Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci"

Transkript

1 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období Dlouhodobý záměr projednala Vědecká rada Fakulty strojní TU v Liberci dne 27. října Dlouhodobý záměr schválil Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci dne 1. prosince Liberec. 2010

2 OBSAH ÚVOD HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA OBDOBÍ Vědecko-výzkumná činnost Pedagogická činnost ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK PRIORITY FAKULTY VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Teze Cíl VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIJNÍ PROGRAMY Teze Cíl PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE Teze Cíl AKADEMICI A INFRASTRUKTURA Teze Cíl KVALITA AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA Teze Cíl AKADEMICI A INFRASTRUKTURA Teze Cíl KRITÉRIA A OPATŘENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST (a) Kvalita a relevance (b) Otevřenost kolaborativní přístup (c) Efektivita a financování Zdroje financování VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIJNÍ PROGRAMY (d) Kvalita a relevance (e) Otevřenost kolaborativní přístup (f) Efektivita a financování Zdroje financování PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE (g) Kvalita a relevance (h) Otevřenost kolaborativní přístup (i) Efektivita a financování Zdroje financování AKADEMICI A INFRASTRUKTURA (j) Kvalita a relevance (k) Otevřenost kolaborativní přístup (l) Efektivita a financování Zdroje financování 2

3 ÚVOD Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci je nejstarší fakultou v severních Čechách. Škola byla založena jako inženýrská, a proto jejím posláním byla výchova strojních inženýrů, kteří budou garantovat další průmyslový rozvoj regionu, a to zejména v oborech automobilového, sklářského a textilního průmyslu. Inženýrské obory tvořily a budou tvořit základ vzdělávacích programů a jejich rozvoji by měla být i nadále přisouzena adekvátní podpora. Zaměření ostatních činností velmi těsně souvisí s cíli a charakterem vzdělávacích programů a hlavních směrů výzkumu 1. Fakulta své činnosti uskutečňuje v prostředí, které má silné i slabé stránky, a pro další rozvoj musí využívat příležitostí a čelit hrozbám, jež musí být včas identifikovány. Při tvorbě dlouhodobého záměru bylo a při aktualizacích bude nutné přihlížet k vnějším i vnitřním podmínkám 2,3 a : na základě důkladné analýzy silných a slabých stránek definovat relevantní oblasti hlavních činností a stanovit rámec pro jejich další rozvoj, vytvářet profil fakulty s ohledem na východiska pro formulaci priorit a součinnost jednotlivých součástí univerzity - spojením přírodních věd a technických disciplín rozvíjet strojní inženýrství. Podstatným rysem dlouhodobého záměru je orientace na efektivní rozvoj činností s důrazem na kvalitu výstupů. A proto je nutné i nadále: posilovat pozice, v nichž jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, a rozšiřovat kompetence, v hlavních činnostech se zaměřit na kvalitu, otevřenost a efektivitu, využívat příležitostí a posilovat zdroje pro další rozvoj (rozvíjet lidské zdroje a posilovat infrastrukturu), v oblasti pedagogické rozvíjet efektivní modely vzdělávání se zaměřením na podporu kvality studijních programů, v oblasti vědy a výzkumu posilovat týmy řešitelů a více spolupracovat. HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU V OBDOBÍ Záměry a cíle rozvoje do roku 2010 jsou obsaženy v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období Mezi významné priority se vedle vzdělávání řadila také oblast výzkumu a vývoje, rozvoj materiálně-technické základny a spolupráce s aplikační sférou. V posledních letech programového období vyvstala či byla více zdůrazněna témata, která jsou i nadále aktuální: akademické principy a institucionální nezávislost, tzv. reforma terciárního vzdělávání, třetí role vysokých škol (aplikační sféra vzdělávání i transfer technologií, vliv na okolí), vnitřní zdroje a vnější prostředí financování hlavních činností v následujícím období. Hodnocení hlavních činností uskutečňovaných v programovém období do roku 2010 bylo provedeno s ohledem na stanovené cíle a nosná témata dlouhodobého záměru, jimiž byly: c) kvalita a excelence akademických činností, b) internacionalizace, c) kvalita a kultura akademického života. 1 Strategie rozvoje vědy/výzkumu/vývoje Fakulty strojní TU v Liberci na období Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti MŠMT na období Viz 3

