BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Kritérium obvyklého pobytu. v (evropském) mezinárodním právu soukromém. Bc. Kristina Váňová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Kritérium obvyklého pobytu. v (evropském) mezinárodním právu soukromém. Bc. Kristina Váňová"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Mezinárodněprávní obchodní studia Katedra mezinárodního a evropského práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kritérium obvyklého pobytu v (evropském) mezinárodním právu soukromém Bc. Kristina Váňová 2016/2017

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Kritérium obvyklého pobytu v (evropském) mezinárodním právu soukromém zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.... 1

3 Chtěla bych srdečně poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Ivetě Rohové za čas, který mé práci věnovala, a za to, že mě při psaní a úvahách o tématu vždy vhodně nasměrovala a poskytla mi cenné informace, díky nimž jsem do tématu mohla lépe proniknout. 2

4 Abstrakt Tato práce je zaměřena na problematiku používání hraničního určovatele obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém, který je nyní obecně upřednostňován před jinými kritérii, avšak nemá jednotnou definici. Cílem práce je prozkoumat, zda je tato vágnost žádoucí a zda je obvyklý pobyt vhodnějším hraničním určovatelem než dříve převážně používaná státní příslušnost. Z příkladů z českých, německých a unijních právních předpisů vyplývá, že obvyklý pobyt nelze označit za vhodnější kritérium, ale spíše za přínosné rozšíření zásoby použitelných hraničních určovatelů. S ohledem na právní jistotu by bylo vhodné definovat pojem alespoň pro účely jednotlivých předpisů či oblastí práva. Klíčová slova Hraniční určovatel, kolizní normy, mezinárodní právo soukromé, německý právní řád, obvyklý pobyt, státní příslušnost, zákon o mezinárodním právu soukromém Abstract The focus of this thesis is the issue of using the connecting factor of habitual residence in private international law, which is being given preference over other factors, yet there is no common definition of this term. The aim of this thesis is to examine whether this ambiguity is desirable and whether habitual residence is a more appropriate connecting factor than nationality, which was primarily used in the past. Examples of Czech, German and EU legislation have shown that habitual residence cannot be perceived as more appropriate, but rather can be viewed as a suitable complement to the other connecting factors available. In order to ensure legal certainty, the term should be defined at least for the purpose of particular laws or areas of law. Key Words Act governing private international law, conflict of law rules, connecting factor, German legal system, habitual residence, nationality, private international law 3

5 Obsah 1. Úvod Hypotéza a cíl práce Struktura práce Hraniční určovatel v mezinárodním právu soukromém Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem Kolizní metoda a funkce hraničního určovatele Příklady hraničních určovatelů Obvyklý pobyt jako jeden z hraničních určovatelů Historie použití Obvyklý pobyt vs. státní příslušnost Obvyklý pobyt v právu Evropské unie Uchopení pojmu v evropském MPS Použití obvyklého pobytu v právu EU Určování mezinárodní příslušnosti Právo rozhodné pro závazkové vztahy Rodinné právo Dědické právo Pojem obvyklého pobytu v judikatuře Soudního dvora Obvyklý pobyt v českém právním řádu Zakotvení obvyklého pobytu v českém právním řádu Obvyklý pobyt v německém právním řádu Zakotvení obvyklého pobytu v německém právním řádu Závěr

6 Seznam použitých pramenů Tištěné publikace Odborné články Právní předpisy Soudní rozhodnutí Elektronické prameny Jiné prameny

7 1. Úvod Vzhledem k tomu, že je současný svět čím dál více globalizovaný a obzvláště v Evropské unii, kde je zajištěn volný pohyb osob, ztrácejí hranice jednotlivých států svůj dřívější význam, setkáváme se stále častěji se soukromoprávními vztahy, které hranice států přesahují, tedy se soukromoprávními vztahy s mezinárodním prvkem. V této souvislosti neustále roste význam mezinárodního práva soukromého (což je oblast na úrovni Evropské unie přímo unifikovaná), a zvláště kolizních norem, pomocí nichž se určuje, který právní řád je pro daný vztah právem rozhodným. Z důvodu uvolnění pohybu osob v EU nelze automaticky předpokládat, že je každému jednotlivci nejbližší právní řád toho státu, jehož je státním příslušníkem. Je třeba vzít v úvahu nespočet případů, kdy státní příslušníci určitého státu pobývají v jiném státě a jejich vazby k němu jsou mnohem užší. Výsledkem těchto úvah je použití hraničního určovatele obvyklého pobytu, který je v poslední době na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států často upřednostňován například před tradičním hraničním určovatelem státní příslušnosti. Na rozdíl od státní příslušnosti ale není tak snadné jej definovat. Jeho jednotná legální definice neexistuje a obsah pojmu obvyklého pobytu je vždy vykládán v závislosti na konkrétním případu a oblasti, v níž se aplikuje. Obvyklý pobyt proto může být terčem kritiky jako zdroj nežádoucí právní nejistoty. Otázkou však je, jestli tato neurčitost naopak není to, co kritériu státní příslušnosti chybí a kvůli čemu je v poslední době nahrazováno právě obvyklým pobytem. Ve své bakalářské práci se zabývám kritériem obvyklého pobytu tak, jak je používán ve třech právních řádech: českém, německém a v právním řádu Evropské unie. Český právní řád byl zvolen kvůli tomu, že je nám v České republice přirozeně nejbližší. Jakožto členský stát Evropské unie jsou Česká republika i její právní řád silně ovlivněny předpisy EU (které buď zajišťují harmonizaci předpisů, nebo jsou ve členských státech přímo a přednostně 6

8 použitelné), proto je vždy vhodné, ne-li nutné, zohlednit i tuto oblast. Nakonec jsem si pro porovnání zvolila právní řád Spolkové republiky Německo, který je českému právnímu řádu z právního hlediska velmi blízký, a dle mého se v pracích na podobné téma německé prameny spíše opomíjejí. Kladu si za cíl tuto mezeru zaplnit, a proto ve své práci vycházím z velké části z německy psaných zdrojů. 1.1 Hypotéza a cíl práce Hlavní hypotéza této bakalářské práce zní: Absenci legální definice pojmu obvyklý pobyt nelze vnímat jako nedostatek, naopak je žádoucí. Cílem práce je ukázat na praktických příkladech z platných právních předpisů (českých, německých a unijních), že neexistence jednotné definice a určitá vágnost tohoto pojmu je právě jedním z důvodů, proč je obvyklý pobyt v poslední době upřednostňován před jinými hraničními určovateli. Z toho vyplývá dílčí hypotéza, s níž budu pracovat, a sice úvaha o tom, že jako hraniční určovatel je obvyklý pobyt vhodnější než státní příslušnost. 1.2 Struktura práce Po obecném úvodu k této bakalářské práci následuje druhá kapitola, sloužící k seznámení čtenáře s danou problematikou. V souvislosti s mezinárodním právem soukromým je nezbytné vysvětlení pojmů soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, kolizní metody, kolizních norem a hraničního určovatele. Aby bylo smysluplné zabývat se výhodami a nevýhodami použití hraničního určovatele obvyklého pobytu, musí být zmíněny ostatní nejpoužívanější hraniční určovatele, jako je především státní příslušnost nebo domicil. Státní příslušnost je zde konkrétně vymezena pro účel dalších kapitol. Třetí kapitola se blíže zabývá pojmem obvyklý pobyt obecně. Jelikož obvyklý pobyt nabýval v mezinárodním soukromém právu na významu postupně, je zde nastíněna historie jeho vývoje a jeho význam v současnosti. S ohledem 7

