Školy pro mládež télesné postiženou, nemocnou a oslabenou. NÁVRH ZMĚN ÚSTAVNÍ PÉČE o tělesně postižené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školy pro mládež télesné postiženou, nemocnou a oslabenou. NÁVRH ZMĚN ÚSTAVNÍ PÉČE o tělesně postižené"

Transkript

1 Školy pro mládež télesné postiženou, nemocnou a oslabenou Boris Titzl NÁVRH ZMĚN ÚSTAVNÍ PÉČE o tělesně postižené Vždy, když se před společnosti otevře možnost změnit nevyhovující praxi a ji odpovídající instituce, dospívá se záhy k bodu, od něhož se obecné přijímané pravdy bud začnou vytrácet do abstraktních vizi a devalvovat na populistická hesla, anebo - počnou se proměňovat ve zcela konkrétní odpovědi na otázky KDE, CO a JAK změnit. U podobného rozcestníku stoji i celá sféra pomoci zdravotné handicapovaným občanům, na kterou navíc hrozí dopadnout důsledky jakési postsocialistické prvotní akumulace. Nástinem, jak řešit situaci početné skupiny zdravotné handicapovaných - télesné postižených déti a mladistvých, je "Návrh systémových změn v ústavní péči o télesné postižené déti a úloha Jedličkova ústavu v Praze", jehož sukus zde předkládáme. "Návrh..." vycházi z těchto premis: Tělesné postižené dité je jedním z charakteristických fenomenů naši společnosti. Důsledky této skutečnosti nezasahuji jen rodiče postižených déti a dité samo, ale dopadají na celou společnost - jde o vážný lidský problém se závažnými sociálními důsledky, na jejichž zmírnění se musí rozhodující měrou podílet stát s účinným přispěním organizací a institucí nestátních, včetně soukromých osob. Nelze jen mírnit následky, je nutno odstraňovat příčiny vzniku daného stavu. K tomu je nutno vyvolat sebezáchovné chováni obyvatelstva, které by se mélo projevit v zesílení tlaku veřejného mínění na státní, hospodářské a samosprávné orgány, aby ony přistoupily k problematice ozdravěni organismu a jeho zevního prostředí jako k limitujícímu faktoru života nás všech. Existence tělesné postižených déti nastavuje zrcadlo celé společnosti. Zatim takové déti a jejich rodiny byly pouhým objektem vnějšího působeni, které je deklasovalo na poživatele minimálních důchdů pro invaliditu z mládí, občasných příspěvků a čekatelů na přijeti do asylových zařízeni. Všem, kterých se to týká, musíme pomoci otevřít zablokovanou budoucnost, aby o svém osudu mohli sami rozhodovat a svůj život lidsky žit. Znamená to vybudovat zcela nový, funkční a celistvý systém léčby, výchovy a vzděláváni, zaměstnávání, bydleni i rekreace 53

2 postižených děti a jejich rodičů. Znamená to připravit postiženým dětem reálné podmínky pro uplatněni třeba jen zbytkových pracovních schopnosti a také vrátit možnost pracovat těm rodičům postižených déti, kteři z důvodu péče o ně zůstali s nimi doma. Budování takového systému bude blokováno retardačními a asociálními silami, které budou uplatňovat parciálni, resortní i prestížni zájmy. Zvládnuti střetu s těmito silami bude obtižnéjši, než opatřováni finančních prostředků. Ale již v průběhu tohoto střetu začnou postižené déti pozornost a péči jim věnovanou společnosti vracet, a sice právě proto, že přišly na svět fyzicky nedokonalé, nemocné a zasažené bolestí. Úsilí těchto dětí a jiné dimenze jejich osudu budou mit přesah do našeho "tělesné nepostiženého", egocentrického svéta, a tim budou mit i ozdravný vliv na celou naši společnost. Misto ústavu pro tělesné postižené déti v systému, který by umožnil postiženému člověku svébytné se postavit do života a tento lidsky prožít, je někde uprostřed participujicích instituci a organizaci. Ústav bude vždy jen navazovat na výsledky rané rehabilitace a podnétnost prostředí, ve kterém dité dosud žilo. Déti budou do ústavu přicházet s handicapy, které jeho pracovníci většinou dokáží jen zmírnit a půjde 0 to, aby se tyto handicapy nezhoršovaly působením ústavního prostředí jako takového. Na výsledky práce ústavu budou navazovat další instituce systému, který však zejména pokud jde o bydlení a zaměstnáváni mladistvých a dospělých tělesné postižených, prakticky neexistuje. Paralelné s ústavem bude působit rodina resp. její absence. 