Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Uherčice 24, Uherčice, te.: , fax: , Plán práce základní školy byl projednán a schválen na provozně - pedagogické radě dne Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

2 Obsah: Obecné informace A. Plán činností I. Plán zabezpečení výuky 1. Učební plány Plán výuky podle programu Základní škola Plán výuky podle programu Duhová škola 2. Personální zabezpečení 3. Organizace školního roku II. Zvyšování úrovně jednotlivých složek výchovy a/ mravní výchova b/ rozumová výchova a modernizace výchovně vzdělávacího procesu c/ tělesná a dopravní výchova d/ pracovní výchova e/ estetická výchova f/ mimoškolní výchova III. Prevence sociálně patologických jevů IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V. Materiální vybavení VI. Řídící a kontrolní činnost VII. Spolupráce s výchovnými činiteli a) Spolupráce rodiny a školy b) Spolupráce s MŠ c) Spolupráce se společenskými organizacemi d) Spolupráce s kulturními institucemi e) Spolupráce se Školskou radou B. Časový harmonogram připravovaných akcí C. Plán spolupráce s mateřskou školou D. Plán pedagogických rad E. Plán spolupráce s rodiči F. Plán čerpání dovolené na zotavenou G. Plán kontrolní a hospitační činnosti H. Plán čerpání volna k samostudiu Obecné informace k roku 2007/2008: Základní škola Uherčice je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školu navštěvují pouze děti z Uherčin, počet žákůl ve školním roce 2007/2008 je 36. V tomto školním roce budou 4 ročníky sloučeny ve dvě třídy. I. třída: 1. a 2. ročník tř.učitelka Ing. Monika Studená II. třída: 3. a 4. ročník tř. učitelka Mgr. Marcela Klatovská Rozdělení výuky 4. ročník Mgr. Ivana Bezoruková

3 3. ročník doplňuje J. Bystrzonovská A. PLÁN ČINNOSTI ZŠ UHERČICE VE ŠKOLNÍM ROCE I. PLÁN ZABEZPEČNÍ VÝUKY 1.Učební plány Ve školním roce 2006/2007 se v 1. ročníku začíná učit podle vzdělávacího programu Duhová škola, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola 16847/96-2. Ve všech vyučovacích předmětech je plán výuky upřesněn ve zpracovaných Tematických plánech 1.1 Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj /96-2, s účinnostíod Předmět Ročník celekm Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 ve 2. až 4. ročníku a v 7. až 9. ročníku Český jazyk /40+2 disp./ Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7* Cizí jazyk 4* Platí pro žáky všech ročníků Matematika / disp/ Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Disponibilní časová 5** dotace Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace Nepovinné předměty * pátý ročník má v tomto šk. roce jinou časovou dotaci ** disponibilní časová dotace byla rozdělena takto:

4 2 hod v ČJ a 2 hod v MA 1.2 Učební plán programu Duhová škola Pro tento školní rok platný pro 1. ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1.stupe ň celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační tech. Informatika 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda 3 2 Umění a kultura Vlastivěda 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Volitelné 0 Celková povinná časová dotace Suma Personální zabezpečení: (přepočteno na plně zaměstnané) Počet pedagogů ZŠ: 3,36 Počet pedagogů MŠ 2,3 Počet vychovatelek 1,1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1,4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2,18 3. Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny budou v týdnu od Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna

5 II. ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VÝCHOVY a) Mravní výchova 1. Školní rok zahájit shromážděním žáků, rodičů, představitelů obce a Sboru pro občanské záležitosti ve společenské místnosti OÚ Uherčice. 2. Při výchově k vlastenectví využívat významné dny a výročí 3. Ve spolupráci s vedoucími kroužku zapojovat žáky do veřejně prospěšné práce, do tvorby a ochrany životního prostředí. 4. Zlepšovat u žáků správný vztah ke společnému majetku školy, nátěry zahradních laveček, údržba školního hřiště. / údržba laveček roč. J. Bystrzonovská/ 5. Vštěpovat žákům humánní a přátelský vztah k lidem, úctu k rodičům, pozorný vztah ke starším osobám a snahu jim pomáhat. Připomínat žákům základy slušného chování zdravení dospělých apod. 6. Pěstovat u žáků toleranci, samostatnost, pracovitost, ukázněnost, zdatnost, opatrnost atd. b/ Rozumová výchova a modernizace výchovně vzdělávacího procesu 1. Ke zvýšení intenzity a efektivnosti výuky využívat moderní didaktickou techniku 2. Rozvíjet a využívat moderní vyučovací metody, nahrazovat tradiční neefektivní metody verbálního rázu novými, progresivními, které povedou k tvůrčí aktivitě žáků, projektové vyučování, skupinová práce žáků, alternativní způsoby výuky ap. 3. Výrazněji uplatňovat účinné formy péče o nadané a talentované žáky. K tomuto účelu zařazovat individuální přístup k dětem a vhodné zájmové a doplňkové činnosti. 4. Individuálním přístupem ve vyučování, uplatňováním vzájemné pomoci v žákovských kolektivech, spoluprácí s rodinnou, předučováním a doučováním pomáhat zaostávajícím žákům zvládat základní poznatky. Zaměřit pozornost na žáky, kterým vyučování ve spojené třídě činí problémy. 5. Pravidelně provádět rozbory výsledků žákovských prací, zajišťovat soulad vědomostí a dovedností s klasifikací.

6 6. Spolupracovat s mateřskou školou, hlavně se žáky, kteří v příštím školním roce zahájí školní docházku, seznámit je s jejich budoucí učitelkou a vhodně je motivovat k práci v 1. ročníku. 7. Pravidelně pracovat se žáky se specifickými poruchami učení, provádět nápravnou péči při doučování a v dyslektickém kroužku spolupracovat s rodiči 8. Pokračovat v práci v nepovinném předmětu náboženství c/ Tělesná a dopravní výchova 1. Všestranně rozvíjet pohybové dovednosti a upevňovat tělesnou zdatnost a zdraví dětí v rámci tělesné výchovy, sportovního kroužku a sportovních akcí školy 2. O velké přestávce využívat k tomuto účelu školní dvůr a hřiště. 3. Využívat spontánních pohybových aktivit žáků, ve vyučování zařazovat tělovýchovné chvilky a relaxační cviky. 4. Ve školní a mimoškolní činnosti cílevědomě plnit úkoly dopravní výchovy, organizovat dopravní soutěž, připravit výchovný pořad o dopravní výchově 5. Uspořádat koloběžkiádu / ŠD, říjen/ d/ Pracovní výchova 1. Organizovat sběr druhotných surovin ke Dni Země. 2. Pečovat o školní pozemek 3. Organizovat akci Úklid naší obce e/ Estetická výchova 1. Věnovat pozornost úpravě a výzdobě tříd a ŠD. 2. Organizovat na škole rozšiřování hodnotné dětské literatury, zprostředkovat objednávky knih v KMČ, Fragment. 3. Zajišťovat výchovné koncerty přímo ve škole, seznamovat žáky s uměleckými přednesy. 4. Návštěva místní obecní knihovny, seznámit žáky se žákovskou knihovnou a možností výpůjček. Systematicky vést k tomu, aby se staly členy těchto knihoven.

