Možnosti práce s romštinou na českých základních školách. Metodika kurzů romštiny a použité materiály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti práce s romštinou na českých základních školách. Metodika kurzů romštiny a použité materiály"

Transkript

1 Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Metodika kurzů romštiny a použité materiály 1

2 OBSAH 1. Metodika kurzů romštiny realizovaných v rámci projektu HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA HODINA Použité materiály z kurzů realizovaných v rámci projektu

3 1. Metodika kurzů romštiny realizovaných v rámci projektu 1. HODINA Hlavní téma seznámení s kurzem, zprávy Jazykové zaměření - Procvičované schopnosti poslech s porozuměním, čtení nahlas, psaní náslech - poslech videonahrávky s vyprávěním Richarda Samka v romštině (jeho vztah k romštině, romština v ČT), kontrola porozumění slyšeného formou testu - hodnocení: za každou správnou odpověď 1 bod. čtení nahlas (hra na TV moderátora) - na lavici se umístí nápis Roma(d)nes jako logo TV zpráv v romštině. Žáci čtou postupně každý po jedné zprávě v češtině a v romštině - test základní úrovně konkrétních žáků ve čtení v češtině a v romštině; bodové ohodnocení bodů dle úrovně čtení. psaní / náslech - na předtištěný arch s hlavičkou Roma(d)nes a čtyřmi fotografiemi žáci zapisují zprávy diktované učitelem - každou zprávu musí přiřadit ke správné fotografii DÚ písemný projev - domyslet zprávy hodící se k fotografiím na předtištěném archu a zapsat je. POMŮCKY 1. cd (audio, video) + test 2. logo novin + vytištěné zprávy ke čtení (roj, čj) s zprávy k diktování, arch pro zápis zpráv s fotografiemi s arch pro DU s 2 fotografiemi s. 16 3

4 2. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti Komiks pravopis, abeceda, aspirované hlásky, překlad čj-roj čtení, psaní, překlad kontrola DU - čtení - žáci přečtou nahlas zprávy, které vytvořili za domácí úkol. Hlasují o nejvydařenější zprávě, její autor dostává prémiové body. pravopis romštiny seznámení s abecedou - učitel rozdá každému z žáků tabulku s porovnáním české a romské abecedy. Obě abecedy jsou psány souběžně v dvouřádku, hvězdička * značí chybějící písmena v jedné nebo druhé abecedě. Učitel zároveň vyvěsí zvětšenou verzi tohoto porovnání ve třídě. Žáci mají za úkol identifikovat rozdíly v obou abecedách. Debatu o abecedě může učitel navodit otázkou, zda romština má svou abecedu. pravopis aspirované hlásky - učitel ještě před hodinou rozmístí po třídě kartičky s natištěnými slovy, která mají nebo nemají obsahovat aspirovanou hlásku všechna slova jsou ovšem zapsána bez aspirace (čaj namísto čhaj - dívka, tulo namísto thulo - tlustý ale také keres děláš, které aspiraci neobsahuje). Kartičky mají tři barvy. Učitel rozdělí žáky na tři skupiny a každé skupině dá obálku s písmeny H. Každá skupina nejprve sesbírá kartičky svojí barvy, poté doplní aspiraci (písmena H ) tam, kam podle nich patří. Za každé správné doplnění získávají bod, za každé chybné doplnění/nedoplnění bod ztrácí. komiks překlad z češtiny do romštiny, psaní - žáci pracují jednotlivě, případně ve dvojicích dle počtu žáků dostane každá dvojice dva až čtyři za sebou následující obrázky z komiksu, s prázdnými bublinami 1. Text rozhovor se přepsán vždy pod obrázkem v češtině. Úkol: české věty přeložit do romštiny a zapsat do bublin v obrázku - po splnění úkolu společná kontrola překladu a pravopisu správnou verzi promluv zapisuje učitel/žáci do archu s celým překládaným komiksovým příběhem, ten potom vyvěsí ve třídě DÚ slova s aspirovanými hláskami - na předtištěný arch zapsat ke každé aspirované hlásce (čh, kh, ph, th) co nejvíce slov, která ji obsahují 1 S laskavým svolením byl použit úvodní příběh komiksu Drom. Komiks o romské historii vydalo v roce 2008 občanské sdružení R-Mosty. V případě zájmu o komiks, kontaktujte prosím R-Mosty, o.s. 4

5 POMŮCKY 1. archy s porovnáním abeced s kartičky se slovy zapsaných bez aspirace + obálky s písmeny H s archy s jednotlivými obrázky z komiksu s českou verzí promluv zapsanou pod obrázky, arch s celým komiksovým příběhem s arch pro DU (čtyři pole, každé pro jednu aspirovanou hlásku) s. 32 5

6 3.HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti hudba pravopis, slovní zásoba čtení, psaní, překlad práce s textem Jan Ačo Slepčík: Tvistigen (zpracováno na základě textu publikovaného v časopise Romano voďi 4/2008) - žáci obdrží text vyprávění J. Slepčíka rozdělený do tří na sebe nenavazujících částí mají za úkol po přečtení seřadit jednotlivé části do správného pořadí (bodové ohodnocení pro toho/tu skupinu, který příběh správně složí); následně žáci domyslí titul vyprávění; zkouška porozumění textu test (ABCD) náslech, práce s textem - žáci obdrží přepsaný text písně J. Slepčíka Na dikhav tut ňikaj s různými druhy pravopisných chyb, jejich úkolem je během poslechu písně co nevíce chyb odhalit a opravit (bodové ohodnocení za každou nalezenou a správně opravenou chybu); - žáci obdrží správný přepis textu stejné písně debata nad neznámými sovy a výrazy; poté znovu společně text přečtou, případně zpívají - správný text i s překladem spolu s gramatickým komentářem vyvěsí učitel ve třídě čtení s porozuměním, slovní zásoba - žáci se rozdělí do skupin, každá skupinka obdrží jinou fotografii (romští hudebníci) a kartičky s texty: úkolem je vybrat z kartiček ty, které k fotce patří (6 vět, různý počet slov); bodové ohodnocení: za správně přiřazenou kartičku bod, mínus jeden bod na nesprávně přiřazenou DÚ - každý ze žáků si vylosuje kartu s hádankou v romštině, kterou má uhodnout POMŮCKY 1. text povídky Tvistigen; test s nahrávka písně Na dikhav tut ňikaj a její chybný a správný romský přepis. (Píseň z alba J. A. Slepčíka Gipsy songs ) s fotografie s romskými hudebníky, kartičky s romskými texty s karty s hádankami 6

7 4. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti historie: předválečné romské komunity na Slovensku pravopis, slovní zásoba poslech, čtení s porozuměním náslech - vzpomínka Ladislava Gorala - náslech nahrávky (vzpomínky L. Gorala na dětství v romské osadě na Slovensku), kontrola porozumění testu: hodnocení: za každou správnou odpověď 1 bod. práce s textem čtení s porozuměním (ve skupinách): - každá skupina obdrží arch se stejnými třemi fotkami ilustrující nějakou z vyslechnutých historek a obálku s texty, které se k jednotlivým fotografiím vztahují úkol: přiřadit správný text ke správné fotografii (bodové ohodnocení za každý správně přiřazený text, stržení bodů za chybně přiřazený text; společná oprava DU historie vlastní rodiny - předtištěný arch s návodnými otázkami, žáci mají za úkol napsat krátký text o svých prarodičích; otázky: Khatar pochadzinel (te pes uľiľas pre Slovensko, kana avľas te bešel pro Čechi)? So předžiďiľas? Savi buťi kerelas? So pherasutno pes pal leste abo pal late vakerel? (Odkud pochází tvůj děda/ tvoje babička? Pokud se narodil/a na Slovensku kdy přišla bydlet do Čech? Co prožil/a? Jakou prací se živil/a? Co veselého se o něm/ní vypráví?) POMŮCKY: 1. CD (audio) vyprávění L. Gorala; kontrolní test s. 41 (přepis nahrávky) 2. arch se třemi fotografiemi; texty k fotografiím s arch pro DU s. 49 7

