Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO"

Transkript

1 Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

2 Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only... 4 Článek 5. Objednávky... 5 Článek 6. Pozice... 5 Článek 7. Riziko a Hodnota zajištění... 6 Článek 8. Okamžitá splatnost... 7 Článek 9. Právo na zajištění, použití a půjčování... 7 Článek 10. Doba trvání, ukončení /7

3 Podmínky pro službu Shortování cenných papírů Pro služby týkající se nekrytého prodeje Cenných papírů vydala společnost DEGIRO jako doplněk ke Smlouvě o investičních službách Dodatek k Shortování cenných papírů. Dodatek k Shortování cenných papírů sestává z Formuláře pro přijetí Shortování cenných papírů a Podmínek pro Shortování cenných papírů. Dodatek k Shortování cenných papírů tvoří spolu se Smlouvou o investičních službách celek. Článek 1. Definice Termíny, psané v Dodatku k Shortování cenných papírů s velkým písmenem, mají význam stanovený ve Formuláři o přijetí investičních služeb a v Podmínkách investičních služeb. Navíc pro Dodatek k Shortování cenných papírů platí následující definice: Nekryté prodejní transakce : Zákazníkem nebo jménem Zákazníka vykonaná prodejní transakce v Cenných papírech, při které nejsou Cenné papíry příslušného druhu a množství a se stejným místem uložení v daný okamžik administrovány v Zůstatku. Článek 2. Smluvní vztahy 2.1 Přijetí Předtím, než Zákazník získá oprávnění, aby mohl prostřednictvím společnosti DEGIRO provádět Nekryté prodejní transakce a tak držet v Zůstatku debetní pozice v Cenných papírech, musí být Zákazník pro poskytování těchto služeb přijat prostřednictvím interního postupu pro přijímání zákazníků společnosti DEGIRO. Přijetí Zákazníka se může uskutečnit před a nebo po podepsání Formuláře o přijetí pro Shortování cenných papírů. Společnost DEGIRO může Zákazníkovi uložit doplňující podmínky. 2.2 Bližší informace o investičních službách Dodatek k Shortování cenných papírů je třeba číst v souvislosti s částmi Bližších informací o investičních službách, které se týkají služeb společnosti DEGIRO souvisejících se službou Shortování cenných papírů. 2.3 Úpravy Podle ustanovení Smlouvy o investičních službách může společnost DEGIRO v případě potřeby upravit své smlouvy. Společnost DEGIRO bude Zákazníka o podstatných změnách informovat. Zákazník si může kdykoliv přečíst a stáhnout z webových stránek aktuální verzi Podmínek pro službu Shortování cenných papírů. 3/7

4 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí) 3.1 Shortování cenných papírů Uzavřením Nekryté prodejní transakce Zákazník prodává Cenné papíry, které nemá v držení. Při vypořádání Nekryté prodejní transakce si Zákazník příslušné Cenné papíry půjčuje od společnosti DEGIRO za poplatek. Zákazník musí půjčené Cenné papíry včas vrátit společnosti DEGIRO. Proto musí Zákazník později prostřednictvím společnosti DEGIRO provést nákupní transakci příslušných Cenných papírů. Pokud mezitím došlo k poklesu ceny, připočítá si Zákazník zisk. Pokud se mezitím kurz zvýšil, připočítá si Zákazník ztrátu. Článek 4. Execution only 4.1 Execution only Zákazník potvrzuje a přijímá, že společnost DEGIRO poskytuje své služby na bázi Execution only a že tedy společnost DEGIRO neposkytuje Zákazníkovi poradenství. Objednávky Zákazníka jsou systémem společnosti DEGIRO zpracovávány automaticky a přitom jsou prověřovány z hlediska Limitů a podmínek smluvených mezi Stranami. Objednávky a pozice Zákazníka nemusí být společností DEGIRO prověřovány z hlediska majetku, investičního portfolia a investičních cílů Zákazníka. Za zvolené Objednávky a pozice je zodpovědný bezvýhradně Zákazník. 4.2 Riziko Shortování cenných papírů Investování s půjčenými cennými papíry není bez rizika. Zákazník investuje s pákovým účinkem. Zákazník musí půjčené Cenné papíry včas vrátit společnosti DEGIRO. Protože nárůst ceny může být teoreticky neomezený, může být i Zákazníkova ztráta teoreticky neomezená. Zákazník potvrzuje, že si je plně vědom rizik spojených s Nekrytými Prodejními transakcemi cenných papírů a že bude vždy dbát na to, aby byl schopen unést možné ztráty. Je tedy (v závislosti na osobním vztahu k riziku) rozumné využívat služby Shortování cenných papírů s obezřetností. 4.3 Znalosti a informace Zákazník prohlašuje, že rozumí provádění Nekrytých prodejních transakcí a zná rizika, která jsou s tím spojena. Zákazník potvrzuje, že si prostudoval kapitolu Shortování cenných papírů v dokumentu Investiční služby v Bližších informacích o investičních službách a že jí rozumí. Zákazník potvrzuje a přijímá, že společnost DEGIRO poskytuje své služby na bázi Execution only a že tedy neposkytuje Zákazníkovi investiční poradenství. 4.4 Povinnosti Zákazníka Zákazník společnosti DEGIRO potvrzuje, že bude služeb společnosti DEGIRO využívat řádným způsobem a že nebude provádět žádné transakce nebo držet žádné pozice, které převyšují jeho možnosti nebo které se nehodí do jeho portfolia nebo k jeho investičním cílům. Zákazník potvrzuje, že nebude provádět žádné transakce s Finančními nástroji, o nichž nedisponuje dostatečnými znalostmi a vědomostmi. Zákazník bude své pozice v Shortovaných cenných papírech pozorně sledovat a zasáhne, tj. uzavře pozice nebo zvýší zajištění, pokud to bude třeba, aby se předešlo překročení Limitů. 4/7

