Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012

2 Prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma: Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 26. června 2012, Praha 2

3 Obsah 1 Úvod Veřejné zakázky a jejich druhy podle předmětu plnění Pojem a znaky veřejné zakázky Druhy veřejných zakázek podle předmětu plnění Veřejné zakázky na dodávky Veřejné zakázky na stavební práce Veřejné zakázky na služby Poznámka k veřejným zakázkám v oblasti obrany nebo bezpečnosti Význam stanovení správného druhu veřejné zakázky zadavatelem Vymezení předmětu veřejné zakázky zadavatelem Dokumenty vymezující předmět veřejné zakázky Obecně k zadávacím podmínkám Oznámení a výzva o zahájení zadávacího řízení, předběžné informace Zadávací dokumentace Specifika veřejných zakázek na stavební práce Technické podmínky Stanovení obsahu a rozsahu předmětu veřejné zakázky Právo rozhodnout o obsahu a rozsahu předmětu veřejné zakázky Zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky Nepřípustné rozšíření předmětu veřejné zakázky Požadavek na podrobnost, správnost a úplnost vymezení předmětu veřejné zakázky Obecně Nedostatečně podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky Limitace možnosti vymezit předmět veřejné zakázky zcela přesně Možnost žádat od uchazečů ověření správnosti a úplnosti vymezení předmětu veřejné zakázky Nedostatky ve vymezení předmětu veřejné zakázky nezpůsobené zadavatelem Nemožnost stanovit přesný rozsah předmětu veřejné zakázky Nesoulad mezi dokumenty vymezujícími předmět veřejné zakázky

4 3.3.8 Přenos rizik spojených s realizací veřejné zakázky na uchazeče Agregace položek v rámci soupisu prací s výkazem výměr Klasifikace předmětu veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky pomocí specifických označení Opční právo Dodatečné změny předmětu veřejné zakázky Obecně k dodatečným změnám smluv na plnění veřejných zakázek Doktrína podstatných a nepodstatných změn Dodatečné změny předmětu veřejné zakázky v rozhodovací praxi Množstevní změny předmětu veřejné zakázky Kvalitativní změny předmětu veřejné zakázky Postup při provádění dodatečných změn předmětu veřejných zakázek Jednací řízení bez uveřejnění Výjimky z působnosti ZVZ Poskytnutí plnění bez dodatečné úhrady nad rámec původní ceny Provedení standardního zadávacího řízení Závěr Resumé Seznam použitých pramenů a literatury Knižní publikace Články Právní předpisy Rozhodnutí Jiné prameny

5 1 Úvod Veřejné zakázky zaujímají významné místo v hospodářství každého státu, Českou republiku nevyjímaje. Celkový objem veřejných prostředků vynakládaných každoročně na jejich úhradu dosahuje tak vysokých částek, že se nutně musí promítat do činnosti většiny podnikatelů. Jen v kalendářním roce 2011 byla podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj na veřejné zakázky vynaložena částka cca 496 miliard Kč, která odpovídá 13% hrubého domácího produktu. 1 Ve světle výše uvedeného je logické, že oblast veřejných zakázek podléhá přísné regulaci jak na národní, tak i evropské úrovni. 2 Obecně lze konstatovat, že tato regulace zahrnuje úpravu postupů zadávání veřejných zakázek, tedy otázek procesních, které předcházejí uzavření smlouvy, zajišťují správný výběr dodavatele z uchazečů o zakázku, postupu samotného, výběru a vyhodnocení. 3 Přestože je zadávání veřejných zakázek v České republice právním řádem upraveno již řadu let, dopouštějí se zadavatelé v praxi řady pochybení a porušení zákona. 4 Mezi nejčastější případy patří dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 5 stanovení diskriminačních a netransparentních zadávacích podmínek předmětu zakázky, vyžadování dokladů nesouvisejících s předmětem veřejné zakázky a nepřiměřené kvalifikace ve vztahu ke složitosti, druhu a rozsahu předmětu veřejné zakázky. Mnohá nezákonná jednání zadavatelů mají svou příčinu v nesprávném vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. v popisu obsahu a rozsahu poptávaného plnění. Důsledkem 1 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice [online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, květen 2012 [cit ]. Dostupné z WWW: < 2 Přítomnost národních zájmů v oblasti veřejných zakázek byla Evropskou unií vnímána jako významná překážka pro vytvoření společného trhu, a proto stanovila jednotná pravidla pro zadávání veřejných zakázek ve všech členských zemích Evropské unie. Blíže viz ARROWSMITH, S. The Past and Future Evolution of EC Procurement Law: From Framework to Common Code? Public Contract Law Journal. 2006, Vol. 35, No. 3, s Viz HAVLÍČEK, J. Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obchodní právo. 2009, č. 5, s O tom svědčí i skutečnost, že v kalendářním roce 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže coby orgán dohledu vydal celkem 147 rozhodnutí ukládajících opatření k nápravě a sankci za porušení předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Blíže viz Výroční zpráva 2011 [online]. Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2012 [cit ]. Dostupné z WWW: < 5 Výroční zpráva 2011 [online]. Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2012 [cit ]. Dostupné z WWW: < 5

