státní správě. Rovněž dojde ke snížení transakčních nákladů spojených s procesem zadávání veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. Snadný přístup k informacím o zakázkách prostřednictvím e-tržiště a transparentnost celého procesu navíc otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků. Z technického hlediska je elektronické tržiště v duchu nového systému e-tržiště webová aplikace umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek určená pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit, jako například kancelářského vybavení a potřeb, počítačů atd. Jedná se o plně elektronický systém, v němž jsou veškeré úkony prováděny rovněž elektronicky a nahradí tak dosavadní listinný způsob vypisování veřejných zakázek i podávání nabídek. Povinnost zadávat určené veřejné zakázky prostřednictvím e-tržišť mají v novém systému ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace, tedy organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jednotlivých ústředních orgánů. Využívání e-tržišť není však omezeno pouze na tyto tzv. povinné subjekty. Ostatní zadavatelé, např. územní samosprávné celky, mohou tento nástroj využívat za stejných podmínek jako organizace, které mají povinnost používat e-tržiště danou. Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě definovaných rámcových smluv s více uchazeči. Pro nákup ostatních komodit mají ústřední orgány státní správy a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Fungování nového systému elektronických tržišť je zatím v počátcích a povinní, ale už i nepovinní, zadavatelé se v systému učí zakázky zadávat. Proto v období od do Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky jakožto správce e-tržišť shromáždilo nejčastější dotazy od zadavatelů. Tyto dotazy se týkaly především dvou tematických okruhů, a to pravidel e-tržišť (kdo a jak musí či může e-tržiště používat, jaké komodity musí být prostřednictvím e-tržiště zadávány, další pravidla používání e-tržišť) a zadávacích řízení v e-tržišti (použitelnost jednotlivých řízení, fáze zadávacího řízení atd.). Na následujících stránkách jsou vybrané dotazy a odpovědi na ně tematicky sestaveny a zadavateli se tak dostává do rukou užitečný pomocník pro práci s e-tržišti. 2

5 Pravidla e-tržišť 1. Je v rámci využívání bezplatných služeb nutné vybrat provozovatele e-tržišť prostřednictvím veřejné zakázky nebo je výběr e-tržiště dán volbou zadavatele? Pokud zadavatel využívá pouze základní služby, bude používání e-tržiště pro zadavatele bezplatné. Zadavatel tak nemusí vybírat provozovatele e-tržiště v zadávacím řízení ani v jiné soutěži, neboť z pohledu zadavatele se nebude jednat o úplatné poskytování služeb ve smyslu ustanovení 7 odst. 1 ZVZ a nebude tak naplněn základní znak veřejné zakázky. 2. Může zadavatel v rámci jedné organizace (v rámci jednoho IČO) využívat služeb více e-tržišť? Zadavatelé si mohou volně a bez jakéhokoli omezení zvolit provozovatele e-tržiště, jehož služeb budou využívat. Rovněž mohou využívat i služeb více provozovatelů současně. MMR ČR však doporučuje, aby z důvodu zachování co nejvyšší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek používali zadavatelé pouze jedno e-tržiště. 3. Mohou příjemci EU dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v případě, že jsou tzv. v.v.i. (veřejná výzkumná instituce), bezplatně využívat služeb nových e-tržišť v případě zakázek od 5 tis. Kč bez DPH? Jakýkoliv subjekt, který je zadavatelem dle ZVZ a nepatří mezi subjekty povinně zadávající veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště, může e-tržiště využívat dobrovolně, přičemž za využívání základních služeb nehradí žádné poplatky. Základními službami jsou takové operace, které umožňují u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje alespoň částky 5 tis. Kč bez DPH, veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele v zadávacím řízení. E-tržiště však podporuje pouze postupy veřejného zadavatele (nikoliv sektorového). 4. Splňují e-tržiště veškeré parametry jak z pohledu české legislativy, tak z pohledu pravidel čerpání EU dotací v rámci operačních programů (např. Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace či Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)? E-tržiště jsou plně v souladu s platnou legislativou ČR, nemohou však být v souladu se všemi operačními programy v rámci Strukturálních fondů Evropské unie či jiných dotačních titulů. Je tedy vždy na zadavateli zkontrolovat, zda na zadávání v jeho specifickém operačním programu nejsou kladeny větší (přísnější) nároky (pravidla). Není v silách správce e-tržišť (MMR ČR) ani provozovatelů e-tržišť tento variabilní soulad zajistit. 3