5 Článek 5. Objednávky 5.1 Objednávky Zákazník může zadávat společnosti DEGIRO Objednávky na Nekryté prodejní transakce Cenných papírů. Nekryté Prodejní transakce nejsou možné u všech Cenných papírů. Objednávka Zákazníka na Nekrytou prodejní transakci je považována za žádost Zákazníka vůči společnosti DEGIRO o půjčování příslušných Cenných papírů společností DEGIRO Zákazníkovi. Společnost DEGIRO není povinna uskutečnit pro Zákazníka Nekrytou prodejní transakci. 5.2 Dodací povinnost společnosti DEGIRO Když Zákazník realizuje prostřednictvím společnosti DEGIRO Nekrytou prodejní transakci v Cenných papírech, vzniká společnosti DEGIRO povinnost dodat příslušné Cenné papíry do systému (OTC) kupující strany. Společnost DEGIRO vyřídí Objednávku Zákazníka na Nekrytou prodejní transakci pouze, pokud si společnost DEGIRO bude jista, že může splnit tuto dodací povinnost; například tak, že si společnost DEGIRO bude moci vypůjčit příslušné Cenné papíry od třetí strany včas. 5.3 Podmínky a pravidla Občas stanoví dozorci finančních trhů, kde společnost DEGIRO poskytuje své služby, omezení týkající se provádění Nekrytých prodejních transakcí. Je na Zákazníkovi dbát, aby byl o těchto omezeních vždy včas informován a dodržoval je. 5.4 Omezení Společnost DEGIRO má kdykoli právo omezit nebo stáhnout možnost provádění Nekrytých prodejních transakcí. Společnost DEGIRO může zavést dočasná nebo trvalá omezení druhů Nekrytých prodejních transakcí, které přijímá. Společnost DEGIRO se bude vždy snažit informovat Zákazníka o podobných omezeních včas. 5.5 Limity Společnost DEGIRO vyřídí Objednávku Zákazníka, jen pokud Zákazník po vyřízení Objednávky bude splňovat Limity a podmínky smluvené Stranami. Článek 6. Pozice 6.1 Příjmy Pozor: Pokud jsou z Cenných papírů, které drží Zákazník v daný okamžik v debetní pozici na svém Zůstatku, vypláceny příjmy jako dividendy nebo úroky, dluží Zákazník společnosti DEGIRO brutto částku těchto příjmů, tj. před zdaněním. 5/7