9 na dílčí hypotézu této práce je v této kapitole obvyklý pobyt uveden do souvislosti se státní příslušností. Jádro práce tvoří kapitola čtvrtá, pátá a šestá. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na chápání obvyklého pobytu v evropském mezinárodním právu soukromém. Na konkrétních právních předpisech je ukázáno, v jakých oblastech se hraniční určovatel obvyklého pobytu používá, a za pomoci vybraných rozhodnutí Soudního dvora EU ( SDEU ) je osvětlen výklad pojmu obvyklého pobytu v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. V následující kapitole je analyzován institut obvyklého pobytu v českém právním řádu nejprve se zabývám vlivem unijních předpisů na český právní řád a poté zejména Zákonem o mezinárodním právu soukromém 1 a, stejně jako v předchozí kapitole, oblastmi, v nichž se obvyklý pobyt používá. Šestá kapitola je rozvržena velmi podobně s tím rozdílem, že předmětem zájmu je zde německý právní řád. Závěr práce zahrnuje potvrzení či vyvrácení hlavní a dílčí hypotézy, zdůvodnění a rovněž pokus pomocí zjištěného co nejblíže vymezit obsah pojmu obvyklého pobytu. Nejedná se o jeho definici, která z povahy věci ani není možná, pouze o průnik informací o obvyklém pobytu popsaných v kapitolách 4 až 6. 1 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. Dále jen ZMPS. 8

10 2. Hraniční určovatel v mezinárodním právu soukromém S rostoucím významem soukromoprávních vztahů přesahujících hranice jednotlivých států roste také význam mezinárodního práva soukromého (dále jen MPS ). Jedná se o právní odvětví, které pomáhá překlenout častou situaci, kdy jednotlivé státy mají různou hmotněprávní úpravu určitého soukromoprávního institutu. Problém nastává tehdy, když tento vztah souvisí s právními řády více států. MPS poskytuje nástroje, kterými lze tuto rozdílnost úprav překlenout při zachování právní jistoty soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem jsou buď přímo upraveny ve zvláštních předpisech, nebo se na základě kolizních pravidel MPS určí právo rozhodné, kterým se vztah bude řídit, i mezinárodní příslušnost soudu v případě sporu. 2 Právo rozhodné se určuje podle různých kritérií, které nazýváme hraničními určovateli. Cílem této kapitoly je poskytnout nezbytný teoretický rámec pro kapitoly následující a tyto hraniční určovatele představit. 2.1 Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem Normy MPS dopadají pouze na soukromoprávní vztahy (tedy např. ne na vztahy veřejnoprávní), jež navíc musí obsahovat mezinárodní prvek. 3 Tímto mezinárodním prvkem je skutečnost, kvůli které v daném právním vztahu hraje právně významnou úlohu více států. To může být způsobeno subjekty právního vztahu, které mohou mít například různou státní příslušnost, dále skutečnostmi právně významnými pro vznik a existenci právního vtahu, které například mohly nastat v zahraničí, nebo předmětem právního vztahu, který se může nacházet 2 Srov. PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s ROZEHNALOVÁ, Naděžda; VALDHANS, Jiří. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s

11 v zahraničí, anebo tím, že jde o právní vztah, který právně souvisí nebo je právně závislý (akcesorický) na jiném právním poměru, jestliže se tento poměr (základní, hlavní) řídí cizím právem. 4 Další podmínkou pro to, aby bylo možné se na soukromoprávní vztah dívat z pohledu MPS, je právní významnost nebo relevantnost vztahu k zahraničí u některé z vyjmenovaných okolností. 5 Pokud konkrétní právní vztah tyto podmínky splňuje, znamená to, že úzce souvisí s právními řády různých států a je třeba určit, která hmotněprávní úprava (tedy právo kterého státu) se na tento vztah bude vztahovat nebo zda je třeba aplikovat speciální přímé normy. 2.2 Kolizní metoda a funkce hraničního určovatele Existují dvě základní metody, pomocí nichž jsou soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem v rámci MPS upraveny: metoda přímá a metoda kolizní. Kučera poskytuje přehledný rozbor obou metod, z něhož vychází následující popis: 6 Přímá metoda MPS využívá tzv. přímé normy, které přímo upravují práva a povinnosti účastníků právního vztahu. Obvykle jsou sjednávány v podobě mezinárodních smluv. Rozehnalová a Valdhans uvádějí, že metoda přímá představuje metodu zvláštní oproti metodě kolizní, 7 což v praxi znamená, že se přímé normy použijí přednostně, pokud pro daný soukromoprávní vztah nějaké existují. Přímé normy se aplikují, aniž by na ně odkázaly normy kolizní. 4 KUČERA, Zdeněk et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s Srov. ibid. 6 Srov. ibid., s ROZEHNALOVÁ a VALDHANS, op. cit., s

12 Na kolizních normách je založena kolizní metoda úpravy právních vztahů s mezinárodním prvkem. Tyto normy nemají hmotněprávní povahu. Jejich účelem je pouze popsat určité znaky, na jejichž základě se vybere právo, kterým se určitý právní poměr má řídit, pokud tento poměr má vztah k více státům. Jak napovídá jejich název, řeší tedy kolizi vícero právních řádů. Na rozhodnutí v dané věci mají jen nepřímý vliv. 8 Kolizní normy jsou součástí jak vnitrostátních právních předpisů, tak unijních předpisů a mezinárodních smluv. Skládají se z rozsahu (okruh právních otázek, na které normy dopadají) a navázání (určení právního řádu pomocí hraničního určovatele). Hraniční určovatele, a tedy i obvyklý pobyt, hrají významnou úlohu v normách kolizních, proto se ve své práci budu zabývat především jimi. Hraniční určovatel by měl vztah navazovat na co nejrelevantnější právní řád. Právní řád určený tímto postupem by měl být v daném případě nejvhodnější a jeho volba nejspravedlivější. Zákonodárce v konkrétních právních předpisech používá ty hraniční určovatele, které splňují tyto požadavky Příklady hraničních určovatelů V následujících kapitolách bude pojednáno o výhodách a nevýhodách použití hraničního určovatele obvyklého pobytu. Aby bylo smysluplné kritérium obvyklého pohledu hodnotit, je nutno v této podkapitole stručně představit další hraniční určovatele, které s obvyklým pobytem úzce souvisejí, z historického hlediska jsou jeho předchůdci a v některých právních předpisech jsou ve vztahu 8 Srov. KUČERA, op. cit., s Blíže k tomu PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013., s. 15 a násl. 11

