Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Uherčice 24, Uherčice, te.: , fax: , Plán práce základní školy byl projednán a schválen na provozně - pedagogické radě dne Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

2 Obsah: Obecné informace A. Plán činností I. Plán zabezpečení výuky 1. Učební plány Plán výuky podle programu Základní škola Plán výuky podle programu Duhová škola 2. Personální zabezpečení 3. Organizace školního roku II. Zvyšování úrovně jednotlivých složek výchovy a/ mravní výchova b/ rozumová výchova a modernizace výchovně vzdělávacího procesu c/ tělesná a dopravní výchova d/ pracovní výchova e/ estetická výchova f/ mimoškolní výchova III. Prevence sociálně patologických jevů IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V. Materiální vybavení VI. Řídící a kontrolní činnost VII. Spolupráce s výchovnými činiteli a) Spolupráce rodiny a školy b) Spolupráce s MŠ c) Spolupráce se společenskými organizacemi d) Spolupráce s kulturními institucemi e) Spolupráce se Školskou radou B. Časový harmonogram připravovaných akcí C. Plán spolupráce s mateřskou školou D. Plán pedagogických rad E. Plán spolupráce s rodiči F. Plán čerpání dovolené na zotavenou G. Plán kontrolní a hospitační činnosti H. Plán čerpání volna k samostudiu Obecné informace k roku 2007/2008: Základní škola Uherčice je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školu navštěvují pouze děti z Uherčin, počet žákůl ve školním roce 2007/2008 je 36. V tomto školním roce budou 4 ročníky sloučeny ve dvě třídy. I. třída: 1. a 2. ročník tř.učitelka Ing. Monika Studená II. třída: 3. a 4. ročník tř. učitelka Mgr. Marcela Klatovská Rozdělení výuky 4. ročník Mgr. Ivana Bezoruková

3 3. ročník doplňuje J. Bystrzonovská A. PLÁN ČINNOSTI ZŠ UHERČICE VE ŠKOLNÍM ROCE I. PLÁN ZABEZPEČNÍ VÝUKY 1.Učební plány Ve školním roce 2006/2007 se v 1. ročníku začíná učit podle vzdělávacího programu Duhová škola, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola 16847/96-2. Ve všech vyučovacích předmětech je plán výuky upřesněn ve zpracovaných Tematických plánech 1.1 Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, s účinnostíod Předmět Ročník celekm Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 ve 2. až 4. ročníku a v 7. až 9. ročníku Český jazyk /40+2 disp./ Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7* Cizí jazyk 4* Platí pro žáky všech ročníků Matematika / disp/ Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Disponibilní časová 5** dotace Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace Nepovinné předměty * pátý ročník má v tomto šk. roce jinou časovou dotaci ** disponibilní časová dotace byla rozdělena takto:

4 2 hod v ČJ a 2 hod v MA 1.2 Učební plán programu Duhová škola Pro tento školní rok platný pro 1. ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1.stupe ň celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační tech. Informatika 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda 3 2 Umění a kultura Vlastivěda 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Volitelné 0 Celková povinná časová dotace Suma Personální zabezpečení: (přepočteno na plně zaměstnané) Počet pedagogů ZŠ: 3,36 Počet pedagogů MŠ 2,3 Počet vychovatelek 1,1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1,4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2,18 3. Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny budou v týdnu od Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna

