OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI. Účinnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI. Účinnost od 07.11.2011"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI Účinnost od ČLÁNEK Základní ustanovení 1.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek pro služby Prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Obchodování s Investičními nástroji (dále také jen Podmínky pro OIN ) je úprava vzájemných práv a povinností mezi Bankou a Klientem, vzniklých v důsledku uzavření Smlouvy, a pravidla pro plnění Smlouvy. 2. ČLÁNEK Základní pojmy 2.1. Pro potřeby těchto Podmínek pro OIN znamenají pojmy: 2.2. Akcie je investiční nástroj, který představuje podíl na majetku společnosti, která tento investiční nástroj vydala. Obvykle jsou s akcií spojena různá práva např. právo na dividendu, právo na účast a hlasování na valné hromadě. Akcie jsou svým charakterem rizikovější investiční nástroj. Potenciál zisku je u nich vyšší, rovněž ale i potenciál ztráty je vyšší Akciový fond je Fond, který dle svého Statutu trvale investuje na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií) CDCP - Centrální depozitář cenných papírů Číslo Podúčtu záloh Klienta je rodné číslo Klienta. Nemá-li klient rodné číslo, je mu Bankou přiděleno náhradní identifikační číslo (NID). Číslo Podúčtu Klienta musí Klient uvádět jako variabilní symbol pro všechny transakce na Podúčtu záloh Klienta Čistá investovaná částka je částka, za kterou Banka na Pokyn Klienta nakupuje Investiční nástroje. Jedná se o Hrubou investovanou částku sníženou o úplatu Banky dle Sazebníku poplatků Depozitář depozitář, správce, administrátor Fondu, který vede registr Investičních nástrojů Fondu Dluhopis (obligace) - je investiční nástroj, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky. Vlastnictví dluhopisu je svým charakterem podobné úvěru, který poskytuje držitel dluhopisu společnosti, která jej vydala. Výnos má obvykle podobu jednorázové částky vyplacené při skončení platnosti dluhopisu nebo pravidelně vyplácených částek. Jedná se o méně rizikový investiční nástroj, se kterým je ovšem spojen i nižší potenciální výnos Dluhopisový fond je Fond, který dle svého Statutu trvale investuje na trhu dluhopisů Fond je fond kolektivního investování ve smyslu Zákona o kolektivním investování a/nebo subjekt kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropských společenství Fond peněžního trhu - je Fond, který dle svého Statutu trvale investuje na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu Hrubá investovaná částka je částka, kterou hodlá Klient použít k nákupu Investičních nástrojů specifikovaných v Pokynu. Zahrnuje kupní cenu Investičních nástrojů (Čistá investovaná částka) a úplatu Banky dle Sazebníku poplatků Investiční nástroj je cenný papír kolektivního investování dle ZPKT Majetkový účet je nepeněžní účet Klienta, na kterém je vedena evidence jeho Investičních nástrojů Nástroj peněžního trhu je investiční nástroj, se kterým se obvykle obchoduje na peněžním trhu Peněžní účet je účet, který je určený k zasílání peněžních prostředků za účelem provádění obchodů Klienta s Investičními nástroji. Peněžní účet je společný pro všechny klienty, přičemž analytická evidence k němu je vedena prostřednictvím Podúčtu záloh Klienta. Peněžní prostředky na Peněžním účtu jsou úročeny sazbou 0% p.a Podílový list - je investiční nástroj kolektivního investování, na základě kterého majitel investičního nástroje vlastní podíl na podílovém fondu. Riziko investice do podílového fondu závisí na investiční strategii konkrétního podílového fondu. Podílové fondy jsou od nejméně rizikových fondů peněžního trhu, přes dluhopisové a smíšené až po nejrizikovější akciové podílové fondy Podúčet záloh Klienta (PZK) - je analytický účet vedený k Peněžnímu účtu pro každého Klienta. Banka na Podúčtu záloh Klienta vede přehled stavu a pohybu peněžních záloh za účelem provádění obchodů Klienta s Investičními nástroji. Peněžní prostředky na Podúčtu záloh Klienta jsou úročeny