6 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 5. Jak určím 50 % finančního objemu komodit povinně nakupovaných prostřednictvím e-tržiště? V prvním kroku zadavatel určí plánované veřejné zakázky na určité období (kalendářní rok), jejichž předmět odpovídá Seznamu komodit (vypracovanému na základě bodu III. 1. písm. c) UV č. 343/2010). Pokud předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž jiné komodity (dodávky, služby nebo stavební práce), které nejsou uvedeny v Seznamu komodit, spadá tato veřejná zakázka do režimu UV č. 343/2010 tehdy, pokud předpokládaná hodnota komodit uvedených v Seznamu komodit je vyšší než předpokládaná hodnota komodit, které v Seznamu uvedeny nejsou. Podle stanovené předpokládané hodnoty veřejných zakázek zadavatel postupně určí, které z nich budou realizovány prostřednictvím e-tržiště. Jestliže součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek, které vyhodnotil zadavatel jako zakázky, jejichž předmět odpovídá Seznamu komodit, přesáhne 50 % finančního objemu nakupovaného zboží a služeb za kalendářní rok, má možnost zbývající nákupy provádět mimo e-tržiště. Zadavatel by však měl zadávat prostřednictvím e-tržišť co největší podíl veřejných zakázek. 6. Jsme podřízenou organizací a platí pro nás povinnost zadávat na e-tržištích veřejné zakázky, které jsou nejméně v rozsahu 50 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na vymezené komodity. Jakým způsobem se limit 50 % stanovuje u služeb v případě, že smlouva s vítězem veřejné zakázky bude uzavřena na dobu delší než jeden rok? Počítá se pro limit 50 % jen poměrná část hodnoty veřejné zakázky připadající na jeden rok nebo je nutné hodnotu veřejné zakázky i v případě plnění na více let považovat za jeden celek? A je pak třeba s ní v posouzení 50 % počítat pro rok, ve kterém je uzavřena smlouva? Jak vyplývá z čl. III. odst. 2 písm. b) UV 343/2010, jedná se o prostředky vynaložené na komodity vymezené v Seznamu komodit, pro které platí povinnost nákupu prostřednictvím e-tržiště. Pro určení limitu 50 % je důležité, kdy je daná veřejná zakázka zadána (datum uzavření smlouvy), a to bez ohledu na dobu plnění smlouvy. Započítává se tedy vždy celková předpokládaná hodnota za plnění veřejné zakázky. V případě, že je v resortu více podřízených organizací, pro které platí povinnost zadávat prostřednictvím e-tržiště, je nutné předpokládané finanční prostředky vynakládané na vymezené komodity za tyto organizace sčítat. 7. Od mají ústřední orgány státní správy v určených limitech a zadávacích postupech povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Jak mají úřady, které nejsou na e-tržištích registrované, řešit případné zpoždění? 4

7 Zadavatelé mají kdykoliv možnost podat žádost o registraci na e-tržišti, která bude vyřízena do dvou pracovních dnů. Po úspěšné registraci mají možnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště. 8. Z jakého důvodu byl rozšířen seznam povinně vypisovaných komodit na e-tržištích nové generace? Hlavním důvodem bylo zvýšení efektivity a dosažení výrazných úspor v zadávání veřejných zakázek prostřednictvím rozšíření využití elektronického zadávání. Očekávanými přínosy nového systému e-tržišť jsou v první řadě finanční úspory dosažené elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, které bude generovat snížení cen nakupovaných komodit a snížení transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů. Mezi další přínosy patří naplnění cílů stanovených ve strategických dokumentech (EU i národních) upravujících zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do státní správy a procesů zadávání veřejných zakázek, podpora transparentnosti zadávání, zrychlení komunikace v rámci životního cyklu veřejných zakázek, zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek, zavedení ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení (např. výdajové analýzy) a zlepšení přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám. 9. Je možné nakoupit mimo e-tržiště předmět veřejné zakázky, který není explicitně uveden v Číselníku NIPEZ, ale logicky do skupiny komodit Číselníku spadá? Povinnost se vztahuje pouze na komodity ze Seznamu komodit (samozřejmě ale i na ty samé výrobky, které lze nazývat variantně, jako např. automobil/vozidlo atd.). Pokud v Seznamu komodit taková komodita není, ale funkčně odpovídá komoditě v něm uvedené nebo spadá do skupiny komodit dle Číselníku NIPEZ zařazené do seznamu, je zadavatel povinen využívat k zadání veřejné zakázky e-tržiště. Zadavatel má však samozřejmě možnost za splnění podmínek uvedených v čl. VI. 1 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť využít výjimku z povinného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště. 10. Je možné zadávat prostřednictvím e-tržiště komodity, které nejsou uvedeny v Seznamu komodit? Na rozsah komodit zadávaných prostřednictvím e-tržišť neplatí žádná zvláštní omezení a je tedy možné jejich prostřednictvím zadávat jakoukoliv komoditu. Je však nutné vždy zvážit efektivnost takového postupu s ohledem na počet dodavatelů zaregistrovaných v e-tržišti, kteří budou schopni konkrétní veřejnou zakázku plnit. 5