13 k obvyklému pobytu stále používány (buď alternativně, nebo subsidiárně). Těmito hraničními určovateli jsou bydliště, domicil a státní příslušnost. Pokud jde o kritérium bydliště, záleží na úmyslu osoby trvale se na daném místě zdržovat. Osoba v místě svého bydliště zpravidla bydlí, pracuje a má zde rodinu. Na rozdíl od obvyklého pobytu se jedná o subjektivní vztah k určitému místu. 10 Problémem mohou být rozdílné definice tohoto pojmu v různých státech. 11 Tento hraniční určovatel hraje hlavní roli v evropském mezinárodním civilním procesním právu, konkrétně např. v Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Hraničním určovatelem typickým pro anglosaské právo je domicil; obsah tohoto pojmu vysvětluje Mańko: 14 domicil se získává narozením a má jej každá osoba. Nemůže jej však mít na více místech. Aby bylo určité místo považováno za něčí domicil, musí mít daná osoba podobně jako v případě bydliště v úmyslu se zde trvale zdržovat. Zjišťování domicilu soudy může být podle Mańka kvůli nejednoznačným pravidlům spojeno s obtížnostmi. Další komplikací může být použití domicilu v unijním právu. Například nařízení Brusel I bis používá 10 ROHOVÁ, Iveta. Pravomoc (příslušnost) k projednání dědictví s mezinárodním prvkem (se zaměřením na Nařízení o dědictví) [online]. Brno, 2013 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s Srov. BAETGE, Dietmar. Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1994, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). Dále jen nařízení Brusel I bis. 13 PFEIFFER, 2013, op. cit., s MAŃKO, Rafal. Habitual residence as a Connecting Factor in EU Civil Justice Measures. Library Briefing, Library of the European Parliament [online]. 2013, pp. 1-2 [cit ], s

14 v anglické verzi právě domicil, který je ovšem do češtiny překládán jako bydliště. Podle čl. 62 tohoto nařízení určí soud místo bydliště podle svého práva. Význam státní příslušnosti spočívá podle Pfeiffer v tom, že se z historické perspektivy jedná oproti domicilu o základní kritérium kontinentálního práva soukromého, které však v současné době kvůli větší mobilitě osob ustupuje právě obvyklému pobytu. 15 Státní příslušnost označuje příslušnost fyzické nebo právnické osoby k určitému státu a jedná se o velmi jasné a stálé kritérium, které obvykle nevyžaduje složité posuzování. Každý může být příslušníkem i několika různých států. Objevují se názory, že použití hraničního určovatele státní příslušnosti je v rozporu s unijní zásadou zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. Například Bogdan toto ale zásadně odmítá. 16 Hraniční určovatel státní příslušnosti bude uveden do souvislosti s určovatelem obvyklého pobytu v následující kapitole. O výhodách a nevýhodách použití kritéria státní příslušnosti ve srovnání s použitím obvyklého pobytu bude pojednáno v souvislosti s konkrétními oblastmi, v nichž se hraniční určovatel obvyklého pobytu používá, v kapitolách 4, 5 a PFEIFFER, 2013, op. cit., s BOGDAN, Michael. Concise introduction to EU private international law. 2nd ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, s

15 3. Obvyklý pobyt jako jeden z hraničních určovatelů Pojem obvyklý pobyt je pojmem faktickým, což znamená, že jeho závaznou legální definici nenajdeme v unijním právu ani v národní úpravě MPS většiny států. Obvyklý pobyt je hraničním určovatelem vztahujícím se k subjektu právního vztahu. Pokud se zjišťuje obvyklý pobyt účastníka konkrétního vztahu, záleží na okolnostech tohoto daného případu, které je nutno nejprve řádně vyhodnotit. 17 Z toho důvodu je tento hraniční určovatel často kritizován, jelikož si účastníci soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem nemohou být předem jisti, které místo soud za místo jejich obvyklého pobytu označí. Navíc by se mohlo stát, že dva soudy kvůli neexistenci jednotné definice, a tudíž odlišnému výkladu tohoto pojmu, dospějí k různým závěrům. Používáním hraničního určovatele obvyklého pobytu je ale kontinentální právní systém, pro který je z historického hlediska typické kritérium státní příslušnosti, sbližován s anglosaským právním systémem, v němž naopak převládal domicil. 18 V následujících kapitolách bude na konkrétních příkladech z různých oblastí práva ukázáno použití obvyklého pobytu ve třech různých právních řádech s cílem poukázat na některé výhody, které s sebou tento hraniční určovatel navzdory veškeré kritice nese a kvůli nimž je v současné době obecně upřednostňován před státní příslušností. Předtím je třeba tento pojem stručně popsat a s ohledem na dílčí hypotézu této práce jej porovnat se státní příslušností, k čemuž slouží tato kapitola. 17 Srov. PFEIFFER, 2013, op. cit., s Srov. CAVERS, David. F. Habitual residence : A useful concept? The American University Law Review [online]. 1972, Vol. 21, pp [cit ], s

16 Pfeiffer poskytuje přehled relevantních hledisek, na která je při zjišťování místa obvyklého pobytu fyzické osoby třeba brát ohled: 19 osoba musí být přítomná na území daného státu, musí být do daného prostředí dostatečně sociálně začleněna a v určitých případech je velmi významným faktorem také úmysl osoby na daném místě dlouhodobě pobývat. Dle Pfeiffer se názory odborníků na to, do jaké míry je která kritéria nutno splnit, aby byl obvyklý pobyt založen, různí. Kromě toho také není zcela jasné, jak dlouho osoba na určitém místě musí pobývat, aby zde měla obvyklý pobyt. Pfeiffer popisuje návrhy akademiků na zakotvení časového testu pro účely založení obvyklého pobytu v oblasti MPS a zároveň také konkrétní vymezení délky pobytu obsažená v jednotlivých právních předpisech. Dle mého názoru je zbytečné usilovat o stanovení jednotné doby, jelikož by to zcela popíralo účel použití hraničního určovatele obvyklého pobytu. Vhodnější cestou by mohlo být právě stanovení orientační doby alespoň pro jednotlivé oblasti práva přímo v konkrétních ustanoveních právních předpisů. 3.1 Historie použití Podrobný přehled historie používání hraničního určovatele obvyklého pobytu poskytuje Baetge: 20 Kritérium obvyklého pobytu se v MPS začalo prosazovat již na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s činností Haagské konference mezinárodního práva soukromého a situací po první světové válce. V těchto počátcích však stále ještě hrála klíčovou úlohu hraničního určovatele v MPS státní příslušnost. Obvyklý pobyt se používal jen v případech, které vyžadovaly vyšší stupeň ochrany (např. pro kolizní úpravu bezplatné právní pomoci nebo zbavení svéprávnosti). 21 V období mezi první a druhou světovou 19 PFEIFFER, 2013, s Srov. BAETGE, op. cit., s Ibid., s

