Zpravodaj pro rodiče č.34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro rodiče č.34"

Transkript

1 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, MERKLÍN Tel * * Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém zpravodaji si můžete přečíst informace k organizaci nového školního roku. 1. Školní rok 2008 / 2009 Škola je zaměřena na: výuku cizích jazyků od 1. ročníku výuku druhého cizího jazyku od 7. ročníku výuku méně vyučovaných jazyků podle zájmu žáků /Fj,Rj / formou kroužků práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu ekologickou výchovu ANP-ambulantní nápravnou péči individuální práce 1.i 2.st.se žáky, kteří jsou v péči Pedagogickopsychologické poradny Cíle školy: poskytovat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě všichni pedagogičtí pracovníci i v mimoškolní době ve výuce preferovat efektivní metody výuky, skupinové a projektové vyučování, týmovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc všichni vyučující pro budoucí život v EU poskytnout všem žákům jazykové dovednosti ke komunikaci ve dvou cizích jazycích vyučující cizích jazyků i v mimoškolní době žákům umožnit využívání komunikačních a informačních technologií všichni vyučující,především vyuč. informatiky i v mimoškolní době preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu všichni vyučující,především vyučující Tv, výchovy ke zdraví,rodinné výchovy,v mimoškolní době vést žáky k ochraně životního prostředí /budování Zelené zahrady / žákům s výukovými problémy napomáhat v jejich práci prostřednictvím ANP 2. Počty žáků ve třídách a třídní učitelé : 1.stupeň 2.stupeň I.r. 23 žáků p.uč.šedivcová VI.r. 18 žáků p.uč.vozárová II..r. 25žáků p.uč.králová VII.r. 22 žáků p.uč.poslední III.r.- 14 žáků p.uč.tykalová VIII.r. 14 žáků p.uč.vacíková IV.r. 10 žáků p.uč.hájková IX.r. 26 žáků p.uč.štíkovcová V.r. 19 žáků p.uč.bětáková Celkem má škola 171žáků. 3. Organizace šk. r. 2008/ slavnostní zahájení školního roku zahájení pravidelného vyučování ukončení prvního pololetí pololetí prázdniny: - podzimní 27. a vánoční pololetní jarní

2 - velikonoční 9.4. a lyžařský výcvik únor - plavecký výcvik červen - zápis žáků do 1. ročníku školní kolo dopravní soutěže duben - Den Země oslava Dne dětí exkurze pro žáky 2. stupně podzim - školní výlety červen, v období od rodičovské schůzky 4.11., 6. 1., leden rodiče ž.9.roč termín určí VP - školní kolo soutěží dle pokynů k okresním kolům - vystoupení pro veřejnost /Vánoční koncert, Den matek / , ročník festivalu Merklínský krokodýl Pohádkový les, Merklínská laťka Člověk za mimořádných událostí pro žáky 1.-9.r akce ŠD (Mikulášská a Vánoční besídka, pravidelná soutěžní odpoledne) - školní sportovní turnaje - vydání Zpravodaje pro rodiče - vydání Školních novin 4. Učební plán Učební plán Základní škola 3.-5.ročník., ročník ve šk.r. 2008/2009 Předmět Ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka 3 přírodověda 1 2 vlastivěda 2 2 chemie 2 2 fyzika 2 2 přírodopis 2 2 zeměpis 2 2 dějepis 2 2 občanská výchova 1 1 rodinná výchova 1 1 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnost volitelné předměty 2 2 tělesná výchova týdenní dotace nepovinné předměty : pro žáky r. sportovní hry 1h/týdně poznámka: 8.ročník volba povolání v rámci předmětů Ov,Rv. 4., 5.r. Výchova ke zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu v rámci výuky přírodovědy, 6.-7.ročník výchova ke zdraví, 8.-9.r. rodinná výchova 1.stupeň projekt Zdravé zuby v rámci výuky prvouky, přírodovědy,šd 1.stupeň Prevence úrazů a první pomoc v rámci výuky prvouky, přírodovědy, ŠD 2.stupeň-rodinná výchova, výchova ke zdraví, dopravní kroužek 1.stupeň Dopravní výchova - v rámci výuky prvouky, přírodovědy, ŠD, projekt Ajax, dopravní hřiště, 2.stupeň výchova ke zdraví, rodinná výchova, dopravní kroužek 1.i 2.st.