8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 11. V UV 343/2010 je uvedeno, že prostřednictvím elektronických tržišť je možné soutěžit i zakázky, které nejsou v Seznamu povinných komodit uvedené. Lze takovým způsobem soutěžit i stavby do výše zjednodušeného podlimitního řízení, tj. do 10 mil. Kč bez DPH? Nebo na stavby platí nějaká omezení? Na stavební práce neplatí žádná zvláštní omezení. Pokud to e-tržiště umožňuje, lze jeho prostřednictvím zadávat i stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení, veřejné zakázky malého rozsahu či na základě rámcové smlouvy. Je však nutné vždy zvážit efektivnost takového postupu s ohledem na počet dodavatelů zaregistrovaných v e-tržišti, kteří budou schopni veřejnou zakázku plnit. 12. Je využití taxislužby nutné soutěžit přes e-tržiště? Komodity, které je nutné soutěžit přes e-tržiště, jsou uvedeny Seznamu komodit. V tomto seznamu nejsou taxislužby uvedeny, tudíž je není nutné přes e-tržiště nakupovat. 13. Na základě platné legislativy provádí zadavatel nákupy vzdělávacích kurzů pro zdravotnický personál přes e-tržiště dle platného příkazu ministra. Vzdělávací kurzy v oblasti zdravotnictví jsou natolik specifické, že pořádání speciálních seminářů či vzdělávání je vázáno pouze na konkrétního pořadatele, který daný typ vzdělávání pořádá. V lepším případě je dodavatel ochoten se na e-tržišti zaregistrovat. Většina dodavatelů však není ochotná k nabídce přes tržiště přistoupit vůbec. Jak má zadavatel postupovat v případech, kdy dodavatel není ochoten k registraci na e-tržišti přistoupit, a zadavatel danou službu v úzce specifické oblasti potřebuje? Komodita Zdravotnické vzdělávání není zařazena do skupiny povinných komodit pro e-tržiště. Pokud však zadavatel využívá e-tržiště i pro nákup komodit, které nejsou v Seznamu komodit uvedeny, je povinen se řídit předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek na e-tržišti. V případech, kdy lze objektivně doložit nutnost zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli s ohledem např. na předmět veřejné zakázky, nejsou porušena Pravidla systému používání e-tržišť subjekty veřejné správy porušena. V tomto případě je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli v přímém zadání, nehledě na její předpokládanou hodnotu. Zadavatel může oslovit i dodavatele, který není na e-tržišti registrován. Veřejnou zakázku lze také zadat i mimo e-tržiště a v e-tržišti ji pouze zaevidovat a uvést odůvodnění postupu. 6

9 14. Jsme podřízená organizace ÚOSS, kde odbor veřejných zakázek požaduje využívat e-tržiště, ale ze zprávy interního auditu vyplývá, že nakupováním na e-tržištích porušujeme zákon o účetnictví. Dle auditu nenakupujeme na e-tržištích ekonomicky. Jak máme postupovat dále? Máme přestat e-tržiště používat? Pokud by mělo nakupováním prostřednictvím e-tržišť docházet k neekonomickému chování, je možné v souladu s čl. VI. 8 odst. 7 Pravidel e-tržišť zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit. Je také možné využít výjimku dle čl. VI. 1 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť. Případně je možné řídit se čl. XI. Pravidel e-tržišť a požádat o výjimku z využívání e-tržišť. 15. Podřízená organizace ÚOSS je schopná zajistit plnění veřejné zakázky na stejnou komoditu ekonomičtěji mimo e-tržiště. V resortních pravidlech je však daná povinnost 100 % veřejných zakázek od objemu 50 tis. Kč bez DPH/rok realizovat přes e-tržiště, což je vyšší, než doporučuje MMR ČR, kde je povinnost realizovat 50 % veřejných zakázek přes e-tržiště. Jak tuto situaci řešit? I v tomto případě určuje další postup ekonomičnost nakupování prostřednictvím e-tržišť. Není-li jí dosaženo, je možné využít výjimku dle čl. VI. 1 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť. V případě postupu dle čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť je zadavatel povinen veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. Zadavatel musí naplňovat požadavky zákona o veřejných zakázkách, pravidel a zároveň vlastních vnitřních předpisů. 16. Zadavatel poptává dodávky některých produktů potřebných pro chod organizace na e-tržišti. Stává se, že nejnižší nabídky na e-tržišti jsou o 20 až 50 tis. Kč bez DPH vyšší než od stávajících dodavatelů, které zadavatel poptával v předchozím období (tito dodavatelé přes e-tržiště nabídky nedávají). Vzhledem k napjatému rozpočtu musí zadavatel nakupovat co nejlevněji, ale uzavřením smlouvy s dodavatelem z e-tržiště nakupuje mnohem dráž. Může v rámci zadávacího řízení zadavatel k nabídkám z e-tržiště přiložit nabídku od stávajícího dodavatele a realizovat nákup od dodavatele, který předložil nejlevnější nabídku? Pokud by nakupování prostřednictvím e-tržišť mělo být neekonomické, je možné v souladu s čl. VI. 8 odst. 7 Pravidel e-tržišť zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit. Rovněž lze využít výjimku dle čl. VI. 1 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť. V případě postupu dle čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť je zadavatel povinen veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. 7