5 II. ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VÝCHOVY a) Mravní výchova 1. Školní rok zahájit shromážděním žáků, rodičů, představitelů obce a Sboru pro občanské záležitosti ve společenské místnosti OÚ Uherčice. 2. Při výchově k vlastenectví využívat významné dny a výročí 3. Ve spolupráci s vedoucími kroužku zapojovat žáky do veřejně prospěšné práce, do tvorby a ochrany životního prostředí. 4. Zlepšovat u žáků správný vztah ke společnému majetku školy, nátěry zahradních laveček, údržba školního hřiště. / údržba laveček roč. J. Bystrzonovská/ 5. Vštěpovat žákům humánní a přátelský vztah k lidem, úctu k rodičům, pozorný vztah ke starším osobám a snahu jim pomáhat. Připomínat žákům základy slušného chování zdravení dospělých apod. 6. Pěstovat u žáků toleranci, samostatnost, pracovitost, ukázněnost, zdatnost, opatrnost atd. b/ Rozumová výchova a modernizace výchovně vzdělávacího procesu 1. Ke zvýšení intenzity a efektivnosti výuky využívat moderní didaktickou techniku 2. Rozvíjet a využívat moderní vyučovací metody, nahrazovat tradiční neefektivní metody verbálního rázu novými, progresivními, které povedou k tvůrčí aktivitě žáků, projektové vyučování, skupinová práce žáků, alternativní způsoby výuky ap. 3. Výrazněji uplatňovat účinné formy péče o nadané a talentované žáky. K tomuto účelu zařazovat individuální přístup k dětem a vhodné zájmové a doplňkové činnosti. 4. Individuálním přístupem ve vyučování, uplatňováním vzájemné pomoci v žákovských kolektivech, spoluprácí s rodinnou, předučováním a doučováním pomáhat zaostávajícím žákům zvládat základní poznatky. Zaměřit pozornost na žáky, kterým vyučování ve spojené třídě činí problémy. 5. Pravidelně provádět rozbory výsledků žákovských prací, zajišťovat soulad vědomostí a dovedností s klasifikací.

6 6. Spolupracovat s mateřskou školou, hlavně se žáky, kteří v příštím školním roce zahájí školní docházku, seznámit je s jejich budoucí učitelkou a vhodně je motivovat k práci v 1. ročníku. 7. Pravidelně pracovat se žáky se specifickými poruchami učení, provádět nápravnou péči při doučování a v dyslektickém kroužku spolupracovat s rodiči 8. Pokračovat v práci v nepovinném předmětu náboženství c/ Tělesná a dopravní výchova 1. Všestranně rozvíjet pohybové dovednosti a upevňovat tělesnou zdatnost a zdraví dětí v rámci tělesné výchovy, sportovního kroužku a sportovních akcí školy 2. O velké přestávce využívat k tomuto účelu školní dvůr a hřiště. 3. Využívat spontánních pohybových aktivit žáků, ve vyučování zařazovat tělovýchovné chvilky a relaxační cviky. 4. Ve školní a mimoškolní činnosti cílevědomě plnit úkoly dopravní výchovy, organizovat dopravní soutěž, připravit výchovný pořad o dopravní výchově 5. Uspořádat koloběžkiádu / ŠD, říjen/ d/ Pracovní výchova 1. Organizovat sběr druhotných surovin ke Dni Země. 2. Pečovat o školní pozemek 3. Organizovat akci Úklid naší obce e/ Estetická výchova 1. Věnovat pozornost úpravě a výzdobě tříd a ŠD. 2. Organizovat na škole rozšiřování hodnotné dětské literatury, zprostředkovat objednávky knih v KMČ, Fragment. 3. Zajišťovat výchovné koncerty přímo ve škole, seznamovat žáky s uměleckými přednesy. 4. Návštěva místní obecní knihovny, seznámit žáky se žákovskou knihovnou a možností výpůjček. Systematicky vést k tomu, aby se staly členy těchto knihoven.

