Bývalá základní škola nabídne lidské t lo jako dokonalý stroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bývalá základní škola nabídne lidské t lo jako dokonalý stroj"

Transkript

1 Bývalá základní škola nabídne lidské t lo jako dokonalý stroj P íklad zpracovaného eduka ního sálu ÍSLO 10 V médiích se v poslední dob opakovan objevila zmínka o zám ru Hradce Králové vybudovat v prostorách bývalé ZŠ T. G. Masaryka v Lipkách Centrum p írodov dného a technického vzd lávání, které by m lo být zam eno na lidské t lo. Pro práv na lidské t lo? V em spo ívá unikátnost projektu a jak by m lo vzd lávací centrum fungovat? Nejen na to jsme se zeptali lena pracovní skupiny, která celý zám r p ipravuje, editele Gymnázia J. K. Tyla Roberta Nováka. Název vzd lávacího centra nese Co se bude nacházet uvnit centra? ních v d desetiletých a nap íklad podtitul Lidské t lo dokonalý Základem centra bude dvanáct výukových sál, které budou v novány Máte pravdu, to byl jeden z nejt ž- šestnáctiletých žák? stroj? Co jím chcete sd lit? Státem preferovaný rozvoj polytechnického vzd lávání nelze vní- t la po ínaje kostrou a svalovou sou- bylo atraktivní pro žáky a jejich u itele jednotlivým funk ním ástem lidského ších úkol. Cht li jsme, aby centrum mat pouze jako podporu technického stavou, p es trávící, dýchací a roz- po ínaje prvním stupn m ZŠ a st edními školami kon e. Dalším našim cílem vzd lávání v úzkém slova smyslu. množovací soustavu až po nervovou Všechny myslitelné technologie fungují na p írodních zákonitostech, ktetém. Tyto sály chceme vybavit nejtrum opakovan. Klidn i n kolikrát do soustavu a lymfatický a imunitní sys- bylo, aby školy cht ly navšt vovat cenré jsou od základních škol rozvíjeny modern jšími interaktivními exponáty roka. Zvolili jsme proto formu modulárního uspo ádání. Pro každý modul by m l p edevším v p írodov dných p edm tech. Hledali jsme proto prostor, umožní jednak atraktivní prezentaci být vyvinut vzd lávací program ve dvou a zobrazovacími technologiemi, které na kterém by bylo možné zajímavým a jednak p izp sobení prezentace úrovních obtížnosti. A další program, a moderním zp sobem biologii, chemii a fyziku žák m p edstavit. v ase. V objektu budou t i laborato- do souvislosti s jinými ástmi. Barevné v ku žák i její p ípadnou inovaci který uvede danou funk ní ást t la Sou asn jsme si uv domovali, že e na vyzkoušení vybraných experiment a konferen ní sály umož ující odlišení a interaktivní obrazovky umožní odlišit informace r zné náro nosti. Hradec Králové je v rámci eské republiky naprosto ojedin lé centrum hromadnou prezentaci a setkávání. Vezm me si nap íklad modul kostra. vzd lanosti v oblasti léka ských, farmaceutických a biotechnologických. jsou tkán r zn tvrdé, starší žáci zjistí, Samoz ejm je myšleno i na zázemí V rámci chemie se malé d ti dozví, že a oddychovou zónu. Jako hlavní nosnou linii celého centra že tvrdost tkání závisí na jejich struktujsme proto navrhli komplexn pojaté Zmínil jste, že centrum bude ur eno r zným v kovým kategoriím to, pro je v kostech d ležitý vápník. e a složení a nejstarší mohou p ijít na lidské t lo, na kterém bude realizována výuka zmín ných p írodních v d. žák. Jak chcete ešit výuku p írod- (Dokon ení na str. 2) Eduka ní sál Nervová soustava (.m. 421,421/2) ezopohled Mozek jako ídící centrum Pohled 1. Pohled 6. Pohled 3. 3D hologram mozek Pohled 5. Pohled 2. Pohled 4. 3D hologram nervové soustavy Odborníci z celého sv ta jednali o tradi ní ínské medicín Do Hradce Králové p ijeli experti z íny a prestižních univerzit, kte í se p ed tím zú astnili seminá e v Poslanecké sn movn v Praze o propojení západní a tradi ní ínské medicíny. Po n m ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík uvedl, že tradi ní ínská medicína se m že stát vhodným dopl kem západní lé by a moderních medicínských postup. Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) a její Centrum tradi ní ínské medicíny p ivítaly delegaci v dc z Yale, Cambridge, Pa íže, Regensburgu a dalších univerzit, kte í se v nují výzkumu v oblasti tradi ní ínské medicíny. Byly mezi nimi v hlasné veli iny, nap. farmakologové prof. Yung-Chi Cheng z Univerzity Yale i dr. Tai-Ping Fan z Univerzity v Cambridge a další osobnosti z oblasti onkologie, farmakologie a lé by bolesti. Snahou bylo navázat na smlouvy s univerzitou v Cambridge a dalšími institucemi, které byly podepsány p i p íležitosti Summitu ministr zdravotnictví íny a šestnácti zemí st ední a východní Evropy minulý rok v ervnu, informoval na setkání s noviná i len správní rady Nada ního fondu (NF) na podporu Tradi ní ínské medicíny a od 1. b ezna nám stek ministra zdravotnictví pro zdravotní pé i Roman Prymula. lenem správní rady NF je i dr. Jan R ži ka, který p sobí v Cambridgi: V íme, že návšt va ze západních univerzit není jednorázovou záležitostí a že se poda í navázat hlubší spolupráci v jednotlivých oborech. Významný úsp ch Klicperova divadla Ve 13. ro níku výro ní ankety portálu i-divadlo.cz za rok 2016 se Foukání bolístek výrazn prosadilo Klicperovo divadlo. Jeho P na dní se stala druhou na už dávno není, Dnešní medicí- nejlepší inscenací a doslova ovládla kategorii Jiný um lecký po in. eno, jenom o as- zjednodušen e- Vít zem se stal Jakub Kopecký, pirinu, kapkách do který hlasující zaujal scénou k této nosu, injekci peninscenaci, druhá skon ila kostýmní deponu a skalpelu. Obory košatí, vznikají nové lé ebné výtvarnice Simona Rybáková a t etí David Sme ka, který k P n dní postupy, medikace složil hudbu. má neskute ný rozptyl. Homeopatie, V kategorii Nejoblíben jší divadlo se Klicperovo divadlo v celo- robotické operace Zaznamenává magnetické rezonance, laparoskopie, republikovém žeb í ku umístilo na však také návrat ke ko en m. Hodn 6. míst v konkurenci 66 hodnocených divadel (1. M stské divadlo cín, jejíž lé ebný systém je starý té- se diskutuje o tradi ní ínské medi- Brno, 2. Národní divadlo Praha, m 5000 let. Odborníci ani laici se na 3. Divadlo v Dlouhé, 4. Divadlo Kalich, 5. Dejvické divadlo). výhodnosti jednozna n neshodnou. Faktem, je, že zájem o akupunkturu i bylinky stoupá a dostat se k nim Mezi regionálními divadly bylo v ínské ambulanci v Hradci Králové s velkým náskokem jasn první: chce hodn trp livosti. N kolikam sí ní ekací doby však jsou i na od- 1. Klicperovo divadlo 57, 2. M stské divadlo Mladá Boleslav a Slovácké divadlo Uherské Hradišt A tak je na svobodné volb každého, borná vyšet ení našich specialist. 30, 4. Divadlo F. X. Šaldy Liberec, do které fronty se postaví. Hlavn, Divadlo J. K. Tyla Plze a M stské aby na jejím konci mu ten správný divadlo Zlín 22. (fr) lov k pofoukal jeho bolístky a ty ho p estaly trápit. Jaromír Fridrich Prof. Yung-Chi Cheng z Univerzity Yale (vpravo) a dr. Tai- -Ping Fan z Univerzity v Cambridge p i setkání s noviná i v Hradci Králové. Foto: Jaromír Fridrich Jeho kolega Tai-Ping Fan z Cambridgského ústavu farmacie dodal: Tradi ní ínská medicína opravdu není pouze ínskou záležitostí, ale v nují se jí i v dci a léka i na prestižních západních univerzitách. Za sebe mohu íct, že se na spolupráci s hradeckou Fakultní nemocnicí t šíme a doufám, že ud láme mnoho dobrého pro v du i pro pacienty. (Dokon ení na str. 2)