17 válkou značně vzrostl počet osob s vícenásobnou státní příslušností a osob bez státní příslušnosti. V důsledku tohoto vývoje se začalo upouštět od používání kritéria státní příslušnosti a bylo nutné najít lepší řešení. Za nejvhodnější kritérium reagující na aktuální požadavky byl považován obvyklý pobyt. K použití v případech nutnosti vyšší ochrany přibyly případy použití jako subsidiárního hraničního určovatele tehdy, když státní příslušnost nesplňovala svůj účel (například pokud určitý účastník právního vztahu státní příslušnost neměl). Haagská konference používání obvyklého pobytu prosazovala i po druhé světové válce, kdy se toto kritérium již používalo jako plnohodnotný hraniční určovatel vedle či namísto státní příslušnosti a bydliště. Pokud hraniční určovatel obvyklého pobytu vzhledem k větší mobilitě osob nabýval na významu již v polovině 20. století, tím spíše tomu tak je v současné Evropě, v níž jsou hranice mezi jednotlivými členskými státy EU při pohybu osob v rámci EU prakticky nepozorovatelné. 3.2 Obvyklý pobyt vs. státní příslušnost Dílčí hypotézou této bakalářské práce je tvrzení, že obvyklý pobyt je vhodnějším hraničním určovatelem než státní příslušnost. Na základě příkladů použití obvyklého pobytu v praxi, uvedených v kapitolách 4, 5 a 6, bude tato hypotéza v závěru práce potvrzena, či vyvrácena. Tato podkapitola obsahuje obecné srovnání těchto kritérií, které rovněž přispěje k následnému vyhodnocení hypotézy. Kritérium státní příslušnosti donedávna dominovalo v právu osob a v rodinném a dědickém právu na úrovni EU i ČR. 22 Pauknerová uvádí, že 22 Srov. PAUKNEROVÁ, op. cit., s

18 i v dnešní době, kdy je na kritérium státní příslušnosti často nahlíženo jako na překonané, se tento hraniční určovatel v uvedených oblastech stále používá, a to většinou jako alternativa k obvyklému pobytu. 23 Příkladem je Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/ Ve srovnání s kritériem obvyklého pobytu se u státní příslušnosti jedná o velmi jasný hraniční určovatel, při jehož použití není třeba podrobně zkoumat okolnosti daného právního vztahu. Lze tedy říci, že s sebou nese vyšší míru právní jistoty než obvyklý pobyt, který závisí na výkladu soudem, a tedy i menší nároky na soudy, ve srovnání se zjišťováním místa obvyklého obytu konkrétního účastníka právního sporu. 25 Ovšem je otázkou, zda kritérium státní příslušnosti vždy dokáže splnit svou funkci. Účelem kolizních norem je určit právní řád s nejužší vazbou k danému případu, což v době, kdy není neobvyklé dlouhodobě pobývat v zahraničí, vůbec nemusí být stát, jehož je účastník právního vztahu příslušníkem. Státní příslušnost je pouhým právním vztahem osoby k danému státu, ne vztahem faktickým. 26 Problém s určením právního řádu, kterým se právní vztah bude řídit, by v případě hraničního určovatele státní příslušnosti mohl nastat tehdy, kdyby účastník měl několik státních příslušností, nebo by naopak nebyl příslušníkem žádného státu. Právní předpisy pro postup v těchto situacích musí obsahovat 23 PAUKNEROVÁ, op. cit., s Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000. Dále jen nařízení Brusel II bis. 25 Srov. ROHOVÁ, op. cit., s Ibid., s

19 27 28 speciální pravidla. Pokud jde o vícenásobný obvyklý pobyt, záleží dle Baetgeho na konkrétním výkladu pojmu. 29 Bere-li se v úvahu možnost, že určitá osoba má své zájmy soustředěny na dvou různých místech, mohla by situace dvou obvyklých pobytů nastat. Pokud se v konkrétním případě (například v otázkách osobního statutu) při určování obvyklého pobytu přikládá velký význam sociální integraci, je dle Baetgeho pravděpodobné, že daná osoba nebude srovnatelně sociálně začleněna na dvou různých místech, a bude tedy mít obvyklý pobyt jen jeden. Oba tyto hraniční určovatele tedy mají své výhody i svá úskalí. Následující tři kapitoly obsahují příklady použití hraničního určovatele obvyklého pobytu ve třech právních řádech, což spolu s touto podkapitolou poslouží jako východisko pro vyhodnocení dílčí (i hlavní) hypotézy této práce. 27 PFEIFFER, 2013, op. cit., s Viz např. 28 ZMPS. 29 BAETGE, op. cit., s

20 4. Obvyklý pobyt v právu Evropské unie Evropské MPS je právní odvětví, jehož předmětem jsou soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem v rámci Evropské unie, na které dopadá právo EU. 30 Význam evropského MPS pro Českou republiku spočívá v tom, že má před českým právem aplikační přednost; 31 některá ustanovení českých právních předpisů se tedy vůbec nepoužijí. Mezinárodní právo soukromé je odvětvím vnitrostátního práva, proto se jeho normy mohou v jednotlivých státech lišit. Jak ale uvádí Pfeiffer, kvůli právní jistotě účastníků vztahů, jež normy MPS upravují, je žádoucí, aby tato pravidla byla pokud možno harmonizovaná a unifikovaná. 32 Dá se říci, že unifikace v oblasti MPS probíhá snáze než v jiných odvětvích, protože normy MPS neobsahují konkrétní práva a povinnosti, ale pouze určují právo rozhodné a také, před kterými soudy se budou řešit spory. Proto jednotlivé státy jejich unifikaci nevnímají jako příliš velký zásah do své právní kultury, jako je tomu v případě unifikace hmotného práva Uchopení pojmu v evropském MPS Evropská unie navázala na Haagskou konferenci a v souvislosti s cílem navazovat soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem na právní řád s nejužší vazbou na daný právní vztah se obvyklý pobyt stal nejčastěji používaným hraničním určovatelem evropského mezinárodního práva soukromého. 34 Obvyklý pobyt právnických osob a fyzických osob jednajících při výkonu podnikatelské 30 Srov. PAUKNEROVÁ, op. cit., s Čl. 10, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 32 PFEIFFER, 2013, op. cit., s Blíže k tomu PFEIFFER, 2013, op. cit., s a PAUKNEROVÁ, op. cit., s PFEIFFER, 2013, op. cit., s