7 5. Připravit kulturní program na akci pro důchodce, na Vánoční zpívání a program k Svátku matek, vše ve spolupráci s MŠ. 6. Náplň práce recitačního kroužku zaměřit také k obřadům organizovaných SPOZ při OÚ. 7. Organizovat Dětský karneval, Den dětí, apod. vše ve spolupráci s MŠ f/ Mimoškolní výchova 1. Vytvářet podmínky pro všestranné uspokojování zájmů žáků, umožnit všem organizacím, které projeví zájem, rozvíjet činnost ve škole a napomáhat jejich vedoucím při získávání pedagogických zkušeností. 2. Zájmové útvary i nadále nechat zakomponované do činnosti ŠD. Pokračovat v činnosti loutkářské skupiny Žabka / M. Lebedová/ Pokračovat v činnostech keramického kroužku / J. Valnohová/ Pokračovat v činnostech zabývajících se práci s počítači a internetem /Bystrzonovská/ Pokračovat v činnosti skupiny dovedných rukou /Jana Valnohová/ Pokračovat v činnosti recitačního kroužku.spolupráce s SPOZ / J. Bystrzonovská/ Pokračovat v činnosti dyslektického kroužku / I.Bezrouková/ Pokračovat v činnosti sportovního kroužku /J. Bystrzonovská/ 5. Spolupracovat s ZUŠ Pohořelice, která má na naší škole odloučené pracoviště pro výuku zobcové flétny, klavíru a houslí 6. Pokračovat ve vydávání školního časopisu / podzim, zima: I. Bezrouková, J. Valnohová Jaro,léto : J. Bystrzonovská, M. Studená / III. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 1. Umožnit dítěti jeho seberealizaci (ve škole i při mimoškolních činnostech 2. Pomáhat nalézt dlouhodobější životní perspektivy (rozvoj zájmů) 3. Klást na dítě přiměřené požadavky ( optimismus a snaha pomoci) 4. Optimalizovat postavení problémových a nových dětí ve skupině( začlenění do kolektivu) 5. Zabezpečit dětem pocit jistoty a bezpečí

8 6. Pomoci dítěti optimálně využít volný čas nabídkou mimoškolních aktivit 7. Spolupráce školy a rodiny aktivní zapojení SRPDŠ do chodu školy 8. Veškeré aktivity jsou směřovány k žákům, k rodičům a dalším činitelům výchovy 9. Veškeré aktivity by měli pomoci utvořit spokojeného žáka, který není nijak stresován učivem, prospěchem, kolektivem dětí ani učitelem 10.Uspořádat besedu na téma drogová problematika v rámci prevence sociálně patologických jevů. /J. Bystrzonovská/ 11. Uspořádat besedu s policií ČR /M. Klatovská/ III. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKÚ 1. Umožnit všem učitelkám účast na specializačních školeních, které pořádá Pedagogické centrum, popř. jiné organizace. 2.Účastnit se školení v rámci Zpřístupnění DVPP pro školy 1. stupně A to takto: M. Klatovská Jsme na jedné lodi / říjen2007/ M. Klatovská Sebehodnocení školy / říjen2007/ M. Klatovská škola jako místo setkávání /listopad2007/ M. Bezrouková- Hraní v matematice /říjen2007/ M. Studená Stromy, projektové vyučování / říjen2007/ M. Studená Dramatická výchova /říjen2007/ J. Bystrzonovská Hry pro tvořivé vyučování /litopad2007/ IV. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 1. Materiálně zabezpečovat školu i školní družinu, modernizovat. 2. Na základě nabídky obchodních organizací doplňovat vybavení a zařízení školy učebními pomůckami a didaktickou technikou. Dodržovat zásady účelnosti a hospodárnosti. Využít sponzorské příspěvky. V. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 1. Řídící a kontrolní činnost zaměřit na dodržování vnitřního řádu školy, na respektování dohodnutých povinností učitelů. Umožnit samostatné rozhodování a s tím spojenou odpovědnost učitelů

9 v konkrétních situacích. Vytvářet příznivou atmosféru ve škole i v pedagogickém kolektivu. *součástí ročního plánu školy je plán kontrolní a hospitační činnosti 2. Hospitační činnost zaměřit na získávání poznatků o kvalitě vých. - vzděl. procesu u jednotlivých učitelů, na využívání pomůcek a didaktické techniky, na hygienu vyučování apod. 3. Soustavně věnovat metodickou pomoc a kontrolní péči nekvalifikovaným pedagogům. Paní vychovatelce - J. Valnohové a paní učitelce J. Bystrzonovské 4. Zvýšenou pozornost věnovat přechodu žáků z MŠ do 1. třídy VI. SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ČINITELI a/ Spolupráce rodiny a školy 1. Uskutečnit zahajovací schůzku rodičů a dohodnout pravidla spolupráce rodičů a školy 2. Uskutečnit minimálně 4 třídní schůzky a 2 plenární schůze Sdružení rodičů. 3. Každý třídní učitel bude mít pravidelně vyhrazenou dobu pro konzultační hodiny pro rodiče ( týdně) 3. Získávat rodiče pro vedení zájmových kroužků b/ Spolupráce s MŠ 1. Navazovat na pedagogické působení v MŠ 2. Kulturní a společenské a jiné akce spolupořádat s MŠ 3. Umožnit MŠ využívat tělocvičnu a školní hřiště. 4. Spolupracovat s učitelkami MŠ c/ Spolupráce školy se společenskými organizacemi 1. Spolupracovat se SPOZ 2. spolupracovat s dalšími organizacemi, které projeví zájem