7 5. Připravit kulturní program na akci pro důchodce, na Vánoční zpívání a program k Svátku matek, vše ve spolupráci s MŠ. 6. Náplň práce recitačního kroužku zaměřit také k obřadům organizovaných SPOZ při OÚ. 7. Organizovat Dětský karneval, Den dětí, apod. vše ve spolupráci s MŠ f/ Mimoškolní výchova 1. Vytvářet podmínky pro všestranné uspokojování zájmů žáků, umožnit všem organizacím, které projeví zájem, rozvíjet činnost ve škole a napomáhat jejich vedoucím při získávání pedagogických zkušeností. 2. Zájmové útvary i nadále nechat zakomponované do činnosti ŠD. Pokračovat v činnosti loutkářské skupiny Žabka / M. Lebedová/ Pokračovat v činnostech keramického kroužku / J. Valnohová/ Pokračovat v činnostech zabývajících se práci s počítači a internetem /Bystrzonovská/ Pokračovat v činnosti skupiny dovedných rukou /Jana Valnohová/ Pokračovat v činnosti recitačního kroužku.spolupráce s SPOZ / J. Bystrzonovská/ Pokračovat v činnosti dyslektického kroužku / I.Bezrouková/ Pokračovat v činnosti sportovního kroužku /J. Bystrzonovská/ 5. Spolupracovat s ZUŠ Pohořelice, která má na naší škole odloučené pracoviště pro výuku zobcové flétny, klavíru a houslí 6. Pokračovat ve vydávání školního časopisu / podzim, zima: I. Bezrouková, J. Valnohová Jaro,léto : J. Bystrzonovská, M. Studená / III. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 1. Umožnit dítěti jeho seberealizaci (ve škole i při mimoškolních činnostech 2. Pomáhat nalézt dlouhodobější životní perspektivy (rozvoj zájmů) 3. Klást na dítě přiměřené požadavky ( optimismus a snaha pomoci) 4. Optimalizovat postavení problémových a nových dětí ve skupině( začlenění do kolektivu) 5. Zabezpečit dětem pocit jistoty a bezpečí

8 6. Pomoci dítěti optimálně využít volný čas nabídkou mimoškolních aktivit 7. Spolupráce školy a rodiny aktivní zapojení SRPDŠ do chodu školy 8. Veškeré aktivity jsou směřovány k žákům, k rodičům a dalším činitelům výchovy 9. Veškeré aktivity by měli pomoci utvořit spokojeného žáka, který není nijak stresován učivem, prospěchem, kolektivem dětí ani učitelem 10.Uspořádat besedu na téma drogová problematika v rámci prevence sociálně patologických jevů. /J. Bystrzonovská/ 11. Uspořádat besedu s policií ČR /M. Klatovská/ III. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKÚ 1. Umožnit všem učitelkám účast na specializačních školeních, které pořádá Pedagogické centrum, popř. jiné organizace. 2.Účastnit se školení v rámci Zpřístupnění DVPP pro školy 1. stupně A to takto: M. Klatovská Jsme na jedné lodi / říjen2007/ M. Klatovská Sebehodnocení školy / říjen2007/ M. Klatovská škola jako místo setkávání /listopad2007/ M. Bezrouková- Hraní v matematice /říjen2007/ M. Studená Stromy, projektové vyučování / říjen2007/ M. Studená Dramatická výchova /říjen2007/ J. Bystrzonovská Hry pro tvořivé vyučování /litopad2007/ IV. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 1. Materiálně zabezpečovat školu i školní družinu, modernizovat. 2. Na základě nabídky obchodních organizací doplňovat vybavení a zařízení školy učebními pomůckami a didaktickou technikou. Dodržovat zásady účelnosti a hospodárnosti. Využít sponzorské příspěvky. V. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 1. Řídící a kontrolní činnost zaměřit na dodržování vnitřního řádu školy, na respektování dohodnutých povinností učitelů. Umožnit samostatné rozhodování a s tím spojenou odpovědnost učitelů

9 v konkrétních situacích. Vytvářet příznivou atmosféru ve škole i v pedagogickém kolektivu. *součástí ročního plánu školy je plán kontrolní a hospitační činnosti 2. Hospitační činnost zaměřit na získávání poznatků o kvalitě vých. - vzděl. procesu u jednotlivých učitelů, na využívání pomůcek a didaktické techniky, na hygienu vyučování apod. 3. Soustavně věnovat metodickou pomoc a kontrolní péči nekvalifikovaným pedagogům. Paní vychovatelce - J. Valnohové a paní učitelce J. Bystrzonovské 4. Zvýšenou pozornost věnovat přechodu žáků z MŠ do 1. třídy VI. SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ČINITELI a/ Spolupráce rodiny a školy 1. Uskutečnit zahajovací schůzku rodičů a dohodnout pravidla spolupráce rodičů a školy 2. Uskutečnit minimálně 4 třídní schůzky a 2 plenární schůze Sdružení rodičů. 3. Každý třídní učitel bude mít pravidelně vyhrazenou dobu pro konzultační hodiny pro rodiče ( týdně) 3. Získávat rodiče pro vedení zájmových kroužků b/ Spolupráce s MŠ 1. Navazovat na pedagogické působení v MŠ 2. Kulturní a společenské a jiné akce spolupořádat s MŠ 3. Umožnit MŠ využívat tělocvičnu a školní hřiště. 4. Spolupracovat s učitelkami MŠ c/ Spolupráce školy se společenskými organizacemi 1. Spolupracovat se SPOZ 2. spolupracovat s dalšími organizacemi, které projeví zájem