6 pak může být, že někteří potenciální uchazeči o veřejnou zakázku mohou být oproti jiným neoprávněně zvýhodněni, nebo že jednotliví uchazeči získají o předmětu plnění veřejné zakázky odlišnou představu a podají vzájemně neporovnatelné nabídky. Zadavatelé se rovněž v praxi mohou dopouštět protiprávního jednání, když na základě dohody s vybraným uchazečem dodatečně modifikují předmět plnění veřejné zakázky. Tímto způsobem fakticky může dojít ke znehodnocení původního zadávacího řízení a diskriminaci ostatních potenciálních dodavatelů, kteří by o modifikovaný předmět veřejné zakázky měli zájem. Tématem této rigorózní práce je vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny. Dle mého názoru se jedná o téma vysoce aktuální, neboť jak bylo naznačeno výše každoročně dochází v České republice k zadávání velkého množství veřejných zakázek, přičemž u každé z nich je nutné správně vymezit její předmět plnění a současně se vyvarovat jeho nepřípustných změn. Jak přitom bude níže ilustrováno na příkladech z rozhodovací praxe, zadavatelé se v tomto ohledu pravidelně dopouštějí nejrůznějších pochybení. Mým cílem při psaní této rigorózní práce bylo dospět k závěru, jakým způsobem jsou zadavatelé povinni v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vymezit obsah a rozsah předmětu plnění a za jakých podmínek jsou zadavatelé oprávněni tento předmět plnění veřejné zakázky změnit, aniž by porušili zákon. Za tímto účelem jsem analyzoval platnou a účinnou právní úpravu zadávání veřejných zakázek a následně ji interpretoval ve světle dostupné rozhodovací praxe a odborné literatury. Vzhledem k rozsahu rigorózní práce jsem se pokusil jednotlivé právní otázky a jejich posouzení systematicky uspořádat tak, aby na sebe logicky navazovaly a současně aby byla rigorózní práce jako celek srozumitelná. Rigorózní práce je členěna do kapitol, podkapitol a oddílů uspořádaných v souladu s mým výše uvedeným cílem. Po úvodu následuje druhá kapitola zaměřená na veřejné zakázky a jejich druhy podle předmětu plnění. V jejím rámci především vysvětlím zákonnou definici pojmu veřejná zakázka a její jednotlivé znaky, rozeberu jednotlivé druhy veřejných zakázek z hlediska jejich předmětu plnění a nakonec zhodnotím význam stanovení správného druhu veřejné zakázky zadavatelem. Třetí kapitolu lze označit za jednu ze dvou stěžejních částí rigorózní práce, neboť se v ní zaměřím přímo již na otázku vymezení předmětu veřejné zakázky zadavatelem. 6

7 Nejdříve uvedu přehled dokumentů vymezujících předmět veřejné zakázky, přičemž největší důraz budu klást na technické podmínky. Následně se přesunu k analýze problematiky stanovení obsahu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to zejména z hlediska zakázaného dělení a rozšiřování předmětů veřejných zakázek. Dále se budu zabývat problematikou požadavku na podrobnost, správnost a úplnost vymezení předmětu veřejné zakázky, u něhož se ve větším detailu zaměřím na nejčastější interpretační problémy a pochybení zadavatelů. V rámci téže kapitole se ještě budu věnovat otázce klasifikace předmětu veřejné zakázky, možnosti vymezení předmětu veřejné zakázky pomocí specifických označení příznačných pro určitého dodavatele nebo určitý produkt a institutu opčního práva. Čtvrtá kapitola představuje druhou stěžejní část rigorózní práce, v níž pojednávám o dodatečných změnách předmětu veřejné zakázky. V jejím rámci nejdříve vysvětlím tzv. doktrínu podstatných a nepodstatných změn smluv na plnění veřejných zakázek a následně budu analyzovat relevantní rozhodovací praxi týkající se množstevních a kvalitativních změn předmětu veřejné zakázky. Nakonec se budu zabývat otázkou, jakým způsobem je možné postupovat při provádění dodatečných změn předmětu veřejných zakázek. V závěru pro přehlednost shrnu hlavní zjištění a poznatky učiněné v rámci rigorózní práce a zároveň nastíním možné úpravy ZVZ, které by dle mého názoru bylo vhodné provést de lege ferenda. 7