3 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.st. jednodenní blok,průběžně v prvouce,přírodovědě, 2.st. jednodenní blok Učební plán 1.,2.ročník ŠVP pro základní vzdělávání český jazyk 8 +1D 8+1D cizí jazyk 1D 1D matematika 4 5 prvouka 2 2 hudební výchova 1 1 výtvarná výchova 1 1 praktické činnosti 1 1 tělesná výchova 2 2 disponibilní hodiny 2 2 týdenní dotace Disponibilní hodiny: 1.r.- 2h 1h český jazyk, 1h cizí jazyk 2.r.- 2h - 1h český jazyk, 1h cizí jazyk Učební plán 6.,7. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání český jazyk 4 4 cizí jazyk 3 3 matematika 4 +1D 4 informační tech. 1 D 1D dějepis 2 2 vých. k občanství 1 1 fyzika 2 2 přírodopis 1+1D 1+1D zeměpis 2 1+1D hudební výchova 1 1 výtvarná výchova 2 2 svět práce 1 1 tělesná výchova 2 2 výchova ke zdraví 1 1 druhý cizí jazyk - 2D týdenní dotace 29/3D 30/5D Disponibilní hodiny: 6.r.- 3 h 1h matematika, 1h informační technologie, 1h přírodopis 7.r. 5h 1h informatika, 1h přírodopis, 1h zeměpis, 2h cizí jazyk nepovinné předměty : sportovní hry 1h/týdně Svět práce - zařazení okruhů 6.r.-pěstitelské práce a chovatelství,provoz a údržba domácnosti, 7.r. příprava pokrmů, pěstitelské práce a chovatelství 5. Novinky ve školním roce Od letošního školního roku začínají všechny školy v republice vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů/dále ŠVP/.Výuka probíhá v 1. a ve 2.r.,na druhém stupni v 6.r. a v 7.r. V dalších letech bude výuka podle ŠVP postupně nabíhat v ostatních třídách.důraz je kladen na jazykovou a počítačovou gramotnost žáků, na práce ve skupině, na samostatnou práci žáků,vyhledávání informací a jejich prezentování, aplikaci vědomostí v praxi,zaměření na dovednosti,které mají význam pro celý život. Nadále budeme se žáky pokračovat v zakládání a doplňování portfolií, žáci budou pokračovat v sebehodnocení své práce v jednotlivých předmětech po měsících,popř. po tématickém celku.hodnocení žáci provádějí podle daných kriterií. V letošním školním roce jsme zvolili téma pro celoroční celoškolní projekt Merklínská škola.v uplynulém školním roce žáci zpracovávali své projekty na téma Přátelství.Celoškolní prezentace projektů byla velmi zdařilá. Zhodnocení Projektového dne je součástí výroční zprávy za uplynulý školní rok. S výukou cizího jazyka začínají žáci již od prvního ročníku. To znamená,že všichni žáci školy se učí cizí jazyk.