8 5. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti historie: předválečné romské komunity na Slovensku, řemesla slovní zásoba čtení nahlas, čtení s porozuměním, vlastní písemný projev čtení, psaní: rodinné historie (nad DU) - na schématické mapě Česka a Slovenska (vyznačeny pouze relevantní města) společně žáci a učitel identifikují místo narození prarodičů k místu žáci nalepí papírovou figurku symbolizující jejich prarodiče; k ní umístí kartičku s přepsanými informacemi, které o prarodičích zapsali (co prožili, čím se živili); k současnému městu pobytu přilepí kartičku s letopočtem (příchod do Čech) a dalšími informacemi, včetně krátké historky; všechny informace vztahující se k prarodičům žáci nahlas přečtou čtení s porozuměním: romská tradiční řemesla - žáci se rozdělí do skupin: každá skupina obdrží fotografii znázorňující jiné tradičné romské řemeslo (kovářství, hudební produkce, výroba nepálených cihel) + soubor romských textů, které se vztahují ke všem těmto řemeslům, úkolem žáků je vybrat ty texty, které se vztahují k řemeslu na jejich fotografii - společná kontrola a hodnocení: žáci postupně čtou vybrané texty (bodové ohodnocení za každý správný texty, bodová srážka za nesprávné texty), učitel doplňuje ke zvětšeným kopiím fotografií, zkompletované fotografie a texty vyvěsí ve třídě číslovky - úvodní debata na téma počítání v romštině - každý z žáků obdrží arch s romskými číslovkami, stejný arch vyvěsí učitel ve třídě; vysvětlení principu tvoření číslovek v romštině - procvičování číslovek: losování číslic z klobouku úkol: přečíst číslovku v romštině; učitel řekne číslo - žák to, které následuje; spojování kartiček s číslicemi a kartiček s číslovkami rozepsanými písemně DU vlastní písemný projev na předtištěný arch napsat popis místa ve městě tak, aby spolužáci mohli hádat, o jaké místo jde (návodné otázky: So odoj hin? So pes odoj kerel? Ko odoj phirel? - Co tam je? Co se tam dělá? Kdo tam chodí?) POMŮCKY: 1. Schématická mapa Česka a Slovenska; papírové figurky; kartičky ve tvaru komiksových bublin 2. 3 fotografie znázorňující jiné tradiční romské řemeslo (kovářství, hudební produkce, výroba nepálených cihel; fotografie např. z knihy E. Davidové Cesty Romů) + soubor romských textů, které se k nim vztahují s arch s romskými číslovkami; kartičky s číslicemi a číslovkami rozepsanými písemně s předtištěný arch DU s. 55 8

9 6. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti současné město slovní zásoba, demonstrace gramatiky (časování sloves), historie jazyka čtení nahlas, vlastní písemný projev čtení, vlastní písemný projev (kontrola DU) - vytvořený popis místa ve městě žáci přepíší po kontrole pravopisu na kartičku; karty učitel vybere, žáci si je znovu rozlosují úkol: uhádnout o jaké místo ve městě jde - žák popis na kartičce přečte nahlas, řekne, o jaké místo jde (bodové ohodnocení správných odpovědí), místo s pomocí učitele přibližně lokalizuje na mapě města, kartičku připevní na mapu a s daným místem spojí linkou gramatika časování sloves - úvodní otázka: jaká jsou pravidla romské gramatiky?; během debaty ústní demonstrace časování sloves v budoucím, přítomném, minulé nedokonavém i dokonavém čase pro osvětlení pravidel na předtištěný arch učitel se žáky ke každému času zapíše příklad časování vybraného slovesa, s rozlišením kořenu slova a osobních koncovek - samostatná práce: každý z žáků obdrží obálku s barevnými kartičkami každá kartička představuje různé typy předpon, kořenů sloves a koncovek, úkol: v určitém čase sestavit z kartiček co největší počet co nejdelších slov (bodové ohodnocení počtu slov i počtu slov nejdelších) - debata nad sestavenými slovesy: překlad a jejich přiřazení ke správnému času; vytvořená slova učitel s žáky postupně připevňuje na arch s příklady časování, ten pak učitel vyvěsí ve třídě DU příběh o objevení indického původu romštiny - učitel žákům převypráví příběh o Š. Valim, který jako první v 18. století upozornil na možný indický původ romštiny (nechal svými indickými spolu-studenty sestavit seznam slov, který potom nechal přeložit Romům ve svém rodném městě) - žáci obdrží přetištěný arch s hindskými slovy zapsanými v dévanágarí, s přepisem do latinky, jejich úkolem je pokusit se doplnit romské ekvivalenty těchto slov POMŮCKY - tabulka s paradigmaty slovesných časů s slova rozdělená na jednotlivé morfémy a barevná nápověda k jejich složení s arch DÚ s. 61 9

10 7. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti jazykový pas, postoje k jazykům neologismy čtení s porozuměním, čtení nahlas jazykový pas: jazyková vybavenost - žáci mají za úkol vyplnit předtištěný arch, odpovídají na otázky: 1. jaké jazyky umíš? 2. jak mluvíš s prarodiči / rodiči / kamarády - debata nad jednotlivými odpověďmi jazykový pas: jazykové postoje - každý žák obdrží arch papíru, který je rozdělen do tří částí - každá část patří jinému jazyku (romština, čeština, angličtina), a soubor samolepek s předtištěnými vyjádřeními ta, která se žáku k danému jazyku hodí, nalepí do příslušné části archu; u některých vyjádření zatrhne dle svého uvážení pozitivní/negativní variantu vyjádření kala čhibaha vakerav but kadi čhib miri kadi čhib ke mande pasinel kadi čhib ke mande na pasinel kadi čhib pes mange pačisaľol kadi čhib pes mange na pačisaľol tímto jazykem mluvím hodně toto je můj jazyk tento jazyk ke mě pasuje / tento jazyk ke mě nepasuje kadi čhib bi kamavas te sikhľol andre škola kadi čhib bi kamavas feder te džanel kadi čhib kampel te džanel kadi čhib na kampel te džanel tento jazyk se mi líbí / tento jazyk se mi nelíbí kadi čhib phari kadi čhib loki (lehko) tento jazyk bych se chtěl(a) učit ve škole tento jazyk bych chtěl(a) umět lépe tento jazyk je potřeba umět / tento jazyk není potřeba umět tento jazky je lehký / tento jazyk je těžký čtení s porozuměním, čtení nahlas, jazykové postoje - práce s fiktivní anketou na téma romština (tři anketní otázky se třemi odpověďmi): žáci pracují ve skupině, každá skupina obdrží tři související odpovědi, za úkol mají domyslet, jak asi zněla otázka; každá skupina odpovědi přečte nahlas, otázku doplní; následuje debata o jejich názoru na anketní otázky a odpovědi DU - neologismy - žáci obdrží předtištěný arch s dvěma úkoly zaměřenými na tvorbu nových pojmenování: nejprve hodnotí překlad několika slov (z daných variant překladu vyberou ten, který jim přijde nejvhodnější), a dále samostatně vytvoří několik neologismů (téma: prostředí školy) POMŮCKY: 1. předtištěný arch jazykového pasu + samolepící štítky s hodnocením 2. kartičky a anketními odpověďmi s předtištěný arch pro tvorbu neologismů s

11 8. HODINA Hlavní téma hodiny Jazykové zaměření hodiny Procvičované schopnosti vyhodnocení hodin neologismy čtení s porozuměním, čtení nahlas neologismy kontrola DU - společná kontrola testové části úkolu, debata nad jednotlivými odpověďmi - kontrola samostatně vytvořených neologismů, debata nad nimi (bodové ohodnocení návrhů. které žáci označí jako nejlepší), debata nad případnými návrhy učitele čtení nahlas (hra na TV moderátora) - (viz stejná aktivita z 1. hodiny): žáci čtou postupně každý po jedné zprávě v češtině a v romštině - test možného posunu základní úrovně žáků ve čtení v češtině a v romštině; bodové ohodnocení bodů dle úrovně čtení vyhodnocení kurzu - debata s žáky nad odpověďmi týkajících se jejich postojů k romštině, češtině a angličtině - debata s žáky nad náplní kurzu: co jste se v kurzu dozvěděli, co vás nejvíce bavilo, co byste se chtěli dozvědět více - po sečtení všech bodů vyhlášení vítězů celého soutěže POMŮCKY: 1. logo novin + vytištěné zprávy ke čtení (roj, čj) 11

12 2. Použité materiály z kurzů realizovaných v rámci projektu 12

13 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos 13

14 1. Lačho ďives Romale, lačho ďives tumenge savorenge. 2. The adaďives tumenge phenaha, so nevo pes ačhiľas. 3. Andre tovarňa Taboriste demaďa bari jag. 4. Čori Romňi Vilbachatar khelďa avri jekh milionos andre loterija. 5. Pal o prazdňini o čhave pale gejle andre škola. 6. E porota andre Superstar vakerel džungales - o ďivaka peske sťažinen. 7. But romane čhave imar na džanen te vakerel romanes. 8. O Petris gejľas pro budaris u imar na aviľas pale. 9. Přerovoste raťi dikhle le ufonen - hin oda čačo? 10. O Jackson obdžiďiľas, aľe imar na kamel te giľavel. 11. Amare hiri imar hine pro agor, paľikeras, hoj dikhenas pre amende. 12. Ma bisteren te dikhel the tajsa. nádhradní věty: Buter sar jekh milionos džene peske mušinen te čerinel o voďičaki O čhave džanen feder te kerel pro počitača sar phureder džene. O chaben ela aver berš kučeder, aľe o motora avena lacneder. E vlada kamel te bičhavel le čhaven andre škola the sombatone. Prahate has baro romano festivaľis. Bašavenas odoj buter sar deš bandi. Agor junoske avľa andro Čechiko them baro paňi. Jako diktát: Andre tovarňa Taboriste demaďa bari jag. Čori Romňi Vilbachatar khelďa avri jekh milionos andre loterija. O Petris gejľas pro budaris u imar na aviľas pale. O Jackson obdžiďiľas, aľe imar na kamel te giľavel 14