8 2 Veřejné zakázky a jejich druhy podle předmětu plnění 2.1 Pojem a znaky veřejné zakázky Pro účely zkoumání předmětu plnění veřejné zakázky je nejdříve nutné vymezit, co se vůbec pod pojmem veřejná zakázka rozumí. Rozlišit lze přitom jak ekonomické, tak právní pojetí tohoto pojmu. Z ekonomického hlediska představují veřejné zakázky pořízení určitého statku veřejným sektorem od soukromého sektoru za účelem uspokojení konkrétní potřeby veřejného sektoru, přičemž k úhradě ceny příslušného statku jsou využity veřejné prostředky. Z logiky věci by se dle mého názoru mělo jednat o takový statek, který si veřejný sektor není schopen obstarat vlastními silami, případně jehož obstarání vlastními silami by bylo spojeno s vyššími náklady, než kdyby jej pořídil od soukromého sektoru. 6 Klíčovým ekonomickým znakem veřejné zakázky je tedy její účelnost, což potvrzuje i pojetí F. Ochrany 7, podle kterého [z] ekonomického hlediska rozumíme veřejnou zakázkou účelnou alokaci zdrojů, která byla realizována na základě veřejné soutěže. Účelnost této alokace spočívá zejména v tom, že použité zdroje jsou využity ekonomicky vhodně, čili racionálně, se zřetelem na očekávané užitky plynoucí z předmětného plnění veřejné zakázky. Právní pojetí veřejných zakázek přímo vyplývá z platné a účinné právní úpravy. Podle ust. 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ), tak je veřejnou zakázkou každá zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. V témže ustanovení se současně uvádí, že smlouva na plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen zadat postupem podle ZVZ, musí mít písemnou formu. Výše uvedená legální definice veřejné zakázky zcela koresponduje definici obsažené 6 Obdobně definuje veřejné zakázky z ekonomického hlediska i R. Jurčík, podle kterého [z] hlediska ekonomického tedy slouží veřejné zakázky k věcnému a materiálnímu zabezpečení chodu převážně orgánů veřejné správy plněními, která si tyto orgány nemohou či z ekonomických důvodů ani nechtějí zabezpečit svými prostředky (pracovníky), a současně se realizací veřejných zakázek sledují společensky prospěšné cíle spočívající ve snížení nezaměstnanosti a podpoře zaměstnávání specifických kategorií osob (zdravotně postižených). Viz JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s OCHRANA, F. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek : ekonomická analýza. Praha : Ekopress, s.r.o., s. 9. 8

9 ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, v platném znění, kterou na úrovni českého práva transponuje právě ZVZ. 8 Z tohoto důvodu si při interpretaci ZVZ nelze vystačit pouze s jeho ustanoveními, ale je nutné aplikovat tzv. eurokonformní výklad rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (nyní Soudního dvora Evropské unie), z níž vycházejí i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a českých soudů. 9 Aby se v konkrétním případě skutečně jednalo o veřejnou zakázku ve smyslu výše uvedené definice ZVZ, musí být kumulativně naplněny všechny její pojmové znaky, kterými jsou smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem, úplatnost a předmět plnění. Všechny tyto pojmové znaky v minulosti pregnantně shrnul Krajský soud v Brně 10, který konstatoval: Konkrétní plnění (zakázka) nabývá charakteru veřejné zakázky podle ZVZ tehdy, pokud plnění veřejné zakázky, které naplňuje znaky jednotlivých druhů veřejných zakázek vymezených podle předmětu v souladu s 8 až 10 ZVZ, poptává zadavatel, pokud se plnění veřejné zakázky zavazuje poskytnout zadavateli dodavatel a zároveň pokud zadavatel za poskytnuté plnění veřejné zakázky zaplatí dodavateli úplatu. K jednotlivým pojmovým znakům veřejné zakázky lze uvést následující. Prvním pojmovým znakem veřejné zakázky je vztah mezi zadavatelem a dodavatelem. Pro všechny veřejné zakázky je charakteristické, že na základě zákonem poměrně přísně regulovaného kontraktačního procesu v podobě zadávacího řízení dochází k uzavření smlouvy mezi zadavatelem na jedné straně a dodavatelem coby vybraným uchazečem na straně druhé, na jejímž základě dochází k vlastní realizaci předmětu veřejné zakázky. ZVZ přitom výslovně připouští, aby smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena jak s více zadavateli 11, tak i s více dodavateli 12 najednou. 8 V souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice se za veřejné zakázky konkrétně považují úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice. 9 MAREK, K. Zadávání veřejných zakázek. Obchodní právo. 2011, č. 9, s Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. října 2011, sp. zn. 62 Ca 32/ V souladu s ust. 2 odst. 9 ZVZ se na základě písemné smlouvy může několik zadavatelů sdružit nebo jinak spojit pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Takto sdružení zadavatelé se však pro účely zadávacího řízení považují za jediného zadavatele. 12 Takový případ může nastat v situaci, kdy se několik dodavatelů spojí a podá společnou nabídku ve smyslu ust. 69 odst. 4 ZVZ. 9

10 Smlouva na plnění veřejné zakázky nepředstavuje žádný speciální smluvní typ, nýbrž v praxi může nabývat podoby standardních smluvních typů či případně smluv nepojmenovaných upravených soukromoprávními předpisy. 13 Shodně s D. Rausem a R. Nerudou 14 se domnívám, že v praxi vztahy mezi zadavateli a dodavateli zpravidla naplní skutkovou podstatu ust. 261 odst. 1 nebo 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a tedy tyto smlouvy většinou budou mít obchodněprávní povahu. 15 Pokud by měl vztah mezi zadavatelem a dodavatelem vzniknout z jiného titulu než na základě smlouvy, nešlo by o veřejnou zakázku. To výslovně potvrzuje i důvodová zpráva k ZVZ 16, v níž se uvádí: Pokud by k nabytí mělo dojít přechodem či na základě jiného právního titulu (právní skutečnosti), nejde pojmově o veřejnou zakázku; z tohoto důvodu například nabytí věci v rámci veřejné dražby, kdy dochází k přechodu vlastnického práva, a nikoliv k převodu, nespadá pojmově pod veřejnou zakázku a tedy ani pod režim tohoto zákona. Druhým pojmovým znakem každé veřejné zakázky je úplatnost smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem. Aby se tedy jednalo o veřejnou zakázku, musí být zadavatel povinen poskytnout dodavateli za splnění předmětu plnění veřejné zakázky určitou protihodnotu. Ačkoliv se v praxi běžně bude jednat o přímý výdaj z rozpočtu zadavatele, nelze a priori vyloučit možnost poskytnutí této protihodnoty dodavateli prostřednictvím třetí osoby. Tento závěr výslovně potvrzuje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který v rozhodnutí ze dne 2. prosince 2008, č. j. S236/2008/VZ /2008/530/Ra posuzoval smlouvu o poskytování služeb provedením elektronické 13 Srovnej PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s RAUS, D., NERUDA R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s Domnívám se, že ust. 261 odst. 1 ObchZ, podle kterého [t]ato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti., se bude aplikovat především na smlouvy uzavírané sektorovými zadavateli, kteří v praxi obvykle splňují definici podnikatele. Naopak ust. 261 odst. 2 Obchz ( Touto částí zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli, při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb. ) se dle mého názoru uplatní primárně ve vztahu ke smlouvám uzavíraným ze strany veřejných zadavatelů. 16 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [online]. Praha : Vláda České republiky, 2005 [cit ]. Dostupné z WWW: < 10