10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 17. Musí zadavatel používat e-tržiště k zadávání zakázek malého rozsahu nebo podlimitních veřejných zakázek, jejichž předmětem je nákup, pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky nebo nákup telekomunikačních služeb či kancelářských potřeb v zahraničí? V souladu s 18, odst. 4, písm. f ZVZ Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona podlimitní veřejné zakázky, je-li jejich předmětem pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky v zahraničí. Následně se v Pravidlech e-tržišť (čl. V. 4 odst. 2) uvádí: Pokud je zadavatel podle zákona na základě aplikace výjimky dle ustanovení 18 odst. 1 až 4 zákona oprávněn uzavřít smlouvu přímo s vybraným dodavatelem, může veřejnou zakázku zadat mimo e-tržiště. Zadavatel není povinen takovou veřejnou zakázku v e-tržišti evidovat. Pokud se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku zadat prostřednictvím e-tržiště, může zvolit přímé zadání. Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. IX odst. 6 Pravidel e-tržišť. Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě, kdy je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky v zahraničí, zadavatel může veřejnou zakázku zadat mimo e-tržiště. Na vyjmenované dodávky a služby lze uplatnit výjimku ze zákona ve smyslu 18 odst. 4 písm. f) ZVZ. 18. Limit 50 tis. Kč bez DPH, resp. nižší v případě vnitrorezortních pravidel, se váže na komoditu nebo na skupinu komodit/rok? V Číselníku NIPEZ jsou komodity seskupovány do 80 typizovaných tzv. komoditních skupin. Toto seskupování je pouze návodné, slouží pro snazší orientaci v samotném Číselníku a pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vzhledem ke sčítání pořizovaných dodávek, služeb a stavebních prací za jedno účetní období (kalendářní rok) není závazné. Limit 50 tis. Kč bez DPH je třeba vztahovat vždy na konkrétní veřejnou zakázku a její předpokládanou hodnotu. Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba přihlédnout k věcným, geografickým i časovým souvislostem a případně rovněž ke skutečnosti, zda předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. Zadavatel musí vždy zvážit, zda se jedná o samostatné veřejné zakázky s různými předměty plnění, které spolu nijak funkčně nesouvisí, i když mají některé společné obsahové prvky, nebo zda se jedná pouze o jednu veřejnou zakázku (viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutí VZ/S605/03). S novým Číselníkem NIPEZ v souvislosti se spuštěním nového systému e-tržišť se postup pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky nezměnil a zadavatel může i nadále postupovat v souladu se svými interními pravidly, přičemž stanovení předpokládané hodnoty je vždy v kompetenci zadavatele. 8

11 19. Zadavatel potřebuje nakoupit nový monitor k PC, jehož cena nedosahuje 5 tis. Kč bez DPH a žádné jiné monitory již v daném účetním období kupovat nebude. Celkový objem zakázek na položku v Seznamu komodit Ploché monitory bude na rok pouze pod 5 tis. Kč bez DPH. Ovšem v součtu s dalšími nákupy bude položka v Seznamu 06 Počítače a stroje na zpracování dat celkem obsahovat sumu 125 tis. Kč bez DPH. Je zadavatel v takovém případě nucen zadat danou zakázku na e-tržišti vzhledem k celkovému objemu 125 tis. Kč bez DPH za celý rok v položce 06 Počítače a stroje? Nebo tak učinit nemusí, neboť kolonka Ploché monitory nepřesahuje roční limit nákupů 50 tis. Kč bez DPH? Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek a při posouzení povinnosti sčítat předpokládané hodnoty spolu souvisejících veřejných zakázek dle 13 odst. 8 ZVZ, je třeba přihlédnout k věcným, geografickým i časovým souvislostem a případně rovněž ke skutečnosti, zda předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. Zadavatel musí vždy zvážit, zda se jedná o samostatné veřejné zakázky s různými předměty plnění, které spolu nijak funkčně nesouvisí, i když mají některé společné obsahové prvky, nebo zda se jedná pouze o jednu veřejnou zakázku (viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutí VZ/S605/03), či spolu související veřejné zakázky. S novým Číselníkem NIPEZ v souvislosti se spuštěním nového systému e-tržišť se postup pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky nezměnil a zadavatel může i nadále postupovat v souladu se svými interními pravidly, přičemž stanovení předpokládané hodnoty je vždy v kompetenci zadavatele. 20. Jak postupovat v případě nákupu vzdělávacích akcí ze zahraničí (pro top management podniku a zdravotnické vedení)? Nejprve je nutné určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle 13 až 16 ZVZ a dle její výše vybrat zadávací řízení. V případě, že se jedná o službu v předpokládané hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH, není využití e-tržiště povinné. V případě, že se jedná o služby s uvedenou povinností na využití e-tržiště (a veřejná zakázka dosahuje hodnoty 50 tis. Kč bez DPH a více), je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku přes e-tržiště v souladu s Pravidly e-tržišť. Pokud budou splněny podmínky dle čl. VI. 1 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť, lze pro zadávací řízení využít přímého zadání v rámci e-tržiště nebo postupovat mimo e-tržiště. V případě postupu dle čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť je zadavatel povinen veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. 9