15 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos 15

16 Roma(D)nes hiri kheral the pal o svetos So pes ačhiľas? 16

17 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX XX A B C Č * D Ď * * A B C Č ČH D Ď DZ DŽ XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X E F G H CH I J K * L E F G H CH I J K KH L XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X * M N Ň O P * Q R Ř S Ľ M N Ň O P PH Q R * S XXXXXXXXXXXXXXX XX X XX X X Š T * Ť U V W X Y Z Ž. Š T TH Ť U V * * * Z Ž XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXX 17

18 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 18

19 MA KER P E R A S TELE ANDRE JAMA AMARO Č A V O HIN BARO BUT CHAL, TA HIN SO T U L O K E R ES? JOJ HIŇI K A B Ň I UŽAREL ČHAVORES P E R A S AV ČA TE K E L E L! RADO P E N MANGE VARESO C A V MAS T O V E KUČI PRO SKAMIND 19

20 ODA HIN AMARO O K E R K E R! VARESO, MA AV HIN LEN LEŇIVO! K A M ŠVICINEL Č A J O R I THE MURŠORO T U V ANDAL E JAG HIN TUT Č A Č O MANGE P A R E S PAL TUTE P A N D! JOV HIN O VUDAR KUCARIS DŽANEL TE TAVEL J E K DUJ, TRIN ŠTAR... 20

21 LE TUKE O T A V MANGE VARESO! RADO PIJAV T U D ME SOM FURT ČA T A V U ZASIV ODA! P I R E L UPRE TELE BOKAĽI ŇILAJE HAS BARO MA Č I V LESKE TE CHAL PAŇI KE AMENDE AMARI BABA P U R I HIŇI MA C O Ľ A R TE NA CHUDEHA Č U N G AR PRO SCHODI! 21

22 K A M O R O D I K E L Č A J P I Š O T Č O R O T A V Č O R E L 22

23 P I R E L Č A V P R A O L K A V E J A T A T O K O R O T E 23

24 P U R O T A N K E L E L Č A R O T O V E R P E R A S K E R 24

25 - Mně se dneska do tý školy tak nechce - A první hodinu máme dějepis! Já se vůbec neučil, takže když mě učitelka vyvolá - Ty, Elen, co kdybychom dneska do tý školy nešli? - Já nevím 25

26 - Jednou se nic nestane Pojď, ukážu ti jedno super místo. - Tak jo! - Tak co tomu říkáš? - Krásný, tady jsem ještě nikdy nebyla! 26

27 - Je to tu trochu strašidelný, co? Honzo? - Co to bylo? - Nějakej pták - Co tady děláte? 27

28 - Nemáte být ve škole? - Dneska škola nebyla, protože - odpadl nám dějepis. - Aha tak odpadl NELŽETE! 28

29 - Dějepis je ale potřeba znát! Hned vám ukážu proč! - Něco vám dám. Je to vzácná - CHYTEJ! a taky nebezpečná věc, ale vy už budete vědět, co s tím dělat 29

30 - Co to je? - Zmizel - Jaká vzácná věc Nějaký starý budík je to - Zkus s tím zatočit! 30

31 - - Co se to děje? Někam nás to odnáší! - Nic nevidím! Taková rychlost - Už se to jede pomaleji. - Není támhleto Indie? Komiks o romské historii vydalo v roce 2008 občanské sdružení R-Mosty. V případě zájmu o komiks, kontaktujte prosím R-Mosty, o.s. 31

32 Oproti češtině má romština některé další hlásky čh, kh, ph, th. Slova s těmito hláskami patří mezi nejstarší romská slova (čhavo, khamoro, phabaj, thud ). Najdi co nejvíce slov, která obsahují hlásky čh, kh, ph nebo th. čh kh ph th 32

33 O Dilino avľa pre dvora ko Jančus, bešle peske avri ko skamind pre lavkica. O Dilino chudľa te bašavel e giľi Tvistigen. Le Jančuske pes igen pačinelas le Diliniskeri gitara. Dilino, na bikeneha mange kadi gitara? phučľa lestar. O Dilino pes čepo zagondolinďa, palis phenďa: Te sikhľoha kadi giľi Tvistigen dži tajsa, ta tuke la dava hjaba. Akanakes beš kadaj anglal mande u dikh sar bašavav. O Dilino bašavelas vaj jekh ora, paľis thoďa e gitara le Jančuske andro vast. Imar trin ori, mušinav te džal, avava tajsa, dikhaha, či tuke e gitara mukava. O Jančus minďar chudľa te sikhľol te bašavel. Sikhľolas dži raťi, o angušta leske sas sa šuvle. Sar ušťiľa, iľa e gitara u pale sikhľolas. Minďar pal o dilos avľa o Dilino: Servus Janču, ta sikhaveha mange, so sikhľiľaľ? O Jančus chudľa te bašavel, o Dilino pre leste dikhelas sar dilino. Ejha, Janču, sem tu imar bašaves maj avka sar me. Akanakestar e gitara tiri. 33

34 Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives Keci sikhľolas o Jančus te bašavel e giľi? a) Jekh rat b) Maj jekh ďives c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko c) Buter sar jekh ďives d) Maj jekh kurko Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? Keci diňas o Jančus vaš e gitara le Dilineske? a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni a) Jekh šel koruni b) Duj šel koruni c) Deš koruni d) Ňič c) Deš koruni d) Ňič c) Deš koruni d) Ňič 34

35 Originál a) Špatný přepis b) Špatný překlad Na dikhav tut ňikhaj me tut igen kamav pal tute me džav na džanav kaj Miro jilo tuke dava u phenava Našťik raťi sovav, pre tut gondolinav Na dikav tut ľikha Me tutigen kamav Pal tute me dav Na džanav so Mirojilo tuke dava Aphenava Našťi raťi sova Pre tut me mišlinav Neslyším tě nikde Mám tě moc rád Půjdu za tebou Nevím kam Dám ti svoje játra A řeknu Můžu večer usnout Myslím na tebe Kaj te rodav tut korkoro na džanav So me čoro, so me te kerav? Kamavas tut igen tu man omukľal avreha tut gejľal pre ma bisterďal. Marela tut o gulo Del, bajineha. Našťik raťi sovav Pre tu gondolinav Av, mri Rózi Kaj zarodav but Korkoro nadžanav So me čhoro So majinav te kerel Kamavas la igen Tuman omukľal Avreha tut džalas Premabisterďal Mareha tut o dobro Del bajineha Našťik raťi sovav Pre thud gondolinav Av, mri Rózi Kde tě mám najít Sám nevím Co já ubohý Kde si mám najít práci Měla jsi mě ráda Já tě opustil Odešla jsi s jiným Na mě zapomněla Náš Bůh tě potrestá Budeš si hrát Večer bych si pospal Na tebe myslím Přijď, moje Rózi otázky Ko kas omukľas? Jov la abo joj les? Ko odgejľas avre dženeha? 35

36 Ján Ačo Slepčík Na dikhav tut ňikhaj Na dikav tut ľikha, me tutigen kamav... Pal tute me dav, na džanav so.. Mirojilo tuke dava aphenava... Našťi raťi sova pre tut me mišlinav... Kaj zarodav but korkoro nadžanav So me čhoro so majinav te kerel... Kamavas la igen tuman omukľal. Avreha tut džalas premabisterďal... Mareha tut o dobro Del, bajineha Našťik raťi sovav, pre thud gondolinav. Av, mri Rózi... 36

37 Ján Ačo Slepčík Na dikhav tut ňikhaj Na dikhav tut ňikhaj, me tut igen kamav pal tute me džav, na džanav kaj Miro jilo tuke dava, u phenava Našťik raťi sovav, pre tut gondolinav Neslyším tě nikde, mám tě moc rád. Půjdu za tebou, nevím kam.. Dám ti svoje játra a řeknu Můžu večer usnout, myslím na tebe Kaj te rodav tut, korkoro na džanav So me čoro, so me te kerav? Kde tě mám najít, sám nevím... Co já ubohý, kde si mám najít práci... Kamavas tut igen, tu man omukľal avreha tut gejľal, pre ma bisterďal. Marela tut o gulo Del, bajineha. Měla jsi mě ráda, Já tě opustil. Odešla jsi s jiným, na mě zapomněla.. Náš Bůh tě potrestá, budeš si hrát... Našťik raťi sovav, Pre tu gondolinav Av, mri Rózi Večer bych si pospal, na tebe myslím.. Přijď, moje Rózi 37