11 aukce, na jejímž základě měl dodavatel obdržet smluvenou odměnu od zadavatele a dále určitou procentuální část z vydražené ceny prodávané nemovitosti, přičemž tuto provizi měl uhradit kupující nad rámec kupní ceny. Na základě uvedeného skutkového stavu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval: V případě dalšího pojmového znaku veřejné zakázky úplatnosti se jedná o úplatu zpravidla hrazenou zadavatelem, avšak nelze vyloučit ani nepřímou úhradu zadavatele, a to např. v případech nepeněžitého protiplnění či v případech jiných konstrukcí úplaty, kdy zadavatel rozhodne o způsobu úhrady jinými osobami, jako je tomu u procentuelní části odměny v šetřeném případě. ( ) Je tedy zřejmé, že i v šetřeném případě jde o plnění služeb požadovaných zadavatelem za úplatu, které je nutno považovat za veřejnou zakázku, přestože je úplata rozdělena do dvou částí, a na základě rozhodnutí zadavatele hradí pouze část odměny sám a zbylou část odměny hradí jiný subjekt. Ačkoliv to ZVZ výslovně nestanoví, protiplnění zadavatele nemusí být poskytováno výlučně v penězích, ale je přípustné i poskytnutí nepeněžité hodnoty. Správnost tohoto závěru potvrdil Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 18. června 2009, sp. zn. 62 Ca 33/2008, kde se zabýval relativně složitým smluvním vztahem, v jehož rámci se dodavatel-kupující mimo jiné zavázal provést pro zadavatele-prodávajícího přístavbu a opravu budovy základní školy, avšak bez poskytnutí přímého finančního plnění ze strany zadavatele. Ve vztahu k námitce, že není splněn pojmový znak veřejné zakázky v podobě úplatnosti, Krajský soud v Brně uvedl: Úplatný charakter celkového smluvního vztahu mezi zadavatelem a jinou osobou ve smyslu 6 odst. 1 ZVZ může být založen i kombinací několika soukromoprávních úkonů, pokud z nich vyplyne zadavatelova povinnost poskytnout plnění, byť i v naturální formě, jež je vyjádřitelné v penězích a jež je svojí povahou, se zohledněním všech práv a povinností zadavatele vyplývajících ze všech takto spolu souvisejících a na sebe navazujících soukromoprávních úkonů, zadavatelovým výdajem. 17 Na základě výše uvedeného lze shrnout, že pokud by na základě uzavřené smlouvy zadavatel nebyl povinen sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytnout dodavateli žádnou protihodnotu v peněžní ani jiné formě, nemohlo by se o veřejnou zakázku vůbec jednat. Tak tomu bude kupříkladu tehdy, kdy zadavatel uzavře s druhou smluvní stranou darovací nebo jinou smlouvu, na jejímž základě obdrží zdarma nějakou majetkovou hodno- 17 Blíže viz RAUS, D. Zadávání veřejných zakázek : judikatura s komentářem. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s