12 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 21. Přes e-tržiště má být zadáváno i vzdělávání zaměstnanců. Jak postupovat v případech, kdy zaměstnanci individuálně využívají nabídek soukromých agentur a chtějí se přihlásit na konkrétní termín nabízeného školení? Tyto individuální vzdělávací akce ve svém součtu představují mnohem více, nežli 50 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na pořízení komodity prostřednictvím e-tržiště. Pokud zaměstnanci využívají školení, která jsou organizována bez požadavků zadavatele, lze veřejnou zakázku zadávat prostřednictvím přímého zadání na e-tržišti a při stanovení předpokládané hodnoty lze využít 13 odst. 8 poslední věty ZVZ a nesčítat navzájem předpokládané hodnoty takových školení. 22. Jak byla stanovena hranice 50 tis. Kč bez DPH pro nákupy povinně realizované prostřednictvím e-tržiště? Proč je hranice stanovena na 50 tis. Kč a nikoliv třeba na 30 tis. Kč bez DPH nebo jinou částku? Prostřednictvím UV 343/2010 byla schválena Pravidla e-tržišť. V bodě 4) těchto Pravidel je stanoven limit 50 tis. Kč bez DPH pro povinné zadávání veřejných zakázek na e-tržišti. Tento limit vychází z vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k materiálu Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J. 6 Národního plánu. V rámci diskuse k tomuto materiálu byly navrhovány různé limity, ale jako nejvhodnější byl shledán limit 50 tis. Kč bez DPH. 23. Naše firma by se chtěla zaregistrovat do elektronického tržitě veřejné správy. Co je nutné udělat, abychom se mohli zaregistrovat? V současné době je v provozu všech 5 e-tržišť. Dodavateli lze doporučit, aby se zaregistroval na všech těchto e-tržištích. Níže je uveden krátký popis povinných náležitostí pro registraci dodavatele do e-tržiště. Bližší informace a kontakty naleznete na příslušných webových stránkách provozovatelů (viz Provozní řád e-tržiště). 10

13 Pro registraci předloží subjekt žádající o registraci (žadatel) prostřednictvím e-tržiště nebo prostřednictvím datové schránky provozovateli žádost o registraci s uvedením role dodavatele. Žádost o registraci dodavatele musí obsahovat: >>> úřední název dodavatele Obchodní firma/ název / jméno a příjmení; >>> doplněk k úřednímu názvu dodavatele Doplněk k obchodní firmě/ názvu / jménu a příjmení dodavatele; >>> právní formu Výběr z číselníku právních forem; >>> sídlo / místo podnikání; >>> identifikační číslo; >>> jiné kontaktní adresy; >>> obecné kontaktní údaje (telefon, , www stránky); >>> bankovní spojení; >>> hlavní předmět činnosti; >>> další informace obsahující relevantní údaje o dodavateli (např. 101 zákona); >>> jméno, příjmení, login, heslo a jednoho či více administrátorů dodavatele vzhledem k e-tržišti; >>> prohlášení dodavatele o tom, že souhlasí se všemi podmínkami provozního řádu. Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel o registraci povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Tyto dokumenty je žadatel oprávněn předložit v prosté kopii. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele. Jako přílohu žádosti o registraci přiloží žadatel také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem či za žadatele. Žádost o registraci musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu v případě, že není provozovateli doručována prostřednictvím datové schránky. Pokud budou splněny všechny podmínky vyžadované provozním řádem pro registraci, provozovatel provede registraci nejpozději do dvou pracovních od doručení úplné žádosti o registraci provozovateli. Provozovatel žadateli potvrdí datum a čas doručení žádosti. 11

14 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Zadávací řízení v e-tržišti 24. Jak má zadavatel určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za rok např. u nábytku č. 15 v Číselníku NIPEZ? Na základě pouze celé množiny např. nábytku nebo na základě podskupiny Židle nebo až dle poslední položky Židle k jídelním stolům? 15 Nábytek Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly Sedadla Otáčivá sedadla Židle Židle k jídelním stolům Jak postupovat v případě plánování veřejné zakázky? Při určování předpokládané hodnoty je nutné postupovat dle 13 až 16 ZVZ. Pro určení předpokládané hodnoty pro nábytek lze uvést, že v zásadě je nutné sčítat předpokládané hodnoty za celou skupinu nábytek s výjimkou případů, kdy některé dodávky spolu na základě objektivních skutečností nesouvisí místně, věcně či časově. Při plánování veřejných zakázek a zadávacích řízení na jejich zadání, je nutné vycházet z předpokládané hodnoty určené v souladu s 13 až 16 ZVZ. Pro zadávání veřejných zakázek je možné rozdělit předmět veřejné zakázky jak je pro zadavatele vhodné z hlediska dodání. Dělení předmětu veřejné zakázky je však zakázáno pro případ, pokud by tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ. Pokud tedy zadavatel rozdělí předmět veřejné zakázky, ale bude realizovat každé zadávací řízení dle předpokládané hodnoty určené za celý předmět veřejné zakázky, neporuší tím ZVZ. 25. Přes e-tržiště má být zadávána i výuka jazyků a poskytování právních služeb. Jaká hodnotící kritéria je vhodnější u těchto zakázek zvolit? Obvyklý způsob, nejnižší nabídková cena, není v těchto případech nejpříhodnější. Rovněž tak kombinace ceny a referencí, popř. požadavek doložit dosažené vzdělání či případné doklady opravňující uchazeče k poskytování požadovaných služeb neshledáváme jako dostatečným. Poskytování právních služeb není obsaženo v seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím e-tržiště. U výuky jazyků by zadavatel měl své požadavky na dodavatele dostatečně specifikovat v požadavcích na kvalifikaci (např. úroveň certifikátů, 12