10 d/ Spolupráce s kulturními institucemi, zveřejňováním výsledů práce školy 1. Při zabezpečování realizace kulturních a sportovních akcí spolupracovat se ZŠ Velké Němčice 2. Publikovat v Radničních listech 3. Uspořádat den otevřených dveří pro rodiče a děti z MŠ, popř. pro děti z okolních obcí. e/ Spolupráce se Školskou radou Spolupracovat se Školskou radou, jejíž úkoly jsou vymezeny školským zákonem.

11 B. Časový harmonogram připravovaných akcí Tento harmonogram není zcela závazný, některé akce mohou být uskutečněny v náhradním termínu. Tento plán bude dále doplněn o kulturní vystoupení ( výchovné koncerty ap) nabízené v průběhu roku. Září: - Slavnostní zahájení školního roku na Obecním úřadě Uherčice ve spolupráci se SPOZ Uherčice - pedagogická rada - zahájení činnosti ZUŠ Pohořelice - první schůzka rodičů - zahájení výuky plavání Říjen - začátek sběru pomerančové kůry - začátek sběru víček od PET lahví Loutkové divadlo ve škole (pohádka Krtek a Brouček) - Dýňování, zábavně-sportovní den spojený s táborákem a noclehem ve škole - Drakiáda (dle povětrnostních podmínek) - Koloběžkiáda ( ) - Běžecké závody Němčický běh (5.10.) - Dopravní výchova pro 4. ročník (výchovný program) Listopad: - kulturní vystoupení na akci pro důchodce (11.11.) - pedagogická rada (19.11.) - rodičovská schůzka (19.11.) - zahájení přípravy na Vánoční jarmark - zahájení přípravy na Vánoční zpívání - Divadelní představení v Hustopečích Jak na obra (27.11) Prosinec: - Vánoční zpívání (10.12.) - Vánoční jarmark ( ) - Vánoční dárkování ( ) - Vánoční třídní besídky - Vánoční besídka LŠU - Vánoční pohádka aneb o zakleté čepičářce (17.12) Leden: - pedagogická rada (21.1.) - rodičovské schůzky (21.1.) - Zahájení lyž. výcviku v lyž. škole v Němčičkách - Návštěva Planetária Únor: - zápis dětí do 1. třídy (4.2.) - Dětský karneval - výtvarná soutěž Březen: - Návštěva obecní knihovny - Loutková pohádka ve škole Hastrmánek a zvířátka (6.3) - Příprava na velikonoční jarmark - Jarní tvoření a Velikonoční jarmark Duben: - pedagogická rada (14. 4.) - rodičovská schůzka (14.4.) - Kresba na chodníku - Akce ke Dni Země *Sběr starého papíru( ) Akce Úklid obce (22.4.) Květen: - Školní akademie - Škola v přírodě nebo školní výlet - Výchovný koncert Červen - Kino Velké Němčice - Olympijské dny ( ) - Pedagogická rada (23.6.) - Rodičovské schůzky (2.6.) - Zábavné odpoledne k ukončení školního roku (26.6.)

12 D/ Plán pedagogických rad pro školní rok 2007/2008 Srpen - 1. pedagogická rada ( 27.8.) - Rozdělení tříd jednotlivým vyučujícím - Sdělení vzdělávacího plánu - Rozdělení učeben - Rozpis výuky vyučovací povinnost v jednotlivých třídách - Rozvrh hodin - Přidělení správy pomůcek - Příprava ročního plánu - Vnitřní řád školy - Školení BOZP - Rozdělení dozorů - Projednání provozu školní družiny- návrh Září 2. Pedagogická rada (10.9.) - Kontrola usnesení - konkrétní podoba ročního plánu školy, včetně časového harmonogramu - zájmové kroužky, rozdělení a rozvrh - náboženství - mimoškolní aktivity sběr pomerančové kůry - konkrétní počty zapsaných žáků do ŠD a provoz ŠD - různé Listopad 3.pedagogická rada (19.11.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování v 1.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.) Leden 4.pedagogická rada (21.1.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování ve 2.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.)