38 Fotky ke každé fotografii dostanou děti kompletní sadu (20 položek) vět a slov, ze kterých mají za úkol vybrat ty, které k fotce patří (6 vět, různý počet slov, celkem vždy 11 položek). Za každou správnou položku mají jeden bod, za každou nesprávnou minus jeden bod. Terne čhave (http://img.bluesalive.cz/pict/2007/about/ternechave.jpg) 1. Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 2. Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 3. Jekh čhavo bašavel pro bubni. 4. Jekh čhavo bašavel pro bonga. 5. Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj). 6. Trin lavutara bešen, aver terďon. 13. bubni 15. gitara 16. huri 18. lavuta 17. vonos Košický soubor (z knihy Černobílý život, Gallery 200, s. 102) 1. Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 3. Jekh čhavo bašavel pro bubni. 7. Andre kadi skupina bašaven ča cikne čhave. 8. But lavutara pre kadi fotka bašaven vonenca. 9. Jekh čhavo bašavel pre bugova. 10. Kadi banda bašavel varekaj avri. 13. bubni 14. bugova 16. huri 17. vonos 18. lavuta Rompopová skupina 2. Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 5. Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj). 6. Trin lavutara bešen, aver terďon. 11. Jekh čhavo bašavel pro varhani/harvani. 10. Kadi banda bašavel varekaj avri. 12. E banda hiňi štaredženengri. 20. Ňiko lendar na bašavel vonoha. 13. bubni 15. gitara 16. huri 19. varhani / harvani 38

39 1 Andre kadi skupina bašavel buter sar efta džene. 2 Duj čhave bašaven pre gitara, jekh aver pre basgitara. 3 Jekh čhavo bašavel pro bubni. 4 Jekh čhavo bašavel pro bonga 5 Trin džene giľaven (dikhen kas hin mikrofonos paš o muj) 6 Trin lavutara bešen, aver terďon 7 Andre kadi skupina bašaven ča cikne čhave. 8 But lavutara pre kadi fotka bašaven vonenca. 9 Jekh čhavo bašavel pre bugova Kadi banda bašavel varekaj avri. Jekh čhavo bašavel pro varhani/harvani. E banda hiňi štaredženengri. 39

40 bubni bugova gitara huri vonos lavuta 19 varhani / harvani Ňiko lendar na bašavel vonoha. VÝSLEDKY KAŽDÁ SKUPINA ZAPÍŠE (MŮŽE ZAPSAT) DO TABULKY; UČITEL JE TAK RYCHLEJI VYHODNOTÍ celkem celkem celkem celkem 40

41 Ladislav Goral přepis nahrávky O papus has ajso manuš, kaj leste ňiko našťi phenelas: Oda na džal.! Sar hoj na džal!? Akor na džanes! Zaprve has igen lačho lavutaris, has bračošis, a džanelas, hoj leskre phrala bašaven kodoj the odoj, ta jov has igen važimen manuš, no a paš oda mek pomožinlas te kerel ande šmikňa. Džanes so hin šmikňa ande kovarňa, kaj pes keren o petala. Odoj pomožinlas, ta o vasta has les, man hin bare vasta, ale les has kajse bare vasta, jekh sar man duj. A jov has ajso - te ginel na žanelas, aňi te irinel, aľe kinlas peske novini. Novini peske cinlas a ginelas, avka bi te džanelas čačes te ginel. A jekhvar miro bratrancos, has vaj trin berš phureder, mek andro škola phirlas a mro papuske cinďas novini a phenel leske koda o čhavo o Kalmano: Bači, o novinki tumenge visa Aľe tu na džanes ňič! Ode peske previsarďas. A koda šaj tumenge predstavines, savo has maškar o, maškar o ňipi, hoj les o džene te džanen savone hin inteligentno, ta kerlas pestar, že novini peske kinlas a te ginel na džanelas. Miro, miri fajta, o pheňa o phrala so has man, amen samas dešutrin džene, o dad has šikovno romoro, ta savore amen uľiľam, uľiľam Ihráčiste. Oda gavoro has, oda na has baro gav, ode has vaď ezeros gadže a phenava biš tranda Roma, ta oda na has baro, ale akor ola gadže phenenas amare Roma. Ode na has Roma kajse cigáni vaj so amare Roma. Lebo kola Roma, kas na has buťi, ta kernas ko gadže, pomožinlas le gadženge. A o papus, mre dadeskro dad jov ehas tiš charťas, o dad, ta jon kernas vaš o gadže a na denas love aľe o chaben. Chaben denas, ta k amende ňigda na has bokh. O dad vareso kerlas ta denas či gruľi, či jaro, či mas, či koda, savoro sa. A te vareso o gadže murdarenas ta phenenas site mukhas amare Romenge, a le Romen vičinenas a denas len. 41

42 42

43 43

44 44

45 O papus te ginel na džanelas, aňi te irinel, aľe kinlas peske novini. A jekhvar miro bratrancos mre papuske cinďas novini a phenel leske: Bači, o novinki tumenge visa Aľe tu na džanes ňič! phenlas leske o papus a o novini peske previsarďas. Novini peske cinlas a ginelas, sar te bi džanelas čačes te ginel. Kerlas pestar, kaj o ňipi te džanen savo hino inteligentno. 45

46 Mro papus has igen lačho lavutaris, has bračošis, peskre phralenca bašavelas kodoj the odoj. Paš o bašaviben mek pomožinlas te kerel andre šmikňa, džanes kaj, sar pes kerel trasteha, o petala kerlas. Andre kovarňa pomožinlas, ta o vasta has les kajse bare, jekh sar man duj. 46

47 Amen samas dešutrin džene, o pheňa o phrala, savore amen uľiľam Ihračiste. Oda has gavoro, oda na has baro gav, ode has vaď ezeros gadže a phenava biš tranda Roma. O Roma odoj kernas ko gadže. Jon na denas love aľe o chaben. Te o gadže vareso murdarenas, ta phenenas: Site mukhas amare Romenge, a le Romen vičinenas. 47

48 Varekana bi kamavas te avel kajso sar miro papus, aľe oda našťi ňiko našťi avel kopija avreske. Savo has le Laďuskero papus? Pisinen so nekbuter lava! Pisinen adaj o lava, save na džanenas! 48

49 Imar šunďal but pal o Ladislav Goral, džanes, khatar hino, savo has leskro papus u savi buťi akanakes kerel. Pisin pre kada ľil (aľe šaj pisines the buter) pal tiro papus abo pal tiri baba. Khatar pochadzinel (te pes uľiľas pre Slovensko, kana avľas te bešel pro Čechi)? So předžiďiľas? Savi buťi kerelas? So pherasutno pes pal leste abo pal late vakerel?

50 Čirla romane charťa kerenas bešindos. Has len ča cikňi kovadlina, svirind/čokanos the silavis. Miro dad sas charťas, amen o čhave leske savore mušinahas te pomožinel imar sar samas cikne. Mire cikne phrala le dadeske hordinenas o kašta, o phureder phrala leha imar marenas pre kovinca, u me, sar e čhaj, phurdavas o pišot. O gadže avenas pal miro dad te lenge kampelas karfi, lanci, petala the motiki. Avenas pal leste až andro kher, mangenas lestar, kaj lenge te kerel u anenas leske balevas, gruľi, ciral, u varekana the panenka. Kale štar lavutara peske bašaven khere, aľe avka sar but aver Roma akor bašavenas tiš vaš o love najbuter le gadženge pro bijava. Akor peske o gadže aňi na vičinenas aver sar romane lavutaren. Duj lendar bašaven pro lavuti, jekh pre brača u ole muršes so bašavel bešindos hin e harmoňija andro vasta. Akana pes imar pre kajse nastroja but na bašavel. Dičhol oda, hoj bašaven varesavo čardašis, bo asan paš o bašaviben. Varekaj the akana ačhaven o khera valkendar. Hin oda tuňeder, bo o valki tuke šaj keres korkoro čikatar the phusatar. O Roma kerenas valki tiš avre dženenge u avka peske vareso zarodenas. O valki kampel te šuťarel pro kham te aven zorale. Paťav, hoj adaďives na dela brišind. Šaj keres tuke o kher valkendar, aľe feder te na ačhavel oda kher varekaj paš o paňi te aviľahas baro paňi, ňič bi tuke na ačhiľahas. Oda Rom, so les hin kalapa pro šero, morel pro bar o čhura, nožňički the aver veci. Vareko tiž phenel te šlajfinel o čhura u odolestar ole Romen vičinenas šlajfira. 50