2 Bývalá základní škola nabídne lidské t lo jako dokonalý stroj Chcete si digitalizovat svoji knihu? Na Královéhradecké knihovnické konferenci byla vyhlášena regionální kampa pod názvem Digitalizace v knihovnách. Digitalizace je jednou z nejmladších, ale zárove nejrychleji se rozvíjejících oblastí knihovnictví. Cílem kampan je seznámit ve ejnost s p ínosy digitalizace a možnostmi, které skýtá - od ochrany knihovních fond až po zp ístupn ní v digitálních knihovnách. Studijní a v decká knihovna chystá jednou m sí n speciální exkurze Zkus si zdigitalizovat knihu, p i kterých si zájemci mohou sami vyzkoušet proces digitalizace knihovního fondu od skenování až po tvorbu metadat, a výsledek své práce si posléze prohlédnout v Digitální knihovn SVK HK. Termíny pro I. pololetí: 6. b ezna, 3. dubna, 2. kv tna a 5. ervna vždy v dob od 16 do hodin. Je nutné, aby se zájemci p ihlásili p edem na elektronické adrese (zr) (Dokon ení ze str. 1) Prof. Yung-Chi Cheng noviná m ekl: Pohled na medicínu by m l být celostní. Nem žeme novými preparáty p sobit jen na jeden symptom, ale na nemoc celou. Jako farmakolog vím, že je dobré obracet se na tradi ní medicíny. Nejen ínskou, ale nap íklad i eskou. Vyvíjely se na bázi empirického poznání a to je možné využít p i tvorb nových lé iv. e samoz ejm p išla i na netrp liv o ekávanou výstavbu Kliniky tradi ní ínské medicíny, která má zhruba ro ní zpožd ní. Za ít by se mohlo v zá í a minimální doba na dobudování pavilonu se odhaduje na 18 m síc. Nada ní fond, který bude stavebníkem, dostal podporu od ínské spole nosti CEFC a podle slov Romana Prymuly už na jeho ú et dorazila slíbená ástka zhruba 270 milion korun. HRADECKÁ ABECEDA aneb Co možná o svém m st nevíte DUKA, DOMINIK Jediný z hradeckých biskup, který se ve svém pozd jším sídelním m st narodil ( ). Jeho otec František Duka byl za II. sv tové války nejd íve p íslušníkem tzv. vládního vojska, z n hož roku 1944 v Itálii dezertoval a p es Švýcarsko se dostal do Anglie, kde p sobil jako zbrojí 311. eskoslovenské bombardovací perut RAF. V 50. letech byl spolu s dalšími letci ze západu odsouzen k žalá i. Atmosféra hrdinství i nespravedlivého trestu výrazn formovala názorové postoje budoucího pražského kardinála, tak jak je stále m žeme sledovat v médiích a b hem jeho ve ejného p sobení. Dominik Duka vystudoval Gymnázium J. K. Tyla a bezprost edn po maturit pracoval v továrn ZVU, kde (Dokon ení ze str. 1) Fyzika žák m m že napov d t, pro v p ipažené ruce uneseme víc, než v ruce p edpažené a v rámci biologie mohou zkoumat t eba velikost ur itých kostí v závislosti na v ku lov ka. Máte již vymyšleno, jak konkrétn by taková návšt va m la vypadat? Samoz ejm, to byl další velký úkol. Vytvo it takový program, aby byl atraktivní, m l praktický p ínos nejen pro žáky, ale i pro pedagogy a p ímo vyzýval k opakování návšt vy. P edstavme si t ídu sedmého ro níku ZŠ v po tu 28 žák. U itel si pomocí webové aplikace vybere konkrétní vzd lávací programy, uvede po et žák a p ihlásí se na konkrétní termín. Zvolit si bude moci kratší verzi 90 minut, nebo rozší enou verzi 180 minut obsahující i návšt vu laborato e. V daný den dorazí do centra, kde si žáky rozd lí pr vodci do dvou skupin. Žáci do dvojic obdrží tablet, ve kterém budou zp ístupn ny konkrétní úkoly k danému vzd lávacímu programu. V p ípad již zmi ovaného modulu kostra skupina nejd íve navštíví archeologické nalezišt, kde žáci spole n vyhrabou kosti a sestaví z nich kostru. Pomocí návodu ur í, zda se jedná o kostru mužskou, nebo ženskou. Po této úvodní motiva ní ásti za nou dvojce žák ešit úkoly zadané v tabletech. Každá dvojce eší jiné problémy a pr vodce jim pouze pomáhá, když neví, jaký exponát, nebo panel jim pom že nalézt ešení. eší-li žáci problémy sami, využijí svoje schopnosti daleko více, než když jsou jim informace p edkládány. Jedna dvojce m že ešit to, pro je k zobrazování kostí vhodný rentgen, druhá, které kosti jsou p i ur itém pohybu namáhány více a které mén. Na záv r lekce se žáci sejdou a vzájemn si prezentují pomocí data-projektoru výsledky svého bádání. Spole n tak vytvo í celkový vhled do problematiky a uv domí si, jak je d ležitá spolupráce. Výsledky bádání celé t ídy budou uloženy na cloudu a u itel se k nim m že vrátit ve škole, p ípadn jejich práci i ohodnotit. V neposlední ad se budou moci ú astníci lekce pochlubit svými výsledky i doma rodi m. A bude zp ístupn no i ve ejnosti? Pochopiteln, celý projekt je koncipován tak, aby v dob mimo výuku, o víkendech a o prázdninách mohla sály navšt vovat ve ejnost a projít si všechny sály klasickým zp sobem tak, jak jsme zvyklí v jiných obdobných za ízeních, jako jsou r zné IQ parky i muzea. Naše centrum se však od t ch ostatních liší práv d razem na systematické vzd lávání, nikoli na více, i mén atraktivní prohlídku bez vazby na eduka ní proces. Každý modul se v nuje i tématu