15 požadavek na vyučující osoby, na vybavení učeben) a v požadavcích na plnění (např. nejvyšší počet studentů v jedné skupině, popsat kombinaci mluveného slova, poslechu a písemného projevu). V takovém případě je dostačující hodnocení nejnižší nabídkové ceny. 26. Může zadavatel zvýhodnit na e-tržišti dodavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením? V případě veřejných zakázek zadávaných dle ZVZ je zadavatel povinen při hodnocení zvýhodnit dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením dle 101 odst. 4 ZVZ. Zadavatel má navíc možnost dle 101 odst. 1 ZVZ stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, že zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. U zakázek malého rozsahu může zadavatel v zadávacích podmínkách určit, že bude při hodnocení nabídek postupovat dle 101 odst. 4 ZVZ, nebo může stanovit omezení dle 101 odst. 1 ZVZ. 27. Je možné zvýhodnit dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením i u veřejných zakázek malého rozsahu? Tedy zda například při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na kancelářské potřeby můžeme požadovat po dodavatelích tzv. náhradní plnění. Zadavatel může postupovat u veřejných zakázek malého rozsahu analogicky dle ZVZ a může v zadávacích podmínkách určit, že bude při hodnocení nabídek postupovat dle 101 odst. 4 ZVZ, nebo může stanovit omezení dle 101 odst. 1 ZVZ. Je zcela na rozhodnutí zadavatele, zda bude takto postupovat. 28. Má zadavatel možnost vyhledávat na e-tržišti dodavatele, kterého by mohl oslovit přímo (veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou, jež nedosahuje 100 tis. Kč bez DPH) a nalézt 3 dodavatele, které by mohl oslovit pro veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou, jež nedosahuje 100 tis. Kč bez DPH? Podle jakých atributů je možné dodavatele filtrovat? IČO, jméno, předmět činnosti? Jak má zadavatel v takovém případě při výběru dodavatele postupovat? V popsaném případě má zadavatel několik možností. >>> Průzkum trhu zadavatel může v průzkumu trhu oslovit všechny registrované dodavatele a tím zjistit zájem o plnění předmětu veřejné zakázky. Z dodavatelů, kteří se do průzkumu trhu zapojí, má zadavatel možnost vybrat ty, které následně osloví v rámci přímého zadání či uzavřené výzvy. 13

16 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR >>> Oslovení zadavateli známého dodavatele zadavatel vyhledá konkrétního dodavatele pomocí názvu, nebo IČO přímo v registru dodavatelů v e-tržišti. Zadavatel má možnost prostřednictvím e-tržiště oslovit i dodavatele, kteří nejsou zaregistrování v e-tržišti. 29. Při objednávce v e-tržišti využil zadavatel druh zadávacího řízení Otevřená výzva. K zakázce se přihlásili pouze dva dodavatelé. Může zadavatel i přesto zadávací řízení vyhodnotit nebo ho musí zrušit? Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není zadavatel povinen zadávat takovou veřejnou zakázku podle ZVZ, a to na základě obecné výjimky z působnosti zákona stanovené v 18 odst. 5 ZVZ. Veřejný zadavatel je však v případě veřejné zakázky malého rozsahu povinen dodržet zásady uvedené v 6 ZVZ (zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Pokud tedy veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu prostřednictvím e-tržiště a rozhodne se nepostupovat podle ZVZ, postupuje toliko podle svých vnitřních pravidel (vnitřních předpisů zadavatele), podle Pravidel e-tržišť a je (v širším kontextu) povinen především naplnit požadavky 6 ZVZ v přímé spojitosti k dalším právním předpisům (např. zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Pokud není ve vnitřních předpisech zadavatele uvedena povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy obdržel pouze dvě nabídky, zadávací řízení rušit nemusí. 30. Jak má zadavatel postupovat při nákupu přes e-tržiště, pokud postupuje dle uzavřené výzvy? V metodickém pokynu Pravidla e-tržišť je uvedeno: V řízení uzavřené výzvy osloví zadavatel výzvou nejméně 3 dodavatele, kteří podle předmětu své činnosti, uvedeného v e-tržišti, poskytují požadovaný předmět veřejné zakázky. Může zadavatel považovat tuto povinnost za splněnou i v případě, kdy vybraní dodavatelé nejsou registrovaní na tržišti? Je splněna povinnost počtu oslovených uchazečů tím, že bude jejich oslovení provedeno tzv. předregistrací s tím, že se zaregistrují pro případ, kdyby chtěli podat nabídku? Ano, v případě, že není v e-tržišti registrován dostatečný počet dodavatelů, kteří jsou schopni plnit předmět veřejné zakázky, je možné vyzvat k podání nabídek v e-tržišti neregistrované dodavatele, kteří se následně na e-tržišti zaregistrují a podají nabídku. Zadavatel musí být schopen doložit, že oslovil minimální počet dodavatelů (např. potvrzením o přečtení zprávy atd.). 31. Jak postupovat, když u zakázky malého rozsahu v rámci uzavřené výzvy k dodání nabídek přes e-tržiště dostane zadavatel nabídku i od neosloveného uchazeče? Může ji vyloučit? 14