1 při vnitřní proměně ústavního klimatu však absenci rodiny a domova může ústav jen minimalizovat. Tedy přijde-li do ústavu dité zasažené neláskou a dosud účinné nerehabilitované, musime předpokládat, že jeho dalši vývoj" bude velmi komplikovaný. I když se komplikace podaří zvládnout a dité se postupem let připraví pro samostatný život, nebude mu to nic platné, neziská-li stálé zaměstnáni a bydleni, prosté nejnutnéjši materiální zajištěni. A to nemluvíme o dětech, které budou i v dospělosti potřebovat třeba jen minimální pečovatelskou pomoc. Ani v budoucnu nebude moci ústav podstatněji ovlivnit osudy přicházejících déti ve fázi před nástupem. Jisté možnosti však vznikají "na výstupu". Ústav zlidšténim vnitřního prostředí může poskytnout jisté zázemí, něco, co by se dalo nazvat širší rodinou. Rozvíjející se vlastní ekonomickou aktivitou (uzavíráním smluv s podniky a podnikateli, vlastním podnikáním a spoluprací se samosprávnými institucemi) pak může výrazné rozšířit sféru svého materiálního působení a usnadnit 54

3 životní start svým absolventům a to: pokračující a podle potřeby odstupňovanou léčebnou, vzdělávací i sociální péči, poskytnutím resp. zprostředkováním pracovních možností ve svých zařízeních, dceřiných společnostech a v kooperujících organizacích, dále poskytnutím jistého "managementu", úvéru do začátku apod. Opodstatnění existence ústavu. Ačkoliv dnes nikdo oficiálně neřekne kolik a jak postižených déti potřebuje jakou pomoc, je z počtu žadatelů o přijetí do ústavů zcela evidentni, že ty kapacitné nedostačuji. (Celkový počet mist v ÚSP pro tělesné postiženou vzdélavatelnou mládež v ČR a to v Praze, Brně, Liberci a Zbůchu u Plzně je pouhých z toho 323 míst externích.) Situace vyžaduje jejich budování resp. zřizováni v dosavadních krajských městech a dále i zřizováni ústavů specializovaných na určité typy či kombinace postižení umožňujících zároveň koedukaci s dětmi tělesně nepostiženými, tzn. ústavů různé velkých. Bohužel stále bude dost déti, které se bez soustředěné léčebné, vyučovaci, výchovné a sociální pomoci ústavu neobejdou a ještě více těch, pro které aspoň dočasný pobyt v ústavu bude přínosem. Bylo by chybou podlehnout iluzi, že v rámci dříve nebo později prosadivší se integrace postižených dětí mezi zdravou dětskou populaci a do běžných typů škol se takto integruji všechny déti. Této integraci však mohou velice napomoci republikové (zemské) ústavy, kam by dité nastoupilo na časové omezený pobyt, aby mu zde byl kvalifikované stanoven léčebný, výchovný a vyučovaci program. Pokud jde o Čechy, tuto roli by mohl plnit Jedličkův ústav v Praze, na Moravě pak ÚSP pro tělesně postižené déti v Brně. Značný počet děti, které pomoc ústavu potřebují, a komplexnost ústavní vybavenosti, ke které musíme rychle dospět, jsou tedy okolnosti, které musíme respektovat. Z opodstatnění existence ústavu vyplývá role státu i instituci nestátních. Jde především o financování, které se musí stát přehledným propočtením nákladů na lůžko (místo). Průměrná úroveň jednotkového nákladu na lůžko by se méla stát výchozím údajem příjmové části ústavního rozpočtu. Úhrnná suma (jednotkový náklad x kapacita) musi být dotována státem, obcemi, samosprávnými orgány. Tento systém by umožnil i zařizováni lůžek nadačních, např. pojištovnami, nestátními organizacemi i soukromými osobami, a snižovat tak podíl přímých dotaci ze státního rozpočtu. Dalším zdrojem příjmů se musi stát vlastni hospodářská činnost, o niž bude řeč dále, nyní se o ni zmiňujeme jen pro úplnost. (Ve světě existuji obdobné instituce, kde až 50 % příjmů produkuje ústav sám). Zkušenosti z doby prvni republiky a současná praxe v západ- 55