první pomoci. Lze proto po ádat i takto zam ené kursy pro ve ejnost. Konferen ní sál umožní organizovat r zné odborné a populárn nau né programy a setkávání. Jaký širší p ínos m žeme od realizace projektu o ekávat? S každým, s kým jsme o centru hovo ili, byl p ekvapen jeho funkcionalitou. Krom již popsaného významu pro školy a ve ejnost umožní spolupracovat s vysokými školami. Projekt lze využít jako tréninkové pracovišt pro studenty pedagogické a léka ské fakulty. U itelé by se p i návšt vách mohli seznamovat s progresivními metodami výuky. Centrum lze propojit s komer ní tvorbu nových eduka ních a on-line vzd lávacích produkt, jejichž používání raketov nar stá. V neposlední ad se Hradec Králové zviditelní v rámci eské republiky a v jejím okolí. V nejširším kontextu pak tímto dílem dá m sto signál všem partner m z akademické, v decké i komer ní sféry, že si je v domo, jaký potenciál je ukryt v místní koncentraci obor, které pat í dlouhodob k nejperspektivn jším, a že pro jeho rozvoj je ochotno n co ud lat. Záleží pouze na nás, jak budeme odvážní. D kujeme za rozhovor. (red) Hodnota zelen v Kuklenách Všichni dnes chápou význam zelen nejen pro životní prost edí, ale i pro její zklid ující a estetickou funkci. Zvlášt v dopravou p etížených Kuklenách. Proto i Zastupitelstvo m sta na svém listopadovém jednání uložilo Rad m sta zachovat ve vlastnictví m sta významnou plochu zelen p ed budovou spole nosti RYNA CZ na Pražské ulici. Byl zde zám r místo zelen, která je zde 50 let, vybudovat parkovišt pro 16 osobních aut. Rušná Pražská ulice by tímto p išla nejen o významnou a zklid ující zelenou plochu. Poškozen by byl i urbanistický ráz lokality, kdy oproti výrazné budov a areálu St ední veterinární školy jsou umíst ny t i vícepodlažní budovy, odsazené od komunikace a orámované parkovou zelení. Dv spole nosti si svých zelených ploch váží, starají se o n a s parkováním si poradily. V ím, že vedení m sta Hradec Králové ur it najde také se spole ností RYNA CZ vhodné ešení, které zachová na m stských pozemcích zele a sou- asn vy eší problematickou dopravní obsluhu i sousedního objektu bývalého HACARu. V ím, že odmítne necitlivý požadavek spole nosti, že bez uvedeného parkovišt bude ohrožena revitalizace jejich areálu. Ten má dostate n velkou rozlohu, která jist umožní parkování a navíc hned za kuklenským podjezdem je nový obrovský parkovací d m. Každý problém má více ešení. Noví majitelé spole nosti RYNA CZ mají možnost prezentovat svým rozumným p ístupem a bez hysterie zlepšení vzhledu a funkce nejen svého elního objektu, ale i vzhledu. Ing. Alois Havrda, zastupitel m sta Odborníci z celého sv ta jednali o tradi ní ínské medicín Vybudování samostatné Kliniky tradi ní ínské medicíny má zdravotní a v decké opodstatn ní a p inese pacient m pozitiva v lé b syndrom a onemocn ní, která nemají adekvátní lé bu prost edky západní medicíny, hodnotil p ínos projektu primátor Zden k Fink. Hejtman Královéhradecké kraje Ji í Št pán na setkání uvedl: Projekt Kliniky tradi ní ínské medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je skv lou ukázkou vládní podpory neziskových projekt ve zdravotnictví, nebo jej na svém zasedání schválila i vláda eské republiky. FN HK nabízí už od íjna roku 2015 ambulanci s ínskými specialisty. Zájem o jejich akupunkturu i bylinnou terapii je obrovský, ekací doba se pohybuje v ádu n kolika m síc. (fr) se vyu il strojním záme níkem. Po absolvování základní vojenské služby mohl v roce 1965 za ít studovat teologii v Litom icích. V lednu 1968 byl p ijat do tajného noviciátu ádu dominikán a 22. ervna 1970 ho kardinál Št pán Trochta vysv til na kn ze. Nejprve p sobil v pohrani ních farnostech (Chlum sv. Ma í nad Oh í, Jáchymov, Nové Mitrovice). V roce 1975 mu byl od at státní souhlas k výkonu duchovenské innosti. V této dob se také stal novicmistrem ádu dominikán. Tato innost skon ila jeho odsouzením v roce 1981 a pobytem ve v zení Plze -Bory (ve stejné dob tam byl v zn n mj. i Václav Havel). Po propušt ní až do roku 1989 pracoval ve Škod Plze jako rýsova. V roce 1986 byl tajn ustanoven provinciálem eskomoravské dominikánské provincie. Po roce 1990 vyu oval na Cyrilometod jské teologické fakult UP v Olomouci. Dne byl jmenován 24. biskupem hradecké diecéze a téhož roku p ijal biskupské sv cení. V sobotu byl jmenován nástupcem kardinála Miloslava Vlka a stal se 36. pražským arcibiskupem a 24. primasem eským. Ú adu se ujal intronizací v katedrále sv. Víta, Václava a Vojt cha. Od je kardinálem lenem sboru volitel papeže. Živ se zajímá o kulturu, je iniciátorem eského p ekladu Jeruzalémské bible, n kolik let byl šéfredaktorem teologické a kulturní revue Salve. Je nositelem celé ady prestižních ocen ní nap. ádu estné legie, ádu sv. Lazara, Medaile Za zásluhy a prezident Miloš Zeman má prop j il ád Bílého lva. Lud k Bárta P íšt : Fakultní nemocnice