21 činnosti je na úrovni EU definován v článku 19 Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 35 a shodně v článku 23 Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) 36 jako místo ústřední správy nebo v některých případech místo, v němž se nachází pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna právnické osoby nebo v případě podnikající fyzické osoby její hlavní místo podnikání. Tato definice se ale vztahuje výhradně na právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Kromě toho se jedná o definice pro účely těchto dvou předpisů. Obecně je v případě obvyklého pobytu nutný autonomní výklad tohoto pojmu. To znamená, že jediným orgánem oprávněným jej vykládat je SDEU a pojem má svůj vlastní význam nezávislý na případných vnitrostátních definicích. 37 O rozsudcích Soudního dvora týkajících se obvyklého pobytu pojednává podrobněji podkapitola Použití obvyklého pobytu v právu EU V předpisech Evropské unie se hraniční určovatel obvyklého pobytu vyskytuje převážně v normách určujících právo rozhodné, ale zároveň také v předpisech mezinárodního civilního procesního práva. Z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce se v každé oblasti zabývám pouze několika aspekty nejvýznamnějších předpisů, které ovšem ke znázornění použití hraničního určovatele obvyklého pobytu v právu EU pro účely této práce zcela postačují. 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Dále jen nařízení Řím I. 36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Dále jen nařízení Řím II. 37 Srov. PFEIFFER, 2013, op. cit., s

22 4.2.1 Určování mezinárodní příslušnosti Pokud jde o určení mezinárodní příslušnosti soudů a uznávání a výkon rozhodnutí, jsou v prostoru EU klíčová nařízení Brusel I bis a Brusel II bis. Z působnosti nařízení Brusel I bis (o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech) jsou na základě čl. 1 odst. 2 vyňaty otázky rodinného a dědického práva, které jsou upraveny v jiných předpisech (např. v nařízení Brusel II bis), o nichž bude pojednáno níže. Hlavním hraničním určovatelem používaným v nařízení Brusel I bis je bydliště žalovaného, s výjimkou článků 15 a 19, kde je jako alternativa uveden obvyklý pobyt. V obou případech se jedná o ochranu slabší strany. Článek 15 upravuje dohodu o volbě soudu uzavřenou mezi pojistníkem a pojistitelem, která zakládá příslušnost soudů členského státu, v němž obě strany mají bydliště nebo obvyklý pobyt. Článek 19 upravuje obdobně dohodu o volbě soudu uzavřenou mezi spotřebitelem a jeho smluvním partnerem. Nařízení Brusel II bis upravuje příslušnost soudů v oblasti rodinného práva (konkrétně se jedná o otázky věcí manželských a rodičovské zodpovědnosti), na kterou se nevztahuje nařízení Brusel I bis. Je třeba zmínit, že je v anglické verzi tohoto nařízení použitý pojem habitual residence (tedy obvyklý pobyt) nevhodně překládán do češtiny jako obvyklé bydliště, což ale obsahově zcela odpovídá obvyklému pobytu. 38 V zájmu zachování jednotné terminologie bude v této práci místo obvyklého bydliště dále používán jen pojem obvyklý pobyt. Obecná mezinárodní příslušnost soudů ve věcech manželských je v nařízení Brusel II bis upravena v článku 3. Zde se setkáváme s alternativním 38 Srov. PFEIFFER, Magdalena. Kde bydlí právnická osoba? Obvyklý pobyt a bydliště právnických osob z perspektivy evropského mezinárodního práva soukromého. Právník [online]. 2014, roč. 153, č. 7, s [cit ], s

23 použitím státní příslušnosti v písm. b) (obě strany musí mít stejnou státní příslušnost, nezáleží na státní příslušnosti pouze jednoho z manželů), zatímco všechna pravidla uvedená v písm. a) jsou založena na hraničním určovateli obvyklého pobytu. Nenajdeme zde jen jedno obecné pravidlo, jelikož bylo třeba reagovat na rozmanitou vnitrostátní úpravu těchto otázek a najít vhodný kompromis. 39 Díky takto širokému pojetí může dojít dokonce k situaci, kdy k projednání věci mezi dvěma příslušníky nečlenských států bude příslušný soud členského státu proto, že na jeho území jedna ze stran sporu má obvyklý pobyt. 40 Smyslem této úpravy je zohlednění zvýšené mobility osob a právní jistota odpůrce. 41 Podle Rauschera jsou tento přístup a odejmutí dosud rozšířené možnosti podávat návrhy v těchto citlivých záležitostech soudu příslušnému na základě státní příslušnosti pouze jednoho z manželů nesprávné. 42 Rauscher dále uvádí, že občané Unie nejsou pouze a výlučně Evropany a není možné jim tuto mentalitu vnucovat. Dokonce i v případě společné státní příslušnosti jsou totiž příslušné soudy v místě společného obvyklého pobytu manželů. 43 Obecná příslušnost ve věcech rodičovské zodpovědnosti je upravena článkem 8 nařízení Brusel II bis, který obsahuje jediný hraniční určovatel obvyklý pobyt dítěte. Na státní příslušnosti dítěte (s několika výjimkami) nezáleží. Zde byl obvyklý pobyt zvolen s ohledem na zvláštní ochranu prostřednictvím zjednodušení procesu, kterou je nutno dětem poskytnout. Vzhledem k tomu, že toto nařízení žádnou definici pojmu obvyklý pobyt neobsahuje, zabýval se jeho 39 PFEIFFER, 2013, op. cit., s Srov. BOGDAN, op. cit., s RAUSCHER, Thomas. Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR: Kommentar. Band IV, Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, HUntVerfÜbk 2007, EU-EheGüterVO-E, EU- SchutzMVO. 4. Aufl. Köln: Otto Schmidt, 2015, s Ibid., s Ibid., s