51 Kampel mange e čhuri te morel imar laha na čhinava aňi o čhil. Kana somas cikno, igen rado phiravas te dikhel sar pes ostrinen o čhura. O phuro Rom uštarelas pro pedalos, o bar so pre leste o čhura ostrinlas pes chudelas te bonďarel u la čhuratar džalas ajse iskri sar cikne čercheňa. 51

52 Č í s l o v k y 1 jekh 21 bišujekh 2 duj 22 bišuduj 3 trin 30 tranda 4 štar 34 trandatheštar 5 pandž 40 saranda 6 šov 45 sarandathepandž 7 efta 50 penda 8 ochto 56 pendathešov 9 eňa 60 šovardeš 10 deš 67 šovardeštheefta 11 dešujekh 77 eftavardeš 12 dešuduj 78 eftavardeštheochto 13 dešutrin 80 ochtovardeš 14 dešuštar 89 ochtovardeštheeňa 15 dešupandž 90 eňavardeš 16 dešušov 100 šel 17 dešefta 201 duj šel jekh 18 dešochto 411 štar šel dešujekh 19 dešeňa 1000 ezeros 20 biš 5111 pandž ezera šel the dešujekh 52

53 1 j e k h 5 p a n d ž 7 e f t a 9 e ň a 10 d e š 16 d e š u š o v 18 d e š o ch t o 38 t r a n d a th e o ch t o 43 s a r a n d a th e t r i n 50 p e n d a 62 š o v a r d e š th e d u j 165 š e l š o v a r d e š th e p a n d ž 53

54

55 Kaj rado phires ke tumende andro foros. Savo than hin tuke najpašeder kijo jilo? Pisin amenge čeporo pal oda. Aver ora tire spolužaka hadinena, pal savo than pisinďal. So odoj hin? So pes odoj kerel? Ko odoj phirel?

56 idž včera: so kerďom (minulý dokonavý čas) idž včera: so keravas (minulý nedokonavý čas) adaďives - dnes (přítomný čas) tajsa - zítra (budoucí čas) me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- me kertu kerjoj/jov keramen kertumen kerjon ker- 56

57 phen av našľ uvav om ker es pašľ os al tav el taď ol as chud as terď uvas am chuť en sikhľ on an phir en čaľ on e as a as a h h iľ d/ď ň l/ľ h h od pri pre ob h h 57

58

59

60 ur ď om as za bašav as h h a 60

61 न क nák... द ख dekh!... घर ghar... द त dánt... प न pání... स प sámp... क न kán... आग ág... च ड़य čirijá... ज घ džanghá... दवस divas... उ च učč... अ ग ठ angúthá... डर dar... एक ek... ब ल bál... दख dukh... त न tín... क ल kálí... ल ज ládž... ग व gámv... 61

62 ANKETA Ankety dětem představeny jako skutečné. 3 ankety, tři barvy papíru, každá anketa je vytištěna na jedné barvě odpovědi jsou každá na jednom papírku; každé dítě si vylosuje jednu odpověď; děti si odpovědi přečtou, ve skupině podle barvy papíru budou odhadovat anketní otázku; za správný odhad 5 bodů každému členovi, je možné přidat bonus pro nejrychlejší skupinu; poté učitel přečtě otázku, každý ze skupiny pak svou vylosovanou odpověď; všechny děti budou o odpovědích debatovat (viz otázky k rozvíjení debaty) Gondolinen, hoj pes vakerela romanes the pal o penda berš? Sára, 20 berš Oda bi kamavas, aľe na džanav. Romaňi čhib hin imar půlka čeština, půlka romština. Terne Roma kade imar romanes maškar peste but na vakeren. Teda amen khere tiš na, abych řekla pravdu, tak te na phirahas varekana ke baba, tak bi man aňi na has kaha te vakerel. František, 63 berš Sar te na! The pal o šel berš! Oda pes ňigda na našľola. Mire čhave džanen te vakerel. Lengre čhave imar avka na, aľe me lenca vakerav, khere oda čhib šunen, ta jekhvar the jon džanena feder. Jaroslav, 40 berš Kada mange jekh. Le Romen hin bareder problemi. Te na kamena te braňinel peskri duma, ta so... Kampel te džanel češťina, angličťina. A te vareko kamela te džanel romanes, ta šaj sikhľol mek paš oda romanes. Otázky k rozvíjení debaty O František phenel, hoj pes romanes vakerela mindig, e Sára oleske na paťal, o Jaro phenel, hoj leske jekh a hoj oda zaležinel pro Roma. Kas hin čačo? Majinenas bi o romane čhave te džanel romanes? Šaj o čhavoro džanel buter čhiba lačhes? Kamenas bi, kaj o čhave (romane the gadžikane) šaj sikhľonas romanes andre škola? Sára, 20 berš Hi, elas bi oda feder. Hin but čhave, so na džanen romanes peskra datar peskre dadestar. Te oda elas pro školi, the gadžikane čhave šaj rozuminenas čeporo feder le Romenge. František, 63 berš Soske, te kamena, sikhľona khere. Ko bi len sikhľarelas andre škola, o gadže? Sem adaj nane ňisave učiťeľa, so bi džanenas romanes. The gadžikane čhave jon aňi na kamena pre kajso vareso te phirel. Jaroslav, 40 berš Amen pes tiš na sikhľuvahas romanes andre škola a džanas. Andre škola pes majinen te sikhľol aver čhiba. Romaňa čhibaha na dodžaha ňikaj, ta soske la te ispidel andro školi

63 Otázky k rozvíjení debaty Kamenas bi romaňi čhib andre škola? Pre soste bi oda elas užitečno? Phirenas bi pre kajse ori romane čhave? Prindžaren ajsen, so bi phirenas? A prindžaren varesave gadžikane čhaven, so bi kamenas te džanel romanes? Phirenas bi te sikhľol romaňi čhib andre škola? Tumen bi phirenas? So bi kamenas mek te džanel? So hin lačho the so hin nalačho pre romaňi čhib? Sára, 20 berš Lačho hin, hoj hiňi amari te phenes vareso romanes, ta oda hin aver sar te oda phenehas česki. A so hin nalačho... Amen imar but použivinas gadžikane lava, kole purane lava pobisteras. František, 63 berš Bije amari čhib bi na elas romane giľa našťi len giľaves gadžikanes. Amari čhib hiňi kajsi kovľi, na sar gadžikaňi. No aľe varesave lavutara imar giľaven a na džanen pal soste. Ta oda hin nalačho. Jaroslav, 40 berš Te vareko le Romendar vakerel džungales, ta šaj oda phenel romanes aspoň o gadže na džanena, pal soste džal. Aľe varesave Roma vakeren romanes narokom, naschvál, kaj lenge te na rozuminen. Te zrovna na vakeren džungales, mi vakeren čechika. Oda hin lačho the nalačho pre romaňi čhib, hoj tuke o gadže na rozuminena. Otázky k rozvíjení debaty E Sára phenel, hoj o Roma pobisteren purane romane lava? Hin oda čačo? Šaj phenen varesavo priklados? So te kerel, kaj te na bisterenas? So tumen gondolinen šaj o ROma vakeren romanes maškar o gadže, oda hin cudze gadže? Abo oda hin neslušno?

64 Sára, 20 berš Oda bi kamavas, aľe na džanav. Romaňi čhib hin imar půlka čeština, půlka romština. Terne Roma kade imar romanes maškar peste but na vakeren. Teda amen khere tiš na, abych řekla pravdu, tak te na phirahas varekana ke baba, tak bi man aňi na has kaha te vakerel. František, 63 berš Sar te na! The pal o šel berš! Oda pes ňigda na našľola. Mire čhave džanen te vakerel. Lengre čhave imar avka na, aľe me lenca vakerav, khere oda čhib šunen, ta jekhvar the jon džanena feder. Jaroslav, 40 berš Kada mange jekh. Le Romen hin bareder problemi. Te na kamena te braňinel peskri duma, ta so... Kampel te džanel češťina, angličťina. A te vareko kamela te džanel romanes, ta šaj sikhľol mek paš oda romanes

65 Sára, 20 berš Hi, elas bi oda feder. Hin but čhave, so na džanen romanes peskra datar peskre dadestar. Te oda elas pro školi, the gadžikane čhave šaj rozuminenas čeporo feder le Romenge. František, 63 berš Soske, te kamena, sikhľona khere. Ko bi len sikhľarelas andre škola, o gadže? Sem adaj nane ňisave učiťeľa, so bi džanenas romanes. The gadžikane čhave jon aňi na kamena pre kajso vareso te phirel. Jaroslav, 40 berš Amen pes tiš na sikhľuvahas romanes andre škola a džanas. Andre škola pes majinen te sikhľol aver čhiba. Romaňa čhibaha na dodžaha ňikaj, ta soske la te ispidel andro školi

66 Sára, 20 berš Lačho hin, hoj hiňi amari te phenes vareso romanes, ta oda hin aver sar te oda phenehas česki. A so hin nalačho... Amen imar but použivinas gadžikane lava, kole purane lava pobisteras. František, 63 berš Bije amari čhib bi na elas romane giľa našťi len giľaves gadžikanes. Amari čhib hiňi kajsi kovľi, na sar gadžikaňi. No aľe varesave lavutara imar giľaven a na džanen pal soste. Ta oda hin nalačho. Jaroslav, 40 berš Te vareko le Romendar vakerel džungales, ta šaj oda phenel romanes aspoň o gadže na džanena, pal soste džal. Aľe varesave Roma vakeren romanes narokom, naschvál, kaj lenge te na rozuminen. Te zrovna na vakeren džungales, mi vakeren čechika. Oda hin lačho the nalačho pre romaňi čhib, hoj tuke o gadže na rozuminena

67 Gondolinen, hoj pes vakerela romanes the pal o penda berš? Kamenas bi, kaj o čhave (romane the gadžikane) šaj sikhľonas romanes andre škola? So hin lačho the so hin nalačho pre romaňi čhib?

