Přehled vzdělávacích materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vzdělávacích materiálů"

Transkript

1 Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce, CZ.1.07/1.4.00/ II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Anglický jazyk VY_22_INOVACE_AJ2 Materiály obsahují různá témata, která rozšiřují jazykovou vybavenost ţáků, sada je určena pro ţáky druhého stupně. Pořadí 01 Číslo materiálu VY_22_INOVACE_AJ2.01 Název vzdělávacího materiálu Názvy různých typů škol Popis materiálu Ţáci přiřadí k českým názvům anglické ekvivalenty a daná písmena vytvoří text. Vypracovala

2 02 VY_22_INOVACE_AJ2.02 Měsíc září Ţáci postupují podle pokynů hovoří o měsíci září, nakreslí obrázek typický pro tento měsíc popis, řeknou, zda mají či nemají rádi tento měsíc a proč. 03 VY_22_INOVACE_AJ2.03 Vybrané dny školního roku Ţáci hovoří o dnech volna, které je čekají ve školním roce. Procvičují jednotlivé názvy, řadové číslovky, den, měsíc, rok. 04 VY_22_INOVACE_AJ2.04 Slavný sportovec Ţáci zkusí doplnit text o jednom z největších sportovců 20.století. Při hledání mohou pouţít internet či jiný zdroj. 05 VY_22_INOVACE_AJ2.05 Historické události Ţáci spojí rozpůlené věty ze sloupce A a ze sloupce B. (Kaţdá z vět můţe být dále zadána jako úkol k podrobnějšímu vyprávění o dané události.) 06 VY_22_INOVACE_AJ2.06 Školní předměty Ţci procvičují novou slovní zásobu formou pexesa. 07 VY_22_INOVACE_AJ2.07 Názvy předmětů Ţáci přiřadí k anglickým slovům české ekvivalenty. Jmenují, které předměty mají v ročníku, které předměty mají či nemají rádi, kterým dávají přednost. 08 VY_22_INOVACE_AJ2.08 Měsíc říjen Ţáci si přeloţí daný text, mohou doplnit další znaky října + splní úkol = namalují obrázek podzimního dne a popíší ho.

3 09 VY_22_INOVACE_AJ2.09 Jan Werich zemřel v říjnu Ţáci se pokusí ve skupinkách doplnit text. Po skončení první části s pomocí učitele zkontrolují, za pomoci knih či internetu doplní druhou část. 10 VY_22_INOVACE_AJ2.10 Říjen pouštění draků Ţáci doplní text slovy z nápovědy. Písmena jsou přeházena. 11 VY_22_INOVACE_AJ2.11 Halloween slovní zásoba Ţáci doplní obrázkovou kříţovku a písmena a číslice jim dají poţadovaný text. 12 VY_22_INOVACE_AJ2.12 Halloween - dýně Ţáci si přečtou text a pokusí se seřadit věty do správného pořadí. 13 VY_22_INOVACE_AJ2.13 Halloween Co o něm víme? Ţáci ve dvojicích vyplní kvíz, za pomoci učitele ho vyhodnotí. 14 VY_22_INOVACE_AJ2.14 Měsíc listopad Ţáci pohovoří o listopadu, mohou doplnit další údaje. Vymalují draka, hovoří se sousedem o jeho drakovi. (Tvoření otázek) 15 VY_22_INOVACE_AJ2.15 Výroba draka Jak se vyrábí drak seřadit věty ve správném pořadí. 16 VY_22_INOVACE_AJ Ţáci vyluští šifru. Pak se snaţí říci co nejvíce informací pomoc učitele přiloţený text.

4 17 VY_22_INOVACE_AJ2.17 Známé osobnosti Ţáci doplní jména známých osobností a vyluští text. 18 VY_22_INOVACE_AJ2.18 Thanksgiving Day Ţáci natipují své odpovědi, poté s učitelem označí správné odpovědi (vyhodnocení nejúspěšnějšího ţáka dvojice skupiny) a pohovoří o daném dni. 19 VY_22_INOVACE_AJ2.19 Vánoce - pexeso 20 VY_22_INOVACE_AJ2.20 Prosinec - Vánoce Ţáci si zopakují slovní zásobu o Vánocích podle ročníků se zvolí šíře SZ tvoří věty na jednotlivé obraty (jednotlivci, libovolné skupinky, řady moţné spojit s A-Z kvízem ) VY_22_INOVACE_AJ2.21 VY_22_INOVACE_AJ2.22 Tři králové Kalendář 2012 Ţáci stručně pohovoří o měsíci lednu, pak pracují s textem Three Kings 1. Porozumění textu slovní zásoba. 2. Odpovědi na zadávané otázky. Doplnění o Tříkrálovou sbírku v místě školy nebo nejbliţším okolí. Ţáci odpovídají na dané otázky procvičování, opakování názvů dnů a měsíců + řadových číslovek. Datum. 23 VY_22_INOVACE_AJ2.23 Dny, měsíce Ţáci doplní kříţovku opakování názvů dnů a měsíců vyluští tajenku 24 VY_22_INOVACE_AJ2.24 Leden - sporty Ţáci nejdříve říkají různé aktivity ( + počasí) charakteristické pro leden, potom