12 tu. 18 Třetím pojmovým znakem veřejné zakázky je její předmět plnění. Na základě uzavřené smlouvy se totiž dodavatel vždy zavazuje poskytnout zadavateli určité plnění, které v praxi může nabývat nejrůznějších podob. ZVZ v tomto ohledu rozlišuje tři základní druhy veřejných zakázek, tj. na dodávky, na služby a na stavební práce. Pokud by tedy zadavatel vynakládal určité prostředky, aniž by však za ně od jejich příjemce obdržel jakékoliv plnění, nejednalo by se o veřejnou zakázku. Taková situace by typicky mohla nastat v případě poskytování dotací nebo darování ze strany zadavatele bez protiplnění druhé strany. 19 V odborné literatuře 20 se lze setkat s názorem, že jedním z pojmových znaků veřejné zakázky by měla být i skutečnost, že úplatný smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem musí být založen prostřednictvím písemné smlouvy. To naznačuje i P. Trepte 21, podle něhož by ústně uzavřené smlouvy mohly uniknout aplikaci evropských zadávacích směrnic, jakkoliv se dle jeho názoru uzavírání ústních smluv na plnění veřejných zakázek s ohledem na jejich složitost a rozsah vynakládaných finančních prostředků jeví jako nepravděpodobné. S těmito názory nesouhlasím. Domnívám se totiž, že pokud by pouhá absence písemného zachycení dohody mezi zadavatelem a dodavatelem způsobila, že se nejedná o veřejnou zakázku (neboť by nebyl naplněn jeden z jejích pojmových znaků), existovalo by vysoké riziko obcházení ZVZ, neboť zadavatelé a dodavatelé by mohli uzavírat pouze ústní dohody a tím se vyhnout aplikaci ZVZ. Takový důsledek by byl zcela absurdní a v rozporu s účelem právní regulace veřejných zakázek, jímž je dle judikatury Nejvyššího správního soudu zajištění transparentnosti, efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků. Musejí být vytvářeny předpoklady, aby smluvní vztahy, při nichž dochází k plnění z veřejných prostředků, zadavatelé uzavírali při zajištění řádně 18 R. Jurčík v této souvislosti poukazuje na skutečný případ, kdy jeden z dodavatelů v zadávacím řízení na bankovní služby nabídl zadavateli bezúplatné plnění s tím, že mu více záleží na tom, aby měl referenci a mohl pro zadavatele předmětnou zakázku plnit. Viz JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s Viz KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a případy. Praha : ANAG, 2007, s Viz např. PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s TREPTE, P. Public Procurement in the EU : a Practitioner s Guide. Second Edition. New York : Oxford University Press, s

13 fungujícího soutěžního prostředí a při dodržení principů rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady transparentního nakládání s veřejnými prostředky. 22 Dle mého názoru je na místě chápat ustanovení o písemné smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem pouze jako zákonem předepsanou obligatorní formu této smlouvy, která však sama o sobě nemá na kvalifikaci veřejné zakázky vliv. Ačkoliv to ZVZ výslovně nestanoví, povinná písemná forma smlouvy na plnění veřejné zakázky se nevztahuje jen na samotnou smlouvu, nýbrž samozřejmě i na veškeré její následné změny Druhy veřejných zakázek podle předmětu plnění ZVZ rozlišuje v ust. 8 až 10 podle charakteru předmětu plnění tři druhy veřejných zakázek, a to veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Zadavatel je povinen zařadit každou jím zadávanou veřejnou zakázku pod některý z výše uvedených druhů veřejných zakázek. Jak v této souvislosti výslovně uvádí metodika k ZVZ 24, je vyloučeno, aby byla konkrétní veřejná zakázka podřazena více druhům veřejných zakázek současně. To platí zejména pro tzv. smíšené zakázky, které mohou spočívat např. částečně v provedení stavebních prací a částečně v poskytnutí dodávek či služeb Veřejné zakázky na dodávky V souladu s ust. 8 odst. 1 ZVZ je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Z výše uvedené definice předně vyplývá, že předmětem veřejné zakázky na dodávky 22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2010, sp. zn. 8 Afs 60/ Viz KRČ, R., MAREK, K., PETR, M. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem. 2. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie [online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010 [cit ], s. 18. Dostupné z WWW: < 25 Viz JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011, s

14 může být pořízení jakékoliv věci v právním smyslu. Není přitom rozhodné, zda se jedná o věci individuálně určené (např. obraz od Antonína Slavíčka), druhově určené (např. dřevo) nebo hromadné (např. podnik). 26 Základní podmínkou uváděnou v odborné literatuře 27 však je, aby předmětem plnění byla dodávka věci v době plnění ve prospěch zadavatele již vytvořené (resp. zhotovené, vyrobené). Jelikož ZVZ pro termín věc používá legislativní zkratku zboží, bylo by možné se domnívat, že předmětem veřejných zakázek na dodávky mohou být pouze movité věci. Takový názor ostatně zastává i S. Arrowsmith 28, podle níž termín zboží užívaný evropskými zadávacími směrnicemi přirozeně nezahrnuje nemovitosti. Dle mého názoru by se však o veřejnou zakázku na dodávky mělo jednat i v případě, kdy zadavatel bude pořizovat věci nemovité (tj. pozemky nebo stavby). Nejenže tento názor zastávají i jiní autoři 29, ale především lze na jeho podporu argumentovat přímo dikcí ZVZ. Ten totiž v ust. 18 odst. 1 písm. d) výslovně používá slovní spojení veřejné zakázky, jejichž předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí. Možnost, že by měl ZVZ v daném případě na mysli jiný druh veřejné zakázky než veřejnou zakázku na dodávky, je dle mého názoru zcela vyloučena. V této souvislosti však je namístě uvést, že zmíněné veřejné zakázky, jejichž předmětem je nabytí či nájem existujících nemovitostí, jakož i bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou finanční služby související s takovým nabytím nebo nájmem, bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření smlouvy na nabytí nebo nájem existujících nemovitostí, bytů či nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, zadavatel není v souladu s ust. 18 odst. 1 písm. d) ZVZ povinen zadávat postupem podle ZVZ. Tato skutečnost však nic nemění na závěru, že se o veřejnou zakázku na dodávky jedná. Odborná literatura 30 dále mezi možné předměty veřejných zakázek na dodávky řadí i 26 Blíže viz VÁCHA, M., ŠŤOVÍČEK, P. Věcná působnost a rozdělení veřejných zakázek. Právní rádce. 2006, č. 4, s RAUS, D., NERUDA R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s ARROWSMITH, S. The Law of Public and Utilities Procurement. Second Edition. London : Sweet & Maxwell, s Viz např. VÁCHA, M., ŠŤOVÍČEK, P. Věcná působnost a rozdělení veřejných zakázek. Právní rádce. 2006, č. 4, s KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a případy. Praha : ANAG, 2007, s