6 6.2 Poplatek Za použití služby Shortování cenných papírů dluží Zákazník společnosti DEGIRO poplatek. Tento poplatek může záviset na poplatku, který musí zaplatit společnost DEGIRO třetí straně, od níž si společnost DEGIRO Cenné papíry půjčuje. Výši poplatků může Zákazník kdykoli zjistit v přehledu poplatků v Bližších informacích o investičních službách na webových stránkách. 6.3 Nákupní transakce V okamžiku, kdy Zákazník provádí nákupní transakci v Cenných papírech, v nichž Zákazník drží na svém Zůstatku debetní pozici, budou tyto nakoupené Cenné papíry, pokud jsou uloženy na stejném místě jako Cenné papíry zapůjčené společností DEGIRO Zákazníkovi, společností DEGIRO automaticky použity ke splacení salda vzniklého Zákazníkovi u společnosti DEGIRO půjčením Cenných papírů. 6.4 Žádost o zpětné dodání Společnost DEGIRO je vždy oprávněna požadovat od Zákazníka, aby uhradil své debetní saldo v Cenných papírech na svém Zůstatku, tj. aby provedl prodejní transakci nebo aby příslušné Cenné papíry (se stejným úložištěm jako mají Cenné papíry půjčené společností DEGIRO) dodal na Centrální účet Beleggersgiro. Pokud Zákazník nevyhoví takové žádosti společnosti DEGIRO v termínu stanoveném společností DEGIRO, je společnost DEGIRO oprávněna nakoupit příslušné Cenné papíry na vrub Zákazníka. Společnost DEGIRO o tom bude Zákazníka informovat. Článek 7. Riziko a Hodnota zajištění 7.1 Limity Pozice shortovaných cenných papírů mohou vykazovat velké výkyvy hodnoty. Zákazník tímto potvrzuje, že si je toho vědom. Zákazník potvrzuje, že je jeho odpovědností, starat se o to, aby Limity, které pro něj platí, nebyly překračovány. Limity a způsob jejich výpočtu si může Zákazník kdykoli prohlédnout v dokumentu Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů v Bližších informacích o investičních službách. Zákazník bude dbát o řádné plnění tohoto závazku. Zákazník nebude provádět transakce, u kterých lze rozumně předpokládat, že povedou k překročení Limitů, a bude denně pozorně sledovat pozice v shortovaných cenných papírech a včas zasáhne, tj. uzavře pozice nebo zvýší Hodnotu zajištění, aby předešel překročení Limitů. 7.2 Převody dalších prostředků Investice na základě vypůjčených Cenných papírů mohou způsobit velké změny v hodnotě podílející se na jmění vloženém Zákazníkem. Kvůli pohybům ceny mohou být Limity platné v souladu se Smlouvou o investičních službách rychle překročeny. Zákazník potvrzuje, že na první vyzvání společnosti DEGIRO při překročení jednoho Limitu nebo více Limitů doplní saldo převodem dalších finančních prostředků, a potvrzuje, že disponuje dostatkem prostředků, které jsou k tomu potřeba. 6/7

7 7.3 Zásahy společnosti DEGIRO Společnost DEGIRO Zákazníka upozorňuje, že při překročení smluvených Limitů může zasáhnout tak, jak je smluveno ve Smlouvě o investičních službách a blíže popsáno v Bližších informacích o investičních službách. Článek 8. Okamžitá splatnost 8.1 Okamžitá splatnost Společnost DEGIRO může požadovat okamžité vyrovnání pozic v shortovaných cenných papírech, pokud nastane některá z následujících situací: pokud je vyhlášena platební neschopnost nebo bankrot Zákazníka nebo je vůči Zákazníkovi rozhodnuto o procesu oddlužení; pokud Zákazník zemře; pokud již Zákazník nadále není oprávněn disponovat svým jměním; pokud je zabavena podstatná část Zákazníkova jmění; pokud Zákazník poruší zásadní povinnosti vyplývající ze Zákaznické smlouvy. 8.2 Úrok Pokud budou Shortováním cenných papírů překročeny Limity nebo v rozsahu, v jakém budou dlužné částky okamžitě splatné, bude za tuto část Shortování cených papírů účtován úrok z prodlení, tak jak je to specifikováno v dokumentu Poplatky v Bližších informacích o investičních službách. Článek 9. Právo na zajištění, použití a půjčování Pokud má Zákazník na Osobní stránce Profil Custody, souhlasí tímto Zákazník bezvýhradně s tím, že má společnost DEGIRO právo držet Cenné papíry, a to v rozumné výši vzhledem k poměru celkového využití služby Debit money a Shortování cenných papírů Zákazníkem, na účtech brokerů a správců, pro která platí ustanovení článků 4.5 a 9 Podmínek investičních služeb (použití Cenných papírů třetími stranami a Půjčování). Pro ostatní Profily platí ustanovení článků 4.5 a 9 Podmínek investičních služeb vždy a beze zbytku. Článek 10. Doba trvání, ukončení Dodatek k Shortování cenných papírů se mezi Stranami uzavírá na dobu neurčitou. Dodatek k Shortování cenných papírů může být kdykoli kteroukoliv Stranou vypovězen za dodržení výpovědní lhůty jednoho kalendářního měsíce. Dodatek k Shortování cenných papírů končí automaticky se skončením Smlouvy o investičních službách. 7/7

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby Bližší informace o investičních službách Investiční služby Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. se zahraničními cennými PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července 2015 1. Pojmy Basic účet Cena Finančního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360 (dále jen Banka ) a z2

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Tyto VOP upravují obecné podmínky smluvních závazků mezi Společností a Investorem vzniklých na základě Rámcové smlouvy. 1.2 Investor ve vztahu ke Společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

DODATEK KE SMLOUVĚ O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ (C-Klient)

DODATEK KE SMLOUVĚ O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ (C-Klient) DODATEK KE SMLOUVĚ O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ (C-Klient) Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry Účinné od 26. 8. 2015 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb s cennými papíry (dále

Více