4 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Fakulta stanovila priority (viz Strategie rozvoje vědy, výzkumu a vývoje) a rozšířila aktivity v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, přesto nosnými výzkumnými programy byla témata výzkumného záměru a výzkumných center (v rámci výzkumného záměru fakulty 5 a čtyř výzkumných center 6,7,8,9 ), na jejichž řešení fakulta spolupracovala. Řešitelé byli aktivní i v řadě dalších projektů, mnohé z výsledků se uplatnily i v aplikační sféře (např. formou doplňkové činnosti a formou výstupů projektů MPO). Celkový výkon VaV činnosti se výrazně navýšil přibližně o 45 % od roku 2006 a dnes jsou kapacity řešitelů prakticky vyčerpány. Další nárůst je podmíněn zvýšením počtu akademických pracovníků. V programovém období se podařilo dosáhnout většího zapojení studentů (zejména doktorandů, ale i studentů magisterského programu) do řešitelských týmů. Jednak formou částečných pracovních úvazků, ale i stipendijní podporou výzkumných prací studentů. V roce 2009 byla vyhlášena studentská grantová soutěž, v rámci níž se studenti společně s pedagogy podílejí na řešení 11 odborných témat. Publikační činnost a přehled výstupů je reflexí vědecko-výzkumných, vývojových a dalších tvůrčích aktivit řešitelských týmů fakulty. Přestože dochází k růstu počtu výstupů a navyšování bodového hodnocení, je tato činnost a její ohodnocení nedostatečné ve srovnání s ostatními technickými fakultami. Důsledná evaluace výzkumných kapacit fakulty byla provedena v souvislosti s přípravou programové dokumentace a žádosti o podporu v rámci programu VaVPI. V roce 2009 byl na univerzitě ustaven nový vysokoškolský ústav 10, jehož struktura zahrnuje společná laboratorní pracoviště, jichž budou využívat týmy řešitelů fakulty, a který bude svým personálním obsazením a přístrojovým vybavením podporovat rozvoj pokročilých technologií a inovační aktivity. Výstavba objektu laboratoří byla zahájena na podzim letošního roku v areálu univerzity. Klíčová slova: Rozvoj výzkumu. Zapojení do konkurenčního prostředí ve výzkumu a vývoji. Spolupráce FS s potenciálními odběrateli výsledků VaV. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Mobilita pracovníků ve výzkumu a vývoji. Infrastruktura výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni. PEDAGOGICKÁ ČINNOST Fakulta uskutečňuje všechny tři typy studijních programů, garantuje odbornou úroveň, přípravu studijních plánů a organizaci studia. Některé studijní předměty jsou garantovány pedagogy jiných fakult. Na základě získaných poznatků lze směle konstatovat, že pro tzv. aplikační sféru je stále zajímavá a velmi žádaná inženýrská kvalifikace tedy absolvent inženýrského programu. Pro profesně zaměřeného absolventa nižší kvalifikační úrovně bakalářské se zatím okamžité profesní uplatnění hledá obtížně (na rozdíl od uplatnění příslušné kvalifikace např. ve státní správě). I toto byl jeden z poznatků, které ovlivnily rozhodování o zaměření vzdělávacích programů na fakultě. Zavedením tzv. strukturovaného studia se výrazně změnila skladba studentů zapsaných v programech na fakultě. Zatímco dříve byl počet bakalářů nevýrazný a ke studiu bakalářskému i magisterskému (dlouhému) se hlásili uchazeči z různých středních škol, tak v současnosti nejvíce nových uchazečů o studium přichází ze středních průmyslových škol (přibližně 47 % z přihlášených), další pak z gymnázií (9,4 %) a z ostatních středních škol (celkem 43,6 %). Struktura studentů se podstatně mění v neprospěch vyšších typů studia podíl studentů bakalářského programu výrazně vzrostl, studentů magisterského naopak poklesl, podíl studentů doktorských programů se prakticky nezměnil (v roce 2009: BSP 72,7 %, MSP 16,6 %, DSP 10,7 %). Tento proces byl ale provázen i dalšími 5 Výzkumný záměr Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem 6 Výzkumné centrum TEXTIL II 7 Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie 8 Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II 9 Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství 10 Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Projekt Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace byl úspěšný v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a získal výraznou finanční podporu zejména pro výstavbu a vybavení laboratorního objektu. 4

5 nepříznivými jevy. Počet uchazečů z gymnázií poklesl a prodloužila se průměrná (skutečná) doba studia. Inženýrského diplomu dosahují studenti průměrně za více jak sedm let. V minulém období fakulta vyšla vstříc požadavkům některých regionů a rozšířila své působení do Jihlavy a Českých Budějovic. Tam uskutečňovala výuku prvních semestrů bakalářského studia. S ohledem na malou úspěšnost uchazečů a pokles zájmu o náročné stadium byla tato činnost pozastavena. V uplynulém období byly akreditovány nové obory, respektive byly akreditovány některé změny ve studijních programech: nové magisterské studijní obory Inovační inženýrství a Environmental Health and Safety Risk Management, změny v doktorských studijních programech Strojní inženýrství, Stroje a zařízení, Strojírenská technologie (zejména delší standardní doba studia čtyři roky). V oblasti vzdělávání rozvíjela fakulta také významné aktivity v zahraničí i mimo Evropu. Od roku 2006 se podílela jako řešitel na projektu rozvojové pomoci ve Vietnamu, kde budovala vzdělávací středisko pro přípravu bakalářů, kteří svá studia absolvují v prvním období ve vietnamském NhaTrangu (resp. i v Hanoji), a studia pak budou dokončovat v České republice. Součástí projektu je také pomoc při zvyšování kvalifikace mladých vietnamských učitelů. Ti studují v doktorských studijních programech na fakultě v Liberci. Dalším projektem, v němž patří fakultě role evropského koordinátora, je EU Canada transatlantik Exchange Partnership Project (TEP). Mezi cíle projektu patří aplikace metod projektového přístupu a výměna několika desítek studentů (na čtyřměsíční odborné praxe) a přibližně desítky pedagogů. Klíčová slova: poptávky a preferenční obory. Uplatnění absolventů. Spolupráce FS s potenciálními zaměstnavateli. Spolupráce TUL se subjekty sekundárního vzdělávání. Profesní poradenství. Zapojení do mezinárodních programů. Mobilita studentů a učitelů. Mezinárodní spolupráce v oblasti výuky. Společné studijní programy. Otevřený přístup na TUL. Nabídka studijních programů v cizích jazycích. Mezinárodní spolupráce v oblasti řízení a rozvoje řízení VŠ. Vnitřní systémy zabezpečení kvality. Vnější hodnocení. Studijní programy. Diverzifikace studijní nabídky. Rozvoj nových forem studia. Řešení problémů studijní neúspěšnosti. Monitorování situace na trhu práce. Dostupnost informačních zdrojů. ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, jak na úrovni jednotlivých pracovišť, tak i fakulty, která je každoročně prováděna, přináší vždy nové podněty pro aktualizaci činností. Charakteristika příznaků je uvedena v této části, další budou připomenuty v souvislosti s příslušnou oblastí činnosti. Silné stránky: Kompaktní struktura tradice, pověst. Definované směry VaV. Významná spolupráce s průmyslem. Návaznost studijních programů. Seriózní nabídka studijních oborů. Slabé stránky: Orientace na kvantitativní stránku činností. Nedostatečné aktivity v mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, vědě a výzkumu, málo zkušeností ze zahraničí. Kvalifikační struktura pokles podílu habilitovaných pracovníků, vysoký věk akademických pracovníků. 5