3 Vítejte u nás, prv á ci! Zápisy d ti do 1. t íd ZŠ pro školní rok posunul školský zákon z tradi ního ledna na pátek 7. a sobotu 8. dubna. editele a editelky hradeckých ZŠ jsme ješt p ed konáním této pro budoucí školáky i jejich rodi e významné akce požádali o odpov na otázku: M stský útulek pro opušt ná zví ata ve správ Technických služeb Hradec Králové u Lesního h bitova (tel ) a depozit pro ko ky v areálu letišt (tel ) nabízejí k osvojení tyto své do asné sv ence. ím byste p esv d ili rodi e, aby umístili svoje dít práv do vaší školy, v em jsou její p ednosti? Odpov di zve ej ujeme v abecedním po adí názv základních škol. BEZRU OVA František Obr: Trvalou snahou je dodržování individuálního p ístupu k d tem. Snažíme se žáky aktivity ve školní družin. Pokud radost z poznávání nových a interaktivními tabulemi, širokou nabídku kroužk, pestré hodnotit a klasi kovat nejen podle znalostí a v domostí, ale v cí nechybí ani vašim d tem, nabízíme i prožitkovou matematiku profesora Hejného, rozvoj tená ské gramotnosti, i s p ihlédnutím k jejich možnostem. Dáváme p ednost preventivním opat ením p ed postihy. úzkou spolupráci s rodi i, podporu speciálního pedagoga a Podporujeme výuku cizích jazyk. Od prvního ro níku pro žáky s o ní vadou i ortoptistku pro intenzivní zraková mají žáci možnost výuky angli tiny. Naším cílem je vytvá- cvi ení. Škola vyniká výbornou dopravní obslužností v klidné ásti Hradce. Navíc jsme menší školou, takže tu panuje ení bezpe ného a p íjemného prost edí ve škole. Máme velmi dob e a modern vybavené u ebny, již od prvního p íjemná skoro domácí atmosféra. ro níku pracují žáci p i výuce s interaktivní tabulí. V rámci JOSEFA GO ÁRA Petr Sadílek: Vytvá íme u žák prevence využívání volného asu d tí nabízíme každoro n 40 kroužk s r zným zam ením. lupracovat, respektovat práci druhých i poznat své reálné pozitivní vztah ke vzd lání. U íme je komunikovat, spo- HABRMANOVA Ji í Šimek: Doporu il bych jim, aby se možnosti. Zajiš ujeme bezpe né prost edí a pozitivní sociální klima ve škole. Realizujeme kvalitní výuku v etn p išli podívat, protože hned budou v d t, že zvolili správn. Atmosféra a prost edí školy jsou ovlivn ny její orientací nadstandardní výuky cizích jazyk. Od první t ídy vyu ujeme n které p edm ty v anglickém jazyce. Rozvoj cizo- na estetickou výchovu. A tam, kde se spole n muzicíruje a tvo í, je vždycky dob e. D ti aktivn pracují p i výuce, zapojují se do r zných projekt a sout ží, u í se chovat ekolo- mluv í do výuky i partnerstvím se zahrani ními školami. jazy ných dovedností podporujeme za le ováním rodilých gicky a navazovat na tradice. To spolu s kvalitními pedagogy a moderním vybavením pomáhá utvá et osobnost dít te, zahájením školní docházky. Školní psycholog se orientuje Prv á k m usnad ujeme vstup do školy na setkáních p ed poskytuje mu kvalitní základní vzd lání a umož uje mu na podporu klimatu t íd a školy. Jsme školou, ve které se všestrann se rozvíjet v p átelském a inspirujícím prost edí menší školy. P ij te, zeptejte se, rozhlédn te se u nás. Uplat ujeme otev enou komunikaci, podporujeme týmovou respektují jasná, p edem daná pravidla a sdílené hodnoty. JIRÁSKOVO NÁM STÍ Alena Hradílková: Nabízíme práci a pozitivní p ístup ke vzd lávání. asi vše, co ostatní školy výuku angli tiny od 1. t ídy hravou Za týden: Kukleny, Malšova Lhota, Mandysova a Milady metodou, výuku v moderních u ebnách s wi p ipojením Horákové Dejte si pozor na prodejce energií Baba z ledu p ijela do Hradce Králové Vyda enou premiéru nového eského lmu Bába z ledu zažil minulý týden na královéhradeckém Eliš in náb eží a v Bio kin Centrál tv r í štáb v ele s režisérem Bohdanem Slámou a hlavní hereckou p edstavitelkou Zuzanou Kronerovou. D j lmu, jehož n které scény se natá ely i v Hradci Králové, zavede diváka nejen mezi milovníky studené vody, ale také mezi leny jedné rodiny. Po setkání s otužilcem Bro ou za íná ovdov lá šedesátnice Hana pozvolna m nit sv j do té doby stereotypní zab hnutý život. Ten se dosud to il zejména kolem jejích syn, snach a vnou at. Zatímco Hana (Zuzana Kronerová) prožívá milostný vztah s otužilcem Bro ou (Pavel Nový), ztrácejí tradi ní víkendové Bígl (kohoutková výška 45 cm, hmotnost 20 kg), jméno: Vigo, pohlaví: pes, barva: trikolor, v k: 8,5 let, evid.. 455/2016. Vigo je krásný starší bígl, klidné p átelské povahy. Má rád procházky, na vodítku je snadno ovladatelný. Je vhodný jako spole ník pro starší zájemce. Byl nalezen v Holicích. V záv ru minulého týdne bylo pravomocn vydáno územní rozhodnutí Hasi i organizují k výstavb nového stadionu v Hradci