sazbou 0% p.a Portfolio je tvořeno Investičními nástroji vedenými pro Klienta Seznam Investičních nástrojů je seznam Fondů, u kterých Banka zejména obstarává jejich nákup a prodej. Seznam je k dispozici na Internetových stránkách Banky a v sídle Banky Smíšený fond je Fond, který investuje do různých aktiv na různých trzích. Nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů Smlouva znamená smlouvu o obchodování s Investičními nástroji uzavřenou mezi Bankou a Klientem Fond kvalifikovaných investorů je Fond, který má povolení České národní banky k činnosti fondu kvalifikovaných investorů Statut - je statut (prospekt) Fondu, vydaný emitentem Fondu za účelem veřejné nabídky Fondu a schválený příslušným regulačním úřadem Stavový výpis znamená výpis z Majetkového účtu k určitému dni Zákon o kolektivním investování je zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Závěrečné vyrozumění resp. Změnový výpis znamená informaci o vypořádaném obchodu a informace o změně počtu Investičních nástrojů převedených ve prospěch nebo k tíži Majetkového účtu. 3. ČLÁNEK Informace o poskytovaných investičních službách a investičních nástrojích a ochrana investic 3.1. Banka je oprávněná poskytovat služby a produkty ve smyslu předmětu jejího podnikání tak, jak je aktuálně zapsán v obchodním rejstříku Pro účely těchto Podmínek se investičními nástroji, se kterými je Banka oprávněna provádět obchody rozumí tyto investiční nástroje:

2 a) podle 3 odst. 1 písm. a) ZPKT - investiční cenné papíry, b) podle 3 odst. 1 písm. b) ZPKT - cenné papíry kolektivního investování, c) podle 3 odst. 1 písm. c) ZPKT - nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu), d) podle 3 odst. 1 písm. d) ZPKT - opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje, e) podle 3 odst. 1 písm. g) ZPKT - opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění 3.3. Banka je oprávněna poskytovat následující hlavní investiční služby: a) podle 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkající se investičních nástrojů, a odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; b) podle 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; c) podle 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; d) podle 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; e) podle 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; f) podle 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona Banka je oprávněná poskytovat následující doplňkové investiční služby: a) podle 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; b) podle 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona; c) podle 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků; d) podle 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) téhož zákona; e) podle 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; f) podle 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona Banka nemusí být oprávněna ani povinna poskytovat v daném čase všechny hlavní a doplňkové investiční služby ani obchodovat v daném čase se všemi investičními nástroji, ke kterým má oprávnění Oprávnění Banky poskytovat hlavní a doplňkové investiční služby a obchodovat s investičními nástroji, ke kterým má oprávnění, nezakládá automatický nárok Klienta požadovat jejich poskytování Bankou Banka může k jednotlivým investičním nástrojům poskytovat pouze vybrané hlavní nebo doplňkové investiční služby Banka může na svých internetových stránkách zveřejňovat informace, kterých obsahem jsou analýzy nebo názory týkající se vybraných investičních nástrojů. Rovněž může Banka poskytovat Klientovi informace o charakteru investičních nástrojů nebo služeb a jejich využívání různými druhy investorů. Tyto názory nebo informace mají obecný charakter a nejsou individualizovány pro potřeby jednotlivého klienta. Banka při jejich vypracování nedodržuje pravidla pro oblast individualizovaného investičního poradenství a v žádném případě nemůžou být chápány jako doporučení nebo rada ohledně vhodnosti nebo nevhodnosti různých investičních služeb nebo nástrojů Úspěch v případě využití názorů nebo informací podle bodu 3.8. není zaručen a Banka rovněž neodpovídá za případné ztráty způsobené jejich využitím S jednotlivými investičními nástroji může být spojené riziko ztráty části nebo celé investice. Rovněž mohou Klientovi vzniknout nepředvídané náklady, které mohou výnosy z investic snížit. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Riziko mohou zvýšit rovněž kurzové změny. Investiční nástroje s potenciálním vyšším výnosem se sebou obvykle nesou i vyšší riziko ztráty. Za účelem snížení potenciálního rizika se doporučuje diverzifikace portfolia, tzn. rozložení investice do různých druhů investičních nástrojů a do investičních nástrojů s rozdílnou mírou rizika S každou jednotlivou investicí mohou být spojena další specifická rizika, která vyplývají z charakteru dané investice Banka je účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který chrání investiční nástroje svěřené Bance klienty v rozsahu ZPKT. Peněžní prostředky a Investiční nástroje Klienta jsou za podmínek a v rozsahu stanovených ZPKT chráněny záručním systémem, který provozuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry Klient bere na vědomí, že Banka provádí jeho kategorizaci ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a ve smyslu tohoto zákona je zařazen v kategorii Zákazník, který není profesionální, pokud mu Banka nesdělí jinak Banka je v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od Klienta informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které jí umožní posoudit, zda jsou investiční služba, Investiční nástroj či obchod pro Klienta přiměřené. Zjistí-li Banka na základě získaných informací, že investiční služba, Investiční nástroj či obchod nejsou pro Klienta přiměřené, je povinna Klienta na tuto skutečnost upozornit. Rozhodne-li se Klient potřebné informace neposkytnout či poskytne-li je v nedostatečném rozsahu, je Banka povinna upozornit ho, že v takovém případě není schopna posoudit přiměřenost investiční služby, Investičního nástroje či obchodu pro Klienta.

3 3.15. Banka výslovně upozorňuje Klienta, že účty na kterých budou nebo jsou vedeny Investiční nástroje nebo peněžní prostředky ve státě mimo Evropskou unii, mohou podléhat odlišné právní regulaci nebo pravidlům, než jsou v rámci Evropské unie. 4. ČLÁNEK Pokyn 4.1. Pokynem se rozumí jednoznačná a srozumitelná instrukce Bance k provedení nějaké činnosti nebo úkonu Pokyn se může vztahovat pouze k Investičním nástrojům uvedeným na Seznamu Investičních nástrojů Banka provede pouze takový Pokyn, který byl Bance zadán písemně Každý Pokyn k obchodu s Investičním nástrojem vede Banka pod zvláštním číslem Písemně může být Pokyn podán jen osobně v Bance na formuláři Banky, nebude-li mezi Bankou a Klientem domluveno jinak. Formulář s Pokynem musí být podepsán podle podpisového vzoru nebo ověřen oprávněným zaměstnancem Banky Nebude-li Pokyn doručen Bance v dostatečném časovém předstihu před termínem, který Klient uvedl pro jeho zpracování, Banka tento Pokyn odmítne, nebude-li s Klientem domluveno jinak Pokyn k obchodu s Investičním nástrojem musí obsahovat následující údaje: a) identifikaci osoby Klienta, b) směr obchodu (nákup, prodej), c) ISIN nebo jinou přesnou identifikaci Investičního nástroje, d) název Investičního nástroje, e) Hrubá investovaná částka (v případě nákupu) f) počet kusů nebo odkupovaná částka (v případě prodeje). 