10 d/ Spolupráce s kulturními institucemi, zveřejňováním výsledů práce školy 1. Při zabezpečování realizace kulturních a sportovních akcí spolupracovat se ZŠ Velké Němčice 2. Publikovat v Radničních listech 3. Uspořádat den otevřených dveří pro rodiče a děti z MŠ, popř. pro děti z okolních obcí. e/ Spolupráce se Školskou radou Spolupracovat se Školskou radou, jejíž úkoly jsou vymezeny školským zákonem.

11 B. Časový harmonogram připravovaných akcí Tento harmonogram není zcela závazný, některé akce mohou být uskutečněny v náhradním termínu. Tento plán bude dále doplněn o kulturní vystoupení ( výchovné koncerty ap) nabízené v průběhu roku. Září: - Slavnostní zahájení školního roku na Obecním úřadě Uherčice ve spolupráci se SPOZ Uherčice - pedagogická rada - zahájení činnosti ZUŠ Pohořelice - první schůzka rodičů - zahájení výuky plavání Říjen - začátek sběru pomerančové kůry - začátek sběru víček od PET lahví Loutkové divadlo ve škole (pohádka Krtek a Brouček) - Dýňování, zábavně-sportovní den spojený s táborákem a noclehem ve škole - Drakiáda (dle povětrnostních podmínek) - Koloběžkiáda ( ) - Běžecké závody Němčický běh (5.10.) - Dopravní výchova pro 4. ročník (výchovný program) Listopad: - kulturní vystoupení na akci pro důchodce (11.11.) - pedagogická rada (19.11.) - rodičovská schůzka (19.11.) - zahájení přípravy na Vánoční jarmark - zahájení přípravy na Vánoční zpívání - Divadelní představení v Hustopečích Jak na obra (27.11) Prosinec: - Vánoční zpívání (10.12.) - Vánoční jarmark ( ) - Vánoční dárkování ( ) - Vánoční třídní besídky - Vánoční besídka LŠU - Vánoční pohádka aneb o zakleté čepičářce (17.12) Leden: - pedagogická rada (21.1.) - rodičovské schůzky (21.1.) - Zahájení lyž. výcviku v lyž. škole v Němčičkách - Návštěva Planetária Únor: - zápis dětí do 1. třídy (4.2.) - Dětský karneval - výtvarná soutěž Březen: - Návštěva obecní knihovny - Loutková pohádka ve škole Hastrmánek a zvířátka (6.3) - Příprava na velikonoční jarmark - Jarní tvoření a Velikonoční jarmark Duben: - pedagogická rada (14. 4.) - rodičovská schůzka (14.4.) - Kresba na chodníku - Akce ke Dni Země *Sběr starého papíru( ) Akce Úklid obce (22.4.) Květen: - Školní akademie - Škola v přírodě nebo školní výlet - Výchovný koncert Červen - Kino Velké Němčice - Olympijské dny ( ) - Pedagogická rada (23.6.) - Rodičovské schůzky (2.6.) - Zábavné odpoledne k ukončení školního roku (26.6.)