6 Struktura služeb poskytované služby, servis. Vysoká administrativní zátěž pracovníků i pracovišť. Prohlubující se disproporce mezi pracovišti. Příležitosti: Zájem o technicky vzdělané absolventy. Zájem partnerů o spolupráci - kooperace s dalšími pracovišti. Podpora a motivace mladých vědců a výzkumníků. Zájem studentů o odbornou činnost a zahraniční stáže. Výstavba a vybavení budov L a G, adaptace stávajících budov E2. Projekt VaVpI rozvoj laboratoří, posílení týmů, Start-Up granty. Rizika: Nestabilita státní školské a vysokoškolské politiky politika označovaná za reformu. Nepříznivá demografická prognóza a pokles úrovně (středního) školství. Snížený zájem o studium technických oborů ze strany velmi dobrých absolventů SŠ. Administrativní zátěž při činnostech věda, vzdělávání. Projekt VaVpI interpretace začlenění ve struktuře TUL, nejasná strategie ústavu, ohrožení stability fakulty v budoucnosti. Samotní akademici (kompetence, etika chování). PRIORITY FAKULTY Posláním fakulty je uskutečňovat a rozvíjet vzdělávací činnost s cílem dosahovat dobrých výsledků ve výchově studentů v příslušných typech studijních programů a v relevantních studijních oborech, vytvářet dobré podmínky pro odbornou činnost akademických pracovníků (a studentů), která je nutným předpokladem pro udržení odpovídající úrovně vzdělávání. Obdobně jako v minulém programovém období patří mezi hlavní priority dlouhodobého záměru zejména: vědecko-výzkumná a odborná činnost, vzdělávání a studijní programy, partnerství a spolupráce kolaborace, akademici a infrastruktura (zdroje lidské, finanční, materiálové, řízení a správa), kvalita a excelence akademických činností a kultura akademického života. Činnosti budou uskutečňovány a následně posuzovány s ohledem na tato kritéria: kvalita a relevance (kvalita a excelence akademických činností a kultura akademického života zachovat tradiční univerzitní systém a udržet vysokou úroveň), otevřenost (dostupnost vzdělávání, internacionalizace spolupráce ve vědě i vzdělávání, spolupráce s praxí a propagace výsledků), efektivita a financování (řízení a kontrola, zdroje neinvestiční a investiční financování). VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Rozvoj odborných aktivit a velmi dobré výsledky ve vědě a výzkumu jsou podmínkou nutnou pro další činnosti fakulty. Cílem úsilí fakulty bude zvýšit podíl relevantního výzkumu a vývoje na celkových výkonech fakulty a zvýšit dopad výzkumných a vývojových prací na průmyslové subjekty. Zdroje pro finanční zajištění výzkumných aktivit bude fakulta vyhledávat, bude usilovat o podporu v soutěži o vědecké, výzkumné či vývojové projekty (případně v rámci operačních programů). Přestože je fakulta nositelem několika významných projektů, bude nezbytné dosáhnout výraznějšího 6

7 podílu úspěšných žádostí zejména v mezinárodních soutěžích a ve spolupráci se zahraničními partnery. Tematickými oblastmi, v nichž bude uskutečňována vědecká, výzkumná a vývojová činnost fakulty 11, jsou zejména: materiálové inženýrství, konkurenceschopné stroje a zařízení, technologické a výrobní procesy, akumulace a přenos energií. TEZE CÍL Dosaženými výsledky ve vědě a výzkumu osvědčit právo uskutečňovat nejvyšší typy studijních programů, ale i právo zařadit se do skupiny tzv. vědecko-výzkumně orientovaných fakult. Posílit výrazné osobnosti a týmy pro uskutečňování odborných činností vytvářet podmínky posilovat řešitelské týmy (lidské zdroje pro VaV) a rozvíjet laboratorní zázemí, pro dosažení relevance při řešení projektů více spolupracovat s partnery, zejména se zahraničními. Dosaženými výsledky ve vědě a výzkumu osvědčit právo uskutečňovat nejvyšší typy studijních programů a právo zařadit se do skupiny vědecko-výzkumně orientovaných fakult. Posílit výrazné osobnosti a týmy. Vytvářet podmínky pro uskutečňování odborných činností. Posilovat řešitelské týmy a rozvíjet laboratorní zázemí. Pro dosažení relevance při řešení projektů více spolupracovat s partnery, zejména se zahraničními. Silné stránky: Vypracovaná strategie pro oblast vědecko-výzkumných činností na fakultě. Silná pozice řešitelů v projektu VaVpI. Významná spolupráce s průmyslovými podniky. Zkušenost s přípravou, získáváním a řízením projektů. Slabé stránky: Nedostatek kvalitních výstupů, nízké bodové ohodnocení. Nedostatečné aktivity v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Relativní pokles aktivit v oblasti přímé spolupráce s aplikační sférou, tzv. doplňková činnost. Služby servis na úrovni pracoviště, fakulty i univerzity. Vysoká administrativní zátěž pracovníků i pracovišť. Prohlubující se disproporce v úrovni řešitelských týmů. Nedostatečné vybavení laboratoří ve srovnání se světem, nevyhovující laboratorní prostory. Příležitosti: Zájem partnerů o spolupráci v oblasti VaV. Využití potenciálu a zkušeností řešitelů stávajících projektů (VZ a VC). Výstavba a vybavení laboratoří (budova L ). Angažovanost v projektu VaVpI posílení týmů a infrastruktury. Rizika: Nejistý program financování VaV z veřejných zdrojů (ukončení projektů VZ a VC). Motivace, příprava a odborný růst mladých vědců. Administrativní zátěž při VaV činnostech. 11 Hlavní odborná témata dle dokumentů fakulty, podrobně viz Strategie rozvoje vědy/výzkumu/vývoje Fakulty strojní TU v Liberci (na roky ) str. 9 a 10. 7