13 Duben 5.pedagogická rada (14.4.) - kontrola usnesení a plnění plánu - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU - Prospěch a chování ve 3.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Nápravná opatření - Přehled práce ŠD, současné počty zapsaných žáků - Různé (akce školy apod.) Červen 6.pedagogická rada (23.6.) - kontrola usnesení - projednání metod.pokynu pro klasifikaci a hodnocení žáků - Děti se SPU, návrhy na vyšetření - Prospěch a chování ve 4.čtvrtletí v jednotlivých třídách - Udělené pochvaly a napomenutí - kontrola splnění ročního plánu školy - Přehled roční práce ŠD shrnutí - Uzavřít činnost kroužků - Mimoškolní aktivita školy, přehled akcí shrnutí - Účast vyučujících na školení (DVPP) - Termín připravení vysvědčení - Různé termíny uzavření třídních knih a výkazů, vrácení knih, učebnic, metodických materiálů,odstranění výzdoby školy apod.

14 C/ Plán spolupráce s MŠ Základní škola a Mateřská škola jsou společným zařízením.některé akce jsou vzhledem k věku a možnostem dětí realizovány odděleně, přesto však v mnoha aktivitách úzce spolupracují. Toto je jen rámcový plán spolupráce s MŠ. Plán bude aktuálně doplňován. - využívání prostor tělocvičny a školního hřiště dětmi z MŠ - využívání školní zahrady MŠ dětmi ze školní družiny - pohádka loutkářského kroužku pro děti v MŠ - výuka hry na klavír a flétnu dětí z MŠ v ZŠ - sběr suché pomerančové kůry společně s MŠ - výchovné hudební koncerty v budově ZŠ společně i pro děti z MŠ - návštěva předškoláků v 1.třídě - návštěva prvňáčků v MŠ - dětský karneval organizovaný společně s MŠ - sběr druhotných surovin společně s MŠ - společné mimoškolní akce

15 F/ Plán čerpání dovolené na zotavenou ve školním roce 2007/2008 Dovolenou na zotavenou budou zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Uherčice čerpat výhradně v době školních prázdnin. Čerpání dovolené v jinou dobu, tedy v průběhu vyučování lze pouze za mimořádných okolností a se souhlasem ředitelky školy. Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ mají 40 dnů dovolené. Správní zaměstnanci mají dovolenou různě podle počtu odpracovaných let. O dovolenou pracovník žádá ředitelku školy příslušným tiskopisem dovolenka. ROZPIS ČERPÁNÍ Zbývající dny školních prázdnin ( po čerpání studijního volna)jsou určeny k vyčerpání řádné dovolené na zotavenou. Zaměstnanec, kterému se krátí studijní volno / vzhledem k úvazku/, bude ve dnech určených čerpání studijního volna čerpat dovolenou. Dovolená v roce 2007 a podzimní prázdniny 2 dny vánoční prázdniny 4 dny hlavní prázdniny(bez příp.týdne) 39 dnů c e l k e m 45 dnů Další dny prázdnin, na které nebude mít zaměstnanec dovolenou, bude čerpat případné přesčasové hodiny, nebo dostane náhradní práci od ředitelky školy.