15 ovladatelné přírodní síly, které slouží potřebám lidí. V praxi se bude jednat typicky o nákup elektrické nebo jiné energie. Pokud jde o možné způsoby pořízení dodávek, uvádí ZVZ v ust. 8 odst. 1 koupi, koupi zboží na splátky, nájem zboží a nájem zboží s právem následné koupě. Tento výčet je však pouze demonstrativní (viz použitý pojem zejména ), a v praxi tak budou moci být veřejné zakázky na dodávky realizovány i na základě jiných smluvních typů či nepojmenovaných smluv. Konečně je třeba zdůraznit, že pro účely posouzení veřejné zakázky na dodávky není podstatné, zda se zadavatel stane vlastníkem dodaného zboží nebo zda k němu získá pouze užívací práva. Jak v této souvislosti konstatují D. Raus a R. Neruda 31, [p]ro zařazení veřejné zakázky pod typ zakázek na dodávky není rozhodující, jakou formou, v jakém čase a za jakých podmínek má na kupujícího (zadavatele) přejít vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodavatelova plnění; ani samotný přechod vlastnického práva není podmínkou zakázky na dodávku. Za veřejnou zakázkou na dodávky se v souladu s ust. 8 odst. 2 ZVZ považuje dále i veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že zadavatelé v praxi mnohdy poptávají spolu s příslušným zbožím také doprovodné související činnosti umožňující jeho užívání, které by však obecně mohly splňovat definici veřejných zakázek na služby nebo na stavební práce. Pro účely posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o veřejnou zakázku na dodávky nebo o jiný druh veřejné zakázky, se proto použije tzv. zásada převažujícího charakteru, podle níž bude v souladu D. Rausem a R. Nerudou 32 rozhodující, jaký charakter dodavatelova plnění je plněním základním, tj. zadavatelem primárně poptávaným, a který zřetelně a objektivně převažuje. Uvedená zásada se však s ohledem na dikci ust. 8 odst. 2 ZVZ nepoužije v případě, že by spolu s pořízením zboží mělo dojít ke zhotovení stavby v takovém případě se vždy bude jednat o veřejnou zakázku na stavební práce. 31 RAUS, D., NERUDA R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s RAUS, D., NERUDA R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s

16 V této souvislosti však vyvstává otázka, o jaký druh veřejné zakázky se bude jednat v případě, kdy předmět veřejné zakázky bude zahrnovat vedle pořízení zboží a poskytnutí souvisejících služeb nebo stavebních prací, které nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky, ještě další služby. Domnívám se, že v takovém případě bude nutné v souladu s principem těžiště upraveným v ust. 10 odst. 2 písm. a) ZVZ porovnat předpokládanou hodnotu příslušných dodávek a služeb, přičemž se bude jednat o takový druh veřejné zakázky, jehož předpokládaná hodnota bude vyšší. Dle mého názoru bude pro účely tohoto porovnání namístě zahrnout do předpokládané hodnoty dodávek i hodnotu služeb, které nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky, neboť tyto služby by s ohledem na znění ust. 8 odst. 2 ZVZ neměly mít na kvalifikaci veřejné zakázky na dodávky vliv Veřejné zakázky na stavební práce Veřejné zakázky na stavební práce mají mezi jednotlivými druhy veřejných zakázek do jisté míry výsadní postavení, neboť tvoří největší objem finančních prostředků vynakládaných na veškeré veřejné zakázky. 34 Podle ust. 9 odst. 1 ZVZ je veřejnou zakázkou na stavební práce taková veřejná zakázka, jejímž předmětem je (a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ, (b) provedení stavebních prací podle písmene (a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo (c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Z uvedené definice vyplývá, že zákonodárce vymezuje veřejné zakázky na stavební práce dvěma způsoby, a to jednak prostřednictvím stavebních prací jako činnosti [viz písm. (a) a (b) výše], jednak prostřednictvím cíle sledovaného touto činností, tj. zhotovení stavby [viz písm. (c) výše]. První kategorie veřejných zakázek na stavební práce zahrnuje ty zakázky, jejichž 33 Shodně PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s Viz KUČERA, D. Kategorizace veřejných zakázek. Právní rádce. 2012, č. 4, s