8 VaVpI (budoucí začlenění ve struktuře TUL soupeření týmů, nestabilita řešitelských týmů, odliv klíčových pracovníků, Nedostatečné laboratorní zázemí. Vznik nových výzkumných institucí v regionu s oborově blízkým výzkumným programem. Rozvoj odborných aktivit a velmi dobré výsledky ve vědě a výzkumu jsou podmínkou nutnou pro další činnosti fakulty. Cílem úsilí fakulty bude zvýšit podíl relevantního výzkumu a vývoje na celkových výkonech fakulty a zvýšit dopad výzkumných a vývojových prací na průmyslové subjekty. Zdroje pro finanční zajištění výzkumných aktivit bude fakulta vyhledávat, bude usilovat o podporu v soutěži o vědecké, výzkumné či vývojové projekty (případně v rámci operačních programů). Přestože je fakulta nositelem několika významných projektů, bude nezbytné dosáhnout výraznějšího podílu úspěšných žádostí zejm. v mezinárodních soutěžích a ve spolupráci se zahraničními partnery. Tématickými oblastmi, v nichž bude uskutečňována vědecká, výzkumná a vývojová činnost fakulty 12, jsou zejména: materiálové inženýrství, konkurenceschopné stroje a zařízení, technologické a výrobní procesy, akumulace a přenos energií. VaV témata rozvíjená fakultou korespondují s hlavními směry národní politiky 13, a budou rovněž rozvíjena v součinnosti s vysokoškolským ústavem, prostřednictvím dvou výzkumných programů vytyčených v projektu Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, financovaného z OP VaVpI (dále jen Projekt): příprava a aplikace nových materiálů, zejména nanomateriálů, pokročilé strojírenské konstrukce a technologie s využitím nových materiálů, počítačového modelování a mechatronických principů. Fakulta se účastní řešení Projektu na vybudování laboratoří tím, že vložila do Projektu prakticky to nejlepší know-how, které měla při přípravě projektu k dispozici. Tématické oblasti VaV činnosti fakulty se z 80 % překrývají s tématy ve výzkumných programech Projektu, jež fakulta garantuje. Fakulta Projekt podporuje i značným podílem vědeckovýzkumných kapacit reprezentovaných 24 pracovníky kategorie senior research a 28 pracovníky kategorie junior research. Propojení odborných činností s průmyslovou sférou patří mezi silné stránky některých fakultních pracovišť, tuto spolupráci je nezbytné i nadále podporovat. Společné řešení aktuálních problémů může přinést vedle konkrétních výsledků a finančního výnosu i další pozitiva, zejména zkušenosti a odborný růst mladých akademiků i studentů, zdroj témat studentských prací, příležitost pro odborné studentské praxe, přednášky specialistů apod. Na některých pracovištích spolupracují se studenty, zejména s doktorandy, a zapojují je do odborné činnosti a do řešitelských týmů. Taková spolupráce přináší nejen posílení výzkumných kapacit, ale je především významnou podporou kvalifikačního růstu studentů. Není to obvyklé na všech pracovištích, ale tento trend budeme podporovat. 12 Hlavní odborná témata dle dokumentů fakulty, podrobně viz Strategie rozvoje vědy/výzkumu/vývoje Fakulty strojní TU v Liberci (na roky ) str. 9 a Mezi hlavní směry národní politiky, v níž je uvedeno osm prioritních směrů, patří i energetické zdroje, materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. 8

9 VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIJNÍ PROGRAMY TEZE CÍL Rozvíjet vzdělávací činnost s cílem dosahovat dobrých výsledků ve výchově studentů v příslušných typech studijních programů a v relevantních studijních oborech. K dosažení cílů: definovat profil absolventa a optimální studijní program, zajistit dostatečný přírodovědný základ a nabídnout zajímavé studijní obory, inovovat studijní plány a organizaci studia, včetně kontroly a hodnocení výsledků. Silné stránky: Kompaktní struktura studijních programů a seriózní nabídka studijních oborů. Inovace a postupná modernizace odborné výuky. Využití finanční podpory z fondu ESF. Spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vzdělávání (mobility, zájem studentů ze zahraničí). Slabé stránky: Organizace výuky (STAG, nedostatek výukových prostor, chybí aula pro společné přednášky). Nízký podíl externích odborníků ve výuce apod. Malý podíl praktické výuky (praxe, laboratorní praktika) a samostatné práce v některých studijních oborech. Vysoký věk pedagogů a nedostatečná úroveň kvalifikace. Nízký počet učitelů zejména habilitovaných (ve vztahu k počtu studentů). Příležitosti: Zájem o technicky vzdělané absolventy. Nová politika ministerstva školství a vysokých škol (odklon od masifikace). Efektivní financování studijních programů. Zájem studentů o odbornou činnost a zahraniční stáže. Výstavba a vybavení nových výukových prostor (budova G, adaptace a modernizace stávajících). Rizika: Nepříznivá demografická prognóza. Pokles úrovně znalostí absolventů nižších typů škol. Snížený zájem o studium (obtížných) technických oborů. Samotní akademici (nedostatečné kompetence). Fakulta strojní je fakultou technickou a v souladu s tradicí, ale i s ohledem na společenské potřeby bude i v dalším období v oblasti vzdělávání dominovat inženýrské, resp. magisterské studium. Fakulta bude nabízet studijní programy, které se opírají o dobrou tradici, mají robustní přírodovědný základ a nabízejí zajímavé studijní obory. Profil absolventa bude formován s důrazem na znalosti, dovednosti, tvůrčí schopnosti, komunikaci a schopnost dalšího vzdělávání. Univerzitní bakalářský program, o němž by měla být na univerzitě vedena diskuse (tedy hledání optimální rovnováhy mezi oborovou specializací a všeobecným vzděláním umožňujícím komunikaci mezi vzdělanci různých oborů a zachování intelektuálního prostředí), by měl být podepřen silným teoretickým základem pro přípravu absolventů k dalšímu studiu. Pro uskutečňování profesně orientovaného bakalářského programu bude třeba vytvořit podmínky, tj. profil absolventa definovat s ohledem na možnost uplatnění v průmyslové praxi, při tvorbě studijního 9