Králové - Malšovicích. Jedná se o Po relativn krátkém období klidu hradecké domácnosti op t obcházejí prodejci energií a nabízejí lidem levn jší tarify p esto, že na ízení m sta podomní sbírku pro kolegu velice d ležitý po inek, který se stihl Hasi Libor Bohdanecký z Hradce Králové utrp l p i práci zran ní, s územním rozhodnutím na p edchá- v relativn krátké dob. V porovnání prodej zakazuje. Mladí a dob e oble ení lidé se do dom dostávají pod záminkou vrácení p eplatk za odb r elektrické energie, optimalizace náklad a lákají na výhodn jší které ho upoutalo na invalidní vozík. Jeho kolegové proto nyní po- ešil zhruba p t a p l roku, je to nezející projekt s rmou ECE, který se a levn jší tarify. Nechávají si p edložit vyú tování, o kterém pak tvrdí, že je velmi nevýhodné a nabízejí p echod ke své spole nosti. ádají sbírku, jejíž výt žek mu má srovnatelné tentokrát to trvalo jen Díky tomu, že stále v tší po et našich obyvatel na jejich nekalé praktiky nenaletí a okamžit informují m stskou policii, mohou strážníci tyto rádobyob- ástka z ve ejné sbírky by p isp la Co tento krok znamená? Je to vý- pomoci v tíživé situaci. Finan ní p l roku. chodníky ihned ešit. Prodejci mají p ipravenou stále stejnou báchorku: tvrdí, k po ízení rehabilita ních, sportovních a kompenza ních pom cek, razný posun na cest k výstavb! že oslovují pouze své stávající zákazníky, d lají pr zkum a žádné služby nenabízejí. Jejich tvrzení však asto hned vyvracejí obyvatelé dom nebo ulic, kde rehabilita ních procedur, p ípadn V této chvíli je p esn daná koncepce nového stadionu, jeho umíst ní, dopravní obslužnost, parkování se prodejci práv pohybují. úprav i výstavb bezbariérového a funk nost celého areálu. Nyní zbývá ud lat projekt ke stavebnímu po- Po ínání podomních prodejc lze ešit na míst pokutou do jednoho tisíce bydlení, ekla mluv í hasi Martina Žahourková. íslo transparent- korun, pokud s tím doty ný nesouhlasí nebo se takového jednání dopustil opakovan, p edává m stská policie událost k ešení správnímu orgánu magistrátu. ního ú tu je /2010. (zr) volení a zažádat o n j. Zde je již lh ta velice krátká žádost musí být podá- V p ípad fyzické osoby m že pokuta dosáhnout až , u podnikatele nebo právnické osoby až korun. (ek) ob dy ve staré rodinné vile na idyle. Samoz ejm nechybí rodinná zápletka. P íb h vypovídající o nelehkých vztazích mezi t emi generacemi p ináší nad ji, že život se dá vzít do vlastních rukou kdykoli. Zuzana Kronerová nám v Bio Centrál ekla: Dlouhá léta jsem v eských lmech hrávala vedlejší postavy. Nyní se karta obrátila a já dostala hlavní roli a zahrála si s Pavlem Novým. Když jsme m li mít první lmové otužilecké závody, ptala jsem se ho, zda je zvyklý na studenou vodu. ekl mi, že kdyby se v ní neotužoval, po dlouhé nemoci by nechodil. V tomto sm ru byl o mnoho dál než já. Trénovala jsem velmi intenzívn p l roku. Kamarádi otužilci mi poradili, abych chodila plavat dvakrát týdn a poda ilo se. (ež) Ko ka evropská, jméno: Brita, pohlaví: ko ka, barva: erná, v k: 10 m síc, evid.. 466/ Brita je erná desetim sí ní kastrovaná ko i ka. V depozitu je od prosince 2016 a zatím je plašší povahy. Hledáme pro ni trp liv jšího majitele. Bude spokojená v byt, i u dome ku se zahrádkou. Další informace na Nový stadión má zelenou: získal územní rozhodnutí! na do šesti týdn. Po nabytí právní moci bude následovat provád cí projekt, na základ kterého se již bude sout žit o generálního dodavatele stavby. Všichni, kdo si p ejí nový stadion, tak mají za sebou z ejm nejnáro n jší ást cesty. V letošním roce by se mohlo za ít s demolicí západní tribuny a ástí tribun na severní a jižní stran. Zde je již demoli ní vým r, který nabyl právní moci a nic tomuto kroku nestojí v cest. editel FC Hradec Králové Richard Jukl: Stojíme p ed rozhodnutím, zda vypsat zvláš sout ž na provedení demoli ních prací nebo zda tento krok spojit s výstavbou stadionu a provád t ji vcelku s generálním dodavatel celé stavby. (zr) VÝŠKA CM Režisér lmu Baba z ledu Bohdan Sláma p išel p ed uvedením lmu v Bio Centrál na Eliš ino náb eží mezi hradecké otužilce, kte í si v jeho lmu zahráli. Foto: Jaromír Fridrich Zajímavá výstava Kon ikt zkušeností V Galerii AMB ve sboru kn ze Ambrože je k vid ní výstava Kon ikt zkušeností. Jde o harmonické spojení soch a minimalistických struktur na velkoformátových papírech v interiéru Go árovy stavby. Název Kon ikt zkušeností odkazuje na odlišná um lecká východiska a tv r í postupy autor Ireny Armutidisové a Pavla Scrotta. Až do 26. b ezna výstavu po ádá KK3 Klub konkretist. (zr) informace kariera.army.cz