68 Kiden avri jekh lav, savo tumenge šunďol nekfeder romanes. Varesave amenge gondoľinďam avri, aľe varesave lava o Roma čačes phenen. 1 zakroužkovat a) zakrouškinel b) kerekarel c) thovel andre kereka 2 učit se a) sikhľol b) učinel pes c) školarel pes 3 rozumět a) lel andre goďi b) achaľol c) rozuminel 4 podtrhnout a) podtrhňinel b) podčhinel c) čhinel tele 5 učebnice a) sikhľarďi b) učebňica c) sikhľarďi genďi 6 ředitel a) direktoris b) řeďiteľis c) šeralo

69 Probinen avri te gondoľinel sar bi phenenas romanes: kniha... ředitelna... školní jídelna... školník... sborovna... třída... 69

70 70

71 71

O kham zadžal tosarla: Konverzace jako charakteristika osob a situací

O kham zadžal tosarla: Konverzace jako charakteristika osob a situací O kham zadžal tosarla: Konverzace jako charakteristika osob a situací Metodika pracuje s textem, který je součástí článku: ELIÁŠOVÁ, Irena. O kham zadžal tosarla / Slunce zapadá už ráno: Nevo dživipen

Více

9. lekce. V této lekci se zaměříme na minulý čas dokonavý, imperfektum sloves I. a II. třídy. Imperfekt (minulý čas nedokonavý)

9. lekce. V této lekci se zaměříme na minulý čas dokonavý, imperfektum sloves I. a II. třídy. Imperfekt (minulý čas nedokonavý) 9. lekce V této lekci se zaměříme na minulý čas dokonavý, imperfektum sloves I. a II. třídy. Slovíčka o berš rok o ľinaj léto o taboris tábor varekhaj někam, někde Úvodní text Imperfekt (minulý čas nedokonavý)

Více

8. lekce. Slovíčka. Úvodní rozhovor. Dativ

8. lekce. Slovíčka. Úvodní rozhovor. Dativ 8. lekce V dnešním minikurzu si probereme tvary dativu (pádu, na který se ptáme komu? čemu?, tedy kaske? a soske?). Má v podstatě využití našeho 3. pádu. V druhé části této lekce si probereme méně využívaný

Více

Vydává Romano džaniben Ondříčkova 33, 130 00 Praha 3 tel.: 222 715 947, e mail: dzaniben@email.cz, www.dzaniben.cz bankovní spojení: 161582339/0300

Vydává Romano džaniben Ondříčkova 33, 130 00 Praha 3 tel.: 222 715 947, e mail: dzaniben@email.cz, www.dzaniben.cz bankovní spojení: 161582339/0300 Vydává Romano džaniben Ondříčkova 33, 130 00 Praha 3 tel.: 222 715 947, e mail: dzaniben@email.cz, www.dzaniben.cz bankovní spojení: 161582339/0300 Šéfredaktor: Peter Wagner Výkonné redaktorky: Lada Viková

Více

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen).

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen). 7. lekce V dnešním minikurzu se zaměříme na akuzativ, tedy tzv. 4. pád. V druhé části tohoto kurzu si řekneme, jak se tvoří akuzativní konstrukce pro mít, vlastnit. Právě 4. pád je tím, který se k vytvoření

Více

Rozhovor s Evou Danišovou

Rozhovor s Evou Danišovou Lada Viková Rozhovor s Evou Danišovou Eva Danišová (vpravo) se svou sestřenicí Vlastou, rok 2007 rodinný archiv Eva Danišová, rozená Peštová, se narodila 15.3. 1959. Od narození bydlí se svou rodinou v

Více

5. lekce. V páté lekci minikurzu se naučíme romské předložky a jejich tvary, pojí-li se s podstatným jménem. Předložky

5. lekce. V páté lekci minikurzu se naučíme romské předložky a jejich tvary, pojí-li se s podstatným jménem. Předložky 5. lekce V páté lekci minikurzu se naučíme romské předložky a jejich tvary, pojí-li se s podstatným jménem. Slovíčka Předložky andal ze andre v anglal před angle před aver jiný bije bez dur daleko e bar

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 příspěvková organizace Křenová 21, 602 00 Brno telefon: 533 433 611 e-mail: zskrenova@zskrenova.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 příspěvková organizace Křenová 21, 602 00 Brno telefon: 533 433 611 e-mail: zskrenova@zskrenova. Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 příspěvková organizace Křenová 21, 02 00 Brno telefon: 33 433 11 e-mail: zskrenova@zskrenova.cz http://www.zskrenova.cz 2013 1 Řekni mi ženo, cos to se

Více

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi 1. ZÁKLADNÍ FRÁZE Lačho ďives! Lačhi rat! Džan Devleha! Ačhen Devleha! T aves bachtalo! Servus! Sar sal? Sar san? Lačhes. Sar tut vičines? Sar tut vičinen? Koda čačo. Pro sasťipen. ha/hat/he/hi na Na džanav.

Více

RD 2/2014 - zlom 24.9.1956 14:35 Stránka 1. časopis romistických studií 21. ročník 2/2014

RD 2/2014 - zlom 24.9.1956 14:35 Stránka 1. časopis romistických studií 21. ročník 2/2014 RD 2/2014 - zlom 24.9.1956 14:35 Stránka 1 časopis romistických studií 21. ročník 2/2014 RD 2/2014 - zlom 24.9.1956 14:36 Stránka 89 Renáta Sedláková 1, Zuzana Veselková 2 Dujto baro mariben Baťizovcate

Více

Le Čukčuskeri bari bibacht Čukčovo velké neštěstí

Le Čukčuskeri bari bibacht Čukčovo velké neštěstí Gejza Demeter Le Čukčuskeri bari bibacht Čukčovo velké neštěstí Gejza Demeter na křtu knížky Čalo voďi, Praha, březen 2008 foto: MRK, A. Juránková Je nám velkou radostí, že můžeme otisknout další příspěvek

Více

Maro manušeske kampel aľe the e paťiv (Člověk potřebuje chleba, ale také úctu)

Maro manušeske kampel aľe the e paťiv (Člověk potřebuje chleba, ale také úctu) Petra Dobruská, Zuzana Znamenáčková Maro manušeske kampel aľe the e paťiv (Člověk potřebuje chleba, ale také úctu) V květnu roku 2004 vstoupila Slovenská republika do Evropské unie, a tím se jejím občanům

Více

Jepaš manuš. Andrej Pešta

Jepaš manuš. Andrej Pešta Andrej Pešta Jepaš manuš Kaj has kaj na has, ehas oda pre eňavardešto eňato svetos, kaj e poši phandenas u o paňi hrabinenas. Nadur le gavestar, maškar o heďi, tel o veš, paš o paňi bešelas jekh phuro

Více

3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen

3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen 3. lekce Ve třetí lekci minikurzu se naučíme tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen. Množné číslo podstatných a přídavných jmen Slovíčka andre v bachtalo šťastný cikno malý duj dvě e buťi práce

Více

Andrej Giňa 1. 1. 1936, Tolčemeš (Šarišské Sokolovce), okr. Prešov

Andrej Giňa 1. 1. 1936, Tolčemeš (Šarišské Sokolovce), okr. Prešov Michael Beníšek Andrej Giňa 1. 1. 1936, Tolčemeš (Šarišské Sokolovce), okr. Prešov Andrej Giňa s manželkou, Rokycany 2006 Foto: MRK, Helena Sadílková Hned první den letošního, právě končícího roku oslavil

Více

Příběh pana Petera Baláže

Příběh pana Petera Baláže Eva Zdařilová Příběh pana Petera Baláže Fašistický režim, panující ve Slovenském štátě, si vyžádal mnoho obětí. Ovšem jen málo z nich dokázalo o tomto temném období svého života podat svědectví. Ne tak