24 výkladem SDEU, z jehož rozhodnutí vyplývá, že je třeba rozlišovat mezi obvyklým pobytem dítěte a dospělé osoby. 44 Judikaturou SDEU se podrobněji zabývá podkapitola 4.3. Článek 15 nařízení Brusel II bis upravuje situace, kdy jsou k projednání vhodnější soudy jiného členského státu než soudy příslušné ve věci, a to z důvodu zvláštního vztahu dítěte k danému státu. Ten může spočívat dle odst. 3 písm. c) i v tom, že je dítě státním příslušníkem tohoto státu. Státní příslušnost je zde přece jen zohledněna, nepoužije se ale automaticky. Soud musí vztah dítěte k danému státu posoudit v každém jednotlivém případě zvlášť, a někdy tedy státní příslušnost tuto úzkou vazbu zakládat nemusí Právo rozhodné pro závazkové vztahy Na úrovni EU existuje kolizní úprava jak smluvních závazkových vztahů, tak závazkových vztahů mimosmluvních. Pro každou z těchto oblastí bylo vyhrazeno jedno nařízení v případě smluvních závazků se jedná o nařízení Řím I, v případě mimosmluvních závazků o nařízení Řím II. V obou se jako hraniční určovatel vyskytuje právě obvyklý pobyt. Zajímavostí je, že ani v jednom z těchto nařízení vůbec nebyl použit hraniční určovatel státní příslušnosti. Nařízení Řím I je založeno na volbě práva smluvními stranami. Teprve pokud k ní nedojde, přicházejí na řadu hraniční určovatele vyjmenované v článku 4. Tím nejčastějším je obvyklý pobyt (resp. v tomto nařízení i v nařízení Řím II opět nesprávně do české verze přeložené jako obvyklé bydliště ), na nějž je v čl. 4 odst. 1 navazováno v souvislosti s konkrétními smluvními typy. V případě smlouvy o koupi zboží jde o obvyklý pobyt prodávajícího, u smlouvy 44 Srov. PFEIFFER, 2013, op. cit., s

25 o poskytování služeb o obvyklý pobyt poskytovatele služby, u krátkodobého pronájmu o obvyklý pobyt pronajímatele, u franšízové smlouvy o obvyklý pobyt osoby, jíž je franšíza udělena, a konečně u smlouvy o distribuci o obvyklý pobyt distributora. Pokud se jedná o jinou smlouvu nebo smlouva vykazuje znaky více uvedených smluv, řídí se smlouva právem země, v níž má strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště. 45 Důvodem pro použití obvyklého pobytu strany poskytující charakteristické plnění je skutečnost, že toto plnění je z právního hlediska obvykle složitější než pouhé zaplacení druhou stranou, a navíc je pravděpodobné, že strana poskytující nepeněžité plnění pravidelně uzavírá větší množství podobných smluv. 46 Z důvodu efektivity tedy bylo upřednostněno navázání na právní řád, který je bližší právě této straně. Výjimku představují smlouvy o přepravě, smlouvy spotřebitelské, smlouvy pojistné a individuální pracovní smlouvy, které jsou upraveny v článcích 5 až 8. U těchto smluv je třeba chránit slabší stranu, a právo rozhodné proto obvykle bude právo té země, v níž má obvyklý pobyt tato slabší strana. Ochrana spočívá v tom, že se smlouva řídí právem, které by slabší straně mělo být nejbližší. Dále je zde v čl. 4 odst. 3 zakotvena úniková doložka, tedy možnost navázání na právo země, s níž je smlouva zjevně úžeji spojená (úniková doložka je obsažena i v čl. 4 odst. 3 nařízení Řím II). Výše již bylo uvedeno, že obvyklý pobyt právnických a podnikajících fyzických osob byl pro účely tohoto nařízení definován. Dle mého názoru se jedná o nejvhodnější řešení, kdy je v konkrétním právním předpise s ohledem na povahu upravovaných vztahů uvedena jednotná definice zajišťující právní jistotu jeho adresátů a usnadňující práci soudů. 45 Čl. 4 odst. 2 nařízení Řím I. 46 BOGDAN, op. cit., s

26 Totožnou definici obsahuje i nařízení Řím II, týkající se mimosmluvních závazkových vztahů. V tomto nařízení je opět použit obvyklý pobyt, který však není hlavním hraničním určovatelem. Pokud se neuplatní speciální pravidla, popsaná v nařízení, a strany si právo rozhodné samy nezvolí, použije se právo země, kde se projevil následek škodného jednání. 47 Obvyklý pobyt se zde vyskytuje jako hraniční určovatel pro případy, kdy jej obě strany mají ve stejné zemi, což je velmi vhodné řešení, jelikož se tak naváže na právní řád, který by oběma stranám měl být blízký. 48 Kromě toho se použije obvyklý pobyt poškozeného v případě mimosmluvních závazkových vztahů vznikajících v důsledku vady výrobku, pokud byl v této zemi výrobek uveden na trh. 49 Z oblasti působnosti obou uvedených nařízení jsou v článcích 1 vyňaty například otázky týkající se osobního stavu (Řím I), závazkové vztahy vznikající z narušení soukromí a osobnostních práv (Řím II) nebo vyplývající z rodinných vztahů či z majetkových vztahů mezi manželi (Řím I i Řím II). Ty jsou upraveny jinými unijními nebo vnitrostátními předpisy (viz níže) Rodinné právo Do oblasti rodinného práva spadá již popsané nařízení Brusel II bis. Dalšími významnými předpisy, jimiž se v této práci budu zabývat, jsou Nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností 50 a Nařízení provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí 47 ROZEHNALOVÁ a VALDHANS, op. cit., s Viz čl. 4 odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 písm. b) nařízení Řím II. 49 Čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Řím II. 50 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Dále jen nařízení o výživném. 25

27 ve věcech majetkových poměrů v manželství. 51 Obě nařízení v sobě zahrnují jak kolizní normy, tak normy mezinárodního civilního práva procesního. Otázka kolizních norem je v článku 15 nařízení o výživném vyřešena jediným odkazem na Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 52 Ten v článku 3 obsahuje obecné pravidlo pro určení rozhodného práva, které stanoví, že se vyživovací povinnosti řídí právem státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu. Opět se zde tedy setkáváme s ochranou slabší nebo znevýhodněné strany. Pokud jde o mezinárodní příslušnost soudů, je klíčový článek 3 nařízení o výživném, obsahující obecné pravidlo, které používá hraniční určovatel obvyklého pobytu odpůrce nebo oprávněného. Obvyklý pobyt se objevuje také v ustanoveních článku 4, která upravují volbu soudu. Strany si (mimo jiné) alternativně mohou zvolit soud v místě obvyklého pobytu jedné ze stran nebo soud státu, jehož je jedna ze stran státním příslušníkem. Nařízení o věcech majetkových poměrů v manželství používá kritérium obvyklého pobytu i státní příslušnosti. V článcích 5 a 6 je upravena příslušnost soudů a hraničním určovatelem se zde v případech rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné mimo jiné používá obvyklý pobyt navrhovatele, přičemž v daném státě musel bydlet nejméně jeden rok. Tato podmínka je v čl. 5 odst. 2 písm. b) zmírněna, pokud je navrhovatel zároveň státním příslušníkem daného státu. V tom případě je povinné časové období zkráceno na šest měsíců. 51 Nařízení Rady (EU) č. 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Dále jen nařízení o věcech majetkových poměrů v manželství. 52 Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím (2009/941/ES). 26