4 nich zemích uči, že dobročinnost (ve formé poukazování peněžních částek na konto) nikdy nekryje vic jak 10 % ústavní režie, spiš je nižši a po počátečním vzepéti se ustaluje kolem 5 % z celkových přijmu. Navrhovaný způsob financováni - k němuž by v dohodě s ostatními sesterskými ústavy bylo vhodné dát podnět - dále zrušení spádovosti, zakládáni zcela nových ústavů nestátními zřizovateli resp. vznik alternativních tříd v rámci státnich škol a zařízení pro déti a mládež umožní rozbiti monopolu čtyř ústavů v ČR a vyvolání tolik potřebné konkurence mezi ústavy a tím i jejich postupnou vnitřní proměnu. Jedličkův ústav je zavázán tradici jit v čele takového úsilí. Vydat se tímto směrem předpokládá provést organizační opatřeni systémového významu. Díky umístění v hlavním mésté má JÚ také předpoklady rychlého progresivního vývoje pro nahromadění odborného a ekonomického potenciálu zde a pro ideální příležitosti v navazováni zahraničních kontaktů. Opatření systémového významu jsou: - organizační osamostatněni - právní konstituování ústavu jako neresortni instituce - celistvé vnitřní uspořádání a jednotné řízeni - vlastni hospodářská činnost V podstatě jde o faktické naplněni Jedličkových a Bartošových ideálů na úrovni současné praxe ve vyspělých zemích. Abychom lépe pochopili oprávněnost těchto principů, uvádíme přiklad. Ve Spolkové republice Německo v Mosbachu má sídlo Vzdělávací, rehabilitační a pečovatelské zařízení pro muže s kombinovanými vadami. (Je to ústav se stejným posláním jako náš ústav ve Zbůchu.) Tuto instituci spravuje evangelická Diakonie, financovaná je za státnich (spolkových a zemských), církevních i vlastních zdrojů a nejdůležitéjší ústavní zdravotnická zařízení jsou detašovanými univerzitními pracovišti. Léčebná část má rehabilitační centrum, neurologickou a psychiatrickou kliniku, tístavni škola zabezpečuje praktické (sebeobslužné), pracovni a teoretické vyučování. Špeciálni dílny zařizuji školení v základních a pokračovacich kursech v různých pracovních oborech. K zařízení patří dokonalé, na naše poměry luxusní internátni zázemi a rekreační možnosti a celá instituce je propojena s pracovišti a ubytovacimi možnostmi i mimo ústav. Čili: na chodu a financováni se podílí stát - země - církev - univerzita - ústav, ale vše má jedno vedeni, propojeni vné ústavu a nespadá pod žádný resort. Jedličkův ústav v Praze by tedy měl být vyvázán z řizeni Správou sociálních služeb a odborem sociálních věci NVP. Optimální by bylo ustaveni zřizovatelského konsorcia, nominovaného zatim Radou NVP a složeného z kompetentních činitelů - členů komisi a pracovníků odborů zdravotnictví, školství a sociálních věci, jemuž by byl ústavní ředitel přimo odpo- 56