5 pracují s tabulkou podle pokynů zimní období, sporty, vybavení 25 VY_22_INOVACE_AJ2.25 Únor (jedeme na hory) Ţáci si připraví slovní zásobu zima, zimní sporty, sportovní vybavení, zimní oblečení. Procvičují slovní zásobu nejlépe spojit s obrázky či skutečnými předměty (zimní krajina pohled z okna, popis obrázku zimní krajiny). a) jednotlivá slovíčka (rozsah určí učitel podle úrovně, věku ţáků) b) tvoření krátkých vět 26 VY_22_INOVACE_AJ2.26 Den sv. Valentina výroba Valentinek Ţáci přeloţí krátký text o dnu sv. Valentina a pak podle pokynů vyrobí, vlastní Valentinku. ( Nalepí či nakreslí obrázky, napíší krátký text ) 27 VY_22_INOVACE_AJ2.27 Den sv. Valentina Úkolem ţáků je nejdříve uvést několik rysů charakteristických pro měsíc únor(viz i text), poté se pokusí sestavit věty z daných slov. Vzniklý text poslouţí jako předloha ke krátkému vyprávění o Dnu sv. Valentina a o sv. Valentinovi. 28 VY_22_INOVACE_AJ2.28 Březen (jarní květiny, mláďata, jarní měsíce) Ţáci nejprve uvedou některé znaky charakteristické pro měsíc březen první jarní měsíc. Potom v tabulce zakrouţkují všechna slovíčka z tématu jaro podle klíče, který je ale v češtině. Vypíší zbývající písmena slova.

6 29 VY_22_INOVACE_AJ2.29 Jarní zahrada Ţáci spojí anglické a české ekvivalenty a doplní k nim vhodnou aktivitu. Tvoří krátké věty. 30 VY_22_INOVACE_AJ2.30 Duben 1. duben apríl Ţáci podle pokynů vyškrtají daná slova. Zbývající slova čtená po řádcích a zleva doprava vytvoří text. Odpovídají na danou otázku. 31 VY_22_INOVACE_AJ2.31 Duben - Velikonoce Nejdříve ţáci tvoří věty, které se hodí k dubnu mohou vyuţít danou osnovu + rozšířit či doplnit dále hovoří o Velikonocích podle daných vět. 32 VY_22_INOVACE_AJ2.32 Květen Ţáci vytvoří několik vět typických pro květen. a) Květen měsíc lásky - Zkusí spojit slavné dvojice. (9.r.) b) Vyplní dotazník o mamince, zjistí si, čím si nejsou jisti, další hodinu si o svých maminkách vyprávějí se spoluţákem, ve skupinkách či s celou třídou. 33 VY_22_INOVACE_AJ2.33 Den matek Ţáci pohovoří obecně o Dnu matek kdy se slaví, čím pro nás maminky jsou, co pro nás znamenají. Přeloţí si přiloţenou báseň. Kaţdý si namaluje kytici květů pro svou maminku a vepíše do nich její charakteristické rysy, vlastnosti. (Moţná slovní zásoba viz tabulka, slovník.)

7 34 VY_22_INOVACE_AJ2.34 Den matek II. Ţáci přeloţí následující text a zazpívají si písničku. Dále tvoří jednoduché věty na téma: Jak pomáhám své mamince. Mohou pouţít přiloţenou slovní zásobu + tvoří další věty (slovník). 35 VY_22_INOVACE_AJ2.35 Moje obec popis objektů (fotografie) Ţáci připraví popisky k fotografiím některých míst v obci, přiřadí názvy ke správným objektům, zhotoví nástěnku. Můţe být vyuţito k naučení slovní zásoby, k opakování, k popisu cesty How do I get to (dlouhodobě) 36 VY_22_INOVACE_AJ2.36 Červen příprava na prázdniny Ţáci nejdříve krátce pohovoří o měsíci červnu, pak si procvičí slovní zásobu Prázdniny. Rozsah slovní zásoby zvolí učitel podle úrovně ţáků. Moţné pouţít níţe uvedené aktivity- slovní zásoba k prázdninám.

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

3) určeno pro žáky Základní školy speciální, 7. 10. ročník. 6) anotace: Pracovní list je určen žákům základní školy speciální a

3) určeno pro žáky Základní školy speciální, 7. 10. ročník. 6) anotace: Pracovní list je určen žákům základní školy speciální a Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel.: 469 350 116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1.

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály anglického jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Monika Kabatová Plzeň 2013 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více