4

5 201 Podrobnosti o programech prevence a podmínky pro èerpání pøíspìvkù najdete na Chcete mít preventivní

6

7 Církev ímsko-katolická Katedrála Sv. Ducha: pond lí a sobota vždy od hodin, ned le v 6.30, v 9.30 a v 11 hodin. Kostel Nanebevzetí Panny Marie: pond lí až sobota vždy od 7 hodin, ned le 8 a hodin. Nový Hradec kostel sv. Antonína: st eda a pátek hodin, ned le 8.30 hodin. Nový Hradec kostel sv. Jana K titele: ned le od hodin. Pražské P edm stí kostel Božského Srdce Pán : pond lí až tvrtek vždy od 12 hodin, sobota 8 a hodin, ned le 8 a 20 hodin. Kukleny kostel sv. Anny: ned le 10 hodin. Plotišt nad Labem - kostel sv. Petra: pátek od hodin, ned le 9.30 hodin. Pouchov kostel sv. Pavla: pond lí od 7.30 hodin, st eda až sobota vždy od 18 hodin, ned le 8 hodin. Slezské P edm stí kostelík Panny Marie: pond lí, st eda až sobota vždy od 17 hodin, ned le 9.30 hodin. Fakultní nemocnice interní klinika (medita ní místnost): pond lí až pátek vždy od 14 hodin, ned le 15 hodin. Církev eskoslovenská husitská Sbor kn ze Ambrože: st eda 17 hodin, ned le 9.30 hodin. Církev pravoslavná Chrám sv. Mikuláše: sobota ned le 10 (mše se konají v náhradních prostorách bývalé M stské knihovny v Tomkov ulici). Setkání k narození našeho prvního prezidenta TGM Hradecká pobo ka Masarykovy spole nosti spolu s ostatními demokratickými organizacemi po ádá shromážd ní ob an ke 167. výro í narození prvního prezidenta eskoslovenské republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Uskute ní se v úterý 7. b ezna se za átkem v 16 hodin na Masarykov nám stí. Po kladení kv tin, úvodním slov a vystoupení chlapeckého sboru Zp vá ek bude mít projev Mgr. Karel Kouba, Ph.D, M.A. a na záv r zazní eskoslovenská státní hymna. Za kulturou, zábavou i pou ením Vybíráme z aktuální nabídky královéhradeckých divadel, kin, galérií, výstavních síní a dalších kulturních institucí ADALBERTINUM: Žalman ností, harmonické spojení soch a minimalistických struktur na velkoformá- víceú elový sál), Výtvarná dílna Novinky v literatu e pro d ti (13 & spol. + Wabi Dan k & Miloš Dvo á- ek (19), Kouzlo orientu (14), tových papírech (do ) (15 malírna), Listování s Lukášem Cestovatelská show Martina Loewa GALERIE BARBARA: Výstava Hradecko, m j oblíbený kraj (do ). mít (18 víceú elový sál), Den Hejlíkem Hemingwayovo Mít a ne- Švýcarsko (18 vše ve velkém sále), Studio A: Deset malých mozku (14 foyer v p ízemí), ernoušk (10). GALERIE BISKUPSKÉ REZIDEN- Francouzský ve er (18 víceú elový CE: Harmonické zrcadlení, obrazy ALDIS: 10. a ro ník sál). Dlouhodobé výstavy: Usmívání Ilony Loubkové (do ). veletrhu cestovního ruchu Infotour Pavla Matušky (foyer 1. patro - do a Cykloturistika, Velké setkání GALERIE KORUNA: Výstava obra ), D ev né plastiky - Josef Hrách z a gra k Aleny Antonové, Daniely sb ratel (7), Trhy Akva Tera Flora (9). (do patro), D evohrátky Benešové a Aleny Málkové (do ). (do galerie v p ízemí). AC KLUB, Heyrovského: GALERIE NA HRAD : Výstava Pobo ky Moravské P edm stí: Cestovatelské promítání Kolmo ze Kladský impuls (do ) P ednáška Bezpe nost potravin Singapuru do Ladakhu (19), (18), fotogra e Stá í (do ), Nový Hraje skupina Liwid (20). GALERIE NA MOST Faf UK: Hradec: Tréninky pam ti pro Um lecké novoro enky ze sbírky BIO CENTRÁL: I dva jsou seniory (10). MUDr. Rudolfa Pribyše (do ). rodina (17.30), Bába z ledu (20), M STSKÁ HUDEBNÍ SÍ : Jackie (10), La La Land (17.30), Lion GALERIE MODERNÍHO UM NÍ Slavnostní koncert k svátku žen Sen (20), And l Pán 2 (15), Místo výstava: P íb h dne(s) trvá do 21. lásky (19). u mo e (17), Nechte zpívat Mišíka 5., stálá expozice: Prom ny obrazu Obrazy prom ny. MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH: (20), PachaKucha Night Hradec Prohlídka budovy s histori kou Králové vol. 11 (20.20), La Tra- HV ZDÁRNA A PLANETÁRIUM: PhDr. Markétou Pražákovou (10). viata (18.45), Studio Garsonka: a Hledání života (18.30), Výstavy: Obrazy Ji ího Anderse Paterson (18.30), Strnadovi Pta í ostrov (15), Hledání života z cyklu erná léta , (18.30),8. 3. Spojené státy lásky (18.30), (18), Sen o létání (19.30). Fosilie Michala Pot ka (do ), CLUBCAFÉ PESSOA, t ída SA: INFOCENTRUM, Eliš ino náb eží: Brain&Breakfast s Petrem Kavárna: Výstava d l Michala e- Pevnost Královéhradecká (do ) tená ský klub (18 kniha Ko i í host), Portugalský lmový Koukalem (8.30), Galerie Suterén: pelky (do 7. 3.). klub (18), Bazárek ru n šitých Výstavy fotogra í Park Golf Club NOVÁ AKROPOLIS, t ída Karla ba žk (od 10 do 17), Terapeutická Hradec Králové (do ) a Josef IV: Kurz loso e a psychologie výtvarná skupina (18). Krejsa Staré dobré asy (do ). východu a západu (20). COUNTRY CLUB LUCIE: JAZZOVÝ KLUB SATCHMO: SEDMIKRÁSKA K es anské Spole ný koncert kapel Pozdní sb r Little Company (19). rodinné centrum: Tajemství a Marush (20). KLICPEROVO DIVADLO: galerie program pro d ti v Galerii DENOCHE: Separ & DMS (21). Jedlíci okolády (19), eský les moderního um ní (10.15), (19, derniéra), Koule (19), Manželská postní duchovní obno- DIVADLO DRAK: Vítání Kati (19), Úplné zatm ní (10, va (9). ob ánk (14), Ost e sledované vlaky (19 hlavní scéna), Ost e p edpremiéra), Úplné zatm ní STUDIJNÍ A V DECKÁ KNIHOVsledované vlaky (8.30 a hlavní (19, premiéra - vše na hlavní scén ). NA:7. 3. Petr Hap: Putování po ostrovech scéna), A do t etice všeho Ve foyer hlavní budovy výstava Bali a Jáva (17), P ednáška (11 v Aldisu), Poslední trik obraz Leoše Suchana (do 8. 3.), dr. Hany Fo tové Montesquieu vs. Georgese Méliese (9 hlavní scéna). vernisáž výstavy Tomáše Sejkory (18). Voltaire aneb ína jako despotická KNIHOVNA M STA - Centrum íše, i vzor moderní monarchie? FILHARMONIE: Kapela Zrní celoživotního vzd lávání, Wonkova (18), Václav V. Michalskij: Jaro s Filharmonií Hradec Králové (19,30), ulice: Jaromír Vejvoda Král v Kartágu prezentace knihy ( Šárka a Liška Bystrouška (16). eské dechovky (10 víceú elový vše v konferen ním sále v 5. pat e). GALERIE A KAVÁRNA ARTI OK: sál), Hradec Králové: Od PLESY - ALDIS: Reprezenta ní ples Léka ské fakulty a Asociace Poznej sebe, poznej pale áky t icetileté války do nástupu kurzy improvizace (18). osvícenství (16 víceú elový sál), student medicíny, NOVÉ ADAL- GALERIE AMB, Sbor kn ze tená ský klub Rushdieho Satanské BERTINUM: IV. reprezenta ní Ambrože: Výstava Kon ikt zkuše- verše (17 literární kavárna), ples hotelu. AQUACENTRUM: (18 až 19 aqua aerobic), ( cvi ení pro seniory), , , (18 až 19 aqua aerobic). Zm ny na BADMINTON: rezervace kurt TJ Montas m síc dop edu na www. tjmontas.cz. BASKETBAL I. liga muž : Královští sokoli HK Opava B (17 hala v T ebši). BOWLING: A-sport, Mrštíkova 1879, Hradec Králové, tel , Bowling-bar, Collinova 421, Hradec Králové, tel , Luka-bowling, Štefánikova 539, Hradec Králové, tel BRUSLENÍ VE EJNOSTI: vždy o víkendech v hale II, p esné asy na GOLF: Centrum zábavy a sportu FOMEI otev eno denn 9-20 hod., tel a Park Golf, Roudni ská 730, tel , PLAVECKÝ BAZÉN: , , , , , nudistické plavání, 11. a , Zm ny na SQUASH Flošna: otev eno každý den v etn víkend a svátk od 8 do 21 hodin, tel TENIS - HALY: LTC (um lý povrch) , Tenis centrum DTJ (antuka) , V E (antuka) WELLNESS STUDIO Flošna: otev eno pond lí, úterý, tvrtek a ned le od 10 do 21 hodin. ve st edu od 10 do 19 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do 23 hodin, tel Sportovním oddíl m a klub m nabízíme možnost za azení domácích mistrovských zápas ligových sout ží a turnaj, po adatel m akcí rekrea ního sportu a zdravého pohybu pak zve ejn ní jejich termín. Pište v dostate ném p edstihu na