Více

časopis romistických studií 19. ročník 2/2012

časopis romistických studií 19. ročník 2/2012 časopis romistických studií 19. ročník 2/2012 Jana Belišová 1 Studovat a psát, to byl můj sen / Pak už mi neříkali Menšino Rozhovor s Irenou Eliášovou a ukázky z její tvorby Irena Eliášová (*1953) se narodila

Více

Cenu MRK si letos odnesla Eva Davidová

Cenu MRK si letos odnesla Eva Davidová Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 14 číslo 20 vyšlo 15. prosince 2012 zprávy ŘÁPKOV V tomto městě dojde ke zlepšování mravů. Tak si to představuje Ivana Řápková, dřívější primátorka

Více

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. Překlad do češtiny: Ruben Pellar Korektury: Ruben Pellar, Kateřina Tykalová, Iveta

Více

Stručná zpráva o výuce romštiny na Evangelické akademii v Praze

Stručná zpráva o výuce romštiny na Evangelické akademii v Praze Hana Syslová Stručná zpráva o výuce romštiny na Evangelické akademii v Praze Romština je na EA Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole vyučovacím předmětem od roku 1998. Týká se dálkového

Více

Vakeriben pal e Anglija

Vakeriben pal e Anglija Ilona Ferková Vakeriben pal e Anglija 1. Kerav me mište? O brišind marlas andro oblaki u me bešavas andro autobusis u džavas andre nevi phuv. Gondoľinavas, soske avka kerďom, kaj man mukhľom andro baro

Více

časopis romistických studií 16. ročník 2/2010

časopis romistických studií 16. ročník 2/2010 časopis romistických studií 16. ročník 2/2010 Ctibor Nečas Ladislav Tavali Ladislav Tavali / Bratislava 2010 Foto: Lukáš Houdek Celá řada romských spisovatelů se chystá napsat první romský román. Někteří

Více

Lucie Gramelová www.jazykovy-koutek.cz. Úvod do romštiny

Lucie Gramelová www.jazykovy-koutek.cz. Úvod do romštiny Lucie Gramelová www.jazykovy-koutek.cz Úvod do romštiny Romština patří mezi novoindické indoevropské jazyky, kam dále patří například hindština, pandţábština nebo bengálština. Důkazem pro příbuznost s

Více

JAZYKOVÉ MOSTY. pro policejní praxi. Praha, 2010. Vyšlo jako příloha časopisu POLICISTA č. 1 / 2010. P: Nashledanou. P: Džan Devleha.

JAZYKOVÉ MOSTY. pro policejní praxi. Praha, 2010. Vyšlo jako příloha časopisu POLICISTA č. 1 / 2010. P: Nashledanou. P: Džan Devleha. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze... JAZYKOVÉ MOSTY Publikace vznikla za finanční podpory MV ČR v rámci koncepce MV v oblasti integrace cizinců. ROMŠTINA pro policejní

Více

MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy

MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy 1 MOJI MILÍ sbírka romské narativní prózy KHER, 2014 978-80-87780-11-4 Obsah Úvod Vlastní život bez obalu 6 Eva Danišová Moji milí 8 Jak mě dědeček vystrašil 9 Usmrkaná

Více

Pěvecký kroužek. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012

Pěvecký kroužek. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 Strana 1 (celkem 24) Pěvecký kroužek metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 KA - 1 Vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání

Více

Audioarchiv Hanky a Edity Peter Wagner

Audioarchiv Hanky a Edity Peter Wagner Audioarchiv Hanky a Edity Peter Wagner Naše přítelkyně a nesmírně nadějné romistky Hanka Šebková a Edita Žlnayová, obě v rozmezí osmi let předčasně zesnulé, se pustily do úžasně lákavého úkolu, totiž dialektologického

Více

Extrakt z bakalářské práce Ján Slepčík Ačo: hudební život

Extrakt z bakalářské práce Ján Slepčík Ačo: hudební život Karin Morávková-Kvapilová Extrakt z bakalářské práce Ján Slepčík Ačo: hudební život Na oboru romistika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsem v únoru roku 2006 obhájila bakalářskou práci Ján Slepčík

Více

pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno Informace pro volbu zdravotnické péče

pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno Informace pro volbu zdravotnické péče pravidla pro zdravý a bezpečný porod so kampel te kerel kaj te o ločhiben avel sasto the bezpečno 1 Informace pro volbu zdravotnické péče úvod Zdravé těhotenství o sasto khabnipen Za posledních více než

Více

Texty písní. romani, česky, english

Texty písní. romani, česky, english Texty písní romani, česky, english romská tradiční píseň roma traditional song, text lyrics: Desiderius Dužda, 2009 MAMO MÁMA MAMA romská tradiční píseň roma traditional song MERAV UMÍRÁM I M DYING Mamo

Více

ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE

ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE ROMOVÉ ADROGY PRUVODCE NEJEN PRO RODICE Adresář kontaktních center: Vybrané psychiatrické ambulance: K-C Mladá Boleslav Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro osoby, (starší 15 let), které užívají

Více

Khamoro: i když po dvanácté, přece překvapil

Khamoro: i když po dvanácté, přece překvapil Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 8 vyšlo 12. června 2010 zprávy PRAHA Na dokumentu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení bude pracovat tým, složený z pracovních skupin

Více

OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů

OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů 1 OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů OTCŮV DUCH a jiné pohádky romských autorů KHER Praha 2012 KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-00-8 Tato kniha vznikla

Více

Matéo Maximoff. Po cestách. P el droma. Karel Holomek

Matéo Maximoff. Po cestách. P el droma. Karel Holomek Karel Holomek Matéo Maximoff P el droma P el droma le gavenge jekh vurdon miškil cirdino kathar jekh gras slabo. Či len sama, so si le kimpuri, le thana, le hara. Jekh vurdon miškil cirdino kathar jekh

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Povídání a nápady pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče.

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Povídání a nápady pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče. ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE Povídání a nápady pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče. DOVAKERIBEN PAL LE ČHAVESKERE ČAČIPENA O Vakeriben, so šaj šegitinel le romane čhavenge, lengere dadenge

Více

Vážení čtenáři a příznivci soutěže Romano suno 2011,

Vážení čtenáři a příznivci soutěže Romano suno 2011, N VÁ ŠK LA ROMANO SUNO 2011 Děkujeme hlavním partnerům soutěže Romano suno 2011 za finanční i materiální podporu We would like to thank all the partners of Romani Suno 2011 Competition for their financial

Více

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. Překlad do češtiny: Lada Viková, Helena Sadílková Překlad do angličtiny: David C.

Více

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY V roce 1971 byla přijata závazná písemná norma slovenské romštiny. Pro psanou formu byla přijata česká (slovenská) abeceda, včetně

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

CENA VÝTISKU: 20 KČ ROMSKÁ DUŠE. říjen 2011 ročník IX. ročník IX

CENA VÝTISKU: 20 KČ ROMSKÁ DUŠE. říjen 2011 ročník IX. ročník IX CENA VÝTISKU: 20 KČ 10 ročník IX ROMSKÁ DUŠE říjen 2011 ročník IX Pořádá sdružení Romea za fi nanční podpory MŠMT. Soutěž Menšiny mezi námi je opět tady! Rádi kreslíte, fotíte nebo píšete básničky a příběhy?

Více

2O15 9 788090 580725

2O15 9 788090 580725 2O15 ROMANO SUNO 2015 Sborník příspěvků k 18. ročníku literární a výtvarné soutěže Praha 2015 1 Romano suno 2015 Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o. p. s. Překlad z romštiny

Více

Audio-materiály pro výuku romštiny

Audio-materiály pro výuku romštiny Audio-materiály pro výuku romštiny Cílové dialekty: severocentrální romština; olašská romština Jazyková úroveň (SERRJ): A1, A2 Cílová skupina: žáci 11-16 let Na přípravě těchto materiálů v rámci projektu

Více

"Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš."

Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš. Garude Lava Milena Hübschmannová garude lava, pl. (garudo lav, m. sg.) hádanka (dosl. skrytá slova), užívá se často v plurálu i pro označení jedné hádanky, syn. "hadka" (slov.), phenav tuke ajse garude

Více

časopis romistických studií 21. ročník 1/2014

časopis romistických studií 21. ročník 1/2014 časopis romistických studií 21. ročník 1/2014 Michael Beníšek Čtyři pohádky slovenských Romů ze Zakarpatské Ukrajiny Na následujících stránkách nabízíme čtenářům Romano džaniben možnost seznámit se s vybranými

Více

ROMANO SUNO. Nová škola, o.p.s.