5. ČLÁNEK Odmítnutí pokynu 5.1. Banka je oprávněná odmítnout splnění Pokynu zejména v následujících případech: a) Pokyn se netýká Investičního nástroje uvedeného na Seznamu Investičních nástrojů, b) Čistá investovaná částka nedosahuje minimální částku uvedenou ve Statutu příslušného Fondu, c) Klient nesplňuje všechny požadavky, které jsou Statutem příslušného Fondu kladené na investora Fondu, d) Pokyn byl doručen Bance v čase, ve kterém jej není možné realizovat, e) Pokyn obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, f) Pokyn neobsahuje jednoznačné zadání, g) Pokyn je neurčitý nebo nesrozumitelný, h) Banka má podezření, že Pokyn podává neoprávněná osoba, i) Banka nemá právní jistotu, že osoba, která Pokyn podává je k tomu oprávněná, j) Pokyn odporuje vnitřním předpisům Banky, k) Pokyn odporuje právním předpisům nebo jeho splněním by mohlo dojít k porušení právního předpisu, l) splněním Pokynu by mohlo dojít ke střetu zájmu, m) v dalších případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto podmínkách Banka je povinna Pokyn odmítnout v případě, že jí to ukládá právní předpis V případě, že nastane případ, ve kterém je Banka oprávněna odmítnout splnění Pokynu může Banka kontaktovat Klienta za účelem odstranění skutečností, které brání splnění Pokynu nebo uskutečnění takových kroků, které budou vést k obdobnému výsledku, jaký byl Pokynem sledován. 6. ČLÁNEK Splnění Pokynu, doba platnosti Pokynu a změna Pokynu 6.1. Banka zpracuje a provede Pokyn neprodleně poté, co jej obdržela a neshledala žádné důvody pro jeho odmítnutí Klient je povinen podat Pokyn v čase, který je reálný pro jeho zadání Bankou při respektování pracovní doby Banky Doba platnosti Pokynu je určena v Pokynu. Bez udání platnosti Pokynu je Pokyn platný nejdéle 30 dnů od jeho doručení Bance Obdrží-li Banka Pokyn v den, který není pracovním dnem, provede jej nejbližší následující pracovní den, nevyplýváli z Pokynu jinak Banka realizuje přijatý Pokyn dle pravidel stanovených Statutem příslušného Fondu, a to bez zbytečného odkladu Změna nebo zrušení Pokynu je přípustné pouze způsobem, kterým byl Pokyn zadán, a pouze do okamžiku, kdy může být zastavena realizace Pokynu a kdy po Bance lze s přihlédnutím k okolnostem rozumně požadovat, aby realizaci zastavila Banka je vždy povinna přijmout změnu nebo zrušení Pokynu k prodeji nebo nákupu Investičního nástroje, kterou Klient řádným způsobem oznámí Bance nejméně v den, kdy má být nákup nebo prodej podle rušeného nebo měněného Pokynu realizován, v čase před jeho realizací. 7. ČLÁNEK Pokyn k nákupu Investičního nástroje 7.1. Klient musí mít nejpozději v den realizace Pokynu na svém PZK vedeny peněžní prostředky nejméně ve výši Hrubé investované částky uvedené v Pokynu k nákupu Investičního nástroje Hrubá investovaná částka je Bankou snížena o úplatu Bance dle Sazebníku poplatků (dále jen Čistá investovaná částka ) V případě porušení povinnosti uvedené v bodě 7.1. je Banka oprávněna dle vlastního uvážení: a) realizovat Pokyn částečně, b) realizovat jen některý z Pokynů v případě, že je zadáno Pokynů několik podle pravidla časové priority, c) nerealizovat Pokyn vůbec. 8. ČLÁNEK Pokyn k prodeji Investičního nástroje 8.1. Klient je oprávněn podat Pokyn k prodeji pouze těch Investičních nástrojů, jejichž je výlučným a neomezeným majitelem (vlastníkem), a ke kterým není žádným způsobem omezeno ani dispoziční právo Klienta Po dobu platnosti Pokynu k prodeji Klient nesmí s předmětnými Investičními nástroji disponovat Částka prodejní ceny za prodej Investičních nástrojů Klienta snížená o úplatu Banky dle Sazebníku poplatků je vždy splatná na PZK. 9. ČLÁNEK Vypořádání obchodů, poplatky, provize, náklady 9.1. Informace o poplatcích, provizích a nákladech účtovaných Bankou Klientovi v souvislosti s poskytováním služby nebo produktu Banky jsou obsaženy v Sazebníku poplatků Sazebník poplatků neobsahuje poplatky a náklady, které Klientovi mohou vzniknout v souvislosti s komunikací s Bankou, zejména náklady a poplatky za telekomunikační služby a náklady související s obstaráním hardware a software pro komunikaci s Bankou Bance náleží za její činnost provize a poplatky podle platného Sazebníku poplatků. Kromě této odměny je Klient povinen uhradit i další náklady spojené s obchodováním, například poplatky smluvních partnerů Banky, CDCP a další poplatky, které mohou vzniknout u subjektů, které se podílí na provedení Pokynu, přičemž druh ani výši těchto poplatků Banka nezná, ani není schopna odhadnout. Tyto poplatky mohou být strženy z Hrubé investované částky i Čisté investované částky a tím ovlivnit konečnou hodnotu investice.