4 Pohovory o prospěchu a chování žáků se budou konat 3 x ročně /viz.organizace školního roku/.rodiče na pohovory budou moci,stejně jako v loňském školním roce, přijít se svým dítětem a společně s ním a vyučujícím provést zhodnocení jeho práce za uplynulé období. V průběhu školního roku chceme opětovně rodičům nabídnout shlédnutí ukázkových hodin ve všech ročnících. Rodičům doporučujeme věnovat pozornost domácí přípravě dětí.domácí úkoly stále slouží k procvičování učiva. Témata zadávaná v úkolech se objevují v ústním i písemném prověřování vědomostí a dovedností. Své školní práce a zážitky budou žáci prezentovat ve školních novinách Krokodýlek,které plánujeme vydávat 4xročně a nabídnout je rodičům k zakoupení na školních akcích. 6. Omlouvání žáků z vyučování V průběhu loňského školního roku se začaly objevovat problémy s omlouváním nepřítomnosti žáků ve škole, proto jsme zpracovali Informace pro rodiče - uvolňování, omlouvání žáků z vyučování. Žádáme rodiče o dodržování těchto informací. Neomluvená absence žáků bude projednávána za přítomnosti rodičů, výchovné poradkyně, vedení školy a třídního učitele na jednání výchovné komise. 7. Mimoškolní činnost Školní družina v letošním školním roce máme nově dvě oddělení.ve ŠD pracuje nová paní vychovatelka Milada Lucáková. Provoz školní družiny zůstává zachovaný : , Poplatek za ŠD činí měsíčně 100,- Kč. Částka 400,- Kč na období září prosinec je splatná do Částku je možné zaplatit převodem na účet školy nebo denně hospodářce školy pí Podlesákové do hod. Nabídka kroužků Pro žáky 1.stupně Sportovní kroužek středa ,čtvrtek , dovedné ruce 1x za 14 dnů pondělí , pěvecký kroužek - úterý Pro žáky 2.stupně. Hry na PC středa , přírodovědný kroužek- čtvrtek ,florball úterý , internet pro žáky -úterý, čtvrtek , francouzský jazyk středa , ruský jazyk-úterý Pokud by se našel mezi rodiči zájemce o vedení některého kroužku, uvítáme jeho spolupráci. V takovém případě kontaktujte ředitelku školy. 8. Čerpání SRPDŠ Stav k ,-Kč Vybráno od žáků ,- Kč Stav k ,50 Kč (dotováno z příjmu z Vánočního jarmarku a Merklínského krokodýla) Peníze byly použity na nákup odměn při školních soutěžích, na hrazení dopravy na sportovní akce, lyžařský výcvik, Úřad práce, nákup pamětních hrnečků pro žáky 9.r., odměny pro žáky na konci školního roku. Podrobné čerpání je možné shlédnout po domluvě u pí Ireny Křížové-hospodářky SRPDŠ. 9.Projekt MŠMT Podpora méně vyučovaným jazykům Na základě zájmu žáků o výuku dalších cizích jazyků jsme v loňském školním roce realizovali projekt vyhlášený ministerstvem školství.. Od září nabídneme žákům pokračování ve výuce ruského a francouzského jazyka formou kroužků. 10. Výroční zpráva za uplynulý školní rok Se zhodnocením školní práce za uplynulý školní rok se můžete seznámit na internetových stránkách školy od října. V závěru tohoto Zpravodaje Vám za celý pedagogický sbor přejeme mnoho úspěchů při práci s Vašimi dětmi v tomto školním roce. Zpracovaly : Jaroslava Pěsničáková Jaroslava Baxová

5

Zpravodaj pro rodiče č.46

Zpravodaj pro rodiče č.46 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * www.zsmerklin.cz Zpravodaj pro rodiče č.46 září 2010 Vážení rodiče, v poprázdninovém zpravodaji

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45

Základní škola Aloise Klára Úštěk PLA 11, Úštěk 411 45 www.zs-ustek.cz PLÁN ŠKOLY na školní rok 2014 2015 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2014/2015 Učební

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Obříství. Naše škola. v roce 2014/2015

Obříství. Naše škola. v roce 2014/2015 Z á k l a d n í Obříství š k o l a Naše škola v roce 2014/2015 Pedagogická rada schválila dne: 28. 8. 2014 1 Školu tvoří lidé. Kdo je to letos? Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Mgr.

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více