17 Ano, takovou nabídku je možné v rámci uzavřené výzvy u zakázek malého rozsahu vyřadit a uchazeče vyloučit z dále uvedených důvodů. V rámci uzavřené výzvy neumožní e-tržiště podat nabídku žádnému dodavateli, který nebyl vyzván k podání nabídky. Nevyzvaný dodavatel proto může podat nabídku pouze v listinné podobě, což je ovšem vyloučeno, neboť zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště probíhá plně elektronicky. 32. Na e-tržišti zadáváme zakázku malého rozsahu na dodávku kancelářských potřeb. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Ve lhůtě byly podány nabídky od několika dodavatelů s tím, že nabídka uchazeče, který má ze všech nejnižší nabídkovou cenu, nabízí zboží za velmi podezřele nízké ceny. Po předchozích zkušenostech se obáváme, že se nejedná o výrobek, který požadujeme. Je možné tohoto dodavatele vyloučit z hodnocení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu? Musíme si vyžádat od dodavatele zdůvodnění, když jde o zakázku malého rozsahu? Jak nejlépe postupovat v obdobných případech? Při posuzování nabídek, jejichž součástí je posouzení nepřiměřeně nízké nabídkové ceny, musí zadavatel postupovat v souladu s VI. 7 odst. 2 Pravidel e-tržiště, případně podle vlastních vnitřních předpisů. Pokud to vnitřní předpisy umožňují, může zadavatel postupovat tak, jak je naznačeno v dotazu. MMR ČR doporučuje si u podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu vyžádat odůvodnění nabídkové ceny a v případě nepřesvědčivého odůvodnění nabídku vyřadit (obdobně jako u zadávacích řízení dle ZVZ). Zadavatel má navíc možnost již ve výzvě požadovat obsahové náležitosti nabídky, přičemž může požadovat výčet/popis jednotlivých komponent a parametrů. U veřejné zakázky je nutné přesně specifikovat předmět plnění s využitím Číselníku NIPEZ a je vhodné požadovat po dodavatelích v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů předložení vzorků, které musí odpovídat požadovanému plnění. 33. Jakým způsobem si zadavatel může od dodavatele vyžádat vysvětlení nabídky? Zadavatel může žádat dodavatele o vysvětlení nabídky či o doplnění dokumentů prostřednictvím e-tržiště, datové schránky nebo u, přičemž žádost je třeba opatřit zaručeným elektronickým podpisem. 34. Jak postupovat v případě, když zadavatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu např. na nákup čisticích prostředků, které je povinné nakupovat přes e-tržiště, a nikdo nereaguje na výzvu? Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na e-tržišti se zadavatel řídí Pravidly e-tržišť. V případě, že na uveřejněnou výzvu nereagoval žádný dodavatel, je nezbytné zadávací řízení 15