16 E. Plán spolupráce s rodiči Cílem spolupráce s rodiči je zapojení rodičů do chodu školy a vytvoření příznivých podmínek pro vztah rodič dítě učitel. Spolupráce s rodiči je nastíněna pouze rámcově, rodiče se pravidelně účastní některých našich akcí. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, proto je plán pouze rámcový a je doplňován podle konkrétních situací rodičovská schůzka, zahajovací, podání informací rodičům o změnách ve škole, o rozvržení výuky, o plánovaných akcích apod. - akce drakiáda výroba draků, pomoc tatínků při výrobě i při pouštění - 2.rodičovská schůzka, - sběr pomerančové kůry rodiče pomáhají dětem v tomto sběru - sběr víček od PET lahví- rodiče pomáhají dětem v tomto sběru - Vánoční jarmark pro rodiče - Vánoční zpívání pro rodiče - 3.schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - dětský karneval, tombola, výpomoc při organizaci - 4.schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - akce Den dětí - výpomoc při organizaci - Sběr druhotných surovin - výpomoc při organizaci - Školní akademie - Den otevřených dveří - 5. schůzka rodičů - informace o prospěchu a chování žáků apod. - Sportovně zábavné odpoledne k ukončení šk. roku výpomoc rodičů při této akci

17 G/ Plán kontrolní a hospitační činnosti (výchovně vzdělávací část) I.pololetí Září: Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (třídní knihy, katalogové listy, výkazy.apod.) Kontrola tematických plánů (soulad s osnovami, rozvržení učiva do ročníků, návaznost na předchozí rok) Říjen: Hospitace ve třídách spojených ročníků ( rozvržení plánu práce, příprava učitele na výuku apod.) Kontrola ŽK a sešitů Adaptace žáků na nové prostředí výuka vlastivědy ve 4.ročníku - hospitace Výuka ČJ ve spojené 1. a 2. ročníku - hospitace Listopad Organizace a volitelnost zájmových činností ve ŠD Přírodověda a prvouka - hospitace Výuka PRV v 1. a 2. ročníku Kontrola čtvrtletních písemných prací Prosinec Výuka výchov a pracovních činností hospitace Tělesná výchova hospitace Leden Kontrola pololetních písemných prací Prověřovací práce z matematiky ve všech třídách Výuka angličtiny ve 4. ročníku hospitace Kontrola pedagogické dokumentace třídních učitelů Kontrola způsobu klasifikace

18 II. pololetí Únor Kontrola plnění tematických plánů Výuka matematiky ( roč.) Kontrola vyváženosti spontánních a řízených činností ve ŠD Březen Kontrola dokumentace výchovného poradce Prověřovací práce z českého jazyka ve všech třídách Kontrola žákovských písemností (sešity, kontrolní sešity apod.) Duben Kontrola čtvrtletních písemných prací Kontrola organizace práce ve ŠD Květen Prověřovací práce z vlastivědy Prověřovací práce z přírodovědy a prvouky Červen Kontrola pedagogické dokumentace třídních učitelů Kontrola splnění časových tematických plánů Kontrola závěrečných písemných prací Kontrola souladu závěrečné klasifikace s klasifikačním řádem a výkony žáků Výuka výchov a pracovních činností - hospitace

19 H. Plán čerpání volna k dalšímu vzdělávání * SAMOSTUDIUM * Čerpání volna k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 24, odst. 4 písmeno b) a odst.7 - pro školní rok 2007/2008 Umožní-li to provozní důvody, budou pedagogičtí pracovníci čerpat výše uvedené volno v následujících dnech: 1. února (pololetní prázdniny) 1 den února (jarní prázdniny) 5 dnů března (velikonoční prázdniny) 2 dny Dle možností a potřeb jednotlivých vyučujících 4 dny celkem 12 dnů Studijní volno je upravováno podle úvazku vyučujících, tj. poměrně se krátí vzhledem ke sníženému úvazku. Jednotliví vyučující si mohou případně přerozdělit čerpání studia na jiné volné dny. Toto je nutné konzultovat s ředitelkou školy. Přehled čerpání volna jednotlivých pedagogických pracovníků bude přílohou evidence pracovní doby. Příprava plánu školy byla projednávána na pedagogické radě dne 10.září 2007; všichni zaměstnanci školy jej vzali na vědomí.

20 J. Bystrzonovská ( učitelka, vychovatelka )... S. Himerová (školnice)... K. Kramářová (administrativní pracovnice)... Mgr. Ivana Bezrouková (učitelka) Ing. Monika Studená (učitelka)... J. Valnohová (vychovatelka)... M. Lebedová (vychovatelka) Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více