8 Tenisové centrum DTJ Hradec Králové na pravém b ehu Labe si za dobu svého trvání Tenisový areál DTJ u Labe rozkvete v kv tnu do krásy od roku 1996 získalo velké renomé a mílovými kroky sm uje k tomu, že bude jedním z nejlepších tenisových stánk ve východních echách. Jeho provozovatelé Pavel Hep a Petr Šanovec na samém za átku cílili na rekrea ní hrá e a zejména na mládež, která je dnes chloubou klubu. V sou asné dob je zde 13 antukových kurt (poslední ty i vznikly na ja e 2016), z toho deset p es zimní sezonu ve t ech nafukovacích halách, jeden kurt pro plážový volejbal a dva antukové kurty pro volejbal i nohejbal. Do sportovního komplexu pat í herna stolního tenisu, kde se hraje extraligová sout ž, je tu oddíl veslování a oddíl volejbalu. Dnes má Tenis Centrum DTJ 550 len, p edevším d tí, o které se stará dvaadvaceti lenný trenérský tým. Už se tu hraje první a druhá liga dosp lých, ro n klub po ádá 66 turnaj, pravidelné sout že a turnaje hraje t iadvacet mládežnických družstev. A po právu se chlubí, že na jeho kurtech za ínaly Kate ina Siniaková a Tereza Smitková, které už byly lenky fedcupových reprezentací a sklízejí úsp chy na okruhu WTA na zdejších kurtech je v za átku jejich skv lé kariéry trénoval dnešní šéftrenér klubu Vladimír Volejník. K sou asným nad jím pat í Nela Odehnalová, která byla nalistkou mistrovství eské republiky ve ty h e, prosazují se i Adéla Josefová, Daniela Jelínková, Michal Vintera, Maria Kunitsyna a celá ada dalších. Zájem o tenis mezi mladými stoupá, registrujeme velkou chu tenhle sport hrát. Náš model práce s d tmi se osv d il nabízíme celoro ní tréninkový program v etn kondi ní a turnajové p ípravy. Od po átku jsme si byli v domi, že naše p vodní zázemí asi vyhovovat nebude, a proto jsme se rozhodli pro stavební úpravy a rozší ení, které ho posune o n kolik pater vzh ru, sv il se Pavel Hep. Skromné šatnové a sociální za ízení ve stávající sokolovn už dávno p estalo sta it zájmu d tí i dosp lých, stejn jako p vodní zast ešená terasa, kam se sm stnaly prodejna tenisových pot eb, ob erstvení a kancelá a bylo tu sezení na n kolika lavicích u d ev ných stol. Hep: Rozhodli jsme se proto pro radikální ešení a pustili se do výstavby nové budovy, která všem nabídne veškerý komfort. Budou zde šatny, sociální za ízení, klubovna, t locvi na s posilovnou, fyziocentrum, masérna, tenis-servis, ob erstvení a p íjemné posezení s výhledem na celý areál. Od plán nebylo daleko k in m. Patrová stavba, jejímž projektantem je Tomáš Vymetálek Architects a zajiš uje ji rma Domistav, byla zahájena v lo ském roce 1. srpna a hotovo bude za neuv itelných deset m síc otev eno by m lo být v kv tnu. Není divu, na stavb bylo živo i p es zimu. Celý projekt p ijde na zhruba 20 milión korun. Tenis Centrum DTJ na n j získalo dotace od Ministerstva školství mládeže a t lovýchovy, Královéhradeckého kraje a Nadace EZ. A další plány? Hep: Je to hlavn výstavba p íjezdové komunikace. Rada i Zastupitelstvo m sta Hradec Králové už schválily odkoupení pozemk pod tou stávající a v sou asné dob vznikají projektové dokumentace pro výstavbu k ižovatky, p íjezdové cesty a parkovišt, plánujeme z ídit tenisovou arénu pro minitenis se dv ma dvorci. Cht li bychom také, aby tu vznikla nová lod nice a d tské h išt pro nejmenší. Musíme jít vst íc stále stoupajícímu zájmu o tenis, a to od t ch nejmenších až po ty d íve narozené. Jsme rádi, že k nám pravideln nacházejí cestu rekrea ní hrá i, takže i oni p ivítají vylepšení celého areálu. V této souvislosti je nutné p ipomenout i skute nost, že hradecké Tenis Centrum DTJ je zárove provozovatelem pevné haly se t emi kurty s um lým povrchem Golf Resortu Kun tické Hora v dev t kilometr vzdálené obci D íte. Jaromír Fridrich Votroci získali první jarní bod Ve t etím jarním a teprve až v pátém domácím utkání po návratu z mladoboleslavského podzimního azylu získali fotbalisté FC Hradec Králové v epojišt ni.cz lize první bod. Zápas s Mladou Boleslaví p ed návšt vou 2196 divák skon il bez branek. Votroci nastoupili bez marod Holeše, Poloma a Vlkanovy, karetních h íšník Malinského a P. erného (stop za 4 ŽK) a H lky, který u nás hostuje práv z Mladé Boleslavi a mate ský klub nu nedovolil nastoupit. Sestava: Ottmar Plašil, Chleboun, Nosek, Krátký Truba (83. Pázler), Janoušek, Jirsák, Schwarz (68. Šípek), Martan (77. M. erný) Žondra. Po utkání trenér Milan Frimmel ekl: V Jihlav nám nevyšel I. polo as, proto jsme cht li praktikovat poctivý fotbal. Do Hradce Králové p ijelo mužstvo s pohárovými ambicemi, proto bod bereme. Odrazíme se od n j a pokusíme se usp t v P íbrami. Nejbližší hradecké zápasy: P íbram FC Hradec Králové, dohrávka Jablonec n. N. FC Hradec Králové, FC Hradec Králové Brno (15). (fr) Dokázali to, jsou v nejlepší ty ce! Páte ní výhrou v Chomutov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) dosáhli hokejisté HC Mount eld Hradec Králové vysn ného 4. místa tabulky Tipsport extraligy po základní ásti. Postoupili do tvrt- nále po tvrté v ad a tentokrát se v n m utkají s Litvínovem, proti kterému budou mít 13. a 14. b ezna výhodu domácího prost edí. V Chomutov, kde jsme hráli bez Jaroslava Bedná e, byli našimi úsp šnými st elci: 20. Šimánek (asistence T. Knotek, Džerinš), 23. Kukumberg (Picard, Jar šek), 45. Jar šek (Dietz). Sestava: Kacetl - áp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pavlas - T. Knotek, Džerinš, Šimánek - Köhler, Kukumberg, R. Pavlík - Jar šek, Dragoun, Picard - J. Dvo ák, Nedvídek, Kopta. Hlas trenéra - Pavel Hynek: Jedním z cíl bylo dostat se do šestky, což jsme splnili. Shodou okolností a trochu i se št stím jsme se vrátili na tvrtou pozici, takže budeme play off za ínat doma. O to více jsme rádi. Jízdní ád tvrt nále hraného na ty i vít zná utkání: Mount- eld Litvínov (18), Mount eld Litvínov (17.20), Litvínov Mount eld, Litvínov Mount- eld, p ípadn Mount eld Litvínov, Litvínov Mount eld a Mount eld Litvínov. V sobotu 11. b ezna se ve velké hale ZS od 19 hodin uskute ní Discobruslení s Magnalinkem a budou u toho i extraligoví hokejisté HC Mount eld! M žete si p ijít zabruslit se svými d tmi, jsou p ipraveny sout že o hodnotné ceny. Vstup volný. (fr) Rozlou ili jsme se s Bed ichem Šonkou V pátek 3. b ezna jsme na poslední cest vyprovodili Bed icha Šonku, který zem el v sobotu 25. února ve v ku 84 let. Výborný fotbalista a pozd ji trenér i funkcioná p išel do Hradce Králové v lét roku 1960 z Dukly Pardubice krátce poté, co Spartak získal mistrovský titul. Hned na podzim vst elil v nejprestižn jší evropské klubové sout ži, obdoby dnešní Ligy mistr, rozhodující branku do sít týmu Panathinaikos Athény, která posunula Východo- echy do tvrt nále PMEZ proti Barcelon. est jeho památce! (zr)