5 vědný. Toto konsorcium by mělo být povýšeno na úroveň ministerstev a ČNR, jakmile bude zřejmé, že ústav začne plnit úlohu republikového, resp. zemského centra. Okamžité, ještě za platného institucionálního začleněni, je nutno ustavit nadačni výbor a správce kont, na která pro Jedličkův ústav docházejí peněžní dary. Ve statutu ústavu - samostatné právnické osoby - musí být jednoznačné pojištěna nezcizitelnost ústavního majetku, zvláště nemovitého, jehož jediným oprávněným uživatelem jsou déti Jedličkova ústavu. Tento subjekt se sice stále obměňuje, ale zároveň trvá, a tím právo na užívání onoho majetku stále obnovuje. Tuto skutečnost respektovali nacisté, kteří budovu ústavní školy a internátu zabrali, ale nevyvlastnili. Zato po znárodněni v r byl majetek ústavu rozdělen a rozdán. Statut musi právně pojistit i naplnění účelu ústavu, aby vlivem zmén ve společnosti či zásahy skupin nebo jednotlivců nebyly funkce ústavu redukovány a ten nesklouzl do jednostrannosti. I to totiž nastalo po znárodnění, kdy ústav byl zbaven klíčových součásti a byl organizačně - správné rozdělen. Tak byla zlikvidována ústavni nemocnice, dosud osa léčebné části, odtržena a do resortu školstvi převedena škola, zrušeny protetické dílny a postupné uzavírány i dílny další. Tak se toto zařízeni změnilo z léčebné - výchovné - sociálního ústavu na ústav sociálni a dál klesá na úroveň asylových ústavů. Škola tuhostí osnov, vyučovacího plánu a jednoznačnou podřízenosti resortu školství nerespektuje potřeby dětí. Ustav jako celek nemá nosný program přípravy dětí pro život. Toto lze napravit jediné organizačně - správním sjednocením ústavu a školy, zřízením cvičných dílen a pracovišt, obnovením léčebné části ústavu a to pod jedním hlavním vedením. Pokud jde o ekonomickou stránku věci, zatím je ústav rozpočtovou organizací. Je však nutno pracovat na vytvoření podmínek pro fondové hospodářství, aby ústav mohl samostatné podnikat a případný zisk neztrácel. Cilem nemůže být samofinancováni, ale podstatné vylepšení finanční bilance a tim usnadnění opatřování špičkové zdravotnické techniky, edukačni techniky, zaváděni nových učebních oborů a odborné školeni zaměstnanců včetně stáži v zahraničí. Nemenši význam má i stimulace zaměstnanců (i déti) odměňováním podle prokazatelných výsledků práce. Forma podnikání může mít charakter akciové či jiné spoluúčasti, podnikáni vlastního i živnostenského. Obory podnikání se musi volit velmi obezřetné, ale perspektivní možnosti by si ústav neměl nechat uniknout. Jsou takové. Některé obory podnikání je však nutno vyhlásit programové: - Vývoj, výroba a ověřováni protetických pomůcek umožňujících úchop, manipulaci a to "na míru" podle individuálni potřeby déti. S tim souvisí i zhotovováni pomůcek speciálního didaktického charakteru. 57

6 - Provozování architektonicky bezbariérového ubytovacího zařízení pro domáci i zahraniční invalidní návštěvníky Prahy. - Zpracováni dat a informací, tvorba výukových event. dalších programů ve vlastním výpočetním centru, které by v souvislosti s předpokládaným rozvojem spojové techniky zaměstnávalo i,domácké pracovníky. - Jednoduché manuální výroby technické povahy v kooperaci s výrobními organizacemi, na nichž by se podíleli postiženi kombinovanými vadami. V zásadé je nutno opustit orientaci na klasické řemeslné obory jako nosný výrobní program - pokud bychom chtěli, aby v nich pracovali lidé procházející v dětském véku ústavy pro tělesné postižené. Převládající typy postižení to umožňují jen jednotlivcům. Na místech mistrů a kvalifikovaných dělníků by však mohli být využiti pracovnici se změněnou pracovní schopností. Na místě je znovuzavedení ochranné známky, reklamy i průzkumu trhu. Přínosem budou i odkazy, v nichž se mj. promítne/ jaký kredit Jedličkův ústav na veřejnosti bude mít. Odkazy nemovitostí mohou být jistinou i předmětem obchodní činnosti. O darech již byla řeč. Pro ilustraci: Ve prospěch čtyř ústavů v ČR bylo k vybráno Kčs. Ročni náklady ústavů a škol při nich existujících činí tč Kčs. Dary tedy pokrývaly jen 7,7 % ročních nákladů, navíc byly rozděleny nerovnoměrné, takže JÚ Praha mél 4,2 mil. Kčs, ústavy v Brně a Liberci zanedbatelné částky, USP Zbůch neměl nic. Situace se samozřejmé mění, ale podstatněji jen pro Jtí Praha. Ten t.