4 9.4. Vyúčtování provize, poplatků a nákladů provádí Banka formou srážky z prodejní ceny v případě prodeje nebo přirážky ke kupní ceně v případě nákupu (transakční náklady). Vyúčtování provize, poplatků a nákladů provádí Banka na vrub Podúčtu záloh Klienta Klient je povinen seznámit se se Sazebníkem poplatků Banky a s aktuálními poplatky jednotlivých Fondů platných v den uzavření Smlouvy a platných v den doručení Pokynu k obchodu Bance. Banka je povinna informovat Klienta o každé změně Sazebníku poplatků na svých internetových stránkách a dále může zaslat informaci Klientovi s využitím elektronické pošty na ovou adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě Všechny operace s Investičními nástroji, které nejsou uvedené v Sazebníku poplatků, provedené na Pokyn Klienta, se tento zavazuje bez výhrad zaplatit v plné výši dle předloženého vyúčtování Bankou, na tuto skutečnost je Banka povinna Klienta předem upozornit Není-li na účtu Klienta evidován dostatečný objem peněžních prostředků na úhradu poplatků, provizí a/nebo nákladů vystaví Banka Klientovi platební instrukci, která je splatná do 5 pracovních dnů. Neuhradí-li Klient předmětnou sumu včas, je Banka oprávněna uspokojit svoji pohledávku vůči Investičním nástrojům Klienta vedeným u Banky nebo jinak započíst. 10. ČLÁNEK Portfolio klienta Portfolio Klienta je tvořeno Investičními nástroji Klienta Investiční nástroje jsou vedeny na účtu Klienta v CDCP nebo na účtu Banky u depozitáře Fondu. 11. ČLÁNEK Zasílání výpisů Výpisy zasílá Banka Klientovi způsobem dojednaným ve Smlouvě nebo jejích přílohách Závěrečné vyrozumění zasílá Banka ve frekvencích dojednaných ve Smlouvě. Nemá-li Klient stanoven požadavek na zasílání výpisů, zasílá Banka Změnový výpis jednou ročně. Stavový výpis zasílá Banka jen na vyžádání Klienta. 12. ČLÁNEK Plná moc Podpisem Smlouvy uděluje Klient Bance plnou moc k právním úkonům podle jednotlivých zmocnění uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách Doručením Pokynu k nákupu nebo Pokynu k prodeji Bance zmocňuje Klient Banku ke všem právním úkonům spojeným s realizací Pokynu k nákupu nebo Pokynu k prodeji. Doručením Pokynu k jinému úkonu zmocňuje Klient Banku ke všem právním úkonům spojeným s realizací tohoto Pokynu a nutným za účelem splnění tohoto Pokynu. 13. ČLÁNEK Odpovědnost Banky a využití třetích osob Banka neodpovídá za škody vzniklé Klientovi v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Banky zejména: a) škodu vzniklou přenosem dat, týkajících se nákupu nebo prodeje Investičních nástrojů, b) ztráty z investic do Investičních nástrojů nebo za jiné ztráty způsobené realizací jakéhokoli pokynu nebo rozhodnutím Klienta, a to i v případě, že rozhodnutí Klienta k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů nebo podání jiného Pokynu bude vycházet z neindividualizovaného obecného stanoviska nebo názoru Banky na vhodnost příslušného Pokynu, c) ztráty, které by mohly Klientovi vzniknout poklesem kursů Investičních nástrojů nebo insolventností emitenta Investičních nástrojů, jejichž majitelem je Klient, d) přerušení nákupu a prodeje příslušného Fondu Banka je oprávněná za účelem plnění ustanovení Smlouvy a/nebo Podmínek využívat třetí osoby, a to tak, že je instruuje ke splnění předmětného úkonu. V případě využití třetí osoby odpovídá Banka za pečlivý výběr těchto třetích stran. Banka neodpovídá za splnění povinností těchto třetích stran V případě, že třetí strana nesplní svůj závazek, ke kterému byla Bankou instruována, je Banka oprávněna na náklady Klienta vymáhat splnění tohoto závazku, nebo postoupit veškeré pohledávky odpovídající tomuto závazku na Klienta, nesdělí-li Klient Bance jinak. 