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Posouzení. adekvátnosti reklamního plnění basketbalového klubu BK Kara Trutnov pro partnera Město Trutnov

Posouzení. adekvátnosti reklamního plnění basketbalového klubu BK Kara Trutnov pro partnera Město Trutnov Posouzení adekvátnosti reklamního plnění basketbalového klubu BK Kara Trutnov pro partnera Město Trutnov Revize reklamního plnění pro rok 2015 Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

POLNÁ místo pro všechny generace

POLNÁ místo pro všechny generace 32 33 POLNÁ místo pro všechny generace S tímto heslem jde KDU- SL Polná do komunálních voleb, které se uskute ní 10. a 11. íjna. Sv j volební program strana oficiáln p edstaví v rámci akce Odpoledne s

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

Otická knihovna. Knihovny vedly knihovní rady, které se volily a volily knihovníka. V roce 1937 to byla Růžena Vaculová.

Otická knihovna. Knihovny vedly knihovní rady, které se volily a volily knihovníka. V roce 1937 to byla Růžena Vaculová. Otická knihovna Podle zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, číslo 4305 Sb., jsou obce, kde menšina národní čítá nejméně 400 obyvatel nebo kde působní státní menšinová škola,

Více

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ. Mgr. Lenka Mazochová. Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ. Mgr. Lenka Mazochová. Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz Mgr. Lenka Mazochová MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ Mgr. Lenka Mazochová Projektová manažerka města Dobříše, mazochova@mestodobris.cz Tímto příspěvkem bych ráda navázala na článek kolegyně D. Smrčinové a představila

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Spojujeme cesty neziskovek a firem

Spojujeme cesty neziskovek a firem Spojujeme cesty neziskovek a firem Burza filantropie Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_0292 ze dne 09.03.2015 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Obsah Pravidelná činnost 3 Jednorázové

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici

Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní centrum víceúčelová a školní tělocvična Metyšova 102 514 01 Jilemnice e-mail: hala@sport-jilemnice.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Komunitní plánování sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec

Komunitní plánování sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec Komunitní plánování sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec Podklad pro pracovní skupinu Děti a mládež na období let 2007 2008 Vypracovaly: Jitka Bromová Hana Hulíková Marcela Chadimová Obsah I.

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory MANUÁL k vyplňování TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory Manuál k vyplňování třídní knihy pro gymnaziální obory Kolektiv autorů: Jitka Altmanová, Jitka Jarníková, Katarína Nemčíková, Tomáš Pavlas Výzkumný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Zprávy STSST. 11/ ze dne

Zprávy STSST. 11/ ze dne ST EDO ESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST. 11/2013-14 ze dne 20. 12. 2013 1. Zprávy Sportovn technické komise STSST 1.1. Krajské sout že družstev muž 2013/2014 1.1.1. Výsledky

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více