č. má řádové přes 10 mil. Kčs, při čemž v sumé je 5 mil. od KSČM. Tento dar, vypočítaný na politický efekt, bych v této formé osobně nepřijal, nebot je výkupným, které nemůže vyvážit kupř. hodnotu vily prof. Jedličky v Harrachově, která byla po znárodnění ústavu převedena do užíváni Národního shromáždění a ústav ji majetkoprávně pozbyl. K tomu ještě poznámka obecnějšího významu. V současné době se o materiálni podporu veřejnosti přihlašuje stále rostoucí počet humanitně zaměřených aktivit. Jedličkův ústav počtem déti, o které se stará (a i v budoucnu bude starat), představuje nepatrný zlomek postižených déti, jejichž počet u nás nepochybné přesahuje hranici. A budeme-li méně sobečtí, uznáme, že déti Jedličkova ústavu nejsou ty nejpotřebnéjši a akutně nejohroženéjší. Naopak přiznáme, že ve jménu Jedličkova ústavu atakovali veřejnost činitelé, kteři ve skutečnosti chtěli zvýšit svou prestiž, získat budovy i podpořit své obchodní zájmy. Jen tak si uvědomíme, že je třeba myslet na všechny tělesné postižené déti, na ty, které se do ústavů nedostanou, anebo stráda ji v ústavech pro dospělé, na déti mentálně retardované, na déti chronicky nemocné i déti zasažené fetálním alkoholovým syndromem, kterých se rodí tolik 58

7 jako déti s dětskou mozkovou obrnou! Výčet strádajících jistěže tímto neni vyčerpán. Jedličkovu ústavu především by příslušelo dát přiklad altruistického chováni a iniciovat založeni Fondu ohrožených déti (šlo by o rozšířeni využití fondu téhož názvu založeného pro déti akutně potřebující náhradní rodinnou péči či o založení příslušného fondu s jiným vhodným názvem), určeného na podporu strádajících a akutně ohrožených déti v České republice. Základem veškeré činnosti Jedličkova ústavu a příkladem nejpřesvédčivéjším se však musí stát úspěšné fungování a naplněni smyslu a účelu ústavu. Vlastní funkční jádro ústavu by tvořily tyto části: ústavní škola, ústavní léčebna, cvičná a výrobní pracoviště. Vše ostatní by mělo charakter služeb a pomocných útvarů; v tomto textu neni nutné pro pochopení koncepce tyto složky popisovat. tístavni škola je tvořena školou mateřskou, základní, zvláštní a střední. Mateřská škola má funkci diagnostickou a připravnou. Pro základni a zvláštní školu je nutné vypracovat rámcové osnovy, které by umožnily respektovat zdravotní stav dětí, možnost nástupu do školy výhradně po dobrozdání ošetřujícího lékaře a psychologa, i možnost prodlužování školní docházky tak, aby vzdélavatelné déti získaly úplné základní vzděláni. Škola střední musi zahrnovat středni odborné učiliště, SEŠ, gymnázium a specializované nástavbové studium otevírané podle aktuální potřeby. Pro školu necht je rozhodující optimálni úroveň vzděláni dětí, nikoliv způsob, jakým bylo dosaženo. Ústavní léčebna by méla být koncipována jako diagnostické, prognostické a rehabilitační centrum. První dvě funkce by méla plnit pro télesné postižené déti z Čech. Odbornou úroveň lze zajistit tim, že kromé vlastního nemocničního a rehabilitačního zařízení by mél ústav detašovaná pracoviště na klinikách a obdobné kliniky v ústavu. Tim by se řešil problém dokonalého vybaveni, diagnostického zázemí i zájem odborníků o práci v ústavu. Za podstatný příspěvek k optimalizaci léčebného procesu lze považovat to, že lékař by takto mél možnost sledovat a kontrolovat průběh léčebného procesu, vstupovat do procesu edukačního podle