17 předmětem je provedení stavebních prací týkajících se činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ. Tato příloha obsahuje relativně podrobný výčet nejrůznějších činností prováděných v rámci výstavby, a to včetně uvedení jejich individuálních CPV kódů. 35 O veřejnou zakázku na stavební práce se bude jednat i v případě, kdy vedle příslušných stavebních prací bude prováděna i projektová nebo inženýrská činnost související s těmito stavebními pracemi. Určení, zda v konkrétním případě projektová nebo inženýrská činnost s určitými stavebními pracemi souvisí, je odpovědností zadavatele. 36 Pokud by toto určení provedl nesprávně, existovalo by dle mého názoru v některých případech významné riziko porušení ZVZ. 37 Druhá kategorie definuje veřejné zakázky na stavební práce z hlediska výsledku. 38 Oproti první kategorii totiž neklade důraz na stavební činnost jako takovou, nýbrž na hmotný výsledek stavebních prací, tj. na zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. Nemůže se přitom jednat o jakoukoliv stavbu, nýbrž musí jít s ohledem na použitý legislativní odkaz o stavbu splňující podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Na rozdíl od první kategorie se v daném případě nevyžaduje, aby se stavební práce týkaly činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ, nýbrž může jít v zásadě o jakékoliv stavební nebo montážní práce. 39 Shodně jako u první kategorie však mohou i v tomto případě být předmětem veřejné zakázky související projektové či inženýrské činnosti. Veřejné zakázky na stavební práce v praxi bývají značně komplexní a vedle samotných stavebních a případně projektových a inženýrských prací v jejich rámci může dochá- 35 K problematice tzv. CPV kódů blíže viz podkapitola 3.4 níže. 36 PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s Pokud by kupříkladu zadavatel usoudil, že určitá projektová činnost souvisí s určitými stavebními pracemi a zadal tyto práce v rámci jedné veřejné zakázky, ačkoliv ve skutečnosti by souvislost mezi těmito činnostmi nebyla dána, bylo by možné argumentovat, že došlo k nepřípustnému rozšíření předmětu a tím k diskriminaci dodavatelů, kteří by např. byli schopni provést pouze příslušné projektové činnosti. Otázce stanovení správné šíře předmětu veřejné zakázky se blíže věnuji v podkapitole 3.2 níže. 38 Viz též FRANK, R., KRUTÁKOVÁ, L. Jak zadávat veřejné zakázky: třetí pokus během pár let [online]. Praha : Stavební fórum, [cit ]. Dostupné z WWW: < 39 Jak upozorňuje odborná literatura, stavební a montážní práce je v daném případě nutné považovat pouze za příkladmý výčet, neboť ke zhotovení stavby může vést soubor jakýchkoliv dalších prací či činností. Viz PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s

18 zet i k poskytování jiných služeb či dodávek (v úvahu například přichází dodávky stavebních materiálů a technických zařízení, provádění zkoušek apod.). Z tohoto důvodu ust. 9 odst. 2 ZVZ stanoví, že veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle ust. 9 odst. 1 ZVZ rovněž poskytnutí dodávek či služeb, pokud jsou tyto dodávky či služby nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Problematikou kvalifikace smíšené veřejné zakázky, která zahrnuje zároveň stavební práce a dodávky, se v minulosti opakovaně zabýval i Evropský soudní dvůr. Ten konkrétně v rozsudku ze dne 19. dubna 1994 ve věci C-331/92 Gestión Hotelera Internacional SA v. Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria and Gran Casino de Las Palmas SA. v rámci posuzování veřejné zakázky zahrnující současně provedení stavebních prací a dodávku spočívající v převodu vlastnictví dospěl k závěru, že veřejná zakázka nepředstavuje veřejnou zakázku na stavební práce, pokud je provedení stavebních prací pouze akcesorickou činností ve vztahu k převodu vlastnictví. V dalším rozsudku ze dne 5. října 2000 ve věci C-16/98 Evropská komise v. Francouzská republika Evropský soudní dvůr při definování veřejné zakázky na stavební práce zdůraznil funkci výsledku těchto prací, když konkrétně uvedl: Z definice pojmu stavební práce jasně vyplývá, že otázka, zda se jedná o stavební práce, musí být posouzena ve světle ekonomických a technických funkcí výsledku těchto prací. Definice pojmu stavební práce nepodmiňuje existenci této práce otázkami, jako je počet zadavatelů nebo zda veškeré tyto práce mohou být provedeny pouze jedním zadavatelem. Pro kvalifikaci veřejných zakázek zahrnujících stavební práce i jiné služby či dodávky tak obdobně jako v případě veřejných zakázek na dodávky bude v souladu se zásadou převažujícího charakteru rozhodné, zda základním plněním realizovaným pro zadavatele, které zřetelně a objektivně převažuje, jsou stavební činnosti podle ust. 9 odst. 1 ZVZ, nebo zda to jsou příslušné jiné služby a dodávky. 40 Poslední, tj. třetí odstavec ust. 9 ZVZ konečně uvádí, že za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 41 Pokud se tedy za- 40 Blíže viz RAUS, D., NERUDA R. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s V praxi se dle mého názoru může jednat typicky o investorské, developerské nebo realitní společnosti. 18