28 Státní příslušnost zde tedy funguje jako známka užší vazby na daný stát. V ostatních případech se v článku 6 používá společný obvyklý pobyt manželů, poslední společný obvyklý pobyt, obvyklý pobyt navrhovatele a konečně společná státní příslušnost. Článek 26 obsahuje pravidla pro určení rozhodného práva pro majetkové poměry manželů. I zde se objevuje zároveň obvyklý pobyt i státní příslušnost, jejímž prostřednictvím se ale na právní řád konkrétního státu navazuje teprve tehdy, pokud neexistuje stát, v němž by manželé měli první společný obvyklý pobyt po uzavření manželství. Ten se jako hraniční určovatel použije primárně (pokud si strany nezvolí právo jiného státu podle článku 22; zvolit si mohou právo státu, jehož jsou v době uzavření dohody oba nebo jeden z nich státním příslušníkem nebo v němž mají oba nebo jeden z nich obvyklý pobyt) Dědické právo Stejně jako obě nařízení představená v předchozí podkapitole zahrnuje klíčové nařízení v oblasti dědického práva, Nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, 53 jak kolizní, tak procesní úpravu. Nařízení je prvním, které v české verzi používá vhodnější pojem obvyklý pobyt. 54 Dle článku 22 má zůstavitel možnost volby rozhodného práva. Zvolit si může pouze právo státu, jehož je státním příslušníkem (v době smrti nebo v době 53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Dále jen nařízení o dědictví. 54 ROHOVÁ, op. cit., s

29 uskutečnění této volby). Jak uvádí Rohová, bylo by vhodné rozšířit možnost volby i na právo státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem v minulosti, na jehož území má nemovitý majetek nebo na jehož území měl nebo má obvyklý pobyt. 55 Hraniční určovatel obvyklého pobytu se pro určení rozhodného práva použije v souladu s obecným pravidlem uvedeným v článku 21 v případech, kdy nařízení nestanoví jinak, a nařízení tedy vychází z předpokladu, že nejvhodnějším kritériem pro určení fora i rozhodného práva je obvyklý pobyt zůstavitele v době jeho smrti. 56 Flexibilita, která je kritériu obvyklého pobytu často vytýkána, je v tomto nařízení kompenzována zachováním kritéria státní příslušnosti. 57 Kromě toho obsahuje čl. 21 odst. 2 únikovou doložku, a tak je po posouzení všech okolností možné použít právo státu, s nímž měl zůstavitel v době smrti zjevně užší spojení. Dotčené strany se podle článku 5 mohou dohodnout, že budou příslušné soudy toho státu, jehož právo si zůstavitel zvolil podle článku 22. I zde tedy hraje roli státní příslušnost. Obecně, nedojde-li k této dohodě, jsou však příslušné soudy státu, na jehož území měl zůstavitel v době smrti obvyklý pobyt. 58 Toto kolizní řešení zajišťuje soulad mezi forem a právem rozhodným Pojem obvyklého pobytu v judikatuře Soudního dvora Judikatura Soudního dvora je v souvislosti s evropským MPS neméně důležitá, jelikož rozsudky evropských soudů jsou používány jako plnohodnotné prameny unijního práva 60 a významně ovlivňují používání unijního práva v jednotlivých členských státech tím, že soudům pomáhají s výkladem unijních 55 ROHOVÁ, op. cit., s Ibid., s Srov. ibid., s Čl. 4 nařízení o dědictví. 59 PFEIFFER, 2013, op. cit., s PAUKNEROVÁ, op. cit., s

30 předpisů. Výše již byl zmíněn význam SDEU v souvislosti s autonomním výkladem práva EU. Soudní dvůr se výkladem pojmu obvyklý pobyt v oblasti MPS zabýval ve dvou rozsudcích, které se vztahovaly k nařízení Brusel II bis: Mercredi 61 a A 62. V souladu s cílem, aby o sporu rozhodovaly soudy státu, k němuž má daná věc nejužší vazbu, SDEU rozhodl, že je při určování obvyklého pobytu dítěte třeba zohlednit trvání pobytu, pravidelnost, podmínky, důvody, rodinné a sociální vazby (i rodinné a sociální vazby jednoho z rodičů), školní docházku, jazykové znalosti, ale i státní příslušnost. 63 Všechny tyto aspekty svědčí o integraci jedince v dané zemi. Pro posouzení integrace je významná i státní příslušnost, jelikož ji spolu s jazykovými znalostmi usnadňuje. 64 Rauscher dále uvádí, že u dětí hraje roli také úmysl odpovědné osoby založit v daném státě dlouhodobý pobyt. Tento úmysl vypovídá o integraci i při určování obvyklého pobytu dospělých osob, ovšem nelze jej pro založení obvyklého pobytu pokládat za určující. V souvislosti s použitím hraničního určovatele obvyklého pobytu staví SDEU do popředí blaho dítěte, a tedy blízkost soudu a projednávané věci, a nelze přenášet definice obvyklého pobytu z jiných oblastí práva do práva rodinného. 65 Není stanovena žádná minimální doba pobytu pro založení obvyklého pobytu a při jeho určování není možné vycházet pouze z doby trvání pobytu. Je nutno zohlednit i ostatní výše zmíněné okolnosti. 66 Soudy všech členských států se při určování obvyklého pobytu dítěte musí řídit všemi těmito zásadami vyplývajícími z výkladu pojmu 61 Rozsudek SDEU ze dne , věc C-497/10 PPU, Barbara Mercredi v. Richard Chaffe. 62 Rozsudek ESD ze dne , věc C-523/07, A. 63 Ibid., bod RAUSCHER, 2015, op. cit., s Ibid., s Srov. ibid., s

31 Soudním dvorem, které částečně nahrazují chybějící definici. Dle Pfeiffer lze rozhodnutí SDEU týkající se obvyklého pobytu dítěte pro účely nařízení Brusel II bis aplikovat i na obvyklý pobyt dítěte v nařízení o výživném PFEIFFER, 2013, op. cit., s