potřeby a nikoliv až se na klinice uvolní lůžko, či to nebude vadit škole. Toto vše předpokládá propočet frekvence vyšetřeni podle počtu déti, které budou ústavem procházet (včetně ambulantů, a to předpokládá zase přesnou statistiku), aby bylo možno vyjádřit požadavky na výstavbu a vybavení ústavní léčebny, jakož i dohodnout spolupráci zejména s neurologickou a ortopedickou klinikou. Absolventům ústavu by mělo být umožněno obrátit se v připadé potřeby na ústavní léčebnu. Cvičná a výrobní pracoviště a dílny budou poskytovat konkrétní osobní zkušenost, jejímž zdrojem bude vlastní pracovní 59

8 činnost a zvládáni modelových situaci. Tyto dilny a pracoviště musí být zařízeny a organizovány tak, aby umožnily nalezení vhodné činnosti pro každé dité, nácvik této činnosti, léčbu prací, školní pracovni vyučování a konečné i výrobní činnost. Čili půjde o experimentální výcvikové, léčebné, výukové a výrobní pracoviště. Smyslem této ústavní instituce však není jen získáni nějaké dovednosti a zvládnuti jisté technologie. Vyšším cilem je formování vztahu k práci vlastni prací a životem. V konečné fázi by se i déti měly podílet na výrobě předmětů na zakázku, participovat na výrobních a výdělečných činnostech. Zde by bylo možno rekvalifikovat i dospělé invalidy. Mezi hmotné předpoklady nového Jedličkova ústavu patří především výstavba nového ústavu. Lokalita na Vyšehradě byla pro ústav obtížně udržena a dokud na ni nebude nový ústav stát, morální právo tělesné postižených dětí ji nemusí pro ně u- chránit. Přitom i laik chápe, jakou hodnotu vzhledem k integraci postižených mezi zdravé tato lokalita má. Jestliže dříve zde postižené déti vadily politicky vlivným, tak nyní někteří noví činitelé spatřují v lokalitě cenné stavební místo, které by se dalo využit výhodněji. Zkušenost uči, že není-li néco postaveno tehdy, když jsou k dispozici peníze, později neni postaveno vůbec. S finančními prostředky rezervovanými na stavbu nového Jedličkova ústavu zvláště za současné tiživé ekonomické situace nelze hazardovat. Přitom základni architektonické řešení arch. V. Miluniče je k dispozici, domýšlí stavebnicové rozšiřování ústavu v souvislosti s naplňováním jeho funkcí a řeší i urbanismus přilehlého prostoru. Přestože arch. Milunič dosud nedostal odpovídající zadání od uživatele, v zásadě architektonicky problém vyřešil. Jeho studie odpovídá v principech i této koncepci. Závěrem je třeba výslovné upozornit, že pokud by v konečném rozhodování o podobé a účelu nového JÚ nad koncepcí úplného a jednotného ústavu zvítězila varianta rozděleného - úplného respektive neúplného - jednotného ústavu, ohrozí se nejen výstavba vlastního ústavu, ale ztrácí se šance pro budování bezbariérové občanské vybavenosti, bezbariérových bytů a chráněných dílen v blízkém okolí. Výběr vedoucích pracovníků ústavu i ostatních zaměstnanců pro takto koncipovaný a utvářený ústav se musí dít na základě kriterii lidských a odborných. Dosavadní zkušenosti jednoznačné potvrzují, že zaměstnanci resp. uchazeči o zaměstnání zde by měli být psychologicky vyšetřeni. Je nutné zásadné posoudit, zda se nejedná o lidi hojící si vlastni komplexy, fanatiky hodlající páchat jen jimi uznané dobro, lidi s nadměrnými aspiracemi či slabochy, který neuspěli jinde. Podobné typy se totiž snaží uchytit v ústavním prostředí, nebot doufají, že fyzická patologie ústavních 60