14. ČLÁNEK Střet zájmů a investiční pobídky Banka je na základě právních předpisů povinna zabezpečit, aby svou činnost upravila tak, že v rámci jejího výkonu nedochází ke střetům zájmů. V případě, že střet zájmů není možné zcela vyloučit, je Banka povinna Klienta na možný střet zájmů upozornit Banka upravila poskytování svých služeb a produktů takovým způsobem, aby eliminovala riziko střetu zájmů mezi zaměstnanci navzájem, zaměstnanci a klienty a klienty navzájem Nebude-li Banka schopna střetu zájmu zcela zamezit, upozorní na tuto skutečnost Klienta Banka upozorňuje Klienta a Klient bere na vědomí, že v rámci poskytování služeb na základě Smlouvy může Banka provádět obchody i s investičními nástroji, u kterých Banka poskytuje služby podle 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona a podle 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu téhož zákona Banka dále výslovně upozorňuje Klienta, že za služby podle 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu téhož zákona a podle 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona dostává od emitenta odměnu. Je-li Banka příjemcem odměny od emitenta, neúčtuje Klientovi poplatek za zprostředkování úpisu Banka tímto výslovně upozorňuje Klienta na možný střet zájmů Banky při současném poskytování služeb Klientovi podle Smlouvy a Banky jako osoby, která poskytuje služby podle 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu téhož zákona a podle 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona Banka výslovně upozorňuje Klienta na možný střet zájmů při současném poskytování činností pro třetí osoby, kdy Banka oslovuje své Klienty s nabídkou produktů nebo služeb těchto třetích osob, přičemž za tuto činnost dostává Banka od těchto třetí osob odměnu Banka výslovně upozorňuje Klienta na možný střet zájmů vyplývající ze skutečnosti, že Banka nabízí i Fondy, které jsou obhospodařovány anebo spravovány investičními společnostmi, které jsou s Bankou ekonomicky spjaty Banka výslovně upozorňuje Klienta, že v rámci své činnosti a při poskytování služeb Klientovi může působit jako zprostředkovatel investic do vybraných Investičních nástrojů, přičemž za tuto činnost může dostávat odměnu ve výši 0% - 50% podílu na obhospodařovatelském poplatku. Výnosy z podílu na obhospodařovatelském poplatku přispívají ke zkvalitnění investičních služeb poskytovaných Bankou a jsou použity na úhradu nákladů spojených se správou předmětných Investičních nástrojů.

5 Banka prohlašuje, že při přijímání pobídek postupuje vždy kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Klienta a jejich přijetí přispívá ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb V případě, že Banka bude v rámci poskytování služeb obchodovat s Investičními nástroji podle bodu 14.4., bude tak Banka činit výhradně na základě výslovného Pokynu Klienta, v zájmu Klienta a v souladu se Smlouvou, přičemž Banka neupřednostní své zájmy nebo zájmy jiného subjektu před zájmy Klienta Klient bere na vědomí, že toto upozornění je obecné a nepokrývá dílčí rizika spojená s některými druhy či typy investičních nástrojů, a to bez ohledu na jejich emitenta. Klient je vždy povinen se podle svých možností seznámit s jednotlivými aspekty investice, kterou chce učinit, a vždy je oprávněn požádat Banku o potřebné informace či vysvětlení Banka výslovně upozorňuje Klienta, že existence možného střetu zájmu v žádném případě neznamená, že by u všech předmětných činnosti docházelo k negativním vlivům na Klienta. Banka za každých okolností, i v případě, že existuje možnost střetu zájmů, uplatňuje pravidla a zásady stanovené legislativou a vnitřními předpisy Banky pro poskytování investičních služeb, zejména Banka za všech okolností jedná v nejlepším zájmu Klienta. Banka zabezpečuje eliminaci a řízení případného střetu zájmů zejména následujícími skutečnostmi: a) organizačními zásadami, b) existencí vnitřních předpisů a pravidel upravujících obchodování zaměstnanců na vlastní účet a střet