10 plánu posílit váhu odborných předmětů, doplnit jej odbornou praxí a délku studia stanovit s ohledem na stanovené studijní cíle. Fakulta požádá o akreditaci či prodloužení akreditace tradičního dlouhého magisterského studijního programu, který se osvědčil a byl efektivní. Zvláštní pozornost bude věnována přípravě doktorandů a úrovni absolventů doktorských studijních programů. Školicí pracoviště a školitelé musí mít dostatečné kompetence. Absolventi nejvyššího typu vzdělávání musí prokázat, že jim doktorský titul právem náleží. Oblast celoživotního vzdělávání je stále opomíjena. Až na výjimky nejsou připraveny ucelené programy, i když nabídka jednotlivých kurzů a rekvalifikací je poměrně pestrá. V koncepcích vzdělávání by se měla tato forma dalšího vzdělávání více využívat. Tak, jak tomu je na jiných univerzitách u nás i v zahraničí. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE TEZE CÍL Kolaborativní přístup a otevřenost neformální spolupráce s institucemi v ČR a zahraničí je přirozenou potřebou akademických činností, je nutnou podmínkou dalšího rozvoje fakulty. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání na úrovni univerzity a fakulty orientovaných na využití mezinárodních programů, mobility studentů a učitelů, společné studijní programy, studijní programy v cizích jazycích ad. Podpora aktivit v oblasti výzkumu a vývoje orientovaných na zvýšení spolupráce na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult a univerzit. Podpora publikačních aktivit a účast na kongresech, spolupráce v odborných oblastech při řešení společných projektů, společné publikace ad. Silné stránky: Spolupráce s institucemi v ČR. Spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vzdělávání. Zkušenosti s řízením projektů zaměřených na partnerství a sítě. Slabé stránky: Nedostatečná spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti VaV. Nedostatek zkušeností z dlouhodobých pobytů v zahraničí a malý počet zahraničních lektorů působících na TUL. Příležitosti: Rozvoj spolupráce. Rozvoj kompetencí a mobilit akademických pracovníků i studentů. Finanční podpora z fondů EU. Rizika: Nedostatečné kompetence. Izolace pracovišť. Oblast partnerství a spolupráce je pro další rozvoj fakulty velmi důležitá. Fakulta bude podporovat aktivity, jejichž cílem bude navazování spolupráce se zahraničními partnery. V příštích letech bude možné navázat na solidní základ, který v této oblasti připravila předchozí vedení fakulty, a uskutečňovat spolupráci se zahraničními partnery jak evropskými, tak i mimoevropskými. Podpora aktivit, ať již na úrovni univerzity či fakulty, by se měla orientovat jak do oblasti vzdělávací činnosti (mezinárodní programy, mobilita studentů a učitelů, společné studijní programy, studijní 10

11 programy v cizích jazycích), tak do oblasti výzkumu a vývoje (spolupráce na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult a univerzit, aktivity publikační a účast na kongresech, spolupráce v odborných oblastech při řešení společných projektů partnerství, společné publikace apod.). Pro zvyšování kvalifikace studentů doktorských programů a mladých akademických pracovníků by měla školicí pracoviště organizovat a nabízet výměnné programy na partnerských pracovištích. Pro studenty vypisovat stipendijní pobyty na zahraničních univerzitách a ve výzkumných institucích. Významným předpokladem dalšího rozvoje je přijímání zahraničních studentů, akademických pracovníků a zahraničních odborníků, což přispěje i ke zvýšení jazykových dovedností našich studentů i pracovníků. K tomu budou využívány programy EU a další výměnné mezinárodní programy. AKADEMICI A INFRASTRUKTURA TEZE CÍL O akademické pracovníky a vynikající osobnosti se bude fakulta opírat při uskutečňování všech svých cílů; zajištění odpovídající infrastruktury a vybudování materiální a organizační základny pro práci akademických pracovníků a studentů je nutným předpokladem pro další rozvoj. Silné stránky: Kompaktní struktura fakulty. Iniciativa tvůrčích pracovníků. Laboratorní zázemí. Generel rozvoje TUL a jeho naplňování zahájená výstavba laboratorního objektu L. Slabé stránky: Infrastruktura TUL i FS TUL neodpovídá současným potřebám, úkolům a výzvám. Nedostatečné služby na TUL a FS TUL vysoké zatížení administrativou. Vysoké vytížení tvůrčích pracovníků. Vysoký věk pedagogů a nedostatečná úroveň kvalifikace. Příležitosti: Předpokládaný rozvoj infrastruktury. Rozvoj kompetencí akademických pracovníků i studentů (komunikace, mobility). Zájem o technicky vzdělané absolventy. Nová politika ministerstva školství a vysokých škol (odklon od masifikace). Efektivní financování studijních programů. Zájem studentů o odbornou činnost a zahraniční stáže. Výstavba a vybavení nových výukových prostor (budovy G, adaptace stávajících). Rizika: Vysoké pracovní vytížení (přetížení výkonných akademických pracovníků). Prohlubující se disproporce mezi pracovišti. Samotní akademici (nedostatečné kompetence). Vztahy mezi součástmi univerzity. Výrazné snižování úvazků klíčových akademických pracovníků na fakultě ve prospěch VaVpI. Vztahy mezi pracovišti fakulty. Izolace. Tvůrčí atmosféra na pracovištích je podložena badatelskou výbavou, fungující infrastrukturou, úzkým vztahem profesorů a studentů. Stav infrastruktury fakulty neodráží potřeby odpovídající současným úkolům a výzvám. Pro nejbližší období je třeba posílit především ty oblasti, které mohou ovlivnit 11