9 déti překryje jejich patologii psychickou. Teprve po zhodnoceni lidských hledisek má smysl zvažovat hlediska odborná, ale neméné náročné. Napřiklad stane-li se ředitelem dilen pedagog se zaměřením na pracovni výchovu, musí absolvovat rehabilitační kurz a manažerské školení. Nesmírné těžkou úlohu bude mít ředitel celého úatavu. Bude muset v sobé umět integrovat hlavni směry působnosti ústavu, aby mohl funkčně vyvážit a zkoordinovat činnost školy, dilen, léčebny a navazujících úseků a provozů. Jemu přímo podřízení funkcionáři, zvi. ředitel,ústavni školy, ředitel léčebny a ředitel dilen, též hlavní ekonom, musí být nejen odbornici na svém místě, ale i lidé dostatečné vstřícné uvažující, aby postřehli a respektovali potřeby ostatních úseků. Každý zaměstnanec by si mél být védom, že i on vychovává svým přikladem a že ústav jako celek představuje pro déti vzorek společnosti, do níž se mají začlenit. Aby toto začleňování neprobíhalo jako náraz, život v ústavu nemůže být životem za zdí. Bylo by nejen vhodné, ale i nutné, aby do ústavní školy chodily i déti zdravé (též proto, že optimálni pomér déti imobilních k mobilním je 1: 1) a tomu odpovídala i kapacita míst ve škole a v dílnách. Kolem ústavu by se mél utvořit Kruh přátel a spolupracovníků, který by mj. pomáhal dětem zprostředkovávat styk s vnějším světem, už proto, že některé služby je záhodno z adaptačních důvodů ponechat vně ústavu. Aby však ústav navázal na svou tradici, zachytil světový trend a konečné se začal proměňovat v zařízeni odpovídající svému poslání, je potřebné: 1. Přijmout závaznou koncepci účelu a rozvoje a to v grémiu odborníků a veřejných činitelů na ústavu nezávislých a požívajících všeobecné úcty. 2. Tuto koncepci právně zakotvit ve statutu, který by mél být potvrzen NV hl. m. Prahy a ministerstvy sociálnich věci; školství, mládeže a tělovýchovy; zdravotnictví ČR s tim, že do vydání nových právních norem jde o experiment a modelový vzor pro analogická zařízeni. 3. Vypracovat stavební program k výstavbě nového ústavu, který by principy koncepce a statutu respektoval a vcházel z nich. Tyto tři body musi být splněny, nemá-li Jedličkův ústav zůstat na úrovni, na které je a - nemá-li ztratit kredit. Hlubším smyslem celého návrhu je naznačeni cesty, po které by se mohlo ústavnictvi pro télesné postižené déti, a nejen pro né, ubírat, čimž by se urychlila pomoc détem nejpotřebnéjším. Ústavy by se tak mohly konečné stát polem praktické, užité humanity. 61

10 Ke koncepci ústavní péče o tělesně postiženou mládež František Kábele V souvislosti se zvýšeným zájmem veřejnosti o výchovu a vzděláváni tělesné postižené mládeže, konkrétné o dalši vývoj a rozvoj Jedličkova ústavu pro tělesné postiženou mládež v Praze, objevilo se několik návrhů na nové uspořádáni a další vývoj tohoto ústavu. Tyto návrhy zaměřené na konkrétní zařízeni maji však daleko širší zaměřeni a dotýkaji se obecné koncepce a uspořádáni ústavní péče o tělesné postiženou mládež v našich zemích. Jeden z nich uvádí ve svém příspěvku Boris Titzl, bývalý dlouholetý pracovník Jedličkova ústavu v Praze. Jeho studie vycházi z historických tradic i ze současného stavu tohoto zařízení. Vzhledem k závažnosti a k možnosti zobecnění tohoto návrhu je však třeba bedlivé zvážit všechny aspekty navrhovaného projektu. Především nelze zevšeobecňovat názor, že tělesně postižené déti byly zatím pouhým objektem vnějšího působeni, které je deklasovalo na poživatele minimálních důchodů a čekatele na přijetí do asylových zařízení. To vypadá jako tvrzeni/ že jsme až dosud neměli pro tělesně postiženou mládež žádné základni ani středni školy - což není pravda. Poněkud idealistická je myšlenka, že by tělesně postižené děti si mohly samy rozhodovat o svém osudu. Každý odborný pracovník ví, že je to otázka především druhu a stupně tělesného postiženi, intelektu dítěte a řady dalších vnitřních 1 