12 D/ Plán pedagogických rad pro školní rok 2007/2008 Srpen - 1. pedagogická rada ( 27.8.) - Rozdělení tříd jednotlivým vyučujícím - Sdělení vzdělávacího plánu - Rozdělení učeben - Rozpis výuky vyučovací povinnost v jednotlivých třídách - Rozvrh hodin - Přidělení správy pomůcek - Příprava ročního plánu - Vnitřní řád školy - Školení BOZP - Rozdělení dozorů - Projednání provozu školní družiny- návrh Září 2. Pedagogická rada (10.9.) - Kontrola usnesení - konkrétní podoba ročního plánu školy, včetně časového harmonogramu - zájmové kroužky, rozdělení a rozvrh - náboženství - mimoškolní aktivity sběr pomerančové kůry - konkrétní počty zapsaných žáků do ŠD a provoz ŠD - různé Listopad 3.pedagogická rada (19.11.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování v 1.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.) Leden 4.pedagogická rada (21.1.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování ve 2.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.)

13 Duben 5.pedagogická rada (14.4.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování ve 3.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.) Červen 6.pedagogická rada (23.6.) - kontrola usnesení - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU, návrhy na vyšetření - Prospěch a chování ve 4.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Udělené pochvaly a napomenutí - kontrola splnění ročního plánu školy - Přehled roční práce ŠD shrnutí - Uzavřít činnost kroužků - Mimoškolní aktivita školy, přehled akcí shrnutí - Účast vyučujících na školení (DVPP) - Termín připravení vysvědčení - Různé termíny uzavření třídních knih a výkazů, vrácení knih, učebnic, metodických materiálů,odstranění výzdoby školy apod.

14 C/ Plán spolupráce s MŠ Základní škola a Mateřská škola jsou společným zařízením.některé akce jsou vzhledem k věku a možnostem dětí realizovány odděleně, přesto však v mnoha aktivitách úzce spolupracují. Toto je jen rámcový plán spolupráce s MŠ. Plán bude aktuálně doplňován. - využívání prostor tělocvičny a školního hřiště dětmi z MŠ - využívání školní zahrady MŠ dětmi ze školní družiny - pohádka loutkářského kroužku pro děti v MŠ - výuka hry na klavír a flétnu dětí z MŠ v ZŠ - sběr suché pomerančové kůry společně s MŠ - výchovné hudební koncerty v budově ZŠ společně i pro děti z MŠ - návštěva předškoláků v 1.třídě - návštěva prvňáčků v MŠ - dětský karneval organizovaný společně s MŠ - sběr druhotných surovin společně s MŠ - společné mimoškolní akce

15 F/ Plán čerpání dovolené na zotavenou ve školním roce 2007/2008 Dovolenou na zotavenou budou zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Uherčice čerpat výhradně v době školních prázdnin. Čerpání dovolené v jinou dobu, tedy v průběhu vyučování lze pouze za mimořádných okolností a se souhlasem ředitelky školy. Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ mají 40 dnů dovolené. Správní zaměstnanci mají dovolenou různě podle počtu odpracovaných let. O dovolenou pracovník žádá ředitelku školy příslušným tiskopisem dovolenka. ROZPIS ČERPÁNÍ Zbývající dny školních prázdnin ( po čerpání studijního volna)jsou určeny k vyčerpání řádné dovolené na zotavenou. Zaměstnanec, kterému se krátí studijní volno / vzhledem k úvazku/, bude ve dnech určených čerpání studijního volna čerpat dovolenou. Dovolená v roce 2007 a podzimní prázdniny 2 dny vánoční prázdniny 4 dny hlavní prázdniny(bez příp.týdne) 39 dnů c e l k e m 45 dnů Další dny prázdnin, na které nebude mít zaměstnanec dovolenou, bude čerpat případné přesčasové hodiny, nebo dostane náhradní práci od ředitelky školy.