zájmů, c) vedením seznamu Watch list a Restricted list, d) školením zaměstnanců Banka výslovně upozorňuje Klienta, že v případě doplňujících dotazů pro oblast střetu zájmů nebo oblasti odměn, které Banka přijímá od třetích osob, může kdykoliv Banku kontaktovat Banka výslovně upozorňuje Klienta, že na svých internetových stránkách zveřejňuje praktické příklady střetu zájmů v souvislosti s investičními službami poskytovanými Bankou, kde jejich popis přihlíží k tomu, jak by tyto informace vnímala osoba s průměrnou intelektuální úrovní, obezřetností a rozpoznávacími schopnostmi v postavení klienta Banky. 15. ČLÁNEK Ukončení Smlouvy Ukončit Smlouvu ze strany Klienta je možné pouze v případě, že na Majetkovém účtu nejsou evidovány žádné Investiční nástroje ani žádné neukončené Pokyny Bude-li Bance doručena výpověď Smlouvy ze strany Klienta, když jsou na Klientském účtu evidovány Investiční nástroje nebo neukončené Pokyny, nabývá výpověď účinnosti až v okamžiku, kdy budou všechny neukončené Pokyny ukončeny a na Majetkovém účtu Klienta nebudou evidovány žádné Investiční nástroje Dojde-li k ukončení Smlouvy dohodou mezi Bankou a Klientem, bude způsob ukončení existence Smlouvy uveden v této dohodě Dojde-li k ukončení Smlouvy výpovědí ze strany Banky, Klient je povinen doručit Bance Pokyn k prodeji anebo k převodu na všechny Investiční nástroje evidované na jeho Majetkovém účtu do posledního dne výpovědní lhůty Nedoručí-li Klient do posledního dne výpovědní lhůty Bance Pokyn k prodeji nebo převodu na všechny Investiční nástroje vedené na jeho Majetkovém účtu, je Banka oprávněna prodat Investiční nástroje evidované na Majetkovém účtu až do výše pokrytí splatných provizí, poplatků a nákladů, které jsou spojeny s vedením a správou Majetkového účtu Klienta. Tyto náklady budou vyčísleny v souladu s platným Sazebníkem poplatků a budou účtovány jednou za kalendářní rok vždy do 15. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního roku Peněžní prostředky získané prodejem podle bodu budou zaslány na bankovní účet Klienta uvedený ve Smlouvě. Nebude-li možné peněžní prostředky na tento účet odeslat, budou vedeny na účtu Banky odděleně od peněžních prostředků Banky nebo ostatních klientů a úročeny úrokem 0% p. a., přičemž Banka si bude účtovat poplatky související s vedením těchto peněžních prostředků. 16. ČLÁNEK Závěrečná ustanovení Banka je oprávněna měnit Podmínky pro OIN jednostranným úkonem, a to na základě oznámení poskytnutého Klientovi nejméně 1 měsíc před účinností změn. Úplné znění Podmínek pro OIN společně oznámením o změnách zveřejní Banka na Internetové stránce a v provozních prostorách Banky Vzhledem k tomu, že došlo ke změně označování některých služeb, které Banka poskytuje, vztahují se od okamžiku účinnosti těchto obchodních podmínek podmínky pro služby dosud označované jako osobní bankovnictví na služby nyní označované jako prémiové bankovnictví Tyto Podmínky jsou platné pro Smlouvy, které byly uzavřené do dne Tyto Podmínky pro OIN jsou platné a účinné ode dne a ruší se jimi Podmínky OIN ze dne

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S.

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. Tato Informace před uzavřením smlouvy s GE Money Bank, a.s. (dále jen Informace ) je společností GE Money Bank, a.s. (dále také jen Banka ), poskytnuta

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouva č. uzavřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákazníkem: Jméno a příjmení Trvalé bydliště Telefonní číslo E-mail Korespondenční adresa (je-li odlišná od Trvalého

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky. ČL. 38 INVESTIČNÍ NÁSTROJE MIMO EVIDENCI CDCP Technické podmínky provozu stanoví odlišnosti v obchodování investičních nástrojů, které nejsou evidovány v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více