19 davatel rozhodne svěřit komplexní činnost související s realizací určité stavby třetí osobě (např. proto, že zadavatel není pro investorskou činnost vhodně vybaven), nebude se jednat o veřejnou zakázku na služby, jak by se na první pohled mohlo zdát, nýbrž o veřejnou zakázku na stavební práce. 42 L. Krutáková a T. Kruták 43 v této souvislosti uvádějí, že smyslem ust. 9 odst. 3 ZVZ je zabránit účelovému obcházení ZVZ, kdy soukromý subjekt by postavil budovu (bez zadávacího řízení) a tuto budovu by následně zadavatel od tohoto soukromého subjektu odkoupil na základě výjimky na nabývání existujících nemovitostí ( ), nebo kdy nájemce by v zadavatelově budově nechal pronajímanou budovu zrekonstruovat (bez zadávacího řízení) na svoje náklady a následně by zrekonstruované prostory po určitou dobu užíval bez hrazení nájemného zadavateli (nájemné by se tedy započetlo s náklady nájemce na rekonstrukci). Domnívám se, že výše uvedené riziko by v případě absence ust. 9 odst. 3 ZVZ skutečně mohlo existovat, a tedy se jedná o opodstatněné pravidlo Veřejné zakázky na služby Posledním druhem veřejných zakázek jsou veřejné zakázky na služby, za něž se v souladu s ust. 10 odst. 1 ZVZ považují všechny veřejné zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na dodávky nebo na stavební práce. Zákonodárce v tomto případě na rozdíl od veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce zvolil tzv. negativní definici. V souladu s ní tak zadavatel musí nejprve posoudit, zda v konkrétním případě nejsou naplněny znaky veřejné zakázky na dodávky nebo na stavební práce, a teprve pokud dospěje k názoru, že se o tyto druhy veřejných zakázek nejedná, bude moci učinit závěr, že se jedná o veřejnou zakázku na služby. Jedná se tedy v podstatě o sběrný druh veřejných zakázek, pod který bude možné zařadit veškerá v úvahu přicházející plnění, která nebudou splňovat definici veřejných zakázek na dodávky nebo na stavební práce. 44 V důsledku tohoto legislativního řešení tak je vyloučeno rizi- 42 Blíže viz KRČ, R., MAREK, K., PETR, M. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem. 2. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a případy. Praha : ANAG, 2007, s Shodně KRČ, R., MAREK, K., PETR, M. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem. 2. vyd. Praha : LINDE PRAHA, a. s., s

20 ko obcházení ZVZ tím, že by některé speciální předměty plnění nemusely být zadávány v žádném z typů zadávacích řízení. 45 Někteří autoři 46 v této souvislosti uvádějí, že plnění, které by nesplňovalo žádný ze znaků veřejných zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby, by nemohlo být podřazeno ani pod jednu z výše uvedených kategorií, a jako takové by nemohlo být ani předmětem veřejné zakázky zadávané dle Zákona. Ačkoliv tito autoři označují možnost vzniku takové situace s ohledem na negativní definici veřejných zakázek na služby za nepravděpodobnou, domnívám se, že se jedná spíše o možnost ryze hypotetickou, která v praxi vůbec nemůže nastat. Stejně jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, v platném znění 47, rozděluje i ZVZ v ust. 10 odst. 3 služby do dvou kategorií, které jsou stanoveny v jeho přílohách č. 1 a 2. První kategorií jsou tzv. prioritní služby, u kterých pokud se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku musí být oznámení o zahájení zadávacího řízení povinně uveřejněno nejen v Informačním systému o veřejných zakázkách, a ale i v Úředním věstníku Evropské unie, a pro které platí některé další povinnosti na úrovni Evropské unie. Oproti tomu druhá kategorie služeb podléhá uveřejnění bez ohledu na předpokládanou hodnotu pouze v Informačním systému o veřejných zakázkách, tj. pouze v rámci České republiky. 48 Jak ve vztahu k těmto tzv. neprioritním službám uvádí P. Trepte 49, jedná se o služby, které jsou atraktivní v rámci lokální soutěže, avšak jsou méně zajímavé v rámci mezinárodní soutěže, a to buď s ohledem na povahu těchto služeb (např. právní nebo administrativní služby vyžadující znalost místních zákonů), nebo na místo, kde musejí být poskytovány (např. hotelové a restaurační služby). Možná nejistota ohledně toho, do které kategorie by měla být určitá služba výslovně neuvedená v přílohách č. 1 a 2 ZVZ 45 Srovnej KRUTÁKOVÁ, L., KRUTÁK, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a případy. Praha : ANAG, 2007, s PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s Viz přílohy č. IIA a IIB uvedené směrnice. 48 Viz PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M. et al. Zákon o veřejných zakázkách : komentář. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., s TREPTE, P. Public Procurement in the EU : a Practitioner s Guide. Second Edition. New York : Oxford University Press, s

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 OBSAH I. Metodický návod postupu zadavatele veřejných zakázek podle zákona

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 140 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Fakulta právnická Katedra ústavního práva

Fakulta právnická Katedra ústavního práva Fakulta právnická Katedra ústavního práva Diplomová práce Ústavní interpretace zákona o veřejných zakázkách po aktuální novelizaci a očekávané změny v aplikaci v roce 2012 Silvie Štenglová Staňkov, 2013

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách I.

Nový zákon o veřejných zakázkách I. Nový zákon o veřejných zakázkách I. Velkou změnou pro naše státní a kvazistátní instituce bude i zákon o veřejných zakázkách. Je tam řada novinek. Nemalá část zakázek se bude muset zveřejňovat nejen u

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Článek se zabývá problematikou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady 1 Předmět úpravy 1) Cílem této směrnice je zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány nestranným, nediskriminačním a transparentním způsobem a při zajištění

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA RADEK JURČÍK Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-15/6-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-15/6-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP se stanoví závazný

Více