vnějších činitelů, které přímo vymezuji, limitují možnosti postiženého dítěte v přípravě na povoláni a v pracovním zařazeni. Přání samotného ditéte bývá často velmi vzdáleno těmto možnostem. Jsou dostatečné známy varovné případy životnich neúspěchů tělesné postižených, kteři si zvolili podle svých představ povoláni, ve kterém se pak, po dlouholeté vyčerpávající přípravě, nemohli uplatnit. Byl to mimo jiné i případ neteře samotného zakladatele ústavu, profesora Jedličky. Málo reálná je rovněž představa, že konsorcium, které by řídilo ústav, by mělo být povýšeno na úroveň ministerstev. Každý ústav, stejné jako každý jiný podnik ve státé musi podléhat jednak zákonným normám, jednak normám výkonných orgánů a jejich směrnicím. Stejné nereálná je představa, že by tělesné postižené déti umístěné v Jedličkové ústavu mohly být právním subjektem jakožto uživatelé ústavu. Nebot uživatel, 62

11 jako fyzická nebo právni osoba, musi mít právo rozhodující, dispoziční, podpisové, atd. - což by v tomto případě nebylo možné. To může být pouze určitá právní organizace, at již samosprávná nebo společenská. Plné je však třeba souhlasit s autorem návrhu, že neprodlené zřízení takovéto organizace je nezbytné nutné. Z pedagogického hlediska nejzávažnéjši je pojeti a funkce školy v ústavu. Je samozřejmé, že školy musi byt organickou (nikoliv však organizační). součástí ústavu, avšak ředitel školy musí plné řídit výchovu a vzdělávání svěřených žáků a odpovídat za ni školským úřadům. Odtržení školní a mimoškolní výchovy v ústavech pro télesné postižené bylo po léta a je i v současné době jedním z nejvétších výchovných nedostatků v těchto zařízeních. Školu nelze vyčlenit z podřízenosti resortu školství, nebot vzdělávání mládeže je u nás již od doby Marie Terezie záležitosti státní. Stát má a musí mít zájem na povinném základním vzdělávání veškeré mládeže, která je toho schopna, na zajištěni určité úrovně tohoto vzděláváni a musi mít i právo dohledu na plněni tohoto úkolu, bez rozdílu, zda je zajišttuje škola státní, církevní či soukromá. V zájmu společenské integrace je nezbytné, aby i školy pro tělesně postižené respektovaly učební plány a osnovy příslušného druhu a stupně škol pro zdravou mládež. Jediné tak je možno. zachovat télesné postiženým žákům možnost případného přestupu do jiných škol stejného nebo vyššího stupně, nebo naopak přijímáni a společné vzděláváni zdravých žáků s télesné postiženými ve speciálních školách. Obsahové odtržení škol pro tělesné postižené od škol pro zdravou mládež by znamenalo dalši izolaci vzděláváni télesné postižených žáků. Z počátku Jedličkova ústavu je dostatečné známo, k jakým důsledkům vedly obdobné snahy Františka Bakule, prvniho ředitele tohoto ústavu. Problém neni v obsahu učiva školy pro tělesně postižené, nýbrž ve stanoveni možnosti plněni osnov v jednotlivých předmětech, ve způsobu klasifikace a v délce školní docházky. Jde o to, aby jednotliví žáci mohli plnit požadavky učebních osnov v jednotlivých předmětech podle svých možnosti, daných druhem a stupněm postiženi, a aby nemožnost splněni požadavků osnov v některém předmětu nebyla překážkou postupu do vyššího ročníku. V příslušném předmětu by žák bud nebyl klasifikován, nebo klasifikován relativně (s úlevou). Naproti tomu je však oprávněný požadavek, aby télesné postiženi žáci plnili požadavky učebního plánu a osnov škol pro zdravou mládež všude tam, kde tomu nebráni jejich postiženi. Jinak bychom mohli těžko vyslovovat požadavek společenské integrace a pracovního uplatněni absolventů škol pro télesné postižené. 63

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více