32 5. Obvyklý pobyt v českém právním řádu Vzhledem k tomu, že je Česká republika členským státem Evropské unie, jsou její právní předpisy s těmi unijními úzce provázány. Proto není třeba, aby byly otázky, které již upravují předpisy EU přímo aplikovatelné v jednotlivých členských státech, o nichž pojednává předchozí kapitola, znovu upraveny na vnitrostátní úrovni. České právní předpisy tedy nemohou být nezávislé a izolované, ale v reakci na stav a vývoj unijních předpisů se také musejí neustále vyvíjet a přizpůsobovat, ať už povinně např. v souvislosti s prováděním směrnic EU, nebo dobrovolně za účelem dosažení souladu s vývojem na unijní úrovni. Kromě toho je Česká republika také vázána mezinárodními smlouvami, které MPS rovněž upravují. 68 Pro tuto práci je důležité hlavně upřednostnění obvyklého pobytu coby hraničního určovatele, ke kterému došlo právě mj. v důsledku popsané provázanosti. V následující podkapitole je na několika konkrétních příkladech z českého právního řádu ukázáno použití hraničního určovatele obvyklého pobytu v různých oblastech soukromého práva. 5.1 Zakotvení obvyklého pobytu v českém právním řádu Státy mají pro úpravu soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem zvláštní právní normy. 69 V České republice je tímto stěžejním souborem těchto norem již zmiňovaný ZMPS. V rámci rekodifikace českého soukromého práva a v souvislosti s rozvojem MPS na evropské úrovni byl vypracován nový ZMPS, který ovšem z důvodu aplikační přednosti unijních předpisů některé otázky vůbec 68 Např. úmluvy přijímané v rámci Haagské konference mezinárodního práva soukromého, Rady Evropy, OSN aj., srov. Pauknerová, s KUČERA et al., op. cit., s

33 neupravuje nebo je upravuje jen částečně. 70 Obsahuje ale úpravu významných otázek, které jsou z působnosti unijních předpisů vyňaty a ponechány kolizní úpravě členských států. Zákon se použije jen tehdy, když danou otázku neřeší ani mezinárodní smlouva, ani předpis EU, což se vzhledem k jejich široké oblasti působnosti nestane příliš často. 71 Zákon slučuje kolizní normy a normy mezinárodního práva procesního v jednom předpise. Účinný je od 1. ledna Přechod od hraničního určovatele státní příslušnosti k obvyklému pobytu v kolizní úpravě rodinného a dědického práva je v komentáři k ZMPS Pavla Dobiáše zmíněn jako příklad nového trendu v oblasti MPS hned na prvních několika řádcích úvodu, což svědčí o významu tohoto posunu. 72 V důvodové zprávě k ZMPS je toto řešení odůvodněno jako praktičtější. 73 Velmi významnou otázkou, která v předpisech EU není upravena a s níž pojem obvyklého pobytu souvisí, je určení osobního statutu, které se řeší samostatně bez ohledu na právo, jímž se řídí příslušný právní poměr. 74 Postupuje se podle základního kolizního pravidla v 29 ZMPS, v němž byl použit hraniční určovatel obvyklého pobytu. V 29 odst. 3 je stanoveno zvláštní pravidlo pro úpravu jména fyzické osoby. Zde bylo zvoleno kolizní kritérium státní příslušnosti. Důvodem je respektování právního řádu, který vede evidenci údajů o fyzických osobách. 75 Osoba ale má možnost dovolat se právního řádu státu, na jehož území má obvyklý pobyt. Je tomu tak z důvodu významu, který má tato 70 Srov. DOBIÁŠ, Petr a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. lednu Praha: Leges, 2013, s Srov. BŘÍZA, Petr. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 17, s DOBIÁŠ, op. cit., s Důvodová zpráva k zákonu o mezinárodním právu soukromém, s Srov. KUČERA et al., op cit., s DOBIÁŠ, op. cit., s

34 otázka pro postavení osoby v prostředí, ve kterém žije, 76 tedy prostředí jejího obvyklého pobytu. V oblasti závazkových práv se použije úprava obsažená v nařízeních Řím I a Řím II, popřípadě ZMPS pro otázky, které jsou z působnosti těchto nařízení vyňaty. 77 V ZMPS se jedná o 84 až 101. V kapitole 4 byla popsána ustanovení obou nařízení, v nichž obvyklý pobyt hraje zásadní úlohu a která mají před ZMPS aplikační přednost. Jedinou oblastí, ve které se objevuje kritérium obvyklého pobytu, kterou nařízení Řím I ani Řím II neupravuje, a v níž se tedy ZMPS použije, jsou mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy Podle 101 ZMPS se tyto závazky obecně řídí právem státu, v němž k narušení došlo, ovšem postižená osoba si může zvolit mimo jiné i právo státu, v němž má ona nebo původce narušení obvyklý pobyt. Kolizní úprava dědického práva je také převážně obsažena v unijním předpise, a to konkrétně v nařízení o dědictví popsaném v kapitole 4, které má před ZMPS aplikační přednost. 76 ZMPS, týkající se práva rozhodného pro dědické právní poměry, je v souladu s nařízením o dědictví, a pokud určitou otázku, na niž se nařízení nevztahuje, bude třeba vyřešit na základě českého práva, bude základní kolizní kritérium shodné. 80 Na rozdíl od nařízení o dědictví, které umožňuje jen volbu práva státu, jehož je zůstavitel státním příslušníkem 81, si ale podle 77 odst. 4 ZMPS zůstavitel může zvolit i právní řád státu, v němž má 76 KUČERA et al., op. cit., s Výčet těchto otázek je obsažen v čl. 1 odst. 2 nařízení Řím I a v čl. 1 odst. 2 nařízení Řím II. 78 Čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení Řím II. 79 Srov. PAUKNEROVÁ, op. cit., s Ibid., s Čl. 22 nařízení o dědictví. 33

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického Předkládaná práce vychází z právního stavu k 01.11.2000. Dědické právo s cizím prvkem a problematika s ním

Více

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem Kde se bude spor rozhodovat? Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (kolize, přímá úprava) JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 14. 5. 2013 Obecný soud Volba soudu Pravidlo

Více

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn Cíle školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Mgr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 27. 4. 2010 Poskytovnout základní orientaci v problematice MO Nastínit procesní,

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Volba práva v případě silničních dopravních nehod s přeshraničním prvkem Řím II, Haagská

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015. JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk

Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015. JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015 JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk 1 Působnost věcná Věcná čl. 1 odst. 1 Kolize právních řádů = přítomnost mezinárodního prvku Vztahy občanského a obchodního práva =

Více

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Přeshraniční ochrana spotřebitelů v Německu a Čechách 29. dubna 2015 / Marktredwitz Matthias Roder Úvod Co upravuje Směrnice EP a Rady 2013/11/EU?

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ALENA SALINKOVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Katedra finančního práva a národního hspodářeství, Česká republika Abstract in original language Článek

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Současný platný právní stav je obsažen v zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 22 Af 159/2011 41 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního IV.1 Úvod... 412 IV.2 Vybrané aspekty vztahu elektronizace a evropského mezinárodního práva soukromého

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Procesní otázky na úseku kapitálového trhu Upozornění: Závěry formulované v tomto materiálu jsou

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více