16 E. Plán spolupráce s rodiči Cílem spolupráce s rodiči je zapojení rodičů do chodu školy a vytvoření příznivých podmínek pro vztah rodič dítě učitel. Spolupráce s rodiči je nastíněna pouze rámcově, rodiče se pravidelně účastní některých našich akcí. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, proto je plán pouze rámcový a je doplňován podle konkrétních situací rodičovská schůzka, zahajovací, podání informací rodičům o změnách ve škole, o rozvržení výuky, o plánovaných akcích apod. - akce drakiáda výroba draků, pomoc tatínků při výrobě i při pouštění - 2.rodičovská schůzka, - sběr pomerančové kůry rodiče pomáhají dětem v tomto sběru - sběr víček od PET lahví- rodiče pomáhají dětem v tomto sběru - Vánoční jarmark pro rodiče - Vánoční zpívání pro rodiče - 3.schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - dětský karneval, tombola, výpomoc při organizaci - 4.schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - akce Den dětí - výpomoc při organizaci - Sběr druhotných surovin - výpomoc při organizaci - Školní akademie - Den otevřených dveří - 5. schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - Sportovně zábavné odpoledne k ukončení šk. roku výpomoc rodičů při této akci

17 G/ Plán kontrolní a hospitační činnosti (výchovně vzdělávací část) I.pololetí Září: Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (třídní knihy, katalogové listy, výkazy.apod.) Kontrola tematických plánů (soulad s osnovami, rozvržení učiva do ročníků, návaznost na předchozí rok) Říjen: Hospitace ve třídách spojených ročníků ( rozvržení plánu práce, příprava učitele na výuku apod.) Kontrola ŽK a sešitů Adaptace žáků na nové prostředí výuka vlastivědy ve 4.ročníku - hospitace Výuka ČJ ve spojené 1. a 2. ročníku - hospitace Listopad Organizace a volitelnost zájmových činností ve ŠD Přírodověda a prvouka - hospitace Výuka PRV v 1. a 2. ročníku Kontrola čtvrtletních písemných prací Prosinec Výuka výchov a pracovních činností hospitace Tělesná výchova hospitace Leden Kontrola pololetních písemných prací Prověřovací práce z matematiky ve všech třídách Výuka angličtiny ve 4. ročníku hospitace Kontrola pedagogické dokumentace třídních učitelů Kontrola způsobu klasifikace

18 II. pololetí Únor Kontrola plnění tematických plánů Výuka matematiky ( roč.) Kontrola vyváženosti spontánních a řízených činností ve ŠD Březen Kontrola dokumentace výchovného poradce Prověřovací práce z českého jazyka ve všech třídách Kontrola žákovských písemností (sešity, kontrolní sešity apod.) Duben Kontrola čtvrtletních písemných prací Kontrola organizace práce ve ŠD Květen Prověřovací práce z vlastivědy Prověřovací práce z přírodovědy a prvouky Červen Kontrola pedagogické dokumentace třídních učitelů Kontrola splnění časových tematických plánů Kontrola závěrečných písemných prací Kontrola souladu závěrečné klasifikace s klasifikačním řádem a výkony žáků Výuka výchov a pracovních činností - hospitace

19 H. Plán čerpání volna k dalšímu vzdělávání * SAMOSTUDIUM * Čerpání volna k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 24, odst. 4 písmeno b) a odst.7 - pro školní rok 2007/2008 Umožní-li to provozní důvody, budou pedagogičtí pracovníci čerpat výše uvedené volno v následujících dnech: 1. února (pololetní prázdniny) 1 den února (jarní prázdniny) 5 dnů března (velikonoční prázdniny) 2 dny Dle možností a potřeb jednotlivých vyučujících 4 dny celkem 12 dnů Studijní volno je upravováno podle úvazku vyučujících, tj. poměrně se krátí vzhledem ke sníženému úvazku. Jednotliví vyučující si mohou případně přerozdělit čerpání studia na jiné volné dny. Toto je nutné konzultovat s ředitelkou školy. Přehled čerpání volna jednotlivých pedagogických pracovníků bude přílohou evidence pracovní doby. Příprava plánu školy byla projednávána na pedagogické radě dne 10.září 2007; všichni zaměstnanci školy jej vzali na vědomí.

20 J. Bystrzonovská ( učitelka, vychovatelka )... S. Himerová (školnice)... K. Kramářová (administrativní pracovnice)... Mgr. Ivana Bezrouková (učitelka) Ing. Monika Studená (učitelka)... J. Valnohová (vychovatelka)... M. Lebedová (vychovatelka) Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 I. Cíle a poslání školy 1. Poskytovat výchovu, základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více