18 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR na veřejnou zakázku zrušit (nutnost uveřejnit odůvodnění zrušení zadávacího řízení v e-tržišti) a následně zahájit nové zadávací řízení. Doporučuje se upravit požadavky na kvalifikaci uchazečů tak, aby se rozšířil okruh potenciálních dodavatelů (např. snížením nároků na odbornou způsobilost uchazeče či zmírněním požadovaných smluvních podmínek). Nové zadávací řízení lze také zahájit s využitím výjimky uvedené v čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť a využít přímého zadání v rámci e-tržiště, nebo postupovat mimo e-tržiště. 35. Zadavatel zadal prostřednictvím e-tržiště poptávku na dodávku zboží (nákup serveru v hodnotě pod 50 tis. Kč bez DPH), ale k jeho fungování jsou zapotřebí i pevné disky v počtu 8 ks. Výsledná cena je potom vyšší než 50 tis. Kč bez DPH. Z dodavatelů registrovaných na elektronickém tržišti se zadavateli dosud nikdo nepřihlásil. Co má zadavatel v takové situaci dělat? Je možné nakoupit zboží na základě průzkumu trhu prostřednictvím internetu nebo u zaručeného dodavatele? Podle Pravidel e-tržišť lze v uvedeném případě využít výjimku v souladu čl. VI. 1 odst. 4, 5 těchto Pravidel a zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli případně i mimo e-tržiště. V případě postupu dle čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť je zadavatel povinen veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. 36. Jaký je rozdíl mezi e-tržištěm a e-aukcí? E-tržiště je elektronický nástroj ve smyslu 149 odst. 2 ZVZ s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném MMR ČR a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky. E-aukce je naproti tomu proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. V rámci e-tržišť ještě existuje pojem e-aukce malého rozsahu, která je samostatným zadávacím řízením pro veřejné zakázky malého rozsahu. 37. Dle čl. II odst. 1 Pravidel e-tržišť jsou zadavatelé povinni použít e-tržiště při zadávání zakázek v souladu s 92 odst. 3 ZVZ. Pravidla neřeší případ, kdy je rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem a veškeré podmínky jsou přesně vymezeny v rámcové smlouvě. Jestliže v Pravidlech e-tržišť není uvedena žádná informace o uzavření rámcové smlouvy dle ustanovení 92 odst. 1 ZVZ, je zadavatel povinen v tomto případě použít e-tržiště? Zadavatel má povinnost dle UV 343/2010 a Pravidel e-tržišť zadávat na e-tržišti jen veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve které nejsou veškeré podmínky pl- 16

19 nění konkrétně vymezeny. Zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem či na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, ve které jsou veškeré podmínky plnění konkrétně vymezeny, není zahrnuto do rozsahu zadávacích řízení podporovaných e-tržištěm. 38. Zadavatel má v tuto chvíli uzavřeny rámcové smlouvy. Je možné využívat e-tržiště v rámci těchto smluv a další veřejné zakázky v rámci tzv. minitendrů vypisovat již za pomocí nástrojů e-tržišť? Rámcové smlouvy, které zadavatel vysoutěžil (bez ohledu na to, zda před spuštěním či již v průběhu spuštění nového systému e-tržišť), musí zadavatel zaevidovat na e-tržišti a následně bude na e-tržišti realizovat minitendry. 39. Zadavatel má vysoutěženou dodávku zboží, kterou chce posílat v několika tzv. dílčích plněních. Při vyplnění objednávky přes e-tržiště požaduje systém po zadavateli uvést celkové množství, tj. neumožňuje uvést množství jednotlivých dodávek. Jak má zadavatel v takovém případě postupovat? Pokud není veřejná zakázka dělená na části, generuje se u veřejné zakázky celková objednávka. Jednotlivé dílčí objednávky lze vytvořit mimo systém. Pokud zadavatel dopředu nezná konečný rozsah plnění veřejné zakázky a chce-li veřejnou zakázku rozdělit do více objednávek, lze zadavateli doporučit použít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem a navazující dílčí výzvy / objednávky. 40. Je možné v případě nahodilých a nepředvídatelných okolností zadat objednávku přímo mimo e-tržiště? Např. pro expresní doručení zásilky, rychlý překlad apod. Pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje 50 tis. Kč bez DPH, není ji zadavatel povinen zadávat prostřednictvím e-tržiště. V ostatních případech lze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. 5 odst. 4, 5 Pravidel e-tržišť využít uvedené výjimky a využít přímého zadání, nebo zadat veřejnou zakázku mimo e-tržiště. V případě postupu dle čl. VI. 1 odst. 5 Pravidel e-tržišť je zadavatel povinen veřejnou zakázku v e-tržišti zaevidovat. 41. Jakým způsobem se v rámci e-tržišť podávají námitky? Námitky je možné podat prostřednictvím e-tržiště nebo datové schránky. V případech, kdy není možné podat námitky prostřednictvím e-tržiště (např. z důvodu technického výpadku provozu e-tržiště), lze je podat na ovou adresu zadavatele; takto podané námitky musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. 17

20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Přehled důležitých dokumentů Legislativa >>> Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( ZVZ ) 1 Vyhláška č. 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody >>> Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť veřejné správy při vynakládání finančních prostředků ( UV 243/2010 ) Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J. 6 Národního plánu Příloha Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit ( Pravidla e-tržišť ) >>> Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků ( UV 451/2011 ) Příloha č. 1 Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště Příloha č. 2 Vzorový provozní řád elektronických tržišť Příloha č. 3 Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV 18

21 Metodické materiály >>> Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám >>> Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržiště veřejné správy (Technická specifikace e-tržišť) >>> Uživatelská příručka Číselníku NIPEZ 2 >>> Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení 3 Dokumenty, u nichž není přímo uveden odkaz, jsou dostupné v aktuálním znění na Portále o veřejných zakázkách a koncesích. 4 1 Dostupné na 2 Dostupné na 3 Dostupné nahttp:// -dato. 4 Dostupné na 19

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva Mgr. Martin Kameník Oživení, o. s., březen 2010 martin.kamenik@oziveni.cz 1 Úvod Výsledky forenzního auditu

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více