ROMANO SUNO. Nová škola, o.p.s. ROMANO SUNO Nová škola, o.p.s. Romano suno 2003/2004 Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. za finančního příspěvku Linklaters v.o.s. Překlad do češtiny: Lada Viková,

Více

Přehlídka talentu a umu v brněnském MRK

Přehlídka talentu a umu v brněnském MRK Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 15 vyšlo 21. září 2010 zprávy PRAHA Ve středu 15. září vláda s definitivní platností odvolala z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román

O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román Antonín Holomek O mém životě kdybych měl mluvit, tak by to byl román Rozhovor s panem Antonínem Holomkem jsem zaznamenala na MG v Brně v červnu roku 1971. Pan Holomek, tehdy sedmdesátiletý, přišel na zasedání

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Paramisi. Milena Hübschmannová. paramisi, f. paramisa, pl. (ř) pohádka, příběh

Paramisi. Milena Hübschmannová. paramisi, f. paramisa, pl. (ř) pohádka, příběh Paramisi Milena Hübschmannová paramisi, f. paramisa, pl. (ř) pohádka, příběh Pohádka je nejformalizovanější (nejustálenější) prozaický útvar ve folklorní slovesnosti Romů. Ustálenost se projevuje jak v

Více

ROMANO SUNO. Nová škola o. p. s.

ROMANO SUNO. Nová škola o. p. s. ROMANO SUNO Nová škola o. p. s. Romano suno 2002 Sborník příspěvků VI. ročníku literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola o.p.s. Za finančního příspěvku Linklaters v.o.s. Překlad do češtiny: Jan Červenka,

Více

časopis romistických studií 17. ročník 2/2011

časopis romistických studií 17. ročník 2/2011 časopis romistických studií 17. ročník 2/2011 Martina Koptová 1 Adaj áver nána, čak i búti, i búti... (Tady nic jiného nebylo, jen práce a práce ) Rozhovor s Annou Batánovicsovou a Annou Kovácsovou V první

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže

ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže ROMANO SUNO 2014 Sborník příspěvků k 17. ročníku literární a výtvarné soutěže Praha 2014 1 Romano suno 2014 Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o. p. s. Překlad z romštiny

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Romové oslavili svůj den hudbou a tancem

Romové oslavili svůj den hudbou a tancem Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 4 vyšlo 16. dubna 2010 zprávy PRAHA Václav Miko z organizace Roma Realia označil spisovatele a malíře Josefa Ladu za rasistu, protože se

Více

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013 Čtení literárních příspěvků Romano suno pro mě bylo inspirativní. Romský jazyk, ač jsem Romka, ve svém životě příliš nepoužívám. Při čtení příspěvků jsem si připomněla, jak je romský jazyk krásný. Některé

Více

Michala Chramcová: Můj rod? Rusika Roma a Sidorovci

Michala Chramcová: Můj rod? Rusika Roma a Sidorovci Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 14 číslo 15 vyšlo 26. září 2012 zprávy 15, Kč LONDÝN, LIBEREC Jakub Žiga, poslední z pětice Romů podezřelých z loňského mačetového útoku v novoborském

Více

2. čtvrtletí 2011/ 2012

2. čtvrtletí 2011/ 2012 2. čtvrtletí 2011/ 2012 - v týdnu od 26. 9. 30. 9. Soutěţ Romano Suno - 12.10. Vítkov v proměnách času návštěva výstavy v KD - 23. 10. Pouštění draků na Cabáku - 25. 10. Silveriáda soutěţ ŠD v Budišově

Více

ROMANO SUNO děkuje v tomto roce za podporu Úřadu vlády České republiky, společnosti Corinthia Panorama, spol. s r.o., Nadaci Vodafone, Nadačnímu

ROMANO SUNO děkuje v tomto roce za podporu Úřadu vlády České republiky, společnosti Corinthia Panorama, spol. s r.o., Nadaci Vodafone, Nadačnímu ROMANO SUNO děkuje v tomto roce za podporu Úřadu vlády České republiky, společnosti Corinthia Panorama, spol. s r.o., Nadaci Vodafone, Nadačnímu fondu Cemex, společnosti Autocentrum Duba, spol. s r.o.,

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Romské plamínky 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Romské plamínky 2011/2012 Romské plamínky 2011/2012 Obsah 1 Úvod... David Tišer.... Obrázky dětí.... Iveta Kokyová.. Kouzelný dědeček.. Ilustrační fotografie.. Lukáš Mačo.. 2 5 12 13 17 19 20 Úvod 2 3 Úvod Žáci z rozhovorů a fotek

Více

Vyšívané příběhy Markéty Šestákové

Vyšívané příběhy Markéty Šestákové Jana Horváthová Vyšívané příběhy Markéty Šestákové Markéta Šestáková foto archiv Romano hangos Vždycky mě to táhlo k malování, záviděla jsem lidem, kteří umí malovat na plátno. Kdybych byla bohatá, šla

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Prahou prošel pestrý pochod Roma pride

Prahou prošel pestrý pochod Roma pride Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 15 číslo 13 vyšlo 14. října 2013 zprávy PRAHA Na listině pražské ČSSD kandiduje při nastávajících parlamentních volbách na 9. místě David Beňák,

Více

Najdi si svoji práci

Najdi si svoji práci Najdi si svoji práci Brožura vydána v rámci IP Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II reg. č. CZ.1.04./3.2.00/B4.00003 Vážení, do rukou se Vám dostává

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Muzejní noc odstartovaly rytmy M-Dance

Muzejní noc odstartovaly rytmy M-Dance Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 13 číslo 4 vyšlo 24. května 2011 zprávy BRNO Za letošní prvomájový neonacistický průvod v Brně padl první trest. Čtyři roky nebude smět do ČR slovenský

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

O korunku Miss Roma Praha 2009 soutěžila překvapivě také romská modrooká blondýna

O korunku Miss Roma Praha 2009 soutěžila překvapivě také romská modrooká blondýna ROMSKÝ HLAS ČTRNÁCTIDENÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 11 ČÍSLO 10 VYŠLO 30. ČERVNA 2009 zprávy PRAHA Posledního rozloučení se zesnulým zpěvákem Waldemarem Matuškou na pražském Žofíně se 18. 6. zúčastnilo

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Tresty v kauze Vítkov: Třikrát dvaadvacet, jedenkrát dvacet let vězení pro pachatele

Tresty v kauze Vítkov: Třikrát dvaadvacet, jedenkrát dvacet let vězení pro pachatele Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 12 číslo 17 vyšlo 22. října 2010 zprávy PRAHA Člen prezidentova týmu Petr Hájek označil přímý přenos líčení se žháři z Vítkova za snahu narušit

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

V Bruntále zazářily hvězdy z Gypsy Princess

V Bruntále zazářily hvězdy z Gypsy Princess ROMSKÝ HLAS MĚSÍČNÍK ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE ROČNÍK 11 ČÍSLO 1 VYŠLO 20. LEDNA 2009 zprávy KOŠICE Na Košicku chybí eurokalkulačky. A to proto, že nelegálním obydlím některých Romů chybí popisné číslo a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Ká žasas maj sigo? Po bijav vaj po verrastáši?

Ká žasas maj sigo? Po bijav vaj po verrastáši? Baba Ká žasas maj sigo? Po bijav vaj po verrastáši? Moje přání z prosince roku 2007, abych si mohl promluvit s nějakým starším Romem, mi splnili kamarádi Joško a Čurri náhle: domluvili jsme se před půlnocí

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ okres Bruntál, příspěvková organizace Dětřichov nad Bystřicí č. 38

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ okres Bruntál, příspěvková organizace Dětřichov nad Bystřicí č. 38 PRACOVNÍ LISTY č. 1-20 Název: Bedtime Stories Sada: 2 Číslo PL: 01-20 Ověření materiálu ve výuce: únor 2012, duben listopad 2013, leden 2014 Pracovní listy slouží pro celoroční průběžné procvičování dovednosti

Více

1-2 ROMSKÁ DUŠE. únor 2011 5 STRAN O DIVADLE CO SE DĚJE V NOVÉM BYDŽOVĚ? ROZHOVOR S ŘEDITELEM AGENTURY ŠIMÁČKEM. ročník IX CENA VÝTISKU: 20 KČ

1-2 ROMSKÁ DUŠE. únor 2011 5 STRAN O DIVADLE CO SE DĚJE V NOVÉM BYDŽOVĚ? ROZHOVOR S ŘEDITELEM AGENTURY ŠIMÁČKEM. ročník IX CENA VÝTISKU: 20 KČ 1-2 ROMSKÁ DUŠE únor 2011 ročník IX CENA VÝTISKU: 20 KČ 5 STRAN O DIVADLE CO SE DĚJE V NOVÉM BYDŽOVĚ? ROZHOVOR S ŘEDITELEM AGENTURY ŠIMÁČKEM VOĎORI PORADNA PRO NÁCTILETÉ Máš problém s láskou, ve škole,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více