12 kvalitu výsledků a kulturu akademického života. A tedy bude nutné: analyzovat a optimalizovat součinnost pracovišť při uskutečňování fakultních činností (pedagogických i vědecko-výzkumných), analyzovat a případně i upravit strukturu pracovišť, jejich dislokaci a řízení, s ohledem na nové požadavky řízení a očekávané změny ve struktuře hospodářských a správních útvarů upravit koncepci správy fakulty. Fakulta bude podporovat činnost zaměřenou na posílení infrastruktury TUL, která podpoří konkurenceschopnost nejen na národní, ale zejména na mezinárodní úrovni. V následujícím období bude podporovat a podílet se na přípravě a realizaci rozvojových projektů TUL. KVALITA AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA TEZE CÍL Fakulta bude usilovat o to, aby udržela své postavení jako významná vědecká a vzdělávací součást univerzity. Aby svými výsledky ve vědě a výzkumu osvědčila právo uskutečňovat všechny tři typy studijních programů, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, ale i právo zařadit se do skupiny tzv. vědecko-výzkumně orientovaných fakult. Základní myšlenkou při utváření akademického prostředí byla zřejmě jednota a společné soužití akademické obce při naplňování smyslu své existence, tedy v šíření poznání a badatelské činnosti. Tehdy středověcí žáci, studenti, bakaláři, doktoři i profesoři přijali společný závazek: pospolu a v jednotě odhánět mračna nevědomosti, a to ku prospěchu jednotlivcům i společenství, k rozvoji kultury lidské společnosti. Předpokladem k úspěšnému plnění tohoto poslání univerzit je: respekt ke svobodné diskuzi, k nezávislému jednání a ohledávání pravdy, ať to třeba i bolí a ať doporučená řešení nejsou levná, líbivá ani populární. 14 Na evropské úrovni se koncem dvacátého a počátkem jednadvacátého století přistoupilo k vytváření společných rámců, jež zabírají širokou oblast vědy a vzdělávání a mají za úkol zlepšit transparentnost. Jsou spojovány se zajištěním kvality, podporují rozvoj vědy a vzdělávání a mobilitu pracovní síly. Fakulta si je vědoma své odpovědnosti podílet se na tvorbě akademického prostředí, bude usilovat o vytvoření dobrých podmínek pro seberealizaci akademiků jak ve vědecko-výzkumné činnosti, tak i v činnosti vzdělávací. Bude hodnotit výsledky jejich činnosti a motivovat řešitelské týmy i jednotlivce k dalšímu rozvoji aktivit. Pozornost bude věnována také studentům, zejména aktivním a nadaným, kteří mohou posílit řešitelské týmy, ale i těm, kteří se dostali do obtížné situace. Fakulta bude využívat stipendijního fondu nejen jako nástroje motivačního, ale i pro podporu znevýhodněných studentů (z ČR i zahraničí), bude podporovat individuální přístup k výuce zdravotně postižených studentů. Studentům mohou být přiznána stipendia za vynikající výsledky či nadstandardní aktivity, fakulta může poskytnout i další stipendia (např. na podporu studia v zahraničí nebo studia v České republice). K posílení poradenských a informačních služeb bude fakulta podporovat ustavení univerzitního informačního centra pro tuzemské i zahraniční studenty a partnery. Bude připraven systém spolupráce fakulty s absolventy (ALUMNI). 14 Václav Hampl v projevu při příležitosti šestistého výročí lipské univerzity (Lipsko, ) 12

13 KRITÉRIA A OPATŘENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST (a) Kvalita a relevance rozvíjet lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace a zaměřit se na: vyhledávání výrazných osobností a vytváření podmínek pro jejich práci, přípravu mladých vědců, rozvoj kompetencí (práce v týmu, řízení projektů a řízení týmů), zaměřit se na kvalitní výstupy z VaV činnosti a optimalizovat jejich zařazení do databáze RIV, zajistit pro fakultu laboratorní prostory v budově L na základě dislokačního rozhodnutí, zajistit pro fakultní pracoviště využívání budovaných laboratoří v budově L, výzkumnou kapacitu týmů posílit studenty doktorských event. magisterských programů, zvýšit podíl doktorandů ze zahraničí, nosná témata ve VaV hodnotit s ohledem na výsledky dosahované při řešení, výstupy VaV posuzovat s ohledem na uplatnitelnost (užití v aplikační sféře, ve vzdělávání), hodnotit a motivovat pracoviště, týmy i akademické pracovníky, připravit transformace stávajících záměrů (témata VC a VZ), jako jeden z nástrojů využívat strategická opatření deset opatření pro podporu a rozvoj VaV, připravit a provádět vnitřní a vnější hodnocení výsledků a zajišťování kvality. (b) Otevřenost kolaborativní přístup spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (vyhledávání partnerů pro řešení úkolů), zvýšit zapojení fakulty do mezinárodních projektů, zajistit ( vzájemně výhodný ) optimální a korektní podíl fakulty na VaV činnostech řešených ve spolupráci s ostatními fakultami a ústavem CxI (projekty, DČ, výstupy do RIVu), partnerství a spolupráce v rámci TUL, zejména s CxI na projektu VaVpI), aplikační sféra spolupráce a zrychlený přenos výsledků do praxe, mezinárodní spolupráce (každé výzkumné pracoviště by mělo aktivně spolupracovat se zahraničními partnery), zahraniční aktivity (mobility pracovníků a studentů), vzdělávací programy (včetně CŽV) inovace, přenos poznatků a výsledků VaV do vzdělávacích programů, sítě využívat národních i mezinárodních platforem a konferencí ke spolupráci, získávání a šíření poznatků, propagace výsledků a jejich transfer do průmyslové praxe, popularizace vědy, propagace a marketing. (c) Efektivita a financování činností (univerzita fakulta - pracoviště), efektivní systém (podpora řízení projektů IS a sítě, analýzy), podpora, týmy řešitelů koordinace a řízení (administrace činností), vyhledávání nových zdrojů financování VaV, spolufinancování (zdroje pro spolufinancování), efektivní užití institucionální a účelové podpory, investice (do vědy priorita: lidské zdroje, laboratoře, přístroje), systém užití institucionální podpory. 13

14 Zdroje financování institucionální podpora výzkumu a vývoje, účelová podpora výzkumu a vývoje (GAČR, TAČR, ad.), vlastní zdroje veřejných vysokých škol (příjemců podpory), prostředky ze soukromých zdrojů. VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIJNÍ PROGRAMY (a) Kvalita a relevance studium rozvoj s důrazem na náročnost, kontrolu a hodnocení výsledků a s přihlédnutím k uplatnění absolventů na trhu práce, dosáhnout vyšší úrovně přípravy jak v oblasti teoretické, tak i aplikační do studijních plánů magisterských a doktorských programů postupně zařazovat další aktivity, jež vedou: k získání potřebných zkušeností či dovedností pro práci v týmu řešitelů, při přípravě a realizaci projektů ((vlastním podílem studenta na řešení projektů, účastí na odborných praxích či stážích v jiných institucích apod.), k dosažení vyšších kompetencí v oblasti komunikace, i v cizím jazyce, a to např. formou studijních pobytů v zahraničí, účastí na odborných akcích kurzech apod., k získání dovedností v oblasti prezentace výsledků, ty potom aplikovat (zpracování výsledků dílčích etap a příprava odborných publikací článků či přednášek, prezentace na odborných seminářích, konferencích, zajištění vysoké náročnosti a objektivního posuzování v rámci závěrečných zkoušek (recenze prací a ustavení zkušebních komisí s výrazným zastoupením externích posuzovatelů), zajištění vysoké náročnosti a objektivního posuzování v rámci závěrečných zkoušek (recenze prací a ustavení zkušebních komisí s výrazným zastoupením externích posuzovatelů), uskutečňování výuky ve tříletém bakalářském studijním programu Strojní inženýrství, který bude zaměřen na přípravu absolventů k dalšímu magisterskému studiu, ve tříletém navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství, ve dvouletém studijním oboru Inovační inženýrství ve dvouletém oboru EH&SRM 15, pokud bude dostatečný zájem mezi uchazeči, ve čtyřletých doktorských studijních programech Strojní inženýrství, Stroje a zařízení, Strojírenská technologie s důrazem na kvalitu přípravy 16, inovace studijních programů a příprava k akreditaci dvouletých navazujících magisterských studijních oborů ve studijním programu Strojní inženýrství, pětiletých magisterských studijních oborů k akreditaci analýza potřeb trhu práce a příprava profesně orientovaného bakalářského programu, inovace studijních programů (resp. studijních oborů) o prvky projektově orientované výuky 17, progresivní formy a metody vzdělávání inovace studijních programů 18 a příprava nových vzdělávacích programů pro potřeby dalšího vzdělávání, vnitřní a vnější hodnocení a zajišťování kvality. (b) Otevřenost kolaborativní přístup dostupnost vzdělávání (nabídka různých typů vzdělávacích programů a forem studia), participace inovace výuky a příprava speciálních vzdělávacích programů ve spolupráci 15 Studijní obor Environmental Health and Safety management, který byl akreditován a je nabízen v rámci sítě Univerzita Nisa ve spolupráci s Hochschule Zittau/Gőrlitz a Polytechnikou Wrocławskou. 16 Při tvorbě studijních plánů bude kladen důraz na úroveň přípravy, bude požadováno absolutorium stáže na jiném pracovišti (zahraničním). 17 V současné době probíhá analýza v rámci projektu EU Canada Transatlantic Exchange Partnership (TEP) Project. 18 Projekty podporované z ESF (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 14

15 s dalšími institucemi (průmyslové firmy ad.), zvýšit podíl externích specialistů ve výuce, výrazná orientace na zahraniční spolupráci (zvýšit podíl zahraničních lektorů, spolupracovat se zahraničními institucemi při inovaci studijních plánů či přípravě společných programů), využití nabídek pro uskutečnění stáží učitelů a studentů, využití nabídek pro uskutečnění praxí či stáží k přípravě závěrečných prací apod., využití laboratorního zázemí partnerských institucí (např. ústavů Akademie věd České republiky ad.), propagace studijních oborů vysokoškolských vzdělávacích programů (zaměřit se na různé věkové kategorie), mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 19 a rozvojová pomoc 20 nabídka studia nadaným studentům, celoživotní vzdělávání (nové kratší i delší vzdělávací programy) a speciální kurzy pro potřeby firem. (c) Efektivita a financování efektivně řízený vzdělávací systém (struktura programů, studijní předpisy a informační systém), optimální počty studentů ve studijních oborech (pravidla pro přijímání uchazečů), optimální organizace (rozpis rozvrhových akcí, dislokace učeben v areálu univerzity), efektivní studijní plány a pravidla (kontrola studijních výsledků). Zdroje financování příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dotace ze státního rozpočtu a z jiných veřejných rozpočtů, podpora z ESF, poplatky za studium dle 58 zákona o vysokých školách, výnosy z doplňkové činnosti, dary a vlastní zdroje VŠ, soukromé zdroje, poplatky za CŽV. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE (a) Kvalita a relevance působení zahraničních odborníků na fakultě a našich akademiků v zahraničí, nadané zahraniční studenty studující na fakultě podpořit stipendiem, spolupráce s partnery 21 pozornost bude zaměřena zejména do oblasti odborné spolupráce (v rámci EU i mimo ni), náročnost při uskutečňování a hodnocení relevantních činností (partnerství ve vědě a vzdělávání). (b) Otevřenost kolaborativní přístup programy pro studenty a akademické pracovníky, programy pro externí účastníky (z aplikační sféry, ze zahraničí), přenos poznatků, zkušeností a výsledků, využití platforem a sítí. 19 Fakulta je koordinátorem společného evropsko-kanadského projektu EU Canada Transatlantic Exchange Partnership (TEP) Project. 20 Např. projekt rozvojové pomoci Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávání pro zvyšování odborné kvalifikace, jehož je fakulta koordinátorem a v rámci něhož je podporován vzdělávací program pro vietnamské studenty a mladé učitele univerzit. 21 Pokračování v projektech existujících (např. EU Canada Transatlantic Exchange Partnership (TEP) Project ) a vyhledávání příležitostí pro podporu nových. 15

16 (c) Efektivita a financování optimální řízení činností (na všech úrovních fakulta, pracoviště, jednotlivec), administrativa činností a informační systém, institucionální a účelové podpory, podpora aktivit studentů (ze stipendijního fondu), další podpory programy ERASMUS, IAESTE ad. AKADEMICI A INFRASTRUKTURA (a) Kvalita a relevance vysoké požadavky na aktéry i instrumentální vybavení Struktura fakulty analyzovat potřeby a upravit strukturu správy a administrativy na fakultě (na pracovištích i na úrovni fakultní správy), s ohledem na nové vědecko-výzkumné a pedagogické úkoly posoudit současnou strukturu pracovišť fakulty a případně provést změny ve struktuře. Akademičtí pracovníci nedostatečný počet vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich věková struktura je nepříznivý stav, proto je třeba vytvářet podmínky pro zajištění reprodukce pracovních sil: pozornost věnovat akvizici a výběrovým řízením, vyhledávat výrazné osobnosti a vytvářet jim podmínky pro další odborný růst, vytvářet příznivé podmínky pro tvůrčí a pedagogickou práci na fakultě a podmínky pro kvalifikační růst zejména mladších akademiků, vytvářet podmínky pro přípravu k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem, zajistit stabilitu klíčových habilitovaných pracovníků na fakultě (vzhledem k jejich úkolům v projektech VaVpI), posilovat kompetence vedoucích pracovníků (vedoucích pracovišť, vedoucích týmů řešitelů), vytvářet příležitosti pro mladé pracovníky a motivovat je pro aktivity, jež vedou k získávání zkušeností v odborném prostředí (v ČR i v zahraničí), podnítit aktivity v dalších oblastech, jež napomohou plnit požadavky kvalifikačního růstu (podmínky pro zahájení habilitačního řízení), talentovaným studentům po absolvování nabízet příležitost zařadit se do výzkumných týmů. Studenti pozornost věnovat plnění podmínek přijímacích řízení (zejména u vyšších typů studijních programů), předložit studentům nabídkový koš a pravidla pro jeho užití (studijní programy formy studia, studijní podpory, knihovna, práce v laboratořích, ubytování, kultura a sport), věnovat pozornost mimořádně nadaným studentům, aby byl využit jejich potenciál pro rychlejší rozvoj kvalifikace, ale i pro řešení odborných úkolů či projektů (v rámci vnitřních grantových soutěží, zapojováním do výzkumných kolektivů apod.), nabízet studentům pobyty v zahraničí a motivovat je k absolvování, podpořit komunikační schopnosti studentů a jazykovou přípravu, usilovat o studenty-absolventy a mladé vědce z jiných univerzit a ze zahraničí, usilovat o úspěšné absolventy bakalářských programů z jiných univerzit a získat je pro další studium, usilovat o úspěšné absolventy magisterských programů z jiných univerzit a získat je pro doktorské studium. Absolventi ALUMNI vytvořit systém evidence a program nabídky pro absolventy, 16

17 usilovat o aktivní spolupráci s absolventy fakulty. Prostory a laboratoře podporovat projekty univerzity zaměřené na rekonstrukci a výstavbu výukového zázemí (výstavba nových poslucháren, budova ozn. G ), rekonstrukci či výstavbu laboratorního zázemí (výstavba nových laboratoří, budova ozn. L ), Informační systém a sítě podílet se na přípravě a realizaci rozvojových projektů TUL a podporovat restrukturalizaci univerzitních útvarů, vznik moderního informačního a komunikačního systému pro komplexní správu a provázanost IT a infrastruktury (sítě, data, informace, finanční toky, majetek, služby, zabezpečení apod.), rozvoj informačního a komunikačního centra univerzity s moderní knihovnou (s prostorem pro setkávání, konzultace, studium individuální i týmové studovny ad.). (b) Otevřenost kolaborativní přístup spolupracovat uvnitř i vně TUL (napříč pracovišti a fakultami), posilovat vztahy mezi institucemi, jež se zabývají obdobným výzkumem a vývojem či vzděláváním, komunikovat se zástupci aplikační sféry a spolupracovat s partnery (společné týmy řešitelů) a podporovat inovačních řešení, ve výběrových řízeních usilovat o dobře disponované adepty, využívat platformy a sítě komunikace, sdílení informací. (c) Efektivita a financování optimálně řízený systém (úrovně: řešitelský tým pracoviště katedra fakulta), hodnocení činností (administrativa, finance, personalistika), stipendijní programy pro studenty. Zdroje financování operační programy, rozvojové programy, Fond rozvoje vysokých škol, programové financování programy reprodukce majetku, institucionální podpora, dotace a příspěvek ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysokých škol, neveřejné zdroje a dary. 17

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více